Hotărârea nr. 9/2020

HOTARAREA NR. 9 din data de 30 ianuarie 2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice/contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primafia-fa<jaras .<


- privind stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice^,_______________________________ _______,_____________3..._,_______.          ' e din cadrul

aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de aprobare nr. 2244/1/21.01.2020 prin care Primarul Municipiului propune stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Municipiului Fagaras pentru anul 2020, la nivelul salarial al anului 2019,

Examinând Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 2244/21.01.2020 al Compartimentului Resurse Umane prin care se propune stabilirea salariilor personalului platiti din fonduri publice conform Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizata si anexele nr. 1 si nr. 2 confirmate de Directorul executiv al Direcția Buget Finanțe, precum si anexele nr. 3, 4, 5, 6, 7, 8 semnate de economiștii structurilor si ordonatorii terțiari de credite astfel susținând stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Municipiului Fagaras,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:

 • a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

 • b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 • c) art. 7 alin. (2) din Codul Civil;

 • d) art 2 alin 1 lit a, art 10, art 11 alin 1 si alin 4, art 12, art 25, art 38 alin 3 lit a) si lit I si art 40, anexa III Cap III pct II- Alte muzee si lit B , anexa VIII, B I lit B, anexa I Cap II lit B, Anexa III cap V lit a si b, anexa VIII cap II subcap 2 secțiunea I lit b si subcap 3C lit.b din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platiti din fondurile publice,

 • e) HG nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara gararntat in plata conform careia in anul 2020 se stabilește salariul de baza minim brut, pentru un program complet de lucru, la cuantumul lunar de 2230 lei,

 • f) HCL 3/2019 stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului și din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2019,

 • g) HCL nr. 77/29.03.2018 privind majorarea salariilor pentru funcțiile contractuale din cadrul Creșei de Copii mamaruța și Biroul de Asistență Medicală Școală și Comunitară care fac parte din Direcția de Asistenta Sociala Fagaras.

 • h) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru eleborarea actelor administrative

ij) OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative

domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, actualizata


j) art 34, art 36, art 37, ari 38 OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în k) OUG nr. 107/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative,

precum și pentru prorogarea unor termene

I) HG nr.751/2018 pentru satabilirea categoriilor de persoane cu handicap care


beneficiază de un spor de 15% din salariul de baza / solda de funcție / salariul de funcție / indemnizația de incadrare,

In temeiul art.129 al.1, al.2 lit.”a”, art.139 al.(3) lit.”a”, art.196 al.(1) Ht/’a", si art.198

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,              ------

HOTĂRĂȘTE:

r \ ••yZx /     <

Art.1. începând cu data de 01.01.2020 se stabilesc salariile. de-'bază pentru funcțiile publice și contractuale din aparatul de specialitate al primarulbiț^l Direcției de Asistență Socială Făgăraș, Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Făgăraș, la nivelul salarial al anului 2019, conform anexei nr. 1 la prezenta.

Art.2. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice si contractuale din cadrul Poliția Locală Făgăraș, la nivelul salarial al anului 2019, conform anexei nr 2 la prezenta.

Art.3. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Bibliotecii Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 3 la prezenta.

Art.4. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției de Asistență Socială Făgăraș- Birou de Asistenta si prestatii sociale - Compartimentul de asistenta medicala școlara si comunitara , conform anexei nr 4 la prezenta.

Art.5. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Direcției de Asistență Socială Făgăraș - Asistentii Personali ai Persoanelor cu Handicap, conform anexei nr. 5 la prezenta.

Art.6. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Casei Municipale de Cultura Făgăraș, conform anexei nr 6 la prezenta.

Art.7. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Muzeul Tarii Fagarasului “ Vaier Literat “, conform anexei nr 7 la prezenta.

Art.8. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, conform anexei nr 8 la prezenta.

Art.9. începând cu data de 01 .01. 2020 se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile contractuale din cadrul Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, conform anexei nr 9 la prezenta.

