Hotărârea nr. 88/2020

HOTĂRÂREA nr.88 din data de 31 martie 2020 - privind modificarea şi completarea art.i din HCL nr. 264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraş, str. Ne

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV     <

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagarat..ro

HOTĂRÂREA nr.88

din data de 31 martie 2020

- privind modificarea și completarea art.i din HCL nr. 264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 nap, înscrisă în CF nr. 105393

Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.4679/1/11.03.2020 și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 4679/11.03.2020, prin care se propune modificarea și completarea art.i din HCL nr. 264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 mp, înscrisă în CF nr. 105393 Făgăraș,

Văzând de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 855 și art. 856 din Codul Civil,

în temeiul art. 108, lit. b, art. 129, alin.2, lit. c și alin.6, lit. a, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a, art. 303 - 314 și art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic: Se aprobă modificarea și completarea art.i din HCL nr. 264/31.10.2019 privind aprobarea, ca oportună, a concesionării prin licitație publică deschisă a imobilului teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 147, în suprafață de 7.500 mp din suprafața totală de 18.867 nap, înscrisă în CF nr. 1-05393 Făgăraș, în sensul modificării anexei nr.i, conform planului de situație anexat.

Toate celelalte articole rămân neschimbate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DIONISIE


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar ședință

  • - lex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - lex. Primar

  • - lex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - tex. Afișare

Cod F-50