Hotărârea nr. 85/2020

HOTĂRÂREA nr.85 din data de 31 martie 2020 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraş, al imobilului construcţie - apartament cu 2 (două) camere şi dependinţe, situat în Făgăraş, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Braşov,

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV Q jWfti CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.85 din data de 31 martie 2020 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș, al imobilului construcție - apartament cu 2 (două) camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș,, imobil ce va avea destinația de "unitate de învățământ-creșă”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Raportul compartimentului de specialitate nr. 9355/12.03.2020 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș, al imobilului construcție - apartament cu 2 (două) camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș, , imobil ce va avea destinația de "unitate de învățământ-creșă”, precum și Referatul de aprobare nr. 9355/1/12.03.2020,

Ținând seama de Certificatul de urbanism nr. 4/15.01.2020, ce are ca scop schimbarea destinației imobilului din "locuință” în unitate de învățămînt "creșă” precum și de Notificarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Brașov pentru punctul de lucru "Schimbare de destinație din locuință în creșă, cu propunerile de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității, imobilul urmând să aibă o destinație ce va fi de uz și interes public local,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In temeiul art. 112 alin.2 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 7, lit.a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin.i, lit. a, art. 286, alin. 4, pct.5, art. 287, lit. b, art. 296, alin. 2 și Anexa nr.4, pct.5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș, al imobilului construcție - apartament cu 2 (două) camere și dependințe, situat în Făgăraș, str. N. Bălcescu, nr. 53, jud. Brașov, înscris în CF nr. 105822-C1-U1 Făgăraș, , imobil ce va avea destinația de unitate de învățământ -


"creșă”.

Art.2. Se aprobă ca imobilul descris la art.i să fie de uz și de interes public local.

Art.3. Se aprobă ccompletarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș atât din punct de vedere al evidenței bunului ce face obiecLulart. 1, cât și cu valoarea acestuia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevderilor “ ’         -- -----— -

Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.^


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DIONISlârhotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului


CONTRASEMNEAZĂ,1 SECRETARUL GENERĂ LAURA ELENA,GIUNC/
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - tex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - tex. Afișare

Cod F-50

Oficiul o'e Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară FagarasNr. cerere

Ziua

Luna


.ANCEI

» . I • -   (1.1


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE ,--'

> ' ,-as O'lr Carte Funciară Nr. 105822-C1-U1 Fagată's


A. Partea I. DescriereaItrioBAnul

Cod verificare

■KifiHIB


2019


100070524769


Nr.


Nr. CF vechi:12109 cadastral vechi:731


Unitate individuală                                                               Nr. topografic:1074/3/3/l

Adresa: Loc. Fagaras, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu 5=308 mp, racorduri utilități (apă-canal, electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament.


Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente.

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

105822-C1-U1

-

88/579

77/579

MONUMENT ISTORIC - Apartamentul nr.l din CI, cu două camere, bucătărie, cămară, cu 1/2 parte din hol acces, 1/2 parte din acces pod cu Au=67,41 mp, pivniță cu Au=32,74 mp, pod deasupra apartamentului cu învelitoare, respectiv Ac=87,63, revenindu-i o cotă de 38% din elementele de uz comun speciale (teren în stare indiviză cu Ac=232 mp), respectiv 87,63 mp și 1/4 parte din elementele de uz comun generale și din C3 o boxă wc cu s=l,66 mp


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2676 / 19/03/2009

Adresa nr. 1351, din 02/02/2009 emis de Primăria Municipiului Făgăraș;

B2

Se notează faptul că imobilul înscris la A.l, cu nr. top.1074/3/3/1, este declarat monument istoric în baza L.422/2001

Al

11796 / 10/06/2019

Act Notarial nr. 1430, din 07/06/2019 emis de Popa Maria Cristina;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al

1) MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PRIVAT

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

ie M .   • eoav.ancoi.ro

______Carte Funciară Nr. 105822-C1-U1 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Ap. 1, Jud. Brașov

Părți comune: Elementele de uz comun generale: acces în curte, curtea cu S=308 mp, racorduri utilități (apă-canal,"electric) în cotă de 1/4 parte pentru fiecare apartament.

