Hotărârea nr. 91/2020

HOTĂRÂREA NR.91 din data de 31 martie 2020 - privind desemnarea d-nei MAGDALENA FLORINA CENŢIU ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. NITROPARC Fagaras

ROMÂNIA        a-


JUDEȚUL BRAȘOV         taO&i

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Toi: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213_020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro.

HOTĂRÂREA NR.91 din data de 31 martie 2020

- privind desemnarea d-nei MAGDALENA FLORINA CENȚIU ca aăminisfrâtdr provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. NITROPARC S.R.'L/Făgțiraș^

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.8829/18.03.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 8829/1/18.03.2020 se supune spre analiză .verificare și aprobare desemnarea d-nei MAGDALENA FLORINA CENȚIU ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative,

Văzând avizul favorabil al al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Notificarea d-lui Andrei Mihai lovu înregistrată la S.C. NITROPARC S.R.L. cu nr.335/30.09.2019 și Adresa S.C. NITROPARC S.R.L. nr.380/10.03.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 8829/10.03.2020 prin care prezintă informarea asupra demisiei d-lui Andrei Mihai lovu din Consiliul de Administrație al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș,

Ținând seama de dispozițiile HCL nr. 36/28..02.2017 privind aprobarea procedurilor de recrutare și selecție al Consiliului de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, al Consiliului de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, precum și al Consiliului de Administrație la S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.R.L. Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative, de Scrisoarea de Așteptări aprobată prin HCL 106/29.05.2017, HCL nr. 168/31.07.2017 privind însușirea procedurii Rportului de recrutare și selecție al Consiliului de Administrație al SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ și propunerea candidaților pentru funcția de membru în consiliul de administrație,

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, , art. 29 alin.l, art.30, art.37, art.39, art.60 art.64Al alin.3, 4,5,6,7 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art. 196ai din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art.2009 și următoarele din Codul Civil,

Luând în considerare art. 129, alin. 2, lit.a) și lit. d) , alin. 3 lit. d), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. g) si ale art.196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se desemnează d-na MAGDALENA FLORINA CENȚIU, cetățean român, domiciliat în Făgăraș, str.13 Decembrie, nr.112, jud.Brașov, ca administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș.

Art. 2 - Durata mandatului provizoriu este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni, fără a se depăși durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit.

Art. 3 - Remunerația administratorului provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. NITROPARC S.R.L. se face conform prevederilor legale.

Art. 4 - Forma contractului de mandat încheiat cu persoana desemnată corespunde cu forma contractului de mandat încheiat cu administratorul care a fost înlocuit.

Art. 5 - în termen de 30 de zile de la data numirii, consiliul de administrație demarează procedura reglementată de art. 30 și art. 64 din OG. 109/2011.

Art. 6 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea S.C. NITROPARC S.R.L. prin Adunarea Generală.

Art. 7. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri, .....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. S.C. NITROPARC S.R.L.

 • - 1 ex.Persoanei desemnate

 • - îex. Afișare

Cod F-50


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ SC NITROPARC SRL FĂGĂRAȘ;

NR.ORD.REG. COM. :J08/604/13.03.200

CUI: 18478122

CONT: R002RZBR0000060011747542

DESCHIS LA RAIFFEISEN BANK AG.

TEL:0767345619

E-MAIL: nitroparc_fagaras@yahoo.com


Nr. 380 din 10 martie 2020

Către,

Primăria Municipiului Făgăraș

D-lui Primar, Gheorghe Sucaciu

-AGĂRAȘ '

Nr_ȘlLL_        j

’ V • J ? J. MnaP,^1- Anq    M


Revenim la adresa noastră nr. 340 din 3 octombrie 2013 prin care vă informam că la data de 30 septembrie 2019, cu nr. 335/30.09.2019 s-a înregistrat la sediul nostru, demisia domnului ANDREI MIHAIIOVU, din Consiliul de Administrație al societății Nitroparc SRL .

Prin urmare, vă rugăm să luați măsurile ce se impun pentru completarea organelor de conducere a societății Nitroparc SRL.

Cu stimă,

Director general,


. .        4          , e 3 . X { t

Notificare

Subsemnatul lovu Andrei Mihai avand CNP 1831021081811, va aduc la cunoștința încetarea activitatii din Consiliul de Administrație al SC NITROPARC SRL, avand CUI 18478122, începând cu data de 30.09.2019.

Data:


.«hîidepjl                    £afe


’,' • W/țphtKl'                   _                       _                  ,               _                                    T--            ts .              , _

£ .;£&* A.îLA3. L?Ja?AL. fAC^A'H^-Ș

■ '^■' ■'    ' Strada Republicii, Nlr. 3, 505200, Tel: 0040 268 Z11 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagara3.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR. 38 din date de 28.02.2017 privind aprobarea procedurilor de recrutare și selecție al Consiliului de Administrație la SC SALCO SERV SA Făgăraș, al Consiliul de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, precum și al Consiliul de Administrație la S.C. PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE S.R.L. Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Reținând prevederile HOTĂRÂREA NR. 4/ 31 ianuarie 2017 privind prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la S.C. SALCO SERV S.A. Făgăraș, la Consiliul de Administrație la S.C. NITROPARC S.R.L Făgăraș, precum și la Consiliul de Administrație la S.C. PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE S.R.L. Făgăraș

