Hotărârea nr. 79/2020

HOTĂRÂREA nr.79 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 7, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA         lr


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Iei: 0040 2l>8 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secrc tariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.79 din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap. 7, în baza Legii nr.

85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 69573/03.03.2020 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 69573/1/03.03.2020, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap.7, către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ. GAVRILĂ DAN DIONISIE

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.^’...../...<^.^.......


..lista....... _ 1

ctului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. T. Vladimrre ap. 7, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992


Nr. crt.

Numele; si ; prenumele r

Nr. contractului

• de închiriere

Adresa locuinței care >

titularului1 1

J

se vinde

contractului de închiriere


Componența locuinței1.

BUCEASCHI

Contr. Nr.

Făgăraș, str. T.

TRAI AN

; ■ , ::

25054/2018 si Act adițional nr. 66764/34/2019

Vladimirescu, bl. 14, sc. C, ap 7Cameră - 15,92 mp

Cameră - 8,98 mp

Cămară - 0,77 mp

Bucătărie- 6,61 mp

Cămară- 0,77 mp

Hol - 4,00mp

Baie - 2,44mp


C.F. nr. 100753-C1-U51 Făgăraș

Top: 3209/5/1/5/47
municipiul făgăraș Nr 63^73

Zma^Lune-^ariuiJk/9

CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

D-LE PRIMAR

Subsemnatul Buceaschi Traian , cu domiciliul ales in satul Bucium com Sinea Veche nr. IA , prin prezenta va rog a-mi aproba compararea locuinței ce mi-a fost repartizata de Primăria Municipiului Fagaras cu contractul de Închiriere nr. 25054/09.08.2018 din str. Tudor Vladimirescu bl. 14 sc. C ap. 7 loc. Fagaras , referitor, la apartamentul mai sus menționat blocul este debransat de la rețeaua de incalzire centrala a cartierului, de asemeni apartamentul necesita reparatii ce o sa cada in sarcina mea pentru a se putea locui.

24.10.2019COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. RepubțîCîi, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020


Nr. 66764/34 din data de 07.10.2019

’  :      ACT ADIȚIONAL

- - L       la contractul de închiriere

—4—^      nr. 25054/09.08.2018

. /

Intre:                            ■                                          ;

--------— . ‘

 • • MUNICIPIUL' FĂGĂRAȘ,' cu sediul în Făgăraș, str/Republicii, nr, 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Ț D-na/d-nul BUCEĂNSCHI TRAIAN identîficat(ă) cu C.N.P. 1510130082418, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței . situate la adresa STR.T. . - ■   VLADIMIRESCU,BL1^2ȘC.C,AP.7,FAGARAS>JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,

, Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și ..... Hotărârea de GuvenFpcir; 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a .prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -' .'...'.. privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

 • ■ -Ținând cont-deJELC-L. nr 248/26.09.2019 - privând prelungirea duratei contractelor de -închiriere, pentru locuinței din .fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței deUrgență al Guvernului nr. 43/2014,

.    .. S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 25054 din data de

09.08.2018, prin a convin următoarele:

:'    ■ ■■■■ j • •• ■ Art.I. Se modlfîca Cap.III Durata contractului care va avea următorul conținut:

; “Se prelungește—termenul .de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până lă.data de 25.09.2020”.

Art. II. în situația’Țn care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare-a1 prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional . își va înceta aplicabilitatea; cu. consecința modificării contracțelbr de închiriere'poWnt noilor reglementări. ■      -_.                                         "                - - ...

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul "act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

PRIMAR, Gra(^GFIE^'CÂyÎClU\

SECRETARjWLER^ LAURA EJ&NWf^NUA

ARHITECT ȘEF, BOER LIl|lANA ' Ah

DIRECTOR, BUGET FINANȚE

DANIELLUDU ■ ///

A, / </ .

întocmit, CONSILIER JURIDIC

ION VIORICA

t’invr raftor ‘                          .

