Hotărârea nr. 94/2020

HOTARAREA NR.94 din data de 31 martie 2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSOLIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roHOTĂRÂREA NR.94 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere raportul comisiei de evaluare a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literaf’Făgăraș nr.9/021/09.03.2020,instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, prin care se propune aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literaf’Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In conformitate cu prevederile art. 8, art.42 din OUG nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management,

în temeiul art. 129, alin.2 lit.a, art. 139 alin. 1, art. 196, alin.l lit.a, art. 197, art. 198, art.243, alin. 1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂREȘTE:

Art.L: Se aprobă rezultatul evaluării anuale a managementului la Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literaf’Făgăraș pentru anul 2019, conform anexei nr.l, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se însușește propunerea, cu caracter de recomandare, a Comisiei de evaluare, pentru continuarea managementului la Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat” de către doamna Băjenaru Elena, managerul instituției.

Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Resurse Umane și Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


GAVRILĂ D DIONISIESecretar general,

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

lex. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

1 ex. Compartimentul Resurse Umane

1 ex. Muzeul Țării Făgărașului „Vaier Literat”

1 ex. Afișaj

Cod: F-50

Anexa nr.l la HCL nr.94 / 2020

Rezultatul evaluării anuale a managementului Muzeului Țării Făgărașului „Vaier Literat”

Nr.crt.

Instituția de cultura

Manager

Rezultatul final

1.

Muzeul         Țării

Făgărașului    „Vaier

Literat”

Băjenaru Elena

10 (zece)