Hotărârea nr. 78/2020

HOTĂRÂREA nr.78 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA        a-


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 208 211 313, Fax: 0040 2t>8 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: sccretari.~it@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.78 din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 76238/26.02.2020 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 76238/1/26.02.2020, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.li și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș prin Compartiment evidență patrimoniu.


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, i abținere, .iTLîmpotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

lex. Afișare

Cod F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr..    '                                         lista

Cuprinl arid! tlăife^pr’vârid titularul contractului de închiriere a locuinței situata în Făgăraș, str. Narciselor|t|i^>|șid.; ’/ z.             fa ’                    5, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992                          i&|||U jh ;.

§11® 4

L ap.

li* I

Nr. crt.

Numele și; prenumele. titularului1 contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Daedec’ill țljfl !!

f ;

!'■

1 i » r , i

i i

1.

RIPAIOAN

Contr. închiriere nr. 4966/2014 și Act adițional nr. 66764/2019

Făgăraș, str. Narciselor, bl. B, sc. A, ap. 5

Cameră - 12,07 mp Cameră — 11,77 mp Hol-3,78 mp Dependințe-5,52mp

C.F. nr. 101534-C1-U10 Făgăraș Top: 3228/281-308/1/1/1/2/5CĂTRE        MUNICIPIUL FAGARAS

INATENTIA DOMNULUI PRIMAR

SUBSEMNATUL RIPA10AN, DOMICILIAT IN MUNICIPIUL FAGARAS, STRADA NARCISELOR, BLOC B, SCARA A, AP. 5, JUDEȚ BRAȘOV, IDENTIFICAT PRIN CNP 1641203082423, SOLICIT URMĂTOARELE:

STABILIREA PREȚULUI DE ACHIZIȚIE DE LA ADRESA SUS MENȚIONATA IN VEDEREA CUMPĂRĂRII LOCUINȚEI DE CĂTRE SUBSEMNATUL.

MENȚIONEZ FAPTUL CA LOCUIESC IN CHIRIE LA ADRESA MENȚIONATA ANTERIOR DIN ANUL 2000.

MA PUTETI CONTACTA LA NUMĂRUL DE TELEFON - 0766/199442.

VA MULȚUMESC!

DATA


16.12.2019

COMPARTIMENT EVIDENȚĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENȚĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/372 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAU la contractul de închiriere nr. 4966/27.06.2014

..... între: -                      ——                <

........ ...... -î-               /

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de-loeator, pe de o parte,

D-na/d-nul RIPA I0AN identificat(ă) cu C.N.P. 1641203082423, în calitate de chiriaș-locatar al locuinței situate la adresa STR. NARCISELOR BL. B SC. A AP. 5,. FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parțe^Ț          \ ■                    -

.     -. Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privând locuințele și

Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privând Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

- Ținând cont de H.C.L. nr 248/26.09.2019 - privând prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 4966 din data de 27.06.2014, prin care se comân următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului careva avea următorul conținut:

'‘Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

Art. II. în situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere, potrivât noilor reglementări.             •'                               ............ ,

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate. •. ■—

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept, conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).


F -\           Locator,

... /           MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

/-U'.'.TRIMAic,-. '

? .           /GHEORGHE SUCACIU

. Ic             -r .

1

SECRETAR GENERAL,...

... IAURAELEN^GIUMÂ./-s

■ ')                     .. . . . ■■ ■               '' 1 /               /

ARHITECT ȘEF,

-;-'vî •               BOER^LI^IANA '   ~

? f     .         DIRECTOR,   “

BUGET FINANȚE DANIȘEȚ.JȚDU

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICA

r

Locatar,

RIPA^pAN

I

1 »

1

li

1

X

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, NîS£505200, Tel: 0040 268 211 313, Eax.0040 268 213 020

Web: www.priir.aflt'agaras.ro, Email: secretariat@piimaria-fagaras.ro

Nr.4966 din 27.06.2014

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE": : pentru suprafețele cu destinația de lecuințe