Art.1O. începând cu data de 01 ianuarie 2020 salariul de baza pentru personalului menționat la art.1 - art.9 din prezenta hotărâre, se stabilesc pe funcții, grade/trepte profesionale, gradații corespunzătoare vechimii în muncă și vechimii profesionale, în condițiile art36 din Legea nr. 153/2017.

Art.11. începând cu data de 1.01.2020 și până la 31 decembrie 2021, se aprobă cuantumul indemnizației de ședință pentru consilierii locali din Consiliul Local al Municipiului Făgăraș în procent de 10% din indemnizația lunară a primarului Municipiului Făgăraș, care ramane la nivelul lunii decembrie 2019.

Art.12. (1) Se aprobă alte drepturi sala riale, în condițiile legii, după cum urmează :

 • a) Indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe (ară garantat în plată, dacă personalul își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține acest titlu;

 • b) Majorarea cu 10%> a salariului de bază/indemnizației lunare pentru personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia activități;

 • c) Majorarea cu pana la 25%) a indemnizației lunare a primarului / viceprimarilor pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene nerambursabile,

  d) Majorarea cu pana la


50%o a salariului de bază pentru personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile indiferent de numărul de proiecte în care este implicat. Această majorare se aplică proporțional cu timpul efectiv alocat activităților pentru fiecare proiect. Ordonatorul principal sau tertiar de credite se împuternicește in stabilirea majorării salariate si a numărului de personae nominalizate in echipe de protedt curiespectarea condițiilor din contractul/acordul/ordinul de finanțare cu respectarea limitării stabilite de lege .

 • e) - începând cu 1 ianuarie 2020, ordonatorii de credite ăcbrdă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-ă parte din dpuă salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, la nîvetefjappJ& 2/319, cu excepția personalului poliției locale care, potrivit legii, benefictez^^e^d^turi de hrană în temeiul QG nr 26/1994.                                  o *" ț- r 'l'

 • - Indemnizațiile de hrană se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat în luna anterioară.

 • - Indemnizația de hrană nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite.

 • f) Spor de 15% din salariul de baza pentru persoanele care, in conformitate cu certificatul de încadrare in grad de handicap, sunt incadrate in grad de handicap grav sau accentuat, de orice tip, prevăzut de art.86 alin.(2) din Legea nr.448/2006 pentru activitatea desfasurata in cadrul programului normal de lucru.

 • (2) Drepturile salariate enumerate mai sus se vor acorda în condițiile art. 25 din Legea nr. 153/2017 in sensul limitării te maxim 30% din suma salariilor de bază pe fiecare ordonator de credite.

 • (3) începând cu 1 ianuarie 2020, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, primelor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, se menține cel mult 1a nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2019, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții.

 • (4) Nivelul veniturilor salariate se stabilește, în condițiile legii, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

Art.13. Se acordă, pentru anii 2019-2020, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, pentru fiecare an, care nu se ia in calcul la determinarea limitei prevăzute de art 25 din Legea nr. 153/2017

Art. 14. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe , Compartiment RU, Direcția de Asistenta Sociala Fagaras, Poliția Locala Fagaras, Muzeul Tarii Fagarasului, Casa Municipala de Cultura, Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru comunicare și conformare

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru, DE abținere, - împotriva

Consilieri in funcție-19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

 • - 1ex.dosar de ședința

 • - 1ex.colecție

 • - 1ex. Prefectura

 • - 1ex. Primar

 • - 1ex. Secretar

 • - 1ex. Compartiment RU

 • - 1ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Directia de Asistenta Sociala Fagaras

 • - 1ex. Poliția Locala Fagaras

 • - 1ex. Muzeul Tarii Fagarasului

 • - 1ex. Casa Municipala de Cultura

 • - 1ex. Serviciul de Transport Public Local al Municipiului Fagaras

 • - 1ex. Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

 • - 1ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-50

PRIMAR, Sucaciu GheorgheSalariile de baza ale aparatului de specialitate al primarului, Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta Persoanelor si Direcția de Asistenta Sociala,


Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile publice si contractuale, reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Fagaras, stabilita conform Legii nr.153/2017, anexa nr.lX funcții publice si contractuale aferente familiei ocupationale "Administrație"

I. Salarizarea funcționarilor publici


I. A. Funcționari publici de conducere

Nr.

