Hotărârea nr. 8/2020

HOTARAREA nr. 8 Din data de 30 Ianuarie 2020 - privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele doua secţiuni pentru trimestrul IV 2019 la data de 31.12.2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@Drimaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr. 8 Din data de 30 Ianuarie 2020

  • - privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni pentru trimestrul IV 2019 la data de 31.12.2019

! I '. R

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

’    '.A      \. - •.•-ii..»:’' > a /         ‘


  • - raportul de specialitate nr. 1334/15.01.2020 al Direcției Buget Finanțe și Compartimentul Buget EBCIS prin care se propune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul IV 2019,

  • - referatul de aprobare nr. 1334/1/15.01.2020 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, pentru trimestrul IV 2019,

  • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

  • - prevederile art. 49 alin. (12) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale actualizată;

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), art. 139, art. 155 alin.(4) lit. c), art. 197 art. 198 alin (1) și (2) și art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/05.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2019, conform anexelor nr. Isi 2.

Art.2. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2019, conform anexelor nr. 3 si 4.

Art.3. Se aprobă execuția secțiunii de funcționare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2019, conform anexelor nr. 5 si 6.

Art4. Se aprobă execuția secțiunii de dezvoltare a bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Făgăraș pentru trimestrul IV 2019, conform anexelor nr. 7 si 8.

Art.5. Anexele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Inițiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

Art.7 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe, Biroul Economic Financiar și Compartiment Buget.

Hotărârea s-a adoptat cu__16__voturi pentru, __abținere, __împotrivă

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința - 16

Prezenta Hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Brașov

Primarului Municipiului Făgăraș

Secretarului Municipiului

Direcției Buget Finanțe - Compartimetul Buget

Colecție

Birou Unic

Cod F - 50

ANEXA NR. 1 LA HCL Nr.8/30.01.2020

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE "         \

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PEĂNu/20Teft \  \

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

indicduqr

/ REALIZĂRI /

. TrinvW

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL

00.01 SF

57.274,40

1 55.717,62

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16)

48.02

35.387,00

32.425,33

1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)

00.02

54.851,48

55.628,46

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)

00.03

50.074,00

49.316,48

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT Si CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.04

16.336,00

15.220,47

00.05+00.06+00.07)

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.05

0,00

0,00

JURIDICE (cod 01.02)

Impozit pe profit (cod 01.02.01)

01.02

0,00

0,00

Impozit pe profit de la ageriți economici

01.02.01

0,00

0,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

00.06

16.336,00

15.220,47

FIZICE (cod 03.02+04.02)

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)

03.02

42,00

40,99

Impozit pe onorariul avocaților și notarilor publici

03.02.17

0,00

0,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul

03.02.18

42,00

40,99

personal

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)

04.02

16.294,00

15.179,48

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

15.594,00

14.621,28

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea

04.02.04

700,00

558,20

bugetelor locale

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod

00.07

0,00

0,00

05.02)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (cod

05.02

0,00

0,00

05.02.50)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

05.02.50

0,00

0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

00.09

8.000,00

8.282,54

Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)

07.02

8.000,00

8.282,54

Impozit si taxa pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)

07.02.01

5.935,00

5.680,02

Impozit pe clădiri de la persoane fizice *)

07.02.01.01

0,00

2.165,69

Impozit si taxa pe clădiri de la persoane juridice *)

07.02.01.02

0,00

.   3.514,33

Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)

07.02.02

1.395,00

1.953,61

Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)

07.02.02.01

0,00

828,70

Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)

07.02.02.02

0,00

1.047,21

Impozitul pe terenul din extravilan *) + Restante din anii anteriori din

07.02.02.03

0,00

77,70

impozitul pe teren agricol

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

07.02.03

560,00

531,10

Alte impozite si taxe pe proprietate

07.02.50

110,00

117,81

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)

00.10

25.688,00

25.765,96

Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)

11.02

23.167,00

23.167,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor

11.02.01

0,00

0,00

descentralizate la nivelul județelor

_ .1 .