încheiat în baza art.1.777-1.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37,-ăi£74-,72 din Legea 114/1996 privind.........

locuințele, republicată ,OUG 43/2014 privind durata unor contracte’de-închiriere pentru suprafețe locative cu destinația de locuințe, a intervenit reînnoirea contractatul de inchiriere cu nr. 4966 din 19.05.2009, între:

LPĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii-nr. 3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc, în calitate de locator

Și                                      ' —           

RIPA I0AN titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5 , legitimat cu CI, seria BV Nr. .925179, eliberat de SPCLEP". Fagaras, CNP .1641203082423 , ' • in calitate de chiriaș-locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI:             .

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului'srtuatjnFăgăraș, str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5 , jud. Brașov, cu destinația de locuință.                T ■ —'......                 ...............

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str. Narciselor, bl.B, sc.A,-ap.5- -, jud. Brașov, iar titularul-contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fisei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul-contract..................

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare=Wespunzătoare de folosință, cu-instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predăreȚprimire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract....... ....  ......■ ■

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5-parte integrantă din prezentul contract,.                  ......... - .....

III. DURATA CONTRACTULUI:                 ,   - - -  ..............

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu dattMte27.06.2014 și până la data de -........

26.06.2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează-de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la dată "semnării lui de către părțile contractante.                                                           ___

- O* —X ‘ *                                                -

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 59.85 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 01.07.2014 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:      ’ ’ "

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;             .

 • - prin ordin de plată în contul nr..................................................... deschis Ia.........

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori-de câte ori este rezultatul unei erori..

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în "care suma a devenit scadentă-, Iară- ea penalitățile să depășească totalul chiriei restante. ■

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până Ia data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;                                                           .....

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădirii(casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;                                         .      .   .

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligentă, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze • o stânjenite nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul-în- care- este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

 • - la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • - în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția

cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • î n termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • î n caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

 • - dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere, inainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

-chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate.în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;                  ....

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale ■ -menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens. .

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.                 ............

 • VII. PACT COMISORIU                   .                  _ ! •_

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea pârtilor și instalațiilor de- folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată. ...

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.                    •

 • VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.              ■                                                     ........................... -            ......

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii. contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.                   ...          ...... ..

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.                                          ..    .          . ...........

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astăzi 27.06.2014 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.. .

CHIRIAȘ-LOCATAR,
întocmit

MANUELA PICA


Anexa nr, 1

parte integrantă din contractul . de închiriere înregistrat cu Nr.4966 din 2,7.06.2014

FIȘA ... ..

suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș, str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5, situată.la:nivelul a.) etaj încălzire b.) soba >_apă curenta c.) in clădire, canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g.)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVA

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

camera

12.07mp

12.07mp

2

camera

11.77mp

11.77mp

3

hol

3.78mp

3.78mp

4

dependințe

5.52mp

5.52mp •

Suprafața curții și grădinii--                                                 ..           .....

 • a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

 • b) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

 • c) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • d) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

 • e) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMAR

  CONSTANTIN SORIN mbîfi'dcN -

  VA BrVA'

  întocmit, MANUELA PICA

  C'

  CHIRIAȘ RIPA lo^y j^'7 ' vx /' ’v


Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie • locuiesc împreună cu acesta.

NR.

CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere

I.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3 .

4

5

6

1

RIPA IO AN

TITULAR

1641203082423

2

RIPA MARIA

SOȚIE

2670811082412

-     * • l

—--

1

 • h) se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art. 17 din Legea 114/1996 i) soț, soție, fiu, fiica, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună (tata, mama, soacra, socrul).                                                  ..............întocmit,

MANUELA PICA


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ


Sfada RepUblicOk. 3, 505200, Tel: 0263 - 211313, Fax: 0268 - 213020 Web: www.prTmana-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


NR.22570 din data de 25.08.2015


■ ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE ÎNCHIRIERE A. / < NR. 4966/27.06.2014

PĂRȚILE CONTRACTANTE;.