Locatar,

BUCEAJ^HI^Y^IAN

r

X i i

1 1

A/ \ f

Z Ec-QIM^LOCRSȚ|>X                                        '

KjC        ROMÂNIA          a;.românia J«JOS=Tt5S_ BRAȘOV

IVIMSMIClFSOL făgăraș

Straja Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313. Fax 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: recretariat@primaria-fagaras.ro

....... -                                       Nr.25054 din 09.08.2018 . '

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.71,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,0UG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile V-cu destinația de locuințe, modificată și completată, în baza repartiției nr. 25054 din 09,08.2018, între:

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, _ legal reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu, în calitate-de locator                                      ... — .

Și                                                               _

BUCEASCHI TRAIAN titular al contractului de -închiriere, cu domiciliul în satul Bucium, nr.lA, comuna Sinea, Jud.Brasov, legitimat cu B I, seria GR. Nr.807065, eliberat de Pol. Fagaras, CNP 1510130082418 , in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.7 , et. I, jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul ... locativ situat in Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.,7, et.I, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere -anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5-parte integrantă din prezentul.contract-.-■                         .    .■.....

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de. 09.08.2018 și până la data de26.06 .2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fâră a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 64,05 .lei/lunăy calculată1 în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.                                                     •-                                          .ur- ' * .

Chiria se datorează începând cu data de 09.08.2018 și se achită până la data de-30(3t) a-fiecăreMuim pentru luna în curs în una din următoarele modalități:                     ‘ " --

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității; 1

 • - prin ordin de- plată în contul nr. R017TREZ.I3221A300530XXXX-., deschis la Trezoreria

 • - Municipiului Fagaras;                                                   :urc■ ,.i       ■-< -4

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract- se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori. •

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0.5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

- Pe- durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V,OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

- să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare; -

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu. excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului; -

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR
 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;                                                    ....... . .       -

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat .în. timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;                                                   . ■ Ț

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului.orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile deflamodificafeȚ

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului’-căt și membrii familiei ■      - menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;'-           -■ - —

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membru famniersale'mentionați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adrdsâ tinde poâteTrcontactat, -să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanfii            -• • •

rezonabile în-rannrt   ——

sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenite nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în.care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respectctoare obligațiile care îi revin conform statului;

 • - ob'liigatiile legale ce revin pe linie de P.S.I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului.

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI                           .

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii':

 • l a expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • î n termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • - în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

 • - dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților..............

 • B. Rezilierea contractului de închirierepnamte. de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie Împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv; ..                 -

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului. . ’ .....•......

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens: -

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor , care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.                   _              ......

 • VII. PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere.curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din., folosința, exclusivă,.-cota-par-te Ia cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților .și. instalațiilor de folosință- comună, precum. și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește -în sarcina.-, chirișului-locatar, și/sau nerespectarea -unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drent a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără puneieîn întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .           .........

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 09.08.2018 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.

LOCATOR, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

CHIRIAȘ-LOCATAR,

buceaschiTraian


PRIMAR

GHEORGHE SUCĂCIUSECRETAR

LAURA ELENA GRJNCA

ARHITECT SEF LILIANA BOER

DIRECTOR,

BUGET FINANȚE, LUDU DANIEL


CONSILIER JURIDIC


ion VioricaAnexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.25054 din 09.08.2018

FIȘA suprafeței locative închiriate în:          ... ......

Municipiul Făgăraș,str.TudorVladimirescu, bl. 14, sc.C, ap,7, situată la nivelul a.) etaj 1 , încălzire calorifere b.) apă curenta in locuința c.), canalizare d.) in clădire .instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g.)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

15,92 mp •

15,92 mp

2

Camera

8, 98 mp

8,98 mp

3

Bacatarie

6, 61 mp

6,61 mp

4

Baie

2,44 mp

2 44 mp

5

Hol

4,00 mp

4,00 mp

6

Camara

0,77 mp

0,77 mp

Suprafața curții și grădinii-                                                                        . ..

a ) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă                                          : -.......

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu                                                              ..........;......... . .

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMAR_______

  GHEORGHE'SUCACÎU.

  .

  (W d

  Ă •                    7

  Ințocmit,              ' /

  Stroiâ-Florin

  X /

  • } f

  1

  ■         C\'"

  . . CHIRIAȘ. • ■     ■

  BUCEASCHtTMAN

  •• ■■ . '.. ■ •
Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.25054 din 09.08.2018

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001


Nr. crt.

