Hotărârea nr. 89/2020

HOTĂRÂREA nr.89 din data de 31 martie 2020 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuinţe pentru tme^i^desţin'âteânchirerii construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe situate în str.; Câmpului, bl. A, D, E, G, H şi I aprobarea val

ROMÂNIA        s-

JUDEȚUL BRAȘOV           r-r^trr-ra

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.89 din data de 31 martie 2020 privind aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineH^desținâteânchirerii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str.;Câmpului, bl. A, D, E,

G, H și I aprobarea valorii nominale a chiriei lunare


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Referatul de Aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 8478/1 din data de 06.03.2020 și Raportul Compartiment Resort nr. 8478/06.03.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri) prin care se propune aprobarea listei de repartizare a unor locuințe pentru tineri, destinate închirerii construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe situate în str. Câmpului, bl. A, D, E, G, H și I aprobarea valorii nominale a chiriei lunare,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând în considerare hotărârea nr. 14 din data de 30 ianuarie 2020 prin care Consiliul Local a aprobat lista finală cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite prin A.N.L. și ținând seama de declarația depusă prin care reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de acces,

Ținând cont de procesul verbal nr. 8477 din data de 06.03.2020 - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL si anexa nr. 1 prezentului proces verbal,

Având în vedere art. 8, alin(9), (9Ai), (9 A2), (9A3), alin.11 din Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și art. 14, art. 15 alin. 5 , anexa nr. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe

Văzând avizul favorabil înaintat de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice cu nr. 82960/24.06.2019,

în temeiul prevederilor art. 129, alin 2, lit. c, art 139, alin. 1, art. 196 alin 1 lit. a, art. 197, art. 198, alin 1 și 2 și art. 243, alin 1, lit. a din Ordonanța de Urgentă nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, conform anexei nr. 1. la proces-verbal nr. 8477 din data de 06.03.2020.

Art.2. Se aprobă:

Alin. (1) Cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str. Câmpului, bl. A, D, E, G, H si I, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, rezultate din aplicarea noii metodologii de calcul.

Alin. (2.) Pentru titularii contractelor de închiriere care, în perioada 06.03.2020- 31.12.2020, împlinesc vârsta de 35 ani, chiria se recalculează și se actualizează în conformitate cu dispozițiile H.G. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe.

Art.3. Se aplică de la data repartizării, respectiv 06.03.2020 cuantumului chiriilor rezultate din calcul prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 4. Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagăraș, prin Arhitehtul sef și Compartiment evidență patrimoniu (concesiuni, închirieri, administrare parcări, evidență bunuri).

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, ..TTabținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - lex. Arhitehtul sef

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50


ROMAN IA    A


JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 8477 din data de 06.03.2020

PROCES VERBAL

 • - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.N.L.

Având în vedere ședința din data 06.03.2019, ora 10 - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile ANL.                                   ț              

Ținând cont de art. 1 H.C.L. nr. 14/30.01.2020 - privind aprobârea listei finale cu privire la stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite'(prin A.N.L. prin care - Se aprobă lista finală de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii, stabilită de Comisia socială de analizare a cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirieri și a comisiei de soluționare a contestațiilor depuse pentru acordarea de locuințe A.N.L., potrivit anexei nr. 1, au fost validați un număr de 20 persoane.

La data repatiției, respective 06.03.2020 aveam disponibile un număr de 7 locuințe ANL, din care:

 • - 5 apartament cu 2 camere;

 • - 2 garsoniere.

în ordinea de prioritate rezultată ca urmarea punctajului obținut au primit repartiție pentru locuințe din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe - 7 solicitanți:

 • 1. Geza Delia-Eleonora - 61 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. D, ap 9

 • 2. Comaniciu loana-Teodora - 58 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. E, ap. 6

 • 3. Stanica Nicoleta -58 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. G, ap.18;

 • 4. Matei Marius - George -55 puncte - garsoniera situata în str. Câmpului, bl. H, ap. 12

 • 5. Codreanu Constantin - Marius -55 puncte- apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. A, ap. 20;

 • 6. Stoica lulia-Maria -53 puncte - apartament cu 2 camere situat în str. Câmpului, bl. I, ap. 19;

 • 7. Riza Adina-Stefania -53 puncte -garsonieră situată în str. Câmpului, bl. A, ap. 9;

La data repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii solicitanți acestora au obligația să reconfirme îndeplinirea tuturor criteriilor de acces pentru o locuință construită din fondurile ANL printr-o declarație pe propria răspundere.

Alăturat prezentului proces-verbal atașez, anexa nr. i - privind repartizarea locuințelor construite dinfonurileANL.


Comisia:

 • 1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraș

 • 2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru

 • 3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru

 • 4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru

 • 5. D-nul Biza Radu Stelian - consilier local - membru

 • 6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraș- membruzZJ

 • 7. D-na Hârțoagă Ioana - sef serviciu - Utilitati publice- membru

 • 8. D-nul Ticu Petre - consilier - Primăria Făgăraș-membru l

 • 9. D-na Stroia Simona - consilier - Primăria Făgăraș

/


Anexa nr„ 1

la proces-verbal nr. hdin data de q6.O3<.2O2O
Lista - privind repartizarea locuințelor construite din fondurile A.NL.

Nr. ctr

Adresa

Bl

Ap

Numele și prenumele

Semnătură

1

Cîmpului

A-

20

Apartament

2 camere

Coditamvd

2

Cîmpului

E

6

Apartament

2 camere

3

Cîmpului

I

19

Apartament

2 camere

4

Cîmpului

G ’

18

Apartament

2camere

5

Cîmpului

D

9

Apartament

2 camere

1 (fâ/.

6

Cîmpului

A

9

garsonieră

hifir -Mm- - șfeO

7

Cîmpului

H

12

garsonieră

Ai

Comisia:

 • 1. D-na Ion Viorica - consilier juridic - Primăria Făgăraș-membru /

 • 2. D-nul Alexandru Florin - consilier local- membru

 • 3. D-nul Mazilu Alexandru - consilier local- membru

 • 4. D-nul Stengel Norbert - consilier local- membru

 • 5. D-nul Biza Radu Stelian - consilier local - membru

 • 6. D-na Sas Camelia Maria - reprezentant al S.P.A.S Făgăraș- membru

 • 7. D-na Hârțoagă Ioana - sef serviciu - Utilitari publice- membrtP'^

 • 8. D-nul Ticu Petre - consilier - Primăria Făgăraș-membru        ,

  9.


D-na Stroia Simona - consilier - Primăria Făgăraș           () /<—,