1. MUNICIPIUL FĂGARAȘ, cu. sediul în Făgăraș, str, Republicii nr.3, reprezentat prin Primar - Constantin SorinMănduc pe de o parte, în calitate de administrator, și

2. RIPA IOAN cu domiciliul în Făgăraș, str. Narciselor,jbl. B, sc. A, ap. 5, jud. Brașov, legitimat cu CI, seria BV, nr. 925179, CNP 1641203082423/eliberat de SPCLEP Fagaras, în calitate de chiriaș (locatar)^—■ •'                          1

Se modifică ANE-XĂ-^membrii de familie”, adaugandu-se ca membru al familiei RIPA IOAN DANIEL, CNP L&91031081832, in calitate de fiu al titularului ca urmare a cererii nr. 22570/20.08.20^;—■..              _

Celelalte clauze rămân neschimbate. .

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi 25.08.2015, in 2 exemplare.


PRIMAR -. (cA. , CONSTANTIN SORIN MĂN&JC


CHIRIAȘ

RIPA IOAN


SECRETAR ? --LAURA ELENA GIUNCA


SEF BIROU ADMINISTRAȚIE LbCALA

ELENA TANASE


.....ÎNTOCMIT

Consilier GHEORGHE LUPU


Anexa nr. 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu . Nr.4966 din 27.06.2014

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

PRIMAR

CONSTANTIN SORIN MĂN-WC w A 'V<?\

, FĂGĂRAȘ \ a „ ’ • ș. / ;    .0 /

xT/ț

întocmit,

MANUELA PICA

CHIRIAȘ RIPAIOAN/ , z.«/'

__________________

Nr. cit.

Venituri

Luna

I

II

III

IV

V

VI

VII 2014

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

2

Salariu mediu net lunar pe economie

.. ■ • ««

3

Venitul net lunar pe familie

; 0 '

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

5

TOTAL

CHIRIE

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) . RIPA IOAN

Adresa: Făgăraș, str.. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5

PRIMAR XokXX                  CHIRIAȘ

CONSTANTIN SORIN MĂNDUC   \

Z7                  c,^lr \

V5 1 A/ ' «A-

întocmit, MANUELA PlC^k

RIPA IO^ -Ar. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

24.74mp

0,84 lei/mp

20.78 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10°/o la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

...... ■ ■■ ■

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1+2+3)

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

9.30mp

0,34 lei/mp

3.16lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

8

Curte si gradina aferenta locuinței inchiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

23.94 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2.5

11

TOTAL CHIRIE

59.85 lei

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu . Nr.4966 din 27.06.2014

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str. Narciselor, bl.B, sc.A, ap.5 , jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub . nr.4966 din 27.06.2014 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Constantin Sorin Manduc care predă, și . RIPA IOAN în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii, tapete, parchet, etc.) in stare buna;                                                      ■

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, dr.ukerele, cremoanele, broaștele, jaluzelele, geamurile , galeriile , etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, Întrerupătoarele , comutatoarele, locurile de lămpi, aplice , tablourile electrice, globurile , candelabrele etc.) in stare de funcționare;

 • d) - instalațiile de incalzire (radiatoare, convectoare, conducte aparente, sobe, centrala termica proprie, etc.)                                              .....-.....

 • e) - instalație sanitara(cazan, baie, cada, dusuri , vase, scaune si capace WC, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătorie bucătării, robinete etc.) in stare de funcționare ,

 • f) - altele, nepravazute mai sus (dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) ----------,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 27.06.2014, in 2exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

AM PRIMITCHIRIAȘ

RIPA IOAN, .r;<:X Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


zancpi              extras de carte funciară

i'i'ÎViJîV'.’r';.'                           - PENTRU INFORMARE

>i uicfmti innmun

“Carte Funciară Nr. 101534-C1-U10 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi:6792

Adresa: Loc. Fagaras, Str Narciselor, Bl. B, Sc. A, Ap. 5, Jud. Brașov

Părți comune: Terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitati, casa scării, uscatorie, terasa, nstalatii aferente acestora si trotuar de qarda

