Hotărârea nr. 77/2020

HOTĂRÂREA nr.77 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA JUDEȚUL. BRAȘOV    O


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.prirnaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr.77 din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap. 19, în baza Legii nr. 85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr. 75272/03.03.2020 prin care se propune vânzarea unei locuințe, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 75272/1/03.03.2020, construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.l, alin.l, art. 10, art.ll și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.l, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.l, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap.19 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, i abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • ■ lex. Afișare

Cod F-50


Anexa nr.

LISTA

Cuprinzând datejprîvind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. T. Vladimiț! ap. 19, ce se vinde în baza Legii nr.85/1992                     M


dl


j ! '

,|se.A


Nr.

crt.


Numele si “! prenumele , titularului1 contractului de închiriere

IOJI DUMITRU


f       ii

.              1    ’■


fi


Nr. contractului !>i de închiriere


Contr. Nr. 73785/2019


Adresa locuinței care se vinde


Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 22, sc. A, ap.

19


Componența locuinței


Date de


T if'i


Cameră - 16 mp

Cameră - 8,94 mp

Cameră - 7,34 mp

Bucătărie- 6,61 mp

Cămară- 0,77 mp

Hol - 1,09 mp

Hol - 3,86mp

Baie - 2,50 mp


C.F. nr. 100753-C1-U44 Făgăraș Top: 3209/5/1/5/50SuHlTțJJ ,           ?H

IuM vlaEi hi'uScu 3>l. Vl , 5c A.,    15,

S6£aA %V, H2_ WM, Ch? r?5o2L-LC$L^3 WA1AS , ;±iA lîA5o/, <A ft-Hi' MW^A x CEV&K-h !se euHTAț-A'ît A ^^M'uAA/^AlTc/LlXY S/7uAT Îh ST^_. TuAD^ /LA^lhl(26SCU fci-5c c, /lî /o. s '                    '

/Mf f

rr.1 UF SȚUBRAȘOV O*

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200. Tel: 0040 268 211 313, Fâx:-0040 268 213 020

Web: wwvv.prirnana-fagaras.ro, Email: secretariat@pr;maria-fagaras.ro

. -                     ... Nr.73785 din data de 26.11.2019

CONTRACT DE ÎNCHIRIEREA ~ pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art. 1.777-1.835 din Legea nr. 287/200^Șîțvind Codul civil, republicat cu.......

modifcarle ulterioar, art.2, art. 17, art.37, art. 48, art.71,-artN72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată , Hotararea de Guvern nr. 1275/2000 - privind’ Normele.metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 ,        .            •

Ținând cont de H.C.L nr. 248 din data de 26.09.2B19 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ.a^Mlinicipiului Fagaras care-au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgenta al Guvernului nr. 43/^4cfrocesui- verbal nr. 1484/7 din data de 21.11.2019 - privind comisia de repartizare a locuințelorjs.'..repartiția nr.73785 din data de 26.11.2019, intre                                             - ~a.:.....

 • 3                                                                                                                                                                        f

I.PĂRTILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, sTr: Repubîjcii“nfl37jud.. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu, în calitate de Locator

Și                                                    -=—— •

IOJI DUMITRU titular al contractului de închiriere, cu™domieiliul în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.22, sc.A, ap. 19, legitimata cu CI,” seria BV.'Nr 979449, eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP1750822082419 , in calitate de chiriaș-locatarA           .

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:         —   ,        ---/

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobi.lulxu_situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap. 10., jud. Brașov, cu destinația de-locuință. ..........:

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu.de inchiriere-locatiune. spațiul locativ situat in Făgăraș, str.TudorVladimirescu, bl.l4,’SCrC,dăp.iO, jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie îmĂbWJdescris-anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr. 1 -parte integrantă din. prezentuLcontract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stareEcarespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare^primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă.dimprezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriasufdocatar-și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu dateâe.26.11..2019 și pâna’la data de 25.09.2020, dată la care încetează sa mai producă efecte juridiceTCantracturde închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.               .. .

