Hotărârea nr. 80/2020

HOTĂRÂREA nr.8o din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap.19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMANIA          <ri.


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ tstrada Republicii, Nr. 3, 508200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 2o8 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.8o

din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap.19, în baza Legii nr.

85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 51559/02.03.2020 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.51559/1/02.03.2020, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.l, art. 10, art.ll și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul ari. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, ari. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.l, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap. 19 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DANIMONISIEHotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - îex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50


LISTA


Anexa nr. 1 la HCL nr. .


ap. 19, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992


Nr.

cri.


Numele si ' i

| I '■ I prenumele; i titularului , contractului de închiriere DERLING GUNTER


' Nr. contractului de închiriere


Adresa locuinței care se vinde


Componența locuinței


Date de C.Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. C, ap. 19


Cameră - 15,92 mp Cameră - 8,98 mp Cămară - 0,77 mp

Bucătărie- 6,61 mp Cămară- 0,77 mp Hol - 4,00mp Baie - 2,44mp


C.F. nr. 101427-C1-U27 Făgăraș Top: 3209/4/1/59

Domnule Primar,

Subsemnatul (a) P^.....■ --- -- domiciliat în

Municipiul Făgăraș, str.                                      nr. , bl. <2£ sc. C,

ap./^, posesor al contractului de închiriere nr. Ș5& / <? X ^z^^/^încheiat cu Primăria municipiului Făgăraș, identificat prin B.l. / C.l. seria z* V nr. Q / 3 prin prezenta, cunoscând prevederile Legii nr. 112/1995 și Legea nr. 85/1992, solicit cumpărarea locuinței al cărui titular de contract de închiriere sunt, la adresa menționată. >

Față de aceasta, declar pe propria răspundere că atât eu cât și membrii de familie (soț, soție, copii minori) nu am dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în localitate de domiciliu.


-szșr.îT - —

Cod: F-51OTOEHTITE -cH1M ZV cw 1630517082-21

Wom 14' '«Jn*


ROMANIA

™ 094813

N8M3U


IDENTITV CASIO


DERLING

P'șrum«;Pr«»nm J rut

GUNTER

C-cta'flurtf Mnt'analiH 'NabonaMy

Română / ROU

loc natitare‘1 r». no aao-tfln-^v Plt<» f i>t.-

Jud.BV Mun.Făgăraș

□□finul U AOiHini AJCf •


Jud.BV Mun.Făgăraș

Str.Tudor Vladimirescu bl22 sc.C ap.19

Ț'nttkAtiQ '/fct.w? cif,Vafatid'iâto val •“«t* tfaWd»

SPCLEP Făgăraș         28.07.16-17.05.2026


IDROUDERLING<<GUNTER<<<<<<<<<<<<<<<<


ZV094813<7ROU63051 76M260517710824214


ROMANIA

■aSta          județul brașov:..-’

KWr MUNICIPIUL FĂ&ÂfcĂȘ

• ti K’ 7-X*^5 * | '                                                    ctjrawLaeoaRAjnc aa rcwâmis»

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268*,y.iStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email; secretariat@primaria-fagaras.roNr.852 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art.l.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte de închiriere pentru suprafețele locative cu destinația de locuințe, a intervenit reirmoirea contractului de închiriere nr.852 din 19.05.2009 intre:

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPftjL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și

DERLING GUNTER titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.22, sc.C, ap.19, legitimat cu CI, seria BV, Nr.481474, CNP1630517082421 , eliberat de SPCLEP. Fagaras, in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl,22, sc.C, ap. 19 , jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș,str.TudorVladimirescu, bl,22, sc.C, ap. 19, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de 27.06.2014 și până la data de 26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DETEATA > 1     ‘ ■ j ~ * •

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 64,04 lei/luriă, calculată

în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de câlcul-anexa nr. 3 si 4 -parteTfitegrantă din prezentul contract.                                      7

Chiria se datorează începând cu data de 01.07.2014 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:’ - ■ .........

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - nrin ordin de. nlată îrronntiit tw " '  

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

: Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat'în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;                        -          -•«’ -• părți1»,r<.' uu.v.

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitUl^diu'fiet-pd 'familie șfsă’ , , depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de lO^zîiode lă modificare;-                   n '

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul cbntraeftiW^cât și membrii familiei; menționați în contractul de înhiriere ău devenit proprietarii unei locuințe1;' ■       'v

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului șfmembrîi familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv-și-adresâ unde poate fi contactat; "'

 • - să permită examinarea-bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - obligațiile legale ce revin pe linie de P.S I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cU toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

 • - la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

în czg de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

 • - dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, înainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens. Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.                  .

. încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută înajolrivaMuturbr persoanelor' care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu. chiriașul-lo catar. '                              , ■ na- .

 • VII. PACT COMISORIU                                V

Neplata timp-de 3' luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exdîusîvă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor 'cieTbloSÎntă comună ' nerespectarea „unei clauze asumate de chiriașul-Iocatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-Iocatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-Iocatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale, sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

CHIRIAȘ-LOCATAR, DERLING GUNTERAnexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.825 din 27.06.2014

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș,str.TudorVladimirescu,bl.22,sc.C,ap.l9) situată la nivelul a.) etaj , încălzire b.) .calorifere, apă curenta in locuința c.) canalizare d.) in clădire .instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

15,92 mp

15,92 mp

2

Camera

8,98 mp

8,98 mp

3

Bucătărie

6,61 mp

6,61 mp

4

Hol

4,00 mp

4,00 mp

5

Camara

0,77 mp

0,77 mp

6

Baie

2,44 mp

2,44 mp

Suprafața curții și grădinii—

 • a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

 • b) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

 • c) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • d) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMAR

  CONSTĂRnN^ORINMANWQj;c,P/^ \

  ■ '

  întocmit,

  - CHIRIAȘ DERLING'QUNTBR .

Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere ___D___

»

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ații

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

DERLING GUNTER

titular

1630517082421

1496,0

o

1

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).

  PRIMAR

  CONSTANTIN SORIN MĂNDUC _

  L AGAr / % 1 //'

  întocmit. Stroia Florin

  CHIRIAȘ

  DERLING GUNTER

  I

Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.852 din 27.06.2014

Aplicarea Ia chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MÂNDUO--P M A N - ,.

' co/ BPfxJ

întocmit,

Stroia Florin

CHIRIAȘ

DERLING^JNTER

Nr. crt.

Venituri

<a>

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII 2014

VIII

IX

X

XI

XII

1 ■

Venitul net lunar pe membru de familie

1496,00

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

1496,00

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

224,40

5

TOTAL

CHIRIE

Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere înregistrat cu nr.852din 27.06.2014 conform HG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) Derling Gunter

Adresa: Făgăraș str.Tudor Vladimirescu, bl.22 ,sc.C, ap.19

PRIMARNr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

■ Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

24,90 mp

0,84 lei/mp

20,92 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

20,92 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

13,82 mp

0,34 lei/mp

4,70 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

4,70 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cotaparte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

25,62 lei .

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie 1112,5

64.04 lei

11

TOTAL CHIRIE

64,04 lei

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.852 din 27.06.2014

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.TudorVladimirescu, bl.22,sc.C.ap.l9 jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.852 din 27.06.2014 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și Derling Gunter în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in stare buna; zugrăvit,stare buna.

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, Întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de incalzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.) calorifere

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcționare ,.

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

  AM PREDAT

  PRIMAR

  C( )N>. WTiN SORIN MĂNDUC        '

  ,\A r p c --O~'

  AM PRIMIT

  CHIRIAȘ DERLINCLGUNTERCOMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/105 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 852/27.06.2014 / . între: • • •.       • ......   ț

î

 • _______________ , a _  .        .  '        ..... .   ,  _             .

MUNICIPIUL FAGARAȘ, cu sediul m Fagaraș, str.( Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte, ,

Și

D-na/d-nul DERLING GUNTER identificat(ă) cu C.N.P. 1630517082421, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. TUDOR VLADIMIRESCU BL. 22 SC. C AP. 19, FAGARAȘ, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte, X '

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

 • - Ținând-cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 852 din data de 27.06.2014, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut: “Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de

26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.                                >-r. ~ 2

Art. II. In situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme, speciale de reglementare a prelungirii, duratei contractelor de închiriere, prezentul- act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor-de închiriere potrivit noilor reglementări.               '                             .       :

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ -PRIMARp^ (mBORGtSsu'dĂ^U (         M<JNic|PlUL\

V— 't FĂGĂRAȘ \     \<s   4    ±

\\   \& 1 ,0/

SECRETj^^EN^AL, LAURA WE^AUdUNCA zîv / SdtHITECȚ ȘEF, BOERLI1JIANA

Z=4'

DIRECTOR, BUGET FINANȚE DANIEL LUDU ///

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICA ■

/â -Mi

Locatar,

DERLING GUNTER

f

v‘F \

(

\ *)

/ ț

f

t

____

î- iii* j


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BRAȘOV

Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ZANCPr              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

nmcicnAYK IMQMUAU

Carte Funciară Nr. 101427-C1-U27 Fagaras


Nr. cerere

Ziua

Luna___    07

’  Anul j 2019


Cod vei„,<-are


100071224798


..i- 'c\ ;

/ .9 . vv- -■ t ’tjiț-         < rA

A. Partea I. Descrierea imobilului^?     .Aviz)

.      . .......                                                                         2 4 . X..     2 . . .. .