Elementele de uz comun speciale între apartamente corp CI: teren în stare indiviză cu Ac=232,0 mp, 1/2 parte pereți despărțitori între apartamente._____________________________________________________________

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

105822-C1-U1

-

-

88/579

77/579

MONUMENT ISTORIC - Apartamentul nr.l din CI, cu două camere, bucătărie, cămară, cu 1/2 parte din hol acces, 1/2 parte din acces pod cu Au=67,41 mp, pivniță cu Au=32,74 mp, pod deasupra apartamentului cu învelitoare, respectiv Ac=87,63, revenindu-i o cotă de 38% din elementele de uz comun speciale (teren în stare indiviză cu Ac=232 mp), respectiv 87,63 mp și 1/4 parte din elementele de uz comun generale și din C3 o boxă wc cu s=l,66 mp

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificare^ de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea/succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii. /

S-a achitat tariful de 920 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.0/10-06-2019 in suma de 920, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231,.

/A II

Data soluționării,                         Asistent Registnițor,                        Referent,

11-06-2019                           DANIELA CIMBOIES                __________________

Data eliberării,                                         'J'     \

/   /                                      (parafa și semnătura)                     (parafa și semnătura) • •« «A 4            J ' -J □juasvui. hrașo .-•

M < JAUCrPJUt rĂGARAS


Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Val: 0040 k68 21 1 313, Fax; 0040 26« 213 020

Wcb: vw /w. f >rjm< ■»ri i-faoams. ro. Emnil: sc .arc' tei ri 1t.(^7) prima ria-fr.qa rțas.ro

Primar, -

Nr. 1004 din 15.01.2020......

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 4 din 15.01.2020 în scopul: schimbare de destinație

Ca urmare a cererii adresate de MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, prin primar GHE0RGHE SUCACIU, cu sediul în județul Brașov, municipiul Făgăraș, cod poștal 505200, str. Republicii nr.3, comuna-, sat-, telefon/fax. 0268/211313, înregistrată la nr. 1004 din 13.01.2020,

pentru imobilul - teren și/sau construcții -, situat în județul Brașov, municipiul Făgăraș, str. Nicolae Bălcescu, nr. 53, cod poștal 505200, identificat prin CF 105822/Făgăraș cad 105822, CF 105822-Cl-Ul/Făgăraș cad. 105822- Cl-Ul și CF 105822-Cl-U2/Făgăraș, cad 105822-C1-U2.

în temeiul reglementărilor de Documentației de urbanism nr. 15660 /2009, faza actualizare PUG, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.8 din 2016 și Documentației de urbanism nr,17/M72014, faza actualizare PUZ, aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr.48 din 2016

în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare .

SE CERTIFICĂ:
 • 1.REGIMUL JURIDIC: imobil situat în intravilanul localității, domeniul privat, persoană juridică B.l.l. STATUL ROMAN - în baza Decretului 218/1960 și 712/1966, dobândit prin Lege, cota actuală 1/1, Act dezmembrare nr. 1414, din 29.08.2007 emis de notar public Popa Maria Cristina, încheiere nr. 9475 din 30.08.2007.

B.4. Se notează faptul că imobilul înscris la A. 1.2. cu nr. top 1074/3/3/IV, este declarat monument istoric în baza L.422/2001, Adresa nr. 1066 din 23.02.2009, emisa de SPADPP Făgăraș, încheiere nr. 1849 din 25.02.2009.

B.2. Se notează faptul că imobilul înscris la A. 1. cu nr. top 1074/3/3/1, este declarat monument istoric în baza L.422/2001, Adresa nr. 1351 din 02,02.2009, emisa de Primăria Făgăraș, încheiere nr. 2676 din 19.03.2009.

B.3. MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, CIF 4384419, DOMENIUL PRIVAT, întabulare drept de Proprietate cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuală 1/1, Act Notarial nr. 1430 din 07.06.2019 emis de Popa Maria Cristina, încheiere nr. 11796 din 10.06,2019.

Monument istoric înscris în LMI sub BV-II-m-B-11681

2.REGIMUL ECONOMIC: -folosința actuală- locuință

Imobil situat în UTR Llbp - zona de locuințe cu regim mic de înălțime dispusă într-un țesut urban vechi care mai ăstrează caracteristicile inițiale, aflată în interiorul limitei ZCP;

Imobil situat în zona fiscală A

3.REGIMUL TEHNIC: Teren în suprafață de 579 mp, conform CF 105822/Făgăraș, edificat cu următoarele cu locuință compusă din - apartament nr.l, Sc= 87,63 mp, conform CF 105822-C1-Ul/Făgăraș - apartamentele nr. 2 și nr. 3, Sc= 144,37 mp, conform CF 105822-Cl-U2/Făgăraș și -apartament nr.4, Sc= 34,00 mp, conform CF 105822/Făgăraș.