1

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București

11.02.02

3.640,00

3.640,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri

11.02.05

0,00

0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor loca 11.02.06

19.527,00

19.527,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)

12.02

0,00

0,00

Taxe hoteliere

12.02.07

0,00

0,00

Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)

15.02

14,00

23,41

Impozit pe spectacole

15.02.01

4,00

4,02

Alte taxe pe servicii specifice

15.02.50

10,00

19,39

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)

16.02

2.507,00

2.575,55

Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)

16.02.02

2.100,00

2.323,11

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)

16.02.02.01

0,00

1.802,49

Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)

16.02.02.02

0,00

520,62

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii de funcționare

16.02.03

400,00

243,53

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

16.02.50

7,00

8,91

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)

00.11

50,00

47,51

Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)

18.02

50,00

47,51

Alte impozite si taxe

18.02.50

50,00

47,51

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)

00.12

4.777,48

6.311,98

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

00.13

1.450,00

733,84

Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)

30.02

1.450,00

733,84

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome

30.02.01

HJAS0/)0

100,83

Venituri din concesiuni si închirieri

30.03/65       yoftxtfy

633,01

Venituri din dividende ( cod 30.02.08.02+ 30.02.08.03) *)

30.Ț2W 5

A». \

0,00

Venituri din dividende de la alti plătitori

30,(p2.0$.02/[

0,00

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat

X

Alte venituri din proprietate

30.02.50X<'<

t. 1+0,00

0,00

Venituri din dobânzi (cod 31.02.03)

31.02

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.02.03

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)

00.14

3.327,48

5.578,14

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 +

33.02.12 + 33.02.24 +33.02.27+33.02.28+33.02.50)

33.02

1.361,00

1.580,56

Venituri din prestări de servicii

33.02.08

1.300,00

1.505,96

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor in cres<33.02.10

40,00

43,34

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

33.02.12

5,00

3,78

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

33.02.24

1,00

0,17

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilorîn unitățile de nrotectie socială                             _    ....    .... _____    .. . ....

33.02.27

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

33.02.28

15,00

27,21

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.02.50

0,00

0,10

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)

34.02

13,00

6,20

Taxe extrajudiciare de timbru

34.02.02

6,00

3,11

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.02.50

7,00

3 OQ

DENUMIREA 1 N D I C A T 0 R 1 L 0 R

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)

35.02

1.213,00

1.118,94

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

35.02.01

1.200,00

1.118,94

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

35.02.02

0,00

0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

35.02.03

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.02.50

13,00

0,00

Diverse venituri (cod

36.02.01+36,02.05+36.02.06+36.07+36.02.11+36.14+36.22+36.23+36.32+36.02.

50)

36.02

4.443,00

2.836,31

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

36.02.01

0,00

0,00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

36.02.05

0,00

0,00

Taxe speciale

36.02.06

4.140,00

2.520,01

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

36.02.11

0,00

0,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

36.02.14

3,00

8,30

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea riscului seismic

36.02,22

0,00

0,00

Taxa de reabilitare termică

36.02.23

0,00

0,00

Contribuția asociației de proprietari pentru lucrările de reabilitare termică

36.02.31

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.02.32.02+36.02.32.03)

36.02.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de dezvoltare

36.02.32.02

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, aferente secțiunii de funcționare

36.02.32.03

0,00

0,00

Alte venituri

36.02.50

300,00

308,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod

37.02.01+37.02.03+37.02.50)

37.02

-3.702,52

36,13

Donatii si sponsorizări

37.02.01

98,14

98,13

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.02.03

-3.800,66

-62,00

Alte transferuri voluntare

37.02.50

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.422,92

89,16

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

2.422,92

89,16

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41 + 42.02.42+40.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54)

42.02

/>

6,41

Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

42.0/34/

6,41

Sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.02.4î\

0,00

Subvenții de la alte administratii (cod

43 02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20)

43.02 \»z,

'^VOi/53

82,75

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

43.02.01

~“0,00

0,00

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea temporară a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

43.02.04

0,00

0,00

Subvenții primite de la alte bugete locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

43.02.07

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate **)

43.02.08

0,00

1

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Alte subvenții primite de la administrația centrala pentru finanțarea unor activitati

43.02.20

2.416,53

82,75

Sume primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă

43.02.30

0,00

0,00

ANEXA NR. 2 LA HCL Nr.8/30.01.2020

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

PREVEDERI Cod indicator

Trim IV

REALIZĂRI

Trim IV

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02)

49.02 SF        57.274,40

55.045,45

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

51.02+54.02+55.02+56.02)

50.02           12.157,20

12.014,62

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02           11.090,30

10.960,16

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10               9.334,10

9.316,16

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20               1.501,30

1.398,94

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55                    9,70

9,70

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59                 275,50

265,66

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

84                  -30,30

-30,30

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01         11.090,30

10.960,16

Autorități executive

51.02.01.03      11.090,30

10,960,16

Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la

54.02.07+54.02.10+54.02.50)