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe J ’C,

Al

Top: 3228/281-308/1/1/1/2/5

-

11/726

11/726

Ap.nr, 5, sc.A compus din: dqya camere, hol, baie, bucatarTfe, balcon, in cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comuni ’ ■ .•

 • B. Partea II. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  570 / 29/02/2000

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 500, din 29/02/2000 emis de BNP PAVAL DOINA;                   —-

  R1 Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție,

  Al

  b cota actuala 1/1

  1) MUNICIPIUL FAGARAS

  •"i

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)                                                            , '

 • C. Partea III. SARCINI

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  570 / 28/02/2000

  - ■

  Act nr. 500, din 28/02/2000 emis de BNP PAVAL DOINA;

  CI

  Se noteaza interdicție de instrainare pe o perioada de 50 ani, de la data dobândirii.

  Al

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

.r

i '. V

Anexa Nr. 1 La Partea I

- Unitate individuală, Adresa: Loc. Fagaras, Str Narciselor, Bl. B, Sc. A, Ap. 5, Jud. Brașov ■

Părți comune: Terenul de sub. bloc, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitati, casa scării, uscatorie, terasa, i instalatii aferente acestora si trotuar de garda

Nr cit

Nr cadastral ~

- Suprafața construită

Supjafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3228/281-308/1/1/1/2/5

-

11/726

11/726

Ap.nr. 5, sc.A compus din: doua camere, hol, baie, bucătărie, balcon, in cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun.

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

24/02/2020, 11:27

Pagina 2 din 2

Oficiul de Cadastru_și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru șl Publicitate Imobiliară Fagaras

Nr. cerere

4024

Ziua

24

Luna

- °-2

I- Anul

2020_____

• , ■ Cod verificare ■

■■■■■■■

100079489474   *


;                    extras de carte funciară

.......... T PENTRU INFORMARE

♦ Ii ICHATI                                                 ----— 1 .

' Z-Gărte Funciară Nr. 101534 Făgăraș

A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                                          Nr. CF vechi:6792

Adresa: Loc. Fagaras, Str Narciselor, Jud. Brașov, Bloc B

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr, topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3228/281-308/1/1/1/2

726

Construcția CI înscrisa in CF 101534-C1;

construcția CI in CF 101534-C1 ...

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

2985 / 17/08/1992

Adresa nr. 4136, din 06/05/1992 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1208/1452

Al          .  - —

1) STATUL ROMAN                                                             -

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

16597 / 01/10/2012

Act Notarial nr. 2741, din 28/09/2012 emis de POPA MARIA CRISTINA;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 30/1452

Al

1) STREZA GHEORGHE LUCIAN, si soția

2) STREZA DANA-GEORGETA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 14,56 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.10, sc.A, C1-U15

16456 / 27/09/2012

Act Notarial nr. 2520, din 26/09/2012 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

B8

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 26/1452

Al                  .. 1

. ..) ?

l_l) AVRAM MARIA, ca bun propriu

OBSERVATI!: cota de 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.C, C1-U16

3453 / 06/04/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 782, din 05/04/2007 emis de NP Adrian Boamfă;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 30/1452

Al           ......

1) ALMASAN ION-CRISTINEL, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

Ipotecă C.21.

cota de 14.56 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.B, C1-U20____________________________

20979 / 03/11/2014                                                             7

Act Notarial nr. 1396, din 31/10/2014 emis de PAVĂL Doina;                                           —

Bll

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 22/1452        ____________________________________

.........Al

;                                                                                                   I

1) HOLOȘPIN IOAN DORU, necăsătorit, ca bun propriu          ’

OBSERVAȚII: cotade 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.A, C1-U21. Vezi C.21,24

9644/ 23/05/2017                            <

Act Notarial nr. 1629, din 18/05/2017 emis de Popa Maria Cristina; -                              _

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, asupra cotei de-11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.B, C1-U32 dobândit orin Convenție, cota actuala 11/726_______________ '

Al’          ......

