Hotărârea nr. 83/2020

HOTĂRÂREA nr.83 din data de 31 martie 2020 - privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraş, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraş

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV     O*

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Kepublicn, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 83 din data de 31 martie 2020

- privind actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6420 /20.02.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 6420 /1/20.02.2020, prin care se propune actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș,

Ținând seama de documentația cadastrală de actualizare date imobil nr. 11/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. având ca obiect imobilul teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș, din care reiese faptul că, suprafața imobilului descris mai sus, în urma măsurătorilor din teren, este de 2.325 mp și nu 2.224 mp așa cum este înscrisă în extrasul de carte funciară, precum și lipsa adresei poștale, care se impune a fi notată,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 354 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se însușește documentația cadastrala de actualizare a datelor imobilului teren - intravilan nr. 11/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. având ca obiect imobilul teren - domeniu privat, situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr. 149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăraș domeniu privat cu nr. de inventar 800061, conform fișei mijlocului fix și proprietar S.C. ROLI COM S.R.L. asupra construcției.

Art.2. Se aprobă actualizarea datelor de carte funciară a imobilului teren - domeniu privat, imobil situat în Făgăraș, str. Negoiu, nr.149, înscris în CF nr. 100881 Făgăraș astfel:

 • - rectificarea suprafeței imobilului teren de la 2.224 mp cât este înscris în extrasul de carte funciară la 2.325 mp realitatea din teren

 • - notarea adresei poștale

Ari.3. Se aprobă rectificarea suprafeței imobilului teren înregistrat în Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului privat al Municipiului Făgăraș, cu nr. de inventar8o6o6i/conform fișei mijlocului fix, de la 2.224 mp la 2.325 mp.                                   Ț

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilon ?pr^zentei\*hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patjimoniu^

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ GAVRILĂ DAN DIONISI

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

MUNICIPIUL FAGARAS

Pagina nr. 1

Denumirea         j Fișa mijlocului făx

Categoria: Terenuri

teren 2.224 mp Str. Negoiu nr.149 CF 100881

Codul de clasificare: 9.2.1

Data dării în folosință:

Februarie 2020

Data amortizării complete:

Amortizare lunară:

1

Val amortizată cumulată:

Val amortizată rămasă: Domeniu: PRIVAT

Gestiunea:ADPP

Magazia: 211.01 - Terenuri D.Privat

Nr inventar de la număr la număr

Documentul (data, felul, numărul)

Operațiile care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Număr bucăți

Debit

Credit

r—

Soid

800061

21/02/20, NIR, 1

Nota de recepție

1

177.920,00

0,00

177.920,00

Contabil

Director

Director


ContabilSC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 11/2020

DEN. LUCRĂRII - ACTUALIZA RE DA TE IMOBIL

.UTCFîZ-

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARA&

ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adr sa imobil: Fagaras Str Negoiu NT 149.

 • 2. Tipul lucrării: ACTUALIZARE DATE IMOBIL

Imobil nr. top 2980/1/1,2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1 înscris in CF 100881 - Fagaras.

Se realizează armatoarele operațiuni:

 • 1. Rectificare suprafața imobil de la 2224 mp cat este înscris in CF la 2325 mp -realitatea din teren.

 • 2. Notare adresa poștala.

 • 3. Scurta prezentare a situației din teren:

Pentru întocmirea prezentei documentatii cadastrale am parcurs următoarele etape:

 • - Identificarea amplasamentului

 • - Documentare tehnica

 • - Execuția lucrărilor de teren

 • - întocmirea documentației

Identificarea imobilului si documentarea s-au realizat faptic pe teren împreuna cu beneficiarul lucrării, cat si scriptic, in baza extrasului CF eliberat de BCPI Fagaras si a schitelor puse la dispoziție de către beneficiar.

Teren delimitat cu gard metalic intre punctele 2-3-4-5-6-7-8-9-10-24, 12-13-14-15, 16-17, peretele construcției CI intre punctele 15-16, 17-18-19-1, fara Împrejmuire intre 13-14.