In situația in care in perioada, stabilita la cap. III, alin. 1, vor aparea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul contract de închiriere. isi va inceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor.....de închiriere potrivit noilor

reglementari

IV VAIOADI.-A rnWWi/i'rirT,..-------

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 83.20 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

"Chiria se datorează începând cu data de și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr. RO17TREZ13221A300530XXXX, deschis la .Trezoreria Municipiului Fagaras.

Chiria prevăzută în fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere.- începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit scadentă, fără ca penalitățile să depășească totalul chiriei restante.

Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a: cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-locatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

- să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-locatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-locatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădiriifacoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile,, precum și spațiile comune din interiorul clădiriifcasa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce- stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • - să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune; .   .   .    . . .

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;                             . . .

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura, interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului; •                                .......

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;                                     ...........

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale... Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a. îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii,

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în aceiași imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului câ atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris al locatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, fără însă ca prin aceasta să i se cauzeze o stânjenire nejustificată a folosinței bunului;

 • - în cazul în care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului;           •

 • - obligațiile legale ce revin pe linie de P.S I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii: la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui.termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

 • în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;

 • în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere,inainte de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din.folosința exclusivă, cota, parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților.și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar; ■

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și-membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv; . •. ......   . . .

 • - chiriașul-locatar a subînchiriat-loeuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de nmnriptor; . 1.....

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără. împreuna cu chiriașul-locatar.

 • VII. PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a prezentului contract de închiriere printr-o notificare scrisă comunicată- chiriașului-locatar, fără punere în întârziere, nefiind necesară intervenția instanței de judecată sau orice alte formalități.

Rezilierea contractului intervine fara chemare în judecată.

în termen de 30 de zile de la data rezilierii de plin drept a contractului de închiriere chiriașul-locatar are obligația de a elibera locuința în starea în care i-a fost predată, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință și curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului.

 • VIII. CLAUZE FINALE

Cu cel puțin 10 zile înainte de încetarea contractului locatorul va comunica în scris chirișului-locatar intenția de prelungire a contractului de închiriere, precum și eventualele modificări ale condițiilor de închiriere, în caz contrar contractul se consideră menținut în continuare în aceleași condiții.

în cazul în care părțile nu convin, expres sau tacit, asupra reînnoirii contractului de închiriere, chiriașul-locatar este obligat să părăsească locuința la expirarea termenului contractual, în toate privințele, orice divergență referitoare la aplicarea sau interpretarea prezentului.contract, va fi guvernată de Legea Statului Roman.

Părțile vor încerca să rezolve, pe cale amiabilă, orice divergență care s-ar putea ivi în derularea prezentului contract. în cazul în care nu se va găsi o cale amiabilă de rezolvare, părțile sunt de acord să supună litigiul spre soluționare Judecătoriei Făgăraș.

Orice înțelegeri anterioare existente între părți, verbale sau scrise, devin nule o data cu semnarea prezentului contract.

Orice modificare a prezentului contract se face numai prin Act Adițional încheiat între părțile contractante, în forma scrisa ceruta pentru validitate .

Prezentul contract s-a încheiat la Făgăraș astazi 26.11.2019 in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar și cuprinde un număr de 9 pagini.


LOCATOR,      /£'       \

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ           c\

PRIMAR        ;

GHEOERHE SUCACIU

S EC RET A R G   R A L X \

LA URA ELENAÎâlUNcXyJ \    //f/    /

arwtect-se^

LILIANA':BOER

DIRECTOR, BUGET FINANȚE^7 £ -           - -

LUDU DANIEl/y,

CONSILIER JURIDIC

■|QN IjORJCA

Întocmit. Stroia Flor-m

CHIRIAȘ-LOCATAR, IO.II DUMITRU
Anexa nr. 1 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.73785 din 26.11..2019

FIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgâras.str.Tudor Vladimirescu. bl.14. sc.C, ap.10, situată la nivelul a.) etaj II, încălzire b.) .calorifere, apă curenta in locuința c.) , canalizare in locuința d.),instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

' Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

8.94 mp

8,94 mp

2

Camera

16.00 mp

16.00 mp

3

Camera

7.34 mp

7.43 mp

4

Bucătărie

6.61 mp

6.61 mp

5

Camara

0.77 mp

0.77 mp

6

Hol

1.09 mp

1.09 mp

7

Hol

3.86 mp

3.86 mp

8

Baie

2.50 mp

2.50 mp

Suprafața curții și grădinii—

a ) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d ) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

e ) da sau nu

 • f) da sau nu

 • g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

  PRIMAR

  GHEORGHE SUCAȚ/IU '.sv\ / iw;         gă'

  întocmit Stroia Florin i

  CHIRIAȘ

  IOJI DUMITRU


Anexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR.