Văzând Hotărârea Consiliului Local NR. 14 din data de 31.01.2017privind inițierea și desfășurarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru Consiliul de Administrație la SC NITROPARC SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative , ale HOTĂRÂREA NR. 15 din data de 31.01.2017 privind inițierea și desfășurarea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru Consiliul de Administrație la SC PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE SRL Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative si ale HOTĂRÂREA NR. 13 din data de 31.01.2017 privind reluarea desfășurării procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru Consiliul de Administrație la SC SALCO SERV SA Făgăraș, în sensul implementării guvernanței corporative

Ținând seama de Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților

Ținând cont de prevederile art. 2, pct. 2, lit. b, art. 2, pct. 3, Ut. b, art. 3, pct. 2, lit. b, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată și art 8-10, art 19, art 28 HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicai € s unor prevtn mi u:n

s Guvernului nr. 109/201 i privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice

'n temeiul dispozițiilor art. 3, ari. v, pct. 2, an. 10, art.36, clin. (2), lit.'u", alin.(6), Ți."a" pct. 14, ale ari. 37, alo art.45, alin. (1), art. 115alin. (1), Ut. b ale ait.123, alin.(1) si (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Arul. Se aprobă procedura de recrutare și selecție pentru membrii Consiliului, de Administrație la SC SALCO SERV SA Făgăraș cuprinzând identificarea condițiilor minime pentru fiecare post - în număr de 5, și a matricii Consiliului de Administrație, conform documentației nr. 6065/1/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se constituie în anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă procedura de recrutare și selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la SC NITROPARC SRL Făgăraș cuprinzând identificarea condițiilor minime pentru fiecare post - în număr de 3 și a matricii Consiliului de Administrație, conform documentației nr. 6065/2/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se constituie în anexa 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă procedura de recrutare și selecție pentru membrii Consiliului de Administrație la SC PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE SRL Făgăraș cuprinzând identificarea condițiilor minime pentru fiecare post - în număr de 3 și a matricii Consiliului de Administrație, conform documentației nr. 6065/3/24.02.2017 depuse de SC ARC CONSULTING, ce se constituie în anexa 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. în situația în care procedura de recrutare și selecție este suspendată sau anulată de instanța judecătorească, candidați! selectați, evaluați și recrutați pe oricare dintre proceduri își asumă eventualele riscuri fiind informații de autoritatea tutelară, Municipiul Făgăraș pe cale de consecință fiind exonerat de răspundere, urmând a proceda în speță fie la numirea unui provizorat fie la declanșarea unui noi proceduri de recrutare conform dispozițiilor legale.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin SC ARC CONSULTING în calitate de prestator în baza contractului de servicii.                        ................_

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ

LUP LUCIANpGHEORGHE                     Secretar/l/Municip.iu!ui

LAURAEIEHA G^OA/'

/ . \ / Hotărârea s-â adoptat cu 18 voturi pentru; 1 vot abținere,-împotriva     l £ ' > •

Consilieri in funcție 19                                                        / i / / '         /

Consilieri prezenti 19                                              Ut/..     •        • rrecente hotărâre se ccmumoc :

1 tox. Instituției Prefectului Brașov

1 ax. Primar

1 ex. Secretar

1 ex. Director CC SALCO SERV SA

1 e,. Director SC NITR^PA.RC SRL Făgătaș

1 ex Di, actor SC PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE SRL Făgăraș

1 ex. Pagina int- met a primăriei și a SC SALCO SERV SA

1 ex. Pagina internet a primăriei și a SC NI'iROPARC SRL

1 ex. Pagina internet a primăriei și a SC PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE SRL Făgăraș

1 ex. Dosar ședința

1 ex. Colecție

1 ex. Afișare

1 ex SC ARC CONSULTING - Cluj Napoca, etr Ion Meșter nr. 1A75jud. Cluj

Cod:F-50.

ConsuHina

PROCEDURA RECRUTARE Șl SELECȚIE MEMBRI Al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE pentru autoritatea publică tutelară FMmarla Făgăraș pentru SALCOSERV

ARC'                         ■

Consuliing                                                                            '.. . x. .

 • • • '.

> \ •

 • 1. Procedura de se!sc$a

Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.1C9/20i1 privind....guvemanța corpo.ativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Reprezentarea grafică a întregului proces de selecție este în anexa 1 a prezentei proceduri.

 • 2. Faza I - pregătirea

Prima fază a procedurii de recrutare și selecție a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Local nr 13/31.01.2017.

 • 3. Faza a ll-a - Planificare

După contractarea expertului independent, persoană juridică specializată în recrutarea și selecția resurselor umane care realizează următoarele documente:

 • •/ Componenta inițială a planului de selecție.

 • ■J Planul integrat complet (matricea consiliului - model anexa 2, profilul consiliului, profilul individual, planul de interviu).

 • 4. Faza a lll-a - Căutare

în această fază, în termen de 30 de zile de la prima dată decât se publică anunțul de recrutare. Sunt anunțați:

V candidați! obligatorii (membrii existenți ai consiliului).

