Hotărârea nr. 84/2020

HOTĂRÂREA nr. 84 din data de 31 martie 2020 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului, situat în Făgăraş, str. Ghioceilor, nr.i, înscris în CF nr. 105759-C4-U1 Făgăraş

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 84 din data de 31 martie 2020 - privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str. Ghioceilor, nr.i, înscris în CF nr. 105759-C4-U1 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 9411/1/13.03.2020 și referatul de specialitate aprobat, nr. 9411/13.03.2020 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului, situat în Făgăraș, str. Ghioceilor, nr.i,înscris în CF nr. 105759-C4-U1 Făgăraș,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile art. 858, art. 863, lit.e Cod Civil, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, ale Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, aprobat prin HG nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, prin care se constată faptul că imobilul înscrise în CF nr. 105759 Făgăraș se identifică la poziția 859 "Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș”.

în temeiul art. 129, alin. 2, lit. c și alin. 7, lit.a, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit. a, art. 197, art. 198, alin. 1 si alin.2, art. 243, alin.i, lit. a, art. 286, alin. 4, art. 287, lit. b, art. 296, alin. 2 și Anexa nr.4, pct.5 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Făgăraș, al imobilului situat în Făgăraș, str. Ghioceilor, nr.i,înscris în CF nr. 105759-C4-U1 Făgăraș, având destinația de "cabinete medicale Spital”.

Art.2. Se aprobă ca imobilul descris la art.i să fie de uz și de interes public local.

Art.3. Se aprobă ccompletarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș atât din punct de vedere al evidenței bunului ce face obiectul art. 1, cât și cu valoarea acestuia.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DIONISIE

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, .... abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - tex. Primar

 • - tex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50


ROMANA


JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FAGA^AȘ


rt'- i.Ja R Jblicii Nr.5C5200; T : CO *0 26c 2 ., 313

•rirnaria-fagaras.ro, Email: secretariat@pfima


,W


HOTĂRÂREA nr.49


din data de 27 februarie 2019- privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilelor cu destinație "cabinete medicale” din cadrul "Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș”, situate în Făgăraș, str. Ghioceilor, nr.l, înscrise în CF nr. 105759-C1-U8 Făgăraș, CF nr. 105759-C1-U9, CF nr. 105759-CI-U10 Făgăraș, în vederea realizării schimbului imobiliar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș nr. 32320/1/26.02.2019 și referatul de specialitate aprobat, nr. 32320/26.02.2019 al Compartimentului Evidență Patrimoniu, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilelor situate în Făgăraș, str. Ghioceilor, nr.l, înscrise în CF nr. 105759-C1-U8 Făgăraș, CF nr. 105759-C1-U9, CF nr. 105759-C 1 -U10 Făgăraș în vederea realizării schimbului imobiliar,

Având în vedere prevederile art. 10 alin.2 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, art. 864 Cod Civil, ale Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, precum și art. 23, lit.b, art. 95 și art. 119 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, precum și Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, aprobat prin HG nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov, prin care se constată faptul că imobilele menționate mai sus înscrise în CF nr. 105759 Făgăraș se identifică la poziția 859 "Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș”,

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5), lit.b, art. 45 alin. (3) și ale art. 115 alin.l lit. b din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilelor cu destinație "cabinete medicale” din cadrul ''Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș", situate în Făgăraș, str. Ghioceilor, nr.l, înscrise în CF nr. 105759-C 1-U8 Făgăraș. CF nr. 105759-C1-U9, CF nr. 105759-C 1 -U10 Făgăraș, imobile înscrise în Inventarul bunurilor apaținând domeniului public al Municipiului Făgăraș la poziția 859 "Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș”.

Art.l: Trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Făgăraș a imobilelor menționate la art. 1,


se face în vederea finalizării schimbului imobiliar aprobat prin HCL nr. 136/2016.

Art.3: Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, atestat prin HG 972/2002 va fi actualizat în mod corespunzător conform prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, NEGRILĂ ION■ • • • . . '

■ * - ■■■ ' • ‘ • ’ ■ •

•         >? ■ ■ ■                                                             v                                                          ; .-

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru și o abținere

Consilieri în funcție-19

Consilieri prezenți-17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - 1 ex. Dosarul de ședință

 • - 1 ex. Colecție

 • - 1 ex. Prefectură

 • - 1 ex. Primar

 • - 1 ex. Secretar

 • - 1 ex. Compartiment Compartimentului Evidență patrimoniu

 • - 1 ex. Spitalului Municipal Dr. Aurel Tulbure Făgăraș"

 • - 1 ex. Direcția Buget-Finanțe

 • - 1 ex. Compartiment Relații cu publicul, arhivă

 • - 1 ex. Afișare.