CRT

NUMELE Șl PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde ’ lucrează

Adr esa unit' ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

HOJI DUMITRU

titular

1750822082419

1775,0

2

IOJI ELISABETA-MILICA

soție

2841 1.11323709

IOJI ROXANA-IULIANA

fiica

6050215081818

4

IOJI DAVID-GABRIEL

fiu

5090216081821

5

IOJI LAURENTIU-MATEI

fiu

5190315081819

- se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.17 din Legea 114/1996

- prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege soțul, soția, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună.


CHIRIAȘ

IOJI DUMITRU

Anexa nr, 4 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr. 73785 din 26.11.2019

Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

Nr. crt.

Venituri

Luna XI - 2019

I

11

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

355,00

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

■ • • • • •

1775,0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

266,25

5

TOTAL CHIRIE

83.20

PRIMAR .___                                  CHIRIAȘ

GHEOEGHE SUȘX.Cltl'<X                          IOJI DUMITRU

.c.a\G"       '                                              •?     //

-JA>' <

V- '■ J?

întocmit,           --

Stroia Florin

\

Anexa nr.3 parte integranta din contractul de închiriere Înregistrat cunr.73785 din 26.11.2019 conform H.G. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare

Chiriaș (titular) 10Jl DUMITRU

Adresa: Făgăraș, str, TodorVladimirescu, bl. 14, sc.C, ap. 10

Nr. cri.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

J______________________________1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

32.37 mp

0,84 lei/mp

27.19 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalații de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE 1 (rândurile 1+2+3)

27.19 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

14.83 mp

0,34 lei/mp

5.04 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței închiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

32.23 lei___

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2,5

80,57 lei

11

Aplicarea coeficientului de inflație pentru anul 2019- 103.27%

83.20 lei

12

TOTAL CHIRIE

83.20 lei

PRIMAR

GHEORGHE ^CĂClțjv \

:Je"rp^ %

întocmit,'

Strofa, Florin

CHIRIAȘ

IOJI DUMITRU

Anexa nr. 2 parte integrantă din contractul de închiriere înregistrat cu nr.73785 din 26.11.2019

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.Tudor Vladimirescu, bl.14, sc.C, ap.10, jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr.73785 din 26.11.2019 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu care predă, și loji Dumitru în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele: ... .

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, vapsitorii,, etc.) satisfăcător" •

 • b) - ușile, ferestrele (vopsitoriile, incuietorile, drukerele, cremoanele, broaștele, etc.) complete, stare buna.

 • c) - instalația electrica ( prizele, Întrerupătoarele ’, comutatoarele, lămpi, tablourile electrice, etc.) stare buna , locuința racordata la energia electrica.

 • d) - instalațiile de încălzire, calorifere, locuința racordata la gaze naturale.

 • e) - instalație sanitara( baie, cada, WC, chiuvete, robinete etc.) in stare de funcționare.

 • f) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) nu sunt.

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 26.11.2019, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

AM PRIMIT •

CHIRIAȘ

IOJI DUMITRU


PRIMAR

GHEORGHE SUCAGl^j,nCîPHJL

FĂGĂRAȘ

I sP

STROIA FLORIN


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

Cancel              extras de carte funciara

PENTRU INFORMARE

/puxrrnATT womcmea

Carte Funciară Nr. 100753-C1-U44 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

  Unitate individuală


Nr. CF vechi;6817

Adresa: Loc. Fagaras, Str T. Vladimirescu, Bl. 14, Sc. C, Ap. 10, Jud. Brașov

Părți comune: terenul, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorie la sc.B, terasa, instalatii aferente, trotuar de garda_________________________________________________________________

Nr crt

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/5/1/5/50

14/694

14/694

Apartament 10 sc.C compus drh: trei camere, hol, bucătărie; bafe, cămară, baie, sas, balcon cu o cotă de 13,6 m.p. din elementele de uz comun

 • B. Partea 91. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2019 / 07/04/1992

  Adresa nr. 2886, din 19/03/1992 emis de RASC Fagaras;

  Dn Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala

  B1 1/1 _

  A1              rn,

  'V

  1) STATUL ROMAN

 • C. Partea III. SARCINI .

  înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

  Referințe

  NU SUNT

'«I


Anexa Nr. 1 La Partea 6                          ■"

Unitate individuală, Adresa.: Loc. Fagaras, StrT. Vladimirescu, Bl. 14, Sc. C, Ap. 10, Jud. Brașov Părți comune: terenul, fundatii, subsol tehnic, racorduri utilitatii, casa scării, uscatorie la sc.B, terasa, instalatii aferente, trotuar de garda

Nr crt

Nr cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3209/5/1/5/50

14/694

14/694

Apartament 10 sc.C compus din: trei camere, hol, bucătărie, baie, cămară, baie, sas, balcon cu o cotă de 13,6 m.p. din elementele de uz comun

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr, 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

•fT1 Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară BRAȘOV


Nr. CF vechi:6817


Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras

^ANGPy- -              EXTRAS De CARTE FUNCEARĂ

PENTRU INFORMARE

ri «nrnAtt m 'irnw

Carte Funciară Nr, 100753 Făgăraș

 • A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Adresa: Loc. Fagaras, Str T.VIadimirescu, lud. Brașov, Bl.14

Nr. Crt

Nr. cadastral Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

'ai

Top: 3209/5/1/5

694

Construcția CI inscrisa in CF 100753-C1;

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 100753-Clconstructia CI in CF 100753-C1 .....

1

 • B. Partea 11. Proprietari și acte

  înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

  Referințe

  2019 / 07/04/1992

  Adresa nr. 2886, din 19/03/1992 emis de RASC Fagaras;

  Bl

  Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 5'40/694

  A1/B.3, B.5, B,15, B.22

  1) STATUL ROMAN                                                        -

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

  6970 / 29/07/2009                                                              TT

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 849, din 28/07/2009;

  B2

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

  Al

  1) S.C. GALATEX S.A., cu sediul in Mun.Galați str.Henri Coanda nr.5 jud.Galați

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817) cota de 11,11 mm.p. aferenta apt.l sc.A C1-U2. Ipotecă legală-C.46, vezi ip. leqala C53

  911

  1/01/06/2011

  Act Notarial nr. 689, din 31/05/2011 emis de NP PAVAL;

  B4

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpârare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

  Al

  1) LASCU VASILE, căsătorit cu

  2) LASCU VIRGINIA                                                                .

  OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.20, sc.C. C1-U8

  22549 / 08/12/2006                                                             i

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2177, din 07/12/2006 emis de BNP PAVAL DOINA;

  B5

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

  Al

  1) POPA MARIAN IONEL

  2) POPA VIORICA,, ca bun comun,

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

  cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.S, sc.A.CT-012        - ■ - ------------- "

  217 / 28/01/2003

  Contract De Vanzare-Cumparare nr. 152, din 27/01/2003 emis de^Ni^Gyergyai Mariana;     .

  B8

  Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/694                   _________________~

  Al                  .

  ; ~ • - -

  1) BITU VASILE SORIN                                    t. , i

  2) BITU VICTORITA, ca bun comun                    -----__'     -

  OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)                                  --

  cota de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.CECl-US. ipotecă C.17.I, Somație C.18.1

  1725 /20/04/2005                            - --

  Contract De Vanzare-Cumparare' nr.~ 1193/2005 emis de B.N.P. Boamfă Adrian; ______

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aîte drepturi reale

Referințe

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) HERA LUCIAN

2) HERA INGRID, n. Creangă, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferentă ap.12, sc.B, C1-U20. Ipotecă C.22

361 / 08/02/2002

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 230, din 07/02/2002 emis de NP Boamfă Adrian;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