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

1) GIOCIU CĂTĂLIN,-necăsătorit

15682 / 28/08/2017                                                    ;

Act Administrativ.; nc.Qrdin.rir. 521, din 16/06/2017 emis de Instituția Prefectului Județului Brașov; Act Administrativ nr. 18233, din 26/06/2017 emis de Municipiul Făqăras;.                  '        ‘

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991, asupra cotei de teren aferentă ap.7, sc.C, C1-U33, dobândit prin Lege, cota actuala 13/726

Al

1) PONGRACZ GHEORGHE

2) PONGRACZ MARIA

960 / 05/03/2004

Certificat De Moștenitor nr. 35, din 04/03/2004 emis de BMP ADRIAN BOAMFA;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 11, sc, A, C1-U36, dobândit prin Succesiune, cota actuala 33/5808

Al

1) MARICA RAMONA, n. Stan - Vlad

961 / 05/03/2004

Contract De Vanzare Cumpărare nr. 577, din 04/03/2004 emis de NP ADRIAN BOAMFA;

B20

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, asupra cotei din teren si elementele de uz comun, aferentă ap, nr. 11, sc. A, C1-U36, dobândit prin Convenție, cota actuala 55/11616

Al / B.21

1) MARICA RAMONA, n. Stan - Vlad

8037 / 17/04/2019

Act Notarial nr. 1404, din 17/04/2019 emis de Boamfa Adrian;

B21

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj voluntar asupra 5/16 părți din cota de 11,04 m.p. aferentă ap. 11, sc. A, C1-U36,, dobândit prin Convenție, cota actuala 55/11616

Al

1) STAN-VLAD RAMONA, fost căsătorită Marica

13409 / 03/07/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 797, din 02/07/2019 emis de PAVĂL Doina;

B22

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.A, C1-U31, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/726

Al

1) NiCAGHEORGHE

2) NICA VALENTINA

16673 / 13/08/2019

Act Notarial nr, 1307, din 13/08/2019 emis de Gabor Constantin Aurelian;

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, ca bun propriu, asupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.A, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/726

Al

1) BERTEA MARIUS-IONUȚ, necăsătorit

19426 / 13/09/2019

Act Notarial nr. 968, din 13/09/2019 emis de Comanici Daniel Petru;

B25

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun propriu, asupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.A, C1-U37, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/726

Al        ;........

1) STRAVA GEORGE-ADRIAN, necăsătorit

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

719 / 26/01/2010

Act Administrativ nr. 960, din 05/01/1992 emis de SEVICII COMUNALE FAGARAS;

CI

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala

5/242                 _______________________________________

.......           ... Al

■ ........

11 PETRUSE DANIELA                              x----    - - .—.

OBSERVAȚII: Cota de 1-5,39 mp.din părțile de uz comun aferenta apart nL_10 sc. C ________

1452 /06/04/2005                                   .. .......

Contract De întreținere nr, 562, din 30/03/2005;

C3

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/66        ______________________'__:_________

Al

1) MARGINEANU DANIELA                         -               — ... ...

;—înscrieri privind dezmembrămmtele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție șt sarcini

Referințe

____

2) MARGINEANU MAURICE, intretinere, ca bun comun, nuda proprietate,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

. cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.l, sc.B                                      —

1244 / 06/05/1998

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC FAGARAS;

1C4

Intabulare; drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 1/66

Al

1) WAGNER ANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)        -------- ■*“ ~

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.3,sc.A

20212 / 16/10/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 3140, din 14/10/2006 emis de NP Adrian Boamfa;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/66

Al             -]

1) QLAIANOS ȘTEFAN-DANIEL, , necăsătorit                       .......