Venituri

Luna VIII -2018     ......

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

984,0

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

984,0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

147,6

5

TOTAL

CHIRIE

64.05

PRIMAR GHEORGHE SUCACIU^

•? '

■ \.; . ■ / întocmit, Stroia Florin

ț . d

jM

x* *

Anexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere Înregistrat cu nr.25054 din 09.08.2018 conform H.G. 310/28.03.2007


FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titula) Buceaschi Traian

Adresa: Făgăraș ,str.TudorVladimirescu, bl. 14, sc. C, ap.7,ctl


Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

' 1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

24,90 mp

0,84 lei/mp

20,92 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE 1 (rândurile 1 +2+3)

20,92 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

13,82 mp

0,34 lei/mp

4,70 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE 11 (rândurile 5+6)

4,70 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cotaparte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

.....

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

25,62 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2,5

64,05 lei

11

TOTAL CHIRIE

..... . . ... .

$4,05 leiPRIMAR-" " GHEORGHE’SUCĂCIU’ I:.' ,          \ . «f **■

r H 1 ' întocmit, Strofa Florin

- ‘CHIRIAȘ | fi ; .... . -BUGEASCHi TlfcAnexa nr. 2

parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.25054 din 09.08.2018

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.TudorVladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.7, et.I ,jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. 25054 din 09.08.2018 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagar as. reprezentat prin Primar Gheoeghe Sucaciu care predă, și Buceaschi Traian în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, etc.) nzugravit;

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, geamurile PVC etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele , comutatoarele, locurile, de lămpi, tablourile electrice , etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de incalzire ( conducte aparente, etc.) calorifere.

 • e) - instalație sanitara( baie, cada, WC, chiuvete , robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) nu sunt,                                                                    . .

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi,09.08.2018, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.
  Unitate individuală


  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100753-C1-U51 Făgăraș


A. Partea I. Descrierea imobilului

Nr. CF vechi:6817

Adresa: Loc. Fagaras, StrT. Vladimirescu, Bl. 14, Sc. C, Ap. 7, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorie la sc.B, terasa, instalatii aferente, trotuar de garda__________________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/5/1/5/47

-

11/694

11/694

Apartament 7 sc.C compus din: două camere, hol, bucătărie, cămară, sas, baie, balcon cu o cotă de 11,11 m.p. din elementele de uz comun

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2019/07/04/1992

Adresa nr. 2886, din 19/03/1992 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT

Anexa Nr. 1 La Partea I

Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str T. Vladimirescu, Bl. 14, Sc. C, Ap. 7, Jud. Brașov Părți comune: terenul, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorie la sc.B, terasa, instalatii aferente, trotuar de garda

-

Nr cit

Nr-cadastral-

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top.

11/694

11/694

Apartament 7 sc.C compus din: două camere, hol, bucătărie, cămară, sas, baie, balcon cu o cotă de 11,11 m.p. din elementele de uz comun

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin


care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt

susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.2020001342/26-02-2020 in suma de 25, pentru serviciul de


publicitate imobiliară cu codul nr. 272.

Data soluționării, 27-02-2020

Data eliberării, / /


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

(7 ' Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras of-

_AN£?1              EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE ■ ai ti                        • o

Carte Funciară Nr. 100753 Făgăraș

i Nr. cerere

4312   :

i Ziua

26     i

i Luna

02

Anul

i 2020

Cod verificareA. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan


Nr. CF vechi:6817

Adresa: Loc. Fagaras, StrT.VIadimirescu, Jud. Brașov, Bl.14

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/5/1/5

694

Construcția CI inscrisa in CF 100753-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 100753-Clconstructia CI in CF 100753-C1 ...