A1/B.19, B.20

2) DUMITRU CRISTINA-GEORGETA, măsc.Pavliuc

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

1/2 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferentă ap.20, sc.B, C1-U25

17339 / 03/09/2013

Act Notarial nr. 2514, din 30/08/2013 emis de Popa Maria Cristina;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/694

Al

1) STAN FLORIN-VALENTIN, necăsătorit, ca bun propriu în cond.art.340 Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.6 sc.C, C1-U26

18123 / 07/10/2016

Act Administrativ nr. Ordin nr. 71, din 09/03/1998 emis de Prefectura Jud. Brașov;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 13,60 m.p. din teren și elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 6, sc.B, C1-U36, atribuire in baza L.nr. 18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 14/694

Al

1) LĂCĂTUȘ IL1E

20120 / 27/10/2016

Act Notarial nr. 2521, din 26/10/2016 emis de Boamfa Adrian;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, ca bun comun, conform art. 339 Cod Civil, asupra cotei de 11,11 m.p. din teren, aferentă ap. nr. 5, sc.B, C1-U33, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al           .

1) BARTA CORÎNA-GEORGIANA, n. Staniloaie, căsătorită cu

2) BARTA RÂUL

17668 / 25/09/2017

Act Notarial nr. 97, din 22/09/2017 emis de Popa Maria Cristina;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATE1/8 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.20, sc.B, C1-U25, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/5552

Al

1) DUMITRU CRISTINA-GEORGETA, soție

B20

Intabulare, drept de PROPR1ETATE3/8 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap,20, sc.B, C1-U25, dobândit prin Succesiune, cota actuala 33/5552

Al

1) DUMITRU LAURA, fiică                                                        __________

17972 / 21/08/2018

Act Notarial nr. 2576, din 20/08/2018 emis de Popa Maria Cristina;

B21

Intabulare, drept de PROPRIETATEdonație, ca bun propriu, în condițiile art.340, Cod Civil, asupra cotei de 13,6 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.14, sc.C, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/694

Al

1) BOGDAN ALIETA

20198/20/09/2018

Act Administrativ nr. 556, din 05/07/2018 emis de PRF BRAȘOV;

B22

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.nr. 18/1991, asupra cotei de 11/694 parti din teren si elementele de uz comun aferentă-ap.nr. 4, sc.A, C1-U39, dobândit prin Lege,' cot-a actuala 11/694             _____________________________________-■

Al

1) PĂDURE CONSTANTIN                          . •                  ■

13635 / 08/07/2019                            -

Act Administrativ nr. 6D9, din 19/06/2019 emis de PRF BRAȘOV;.. - -                           .       ••= -

B23

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza L.18/1991 asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.8> sc.B C1-U40, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694                 .

-         ’ ■ Al

> • •

1) PĂUN MARIN                              — — —

25807/31/10/2019 ...............

rS X-. V/A ►->—r—\ »•/-, r*i .rvm^mrn nr‘“î/îin Hîn A/9mQ amic Ha. ^rhnaidar fZholpman Plannnra ^nnîa •

înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și aite drepturi reaîe

Referințe

B25

Intabuiare, drept de PROPRIETATEcumpărare ca bun comun conform art.339 Cod Civil,asupra cotei de 11/694 părți din elementele de uz comun, aferentă ap.15 sc.C, C1-U18,, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1), VLAD VAS8LE

2) VLAD VICTORIA, soți căsătoriți sub regimul comunități legale

C. Partea III. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

6523 / 16/07/2009                                                                 a

Act Notarial nr. 621, din 15/07/2009 emis de BNP SABADUS;                                             -

C2

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) GOGONEA MARIA- MIRELA, necăsătorită

OBSERVAȚII: Cota de 11,11 mp din elem. de uz comun aferente apart. 20 sc A - CFE 100753-C1-U1

4118 / 26/11/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1584, din 25/11/2003 emis de BNP Mariana Sabadus;

C4

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) FOFELDEA VASILE, necăsătorit, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817) ■ cota de 11,11 m.,p. aferenta apt.13 sc.B C1-U4

9109 / 16/08/2010

Act Notarial nr, 405, din 13/08/2010 emis de BNP IACOB;

C6

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) COMANESCU MARIANA-CLAUDIA, nasc.Comanescu, ca bun propriu

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.3 sc.B C1-U5

11039 / 28/09/2010

Act Notarial nr. 2295, din 27/09/2010 emis de NP SCHNEIDER;

C8

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) GOCIU IOAN

• .