Construcție de tip “bară cu plan dreptunghiular, compusă din subsol parțial și parter, cu pridvor decroșat din planul fațadei, cu acoperiș în două ape. Este dispusă la intersecția a două străzi, respectiv str.N.Bălcescu și str.V.Alecsandri, având două fațade dispuse pe alinierea străzilor.

Degradări existente: extinderea parazitară a pridvorului, jgheaburi și burlane deteriorate, degradări ale tencuielilor, schimbări parțiale ale tâmplăriei din lemn cu tâmplarie PVC și jaluzele de plastic, montare indicator rutier pe fațada imobilului.

Conversia funcțională a clădirilor existente se poate realiza pentru toată clădirea, cu condiția păstrării aspectului și a volumetrici inițiale.

Se admit funcțiuni comerciale, turistice, de agrement și loisir, servicii profesionale și mici activități manufacturiere și de producție, cu condiția să nu genereze transporturi grele, să nu fie poluante, să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție.

S-a obținui autorizația de construire nr. 14 din 12.07.2018, pentru - Reabilitare imobil- iar schimbarea de destinație, în Creșa MÂMĂRUȚA, se va face fără a executa lucrări ce necesita eliberarea unei noi autorizații.

Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat pentru: schimbare de destinație din locuință în Creșa „ MĂMĂRUȚA ” CORP - B -

Certificatul de urbanism nu ține loc de autorizație de construire/desființare și nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcții

4. OBLIGAȚII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborării documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții-de construire/de desființare-solicitantul se va adresa autorității competente pentru protecția mediului: AGENȚIA DE PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV- str. Politehnicii nr.3

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE și prin Directiva Consiliului și Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, cu privire la participarea publicului și accesul la justiție, a Directivei 85/337/CEE și a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligația de a contacta autoritatea teritorială de mediu pentru ca aceasta să analizeze și să decidă, după caz, încadrări,.i/neîucadrarea proiectului investiției publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfășoară după emiterea certificatului de urbanism, anterior depunerii documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții la autoritatea administrației publice competente.

In vederea satisfacerii cerințelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opțiunilor publicului și al formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiției în acord cu rezultatele consultării publice.

In aceste condiții:_____________________

După primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligația de a se prezenta la autorititea competentă pentru protecția mediului în vederea evaluării inițiale a investiției și stabilirii demarării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și/sau a procedurii de evaluare adecvată.. în urma evaluării inițiale a notificării privind intenția de realizare a proiectului se va emite punctul de vedere al autorității competente pentru protecția mediului.

In situația în care autoritatea competentă pentru protecția mediului stabilește efectuarea evaluării impactului asupra mediului și/sau a evaluării adecvate, solicitantul are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente cu __________________________________privire la menținerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții______________________________________ In situația în care, după omiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, solicitantul renunță la intenția de realizare a investiției, acesta are obligația de a notifica acest fapt autorității administrației publice competente.

5.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE / DESFIENȚARE-va fi însoțită de următoarele documente :

► certificatul de urbanism ►dovada titlului asupra imobilului, teren și/sau construcții, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi și extrasul de carte funciară de informare la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată),

documentația tehnică- D.T., după caz

□ D.T.A.C                        □ D.T.A.D.                         □ D.T.O.E

avizele și acordurile de amplasament stabilite prin certificatul de urbanism:

dl) avizele și acordurile privind utilitățile urbane și infrastructura:

Alte avize/acorduri:

 • ► alimentare cu apă                  □ gaze naturale

 • ► canalizare                          □ telefonizare                         □ salubritate

 • □ alimentare cu en.electrică           □ alimentare cu en.termică

d 2) avize și acorduri privind

 • ► securitatea la incendiu              □ protecție civilă                      ► sănătatea populației

d 3) avize/acorduri specifice ale administrației publice centrale și/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:

 • e) punctul-de vedere / actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;

  Documentele de plată ale următoarelor taxe (copie):

  □ taxa AC                             □ taxa timbru arhitectură


  Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 12 luni de la data emiterii.


  PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


  SECRETAR GENERAL, ; ' LAURA ELȘNA GHJNCA' )  ARHITECT ȘEF,

  lilianXboer


  ÎNTOCMIT, MIOARA/PITICAȘ


  Achitat taxa de - lei, conform chitanței nr/- din -


  Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin poștă la data


  în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


  SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA CERTIFICATULUI DE URBANISM

  de la data de până la data de

  După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, un alt certificat de urbanism.

  PRIMAR,                         SECRETAR GENERAL,

  ARHITECT ȘEF,

  Data prelungirii valabilității :________________

  Achitat taxa de :lei, conform chitanței nr.din

  Transmis solicitantului la data de direct / prin poștă.


  F-103  Sucursala Fagaras

  Birou Tehnic Investiții


Str. Eschil nr. 6 550096. Sibiu, Roiuania

Xr. inreg. J 32;'1023'T998

CUI RO 2684940

Tel: 0269 - 22 29 16

Fax: 0269 - 22 34 68

E-mail: offiu ar i. u.b.- •


Nr. 140/ 22.01.2020

Către,

Municipiul Fagaras

Sediu: str.Republicii, nr.3, mun.Fagaras, jud.Brașov

Ca urmare a cererii adresate de către Municipiul Fagaras Înregistrata la noi sub numărul 140/21.01.2020, privind realizarea unor lucrări de construire, in calitate de operatori prin furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare in Fagaras, eliberam prezentul:

A V I Z DE AMPLASAMENT

Pentru obiectivul <Schimbare de destinație din locuința in Cresa “MAMARUTA” CORP B>, situat in jud.Brașov, mun.Fagaras, str.Nicolae Balcescu, nr.53, conform certificatului de urbanism nr.4/15.01.2020 si planului de situație anexat, va comunicam avizul de amplasament, pentru realizarea lucrărilor din soluția proiectata, cu următoarele precizări si condiții:

 • 1) Se poate executa obiectivul deoarece pe zona de amplasament nu exista rețele de apa si de canalizare aflate in administrarea noastra.

 • 2) La amplasarea obiectivului dumneavoastră se vor respecta toate normativele in vigoare si distantele minime prevăzute in SR8591 si anume:

 • - 2m fata de rețeaua de canalizare

 • - 3 m fata de rețeaua de apa

Rețelele sunt amplasate fata de obiectivul dumneavoastră conform planului de situație anexat.

Se va tine cont si de bransamentele/racordurile existente aferente imobilelor din zona de amplasament a obiectivului.

In cazul in care nu se respecta distantele minime, in caz de avarie pe rețelele de apa si de canalizare APA CANAL SIBIU S.A. isi declina orice responsabilitate in cazul oricăror pagube produse asupra obiectivului dumneavoastră.

Pentru execuția obiectivului daca nu se pot respecta distantele minime, precum si masurile de protecție suplimentara in cazul in care condițiile de amplasare nu pot fi respectate, atunci este necesar sa se modifice soluția proiectata.

 • 3) Pentru alimentarea cu apa si racordarea la rețeaua de canalizare menajera a obiectivului: se vor utiliza branșamentul de apa si racordul de canalizare menajera existente aferente imobilului nr.53.

 • 4) In cazul in care lucrările de realizare sau modificare a instalațiilor interioare conduc la modificarea condițiilor inițiale de contractare, acestea se vor efectua după obținerea acordului operatorului.

Daca dezvoltarea sau modificarea instalațiilor interioare impun si modificarea branșamentului de apa/racordului de canalizare menajerafdiametru conducta), trebuie sa solicitati un nou aviz de bransare/racordare.

Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor sau a altor incinte ale utilizatorilor, situate sub cota terenului, in cazul intrării sub presiune a rețelei publice de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la rețeaua de canalizare, ci prin prevederea unor instalatii de pompare.

Nerespectarea acestei prevederi exonerează operatorul de plata daunelor produse.

Pe legaturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, in vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare in cazul unor defecțiuni, se vor monta de către utilizatori, vane si clapete contra refulării.