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)                                                               ;

cota de 11,04 mp din elementele de uz comu aferente ap.15, ScA, C1-U5                                    ■

3790 / 04/03/2011

Act Administrativ nr. 12438, din 08/12/1993 emis de RASC FAGARAS;

C6

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13/726

Al

1) PAICU FLORICA                                                                    -

2) PAICU VIOREL

3003 / 07/06/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 567, din 06/06/2005 emis de NP Sabadus Mariana;

C9

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/726

Al

1) IMRE ZOLTAN, cas.cu

2) IMRE ADINA-EVA, nasc.Ganea, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

cota de 12,77 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.9 sc.C C1-U8

570 / 29/02/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 500, din 29/02/2000 emis de BNP PAVAL DOINA;

C13

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/66

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 5, sc.A                                      -

9938/07/06/2012

Act Notarial nr. 723, din 06/06/2012 emis de PAVAL DOINA;                                              . j

C14

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/66

Al

1) SCHUSTER TEONIA, divorțata, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 11,04 mp din elementele de uz comu aferente ap.3, Sc B, C1-U7                      . _

1964 / 05/07/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1211, din 04/07/2002 emis de BNP Pavăl Doina;

C18

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/726.

Al

1) HAN DIANA-ROXANA, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

cota de 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.3, sc.C, C1-U17

2406 / 19/08/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. Fagaras;

C19

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 1/66

Al

1) COSTEA AUGUSTIN

2) COSTEA MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)                                                              ,

cota de 11.04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.16, sc.B, Cl-Dl.8

5454/06/04/2007                             -     -

Contract De Garanție Imobiliara nr. 792/2007:                 ____l.2___    _ -

C21

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:29616.26 RONinterd.ictie.de înstrăinare, grevare, restructurare, demolare si inchiriere+dobinzi, comisioane si alte costuri aferente.

A17.C.23, C.24

" ' i

1) VOLKSBANK ROMANIA S.A.                                      - -- -              |

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini-      .........

Referințe

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

■ Ipotecă asupra cotei din teren, aferenta apt.6 sc.B C1-U20. Cerere nr.7207/2015 c.f.

7207 /22/05/2015                                 -

Act Notarial nr, 769, din 21/05/2015 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C24

Se notează strămutarea dreptului de ipotecă de sub C.1,1, de la Volksbank Romania S.A. la Banca Transilvania S.A., prin Sucursala Brașov - Faqaras, ca urmare a novatiei

...... Al

- OBSERVAȚII: înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.6, sc.B, C1-U20, prop. de sub B.9.1

1124/02/04/1997

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. Făgăraș;

C25

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.B, C1-U22, dobândit prin Lege, cota actuala 1/66

Al

1) CIORNEI AUREL

2) CIORNEI MARIA

- OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)                    ■ • — • -

1508 / 30/03/1992

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1442, din 27/01/1992 emis de RASC Fagaras;

C26

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.13 sc.C C1-U23, dobândit prin Lege, cota actuala 13/726

Al

1) KLOZER ZOLTAN

2) KLOZER ILDI

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

6802 / 15/04/2016

Act Notarial nr. 618, din 15/04/2016 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C27

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr,.12, sc. B, C1-U2, cumpărare, ca bun propriu,, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/66

Al

1) ZĂGAN MARIANA GIAN1NA, necăsătorită,

8282 / 11/05/2016

Act Notarial nr. 557, din 11/05/2016 emis de PAVĂL Doina;

C29

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p., din elementele de uz comun, aferentă ap.nr. 15, sc.C, C1-U24, donație, ca bun propriu, conform art. 340 Cod Civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/726

Al

1) FRANCKE VALENTIN ANTONIO

2960 / 17/07/1996                                                        ~  1

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de RASC Făgăraș;                                    ------- -J

C31

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.il sc.C C1-U26, dobândit crin Lege, cota actuala 13/1452

Al            .            1

2) OPRIȘ VIORICA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

9379 / 15/08/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 450/2008 emis de NP;

C33

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr, 2, sc.B,Cl-U27, cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/66

Al

1) MOLDOVAN VIORICA, necăsătorită,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)

5277 / 22/08/2005                                                            '

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. Făgăraș; . ... ■    . ..

C34

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p.Jia elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.B, C1-U28, dobândit prin Lege, cota actuala.1/66

.-          .. ' Al

- .                 - - ...

1) MOLDOVAN VIOREL                             -            -r-

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6792)                       .      .       ...     ......        ......