Unitate individuala                                                                  ’ Nr. CF,a?echi:6862

-\.r

Adresa: Loc. Fagaras, Str i. viadimirescu, Bi. 22, Sc. C, Ap. 13, jud. Brașov          - n ’C'

Părți comune: terenul de sub bloc, subsol tehnic, casa scării, terasa, uscatorie, racorduri utilitatii, instalatii

aferente si trotuar de garda____________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/4/1/59

-

-

11/687

11/687

Apartament nr.19, sc.C, compus din două camere, hol, cămară, bucătărie, sas, baie, balcon, cu o cotă de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07 m.o.

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

7

4072 / 11/11/1992

Adresa nr. 9324/1992 emis de R.A.S.C. Făgăraș;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1 3

1) STATUL ROMÂN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)                                                          "


C. Partea III. SARCINI .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

-J

i ■ 3.

i ■ -i

Anexa Nr. 1 La Partea 1

Unitate individuală, - Adresa: Loc. Fagaras, Str T. Vladimirescu, Bl. 22, Sc. C, Ap. 19, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, subsol tehnic, casa scării, terasa, uscatorie, racorduri utilitatii, instalatii aferente si trotuar de garda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top; 3209/4/1/59

*

11/687

11/687

Apartament nr,19, sc.C, compus din două camere, hol, cămară, bucătărie, sas, baie, balcon, cu o cotă de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07 m.p.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001,-coroboratcu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face ia adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

16/07/2019, 11:41

BOSANCU VERGINIA ■ ANGELICA

referent

OCP1 Brașov-BCP1 Făgăraștyf Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

Nr. cerere

r 14278

Ziua

16

Luna

07

Anul

2019
WJJT/ ' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

ZANCPt              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

HIJurCrTATr iNOMMJtRA

Carte Funciară Nr. 101427 Fagaras

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

r—------■------ ---

4^      *              .

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/4/1

687

Construcția CI inscrisa in CF 101427^1    ' “*

construcția CI in CF 101427-C1 ...

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

4072 / 11/11/1992

Adresa nr. 9324 din 1992 emis de RASC Fagaras;

Bl

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1216/1374

Al / B.6, B.8, B.9

1) STATUL ROMAN                                                          -

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

2796 / 06/03/2008                                                                  1

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 640, din 05/03/2008;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 4/229

Al

1) DRIMBAU MARIA- FLORINA, nasc.Leabu

2) DRIMBAU MARIUS- GHEORGHE, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

cota de 1,61% din partite de uz comun, respectiv 11,07 m.p. aferente apt.20 sc.C,

CI-UI. Vezi somație C.7.1

279 / 30/01/1998

Contract De Schimb nr. 168, din 28/01/1998 emis de NP Gyergyai Mariana;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEschimb, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al /B.4, B.5

2) POPA MARIANA, in cota de 4/8 parte

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)                                                         _

cota de 1/2 parte din cota de 11,07 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.13 sc.A C1-U7 cerere nr.7021/25.04.2012 c.f.                                                                            -•

5552/30/03/2012

Act Notarial nr. 40, din 27/03/2012 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/1374 _____________________________ 1 ' •    . . -

Al

 • 1) POPA MARIANA, soție, in cota de 1/8 parte                   —

 • 2) POPA CRISTIANA-MARIA, fiica

 • 3) POPA ALEXANDRA-MIHAELA, fiica          ‘    • 3i rOsgfc               inA?‘.Â. ’.îcj

4) POPA ADINA ELENA, fiica, minora împreuna in cota de-3/8^raHSte- --         y. , .,   __

OBSERVAȚII: cota de l/2 parte din cota de 11,07 m.p. din părțile de tf^cdrhunfăferenteap^.lS-sâffCl-U/'

7021 / 25/04/2012                                 ' L i

Act Notarial nr. 168, din 28/01/1998 emis de NP GYERGYAI MARIANA;" . ’