 • 5) Colectarea si evacuarea apelor pluviale: acestea vor fi colectate printr-un sistem individual de colectare ape pluviale si dirijate spre spatiile verzi din incinta sau in zona de amplasament a obiectivului dumneavoastră deținem sistem public de canalizare pluviala, iar racordarea la rețeaua de canalizare pluviala se poate realiza conform avizului tehnic de racordare care se eliberează după solicitarea dumneavoastră la APA CANAL SIBIU S.A., sucursala Fagaras. Se interzice realizarea unor legaturi intre instalatia/reteaua interioara de canalizare menajera si cea pluviala.

 • 6) Executarea lucrărilor de săpătură in intersecțiile si langa rețelele de apa si de canalizare se va face manual, in prezenta delegatului nostru.

Predarea amplasamentului se va face in prezenta delegatului nostru, pe baza unui proces verbal de predare/primire a rețelelor existente, proces verbal ce va obliga constructorul la protejarea, in timpul lucrărilor pe care le efectuează, a rețelelor de apa si de canalizare.

Avarierea sau distrugerea parțiala, ori totala a unor parti din rețelele de apa sau rețeaua de canalizare va fi remediata prin grija persoanei juridice vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fara ca prin aceasta persoana juridica vinovata, sa fie exonerata de plata daunelor produse operatorului de apa si canalizare cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apa si de canalizare.

Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizandu-se ulterior inlaturarii avariei;

După terminarea lucrărilor de remediere rețeaua afectata trebuie sa corespunda condițiilor pentru care a fost proiectata.

Se va tine cont si de defectele ascunse care pot sa apara la un interval de timp după execuția obiectivului dumneavoastră, acestea fiind cauzate in timpul execuției obiectivului.

 • 7) In timpul executării lucrărilor de construcții se va lașa acces liber si nu se vor depozita materiale de construcții pe traseul rețelelor de apa si de canalizare aflate in zona obiectivului dumneavoastră.

 • 8) In cazul identificării in teren a unor rețele de apa si de canalizare netrasate pe planul de situație, se vor anunța reprezentantii APA CANAL SIBIU S.A., sucursala Fagaras.

 • 9) Nerespectarea celor de mai sus atrage nulitatea avizului.

 • 10) Prezentul aviz isi menține valabilitatea pe toata perioada implementării investițiilor, cu condiția inceperii execuției lucrărilor in termenul prevăzut de lege, cu excepția cazurilor in care pe parcursul execuției lucrărilor sunt identificate elemente noi care sa impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizului, precum si/sau modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acestuia.

Inginer Sef Sucursala:?' .. U:                          Sef Birou Tehnic Investiții

Manta Vasile                   '                        Brenesu-Radoiu Cristina

» ■ Mim—u. । —              «■- g* - fe-. -   - - — 3 3-* -_’ ~    » ■__' — -

«m.                    ffinaWflfl s&âajii

500090, Bra'cv, Beiul iVi>rt3î Koc nlniceanu, nr. 11

,./                  tel:0268-547972. 0368-001010. Fax C268-547973

• fl’"                    fmp://www.ds(. jv.ro E-mail: d&pj.brasov@rd.’(ink.ro

Nr. 154/A 730-01-2020


Beneficiar:

MUNICIPIUL FAGARAS

FAGARAS Str.REPUBLiCII Nr.3

Punct de lucru:

SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN LOCUINȚA IN CRESA

FAGARAS Str.NICOLAE BALCESCU Nr.53

Evaluator:

DRMUNTEAN A;PINTEA R.-REF.NR. 14/19.02.2020

Descriere si funcționare proiect:

Subsol: spalatorie-19.95 mp, camera CT-12.8 mp, depozit-7 mp, anexa si magazie; Parter. 2xsali de clasa-2x23.3 mp, sala odihna-43.7 mp, spalator-4 Wc-uri, 5 chiuvete, 3 dusuri, camera olițe cu 3 Wc si 1 chiuveta, 1 sala mese-23.8 mp, oficiu-7.4 mp cu sp.debarasare cu 1 chiuveta, vestiar-6.15 mp, cabinet medical-9 mp cu grup sanitar-2.3 mp cu 1 Wc si 1 chiuveta, izolator-7.05 mp, vestiar adulti-4.6 mp cu grup sanitar-2 chiuvete si 1 Wc-dus, hol-5.4 mp si 2 coridor-5.95 mp si 5.4 mp;

Masa copiilor va fi asigurata de la cresa Mamaruta din mun.Fagaras

Curte interioara; Iluminat: natural + artificial; încălzire: CT cu gaz metan; Ventilație: naturala; Pardoseli: pamant- subsol: spălătorie, depozit, parchet in sălile de grupa, cabinet medical si izolator; gresie- vestiare, coridoare, grupuri sanitare, oficiu, sala mese. Aprovizionare cu apa curenta: rețea oraș;

Asigurarea apei calde: CT; Eliminarea apelor uzate menajere: canalizare; Eliminarea reziduurilor menajere: contract cu serviciul de salubritate al orașului.

