Hotărârea nr. 86/2020

HOTĂRÂREA nr.86 din data de 31 martie 2020 - privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului construcţie ”Pod rutier”, situat în Făgăraş peste râul Olt, în suprafaţă construită d

ROMÂNIA         ...


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 258 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.86 din data de 31 martie 2020

- privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție ”Pod rutier”, situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construită de 2.581 mp, înscris în CF nr. 106522 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate nr. 8722/09.03.2020 privind solicitarea trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție ”Pod rutier”, situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construită de 2.581 mp, înscris în CF nr. 106522 Făgăraș, precum și Referatul de aprobare nr. 8722/1/09.03.2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de faptul că imobilul construcție ”Pod rutier” situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construită de 2.581 mp, înscris în CF nr. 106522 Făgăraș, este o construcție ce face legătura între imobilele strada Podului și strada Gheorghe Doja, imobile ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, precum și de faptul că imobilul descris anterior necesită investiții și lucrări de amenajare pentru buna desfușurare a traficului rutier în zonă, precum și de faptul că acesta se află pe tertoriul administrativ al Municipiului Făgăraș, fiind prin natura destinației sale de uz și interes public,

în temeiul art. 858-870 Cod Civil, art. 129, alin. 2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin.i, lit. a, art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b și art. 294, alin. 2, alin. 4, alin. 5, alin.6, alinași Anexa nr.4, pct.2 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă cererea de solicitare a trecerii din domeniul public al Județului Brașov, în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului construcție ”Pod rutier”, situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construită de 2.581 mp, înscris în CF nr. 106522 Făgăraș.

Art.2. Se aprobă ca imobilul descris la art.l să fie de uz și de interes public local.

Art.3. Se aprobă ccompletarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș atât din punct de vedere al evidenței bunului ce face obiectul art. 1, cât și cu valoarea acestuia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta’ patrimoniu.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂDAN DIONISIE

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - lex. Dosar ședință

  • - îex. Colecție

  • - îex. Prefectură

  • - îex, Primar

  • - îex. Secretar general

  • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - îex. Afișare

Cod F-50

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

5074

Ziua

06

Luna

03

Anul

2020

Cod verificare


HIIIIIOIUIII

100083072911


& ' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras r/-

ANC.PI ....... EXTRAS DE CARTE FUNCÎARĂ

PENTRU INFORMARE

I .                       • .........

Carte Funciară Nr. 106522 Făgăraș

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

106522

6.468

Teren neimprejmuit;

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

106522-C1

Loc. Fagaras, Jud. Brașov

Nr. niveluri:!; S. construita la sol:2581 mp; Pod rutier edificat inainte de anul 2001

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

29098 / 06/12/2019

Act A care docu Adm

Bl

dministrativ nr. H.G. 972, din 05/09/2002 emis de Guvernul României aparțin domeniului public; Act Administrativ nr. 782, din 29/09/20P mentație cadastrală avizata de Serviciul Cadastru; Act Administrativ nr nisțratia_ Bazinala de Apa Olt- Sistemul de Gospodărire a Apelor Brașov; irtâbuiare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

i aAnexa cu Inventarul bunurilor emis de Guvernul României si 20693, din 26/11/2019 emis de

Al

1) STATUL ROMÂN, DOMENIU PUBLIC

B2

intabulare, drept de ADMINISTRARE

Al

1) ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE, CIF;18207646

Act Administrativ nr. 73729, din 26/11/2019 emis de Municipiul Fagaras; Act Administrativ nr. H.G. 972, din 05/09/2002 emis de Guvernul României si aAnexa cu Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public; Act Administrativ nr. 73703, din 26/11/2019 emis de Municipiul Fagaras;

B3 _______

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al.l

1) JUDEȚUL BRAȘOV, ^CIF:4384150_____________________________________________________

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT'

<■

Anexa h?r. 1 La Partea I

Teren'


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

106522

6.468

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

, Lungime segment c* (m)

1

2

22.252

3

4

16.066

5

6

6.375


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

<~ (m)

2

3

15.029

4

5

17.723

6

7

49.101


Nr Cit

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

ape curgătoare

DA

6.468

-

-

Date referitoare

a construcții                          <5 .

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații /.Referințe

Al.l

106522-C1

construcții industriale si edilitare

2.581

Cu acte

S. construita la sol:2581 mp; Pod rutier edificat inainte de anul 2001

i

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

7

”8"

16.295

9

10

42.413

11

12

22.826

13

14

7.496

15

16

14.213

17

18

4.093

19

20

18.816

21

22

34.023

23

24

24.555


Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(m)

&

9

13.848

10

11

15.864

12

22.727

14

15

11.883

16

17

13.312

18

19

17.622

20

21

31.755

22

23

16.131

24

1

22.185


  • * * Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru.

  • * ** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

06/03/2020, 08:45