Cod: F-50

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 105759-C4-U1 Fagaras

Nr. cerere

12562

Ziua

21

Luna

06

Anul

2019   1A. Partea 1. Descrierea imobilului

Unitate individuală


Nr. CF vechi:12773

Adresa: Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. 1, Ap. Cabinet Medical, Jud. Brașov

Părți comune: -PUCS 1: hol-parter (S=45,85 mp), sală așteptare (S=15,46 mp), wc (S=16,80 mp);

 • - PUCS 2: hol-etaj I (S=45,85 mp), grup sanitar (5=21,15 mp);

 • - PUCS 3: hol (5=63,48 mp), încăperea (5=11,29 mp), wc (S=16,80 mp);

 • - PUCS 4:hol(S=63,48 m.p.),hol-parter(S=72,84 m.p.)

 • - PUCG: terenul cu nr. cadastral 884 în suprafață de 3.171 mp, acces policlinică, hol parter (S=41,44 mp), casa scării (S = 16,50 mp), hol-etaj I (S=27,94 mp), funațiile, zidurile, planșeele, învelitoarea, fațadele, branșamentele $1 instalațiile la utilitățile existente____________________________________________________

  Nr crt

  Nr. cadastral

  Suprafața construită

  Suprafața utilă (mp)

  Cote părți comune

  Cote teren

  Observații / Referințe

  Al

  CAD: 884-C4-U1

  -

  12/3171

  12/3171

  Cabinet medical individual compus din trei încăperi, cu o cotă de 0,39% din PUCS 4 si o cotă de 0.38% din PUCG

 • B. Partea 91. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  12562 / 21/06/2019

  Act Notarial nr. 770, din 18/06/2019 emis de Gyergyai Mariana;

  B2

  intabulare, drept de PROPRIETATEschimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

  Al

  1) MUNICIPIUL FAGÂRAȘ, CIF:4384419, DOMENIUL PRIVAT

C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

________________________________________Carte Funciară Nr. 105759-C4-U1 Comuna/Oraș/Municipiu: Fagaras

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. 1, Ap. Cabinet Medical, Jud. Brașov Părți comune: -PUCS 1: hol-parter (S=45,85 mp), sală așteptare (S=15,46 mp), wc (S=16,80 mp);

 • - PUCS 2: hol-etaj I (S=45,85 mp), grup sanitar (5=21,15 mp);

 • - PUCS 3: hol (S=63,48 mp), încăperea (S = ll,29 mp), wc (S = 16,80 mp);

 • - PUCS 4:hol(S=63,48 m.p,),hol-parter(S=72,84 m.p.)

 • - PUCG: terenul cu nr. cadastral 884 în suprafață de 3.171 mp, acces policlinică, hol parter (S=41,44 mp), casa scării (S=16,50 mp), hol-etaj I (S=27,94 mp), funațiile, zidurile, planșeele, învelitoarea, fațadele, branșamentele și instalațiile la utilitățile existente___________________________

  Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


  Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt


  susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

  S-a achitat tariful de 583 RON, -Ordin de plata/cont colaborator nr.1714/20-06-2019 in suma de 583, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. E31.

  Asiățe nț Registrator, ADilXw^GOJOCARIL


  Data soluționării, 24-06-2019

  Data eliberării,


  (pai afa ;/ semnătură]


  Referent,


  (parafa și semnătura)


  Nr crt

  Nr cadastral

  Suprafața construită

  Suprafața utilă (mp)

  Cote părți comune

  Cote teren

  Observații / Referințe

  Al

  CAD: 884-C4-U1

  -

  12/3171

  12/3171

  Cabinet medical individual compus din trei încăperi, cu o cotă de 0,39% din PUCS 4 si o cotă de 0.38% din PUCG

  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

  W*! Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

  r                          .

  Mil'Sl.              EXTRAS DE CARTE FUNCIARA

  :                                pentru informare


  Carte Funciară Nr^^^țS^Fagaras


  Nr. cerere

  Ziua

  _ Luna

  I   Anul_______2019"__

  Cod verificare

  IliîliliHHIIfflltlLI

  100070843360


  A. Partea

  imobilului

  TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:11963

Adresa: Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. 1, Jud. Brașov, SPITALUL MUNICIPAL "DR. AUREL TULBURE" FĂGĂRAȘ Si POLICLINICĂ - AMBULATORIU DE SPECIALITATE

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

CAD:884

3.171

Construcția CI inscrisa in CF 105759-C1; Construcția C2 inscrisa in CF 105759-C2; Construcția C4 inscrisa in CF 105759-C4:

Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.3

CAD: 884-C3

Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. l,Jud. Brașov

Nr. niveluri:3; S. construita desfasurata:840 mp; C3, corp regim S+P+E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 si PUG

Al.5

CAD: 884-C5

Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. l,Jud. Brașov

Nr. niveluri:7; S. construita desfasurata:1988 mp; C5, corp regim S+P+5E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1. PUCS 2. PUCS 4 si PUG

Al.6

CAD: 884-C6

Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. l,Jud. Brașov

Nr. nivelun:6; S. construita desfasurata:1878 mp; C6, corp în regim S + P+4E, edificată în anul 1977, cu cotă □ arte din PUCS 1. PUCS 2, PUCS 4 si PUG