Legislație:

L 95/1996; H.G 152/2013;ord. MS: 119/2014, 1030/2009, 1955/1995, Lg. 458/2002

Propuneri de modificare si recomandări pentru asigurarea conformității:

1)Sa fie asigurata o zona de protecție de minim 15 m fata de clădirile de locuit din vecinătate;

2)lntre clădirea unitatii si accesul in curte sa fie prevăzut un spațiu verde de mim.25m; 3)Se va evita reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele sau prin culori inchise folosite la zugrăvirea interioarelor; 4) Spalatoria/uscatoria: Asigurarea obligatorie a circuitelor separate pt.rufaria curata si cea murdara. Spațiul va fi dotat cu mijloace tehnice ptcolectarea, spalarea, calcarea si distribuirea rufelor, precum si asigurarea spatiilor pt. dep.rufelor curate si cele murdare. Pardoseala va fi din mat.lavabil; 5) Pardoseala anexelor de la subsol va fi din mat.lavabil. 6)Pardoseala din sala de mese va fi din matdavabil, termoizolant; 7)Cab med: amenajarea unui spațiu de dep.temporara a deșeurilor periculoase rezultate din activ.med., conf.Ord.MS nr. 1226/2012; dotările vor fi corespunzătoare activ.med.prestate; finisajele (pavimentele, pereții, tavanele, suprafețele de lucru etc.) din încăperile in care se desfasoara activ.med.vor fi din matlavabile rezistente la substutilizate pt. curățenie si dezinfectie; se interzice mochetarea pardoselii. Se va asgura personal permanent pe timpul funcționarii crasei. 8)Sali de grupa: Se interzice mochetarea pardoselii. 9)Amenajarea vestiaruluiptcopii va ti dimensionat pt. evitarea aglomerării la venire/plecare; va fi cu acces direct la gr.sanit., dotat cu mobilier specific dulapuri, cuiere, banei; 10) Vestiar personal: amenajarea chiuvetei in anticamnera Wc-ului;

11)Gr.sanit.copii: asigurarea 1 cadita/cu dus flexibil/max. 10 copii, 1 chiuveta pt.max. 5 copii si 1 Wc/10 copii. Camera olițelor va di destinata doar acestui scop.; 12) Olițele se vor păstră in recipiente cu sol.dezinfectanta astfel incat sa fie complet acoperite. 13)Amenajarea of.pt. spalat vesela astfel incat sa fie asigurat circuitul unidirecțional fara intersectarea fazelor insalubre cu cele salubre, dotat cu un bazin dublu/masina pt. spalat vesela copiilor precum si dotare cu dulap inchis pt.depoz'it. vesela; 14)Se va amenaja biberonerie cu chiuveta racordata la apa curenta rece si calda, masa lucru, frigider si sursa incalzire; 15) Vestiarul copiilor- va ti iluminat si ventilat natural, dimensionat astfel incat sa se evite aglomerația la orele de primire/plecare, acces direct la gr. sanit. dotat cu min. 1

chiuveta; dotat cu mobilier funcțional adaptat vârstei copiilor si ușor de igienizat; 16)Asigurarea spatiilor de somn de min.8m3/copil cu amplasarea paturilor la 1 m de perete si intervalele intre rânduri de min 0,75-1 m; 17)Depozit olițe: Se va asigura ventilarea si iluminarea naturala, rasteluri dep.olite; 18) Amenajare platformei de gunoipt. dep.deseurilor menajere; 19J.Jteșpșctarea condițiile de microclimat interior, cubajul/sala grupa si cubajul/dormitor conform legislației sanitare.


Director Executiv;

Dr. Bertea Anca - Dora

NOTA: Asistenta de specialitate de sanatate publica nu tine ioc de aviz sanitar.

Documentul eliberat nu reprezintă un act juridic (adresa !/.S.44689—'469G/30.C9.2j0t.)