Z candidați! nominalizați (acționari majoritari sau minoritari) - acolo unde este cazul.

 • •/ candidați! nominalizați individuali (care aplică în urma anunțului de recrutare publicat în două ziare economice-financiare și pe site-urile societăților și al firmei de recrutare).

 • 5. Faza a IV-a - Lista lungă

în lista lungă sunt toți candidații care au trimis Curriculum Vitae. Aceste apiicații vor fi evaluate după criteriile obligatorii din anunțul de recrutare.

ARS

Consulting

8. Anexa 1__________ Procedura de selecție rwnn»=ni'nTiaHiMiiMi hii ■inuai mhhi wM>an!ciMi iii i iiuioi ■■■■■■ ■■ nif                                                             » nwrw mr

Procedura de selecție prealabilă                    Procedura de selecție finală

___-__________Comisia .da selecție__________ _   ___________

 Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane


Comitetul de nominalizare șl remunerare______Poate continua dacă nu este conflict de .intereseII. Faza de planificare


III. Faza de căutare


IV. Faza Listei lungi


V. Faza .listei scurte


VI. Intergrc.: ?


Componenta inițială e planului


5z/10 z.Candidati obligatorii (membrii existenti ai consiliului)


Candidați nominalizați (acționari majoritari sau minoritariCandidați nominalizați individualiDeclanșarea Prin act administrativ sau aprobare

AGA


Constituirea comitetului si contractarea expertului independent


Publicarea anunțului


Termen limită (30 de zile după prima publicare a anunțului pentru post)Componenta inițială a planului de selecjie


Component a integrală a planului de selecție


Tot materialul de recrutare inclusiv profilele


Lista lunaa


Nominalizați (=candidațil de pe lista scurtă. Clasamentul poate fi același sau d locuri, mate 5,pe loc. Acționarii evaluează^aportează asupra nominalizărilor acestora folosind aceleași critorii)


ferit ca nr. da


minoritariFinalizarea eliminărilor de pj lista lungă bazat pe: - Aplicații - Interviuri - Verificarea referințelor

- Verificarea antecendentelor


Voturi AGA/Nti.-niri


Trimiterea declarația de intenție după scrisoarea de așteptări (tn 15 zile de la trecerea pe lista scurtă)


Lista scurtă


Raportul

I privind i tiumitile

I finale


\c •

PROCEDURA RECRUTARE Și SELECȚIE MEMBRI Al CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE

pentru autoritatea publică tutelară Primarla Făgăraș pentru

NITROPARC


ConsjRirt


 • 1. F,rQcodu”â d® selecțte

Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Reprezentarea grafică a întregului proces de selecție este în anexa 1 a prezentei proceduri.

 • 2. Faza 3 - pregătirea

Prima fază a procedurii de recrutare și selecție a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Local nr 14/31.01.2017.

 • 3. Faza a Iha - Planificare

După contractarea expertului independent, persoană juridică specializată în recrutarea și selecția resurselor umane care realizează următoarele documente:

J Componenta inițială a planului de selecție.

Planul integrat complet (matricea consiliului - model anexa 2, profilul consiliului, profilul individual, planul de interviu).

 • 4. Faza a llî-a - Căutare

în această fază, în termen de 30 de zile de la prima dată decât se publică anunțul de recrutare. Sunt anunțați:

 • •/ candidați! obligatorii (membrii existenți ai consiliului).

/ candidați! nominalizați (acționari majoritari sau minoritari) - acolo unde este cazul.

/ candidați! nominalizați individuali (care aplică în urma anunțului de recrutare publicat în două ziare economice-financiare și pe site-urile societăților și al firmei de recrutare).

 • 5. Faza a IV-a - Lista lungă în lista lungă sunt toți candidați! care au trimis Curriculum Vitae. Aceste aplicații vor fi evaluate după criteriile obligatorii din anunțul de recrutare.

  Aed

  Consulting

  fi. Anexa 1  Procedura de selecție .eawacE-                                                     - j ■       --■ ~                   -             .     .   —         «m=w>     . _

  Procedura de selecție prealabilă                     Procedura de selecție finală

  =w^*-                                 , .- -w»W»W. — c-t- w . •—jj, . .. <*  - au... «... T. ---

  --------.-------Comisia de.selecție____________________

  Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane


  Comitetul de nominalizare și remunerare


  Poate continua dacă nu este conflict de interese


  I. Pregătirea


  II. Faza de planificare


  III. Faza de căutare


  IV. Faza Listei lungi


  V. Faza .listei scurte


  Vi. Intergrare  Componenta inițială a pianului


  Planul integrat complet


  Candidati obligatorii (membrii existenti ai consiliului)


  Candidați nominalizați (acționari majoritari sau minoritari  Candidați! (toți cei care au trimis aplicații)


  Nominalizați (=candidațil de pe lista scurtă. Clasamentul poate fi același sau deferit ca nr. de locuri, mak 5,pe loc. Acționarii jminoritari eval uează/raportează asupra noriiinalizărilor acestora folosind aceleași criterii)


  Voturi AGA/Numiri


  Declanșarea

  Prin act administrativ sau aprobare


  Constituirea comitetului si contractarea expertului independent


  Publicarea anunțului


  Termen limită (30 de zile după prima publicare a anunțului pentru post)  Componenta inițială a planului do selecție