Al.7

CAD: 884-C7

Loc. Fagaras, Str Ghioceilor, Nr. l,Jud. Brașov

Nr. niveluri:6; S. construita desfasurata:3090 mp; C7, corp în regim S+P+4E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 si PUG

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

8894/21/08/2007

Act Alipire nr. 720, din 16/08/2007 emis de NP SABADUS MARIANA (dezmembrare, act nr. 1413/05.02.2008 si act nr. 7948/17.07.2008; dezmembrare act nr. 14476/08.12.2008; cerere nr. 12608/19.08.2015:):

Bl

Intabulate, drept de PROPRIETATEexpropriere, dobândit prin Lege, cota actuala 100/3171

Al

1) STATUL ROMÂN

15790/07/10/2015

Hotarare nr. 972, din 24/09/2002 emis de Guvernul României; Hotarare nr. 160, din 17/09/2015 emis de Municipiul Faqaras;

B2

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 6127/6342

Al

1) MINICIPIUL FÂGARAȘ, DOMENIU PUBLIC

B3

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al.3, Al.5, Al.6, Al.7

1) MUNICIPIUL FĂGARAȘ, CIF:4384419, DOMENIU PUBLIC

12556/21/06/2019

Act Notarial nr. 770, din 18/06/2019 emis de Gyergyai Mariana;

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATEschimb ca bun propriu,destinat exercitării profesiei de medic, în condițiile art.340 lit.g din Codul Civil, asupra cotei din teren aferentă Cabinet medical C1-U8, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/6342

Al

1) CONDREA NINA, MEDIC SPECIALIST ORL

12559 / 21/06/2019

Act Notarial nr. 770, din 18/06/2019 emis de Gyergyai Mariana;

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATEschimb ca bun propriu,destinat exercitării profesiei de medic, în condițiile art.340 lit.a din Codul Civil, asuora cotei din teren aferentă Cabinet medical C1-U9, dobândit prin

Al

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B8

Convenție, cota actuala 5/6342

Al

1) CONDREA NINA, medic specialist ORL

12560 / 21/06/2019

Act Notarial nr. 770, din 18/06/2019 emis de Gyergyai Mariana;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb ca bun propriu asupra cotei din teren aferentă Cabinet medical parter C1-U10, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/6342

Al, Al.3, Al.5, Al.6, Al.7

1) CONDREA NINA, medic specialist ORL

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

FAGĂRAS

Anexa Nr. 1 La Partea I

■ Teren

pentru acest imobil nu a fostg si r.


Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

CAD: 884

3.171

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3.171

-

-

Date referitoare la construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

*A1.1

CAD: 884-C1

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte in CF propriu

S. construita desfasurata:576 mp; CI, corp regim S+P+Eparțial, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 și PUG

*A1.2

CAD: 884-C2

construcții administrative si social culturale

Cu acte in CF propriu

S. construita desfasurata:1247 mp; C2, corp regim S+Pparțial + Eparțial, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 si PUG

Al.3

CAD: 884-C3

construcții administrative si social culturale

Cu acte

S. construita desfasurata:840 mp; C3, corp regim S+P+E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 și PUG

*A1.4

CAD: 884-C4

construcții administrative si social culturale

Cu acte in CF propriu

S. construita desfasurata:2274 mp; C4, corp regim S+Ppartial+4E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din'PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 și PUG

Al.5

CAD: 884-C5

construcții administrative si social culturale

Cu acte

S. construita desfasurata:1988 mp; C5, corp regim S+P+5E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 și PUG

Al.6

CAD: 884-C6

construcții administrative si social culturale

-

Cu acte

S. construita desfasurata:1878 mp; C6, corp în regim S+P+4E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 și PUG

Al.7

CAD: 884-C7

construcții administrative si social culturale

Cu acte

S. construita desfasurata:3090 mp; C7, corp în regim S+P+4E, edificată în anul 1977, cu cotă parte din PUCS 1, PUCS 2, PUCS 4 și PUG

* Aceasta construcție este inscrisa intr-o carte funciara proprie

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil Ia autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 583 RON, -Ordin de plata cont colaborator nr.1714/20-06-2019 in suma de 583, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.

Data soluționării, 24-06-2019

Data eliberării,


Asfiștent Registrator, acAiai/a COJOCARIL

Referent,


(parafa și semnătura)

■>               ■ d'/


•                   DUPLICAT

V CONTRACT

H W DE SCHIMB IMOBILIAR

Intervenit întresubsemnații:------------------------------------------------------------------

 • 1 .CONDREA NINA, domiciliată în Mun.Făgăraș, B-dul Unirii, BI.20, Sc.A, Ap.8, jud.Brașov, identificată cu C.l. seria ZV, nr.113645, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 11.11.2016, CNP 2621112372256, persoană fizică autorizată, medic specialist ORL, cu sediul Cabinetului Medical în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr.1, jud.Brașov, cod fiscal 19485799, pe de o parte, în calitate de copermutant și---------

