Hotărârea nr. 81/2020

HOTĂRÂREA nr.8i din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV NWfl CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


■‘"'4',       ■ strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 258 211 313. Fax: 0040 208 213 020

Web: www.primjri.î-fagiras.ro, Email: secretariat@primarki-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.8i

din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 69924/03.03.2020 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 69924/1/03.03.2020, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.l, alin.i, art. 10, art.ll și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl. 22, ap. 23 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENA GIl/NȚA


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, i abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

îex. Dosar ședință

tex. Colecție

tex. Prefectură

îex. Primar

lex. Secretar general

lex. Compartiment evidență patrimoniu

1 ex.Direcția Buget-Finanțe

tex. Afișare

Cod F-50

■fAnexa nr. 1 la HCL nr.


LISTA

titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. 13 Dece ce se vinde în baza Legii nr.85/1992


Nr. contractului de închiriere


......... ■

!i>i a r,.1


titularului, >| contractului de 4 închiriere

1. FLOCA

VIORICA


Adresa locuinței care se vinde


Componența locuinței
Contr. Nr.

2469/2014 și Act adițional nr. 66764/130/2019


Făgăraș, str. 13 Decembrie, bl.

22, ap. 23


Cameră - 12,15 mp

Cameră - 9,18 mp

Cămară - 0,77 mp

Hol - 3,42 mp

Baie - 1,61 mp


C.F. nr. 101276-C1-O22 Făgăraș Top:

2410/1/2/2/20,2411/1/1/20,2412/1/ 1/20/23


PROCURĂ SPECIALĂ

Subsemnatul FLOCA PETRU, cetățean român, domiciliat în mun.Făgăraș 13 Decembrie bl.22, ap.23, jud.Brașov, CNF 1760716323963 și eu FLOCA VIORICA născută Lungu, cetățean român, domiciliată în mun.Făgăraș str. 13 Decembrie bl.22, ap.23 jud.Brașov, CNP 2791104082413, împuternicim prin prezenta pe numita LUNGU ELENA domiciliată în mun.Făgăraș str.Tudor Vladimirescu' bl.B.Turn ap.107, jud.Brașov, CNP 2781008082412, posesoare a. cărții de identitate seria ZV nr.270494/SPCLEP Făgăraș-2019, pentru ca în numele nostru și pentru noi; să îndeplinească la SPCLEP Făgăraș, toate formalitățile necesare în vederea depunerii actelor necesare pentru obținerea cărții de identitate pe numele fiicei noastre FLOCA ELENA-ANCUȚA, născută la data de 22 iunie 2006 în mun. Făgăraș jud.Brașov, CNP 6060622081834.-----------------------------------

In baza prezentului mandat, mandatara noastră va face cererile necesare, va achita taxele care se impun, va ridica cartea de identitate și va semna în numele nostru și pentru noi, ori de câte ori va fi necesar semnătura sa fiindu-ne opozabilă .-----------------

Mandatul se întinde și asupra tuturor  actelor necesare

executării lui, chiar dacă nu au fost precizate în mod expres în prezentul înscris, conf.disp.art 2016 alin.3 Cod civil.--------------

Noi părțile declarăm că avem cunoștință de dispozițiile Lg.nr.129/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si liberă circulație a acestor date si de Regulamentul UE 2017 Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2017 și de asemenea consimțim ca Operatorul Biroului Individual Notarial Adrian Boamfă să prelucreze datele noastre cu caracter personal în vederea perfectării prezentului act.-----------

Mandatul este netransmisibil și valabil până la îndeplinire.----

Actul s-a tehnoredactat la Biroul Individual Notarial ADRIAN BOAMFĂ din mun.Făgăraș, str.D-na Stanca nr.25, jud. Brașov, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial și 3(trei)duplicate, din care unul va rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare au fost eliberate părților.-------------------

mandanți

S.S FLOCA PETRU


MARTORI         -      ,

S.S LAZĂR VASILE - -


•.v t i . yr, t

FLOCA VIORICA

C.I seria ZV nr.179599/'

SPCLEP Făgăraș-2017

-S.S STOICA FLOAREA-ELEONORA

ROUMANIE


ROMAN IACARTE CARTE DE IDENTITATE IDENTIȚY

D'IDENTITE SERIA ZV, NR 270494       -

cnp 2781008082412           T7Y2M

Nume/Norci/Last name ' ' 'L*

LUNGO

Prenome/Prenom/First nhme

ELENA ; ■ ’ . '              ■'