14521 / 24/08/2016                                      •    _      7' A =, "'

Act Notarial nr, 73, din 23/08/2016 emis de Popa Maria Cristina;     __ - -........

- înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C35

Intabulare, drept ’de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 11, sc. C , C1-U26, dobândit prin Succesiune, cota actuala 13/5808

Al

1) OPR1S VIORICA, soție

C36

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 11, sc. C , C1-U26, dobândit prin Succesiune, cota actuala 13/1936

Al

1) OPRI5 STELIAN NICUȘOR, fiu,

C37

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun, aferentă ap, nr. 11, sc. C , C1-U26, dobândit prin Succesiune, cota actuala 13/1936

Al

1) JIGA NICOLETA LILIANA, fiică

1172 / 03/03/1993

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 11311, din 30/08/1991 emis de R.A.S.C. Fagaras;

C38

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p, din elementele de uz comun, aferentă ap.7, sc.A, C1-U29, dobândit prin Lege, cota actuala 11/726

Al

1) CORNEA MARIA

2) CORNEA GHEORGHE EUGEN

126 / 14/01/1999

Contract De Vanzare Comparare nr. 351, din 25/10/1991 emis de R.A.S.C. FAGARAS;

C39

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, asupra cotei 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr, 12, sc.C, C1-U30, dobândit Drin Leqe, cota actuala 13/726

Al

1) MARIA IULICA

9341 / 24/09/2009

Contract De Vanzare Comparare nr. 3480, din 24/06/1993 emis de R.A.S.C. FAGARAS;                     ,

C40

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap., nr. 2, sc.C, C1-U34, dobândit crin Leqe, cota actuala 13/726

Al

1) CAPRiCEANU GHEORGHE

2) CAPRICEANU MARIETA

■25153 / 26/11/2018

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 1121, din 23/11/2018 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia; —

C43

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, în condițiile art.340 din Codul Civil, asupra cotei de 12,77 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.C, C1-U35, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/726

Al

1) ANDREȘO1U GHEO RGH E-MIHAI, necăsătorit

16279 / 08/08/2019

Act Notarial nr. 991, din 08/08/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C45

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod Civil, asupra cotei de 14,56 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc.A, C1-U14, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/726

Al

1) BENEDEK EUGEN-MARIAN

17505 / 23/08/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2334, din 23/08/2019 emis de Popa Maria Cristina;                   .

C46

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun comun conform art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.15, sc.B, C1-U19, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/726

Al

1) LETCĂ ANDREI, și soția

2) LETCĂ LĂCRĂMIOARA, căsătoriți sub regimul comunități legale

26423 / 08/11/2019

Act Notarial nr. 3969, din 07/11/2019 emis de Boamfa Adrian;

C49

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 12,77 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.5, sc.C, C1-U25, cumpărare, ca bun propriu, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/726

........      Al

1) EPURE DOINA, divorțată                                           : V - - .

281

56 / 25/11/2019

Act N

C50

otarial nr., 3710, din 22/11/2019 emis de Popa Maria Cristina;

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.A, C1-U9, dobândit prin

1

.............. Al

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini -

Referințe

C50

Convenție, cota actuala 11/726

Al

1) COLOTIN MARIA-ELENA, necăsătorită

811 /17/01/2020                               '                                 -

Act Notarial nr. 179, din 16/01/2020 emis de Popa Maria Cristina;

C52.

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 20, sc.B, Cl-Ul-2, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/726

Al

1) SUCIU DANIEL, căsătorit sub regimul comunității legale de bunuri cu

2) SUCIU AN1ȘOARA-VASILICA

Pagina 6 din 7

Anexa Nr. 1 La Partea I

Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3228/281-308/1/1/1/2 .

726

construcția CI in CF 101534-C1 ...                                                    i

•* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

______________DETALII LINIARE IMOBIL________________

Geometria pen tru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare la teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

. 1

curți construcții

DA

726

3228/281-

308/1/1/1/2

^Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de ari. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr, 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet, Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

‘ Data și ora generării

24/02/2020, 11:27