54.02              922,90

912,66

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10                 885,00

878,39

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20                  39,03

35,40

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85                    -1,13

-1,13

Din total capitol:

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

54.02.05              0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

54.02.06              0,00

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

54.02.07              0,00

0,00

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor

54.02.10           922,90

912,66

Alte servicii publice generale

54.02.50 fL       0,00

0,00

Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi

55.CIZ*   ---^'244,00

141,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2(/ / Qjft \ 0,00

0,00

TITLULUI DOBÂNZI

30               IM,00

56.0£\            <^00

141,80

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației îrnrmfi.n?.nA+ttfi.n?.n7+ttfi.n?.nQi

0,00

Partea a 1 l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02/'-</3?291,00

3.272,94

(cod 60.02+61.02)

Aparare (cod 60.02.02)

60.02    '-'.LI        0,00

0,00

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02.03+61.02.05+61.02.50)

61.02            3.291,00

3.272,94

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20                  31,00

30,30

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF            3.260,00

3.242,64

Din total capitol:

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03          3.260,00

3.242,64

Politie locala

61.02.03.04       3.260,00

3.242,64

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonn 61.02.05              31,00

30,30

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50              0,00

o,oq

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+65.G2+67. C2+68.02)

63.02

28.007,79

26.892,77

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

4.679,91

4.480,98

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.995,61

3.902,27

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

304,00

211,13

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

390,00

377,25

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-9,70

-9,67

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

477,99

469,56

învățământ preșcolar

65.02.03.01

477,99

469,56

Invatamânt primar

65.02.03.02

0,00

0,00

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

3.962,73

3.816,15

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

1.849,82

1.730,83

învățământ secundar superior

65.02.04.02

2.112,91

2.085,32

Invatamant profesional

65.02.04.03

0,00

0,00

Internate si cantine

65.02.11

187,19

185,27

Alte cheltuieli în domeniul învățământ

65.02.50

52,00

10,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

1.631,00

1.589,63

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

1.467,00

1.450,19

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

164,00

139,44

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06.01+66.02.06.03)

66.02.06

164,00

139,44

Spitale generale

66.02.06.01

164,00

139,44

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

1.467,00

1.450,19

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

8.802,60

8.258,57

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

200,80

195,97

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.450,50

1.343,25

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

6.008,70

5.693,51

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59    /*-z

S--824^0 ț

708,68

81    / /

317,16

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

/ </

85     1 sl

- -■ L

JSSK

*      0,00

Din total capitol:

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)

O

67.02.03    >

7 '^ț),40

2.629,00

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

67.02.03.02

221,80

215,14

Muzee

67.02.03.03

1.738,00

1.457,04

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

782,90

756,91

Cămine culturale

67.02.03.07

0,00

0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

67.02.03.08

0,00

0,00

Consolidarea si restaurarea monumentelor ienriro

C"7 n->      * ->

---—

PREVEDERI REALIZĂRI

DENUMIREA INDICATORILOR          Cod indicator

Trim IV

Trim IV

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 ia 67.02.05.03)

67.02.05

4.143,67

4.068,10

Sport

67.02.05.01

3.487,80

3.479,57

Tineret

67.02.05.02

61,47

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

594,40

588,53

Servicii religioase

67.02.06

322,70

322,19

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

1.385,83

1.239,28

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02.15+68.02.50)

68.02

12.894,28

12.563,59

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8.864,30

8.729,37

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1.062,08

914,23

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

2.794,40

2.752,18

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

173,50

167,81

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

0,00

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități

68.02.05

7.948,00

7.936,34

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

7.948,00

7.936,34

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06

0,00

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

0,00

Creșe

68.02.11

823,22

764,47

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

0,00

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

407,78

330,68

Ajutor social

68.02.15.01

64,39

24,59

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

343,39

306,09

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

3.715,28

3.532,10

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

69

9.217,41

8.900,39

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50).

70.02

3.725,00

3.409,32

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.725,00

3.409,32

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

0,00

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod

70.02.05.01+70.02.05.02)

70.02.05 z

HO-Wț).

0,00

Alimentare cu apa

70.02.05./1

y. ^0,00?

0,00

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.0a/

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.0$

593,69

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.0/      ‘

0,00

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării

70.02.50 \L

''d.WjOO..