Cetâțenle/Natlonallta/Natlonali.ty                 :      Ssx/Sexe/Sex

Română / ROU                 j F

Loc naștere/Lieu de nafssance/Place of birth

Jud.BVMun. Făgăraș'. ■, I

Domlciliu/Adrssse/Address 7’AI y Jx

Jud.BV Nun.Făgăraș^ '

Str.Tudor Vladimirescu bL>8 TURN ap.107

Emisă de/Delivree par/lssued by               Valabilltala/Validlle/Validlly

SPCLEP Făgăraș         25.06.19-08.10.2029

IDROULUNGU<<ELENA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ZV270494<8R0U7810082F291008020824127

A

‘5 S-iF

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/130 din data de 07.10.2019

.Z_                         ACT ADIȚIONAL

__.. . .......   '                   la contractul de închiriere

nr. 2469/27.06.201^

între:.. . -.............    .   1

 • •- -MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, stț. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: •—— 0268/280179,,fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE

SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,(

D-na/d-nuI FLOCA VIORICA identificat(ă) cu C.N.P. 2791104082413, în calitate de

 • ' chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. 13 DECEMBRIE BL. 22 AP.„ 23, FAGARAS, ____ JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,            \ '

Având în vedere,rpreyederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și

1; • ' Hotărârea de. Guvern nr. 1275/2000 - privând aprobarea Normelor metodologice pentru "' punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -Ă.ĂG privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

- Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de --- închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

... S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 2469 din data de 27.06.2014, prin care se convin următoarele:

Art.L Se modifica Gap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

7 ■ ~i “Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de --26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

_       / Art. II. In situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme

" speciale de reglementare, a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul aut adițional'-■    -- își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de-mehiriefe potrivirrioiîor

reglementări.              • •

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, in 2(doua) exen numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținâu un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar). '


Locatar,


IAU RA ELENA


CA


ARHIT

BOERL


DIRECTOR, BUGET FINANȚE DANlfeL LUDU întocmit CONSILIER JURIDIC ION’VI

)RICA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV O

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

C?' ' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

<. '■ Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prirYfana-fagaras.ro

’       2469 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE^ pentru suprafețele cu destinația deleeuim e

încheiat în baza art.l.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, arfe?-4ă£?îădin.Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,0UG 43/2014 privind durata unor.contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, a intervenit reanoirea contractului de închiriere nr.2469 din 19.05.2009intre:                                              ....

LPÂRȚILE CONTRACTANTE:                 —

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicn7573, jud. Brașov, CIF 4384419,-legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și                                       ..                          ...........

FLOCA VIORICA titular al contractului de închiriere, cu domfeifeil în Făgăraș, str. 13Decembrie bl.22,ap 23 , legitimat cu CI, seria BV, Nr.536533,CNP 27914^4082413 eliberat de SPCLEP.

Fagaras, in calitate de chiriaș-locatar.                           ~~~ ~   .         ..... . :=

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:                 _.......   -..........

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului sitiBtTfcr Făgăraș, str. 13Decembrie bl. 22 ap. 23, jud. Brașov, cu destinația de locuință.              -====—

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predeaxu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str. 13Decembrie bl.22, ap. 23,;ju^Ț3rașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris^anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr. 1 -parte integrantă din prezentul contract^.               .......

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare -corespunzătoare de folosință, cu. instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predate^Hiînire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentuLcontrăcf. ’ ■   "•-- • '• ■ '

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chirîâșuT-locatar și de membrii, familiei., acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul cofflfaot:-- -

III. DURATA CONTRACTULUI:            RV-

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu datatde 27.06.201.4 .și până la data de 26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridieef£toractul de închiriere. încetează de drept Ia expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare:pBâai5it?r .; .... . . . ’

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare. la- daBZsemnărif lui de către părțile contractante.                                                 .      .V:.                               .,,1

IVaVALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DlS®A ‘ - - 3 L . . 3 -

* Chirîa-hinară aferentă folosinței imobilului descris mai sus eSîe de 49J0îfe.ie^aiâ^6âlc^ătă^ft •'

conformitate cu.prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa-Hr; 3rsi-"4-'-pârte^HcgrairtCbiiff- * prezentul contract.                                          ■

Chiria se datorează începând cu data de 27.06.2014 și se achită pânăiaVlataEd6*30(3l)'a*-- ■ fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalității- • •.**. . ...ne... lu-sm/un i - ■ - . - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității; - .T - prin ordin de plată în contul nr................................................. , deschis la-..........

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante. _ ■      .....

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;                                                                   ■ v

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului,, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și . la termenul, stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligentă,. ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;                             ...... . ...........