 • 2 .MUNICIPIULUI Făgăraș, cu sediul în Făgăraș, Str.Republicii, Nr.3, jud. Brașov, cod fiscal 4384419, prin Primar Sucaciu Gheorghe, reprezentat de mandatarul GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, domiciliat în Mun.Făgăraș, Str.Teiului, BI.21, Ap. 12, jud-Brașov, posesor al C.l seria BV, nr.864209, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 17.01.2013, CNP 1800121142593, în baza procurii aut. sub nr.867/i 0.04.2019 de Notarul Public Popa Maria Cristina din Făgăraș, pe de altă

 • - -în-. raP-i?.*»         T’ -rt, încheiem- p ezontu.l - eorLract       .'.h:rr m ■

următoarele condiții----------------------------------------------------------------------------------------

OBIECTUL CONTRACTULUI, DESCRIEREA IMOBILELOR:----------------------

La) Subsemnata CONDREA NINA, declar că sunt proprietară asupra imobilului situat în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr.1, Jud.Brașov, Spațiu Cabinet Medical, înscris în C.F 105759-C4-U1 Făgăraș (nr. C.F vechi 12773), la A1, sub nr. cad.884-C4-U1, compus din trei încăperi, cu o cotă de 0,39% din PUCS 4 și o cotă de 0,38% din PUCG și dețin dreptul de folosință asupra cotei de 12/3171 părți din terenul proprietatea Statului Român, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884.----------------------

Părțile de Uz Comun Speciale sunt: PUCS 1 - hol-parter (S=45,85 mp), sală așteptare (S=15,46 mp), wc (S=16,80 mp), PUCS 2 - hol-etaj (S=45,85 mp), grup sanitar (S=21,15 mp), PUCS 3 - hol (S=63,48 mp), încăperea (S=11,29 mp), wc (S=16,80 mp), PUCS 4 - hol (S=63,48 mp), hol-parter (S=72,84 mp),----------------------

Părțile de Uz Comun Generale - terenul cu nr. cadastral 884, în suprafață de 3.171 mp, acces policlinică, hol parter (S=41,44 mp), casa scării (S=16,50 mp), hol-etaj I (S=27,94 mp), fundațiile, zidurile, planșeele, învelitoarea, fațadele, branșamentele și instalațiile la utilitățile existente.------------------------------------------------

 • II.Subsemnatul GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, în calitate de mandatar al Primarului MUNICIPIULUI Făgăraș, declar că Municipiul Făgăraș este proprietar (domeniu privat) asupra imobilelor situate în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr.1, Et.Parter, jud.Brașov, (fost sediu Sanepid) după cum urmează:---------------------------

a)-imobilul situat în Făgăraș, Str.Ghioceiior, Nr.1, Et.Parter, Ap.8, jud.Brașov înscris în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U8, compus din cabinet medical, parter, (Su=16,40 mp), cu o cotă de 16,73% din PUCS 5 și o cotă de 0,08% din PUCG și asupra cotei de 5/6342 părți din terenul aferent proprietatea Municipiului Făgăraș, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884.---------------------------

b) asupra imobilului situat în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr.1, Et.Parter, Ap.9, jud.Brașov, înscris în C.F 105759-C1-U9 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U9, compus din cabinet medical, parter, (Su=16,32 mp), cu o cotă de 16,65% din PUCS 5 și o coră de 0,08% din PUCG și asupra cotei de 5/6342 părți din terenul

2

aferent, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884...................................—-----...................

c) asupra imobilului situat în Făgăraș, Str.Ghioceiior, Nr. 1, Et.Parter, Ap. 1,0, jud.Brașov, înscris în C.F 105759-C1-U10 Făgăraș, ia Â1, sub nr. cad. 105759-C1-U10, compus din cabinet medical, parter, (Su=16,32 mp), cu o cotă de 16,65% din


PUCS 5 și o cotă de 0,08% din PUCG și asupra cotei de 5/6342 părți din terenul aferent, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884.----------------—-------------------------------------

Părțile de Uz Comun pentru imobilele identificate la pct. I.a), ll.a),b),c),


sunt:———————-----------—--—---—         —   -          —--------.

Părțile de Uz Comun Speciale sunt: PUCS 1 - hol-parter (S=45,85 mp), sală așteptare (S=15,46 mp), wc (S=16,80 mp), PUCS 2 - hol-etaj (S=45,85 mp), grup sanitar (S=21,15 mp), PUCS 3 - hol (S=63,48 mp), încăperea (S=11,29 mp), wc (S=16,80 mp), PUCS 4 - hol (S=63,48 mp), hol-parter (S=72,84 mp),----------------------

Părțile de Uz Comun Generale - terenul cu nr. cadastral 884, în suprafață de 3.171 mp, acces policlinică, hol parter (S=41,44 mp), casa scării (S=16,50 mp), hol-etaj I (S=27,94 mp), fundațiile, zidurile, planșeele, învelitoarea, fațadele, branșamentele și instalațiile la utilitățile existente.--------------------------------------------—

