Hotărârea nr. 92/2020

HOTĂRÂREA nr.92 din data de 31 martie 2020 - privind alegerea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă 2020

ROMÂNIA        s-


JUDEȚUL BRAȘOV ’O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213,020-^ Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ra

HOTĂRÂREA nr.92


din data de 31 martie 2020

- privind alegerea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a proiectelor din cadrul procesului de Bugetare Participativă 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 8597/1 din data de 09.03.2020 și raportul de specialitate nr. 8597 din data de 09.03.2020 din partea Compartimentului Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru procesul de bugetare participativă,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în 2010,

Ținând cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, Proces verbal de afișare pe site-ul Primăriei Făgăraș nr. 1885/20.01.2020, minuta Dezbaterii Publice nr. 3448/03.02.2020, Proces verbal de afișare pe site-ul Primăriei Făgăraș nr. 3331/31.01.2020, precum și Minuta Dezbaterii Publice nr. 4276/07.02.2020 al Proiectului de Hotărâre privind Procesul de Bugetare Participativă anul 2020 în Municipiul Făgăraș,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “d”, art. 139 alin. (3) lit. “a” și lit. “e”, art. 196 alin. (1) lit. “a”, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. I. Se aprobă desemnarea a doi consilieri locali care să facă parte din Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul procesului de Bugetare Participativă 2020.

1. d-na Cârlan Anca

2. dl.Lascu Iulian

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, GAVRILĂ DAN DIQNISIECONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENAGIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex. Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex. Prefectură

  • - îex. Primar

  • - îex. Secretar general

  • lex. Compartiment Implementare Proiecte de Finanțare, Relații Internaționale

  • - îex. Celor nominalizați

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - îex. Afișare

Cod F-50