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;                                                                           .         .       . ./../•

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei , sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la .imobil sau la părțile comune ale clădirii;                                             ■

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală ^locuinței^ur apartiforx-nmune; -----                  mmm: .r . .-«u _____

->. fp - să aducă la cunoștința locatorului orteemodificare intervenită în venitul mediu net pe, familie-^ să «v iL-t-ați depună, la cerere, dovezi-privind venitul® termen de 10 zile de la modificare; .-o •             '•

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului -cât și membrii, familiei menționați în contractul de înhiriere-au devenit proprietarit.unei locumțe;r .r_    .   ‘ • «n

 • - să comunice in scris locatorului dacă titularul contractului și membrin familiei sate menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutivei adresamnde.poate.fi contactat; ..v.

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului; •

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenite nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare" de' folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

 • - la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • - în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția

cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • - în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • - în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;                   ..............■      •

 • - dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, inainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului-cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:                                  . . .

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;                                                   .......

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de. folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.......... c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens. ■

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare - - a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care ■

locuiesc, cu titlu sau f ară. împreuna cumhiriașul-locatar. —n.                             n.-

- < VIL PACT COMISORIU                 “   ’ '

Neplata'timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere&curentă (electricitate,-gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie)-din*-folosința exclusivă,--cotă "'parte la’ .. * :        cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților.și'.instalațiilor ide folosință-dbtmffîă, ’

precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește- în- sarcina chiri șului-locat ar, și/sau ■ nerespectarea unei clauze asumate, de chiriașul-locatar, determină rezilierea--de - plin-drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen.de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predară, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.                                                   •.       .....

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, , devin nule, o data cu semnarea prezentului contract.                                                                               ’..

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .       ...

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini. ■
întocmit

Stroia Florin
Anexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.2469 din 27.06.2014

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș,str.l3Decembrie bl. 22, ap. 23 situată la nivelul a.) etaj. ., încălzire b.) .calorifere apă curenta in locuința c.) , canalizare d.) in locuința ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.                                                               ...... .

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII .....                 g-)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

12,15 mp

12,15 mp

2

Camera

9,18 mp

9,18 mp

. . — .* .... - ■

3

WC

1,61 mp

1,61 mp

4

Hol

3,42 mp

3,42 mp

Suprafața curții și grădinii-

 • a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele                                             • - •

 • b) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

 • c) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • d) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu                                                                 ■    - .....

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

PRIMAR                                      CHIRIAȘ -

CONSTANWSORINMĂNqfc^^X            PLOCĂ VIORICA

întocmit,                •

Stroia Florin                                                            4

Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere

1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ații

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

FLOCA VIORICA

titular

2791104082413

2

FLOCA PETRU

sot

1760716323963

3

FLOCA MARIA-ANDRADA

fiica

6000823324785

4

FLOCA VIOREL-PETRU

fiu

5011212324811

5

FLOCA ELENA-ANCUTA

fiica

6060622081834

6

FLOCA LUCA-IONUT

fiu

5130113081817

-• —

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.l 7 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).


CHIRIAȘ FLOCA VIORICA

. /-4 & 6

• l

întocmit, Stroia Florin


Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.2469 din 27.06.2014

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001Nr. crt.

Venituri

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII 2014

VIII

IX

X

XI '

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

--

2

Salariu mediu net lunar pe economie

.... ..

3

Venitul net lunar pe familie

0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

-

5

TOTAL

CHIRIE

întocmit, Stroia Florin


Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere înregistrat cu nr.2469 din 27.06.2014 conform HG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare Chiriaș (titular) Floca Viorica

Adresa: Făgăraș, 13Decembrie bl. 22, ap. 23

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

21,33 mp

0,84 lei/mp

17,92 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

17,92 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

5,03 mp

0,34 lei/mp

1,71 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

19,63.lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie 1112,5

49,07 lei

11

TOTAL CHIRIE

.49,07 lei

PRIMAR

CONSTANTIN,sâRIN MĂN$UC> Ș ^oX

? 2 î/

-                  c V

.....      r-/

întocmit, Stroia Florin

UV A

CHIRIAȘ .

FLOCA-VIORiOÂ^ r ol

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr. 2469din 27.06.2014

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str,13Decembrie bl.22, ap. 23 , jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.2469 din 27.06.2014 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și Floca Viorica în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in stare buna; zugrăvit, stare buna.

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,                                     .....

 • c) - instalația electrica ( prizele, Întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de incalzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.) ,calorifere .

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,                                                                                                                       . .

