Hotărârea nr. 95/2020

HOTĂRÂREA NR.95 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea Organigramei, statului de funcţii ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV     O Wfife


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.95 din data de 31 martie 2020

- privind modificarea Organigramei, statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literaf’Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul de aprobare al Primarului Municipiului nr.8957/1/2020, precum si Raportul de specialitate al Compartimentului resurse umane nr.8957/2020, precum și Raportul de specialitate nr.121/10.03.2020, înregistrat la Primăria Făgăraș sub nr.8957/10.03.2020 din partea Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literaf’Făgăraș, prin care se propune modificarea Organigramei si a Statului de funcții ale Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile Legii 311 din 2003 a muzeelor și colecțiilor publice cu modificările și completările ulterioare,

Conform prevederilor Legii-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice, actualizata,

în temeiul art.129, alin.2, lit.i, art. 139, lit.i, art.196, alin.i, lit.a, art.197, art.198, art.243, ali.i, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul asministrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă Organigrama Muzeului Țării Făgărașului„Valer Literat”Făgăraș, conform Anexei nr.l care face parte din prezentare hotărâre.

Art.2. Se aprobă Statul de funcții al Muzeului Țării Făgărașului„Valer

Literat”Făgăraș, conform Anexei nr.2 care face parte din prezentare hotărâre.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul

Municipiului Făgăraș, prin Managerul Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literaf’Făgăraș.
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

tex. dosarul de ședință

tex. colecție

lex. Prefectură

tex. Primar

tex. Secretar

1 ex. Compartimentul Resurse Umane

1 ex. Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”

1 ex. Afișaj

Cod: F-50

ORGANIGRAMA MUZEULUI ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „VALER LITERAT'
mi


anagdr


tr- • ~. fjmjnciifr

; 1 ^?f ăecțjel coiiseirvârfe Șsfest |2 perjrjetătdi-'.i I / oL

fiju^eogfiâf H ’    I 1


;f Serviciu


(6 j

1 istoric


2 restaurator

1 documentarist , i


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


MANAGER


ȘEF SECȚIE CONSERVARE RESTAURARE, GESTIUNE

Șl SUPRAVEGHERE EXPOZIȚII 1


ȘEF SERVICIUL FINANCIAR

CONTABIL 1


COMPARTIMENT CONSERVARE, GESTIUNE EXPOZIȚII 10


COMPARTIMENT RESTAURARE


COMPARTI MENT FINACIAR-CONTABIL 6


COMPARTI MENT RESURSE UMANE 2


iii

irarea, gestiune-supra. colecții


7 custode

1 trezorier

1 controlor bilete

1 fotograf


TOTAL 39 POSTURIADMI


COMPARTI MENTUL ACHIZIȚII PUBLICE 1


1 consilier resurse w 7 referent de spec.

1 referent

1 muncitor calificat

3 îngrijitor

1 vânzător bileteSTAT DE FUNCȚII .......- ......

MUZEUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI „VALER LITERAT”

Nr. crt.

Funcția

Număr posturi

Natura funcției

Studii

Gradul

0

1

Manager

Contr.

S

II

Secția Cercetare

2

Cercetător științific

1 i

Contr.

S

II

VACANT

3

Cercetător științific

1

Contr.

S

III

4

Documentarist

1

Contr.

S

principal

Secția Muzeografie

5

Muzeograf

1

Contr.

S

IA

VACANT

6

Muzeograf

1

Contr.

S

IA

7

Muzeograf

1

Contr.

S

IA

8

Muzeograf

1

Contr.

S

II

9.

Muzeograf

1

Contr.

S

II

VACANT

10

Istoric

1

Contr.

S

I

Secția Conservare- Restaurare și Gestiune - supraveghere expoziție

11.

Șef de secție

1

Contr.

S

II

Compartimenl

Conservare și gestiune-supraveghere expozi

fii

12.

Conservator

1

Contr.

S

DEBUTANT

13.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

IA

14.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

I

_——__ J

15.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

I

16.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

II

/

17.

Custodegestionar

1

Contr.

M

II

i

i

18.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

IA

19.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

II

20.

Trezorier

1

Contr.

M

I

21.

Custode-gestionar

1

Contr.

M

II

VACANT

Compartimenl

Restaurare

22.

Restaurator

1

Contr.

S

II

23.

Restaurator

1

Contr.

s

DEBUTANT

VACANT

24.

Fotograf

1

Contr.

M

II

Servici

u Financ

lar-contabil

25.

Șef serviciu

1

Contr.

S

II

Compartiment financiar-contabil

- - î                                                                      ’

26.

Referent desge£L«..^

Contr.

S

II

__

27.

Referent de specC'i'

I

Contr.

s

I -

28.

Referent de spet

1

Contr.

s

II

•- -

29.

Referent de spec.

1.

Contr.

s

III-’..

30.

Referent

1

Contr.

M

II

31.

Vânzător de bilete

1

Contr.

M

Compartiment resurse umane

32.

Consilier

1

Contr.

S

I

33.

Referent de spec.

1

Contr.

S

I

Compartiment achiziții publice

34.

Referent de spec.

1

Contr.

S

II

Secjia Administrativ

35.

Referent de spec.

1

Contr.

s

III

36.

Muncitor calificat

1

Contr.

M

I

37.

îngrijitor

1

Contr.

M

38

îngrijitor

1

Contr.

M

-

39.

îngrijitor

1

Contr.

M