  Component a integrală a planului de selecție


  Tot matenalul de recrutare inclusiv profil ele


  Lista lungă


  Finalizarea eliminărilor de pe lista lungă bazat pe: - Aplicații - Interviuri - Verificarea referințelor - Verificarea antecendentelor  Trimiterea declarație de Intenție după scrisoarea de așteptări (în 15 zile d’ ta trecerea pe lista scurtă)


  Lista scurtă


  Roport>>( p-ivind numirile fineleConsuHino

9. Ansxa k

H?i.î-h?.3 CeriJ’lului c! Atlmin^raSt

Criterii

Ocllgateriu

pondere (0 -1) j

Moța/ criteriu de | compet&n'ă | minim     (

Mode! evaluare I cavtdidftî I

r ■

VO t îllițLU       IEJOJL

Note/ c- Itsri ■. de compeîonțȘ rr.autm

Total scor m tn

iuc .11 - novice; Ritinn 2 ■ Intem’tJisr, Raling 3-Compe'-nt Mng 4 - a ansat, Rating 5-entsrt

ETAPA DE INTERVIU

Competențe

Specifice sectorului de activitate

Studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalenta

1

5

5

5

5

5

Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unel/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat

1

5

5

5

5

5

Cei puțin doi dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice șl experiență 1h domeniul economic, Juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, cont. OUG109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Experiența profesionala de cel puțin 5 ani

1

5

5

5

5

51

Profesionale de importanță strategică

Viziune și planificare strategică

1

3

3

3

5

5

Financiar contabile

1

3

3

3

5

5

Managementul riscului

1

3

3

3

5

5

Guvemanță corporativă

Cunoștințe de bune practici șl principii de guvemanță corporativă

1

3

3

3

5

5

Cunoștințe legislație: OUG 109/2011 modificările și completările ulterioare

1

3

3

3

5

5

Cunoștințe de monitorizare a performanței

1

3

3

3

5

5

Social și personal

Abilitati de comunicare și negociere

1

3

3

3

5

5

Capacitate de analiza și sinteza, inclusiv a datelor economice

0,5

3

1,5

1,5

6

2,5

Abilități de relaționare

1

3

3

3

5

5

Sub-Total 1

''0,5

40,5

57,5

5

DUPĂ LISTA SCURTĂ

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acfjonarilor

1

3

3

3

SukhTota! 2

1

3

3

5

TOTAL

43,5

43,5

62,5

-PROCEDURA RECRUTARE Șl SELECȚIE MEMBRI Ai CONSILIULUI DE

ADMINISTRAȚIE

pentru autoritatea publică tutelara Primăria Făgăraș pentru PIEȚE TÂRGURI Șl OBOARE SRL

 • i. Prccadura tte seisme

Document elaborat în confoirnit&te cu prc-vod^.ile OUG nr. 109/2011 privind-' guverna-ița corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și sie HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr, 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice. Reprezentarea grafică a întregului proces de selecție este în anexa 1 a prezentei proceduri.

 • 2. Faza I - pregătirea

Prima fază a procedurii de recrutare și selecție a fost realizată prin Hotărârea Consiliului Local nr 15/31.01.2017.

 • 3. Faza a 18-a - Planificare

După contractarea expertului independent, persoană juridică specializată în recrutarea și selecția resurselor umane care realizează următoarele documente:

 • -/ Componenta inițială a planului de selecție.

J Planul integrat complet (matricea consiliului - model anexa 2, profilul consiliului, profilul individual, planul de interviu),

 • 4. Faza a Ill*a - Căutare

în această fază, în termen de 30 de zile de la prima dată decât se publică anunțul de recrutare. Sunt anunțați:

 • •/ candidați! obligatorii (membrii existenți ai consiliului).

Z candidați! nominalizați (acționari majoritari sau minoritari) - acolo unde este cazul.

Z candidați! nominalizați individuali (care aplică în urma anunțului de recrutare publicat în două ziare economice-financiare și pe site-urile societăților și al firmei de recrutare).

 • 5. Faza a IV-a - Lista lungă

în lista lungă sunt toți candidați! care au trimis Curriculum Vitae. Aceste aplicații vor fi evaluate după criteriile obligatorii din anunțul de recrutare.

ARC

Consulting

8. Anexa 1______ _ Procedura de selecție____                 __

Procedura de selecție prealabilă                      Procedura de selecție finală

—         --uazacoj-                   - - : - .                 —— - * -                   . ■wl » ,_j

_________________________ „Comisia de selecție.

Expert independent specializat în recrutarea resurselor umane


Comitetul de nominalizare și remunerare_____ Poat. continua dacă nu este conflict dejntere-eII. Faza de planificare


III. Faza de căutare


IV. Faza Listei lungi


V. Faza .listei scurte


VI inlercrsre


Componenta inițială a .planului


5z/10 z


Planul integrat completCandidati obligatorii (membrii existenti ai consiliului)


Candidați nominalizați (acționari majoritari sau minoritari


Candidați nominalizați individuali


Candidați! (toți cei care au trimis aplicații)