'57452,41

2.815,63

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

5.491,07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.492,41

5.491,07

Din total capitol:

Reducerea și controlul poluării                                    74.02.03               0,00         0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) 74.02.05          5.492,41     5.491,07

Salubritate

74.02.05.01

5.492,41

5.491,07

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

0,00

0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02-1-83.02+84.02+87.02)

79.02

4.601,00

3.964,73

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0,00

0,00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.SC)

81.02

770,00

192,37

TITLUL IV SUBVENȚII

40

770,00

192,37

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

0,00

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

770,00

192,37

Alti combustibili

81.02.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02

0,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0,00

0,00

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

0,00

0,00

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0,00

0,00

Camere agricole

83.02.03.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)

84.02

3.831,00

3.772,36

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.661,00

3.653,60

51

170,00

118,76

Din total capitol-

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

3.661,00

3.653,60

Drumuri si poduri

84.02.03.01

0,00

0,00

Transport în comun

84.02.03.02

0,00

0,00

Străzi

84.02.03.03

3.661,00

3.653,60

Transport feroviar

84.02.04

0,00

0,00

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

170,00

118,76

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

672,17

REZERVE

97.02

EXCEDENT 98.02.96

98.02

0,00

672,17

Excedentul secțiunii de funcționare

98.02.96

0,00

672,17

DEFICIT 99.02.96

99.02

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.02.96

0,00

0,00

ANEXA NR. 3 LA HCL Nr.8/30.01.2020

EXECUȚIA BUGETUL LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator •

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02) - TOTAL

00.01 SD

137.780,52

6.046,94

VENITURII PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15+00.16)

48.02

3.867,90

146,72

1 VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

3.800,66

62,00

C. VENITURI NEFISCALE ( 00.14)

00.12

3.800,66

62,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod36.02+37.02)

00.14

3.800,66

62,00

Diverse venituri (cod 36.02.07+36.02.22)

36.02

0,00

0,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

36.02.07

0,00

0,00

Venituri din restituirea sumelor alocate pentru reducerea rkri iii ii <;pițmir

36.02.22

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți (

36.02.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor nrororJonti afoi-ontc cortiiinii rin rlo7\/nltara

36.02.32.02

0,00

0,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.04+37.02.0 37.02

3.800,66

62,00

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.02.04

3.800,66

62,00

Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

37.02.05

0,00

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)

00.15

67,24

84,72

Venituri din valorificarea unor bunuri ( cod

39.02

67,24

84,72

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

39.02.01

0,00

0,00

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului 39.02.03

65,27

82,75

Venituri din privatizare

39.02.04

0,00

0,00

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale

39.02.07

1,97

1,97

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

39.02.10

0,00

0,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)

00.16

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod /in nn -i □ j_/in m i zi'

40.02

0,00

0,00

Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare**)

40.02.13

X

0,00

Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare *)

40.02.14

-----s

0,00

V

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17        /

\ 3711,65

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

00.18

p.711,65

Subvenții de la bugetul de stat (cod

42.02.01+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02.12 la

42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55)

42.02

%

vk

73711,65

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare ’ *)

42.02.15

* X f i । । i > *

X

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru

42.02.16

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.16.01

0,00

0,00

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a

42.02.17

0,00

0,00

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

42.02.18

1.788,00

1.788,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

42.02.18.01

1.788,00

1.788,00

Subvenții către bugetele locale pentru finanțarea programului

42.02.19

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

42.02.20

0,00

0,00

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

42.02.29

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru . realizarea obiectivelor de investitii in turism

42.02.40

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național (42.02.51.02)

42.02.51

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor programe de interes național, destinate secțiunii de

42.02.51.02

0,00

0,00

Subvenții primite de la bugetul de stat pentru finanțarea investițiilor pentru instituții publice de asistenta sociala si unitati

42.02.52

0,00

0,00

Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală

42.02.65

28.732,74

1.553,48

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.02.69

15.506,27

370,17

Alte sume primite de la UE ( cod 46.02.03+46.02.04)

46,02

245,32

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.03

0,00

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru

46.02.04

245,32

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari (cod 48)

48,02

87.640,29

2.188,57

Fondul European de Dezvoltare Regionala (cod

48.02.01

83.764,78

134,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.01.01

83.764,78

130,18

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.01.02

0,00

3,83

Prefinanțare

48.02.01.03

0,00

0,00

Fondul Social European (cod

48.02.02

3.875,51

2.054,56

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.02.02.01

3.617,13

1.800,01

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.02.02.02

3,83

0,00

Prefinanțare

48.02.02.03

254,55

254,55

ANEXA NR. 4 LA HCL Nr.8/30.01.2020

EXECUȚIA BUGETULUI LOCAL AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE; SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA I N D 1 C A T 0 R 1 L 0 R