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2019 / 07/04/1992

Adresa nr. 2886, din 19/03/1992 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 540/694

Al/ B.3, B.5, B.15, B.22

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

6970 / 29/07/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 849, din 28/07/2009;

B2

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) S.C. GALATEX S.A., cu sediul in Mun.Galați str.Henri Coanda nr.5

ud.Galați

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817) cota de 11,11 mm.p. aferenta apt.l sc.A C1-U2. Ipotecă legală C.46, vezi ip. legala C53

9111 / 01/06/2011

Act Notarial nr. 689, din 31/05/2011 emis de NP PAVAL;

B4

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) LASCU VASILE, căsătorit cu

2) LASCU VIRGINIA

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.20, sc.C. C1-U8

22549 / 08/12/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2177, din 07/12/2006 emis de BNP PAVAL DOINA;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) POPA MARIAN IONEL

2) POPA VIORICA,, ca bun comun.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.9, sciA^ClJJ.12 ' ■. ■■ p ..?■

217/28/01/2003                              r

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 152, din 27/01/2003 emisidKB.NiP.'^ergyaKMarJana’;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție; cota actuala 13/694            ..... —

1) BITU VASILE SORIN

2) BITU VICTORITA, ca bun comun                     • ■                          - -

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)                                             - - -  - •

— cota de 13.6 m.o. din elementele de uz comun, aferentă ap,18, sc.CrX^dfSr Ipbtecă C.17.1; Somație C13.1

1725/20/04/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1193/2005 emis de B.N.P. Boamfăr Adrian;.'

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B9

.--

mtabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694 .

Al

1) HERA LUCIAN

2) HERA 1NGRID, n. Creangă, ca bun comun

OBSERVAȚII- (piovenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferentă ap.12, sc.B, C1-U20. Ipotecă C.22

361 / 08/02/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 230, din 07/02/2002 emis de NP Boamfă Adrian;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

Al 1 B.19, B.20

2) DUMITRU CRISTINA-GEORGETA, măsc.Pavliuc

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

1/2 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferentă ap.20, sc.B, C1-U25

17339 / 03/09/2013                                  •    _

Act Notarial nr. 2514, din 30/08/2013 emis de Popa Maria Cristina;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/694

Al

1) STAN FLORIN-VALENTIN, necăsătorit, ca bun propriu în cond.art.340 Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.6 sc.C, C1-U26

18123 / 07/10/2016

Act Administrativ nr. Ordin nr. 71, din 09/03/1998 emis de Prefectura Jud. Brașov;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 13,60 m.p. din teren și elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 6, sc.B, C1-U36, atribuire in baza L.nr. 18/1991, dobândit prin Leqe, cota actuala 14/694

Al

1) LĂCĂTUȘ ILIE

20120/27/10/2016

Act Notarial nr. 2521, din 26/10/2016 emis de Boamfa Adrian;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 11,11 m.p. din teren, aferentă ap. nr. 5, sc.B, C1-U33, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) BARTA CORINA-GEORG1ANA, n. Staniloaie, căsătorită cu

2) BARTA RÂUL

17668 / 25/09/2017

Act Notarial nr. 97, din 22/09/2017 emis de Popa Maria Cristina;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATE1/8 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.B, C1-U25, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/5552

Al

1) DUMITRU CRISTINA-GEORGETA, soție

B20

Intabulare, drept de PROPRIETATE3/8 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.B, C1-U25, dobândit prin Succesiune, cota actuala 33/5552

Al

1) DUMITRU LAURA, fiică

17972 / 21/08/2018

Act Notarial nr. 2576, din 20/08/2018 emis de Popa Maria Cristina;

B21

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod Civil, asupra cotei de 13,6 mp din elementele de uz comun, aferentă ap,14, sc.C, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/694

Al

1) BOGDAN ALIETA

20198 / 20/09/2018

Act Administrativ nr. 556, din 05/07/2018 emis de PRF BRAȘOV;

B22

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.nr. 18/1991, asupra cotei de 11/694 parti din teren si elementele de uz_comun, aferentă ap.nr. 4, sc.A, C1-U39, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694             *

Al

1) PĂDURE CONSTANTIN -                       1                          .

13635 / 08/07/2019

-Act Administrativ nr. 609; din 19/06/2019 emis de PRF BRASOV^nnr;-;—          .- r

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991 asupra cotei de 11,11 m,p. din'elementele de uz comun, aferentă ap.8, sc.B C1-U40, dobândit prin Leoe, cota actuala 11/694          ’

Al" '        ■ ■ '

1) PĂUN MARIN                                     .        -r

25807/31/10/2019                                  '       l

---- ,•                 ... . J.                          C|or,nnra

• înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și aite drepturi reale

Referințe

B25

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun conform art.339 Cod Civil,asupra cotei de 11/694 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.15 sc.C, C1-U18,, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) VLAD VASILE

2) VLAD VICTORIA, soți căsătoriți sub regimul comunități legale.