Crt.

Funcția publica de conducere

Nivel studii

Grad

salar baza 2230

coef.

1

Secretar

S

II

11,398

5.11

2

Architect sef

S

II

9,984

4.48

3

Director executiv

s

II

8,944

4.01

4

Sef serviciu

s

II

8,112

3.64

5

Sef Birou

s

II

7,488

3.36


I. B. Funcționari publici de execuție

Nr.

Crt.

Funcția publica de execuție

Nivel studii

Clasa

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef. |

1

Auditor

S

5,840

2.62

6,278

2.82

6,592

2.96

6,921

3.10

7,095

3.18

7,272

3.26

2

Consilier, consilier juridic, inspector protecție civila

S

I

S

5,530

2.48

5,945

2.67

6,242

2.80

6,554

2.94

6,718

3.01

6,886

3.09

3

P

4,670

2.09

5,020

2.25

5,271

2.36

5,535

2.48

5,673

2.54

5,815

2.61

4

A

4,180

1.87

4,494

2.02

4,718

2.12

4,954

2.22

5,078

2.28

5,205

2.33

5

D

3,500

1.57

3,763

1.69

3,951

1.77

4,148

1.86

4,252

1.91

4,358

1.95

6

Referent, inspector protecție civila

M

III

S

4,670

2.09

5,020

2.25

5,271

2.36

5,535

2.48

5,673

2.54

5,815

2.61

7

P

3,500

1.57

3,763

1.69

3,951

1.77

4,148

1.86

4,252

1.91

4,358

1.95

8

A

3,420

1.53

3,677

1.65

3,860

1.73

4,053

1.82

4,155

1.86

4,259

1.91

9

D

3,180

1.43

3,419

1.53

3,589

1.61

3,769

1.69

3,863

1.73

3,960

1.78

II. Salarizarea personalului contractual

Nota: 1) Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim

2) Salariul de baza rezulta din înmulțirea coeficienților de ierarhizare cu salariul minim pe tara garantat in plata si se

3) Cuantificarea salariului de baza va fi exprimat in suma; coeficientul reprezintă un reper

SECRETAR GENERAL? ‘                                            întocmit,

Compartiment resurse umane

M             <---------->  /

modifica corespunzător abe'stuia^ «ȘSp

f’                   X'CZZ X,( MX 1    /

II. A. Personal contractual de execuție

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

1

Consilier, consilier juridic

S

IA

5005

2.24

5,380

2.41

5,649

2.53

5,932

2.66

6,080

2.73

6,232

2.79

2

I

4510

2.02

4,848

2.17

5,091

2.28

5,345

2.40

5,479

2.46

5,616

2.52

3

II

3500

1.57

3,763

1.69

3,951

1.77

4,148

1.86

4,252

1.91

4,358

1.95

4

Referent

M

IA

3250

1.46

3,494

1.57

3,668

1.65

3,852

1.73

3,948

1.77

4,047

1.81

5

I

3170

1.42

3,408

1.53

3,578

1.60

3,757

1.68

3,851

1.73

3,947

1.77

6

II

3000

1.35

3,225

1.45

3,386

1.52

3,556

1.59

3,644

1.63

3,736

1.68

7

Administrator

M

I

3340

1.50

3,591

1.61

3,770

1.69

3,959

1.78

4,057

1.82

4,159

1.86

8

Casier Magaziner

I

3090

1.39

3,322

1.49

3,488

1.56

3,662

1.64

3,754

1.68

3,848

1.73

9

Portar paznic îngrijitor

I

3000

1.35

3,225

1.45

3,386

1.52

3,556

1.59

3,644

1.63

3,736

1.68

10

Muncitor calificat

I

3340

1.50

3,591

1.61

3,770

1.69

3,959

1.78

4,057

1.82

4,159

1.86

11

II

3090

1.39

3,322

1.49

3,488

1.56

3,662

1.64

3,754

1.68

3,848

1.73

12

III

3000

1.35

3,225

1.45

3,386

1.52

3,556

1.59

3,644

1.63

3,736

1.68

13

Muncitor necalificat

I

3000

1.35

3,225

1.45

3,386

1.52

3,556

1.59

3,644

1.63

3,736

1.68

PRIMAR, Sucaciu Gheorghe/"