,   ,        PREVEDERI

Cod indicator

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 +

70.02+74.02+79.02)

49.02

144.255,85

10.825,82

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)

50.02

8.305,66

2.693,05

Autoritati publice si acțiuni externe (cod 51.02.01)

51.02

8.305,66

2.693,05

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

20,00

18,43

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

30,15

29,63

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

7.371,53

2.397,50

TITLUL X.ll ACTIVE NEFINANCIARE

71

883,98

247,49

Din total capitol:

Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)

51.02.01

8.305,66

2.693,05

Autorități executive

51.02.01.03

8.305,66

2.693,05

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 60.02+61.02)

59.02

70,00

65,97

Ordine publica si siguranța naționala (cod

61.02

70,00

65,97

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

70,00

65,97

Din total capitol;

Ordine publica (cod 61.02.03.04)

61.02.03

70,00

65,97

Politie locala

61.02.03.04

70,00

65,97

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă non 61.02.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței naționale

61.02.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod

63.02

36.863,46

3.274,99

Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)

65.02

525,50

144,51

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

56

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

525,50

144,51

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)

65.02.03

68,50

68,27

învățământ preșcolar

65.02.03.01

0,00

0,00

învățământ primar

65.02.03.02

68,50

68,27

învățământ secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)

65.02.04

457,00

76,24

învățământ secundar inferior

65.02.04.01

/ .                       .Cy

0,00

învățământ secundar superior Invatamant profesional

65.02.04.02'

65.02.04.03

76,24

0,00

învățământ postliceal

65.02.05 1

<\ **

0,00

Servicii auxiliare pentru educație (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)

65.02.11

0,00

Internate si cantine pentru elevi

65.02.11.03

0,00

Alte servicii auxiliare

65.02.11.30

t.0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.02.50

0,00

0,00

Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)

66.02

14.504,46

2.652,05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SD

1.986,73

1.986,73

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

10.650,99

0,00

DENUMIREA

INDICATORILOR

PREVEDERI Cod indicator

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.866,74

665,32

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (cod

66.02.06

14.504,46

2.652,05

Spitale generale

66.02.06.01

14.504,46

2.652,05

Unități medico-sociale

66.02.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.02.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)

66.02.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.02.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie (cod

67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)

67.02

21.801

,87

453,29

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51SD

26,00

24,49

Titlu! X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

21.348,77

106,44

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

427,10

322,36

Din total capitol:

0,00

Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la

67.02.03

21.597,87

249,38

Muzee

67.02.03.03

0,00

0,00

Instituții publice de spectacole si concerte

67.02.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.02.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.02.03.06

26,00

24,49

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

67.02.03.12

21.571,87

224,89

Alte servicii culturale

67.02.03.30

0,00

0,00

Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)

67.02.05

204,00

203,91

Sport

67.02.05.01

0,00

0,00

Tineret

67.02.05.02

0,00

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

67.02.05.03

204,00

203,91

Servicii religioase

67.02.06

0

,00

0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.02.50

0,00

0,00

Asigurări si asistenta sociala

(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+

68.02

31,63

25,14

68.02.15+ 68.02.50)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

31,63

25,14

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta

68.02.04

■ooW.'..

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (cod 68.02.05.02)

68.02.05

A

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

68.02.05.02

A /ftg

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

68.02.06   |

“1

0,00

Ajutoare pentru locuințe

68.02.10

0,00

Creșe

68.02.11

- '<X \.v

$0 Â' < V

0,00

Unități de asistență medico-sociale

68.02.12

' t—        ț -t V-

0,00

Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)

68.02.15

0,00

0,00

Ajutor social

68.02.15.01

0,00

0,00

Cantine de ajutor social

68.02.15.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

68.02.50

31

,63

25,14

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)

54.669,27

4.108,16

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la

70.02.07+70.02.50)

70.02

45.233,22

910,18

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

31

,00

19,20

DENUMIREA INDICATORILOR

,   ,        PREVEDERI

Cod indicator

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

58

43.918,49

1,42

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

1.283,73

889,56

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0,00

0,00

Din total capitol:

Locuințe (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)