C. Partea HI. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

6523 / 16/07/2009

Act Notarial nr. 621, din 15/07/2009 emis de BNP SABADUS;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694      -

Al

1) GOGONEA MARIA- MIRELA, necăsătorită

OBSERVAȚII: Cota de 11,11 mp din elem. de uz comun aferente apart. 20 scA- CFE 100753-C1-U1

411

8 / 26/11/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1584, din 25/11/2003 emis de BNP Mariana Sabadus;

C4

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) FOFELDEA VASILE, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817) cota de 11,11 m.,p. aferenta apt.13 sc.B C1-U4

9109 / 16/08/2010

Act Notarial nr. 405, din 13/08/2010 emis de BNP IACOB;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) COMANESCU MARIANA-CLAUD1A, nasc.Comanescu, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p, din partite de uz comun aferente apt.3 sc.B C1-U5

11039 / 28/09/2010

Act Notarial nr. 2295, din 27/09/2010 emis de NP 5CHNEIDER;

C8

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) GOCIU IO AN

2) GOCIU VALERIA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.8, sc.A

3681

8 / 17/04/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 710, din 16/04/2007 emis de BNP PAVAL DOINA;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) EPURE GHEORGHE STELIAN,, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.16, sc.A

14594 / 21/12/2010

Act Notarial nr. 2795, din 20/12/2010 emis de NP BOAMFA;

Cil

Intabulare,. drept de FOLOSINTAcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) COSTESCU TEODORA ELENA, , necăsătorită, ca bun propriu, nuda proprietate.

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.7 sc.B C1-U9

1461

35 / 23/12/2010

Act Notarial nr. 1849, din 21/12/2010 emis de NP PAVAL;

C12

intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694                                                  * ‘

i «t C ' -     — At j •"'fij'   2 ”

1) CHELARIU GHEORGHE, căsătorit cu                  —

2) CHELARIU MARIA, ca bun comun                  . T «Wi • ’                u.

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din partite de uz comun aferente apt.-ECsc.C C1-U7- —

9747 / 09/06/2011                                     :S? -

Act Notarial nr. 1258, din 08/06/2011 emis de BNP GYERGYAI;    -                   -

C15

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

' 'Al           - '

1) IARU GEORGETA, divorțata, ca bun propriu,                     --- -— —

OBSERVAȚII: cota de 11/694 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.5, sc.C

înscrieri privind dezmembrăminteie dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

3595 / 27/03/2008       .................

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 875, din 26/03/2008 emis de BNP;

C16

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) HANGU CODRUȚ - CONSTANTIN, , nasc.Ciurchil - Giurgiu, divorțat, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.19, sc.C

7160 / 26/06/2008                                   ..... .......

Contract De Garanție Imobiliara nr. 1586 din 2008 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

CI 7

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare: 18000 EURinterdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare, comasare, construire, închiriere, plus dobânzi, comisioane și alte costuri aferente conf. contractului de credit

Al

1) BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.18, sc.C, C1-U15. proprietatea de sub B.8.1, B.8.2

37 / 04/01/2012

Somație nr. DOS EXEC 1214789/D/EB/2011, din 06/12/2011 emis de BANCA ROMANEASCA;

C18

Asupra cotei de teren aferentă ap. 18, sc.C, C1-U15, din imobilului de la A.l, proprietatea celor de sub B.8.1, B.8.2, se notează somație de plată pentru suma de 17.255,88 EUR precum și a cheltuielilor de urmărire avansate de către creditorul urmăritor în sumă de 30 RON

Al

1) BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

OBSERVAȚII: înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.18, sc.C, C1-U15, prop. celor de sub B.8.1, B.8.2

699

B / 17/11/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3666, din 16/11/2005 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) IUGA ADRIAN, căsătorit cu

2) IUGA DOBRICA, născ. Sima, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.C, C1-U17