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA BUGET FINANȚE,"'. Ludu Daniel loan >/ ;

Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile publice si contractuale, reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Fagaras, stabilita conform Legii nr.153/2017, anexa nr.lX

11440 lei


Salariile de baza ale Politiei Locale Fagaras

I. Salarizarea funcționarilor publici


I. A. Funcționari publici de cond u ce re

Nr.

Crt.

Funcția publica de conducere

Nivel studii

Grad

salar baza 2230

coef.

1

Director executiv

S

II

8,944

4.01

2

Director executiv adjunct

S

II

8,736

3.92


I. B. Funcționari publici de execuție

Nr.

Crt.

Funcția publica de execuție

Nivel studii

Clasa

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

1

Consilier, consilier juridic, polițist local

S

I

S

4,850

2.17

5,214

2.34

5,474

2.45

5,748

2.58

5,892

2.64

6,039

2.71

2

P

4,010

1.80

4,311

1.93

4,526

2.03

4,753

2.13

4,871

2.18

4,993

2.24

3

A

3,850

1.73

4,139

1.86

4,346

1.95

4,563

2.05

4,677

2.10

4,794

2.15

4

Polițist local

M

II!

S

3,680

1.65

3,956

1.77

4,154

1.86

4,361

1.96

4,471

2.00

4,582

2.05

5

P

3,500

1.57

3,763

1.69

3,951

1.77

4,148

1.86

4,252

1.91

4,358

1.95

6

A

3,340

1.50

3,591

1.61

3,770

1.69

3,959

1.78

4,057

1.82

4,159

1.86

7

D

2,520

1.13

2,709

1.21

2,844

1.28

2,987

1.34

3,061

1.37

3,138

1.41


II. Salarizarea personalului contractual


II. A. Personal contractual de execuție

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

suma

coef.

1

Paznic

I

3,020

1.35

3,247

1.46

3,409

1.53

3,579

1.61

3,669

1.65

3,760

1.69

Nota:

PRIMAR, Sucaciu Gheorghc

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA BUGET FINANȚE,

Ludu Daniel loan

Nivelul maxim al grilei dc salarizare pentru funcțiile publice si contractuale, reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Fagares, stabilita conform Legii nr.153/2017, anexa nr.lX

W0 lei'


Salariile de baza ale Bibliotecii Municipale Fagaras

I. Salarizarea personalului contractual

SECRETAR GENERAL,


I. A. Personal contractual de execuție

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr- 4

gr- 5

suma

suma

suma

suma

suma

I suma |

1

bibliotecar

g

IA

3716

3,995

4,194

4,404

4,514

4,627

2

bibliotecar

PL

I

2871

3,086

3,241

3,403

3,488

3,575

3

referent de specialitate

c

II

3536

3,801

3,991

4,191

4,296

4,403

4

ingrijitor

G; M

I

3000

3,225

3,386

3,556

3,644

3,736

întocmit, Compartiment resurse umane


Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul DAS Fagaras -

BIROU DE ASISTENTA SI PRESTAȚII SOCIALE - COMPARTIMENT DE ASISTENTA MEDICALA, ȘCOLARA SI COMUNITARA


I. Salarizarea personalului contractual


I. A. Personal contractual de execuție

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

asistent social

S

3703

3,981

4,180

4,389

4,498

4,611

2

mediator sanitar

M

3130

3,365

3,533

3,710

3,802

3,897

Nota: 1) Salariile de baza sunt stabilite conform art.38 din Legea nr. 153/2017 si art.7 din OUG nr.90/2017
Compartiment financiar contabilitate, resurse umane DAS
Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile contractuale din cadrul DAS Fagaras -ASISTENTI PERSONALI Al PERSOANELOR CU HANDICAP

I. Salarizarea personalului contractual

I. B. Asistenti personali

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr- 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

asistenti personali

G, M

2230

2,335

2,452

2,575

2,640

2,706


Nota: 1) Salariile de baza sunt stabilite conform art.38 din Legea nr. 153/2017 si art.7 din OUG nr.90/2017Compartiment financiar contabilitate, resurse umane DAS

I. A. Personal contractual de conducere


Nr. Crt.