2) GOCIU VALERIA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.8, sc.A

368

8 / 17/04/2007                                                                    -•

■Contract De Vanzare-Cumparare nr. 710, din 16/04/2007 emis de BNP PAVAL DOINA;                    --

CIO

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) EPURE GHEORGHE STELIAN, , necăsătorit, ca bun propriu,                                 _

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.16, sc.A

14594 / 21/12/2010

Act Notarial nr. 2795, din 20/12/2010 emis de NP BOAMFA;

Cil

Intabuiare, drept de FOLOSINTAcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) COSTESCU TEODORA ELENA,, necăsătorită, ca bun propriu, nuda proprietate,

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.7 sc.B C1-U9

14685 / 23/12/2010

Act Notarial nr. 1849, din 21/12/2010 emis de NP PAVAL;

;C12

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694                                                             - -

Al

1) CHELARIU GHEORGHE, căsătorit cu                      - -

2) CHELARIU MARIA, ca bun comun                                                   -

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din partite de uz comun aferente aptlîtsc.t CL-tT2

9747/09/06/2011 .                                  ‘         . _____________________________

Act Notarial nr. 1258, din 08/06/2011 emis de BNP GYERGYAI; '

C15

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694 -

Al

1) IARU GEORGETA, divorțata, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota de~ll/694 parti din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.5, sc.C

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, .....     drepturi reaie de garanție și sarcini

Referințe

3595 / 27/03/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 875, din 26/03/2008 emis de BNP;

C16

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) HANGU CODRUȚ - CONSTANTIN, , nasc.Ciurchil - Giurgiu, divorțat, ca bun propriu.

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.19, sc.C

7160 / 26/06/2008

Contract De Garanție Imobiliara nr. 1586 din 2008 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

C17

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:18000 EURinterdicție de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare, comasare, construire, închiriere, plus dobânzi, comisioane și alte costuri aferente conf. contractului de credit

Al

1) BANCA ROMÂNEASCA S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.18, sc.C, C1-U15, proprietatea de sub B.8.1, B.8.2

37 / 04/01/2012

Somație nr. DOS EXEC 1214789/D/EB/2011, din 06/12/2011 emis de BANCA ROMANEASCA;

C18

Asupra cotei de teren aferentă ap. 18, sc.C, C1-U15, din imobilului de la A.l, proprietatea celor de sub B.8.1, B.8.2, se notează somație de plată pentru suma de 17.255,88 EUR precum și a cheltuielilor de urmărire avansate de către creditorul urmăritor în sumă de 30 RON

Al                       ...

1) BANCA ROMÂNEASCĂ S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE

OBSERVAȚII: înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.18, sc.C, C1-U15, prop. celor de sub B.8.1, B.8.2

6998 / 17/11/2005

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3666, din 16/11/2005 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

C20

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) IUGA ADRIAN, căsătorit cu

2) IUGA DOBRICA, născ. Sima, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.C, C1-U17                            ...

1925 / 04/07/2003

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1413, din 03/07/2003 emis de B.N.P. Gyergyai Mariana;

C21

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) CZIKA ARPAD

2) CZIKA ADELA, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.2, sc.B, C1-U19

1716 / 20/04/2005

Contract De Garanție Imobiliara nr. 1196/2005 emis de B.N.P. Boamfă Adrian;

C22

Intabulare, drept de IPOTECA, Valoare:9750 EURinterdicție de înstrăinare și grevare, plus dob. de 11% pe an indexabilă, alte costuri si comisioane, precum si orice alte cheltuieli

Al

1) BANCA TRANSILVANIA S.A., Agenția Făgăraș

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

înscriere asupra cotei de teren aferentă ap.12, sc.B, C1-U20, prop. de sub B.9                        4

2289 / 22/08/2000                                                       -------

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2104, din 08/08/2000 emis de NP GYERGYAI MARIANA;

C23

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al        ■.......