70.02.03

3.426,52

0,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.02.03.01

3.426,52

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

70.02.03.30

0,00

0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+7i 70.02.05

31,00

19,20

Alimentare cu apa

70.02.05.01

31.00

19,20

Amenajari hidrotehnice

70.02.05.02

0,00

0,00

Iluminat public si electrificări rurale

70.02.06

32,30

2,38

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

80,50

74,20

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării corni 70.02.50

41.662,90

814,40

Protecția mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06)

74.02

9.436,05

3.197,98

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55 SD

21,00

19,42

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

9.415,05

3.178,56

TITLUL XIV ACTIVE NEFINANCIARE

72

0,00

0,00

Din total capitol:

Recucerea și controlul poluării

74.02.03

2.333,78

0,00

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02 74.02.05

1.595,00

1.593,08

Salubritate

74.02.05.01

1.574,00

1.573,66

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

74.02.05.02

21,00

19,42

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.02.06

5.507,27

1.604,90

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (cod

80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)

79.02

44.347,46

683,65

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (cod 80.02.01)

80.02

0,00

0,00

Combustibili si energie (cod 81.02.06+81.02.07+81.02.50)

81.02

125,00

118,78

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE

72

125,00

118,78

Din total capitol:

Energie termica

81.02.06

125,00

118,78

Alti combustibili

81.02.07

0,00

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

81.02.50

0,00

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)

83.02   7

133,11

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71

133,11

Din total capitol:

Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)

83.02.03

10,81

Protecția plantelor și carantină fitosanitară

83.02.03.03

0,00

Camere agricole

83.02.03.07

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

83.02.03.30

13,00

10,81

83.02.50

125,95

122,30

Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)

84.02

44.083,51

431,76

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

55SD

0,00

0,00

Titlul X Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

58

20.009,15

1,43

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

24.074,36

430,33

Din total capitol:-.

Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)

84.02.03

44.083,51

431,76

Drumuri si poduri

84.02.03.01

23.758,65

145,18

Transport în comun

O a ryy r*** ***•

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Străzi

84.02.03.03

20.208,86

200,90

Transport aerian (cod 84.02.06.02)

84.02.06

0,00

0,00

Aviația civila

84.02.06.02

0,00

0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.02.50

0,00

0,00

Alte acțiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la

87.02

0,00

0,00

87.02.05+87.02.50)

Partea Vll-a. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.02

0,00

4.778,88

REZERVE

97.02

0,00

0,00

EXCEDENT 98.02.97

98.02

0,00

0,00

Excedentul secțiunii de dezvoltare

98.02.97

0,00

0,00

DEFICIT 1’ 99.02.97

99.02

0,00

4.778,88

Deficitul secțiunii de dezvoltare

99.02.97

0,00

4.778,88

ANEXA NR. 5 LA HCL Nr.8/30.01.2020

EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17)

00.01 SF

71.685,78

67.253,65

1. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12)

00.02

32.907,33

29.478,94

A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)

00.03

0,00

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 15.10)

00.10

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

32.907,33

29.478,94

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

75,89

57,14

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)

30.10

75,89

57,14

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

75,89

57,14

Venituri din dividende ( cod 30.10.08.02+ 30.10.08.03) *)

30.10.08

X

X

Venituri din dividende de la alți p.ătitori*)

30.10.08.02

X

X

Dividente de virat de către societățile și companiile naționale și

r1 e» rii r ti n î + o 1 m n inrito r rin c + nt

30.10.08.03

X

X

Venituri din utilizarea pășunilor comunale

30.10.09

0,00

0,00

Alte venituri din proprietate

30.10.50

0,00

0,00

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0,00

0,00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0,00

0,00

C2. VANZARI DE BUNURI Si SERVICII (cod

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

32.831,44

29.421,80

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05 + 33.10.08

33.10

32.807,17

29.358,80

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

546,40

575,67

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

1.506,45

1.511,87

Taxe și alte venituri din protecția mediului

33.10.09

0,00

0,00

Contribuția de întreținere a persoanelor asistate

33.10.13

0,00

0,00

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantim 33.10.14

792,50

785,00

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

0,00

0,00

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

9,80

9,80

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19 .