In urma prelucrării datelor rezultate din măsurători, am constatat ca imobilul are o suprafața reala de 2325 mp, mai mare decât cea înscrisa in CF (2224 mp). In urma verificărilor au fost preluate coordonatele imobilului vecin cu număr cad 106425 care sunt corecte. In teren exista 1 construcție. Având in vedere cele prezentate mai sus am întocmit prezenta documentație cadastralei de Actualizare date imobil in conformitate cu ordinul 700 2014.

 • 4. Situația juridica a imobilului:

Proprietari-Municipiul Fagaras - Domeniul Privat asupra terenului;

S.C. Roii Com SRL asupra construcției.


 • 5. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri de pe borne determinate GNSS.

 • - Aparatura folosita- Statie totala Leica TS 06 si GNSS Leica GS 08

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 4 stații din care s-au radiat punctele care definesc limitele proprietății si ale construcției.

Sistemul GNSS Leica GS 08 asigură o precizie de măsurare de ±(I + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C). Statia'totaja Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o pteoiz-ieTie măsurare a distanțelor de M3 + 3 ppm .v D) mm în cazul temperaturilor cuprînșe^i^^rv'âKil (-20°C la 4 40”C).                                     . q WpjB f '

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat m\iole^ăW^l^iiidniisejJc—— normele și normativele în vigoare.                          \ J N.

 • - Sistemul de coordonate: STEREQ-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975         '    /;■

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele SI si S2 determinate GNSS

 • - Descrierea punctelor topografice noi:

Punctele S1 ,S2, S3. S4 - buloane metalice

Data întocmirii: 02.2020


Semnătură si stampila Inu. Arsu Costica


Oficiul de Cadastru ș’ Publici'e te nabi’larâ BRASfA Șiret; de Cadastru și Publicitate trr.solitară Fsgpr sEXTRAS DE CART îs i'tmCiÂiU


PENTRU lNF-n?^MARE


Carte Funcia.'ă Nr. 100331 Fagaras


A. Partea* L Descnersa imobilului


;,r. cerere

Ziua    I

Luna    j

Anul    |


Cqo verificare


100072089936


Nr. CF vechi:9701


Adresa; Loc. Fagaras, Jud. Brașov

[Nr. j Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Top: 2980/1/1, 2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1

2.224

Construcții

Crc

kr cadastral Nr,

Adresa

Observații / Referințe:

Al.l

CAD:CI Top: 2980/1/1, 2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1

Loc. Fagaras, Jud. Erasov

Depozit ambalaje

B. Partea H. Proprietari și acte

î i ins

L_

crieri privitoare ia oreptul de proprietate și alte dreptuts reale

Referințe

|457

1 / 22,09/2004

IContract De Vanzare-Cumparare nr. 2054, din 21/09/2004 emis de NP Sarbu Victor;

Bl

intabulate, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

Al.l

1) S.C. ROLI COM S.R.L., cu sediu! in com.Barghis, nr.8, jud.Sibiu

1826/ 26/04/2005

'' $

Act Constituire: Servitute, Superficie, Uz, Uzufruct, Abitatie nr, 0 emis de BNP~Gyjergyai'/(^\      \

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuaia 1/1

_ /

n ■

1) MUNICIPIUL FAGARAS- DOMENIUL PRIVAT

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 9701)

. w /

B3

Dreptul de servitute de trecere cu piciorul, cu utilaje agricole și mijloace de transport,asupra imob. cu nr.top. 2980/1/1, 2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1, în favorul terenului înscris în c.f. 7275, cu nr.top. 2983/2/2/2, identic cu cad. 4481/2

’ r •. • ai

OBSERVAȚI!' (provenita din conversia CF 9701)

C. Partea SIL SARCINI

înscrieri privind iU.'.membrămintele dreptului de proprietate, drepturi reaie de garanția și sarcini

