Hotărârea nr. 90/2020

HOTĂRÂREA nr.90 din data de 31 martie 2020 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de inchiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fag3ras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.90 din data de 31 martie 2020 - privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de Închiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 7669/1 din data de 02.03.2020 și Raportul Compartiment Resort nr. 7669 din data de 02.03.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri ), prin care se propune prelungirea contractelor de inchiriere pentru locuințele construite de Agenția Naționala pentru Locuințe, situate in Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C .,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 8 alin 2, alin 4 si alin 5 din Legea nr.152/1998 privind infiintarea Agenția Naționala pentru Locuințe (republicata),

Ținând cont de prevederile art. 15, alin. 16 din Hotararea nr. 962 /2001 privind aprobareaNormelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agenției Naționale pentru Locuințe,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a, din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se aprobă prelungirea pe o perioada de 1 (un) an a contractelor de inchiriere pentru locuințele construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Fagaras, str. Câmpului, blocurile A, B, C prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, începând cu data de 02.06.2020 pana la data de 01.06.2021.

Art.2. Prelungirea contractelor de inchiriere intervine in contextul respectării condițiilor cadru de acces la o locuința din fondurile ANL si totodată in măsură in care chiriașii nu inregistreaza debite pentru neplata chiriei si utilităților aferente.

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu concesiuni, închirieri, administrare parcari, evidenta bunuri.CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general) IAURA ELENĂ GIUNCAHotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - îex. Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex. Prefectură

  • - tex. Primar

  • - îex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

  • - îex. Arhitehtul sef

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - îex. Afișare

Cod F-50

Anexa nr. 1 la H.C.L

Nr cit

O nj =! .i ■ ' i .

! i

i ■

-- Localitate

( ju -jis) |iqoiui esajpvz

kBIoc y7'

Scara

4-J

MJ

£X

Chiriaș (Nume și prenume)

Contract închiriere (nr./dată)

’fX tij

< ' i 1 < 1

Blocul A

• 1

.. . 1 uriașei» v

Făgăraș

Cîmpului

*

1

p

1

PISU SIMONA            ,J

8669

04,06,2007

01.06.2020

2

Brașov ,

Făgăraș

Cîmpului

A

1

p

2

PICA PETRONELA

8661

04,06,2007

01.06.2020

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

6

OANCEA MARIANA

8645

04,06,2007

01.06.2020

«i

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

7

ALDEAILIE GHEORGHE

8670

04,06,2007

01.06.2020

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

1

8

PRODEA DUMITRU

8654

04,06,2007

01.06.2020

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

2

10

SANDULESCU DANIEL

8677

04,06,2007

01.06.2020

7l

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

2

12

GIUNCA LAURA

8653

04,06,2007

01.06.2020

8lErașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

3

14

MOTRESCU SILVIU

8656

04,06,2007

01.06.2020

9

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

17

SOCOL BIANCA

8697

04,06,2007

01.06.2020

10

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

A

1

4

18

TRUFIN ALINA

8664

04,06,2007

01.06.2020

I

Blocul B

__L

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

P

2

SILEA MARIUS LUCIAN

8667

04,06,2007

01.06.20201

2!

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

1

7

LUCACIU CA1US SEBASTIAN

8675

04,06,2007

01.06.2020

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

1

8

IACOB MONICA

8648

04,06,2007

01.06.2020

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

2

10

SURDU CONSTANTIN

8652

04,06,2007

01.06.2020,

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

2

12

ALIU NICOLETA

8646

04,06,2007

01.06.2020’

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

3

16

DUMITRESCU VALETIN

1731

22,01,2010

01.06.2020

___7

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

4

18

FEHER ILONA

8701

04,06,2007

01.06.2020

_

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

B

1

4

_______20

GHEORGHE VICTOR

8666

04,06,2007

01.06.2020

BSocu! C

1

Brrsov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

P

4

BITA MIHAELA GABRIELA

8695

04,06,2007

01.06.2020

-      2

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

5

PELEI CLAUDIA

8672

04,06,2007

01.06.2020

3

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

1

8

VELICIA VIOREL

8643

04,06,2007

01.06.2020

4

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

9

BOIERIU MARIA

8680

04,06,2007

01.06.2020

5

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

10

GREAVU GEORGE I0AN

8694

04,06,2007

01.06.2020

6

Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

2

12

GRECU MARIUS MIHAI

8685

04,06,2007

01.06.2020

/|Brașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

3

14

GHENESCU CARINA

8657

04,06,2007

01.06.2020

BjBrașov

Făgăraș

Cîmpului

C

1

4

19

POLMOLEA DORU CIPRIAN

8689

04,06,2007Z-f

01.06.2020