1) DEZEN ALESSIO GIUSEPPE

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 11.11 m.p. din elementele de uv comun, aferentă ap.nr. 9, sc.B, C1-U21

6083 / 18/06/2007       -                —   -

Sentința Civila nr. 1566/2006 emis de Judecătoria Făgăraș (Cerere nr.43z/1993 c.f. -contract de vănzare-cumnărare nr.3029/1992 emis de RASC Faqaras);

C24

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 7/347

Al

1) BALINT EUGENIA, în cotă de 1/2 parte, cerere nr.432/1993 c.f. -

2) BALINT EUGENIA, în cotă de 1/2 parte, act nr.6083/2007 c;f.- --- f-r--                 ’ j.

OBSERVAȚII-(provenita din conversia CF 6817)

4143 / 27/11/2003                                       . .    '."-3

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2268^ din 26/11/2003 emis de NRPavăJ Doina;-

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, -        drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C25

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) JARU iONEL, căsătorit cu

2) IARU OLIMPIA, ca bun comun

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 11,11 m.p. din elementele de uv comun, aferentă ap.nr.l, sc.B, C1-U24

188

Dl / 01/10/2013

Act Administrativ nr. 12014, din 12/05/1990 emis de RASC FAGARAS (act administrativ nr.21910/23.09.2013 emis de Primăria mun. Făqăras);

C26

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694

Al

1) SIMION MIHAI

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.C, C1-U27

21960 / 14/11/2013

Act Notarial nr. 384, din 13/11/2013 emis de GABOR CONSTANTIN AURELIAN;.....   '                   -

C27

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) ȚARCĂ TU DOR, căsătorit cu

2) ȚARCĂ MONICA AURELIA, născ. Duca, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil

OBSERVAȚII: cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.15, sc.A, C1-U16

13626 / 15/07/2014

Act Notarial nr. 105, din 11/07/2014 emis de Gyergyai Mariana;                                           3

C30

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 55/11104

A1/C.40

2) SZEREMI RALUCA MARGARETA, născ.Viziteu

OBSERVAȚII: 5/16 parte din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.B, C1-U29.

216 /28/01/2003                                                           -

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0 emis de R.A.S.C. FAGARAS;                                      —-

C31

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 13/694

Al

1) PFEIFER OTTO

2) PFEIFER MARIANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 14, sc.B, C1-U30

4698 / 12/12/1996

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3514, din 11/12/1996 emis de N.P. Pavai Doina;

C32

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 7/347

Al

1) FAGHiURA MARCEL

2) FAGHIURA DANIELA VALERICA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)                                                             _ ;

cota de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.18, sc.B, C1-U31

3184 / 20/11/2001                                                               _

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 3494, din 28/06/1993 emis de RASC Făgăraș;

C33

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694

Al

1) RU5U AUREL

2) RUSU MARIA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.A, C1-U32

4748 / 07/10/2004

Contract De Schimb nr. 1979, din 06/10/2004 emis de NP PAVAL DOINA;

C34

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694                                                  -

Al

1) SALBA EUGEN                                          *                    -

2) BALBA MARIANA, ca bun comun,                     ..

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

cotă de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt, nr. 3,~sc.A, C1-U34_____________

3981 / 23/03/2015                           ---------

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 159/2008 emis de B.N.P.;          .                  _   - : '

C35

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) FRĂNCU CORNEL IOSIF, căsătorit cu                             ----------- -------- " ’ "

2)-FRÎNCUANA ------------- ---------

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

î

nscrieri privind dezmembrăminteSe dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.C, C1-U3

674 / 22/01/2009

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 31, din 21/01/2009;

C36

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p. din părțile de uz comun aferente apartam.il sc.A C1-U37, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) RAZVAN IO AN

2) RAZVAN RODICA- NORICA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

663 / 07/03/2003

Contract De întreținere nr. 199, din 06/03/2003 emis de notar public Sabadus Mariana;

C37

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.13, sc.A, C1-U38, întreținere, ca bun comun, dobândit prin Construire, cota actuala 11/694