Personal contractual

Funcție de conducere

Nivel studii

Grad

Salariu de baza

1

Manager (director)

S

11

5,888


I. B. Personal contractual de execuție1. Compartiment educativ-artistic

Nr. Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad/ Treapta

___________________________Salarii de baza_____(lei)_______'______‘            :

___________________________Grac

latia_________________________

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr'.S ’

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Referent

S

IA

3,343

3,594

3,774

3,963

4,063

4,164

2

1

3,113

3,347

3,515

3,691

3,784

3,879

3

Referent

M

IA

2,992

3,216

3,377

3,546

3,635

3,726

4

1

2,914

3,133

3,290

3,454

3,541

3,630


2. Compartimentfinanciar-contabil

Nr. Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

________________________Salarii de baza____(lei)________________________

__________________________Grac

latia__________________________________

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

Consilier, referent de specialitate

S

1

3,541

3,807

3,998

4,198

4,303

4,411

II

3,307

3,555

3,733

3,920

4,018

4,119

3

Economist

S

IA

3,593

3,863

4,056

4,259

4,366

4,475

4

1

3,355

3,607

3,787

3,978

4,077

4,179

5

Referent

M

IA

3,069

3,300

3,465

3,639

3,730

3,824

6

1

2,992

3,216

3,377

3,546

3,635

3,726

7

II

2,914

3,133

3,290

3,454

3,541

3,630


2. Compartiment administrativ

Nr. Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

îngrijitor

G

1

2,425

2,607

2,738

2,875

2,940

3,014

2

Muncitor calificat

G

1

2.859

3.074

3.228

3.389

3.474

3.560

3

G

II

2,783

2,992

3,142

3,300

3,383

3,468

1) Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim

2] Salariile de baza sunt la data de 01 ianuarie 2020 incluzând c jsterea de 1,4 conform legii nr.153/2017 privind salarizarea personalu'ui plătit din fonduri publiceCompartiment financiar-contabil,SALARIZARE PERSONAL MUZEUL TARII FAGARASULUI "VALER LITERAT"


ANEXA

jb. biC'L A/ ^/.^O


01 IANUARIE 2020

Nr crt

Funcția de conducere*

Nivel studii

Treapta /Grad

Salarii de baza (lei)

Gradatia/Coeficient

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad 4

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

MANAGER

S

II

7056

2

SEFSERV FINANCIAR CONTABILITATE

S

II

6160

3

SEF SECȚIE CONSERVARE-RESTAURARE

S

II

S ' 6 * *

6160

Notă*: Salariile de bază ale funcțiilor de conducere cuprind sporul de vechime în muncă la nivel maxim . /     „

Nr crt

Funcția de execuție

Nivel studii

Treapta /Grad

Salarii de baza (lei)