B5

Se noțeaza îndreptarea erorii materiale savarsita cu ocazia intabufarti dreptuluf de proprietate in baza contractului de schimb 'aut;sub.nr. 1RR/7R ianuarie 1998 de BNP Gverovai Mariana, In sensuLinscrierii

— - A1

5‘

înscrieri privitoare Ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B5

si nu POPA MARIA cum greșit a fost inscris

Al

4557 / 23/12/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr.-37.46, din 22/12/2003 emis de BNP ADRIAN BOAMFĂ;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1374

Al

1) BURINCÂ GHEORGHE CĂTĂLIN, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862), cotă de 1,61 % din elementele de uz comun, respectiv 11,07 m. p„ aferentă apt. nr. 5, sc.A,Cl-U13,

2707 /25/06/1996

Ordin nr. 0 emis de Prefrectura Brașov;

'87

-Lqtabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conform legii 18/1991, ’asbpra cotei de 11,07 m.p. din elementele de uz comun aferente Apâîtam.17 sc.A C1-U21, dobândit prin Lege, cota actuala 22/1374

Al

TJ-CATANAANA                                      ;    .

i OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862) ...... - I

8129 / 10/05/2016

Act Administrativ nr. ORDIN NR. 366, din 21/04/2016 emis de INST. PREF. BRAȘOV;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 12/687 parti din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 9, sc.B, C1-U19, atribuire în baza L.nr. 18/1991, dobândit prin Leqe, cota actuala 24/1374

Al

1) GUȚ SORIN I0AN                                                           .

2) GUȚ PETRONELA ADRIANA

16754/ 13/09/2017

Act Administrativ nr. 571, din 03/07/2017 emis de PRF BRAȘOV;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L. nr. 18/1991, asupra cotei de 11/687 parti din teren, aferentă ap. nr. 1, Sc. A, Cl-U30, dobândit prin Leqe, cota actuala 11/687

Al

1) MOTOC NECULAIE

2) MOTOC LUCIA

842 / 17/02/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 242, din 16/02/2006 emis de notar public Gyergyai Mariana;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție cota actuala 11/687

Al

1) FLOREA LENUȚA, căsătorită

C. Partea III. SARCINI                            .


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

2797/06/03/2008

Contract De Garanție Imobiliara nr. 642, din 05/03/2008 emis de BNP Boamfa Adrian;

CI

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:21000 EURinterdictia de înstrăinare, grevare,dezmamebrare, inchiriere, plus dobânzi, costuri si comisioane si cheltuieli conf.contract de credit in favoarea:

Al

2) EOS CREDIT FUNDING BL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

IPOTECA aferente apt.20 sc.C;

CI-UI, cerere nr. 332/11.01.2017 si cerere nr. 12776/28.12.2009:

1872 / 10/07/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687                    -                                  .

Al.

r

1) IOJI DUMITRU

2) IOJI MIOARA

■ • *

OBSERVAȚII: (provenita din converșia CF 6862) _                            .' -    ■   j!>        ■■■"■

■- cu o cota de 1,61% din elem. de uz comun, respectiv 11,07 m.p.aferetr&t Stă.     A. Cl-W -. -        ’b_

9543 / 07/06/2011   :                            V                       _____

Somație nr. DOS. EXEC. NR. 257/2011, din‘03/06/2011 emisie Bv&Jf jviAN®LĂWMARCEI.: -

C7

Asupra cotei de teren aferentă ap.20, sc.C, Cl-Ul, din imobrlufardeda A.l, proprietatea celor de.sub B.2.1, B.2.2, se notează somație de plată pentru suma de 8,181^03 R0N + 21.842,94 EURfla cursul BNR din ziuă plății), Ia care se vor adăuga cheltuielile care se vormai

Al' “     ■ -


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

11 S.C. SUPORT COLECT S.R.L., București, str. Știrbei Vodă nr.26-28

et,2, sector 1

OBSERVAȚII: înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.20, sc.C, Cl-Ul, proprietatea de sub B.2.1, B.2.2.

2025 / 24/05/2004

Contract De.Vanzare-Cumparăre nr. 1179, din 21/05/2004 emis de BNP GYERGYAI MARIANA;

C8

Intabulate, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 114/687

Al

1) BOIERU SORIN

2) BOIERU MARIA, , ca bun comun,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

'cota de 1,98% din elementele de uz comun, respectiv 13,61 m.p., aferenta ap.nr.17, sc.B

166

57 / 19/09/2011

Act Notarial nr. 135, din 14/09/2011 emis de NP SCHNEIDER CHELEMEN ELEONORA SONIA;...              - .