Nominalizați (=candidațij de pe lista scurtă. Clasamentul poate fi același sau diferit ca nr. de locuri, mar 5,pe loc. Acționarii | minoritari evaluează/jraportează asupra nominalizărilor acestora folosind aceleași criterii)


Voturi AGA/NumiriDeclanșarea

Prin act administrativ sau aprobare

AGA


Constituirea comitetului si contractarea expertului independent


Publicarea anunțului


Termen limită (30 de zile după prima publicare a anunțului pentru post)


Componenta Inițiala a planului da selecție


Component a integrală a planului de selecție


Tot materialul de recrutare Inclusiv profilele


Justa lungă


Finalizarea eliminărilor de pe lista lungă bazat pe: - Aplicații - Interviuri - Verificarea referințelor

- Verificarea antecendentelorT rimiterea declarație de Intenția dup’j scrisoarea de așteptări (în 15 zile de la trecerea pe lista scurtă)Rap.iriul privinu rn-mi’ fio f!’’=UsROE'JlANi        ..

IUBEȚUL BRAȘOV     (

><> irtw


pfr               f"TDlIWiMM1WIl",-~~LMWIIIf>WT~~MliiiniWMIIM JFiV'JCt' J1- V'“ ' ’

strada Republicii, Nr. 3,505200', Toi: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: ww.v.primaria-fagaras.ro, Email: cecretariat@primaria-faga:as.ro

HOTĂRÂREA NR. 106 din data de 29.05.2017

privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru SC NITROPARC SRL Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului nr. 15307/3/26.05.2017 și referatul nr. 15307/4/26.05.2017 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publica prin care se propune aprobarea Scrisorii de Așteptări la SC NITROPARC SRL Făgăraș,

Ținând cont de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților si de prevederile art.3 pct.2 alin.3, art.27 alin.1, art.28 alin.3, art.36 alin.1 din OUG nr.109 privind guvernanta corporatista, actualizata

Ținând seama de dispozițiile HG nr. 256/2004 privind aprobarea constituirii Parcului Industrial FAGARAS , societate comerciala sub autoritatea Consiliului Local Fagaras, HCL nr. 137/2003 a fost acceptata trecerea in patrimoniul privat a municipiului a patrimoniului rezultat in urma divizării SC UPS Fagaras SA in vederea constituirii unui parc industrial, HCL nr. 129/2005 a fost aprobata înființarea unei societăți comerciale pentru administrarea parcului industrial Fagaras, ale HCL nr. 110/2016 privind modificarea actului constitutiv și numirea Consiliului de administrație interimar la SC NITROPARC SRL Făgăraș

Reținând prevederile art 3 pct 2 lit c din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizata, de prevederile HG nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011, de prevederile Legii nr 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr . 24/2000 privind normele de tehnica legislative^ republicata -                                             ..

, în temeiul dispozițiilor art 3, art. 4, .pct. 2, art. 10, art. 36, alin. (2), lit. d,u, alin. (6), lit.

"a" pct, 16, ale ari. 37, ala eu.-15, alin. (1), ari. 115 alin, (i), Iii. b și ale ari.17.3, alin.(l) și (?) clin Legea administra țim publica Iacale nr. 215/2001, republicată, cu modificările ei completările ulterioara

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Autoritatea publica tutelara Municipiul Fagaras prin Consiliul Local, aproba Scrisoarea de Așteptări pentru SC NITROPARC SRL Făgăraș, conform anexei nr. 1 , care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Scrisoare' de Așteptări va fi publicata pe pagina de internet a SC NITROPARC SRL Făgăraș si a Municipiului Fagaras pentru a fi luata la cunoștința de candidatii la posturile de membrii in Consiliul de administrație.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, împotrivă-, abțineri 1.

Consilieri prezență 18

Consilieri în funcție-19

Prezenta se comunică:

1 ex Instituției Prefectului Brașov

1 ex Primar

1 ex Secretar

1 ex Director SC NITROPARC SRL

1 ex dosar ședința

1 ex colecție

1 ex afișare

1 ex pagina internet a primăriei și a SC NITROPARC SRL

Cod:F-50

LG/LG

ANEXA LA H.C.L. kr.

SCRISOARE OE AȘTEPTĂRI

5

pentru societatea S C Nitrcpare SRL în perioada 2017-2021

Cuprins

 • I. Introdu cer e........................................... .    

 • II. Legislația specifică, domeniul de activitate și descrierea activității întreprinderii publice

 • III. Principiile care guvernează activitatea societății

 • IV. Rezumatul strategiei locale în domeniul în care acționează societatea SC Nitroparc SRL.. ..5

 • V. Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a acționarului cu privire la misiunea și obiectivele întreprinderii publice SC Nitroparc SRL

 • VI. încadrarea societății SC Nitroparc SRL în categoria întreprinderilor publice cu obligații de serviciu public

 • VII. Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de plată a obligației de serviciu public de către autoritate publică tutelară

 • VIII. Politica de dividende și vărsăminte din pro fi tui net aplicabilă întreprinderii publice

 • IX. Politica de investiții

 • X. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire Ia comunicarea cu organele de administrare și conducere ale societății SC Nitroparc SRL

 • XI. Așteptări privind calitatea si siguranța serviciului

 • XII. Etică, integritate și guvernanță corporativă

 • XIII. Aștepările autorității tutelare referitoare la cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și

alte aspecte ale afacerii

 • I. Iiiti odiicere

Prezentul document a fost întocmit cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109'2011 pricind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, și ale Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Aceasta exprimă așteptările Consiliului Local al municipiului Făgăraș, în calitate de Autoritate Publică Tutelară și ale acționarului unic — municipiul Făgăraș, în ceea ce privește administrarea societății, fiind un document cu statut orientativ.

Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a:

 • - stabili obiectivele pe termen scurt, mediu si lung ale întreprinderilor publice

 • - stabili performanțele așteptate de către autoritatea publică tutelara

 • - defini principiile de lucru si conduită așteptată'din partea întreprinderii publice

 • - consolida încrederea cetățenilor in ceea ce privește capacitatea întreprinderii publice de a furniza servicii de calitate

 • - ghida Consiliul de Administrație si Președintele in redactarea Planului de Administrare

 • II, Legislația specifică, domeniul de activitate și descrierea activității întreprinderii publice

Activitatea societății SC Nitroparc SRL este reglementată prin legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația specifică privind asigurarea serviciului public de administrare a domeniului public și privat al municipului Făgăraș, respectiv: Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1. Legea 82/1991 a contabilității;

 • 2. OMFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

 • 3. O.G. nr. 26/2013. privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori >

economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt-acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație;

 • 4. Legea nr. 51'2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și ...... completările ulterioare;

 • 5. Ordonanța nr. 71/2602 piivind organizai ea și funcționarea serviciilor pvulice de administrare a domeniului public și privat de interes lezai. Cu modificările și completările ulterioare;                                                                   ■■ C;'

 • 6. O.U...G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • 7. H.G. nr. 722/2016 privind normele de aplicare a OUG nr. 109/2011 cu modificările ulterioare și completările ;

 • 8. Legea nr. 213/1998 cu modificările și completările ulterioare, privind bunurile proprietate publică;

Societatea SC Nitroparc SRL este înființată în baza HG nr. 256/2004 privind aprobarea constituirii unui Parc Industrial in cadrul SC Uzina de Produse Speciale Făgăraș SA societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Fagaras , HCL nr. 129/2005 a fost aprobată Înființarea unei societăți comerciale pentru administrarea parcului industrial Fagaraș, fiind administrată în sistem unitar, așa cum este reglementat de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Capitalul subscris si vărsat al societății este de 38.400 lei, aport în numerar, deținut integral de municipiul Făgăraș.. în calitate de acționar unic si este împărțit într-un număr de 3.840 acțiuni, cu o valoare nominală de 10 lei/acțiune, toate acțiunile fiind nominative și indivizibile. Sediul societății se află în Făgăraș, strada Republicii, nr.3, județul Brașov, este înregistrată la registrul Comerțului sub nr. J08/604/2006, având cod unic de înregistrare fiscală 18478122. Capitalul social al societății SC Nitroparc SRL este deținut în totalitate de municipiul Făgăraș.

 • III. Principiile care guvernează activitatea societății

Activitatea societății este organizată cu respectarea următoarelor principii si strategii locale:

 • a) rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu:

 • b) administrarea eficientă a bunurilor aparținând domeniului public și.privat al unității administrativ-teritoriale;                           "y?. . v-t <

 • e) utilizarea eficientă a.fondurilor publice în activitatea sa________     -. ._.......-

 • IV. Ei.ezunv.1 «.ui stxategiei locale în domeniul iu wn' acți „iic-fui .âO.cictatei SC i‘<i tropare SRL                                                             -

Autoritatea publică tutelară, Consiliul Local al Municipiului Făgăraș a aprobat prin Hotărârea nr.183/01.12.2013 Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Făgăraș prin care au fost identificate o serie de proiecte și idei aflate în diferite stadii de pregătire și implementare în funcție de prioritățile majore ale localității: relansarea și inovarea potențialului economic, îmbunătățirea condițiilor și calității vieții pentru cetățeni prin furnizarea unor servicii de bază și tehnico-edilitare mai bune, îmbunătățirea calității mediului urban.

Regiunea Tara Fagarasului are ca obiectiv strategic global pentru perioada 2017-2021:

 • - dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii prin valorificarea resurselor proprii;

 • - sprijinirea mediului de afaceri, a infrastructurii și serviciilor, în vederea reducerii disparităților existente între regiunea Tara Fagarasului și celelalte regiuni ale țării, în scopul creșterii nivelului de trai al cetățenilor.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, s-a stabilit ca prioritate regionala: "Reabilitarea zonelor urbane, inclusiv eficiența energetică, zone verzi, moșteniri culturale și istorice, sport și activități recreative, parcări, zone pietonale, control trafic, parcuri", în vederea creșterii gradului de confort și sănătate a populației, precum și reducerea gradului de poluare.

Unul din obiectivele specifice îl reprezintă îmbunătățirea calității serviciilor pentru cetățeni, având ca domenii prioritare:

 • - îmbunătățirea condițiilor și calității vieții pentru cetățeni prin închirierea, pe baza de contract a următoarelor spații: clădiri industriale cu suprafețe cuprinse intre 1200 mp si 80 mp; depozite acoperite in clădiri; teren.