1925 / 04/07/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1413, din 03/07/2003 emis de B.N.P. Gyergyai Mariana;

C21

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) CZIKAARPAD

2) CZiKA ADELA, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m,p. din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.B, C1-U19

1716 / 20/04/2005

Contract De Garanție Imobiliara nr. 1196/2005 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

C22

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:9750 EURinterdicție de înstrăinare și grevare, plus dob. de 11% pe an indexabilă, alte costuri și comisioane, precum si orice alte cheltuieli

Al

1) BANCA TRANSILVANIA S.A., Agenția Făgăraș

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

înscriere asupra cotei de teren aferentă ap. 12, sc.B, C1-U20, prop. de sub B.9

2289 / 22/08/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2104, din 08/08/2000 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) DEZEN ALESSIO GIUSEPPE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 11,11 m.p. din elementele de uy comun, aferentă ap.nr. 9, sc.8,Cl-U21

6083/18/06/2007 .                            --- ■   -------

Sentința Civila nr. 1566/20.06 emis de Judecătoria Făgăraș (Cerere nrl432/l-993 c,f. -contract de vânzare? cumoărare nr.3029/1992 emis de RASC Fagaras);         .          r .      v,__.______■ ■

C24

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 7/347                                                      .

....- -   - —- Al -f—- -; = -

1) BALINT EUGENIA, în cotă de 1/2 parte, cerere nr.432/1993                           .      - ...

2) BALINT EUGENIA, în cotă de 1/2 parte, act nr.6083/2007 c.f<i . -^ ‘                    :

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)                        ----- - —----

4143/27/11/2003                             ■ r .;

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2268, din 26/11/2003 emis de NP .Pavai Dojna;

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694.

Al

1) IARU IONEL.; căsătorit cu

2) IARU OLIMPIA, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 11,11 m.p. din elementele de uv comun, aferentă ap.nr.l, sc.B, C1-U24

18801 / 01/10/2013

Act Administrativ nr. 12014, din 12/05/1990 emis de RASC FAGARAS (act administrativ nr.21910/23.09.2013 emis de Primăria mun. Făoăras):

C26

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694

Al

1) SIMION MIHAI

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.C, C1-U27

21960 / 14/11/2013

Act Notarial nr. 384, din 13/11/2013 emis de GABOR CONSTANTIN AURELIAN;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) ȚARCĂ TUDOR, căsătorit cu

2) ȚARCĂ MONICA AURELIA, născ. Duca, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.15, sc.A, C1-U16

13626 / 15/07/2014

Act Notarial nr. 105, din 11/07/2014 emis de Gyergyai Mariana;

C30

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 55/11104

Al / C.40

2) SZEREMI RALUCA MARGARETA, născ.Viziteu

OBSERVAȚII: 5/16 parte din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.B, C1-U29.

216 / 28/01/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

C31

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13/694

Al

1) PFEIFER orro

2) PFEIFER MARIANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 14, sc.B, C1-U30

4698 / 12/12/1996

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3514, din 11/12/1996 emis de N.P. Pavai Doina;

C32

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/347

Al

1) FAG HI URA MARCEL

2) FAGHIURA DANIELA VALERICA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.B. C1-U31

3184 / 20/11/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3494, din 28/06/1993 emis de RASC Făgăraș;

C33

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694

Al

1) RUSU AUREL

2) RUSU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.A, C1-U32

4741

J / 07/10/2004

Contract De Schimb nr. 1979, din 06/10/2004 emis de NP PAVAL DOINA;

C34

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) BALBA EUGEN                              -

2) BALBA MARIANA, ca bun comun,                         ’

■ •

* ■ ......

OBSER VATII: (provenita din conversia CF 6817)                   _;   r.....

cotă de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 3, sts3&?l-U34 • -1 • -

3981 / 23/03/2015

-< • •_ . ■*_

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 159/2008 emis de B.N.P.;

’-*■-------- •

- ■ -......

C35

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție,, cota actuală 11/694

• - - ..