-Subsemnata*‘CONDREA NINA, transmit copormutentukH MUNICIPIUL Făgăraș, reprezentat de mandatarul GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, imobilul proprietatea mea, situat în Făgăraș, Str.Ghioceiior, Nr.1, Ap.Cabinet Medical, jud. Brașov, înscris în C.F 105759-C4-U1 Făgăraș (nr. C.F vechi 12773), ia A1, sub nr. cad.884“C4-U1, compus din cabinet medical individual, format din trei încăperi, cu o cotă de 0,39% din PUCS 4 și o cotă de 0,38% din PUCG și dreptul de folosință asupra cotei de 12/3171 părți din terenul aferent proprietatea Statului Român (cota de 100/3171), în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884, în schimbul imobilelor proprietatea Municipiului Făgăraș, situate m Făgăraș, Str.Ghioceiior, Nr. 1, Et.Parter, Ap.8. jud. Brașov, înscrise în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U8 și cota de 5/6342 părți din terenul aferent proprietatea Municipiului Făgăraș, Înscris Ih CF 105759 Făgăraș, s'ub nr.’cA-u rn suprafață toiăiărtfe'S.i7î ’inp^.a. imobilului situat la aceeași adresă, Ap.9, înscris în C.F 105759-C1-U9 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U9 și cota de 5/6342 părți din terenul în suprafață totală de 3.171 mp., proprietatea Municipiului Făgăraș, înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884 și de asemenea, asupra imobilului situat la aceeași adresă, Ap.10. jud.Brașov, înscris în C.F 105759-C1-U10 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U10 și cota de 5/6342 părți din terenul aferent, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884, proprietatea Municipiului Făgăraș, așa cum au fost identificate la punctul II a), b), c), cu elementele de uz comun speciale și generale anterior menționate Ia acest punct.-..................-.............

Subsemnatul GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, în calitate de mandatar al Primarului MUNICIPIULUI Făgăraș, primesc de la CONDREA NINA, imobilul descris mai sus, situat în Făgăraș, Str.Ghioceiior, Nr.1, descris la punctul I.a) cu elementele de uz comun speciale și generale menționate la acest punct și transmit în schimb, conform HCL Făgăraș nr.136/31.10.2016, dreptul de proprietate asupra imobilelor proprietatea Municipiului Făgăraș, domeniu privat, descrise la pct II.a), b), c), cu elementele de uz comun speciale și generale anterior menționate, înscrise în C.F. astfel:---------——-—----------—------------------------------------------------——


3

a)-imobilul situat în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr.1, Et.Parter, Ap.8, jud.Brașov, însfâs în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U8, compus difĂcabinet medical, parter, (Su=16,40 mp), cu o cotă de 16,73% din PUCS 5 și o ele 0,08% din PUCG și asupra cotei de 5/6342 părți din terenul aferent proprietatea Municipiului Făgăraș, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la Â1, sub nr. cad.884.---------------------------

b) asupra imobilului situat în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr. 1, Et.Parter, Ap.9, jud.Brașov, înscris în C.F 105759-C1-U9 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U9, compus din cabinet medical, parter, (Su=16,32 mp), cu o cotă de 16,65% din PUCS 5 și o cotă de 0,08% din PUCG și asupra cotei de 5/6342 părți din terenul aferent, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la Al, sub nr. cad.884.--------------------------------------------------------------

c) asupra imobilului situat în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr.1, Et.Parter, Ap.10, jud.Brașov, înscris în C.F 105759-C1-U10 Făgăraș, la A1, sub nr. cad. 105759-C1-U10, compus din cabinet medical, parter, (Su=16,32 mp), cu o cotă de 16,65% din PUCS 5 și o cotă de 0,08% din PUCG și asupra cotei de 5/6342 părți din terenul aferent, în suprafață totală de 3.171 mp., înscris în C.F 105759 Făgăraș (nr. C.F vechi 11963), la A1, sub nr. cad.884.--------------------------------------------------------------

_______ ISTORICUL.PROPRIETĂȚII:—- - — —   —-  ---------

Subsemnata CONDREA NINA, declar că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului înscris în C.F 105759-C4-U1 Făgăraș, prin cumpărare de la Statul Român, conform contractului de vânzare-cumpărare aut. sub nr.151/04.03.2009, de Notarul Public Săbăduș Mariana din Făgăraș, rectificat prin declarația aut. sub nr.1638/2018 de Notarul Public Mariana Gyergyai, după cum rezultă din cele înscrise în C.F la B1, act c.f nr.2167/05.03.2009.------------------------------------------------------------

Subsemnatul GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, în calitate de mandatar al MUNICIPIULUI Făgăraș, declar că acesta a dobândit dreptul de proprietate asupra imobilelor înscrise în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, în C.F 105759-C1-U9 Făgăraș și în C.F 105759-C1-U10 Făgăraș, prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/27.02.2019, după cum rezultă din cele înscrise în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, la B2, act c.f nr. 5498/18.03.2019, în C.F 105759-C1-U9 Făgăraș la B2. act c.f nr.5500/18.03.2019. jn.C;Rît)5759-Ol-Ul0■ Fagărâș;-ia B2, aci c.f nr.54997l-8.03.2019 și în C.F 405759 Făgăraș, la B4, B5, B6, act c.f nr.5498/18.03.2019, act c.f nr.5499/18.03.2019 și act c.f nr.5500/18.03.2019.----------------------------------------------------------------------------------