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

  AM PREDATAM PRIMIT. .- •

CHIRIAȘ

FLOCA VIORICA

P.PC - -

Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Bl. 22, Ap. 23, Jud. Brașov .

Părți comune: terenul de sub bloc,fundatii, canal median, casa scării, coridor,.instalatii aferente, terasa, racord utilității si trotuar de garda _________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/20, 2411/1/1/20, 2412/1/1/20/23

-

-

10/294

10/294

Apartament nr.Z^.J^Jflip.us dirf două camere și cref^nuinȘ^fu o cotă de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


A«t\ n*.         K

r. i ‘ ' * ii'


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Carte Funciară Nr. 101276-C1-U22 Făgăraș


î Nr. cerere '

i Ziua

__Luna_

i______Anul ~    ~ 2020

Cod verificare

IIIIIIBIIIIil

100079520446


Unitate individuală


A. Partea I. Descrierea imobilului


Nr. CF vechi:5637


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

10842 / 15/09/2008

Hotarare nr. 59, din 29/03/2004 emis de Consiliul local al Mun. Făgăraș;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMÂN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

■■■■                                                                                             - — -   ’f. -

Document care conține date cu caracter personal* protejat de prevederile Regulamentului (UE) rif767972O15' șl Legii'19 G/ZOIIT'---Pdgt11Q-l^diiT2

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Bl. 22, Ap. 23, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc,fundatii, canal median, casa scării, coridor, instalații aferente, terasa, racord utilității si trotuar de garda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/20, 2411/1/1/20, 2412/1/1/20/23

-

10/294

10/294

Apartament nr.23, compus din două camere și dependințe, cu o cotă de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.


Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.2020001267/25-02-2020.in suma de 25, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 25-02-2020

Data eliberării, _//


Asistent Registrator, DOIWrMAN


Referent,


(parafa șillsei


natura)


l -o.

' ,L’ (parafa^/’ioifih&tbfe^RAȘOV

•' umcFOGOROS DIONISIE “yiT.A referent-

SS 2 8 FEB 2920Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 șl Leg# 19Q/2018 Pagina 2 d/n 2

' Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV ' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


Nr. CF vechi:5637


7 ANGPL              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

'.’GT.’r11                          PENTRU INFORMARE

r a. *:*»• «M M.

Carte Funciară Nr. 101276 Făgăraș

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str 13 Decembrie, Jud. Brașov, Bl.22

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 2410/1/2/1/20, 2411/1/1/20, 2412/1/1/20

294

Construcția CI inscrisa in CF 101276-C1;

construcția CI in CF 101276-C1 ... supraf.din c.f. hârtie 294,09 m.p.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate șl alte drepturi reale

Referințe

1995 / 16/12/1974

Act nr. 0;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 137/147_________

Al / B.2, B.3

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5637)

3204 / 29/03/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 606, din 28/03/2007 emis de NP PAVAL DOINA;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) NEDELCA NICOLAE, căsătorit cu

2) NEDELCA CLAUDIA RALUCA, ca bun comun.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5637)

cotă de 3,3 % din elementele de uz comun, aferentă apt, nr. 12, C1-U14

97 / 15/01/2001

Ordin nr. 0 emis de Prefectura Brașov;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.nr. 18/1991, asupra cotei de 9,8 m.p. din teren aferentă apt. nr. 30, C1-U16, dobândit prin Lege, cota actuala 5/147

Al

1) STURZOIU PARASCHIVA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5637)

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

' tnu       z/3&

343 / 05/02/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota.actuala: 5/294     .    -                 ■                                           -      -

xr~ ..ren- oh. j-Al lw: «r ann;

2) NEDELCA TICA             ,       ..

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF5637)

cu o cota de 3,3% din elem. de uz comun .respectiv 9,8 m.p. aferenta ap.AJătglQa. . - se -^t.    ■ ■...      „■-.

11231 / 30/09/2010                                               .

Act Notarial nr,:2309, din 29/09/201.0 emis de NP GYERGYAI;              :     ~

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala^

-       e:         r '         :        ■ —

(C 4

Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016,și Legii290/2018

Pagina 1 din 4

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, __        drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C2

5/294

_1) NEDELCA TICA, nasc.Marian

_ OBSERVAȚII: cu o cota de 3,3% din elem. de uz comun .respectiv 9,8 m.o. aferenta ap. 9. C1-U3

6222 / 15/04/2011

Act Notarial nr. 790, din 14/04/2011 emis de NP GYERGYAI;

C4

intaouiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) STOICA VIORICA MARIA, , necăsătorită,                                 ......