C9

Intabulate, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/687

A1/C.10

2) POCAN ANDREI, in cota de 3/8 parte,

OBSERVAȚII: cota de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07, aferenta ap.nr.8, sc.A

1661

58 / 19/09/2011

Act Notarial nr. 2357, din 14/09/2011 emis de NP SCHNEIDER CHELEMEN ELEONORA SONIA;

CIO

Intabulate, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) POCAN ANDREI, , necăsătorit, ca bun propriu, in cota de 5/8 parte,

OBSERVAȚII: cota de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07, aferenta ap.nr,8, sc.Ay•<<

3230 / 24/05/2005

Sentința Civila nr. 2126 din 1999 emis de Judecătoria Fagaras;

Cil

Intabulate, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin HOTARARE IUDECATOREASCA, cota actuala 11/687

1) CALTEA CORNELIU

\ s -       :y

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

cota de 11,07 m.p. din partite de uz comun aferente apt.13 sc.C C1-U6

20067 / 05/12/2012

Act Administrativ nr. 3946, din 05/05/2001 emis de RASC FAGARAS;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

Al

1) PRECUP RODICA

OBSERVAȚII: cota de 11,07 m.p. din partite de uz comun aferente apt.7 sc.C C1-U8

515 / 16/02/1994

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fgaras;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

Al

1) MÂNU MARIA FELICIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

cota de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07 m.p., aferentă ap.12, sc.C, C1-U9

173

35 / 01/09/2014

Act Notarial nr. 449, din 29/08/2014 emis de GABOR CONSTANTIN AURELIAt

<1;

C14

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) VĂRVĂRICI ION ALEXANDRU, necăsătorit, ca bun propriu, conform art. 340 Cod Civil,

OBSERVAȚII: cu o cota de 1,61% din elem. de uz comun, respectiv 11,07 m.p., aferenta ap. 2, sc. A, C1-U3

23761 / 23/12/2014

Act N

otarial nr. 640, din 22/12/2014 emis de Sabadus Mariana;

C17

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) MOTRONEA CĂTĂLINA-IOANA                _

OBSERVAȚII: cotă-de 11,07 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 11; sc.B, C1-U10

4699 / 12/12/1996

■ ■ " ? .

Certificat De Moștenitor nr. 408/199.6 emis de NP Aurel Belup.'.

- --          - î’      -

- - . - •• • •

C18

—T

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Suc6e§Jan6, tbta actuala 117687          .   ’ .7

1) COSTEA CONSTANTINA

Al

:»/î.

OBSERVAȚII; (provenita din conversia CF 6862)                           . ■ _ .     ’     ~

cotă de 11,07 m.p: din elementele de uz comun, aferentă apt.-nr.BrscfCrCt^tlilr-                • - -   -

107

0 / 24/02/1993                                •

.. ...

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS; '

_ — • - - —


înscrieri privind dezmembrâminteie dreptului de proprietate, ..drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe ...

C19

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 4/229 ' ’

Al

1) DASCALU GHEORGHE

2) DASCALU VIRGINIA

OBSERVAȚII, (provenita din conversia CF 6862)

cotă de 1,61% din elementele de uz comun, aferentă apt. nr, 11,. sc.A, C1-U12

2395 / 04/09/2001

Contract De Donație nr. 1583, din 03/09/2001 emis de B.N.P. Pavai Doina;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/687

Al

1) DRAGOS DORIN ANDREI                                 .. . .

2) DRAGOS CARMEN, născ. Mialtu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862) cota de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 13,61 m.p„ aferentă ap.9, sc.A, C1-U14

2084 / 07/08/2000                                                            -

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 0 emis de RASC Fagaras;

021

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al

1) LUDU LENUȚA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

112 din cota de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U15

211

B / 09/08/2000

Act De Partaj Voluntar nr. 1958, din 08/08/2000 emis de b.n.p. Gyergyai Mariana;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al

1) POPA LENUTA, fostă Ludu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

1/2 din cota de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U15

358 / 25/01/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Fagaras;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

Al

1) RAIBULEȚ NICOLAE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

cota de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.B, C1-U16

14420 / 18/09/2015

Act Notarial nr. 1754, din 17/09/2015 emis de Gyergyai Mariana;

C26

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) PRISECARU VASILE, junior, ca bun propriu, în condițiile art.340 lit.a, Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.16, sc.A, C1-U17

2317 / 12/05/1993

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3267/1991 emis de RASC Fagaras;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

Al

1) COJANU MINODORA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

cota de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.A, C1-U18

9505 / 19/08/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. aut. 979/2008 emis de B.N.P.;

C28

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 1,98% din elementele de uz comun, respectiv 13,61 m.p., aferentă ap.14, sc.A, C1-U20, cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/687

Al

1) RĂZVAN MARIN ELA, divorțată

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)                     ■           ,       î-'..