AI —    -

1) FRÂNCU CORNEL IOSIF, căsătorit cu

2) FRÎNCU ANA                                         t’

1 -

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)                     r .                                  '

tnscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

cota’de ll.H'm.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.C, C1-U3

674 / 22/01/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 31, din 21/01/2009;

C36

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p. din părțile de uz comun aferente apartam.il sc.A C1-U37, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) RAZVAN IOAN

2) RAZVAN RODICA- NORICA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

663 / 07/03/2003

Contract De întreținere nr. 199, din 06/03/2003 emis de notar public Sabadus Mariana;

C37

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p.- din elementele de uz comun, aferentă ap.13, sc.A, C1-U38, întreținere, ca bun comun, dobândit prin Construire, cota actuala 11/694

Al

1) TAFLAN GHEORGHE

2) TAFLAN MARIA, născ. Scutaru

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

21134/14/11/2016

Act Administrativ nr. p.v. de sechestru nr. 41642, din 09/11/2016 emis de MFP- ANAF-DGRFP GALAȚI- AJFP GALAȚI;

C39

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:100709 LEI, conform art.242 alin.6 din Codul de Procedura Fiscala, asupra cotei de 11,11 m. p. din elementele de uz comun aferente apartam.l sc.A C1-U2 ,, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694

Al

STATUL ROMAN, prin MFP- ANAF-DGRFP GALAȚI- AJFP GALAȚI , SERVICIUL COLECTARE , J EXECUTARE SILITA PERSOANE IURIDICE

903

B / 16/05/2017

Act Notarial nr. 1562, din 15/05/2017 emis de Popa Maria Cristina;

C40

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 11/16 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.B, C1-U29, întreținere, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 121/11104

Al

1) STANISLAV MARCEL-STELIAN

2) STANISLAV ELENA

11332 / 21/06/2017

Act Notarial nr. 1143, din 20/06/2017 emis de Gyergyai Mariana;

C43

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, conform art. 340 Cod Civil, asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.19, sc.B, C1-U43, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) BADAN VIOREL, necăsătorit,

14364 / 08/08/2017

Act Notarial nr. 103, din 07/08/2017 emis de Boamfa Adrian;

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 7, sc.A, C1-U41, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/694

Al

1) SAVA ELENA-GHIZELA, legatar universal și nepoata de soră

227:

L8 / 24/11/2017

Act Administrativ nr. 29100, din 21/11/2017 emis de AJFP GALAȚI, dos. de excutare 1630918;

C46

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:59593 LEIconform art. 242, din Codul de Procedura Fiscala, asupra cotei din teren aferentă ap.l, sc.A, C1-U2, prop. de sub B.2.1, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694                                               ......

Al

.. STATUL ROMAN, prin M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Galați-'Administrația Județeană a Finanțelor ’ Publice Galați                                                          ^.-iraîT-

235:

L7 / 11/12/2017                                 ' r     , 1 IrJLCVU.’T

Act Notarial nr. 1273, din-08/12/2017 emis de Gabor Constantin Atu?elianr ,   ■

C47

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conform art 340 Cod Civil, asupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.19 sc.A C1-U45, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388                     ' ’                                 .

Al                -

1) CABEL ALIN-IONUȚ                                     -■ .

C48

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conform art.

Al

C48

nscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, ____________drepturi reale de garanție și sarcini

340 Cod Civil, asupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.19 sc.A C1-U45, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

Referințe

|1) CABEL ADRÎANA-MARIA

721/ 11/01/2018                                         -

Act Notarial nr. 57, din 11/01/2018 emis de Gyergyai Mariana;

C50

intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu asupra cotei din teren aferenta aferenta apt.l sc.C-Cl-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

Al

1) CIMPOERIU MARIA-LOREDANA. necăsătorită              ’

C51

intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu asupra cotei din teren aferenta aferenta apt.l sc.C-Cl-U3, dobândit prin Convenție,, cota actuala 11/1388

Al

1) NJȚU GEORGE, necăsătorită

991

8 / 07/05/2018

Act Administrativ nr. p.v. adițional la Procesul verbal de sechestru - Dosar de executare 1630918, din 27/04/2018 emis de M.F.P. - AIFP GALAȚI;

C53

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:230259 LEIconform art. 242 alin. (6) coroborat cu art. 239 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, cota actuala 11/694