Referințe

11048 / 12/10/2007

Act Constituire: Servitute, Su~.=rficie, Uz, Uzufruct, Abitatie nr. 2426, din 11/10/2007 emis de NP Gyergyăi

Mariana;                                                                                                        ’

CI

Dreptul de servitute de trecere cu piciorul, utilaje agricole si mijloace de transport asupra imobil de ta A+l, in favoarea imobilelor cad.633 id,parc.A.874/38 tar.a 22 inse.in c.f.11718, nr,cad.638 id.A.874/37 tarla 22 inse.in ■:.î.1172.5, nr.cad.634' id.A.874/36,tarla 22 inse,in c.f. 11729 UAT ;->.qaras

Al

OBSERVAȚI: (proveiEta din conversia CF 9701)

Doarme.ii care cuniine r = .e cu caracte perso~.?.‘, prcț^ja.: ca pecuri* Lc-ni; .1. Z'. 7/2001.regine 1 din 2

Ex’.r-s* pentru i. orr. șrâ cn-Lne la aciesa ntcl. o                                                                                Fvt •••     «•

______Certe Fu.Klc.i :1'r. 10CZ31 Cof.wnc/Oreș/tfurJeipiu. rkc: ț&i"i-re

Te;-

f Nr cadastral

Suprafața (i'.ipj1

Observații / Referințe

, Top: 2980/1/1, 1   2084/1/2/1,

1 2933/1/2/2/1

2.224

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

: Lț!IIA\t'u4btn-___________

Xjeasnetris. pentruacErtimoEB rw a jbsigsii.

Pate referitoare Ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Paiceiă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

2.224

2980/1/1, 2984/1/2/1, 2983/1/2/2/1

Date referitoare ia construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

CAD: CI Top: 2930/1/1, 2984/1/2/1, L_298321Z2Z2Z1_

construcții industriale si edilitare

Cu acte

Depozit ambalaje

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi exdnsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedura! al insci.uției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

'verificarea corectitudinii și realității informați’!or conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 05/08/2019, 10:11

o? /zoN

s.             o -r.C-E3SANCU VERGINIA ■ ANGELICA

referent

OCnJ Brașov - ECPI Făgăraș

< ag! 3 2 din 2


Docu. ror.t care conține c - e cu ceract-r p-.rjcml, "re c . pne . „   ? Legii r ■ o, 7/2Q01.

CALCULUL SUPRAFEȚEI


Parcela (teren)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi D(i.i+1)

X(m]

Y [m]

14

4C110e.840

498302.736

3.100

15

481111.636

498o04.074

8.798

16

481120.381

49:305.035

8.089

23

481128.418

498605.947

0.-30

18

481128.438

498005.718

54.108

19

481182.262

498611.254

9.336

1

481181.435

498620.553

2.72 j

2

481184.164

498620.510

15.438

3

481138.371

498635.364

2.751

4

481189.029

498638.035

8.638

5

481180.869

498640.868

3.476

6

481177.450

493641.496

29.891

7

481147.657

498639.077

2.221

8

431145.4-10

498638.902

5.169

9

4..-1140.283

498c38.tu5

12.251

10

481128.310

498636.012

3.374

24

481127.634

498639.318

5.806

25

481121.830

498( 39.177

4.607

26

431121.011

498643.859

1.960

27

421113 656

498C 43.992

0.124

28

4 .1119.575

498644.086

17.313

12

431112.C42

495628.222

0.908

13

481112.278

498627.300

24.893

S(1eren

)=2325mp P=

-225.287m


Parcela (C1)

Nr.

Pct.

Coordonate pct.de contur

Lunnimi laturi D(i.i+1)

X[m)

Y(m|

19

481182.262

498611.254

9.336

1

431181.435

498620.553

46.894

20

431134.787

498615.755

10.952

21

481133.811

498626.668

7.207

22

481126.623

408626.060

20.422

18

481128.438

498605.718

54.103

S(C1)=

635mp P=148.919m1

ase cr itnj r*orn d'is o*’-' c -r -*        •