 • - Atragere de investitori

 • - Prestare de servicii prin extinderea obiectului de activitate ( reabilitări termice , întreținere zone verzi etc.)

 • V. Viziunea generală a Autorității Publice Tutelare și a acționarului cu privire-la misiunea’ și obiectivele întreprinderii publice SC Nitroparc SRL

Pentru realizarea misiunii sale. Autoritatea publică tutelară z societății SC Nitroparc SRL și acționarul își propun următoarele obiective strategice:

 • A. Eficiența economică

Optimizarea permanentă a costurilor;

e Recuperarea integrală a cheltuielilor din veniturile încasate;

 • B. Modernizarea si îmbunătățirea serviciilor prestate;           . cp ,.

 • • Eficientizarea procedurilor și proceselor interne

 • • Implementarea de noi tehnologii pentru facilitarea unei comunicări și a unui schimb de informații cât mai rapid și sigur;

® Informarea corectă și cuprinzătoare a clienților;

 • C. Competența profesională

 • • Creșterea eficienței generale a societății, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;

o Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism.

Totodată, se au în vedere obiectivele de ordin financiar, economic și de mediu, urmărite prin delegarea gestiunii prin concesiune a serviciului de administrare a domeniului public și privat, respectiv:

 • - asigurarea unor servicii de calitate către beneficiar, persoane fizice sau juridice ;

 • - asigurarea accesibilității egale și nediscriminatorii al serviciilor furnizate, prestate pentru toți beneficiarii serviciilor;

 • - promovarea principiilor economiei de piață, asigurarea unui mediu de afaceri concurențial si stimularea competitivității ca mijloc de creștere a eficienței serviciilor;

 • - reflectarea costului efectiv al prestației în structura și nivelul tarifului;

 • - îmbunătățirea condițiilor de viață și de locuire pentru comunitatea locala ;

 • - atragerea de fonduri nerambursabile pentru lucrări specifice obiectului de activitate precum și pentru finanțarea programelor ..de investiții, pentru extinderea, dezvoltarea, reabilitarea și /sau modernizarea bunurilor administrate ,

 • - gestionarea activității operatorului pe criterii de competitivitate, după raportul calitate- cost pentru serviciile prestate; >

 • - protecția și'conservarea mediului natural și construit;                  '' •

 • - protecția și.igiena sănătății publice ;

 • - administrarea eficimtă a bunurilor aparținând domeniului public și primat al ' ‘\                    ' \ :■ ' ș

municipiului;                                                       ?<■■■

 • - controlul periodic al activității operatorului și promovarea unor 'masuri.- r.deevâte în cazul în care serviciile publice prestate nu au respectat nivelul de c. lilate și indicatorii de performanță ai serviciului.

 • VI. încadrarea societății SC Nitroparc SRL în categoria întreprinderilor publice cu obligații de serviciu public

Societatea SC Nitroparc SRL este întreprindere publică, în sensul dispozițiilor prevăzute la art. 2 pct.2 lit.b) din O.U.G. nr. 109/2011.

Administrarea societății SC Nitroparc SRL se face în sistem unitar, conform dispozițiilor art. 137 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind societățile comerciale.

Domeniul principal de activitate al societății SC Nitroparc SRL este : activitati imobiliare pe baza de comision sau contract si activitatea principala din acest domeniu este: administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract.

Astfel, societatea SC Nitroparc SRL intră în categoria serviciului public, întrucât va putea inființa , cu respectarea prevederilor legii, filiale cu personalitate juridica, diverse structuri organizatorice ca agentii, reprezentante, sucursale fără personalitate juridica, unități si subunități necesare pentru realizarea obiectului de activitate, ca puncte de lucru, magazine, depozite, unități de producție, servicii etc. in oricare altă localitate din tara sau străinătate, pe baza hotărîrii asociatului unic.

 • VIL Modalitatea de asigurare a compensațiilor corespunzătoare sau de pLtă a obligației de serviciu public de către autoritatea publică tutelară

Autoritatea publică tute iar ă are obli.gația de a asigura compensațiile corespunzătoare pentru prestarea vreunui senieiu public - orice beneficiu,'în special-financiar,-acordat operatorului direct sau indirect din resurse proprii în penoada de punere în aplicare a obligației de serviciu public .sau în legătură cu perioada respectivă, pentru acoperirea costurilor nete aferente îndeplinirii obligației de serviciu public, inclușii’ un profit rezonabil.

 • Vili. Politica de dividende vârsâminte din profitul net aplicabilă

întreprinderii publice

Profitul societății se stabilește pe baza bilanțului contabil aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor. Profitul impozabil se stabilește conform reglementărilor legale in vigoare, iar profitul societății rămas după plata impozitului pe profit și prelevarea sumelor necesare constituirii și menținerii fondurilor prevăzute de lege se va repartiza conform hotărârilor AGA și dispozițiilor legale in vigoare.