Al

1) STATUL ROMÂN, prin M.F.P. - D.G.R.F.P.GALAȚI - A.J.F.P.GALAT1

OBSERVAȚII: înscriere aferenta cotei de sub B2, C1-U2

18170 / 23/08/2018

Act Notarial nr. 2630, din 22/08/2018 emis de Popa Maria Cristina;

C54

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare în baza leg.85/1992, asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.8 sc.C C1-U46. dobândit crin Convenție, cota actuala 11/504

Al

1) DUMITRU CRISTIAN-ȘTEFAN, și soția

2) DUMITRU LILIANA-RODICA

1066 / 24/02/1993

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2798, din 01/01/1992 emis de RASC Fagaras;

C55

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,6 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U47, dobândit prin Convenție, cota actuala 56/5552

A1/C.57, C.58

1) SZABO VILHELM

4417 / 28/08/2006

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 3364, din 24/03/1993 emis de RASC Fagaras;

C56

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.3 sc.C C1-U48, dobândit prin Leqe, cota actuala 88/11104

Al /C.59, C.60, C.61

2) ROSMAN ANA

5283 / 14/03/2013

Act Notarial nr. 21, din 11/03/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C57

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U47, dobândit prin Succesiune, cota actuala 14/5552

Al

1) SZABO VILHELM, soț

C58

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U47, dobândit prin Succesiune, cota actuala 42/5552

Al

1) FEHER ILONA, nasc. Szabo, fiică

869!

î / 24/04/2019

Act Notarial nr. 56, din 24/04/2019 emis de Boamfa Adrian; Act Notarial nr. 1480, din 24/04/2019 emis de

Boamfa Adrian;                                                     -

C59

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 22/11104

■ . ‘                Al •

1) ROSMAN ANA, soție                                    ' ' r*5**î

C60

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune,- cota actuala 33/11104 ’        ’

- -"Al

' •= ______

1) ROSMAN GEORGE-EDUARD, fiu                          J      ~       '

C61

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cotă actuala 33/11104______________________________________      - .

1) ROSMAN ANIȘOARA-MARIA, fiică            .         -'h

AT-

3590 / 25/09/1992                           ......

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

contract De Vanzare-Cumparare nr. 2752, din 12/06/1992 emis de R.A.S.C. Făgăraș și Cerere nr.492/16. 02.1994 c.f. - sentință civilă nr.3018/1993 emisă de ludecătoria Făgăraș în dos. nr.2775/1993;

C63

Intabulate, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 parte din cota de 11,11 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.A, C1-U50., dobândit prin Lege, cota actuala 11/1388

Al

1) NEGRU MARIA

400 / 18/09/1995

Sentința Civila nr. 912/1995, din 01/01/1995 emis de ludecătoria Făgăraș, dos. nr.463/1995;

C64

Intabulate, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 parte din cota de 11,11 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.A, C1-U50, dobândit prin Hotarare ludecatoreasca. cota actuala 11/1388

Al

1) NEGRU MARIA

20224/24/09/2019

Act Notarial nr. 2723, din 23/09/2019 emis de Popa Maria Cristina;

C65

Intabulate, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 6, sc.A, C1-U42, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/694

Al '

1) HERBET GHEORGHE, necăsătorit

27616 / 15/11/2019

Act Notarial nr. 666, din 15/11/2019 emis de Sabadus Mariana;

C66

Intabulate, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.4 sc.B C1-U49,, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) STANILĂ ȘTEFAN-CONSTANTIN, necăsătorit

Ar&exa Nr. 1 La Partea 5

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3209/5/1/5

694 -

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 100753-Clconstructia CI in CF 100753-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALII LINIARE IMOBIL_______________

G'eo/JîDJfrâî: pentru acest inrnbîi nu a fostg sir.

Date referitoare la teren

Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

694

-

-

3209/5/1/5

Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanța interna nr.2020001342/26-02-2020 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 272.


ift 1

Data soluționării,                        Asistent Registrator,

27-02-2020                         AD Rll f A COIOCARIU

"răr"'

Referent,

7 x /

/ (parafași semnătura)

/ 4 '-^,5

/ ' ■       *r-,        ,X

/ '• . v.            ■ ‘''«s;

/