REGIMUL JURIDIC Șl FISCAL AL IMOBILELOR:------------------------------------

Imobilele care au făcut obiectul schimbului, au fost evaluate de expert tehnic ing. Oțelea Toma, în raportul de evaluare nr.6/2017 astfel: valoarea spațiului proprietatea copermutantei Condrea Nina, descris la l.a) este de 25.800 Euro (douăzecișicincimiioptsuteeuro), reprezentând echivalentul a 116.600 (unasută șaisprezecemiișasesute) RON, iar valoarea spațiilor (fost sediu sanepid), proprietatea Municipiului Făgăraș, descrise la ll.a),b),c), este de 19.500 Euro (nouăsprezecemiicincisuteeuro), reprezentând echivalentul a 88.200 (optzecișioptmii douăsute) RON (fără TVA).-----------------------------------------------------------------------------

în urma Procesului Verbal de negociere încheiat la data de 15.05.2017, s-a stabilit de către copermutanții Municipiul Făgăraș și Dr. Condrea Nina, să se plătească acesteia din urmă o sultă în sumă de 28.337 lei (douăzecișioptmiitreisute treizecișișaptelei,rotunjit) reprezentând echivalentul a 6.000 Euro (șasemiieuro) (fără TVA), calculată la cursul de 1 Euro=4,7228.-------------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante, personal și prin mandatar, declarăm că hTiObile au valori diferite, iar copermutantui îviUNICIPIUI Făgăraș, prin mandatar GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, se obligă să achitate copermutantei CONDREA NINA,

suita în suma de 28.337 lei (douăzecișioptmiitreisutetreizecișișaptelei,rotunjit), în decurs.de 10 zile lucrătoare, începând cu astăzi data autentificării actuiui, până la data de 02.07.2019 (inclusiv).-----------------------------------------------------------------—-

Subsemnata CONDREA NINA, declar că sunt de acord să încasez sulta în sumă de 28.337 lei (douăzecișioptmiitreisutetreizecișișaptelei.rotunjit), în decurs de 10 zile, de astăzi, conform celor de mai sus și solicit ca banii să se vireze în contul meu, având cod IBAN nr.R022RNCB0055007058580001, deschis la BCR S.A.------

PACT COMISORIU:...................------------------------------------------------------

Subsemnatele părți contractante, declarăm că în caz de neplată a sultei de 28.337 lei (douăzecișioptmiitreîsutetreizecișișaptelei,rotunjit), până la termenul limită stabilit de 02.07.2019 (inclusiv), prezentul contract se desființează de drept, la cererea subsemnatei CONDREA NINA, fără punere în întârziere sau altă formalitate, simpla neachitare a sultei constituind punerea în întârziere pentru neexecutarea contractului, părțile fiind repuse în situația anterioară conform art.1553 Cod Civil, privind proprietatea.-----------------------------

Noi părțile contractante, am hotărât de comun acord că neplata sultei de mai sus, până la termenul stabilit mai sus, respectiv 02.07.2019 (inclusiv), are drept consecință rezoluțiunea de plin drept a contractului de schimb, fără punere în întârziere, Jără. o comiunipare prealabilă și fără a fi nepeș_ar alt titlu_sam hotărâffi- ~ -judecătorească, prin aceste prevederi noi înțelegând un pact comisoriu care dă drept copermutantei CONDREA NINA să-și restabilească situația anterioară de C.F. De asemenea, noi părțile contractante, solicităm să nu se înscrie pactul comisoriu în Cartea Funciară sus menționată. Orice cheltuieli ocazionate de restabilirea situației anterioare în C.F vor fi suportate de partea care nu și-a îndeplinit obligațiile și vor putea fi obținute de la aceasta în condițiile legii, fără alte pretenții.--------------------------

Eu, CONDREA NINA, în calitate de copermutant, declar că nu solicit, înscrierea în C.F a ipotecii legale, prevăzută de art.2386 pct.1 din Codul Civil, în favoarea mea asupra imobilului proprietatea mea transmis la schimb, ce face obiectul prezentului contract, înscris în C.F. 105759 C4-U1 Făgăraș, pentru sulta neach itata.—-—---------——-— -----------------------------—-----------------—---  —

Imobilele au taxele și impozitele achitate la zi. după cum rezultă din certificatul de atesiare:.fiscală'nn521--12/2019, eliberat de Primăria Mun.Făgăraș, jud.Brașov.------

Imobilele care au făcut obiectul schimbului, nu sunt grevate de sarcini și nu sau constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasele de carte funciară pentru autentificare nr.11887/2019, nr.11889/2019, nr. 11891/2019 și nr.11894/2019, eliberate de BCPI Făgăraș....................—............  —

Toate utilitățile pentru imobilele care fac obiectul schimbului, respectiv apa, gazul, și costul energiei electrice, au fost achitate la zi, conform facturii nr.1342/08.05.2019, emisă de Spitalul Mun.Dr. Aurel Tulbure Făgăraș și adeverinței nr.809/2019, eliberată de Primăria Mun.Făgăraș, jud.Brașov, toate anexe la prezentul contract, iar copermutanții se obligă să achite eventualele debite care nu au fost scadente până astăzi data autentificării actului, de îndată.-------------------------------------

MODUL DE TRANSMITERE A PROPRIETĂȚII SI A POSESIEI:

!