UOM-4^44

32,48

Venituri din cercetare

33.10.^ */

0,00

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

f /

33.10'2$'

1/3R|6.^3.6B5-

22.381,64

Venituri din contractele incneiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

\ 33.10.3.0

JX5>4.0X00

3.454,32

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31   '

{ / r i i" 0,00

0,00

Venituri din contractele încheiate cu instituțiile de medicina legala

33.10.32

0,00

0,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

635,95

608,02

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.10.50)

34.10

0,00

0,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

34.10.50

0,00

0,00

Amenzi, penalitati si confiscări (cod 35.10.50)

35.10

0,00

0,00

Alte amenzi, penalitati si confiscări

35.10.50

0,00

0,00

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

78,21

78,21

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Venituri din producerea riscurilor asigurate

36.10.04

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți ( cod

36.10.32.02+36.10.32.03)

36.10.32

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, nfarcnta cârtii mii Ha rlo7\/riltarc>

36.10.32.02

0,00

0,00

Sume provenite din finanțarea bugetară a anilor precedenți, □ fprantc țortiimii <Ha fi înrtinnaro

36.10.32.03

0,00

0,00

Alte venituri

36.10.50

78,21

78,21

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod ^7.in.rn+37.in.Q3+37.in.. .

37.10

-53,94

-15,21

Donații și sponsorizări

37.10.01

161,85

161,84

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea

secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

37.10.03

-215,79

-177,05

Alte transferuri voluntare

37.10.50

0,00

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE

00.16

0,00

0,00

încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod40.10.15+ 40.10.16)

40.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli (cod 40.10.15.01+40.10.15.02)

40.10.15

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare

40.10.15.01

0,00

0,00

Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare

40.10.15.02

0,00

0,00

Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată*)

40.10.16

0,00

0,00

Alte operațiuni financiare ( cod 41.10.06)

41.10

0,00

0,00

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de casa

41.10.06

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

38.778,45

37.774,71

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

00.18

38.778,45

37.774,71

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43)

42.10

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat pentru spitale

42.10.11

0,00

0,00

Subvenții primite de instituțiile publice si activitatile finanțate integral sau parțial din venituri proprii in cadrul programelor FEGA implementate de APIA

42.10.43

0,00

0,00

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15)

43.10

38.778,45

37.774,71

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

9.438,70

9.054,92

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

164,00

139,44

Subvenții din bugetul FNU de asigurări de sanatate ăentru acoperirea creșterilor salariale

43.10.33

29.175,75

28.580,35

ANEXA NR. 6 LA HCL Ni'.8/30.01.2020

EXECUȚIA BUGETULUI DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

DETALIAT LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Șl PARAGRAFE, PE ANUL 2019

Ml! LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

- indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

49.10

71.890,24

66.745,40

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.10+55.10)

50.10

Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (cod 61.10)

59.10

3.260,00

3.242,64

Ordine publica si siguranța naționala ( cod

61.10.03+61.10.05+61.10.50)

61.10

3.260,00

3.242,64

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.026,40

3.026,24

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

244,10

234,07

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-10,50

-17,67

Din total capitol:

Ordine publica ( cod 61.10.03.04)

61.10.03

3.260,00

3.242,64

Politie locala

61.10.03.04

3.260,00

3.242,64

Protecție civila si proiecție contra incendiilor

61.10.05

0,00

0,00

Alte cheltuieli în oomeniul ordinii publice și siguranței național 61.10.50

0,00

0,00

Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE ( COD

63.10

65.10+66.10+67.10+68.10)

68.403,71

63.324,76

Invatamant ( cod

65.10,03+65.10.04+65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)

65.10

1.859,48

1.631,98

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

608,11

568,12

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

20

1.252,52

1.065,02

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

0,00

0,00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-1,15

-1,16

Din total capitol.

învățământ preșcolar si primar ( COD 65.10.03.01+65.10.03.02 65.10.03

960,30

925,53

învățământ preșcolar

65.10.03.01

x 633,66

învățământ primar

65.10.03.02

/ir

/ /

291,87

învățământ secundar ( cod 65.10.04.01 la cod 65.10.04.03)

65.10.04   /

V 678,28

învățământ secundar inferior

65.10.04.01}

ol INXSiî&yfâ

l* 98,94

învățământ secundar superior

65.10.04.02

579,34

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

65.10.50

x      28,17

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

^8'. $22$^

54.766,95

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

45.180,87

43.777,67

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.458,90

10.908,22

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

187,87

86,41

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

85

ANUL CURENT(85.01)

-5,35

-5,35

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06

58.822,29

54.766,95

Spitale generale

66.10.06.01

58.822,29

54.766,95

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod - indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0,00

0,00

Alte cheituieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod - indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