OBSERVAȚII: cota de 10/294 part! din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.7

9701 / 08/06/2011

Act Notarial nr. 1085, din 07/06/2011 emis de NP POPA CRISTINA;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

• - •       Al

1) GAITAN AURELIA, divorțata, ca bun propriu

_ OBSERVAȚII: cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferenta ap.29, C1-U29

14525 / 11/08/2011

Act Notarial nr. 1679, din 10/08/2011 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 5/147

Al

1) LUNGU MARIA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferenta ap.20, Cl-Ul

18638 / 24/10/2011

Act Notarial nr. 2633, din 19/10/2011 emis de BNP POPA (act notarial nr. 6563 din 31.10.2011, emis de BNP POPA MARIA CRISTINAJ:

C7

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) MOISE GHEORGHE

OBSERVAȚII: cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferenta ap.5,

14893 / 17/12/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2061, din 16/12/2008 emis de BNP PAVAL DOINA;

C8

intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) VAICARD GHEORGHE

2) VAICARD VIOLETA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5637)

cota de 10/294 parti din elementele de uz comun, aferenta ao.nr. 13. sc.A

2202 / 15/02/2012

Act Notarial nr. 462, din 13/02/2012 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;

C9

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) LAZ AR MIHAi, căsătorit cu

2) LAZAR MAR1ANA-VIORICA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din partite de uz comun aferente apt.26 C1-U9

9980 / 07/06/2012

Act Notarial nr. 1438, din 06/06/2012 emis de NP POPA MARIA CRISTINA;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) CRETU VIOREL, căsătorit cu

2) CRETU ANA-ELENA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 9,8 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.l C1-U8

321 / 11/01/2013

Act Notarial nr. 30, din 10/01/2013 emis de PAVAL DOINA;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) OPRIS VICTORIA EUGENIA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 mp, aferentă ap.8, Cl-Ull

9108/12/08/2008         !                       i    . T

Sentința Civila nr. 696/2088 emis-de-judecatcrria Fagaras;     aac—.uj.     . -r ■

C13

Intabulare,’drept de FOLOSINȚA, dobândit prin -HQTARARE UDECATOREASCA, cota actuala 5/147        .       ‘

-          Al ,      —

■                    i F" “ *—                            .

1) STOICAN GHEORGHE- -                                           ?

2) STOICAN EUGENIA                               .

S 3"^-

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 5637)

cota de 9,8 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ao.14, C1-U13

15009 / 31/08/2016

Act Notarial nr. 879, din 26/08/2016 emis de SICA MARIUS ALEXANDRU;

C14

intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferentă ap.2, C1-U2, cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 5/147

Al

1) MITRACHE GRIGORITA, necăsătorită

18349 / 04/10/2017

Act Notarial nr. 1319, din 04/10/2017 emis de PAVĂL Doina;

C16

intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun comun, asupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferentă aplO. C1-U17, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/294

Al

1) LUNGII IOAN, căsătorit cu

2) LUNGU ELENA                                     ---

7792 / 27/07/2007

Contract De Vanzare Comparare nr. 632, din 26/07/2007 emis de -;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, asupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferentă ap28 C1-U18, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/294

Al

1) VASI ELENA, necăsătorită

13630 / 13/11/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 813, din 12/11/2008 emis de notar public Săbăduș Mariana;

C19

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.27, C1-U21, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/294

Al

1) TITI DOMNICA

16143 / 08/08/2019

Act Notarial nr. 391, din 07/08/2019 emis de Sabadus Mariana;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu,asupra cotei de 3,3% din elementele de uz comun, respectiv 9,8 m.p., aferentă ap. 24 C1-U20, dobândit prin Convenție, cota actuala 10/294

Al

1) LĂCĂTUȘ ALINA-RALUCA

Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și Legii 190/2IUS-----Pagina'3'-difl 4 —--------

____________Carte Funciară Nr. 101276 Comuna/Oraș/Municipiu: Făgăraș

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 2410/1/2/1/20, 2411/1/1/20, -2412/1/1/20

294

construcția CI in CF 101276-C1... supraf.din c.f. hârtie 294,09 m.p.

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

_________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Ueometria pentru ticesî imabii nuafâtg sit.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

294

-

-

2410/1/2/1/2 0, 2411/1/1/20, 2412/1/1/20

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vioare-dțfi.c^t&ă/fimcrară, originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.202000126J/^5-02-2020 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.                      / \

Data soluționării, 25-02-2020

Data eliberării,

//


Asistent Registrator,

doinXivan


Referent,


(parafa șl


natura)


(parafa și semnătura)


SSK. zbfebImI


Pagina 4:din-4 ..