t /

Gradatia/Coeficient                       •

Grad 0

Grad 1

Grad 2

Grad 3

Grad

Grad 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

CONSILIER RESURSE UMANE

S

1

4126

4433

4657

4890

5011

5137

2

II

3605

3875

4069

4272

4379

4488

3

III

3532

3796

3986

4185

4290

4398

4

REFERENT SPECIALITATE

S

1

4003

4303

4518

4744

4862

4984

5

II

3472

3732

3919

4115

4218

4366

6

III

3338

3588

3767

3955

4054

4195

7

D

3087

3318

3484

3658

3750

3843

8

REFERENT

M

1 A

2976

3199

3359

3527

3615

3706

9

1

2901

3118

3274

3437

3524

3611

10

II

2825

3037

3189

3348

3432

3518

11

MUNCITOR CALIFICAT

M

1

3070

3300

3465

3638

3729

3822

12

II

2990

3214

3375

3543

3632

3723

13

III

2879

3094

3249

3411

3497

3584

17

VANZATOR BILETE, CASIER

M/G

-

2825

2971

3120

3276

3358

3442

18

ÎNGRIJITOR

M/G

-

2425

2536

2657

2791

2860

2932

19

MUZEOGRAF, RESTAURATOR

S

IA

4365

4692

4926

5173

5302

5435

20

ISTORIC, CONSERVATOR

1

3684

3960

4158

4366

4475

4587

21

II

3448

3706

3891

4086

4188

4293

22

D

3018

3244

3406

3576

3666

3757

23

CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC

S

II

7429

24

III

5250

25

DOCUMENTARIST PRINCIPAL

S

3903

4196

4406

4626

4742

4860

30

TREZORIER, GESTIONAR CUSTODE, FOTOGRAF, DOCUMENTARIST

M

IA

2959

3181

3340

3507

3595

3709

31

1

2921

3140

3297

4622

3549

3637

32

II

2845

3059

3211

3372

3456

3543

33

D

2755

2944

3092

3246

3327

3411


ȘEF SERVICIU, NEAGOETEODORA


PRIMAR, Sucaciu Gheorghe

DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA BUGET FINANȚE, Ludu Dani6l\loan


Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile publice si contractuale, reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Fagaras, stabilita conform Legii nr.153/2017, anexa nr.lX


11440 lei


I. Salarizarea personal contractual


Salariile de baza ale Serviciului de Transport Public Local al Municipiului Fagaras


I. A. Personal contractual de conducere

Nr.

Crt.

Funcția publica de conducere

Nivel studii

Grad

salar baza 2230

1

Sef serviciu

S

II

6,886II. A. Personal contractual de execuție

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr. 3

gr. 4

gr. 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

consilier, consilier juridic

S

I

4004

4,304

4,520

4,745

4,864

4,986

2

referent, șofer, muncitor calificat

M

I

3388

3,642

3,824

4,015

4,116

4,219

3

dispecer, casier, controlor bilete

M

I

3300

3,548

3,725

3,911

4,009

4,109

4

îngrijitor

G; M

I

2596

2,791

2,930

3,077

3,154

3,233


Nota: 1) Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim
DIRECTOR EXECUTIV - DIRECȚIA BUGET FINANȚE, p t Ludu Daniel l-pan \ y


Nivelul maxim al grilei de salarizare pentru funcțiile publice si contractuale, reprezentând indemnizația viceprimarului municipiului Fagaras, stabilita conform Legii nr. 153/2017, anexa nr.lX

Salariile de baza ale Servicului Public de Alimantare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras

I. Salarizarea personal contractual

II. Personal contractual de execuție

Nr.

Crt.

Personal contractual de execuție

Nivel studii

Grad

Salarii de baza (lei)

Gradația / Coeficient

gr. 0

gr. 1

gr. 2

gr- 3

gr. 4

gr. 5

suma

suma

suma

suma

suma

suma

1

consilier juridic, inginer, economist contabil

S

I

4004

4,304

4,520

4,745

4,864

4,986

economist rep. consturi

S

I

3740

4,021

4,222

4,433

4,543

4,657

dispecer, fochist, electrician, lacatus mecanic, mecanic auto, electromencanic

M

I

3388

3,642

3,824

4,015

4,116

4,219

casier, gestionar, secretar reiatii cu publiul, magazioner

M

I

3300

3,548

3,725

3,911

4,009

4,109

2

muncitor necalificat

I

2230

2,397

2,517

2,643

2,709

2,777I. Personal contralial de conducere

I Nr. Crt.

Funcția publica de conducere

Nivel studii

Grad

salar baza

2230

1

director general

S

II

6,886

ii 2

contabil sef, inginer sef

S

II

6,110

Nota: 1) Salariile de baza pentru funcțiile de conducere cuprind gradația de vechime la nivel maxim