7.721,94

6.925,83

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

2.689,46

2.675,92

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

5.048,52

4.265,95

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

-16,04

-16,04

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod

67.10.03

4.048,64

3.773,58

Muzee

67.10.03.03

3.173,41

2.924,66

Instituții publice de spectacole si concerte

67.10.03.04

0,00

0,00

Scoli populare de arta si meserii

67.10.03.05

0,00

0,00

Case de cultura

67.10.03.06

875,23

848,92

Servicii recreative si sportive ( cod 67.10.05.01)

67.10.05

3.673,30

3.152,25

Sport

67.10.05.01

3.673,30

3.152,25

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

67.10.50

0,00

0,00

Transporturi (cod 84.10.50)

84.10

226,53

178,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

131,85

101,74

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

94,68

76,26

Din total capitol:

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

84.10.50

226,53

178,00

Partea Vil-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

508,25

EXCEDENT 98.10.96

98.10

0,00

508,25

Excedentul secțiunii de funcționare

98.10.96

0,00

508,25

DEFICIT11 99.10.96

99.10

0,00

0,00

Deficitul secțiunii de funcționare

99.10.96

0,00

0,00

ANEXA NR. 7 LA HCL Nr.8/30.01.2020

BUGETUL DE VENITURI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+ 00.15+

00.01 SD

4.094,67

3.883,73

1. VENITURI CURENTE (cod 00.12)

00.02

215,79

177,05

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14)

00.12

215,79

177,05

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10)

00.14

215,79

177,05

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.04)

37.10

215,79

177,05

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

215,79

177,05

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)

00.15

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

2.545,93

2.495,64

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE (cod

42.10+43.10)

00.18

2.545,93

2.495,64

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.10.39)

42.10

533,20

484,42

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanțate

42.10.39

0,00

0,00

Subvenții de la bugetul de stat către instituții publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete perioadei de programare 2014-2020****)

42.10.70

533,20

484,42

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod

43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)

43.10

2.012,73

2.011,22

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

198,73

198,73

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele

43.10.17

1.788,00

1.788,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

43.10.17.01

1.788,00

1.788,00

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

43.10.17.02

i

ZaOM..

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către

//jg

/

bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

43.10.17.03

IA?

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de

43.10.19

>^4,49

Alte sume primite de la UE ( cod 46.10.04)

46.10

\ * \oWro

0,00

Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele

operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020

46.10.04

8^97 ( t.

0,00

Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.10.01 la cod 48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.16+48.10.19+48.10.32+48.10.33)

48.10

1.251,98

1.211,04

Fondul European de Dezvoltare Regionala ( cod 45.10.01.01 + 45.10.01.02 + 45.10.01.03) *)

48.10.01

1.251,98 '

1.211,04 1

DENUMIREA INDICATORILOR

uOu ii luiCatOi

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent

48.10.01.01

1.251,98

1.211,04

Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori

48.10.01.02

0,00

0,00

Prefinanțare

48.10.01.03

0,00

0,00

ANEXA NR. 8 LA HCL Nr.8/30.01.2020

BUGETUL DE CHELTUIELI AL SECȚIUNII DE DEZVOLTARE AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII, PE ANUL 2019

MII LEI

DENUMIREA 1 N D 1 C A T 0 R 1 L 0 R

Cod indicator

PREVEDERI

REALIZĂRI

Trim IV

Trim IV

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

49.10

5.934,30

2.935,92

Sanatate ( cod 66.10.06+66.10.08+66.10.50)

66.10

5.708,30

2.734,38

58

61,48

34,07

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.646,82

2.700,31

Din total capitol:

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi ( cod

66.10.06.01+66.10.06.03)

66.10.06

5.708,30

2.734,38

Spitale generale

66.10.06.01

5.708,30

2.734,38

Unitati medico-sociale

66.10.06.03

0,00

0,00

Servicii de sanatate publica

66.10.08

0,00

0,00

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii ( cod 66.10.50.50)

66.10.50

0,00

0,00

Alte instituții si acțiuni sanitare

66.10.50.50

0,00

0,00

Cultura, recreere si religie ( 67.10.03+67.10.05+67.10.50)

67.10

226,00

201,54

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

226,00

201,54

Din total capitol:

Servicii culturale ( cod 67.10.03.03 la cod 67.10.03.07+67.10

03.09 67.10.03

226,00

201,54

Muzee

67.10.03.03

200,00

177,05

Case de cultura

67.10.03.06

26,00

24,49

Partea Vll-a REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.10

0,00

947,81

EXCEDENT (98.10.97)

98.10

0,00

947,81

DEFICIT11 ( 99.10.97)

99.10

0,00

0,00