 • IX. Politica de investiții

Programul anual și multianual de investiții va fi elaborat de conducerea societății SC Nitroparc SRL, avizat de către consiliul de administrație și transmis spre aprobare autorității publice tutelare o data cu proiectul anual al bugetului de venituri si cheltuieli, conform prevederilor O.U.G nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare H.G. nr. 722/2016.

Politica de investiții trebuie corelată cu obiectivele strategice de dezvoltare a municipiului în perioada 2014-2020 și în continuare, în scopul modernizării și îmbunătățirii serviciilor prestate de societate.

Politica de investiții vizează următoarele obiective:

 • - promovarea rentabilității si eficienței economice

 • - păstrarea veniturilor realizate din activitățile la nivelul comunităților locale si utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente

 • - întărirea autonomiei fiscale a unităților administrative-teritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare in vederea funcționarii serviciilor

 • - respectarea legislației in vigoare privind achizițiile publice

 • - respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in construcții, urbanism, amenajarea teritoriului si protecția mediului

 • X. Dezideratele autorității publice tutelare cu privire Ia comunicarea cu organele de administrare șe conducere ale societății SC Nitrdparc SRL. .

în contextul cumulării celor două atribuții (de autoritate deliberativi în raport cu executarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat și de adunare generală a acționarului în raport cu forma de organizarea întreprinderii — societate pe acțiuni — acționar unic municipii'.! Fugămș) autjiiutea publică tutelară apreciază câ în context legal, statutar și contractual obligațiile de transparență «i raportare sunt cele prevăzute în OUG nr. 109/2011 privind guvernanți corporativă a întreprinderilor publice.. cu.. mod’ficările și completările ulterioare, precum și legislația aplicabilă în domeniu.

Totodată, autoritatea publică tutelară consideră că este importantă îmbunătățirea comunicării bidirecțională între administratori si acționari astfel încât aceștia să fie reciproc informați cu privire la orice aspecte cu impact material asupra societății SC Nitroparc SRL și/sau asupra intereselor acționarului, inclusiv informații referitoare la riscurile care poi...șă apară în îndeplinirea planurilor de administrare.                                    J           \

/•, " .< - \ / /\      H

•,           . .                                        . ' ' ) I

 • XI. Așteptări privind calitatea si siguranța serviciului            ,\ \ .    /

x G ' v*

-rt.

Calitatea serviciilor prestate este o tinta a conducerii SC Nitroparc SRL prin atingerea unor criterii de performanta.

 • XII. Etică, integritate și guveraanță corporativă

Direcțiile de dezvoltare ale operatorului trebuie să aibă la bază principiile care statuează o atitudine responsabilă, profesionistă și etică, în raport cu principalii săi consumatori/benefîciari cu autoritatea locală, autoritățile de reglementare, organismele de control și proprii angajați.

Autoritatea publică tutelară consideră oportună și necesară implementarea unui Cod etic al societății în care să fie cuprinse o serie de reguli specifice care fixează cerințele minime pentru orice angajat în raport cu toți factorii implicați în organizarea și funcționarea societății prin identificarea riscurilor specifice domeniului de activitate.

Totodată, autoritatea publică tutelară recomandă denunțarea conflictelor de interese definite conform legislației în vigoare pentru asigurarea integrității organelor de conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară are așteptări în ceea ce privește tratarea cu discreție a informațiilor cu caracter confidențial astfel încât societatea, autoritatea publică tutelară și acționarul să nu fie prejudiciați ca urmare a comportamentului neprofesionist și indiscret al membrilor organelor de conducere ale societății.

Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca toți administratorii și directorii societății să cunoască mecanismele de guvernanță corporativă, să realizeze un

management performant și să implementeze corect in funcționarea societății mecanismele ele bună guvernare,                                        . .

 • XIII. Aștepările autorității tutelare referitoare Ir. cheltuielile de capital, reducerile de cheltuieli și alte aspecte ale afacerii

Așteptări în legătură cu cheltuielile de capital:

 • — administratorii vor analiza, fundamenta, aviza și propune spre aprobare anual Autorității publice tutelare și acționarului programul de dezvoltare și de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor strategice ale Societății SC Nitroparc SRL. Cheltuielile de capital propuse prin programul de dezvoltare și investiții trebuie să fie în corelare directă cu obiectivele strategice al Societății.

 • — administratorii pot aproba, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, modificări în structura acestuia, în limita competențelor pentru care a primit mandat.

Așteptări in legătură cu datoriile, creanțele si cheltuielile înregistrate de societate:

 • — consiliul de administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească reducerea la minim a plăților restante, tocmai pentru a preveni cheltuieli suplimentare cu penalitățile și majorările de întârziere în sarcina Societății. De asemenea, Societatea trebuie să-și achite, cu prioritate, obligațiile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și la bugetul local.

— Consiliul de Administrație, prin administratorii săi, trebuie să urmărească încasarea la termen a creanțelor Societății și să dispună toate măsurile de recuperare a acestora în termenul legal de prescripție. In caz de nerecuperare a creanțelor în termenul legal, ca urmare a neluării măsurilor legale și necesare pentru aceasta, administratorii vor răspunde în solidar cu directorii pentru prejudiciul cauzat Societății

 • - angajarea oricărei cheltuieli a Societății tiebuie să respecte principiile: eficienței, eficacității și economicității,              .                  • .