Transmisiunea proprietăților imobilelor primite și transmise la schimb, se face astăzi data autentificării prezentului act, iar predarea acestora în fapt, se va face la data de 30.08.2019.-------------------------——-----------------------------------------

Noi, copermutanții ne garantăm reciproc contra evicțiunii și a viciilor imobilelor conform prevederilor art.1695 și art.1707 C.Civ. Au fost îndeplinite de către copermutanți obligația de verificare a stării în care se află bunurile imobile la momentul piedarii, pentru a descoperi viciile aparente, precum și eventualele vicii ascunse,------------------------------------------------------------------------------------------------------

. \/ Subsemnați! copermutanți, declarăm pe proprie răspundere, cunoscând dispozițiile Codului Penal, privind înșelăciunea în convenții și art.326 Cod Penal cu privire la falsul în declarații, că nici unul din noi nu am mai înstrăinat imobilele ce -^ constituie obiectul prezentului contract, nu au fost aduse aport la capitalul social al niciunei societăți comerciale, că acestea nu au fost scoase din circuitul civil în baza vreunui act normativ de trecere în proprietatea publică, astfel că ele s-au aflat în mod legal și continuu în proprietatea și posesia noastră de la data dobândirii și până în prezent, nu formează obiectul nici unui litigiu aflat pe rolul vreunei instanțe de judecată sau proceduri administrative de retrocedare a proprietății și sunt libere de orice sarcini și servituti, așa cum rezultă și din extrasele de carte funciară pentru autentificare.------------------------------------------------------------------------------------------------

Subsemnata CONDREA NINA, declar că solicit intabularea dreptului de proprietate asupra imobilelor înscrise în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, cu o cotă de 5/6342 părți din terenul înscris în CF 105759 Făgăraș, în C.F 105759-C1-U9 Făgăraș, cu cota de 5/6342 părți din terenul înscris în CF 105759 Făgăraș și de asemenea, asupra imobilului înscris în C.F 105759-C1-U10 Făgăraș, cu o cotă de 5/6342 părți din terenul înscris în CF.105759 Făgăraș primite la schimb, la numele subsemnatei, ca bun propriu, destinat exercitării profesiei de medic, cont art. 340 lit. a din Codul Civil, dobândit prin schimb.—--—-------———------

Subsemnatul GĂVRlLĂ ADRIAN-TRAIAN, în calitate de mandatar al MUNICIPIULUI Făgăraș, solicit intabularea dreptului de proprietate al Municipiului Făgăraș, (domeniu privat), GIF 4384419, asupra imobilului înscris în C.F 105759-C4-U1 Făgăraș (nr. C.F vechi 12773), la A1, sub nr. cad.884-C4-U1 și a dreptului de folosință asupra cotei de 12/3171 părți din terenul proprietatea Statului Român, înscris în C.F 105759 Făgăraș primit la schimb.-----------------------------------------------

în vederea taxării actului la BCPI Făgăraș, declarăm că valoarea imobilului înscris în C.F 105759-C4-U1 Făgăraș, este de 116.600 RON (unasutășaisprezecemii șasesute), iar valoarea imobilelor înscrise în C.F 105759-C1-U8 Făgăraș, C.F 105759-C1-U9 Făgăraș, C.F 105759-C1-U10 Făgăraș este de 88.200’ RON (optzecișioptmiidouăsute ), fără TVA.--.........................------------------------------------

Taxele pentru perfectarea prezentului act de schimb, au fost suportate de ..■ copermutanți. în părți egale, iar taxele și impozitele aferente imobilelor, schimoate, ne . revin fiecăruia pentru imobilele primite la schimb, cu începere de la data de 01.01.2020.-------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezentul contract s-a încheiat în baza următoarelor acte: extrase C.F. nr. 11887/11.06.2019, nr.11889/11.06.2019, nr.11891/11.06.2019, nr.11894/11.06.2019, certificat fiscal nr.52112/12.06.2019, emis de Primăria Mun.Făgăraș, jud.Brașov, contract de vânzare-cumpărare aut. sub nr.151/04.03.2009, de Notarul Public Săbăduș Mariana, declarația aut. sub nr.1638/2016 de Notarul Public Mariana Gyergyai, adeverința nr.809/2019, emisă de Primăria Mun.Făgăraș, jud.Brașov, încheierea de intabulate nr.5498/2019, nr.5499/2019, 5500/2019, Hotărârea nr.49/27.02.2019, emisă de Consiliul Local al Mun.Făgăraș, Hotărârea nr.48/2017, emisă de Consiliul Local al Mun.Făgăraș, Dispoziția nr.1841/2016, emisă de Municipiul Făgăraș, Proces-Verbal de negociere, încheiat la data de 15.05.2017 de Municipiul Făgăraș, Hotărârea nr.96/2016, emisă de Consiliul Local Făgăraș, anexa la HCL nr.96/2016, expertiză de evaluare nr.6/2017, întocmită de Oțelea Toma, factura nr.1342/08.05.2019 + chitanța nr.55931/2019, emise de Spitalul Mun. Dr.Aurel Tulbure din Făgăraș, Certificat de Membru nr.56583/2018, emis de Colegiul Medicilor din Brașov, Certificat de înregistrare Cabinet, procura specială aut. sub nr.867/10.04.2019 de Notarul Public Popa Maria Cristina d!n Făgăraș.--------——--—