12922 /28/10/2008                         ■                     ___

Contract De.Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FGABAS;i<^ -                              .

C29

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07 m.p., aferentă apt. nr. 15/sciG, C1-U22', dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

.                   .          ■      1

.1        ■

. ’1

■                 .          1

1.

 • 1 ■ -i

 • ■ 1! !'

* 1

1) JIGA GHEORGHE

2) JIGA ELENA .

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)                      ~


înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, gj.epturj rea[e tjg. garanție și sarcini

Referințe

10192 ^13/06/2016

Act Notarial nr. 217, din 09/06/2016 emis de Sabadus Mariana;

C31

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație, ca bun propriu ,în cond. art. 340 Cod Civil, asupra cotei de 13,61 m.p. din elementele de u8z comun aferente apartam.10 sc.A C1-U23, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/687

Al

1) BOAMFĂ SILVIU- FLORIN, necăsătorit

6305 / 11/10/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS (certificat de moștenitor nr. 177/2005, emis de NP MARIANA GYERGYAI, cerere nr. 7357/09.12.2005,);

C32

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 1,61% , respectiv 11,07 m.p., din elementele de uz comun, aferentă ap. nr, 12, sc.A, Cl-U24, cumpărare si moștenire, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/687            '      ’

A1/C.33

1) OPRIȘ GEORGETA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

12565 / 27/07/2016

Act Notarial nr. 1372, din 27/07/2016 emis de Gyergyai Mariana;                                          .

C33

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conf.art.340 lei a, Cod Civil, asupra cotei de 1,61%, respectiv 11,07 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.12 sc.A C1-U24, dobândit orin Convenție, cota actuala 11/687

■              Al                   .

1) OPRIȘ HORAȚIU VALENTIN

1250/22/03/2005                                                       •’

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 911, din 21/03/2005 emis de NP Adrian Boamfă; J      >

C34

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu asupra cotei aferente din elementele de uz comun aferente apartam.17 sc.C Cl-U28, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

1) CZIKA GABOR, necăsătorit                                           y-.,. .

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

C35

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu asupra cotei aferente din elementele de uz comun aferente apartam.17 sc.C Cl-U28, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al          —

1) ARADOAEI ADRIANA- ADINA, necăsătorită

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6862)

1751

07 / 13/08/2018

Act h de Pc

otarial nr. 2532, din 10/08/2018 emis de Popa Maria Cristina; Act Notarial nr. 8, din 10/08/2018 emis jpa Maria Cristina;

C43

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 11,07 m.p., aferentă ap.16, sc.C, C1-U29, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) ANCA NICOLAE-CRISTIAN, căsătorit în regimul separației de bunuri

179 /08/01/2019

Act Notarial nr. 50, din 08/01/2019 emis de Popa Maria Cristina;

C45

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 1,61% din elementele de uz comun respectiv 11,07 m.p., aferentă ap.13, sc.B, C1-U32

Al

1) HALI TOADER, căsătorit in regimul comunității legale cu

2} HALI LETIȚIA

1451

3 / 28/01/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 60, din 28/01/2019 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C47

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 1,61%-din elementele de uz comun., dobândit orin Convenție, cota actuala 11/687 ---• ‘

Al                 ■

1) VEREȘ MIHAI                                       _

iienee            «Alunei n                          -L'                         -'t —

2) VEREȘ ANDREiA-MIHAELA                  - -       -■ •---------- -   - ■ - —

2691

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1733, din 27/09/2001 emis Șe.NFSăbă

tfuș'Marian^

C48

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 1,61% din elementele de uz comun, respectiv 1T.07 m.p. aferentă ap.l, sc.B-, C1-U34, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687                                                       ‘

‘            Al

1) VLONGA MARIA, necăsătorită                     -   *           ~

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

■ Top: 3209/4/1 ■

687

construcția CI in CF 101427-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pentru acest înrobii nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vi lan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

3209/4/1

.                                                                                                                                                                                                                              ■ îl

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea 4 funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, — coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese          .•

administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității u care a solicitat prezentarea acestui extras.                                                                     i;

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului. H

Data și ora generării,

16/07/2019, 11:41