*

 • - • S-au făcut verificării la CNARNN4NF0N0T, privind regimul matrimonial al copermutantului CONDREA NINA, conform extrasului cu nr.275077/2019 și la— RNNEPR-INFONOT, privind revocarea procurii aut. sub nr.867/10.04.2019, conform extrasului nr.312299/2019, emis de INFONOT.—--------------------------—........—--------

Subsemnatele părți contractante, declarăm că avem cunoștință de disp. Codului Fiscal, privind obligația de a depune prezentul contract, în termen de 30 de zile, la Serviciul de taxe și impozite al Primăriei, în vederea efectuării mențiunilor legale, la rolul fiscal.-—■       ——-           -    -       --               —

Operațiunile de publicitate imobiliară, privind înscrierea prezentului act la C.F, sunt efectuate de Notarul Public.------------------------------------—..............................

Subsemnatele părți contractante, declarăm că înainte de semnarea actului, am citit personal contractul și constatând că el corespunde voinței noastre și condițiilor stabilite de noi de comun acord, semnăm unicul exemplar original și anexele acestuia care fac parte integrantă din contract.----------------------------------------

Actul s-a tehnoredactat și autentificat la sediul Biroului Individual Notarial THEMIS, azi data autentificării, într-un exemplar original, care se păstrează în arhiva biroului notarial, fiind semnat după citire, astăzi data autentificării și 7 duplicate, din care 1 exemplar pentru Notariat, 4 exemplare pentru C.F și 2 exemplare pentru părți.----------------——-------------------------------------------------------------------

Copermutant, S.S Condrea Nina


Copermutant, Municipiul Făgăraș, prin mandatar S.S Gavrilă Adrian-Traian

ROMÂNIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI

 • - BIROU INDIVIDUAL NOTARIAL THEMIS

"Licență de funcționare nr.288/4007/2018

Sediu: Făgăraș, B-dul Unirii

 • Bl.6, Sc.A, Apt. 1, jud.Brașov

Tel/fax 0268/214234, 0268/210058

ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE NR.770

Anul 2019 luna IUNIE ziua 18

în fața mea, MARIANA GYERGYAI, Notar Public, la sediul biroului, s-au prezentat CONDREA NINA, domiciliată în Mun.Făgăraș, B-dul Unirii, Bl.20, Sc.A, Ap.8, jud.Brașov, identificată cu C.L seria ZV, nr,113645, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 11.11.2016, CNP 2621112372256, persoană fizică autorizată, medic specialist ORL, cu sediul Cabinetului Medical în Făgăraș, Str.Ghioceilor, Nr. 1, jud.Brașov, cod fiscal 19485799, în calitate de copermutant și GAVRILĂ ADRIAN-TRAIAN, domiciliat în Mun.Făgăraș, Str.Teiului, Bl.21, Ap.12, jud.Brașov, identificat cu C.l seria BV, nr.864209, emisă de SPCLEP Făgăraș, la data de 17.01.2013, CNP 1800.121142593, în calitate de mandatar al Primarului MUNICIPIULUI Făgăraș, cod fiscal 4384419, cu sediul în Făgăraș, Str.Republicii, Nr.3, jud.Brașov, în baza procurii aut. sub nr.867/10.04.2019, de Notarul Public Popa Maria Cristina din Făgăraș, în ț calitate de copermutant, care, după ce au citit actul personal, au declarat că i-au înțetes. conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lor, au consimțit la / autentificarea prezentului înscris și au semnat unicul exemplar, precum și cele

în temeiul art.12 lit.b) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS.

Scutit impozit,                                              ,

2 perceput tarif ANCPI în sumă de„ T lei, cu (M-

id y             Wf

încasat onorariul în sumă de 'fâ? lei, cu ben-fiscal nr.

Red.B.A

NOTAR PUBLIC, S.S MARIANA GYERGYAI

Prezentul duplicat s-a întocmit în 7 exemplare, de MARIANA GYERGYAI, Notar Public, astăzi, data autentificării actului, are aceeași forță probantă ca originalul și constituie titlu executoriu în condițiile legii.                     _