Al

1) TAFLAN GHEORGHE

2) TAFLAN MARIA, născ. Scutaru

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6817)

21134 / 14/11/2016

Act Administrativ nr. p.v. de sechestru nr. 41642, din 09/11/2016 emis de MFP- ANAF-DGRFP GALAȚI- AJFP GALAȚI;

C39

intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:100709 LEI, conform art.242 alin.6 din Codul de Procedura Fiscala, asupra cotei de 11,11 m. p. din elementele de uz comun aferente apartam.l sc.A C1-U2 ,, dobândit prin Leqe, cota actuala 11/694

Al

. STATUL ROMAN, prin MFP- ANAF-DGRFP GALAȚI- AJFP GALAȚI , SERVICIUL COLECTARE , EXECUTARE SILITA PERSOANE IURIDICE

9038 / 16/05/2017

Act Notarial nr. 1562, din 15/05/2017 emis de Popa Maria Cristina;

C40

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 11/16 din cota de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.B, C1-U29, întreținere, ca bun comun, în condițiile art.339 Cod civil, dobândit prin Convenție, cota actuala 121/11104

Al        . .......

1) STANISLAV MARCEL-STELIAN

2) STANISLAV ELENA

11332 / 21/06/2017

Act Notarial nr. 1143, din 20/06/2017 emis de Gyergyai Mariana;

C43

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu, conform art. 340 Cod Civil, asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.19, sc.B, C1-U43, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) BADAN VIOREL, necăsătorit,

14364 / 08/08/2017                                                              ... _

Act Notarial nr. 103, din 07/08/2017 emis de Boamfa Adrian;                                       ________ ..

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p, din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 7, sc.A, C1-U41, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/694

Al

1) SAVA ELENA-GHIZELA, legatar universal și nepoata de soră

22718 / 24/11/2017

Act Administrativ nr. 29100, din 21/11/2017 emis de AJFP GALAȚI, dos. de excutare 1630918;

C46

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;59593 LEIconform art. 242, din Codul de Procedura Fiscala, asupra cotei din teren aferentă ap.l, sc.A, C1-U2, prop. de sub B.2.1, dobândit prin Lege, cota actuala 11/694

Al

. STATUL ROMAN, prin M.F.P. - A.N.A.F. - D.G.R.F.P. Galați-Administrați-a Județeană-a Finanțelor Publice Galați                                              ’         .•

23517 / 11/12/2017

Act'-Notarial nr. 1273, din 08/12/2017 emis de Gabor ConstantimAurelianr ’

C47

Intabulare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conform-art. 340 Cod Civil, asupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.19 sc.A C1-U45, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388 '                                                            ■■

Al

— • -

1) CABEL ALIN-IONUȚ     .... . .                              _________________________

pab

Intabulare. dreot de FOLOSINTAdonație ca bun propriu conform art.

Al

înscrieri privind dezmembrămlntele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

C48

340’Cod Civil, asupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.19 sc.A C1-U45, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

1) CABEL ADRIANA-MARiA

721 / 11/01/2018

Act Notarial nr. 67, din 11/01/2018 emis de Gyergyai Mariana;

C50

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu asupra cotei.din teren aferenta aferenta apt.l sc.C-Cl-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

-                 Al

1) CIMPOERIU MARIA-LOREDANA, necăsătorită

C51

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare, ca bun propriu asupra cotei din teren aferenta aferenta apt.l sc.C-Cl-U3, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1388

Al

1) N1ȚU GEORGE, necăsătorită                                  ..

9918 / 07/05/2018                                                               -

Act Administrativ nr. p.v. adițional la Procesul verbal de sechestru - Dosar de executare 1630918, din 27/04/2018 emis de M.F.P. - A|FP GALAȚI;

C53

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare;230259 LEIconform art. 242 alin. (6) coroborat cu art. 239 alin. (8) din Codul de procedura fiscala, cota actuala 11/694

Al

1) STATUL ROMÂN, prin M.F.P. - D.G.R.F.P.GALAȚI - A.J.F.P.GALATI

OBSERVAȚII: înscriere aferenta cotei de sub B2, C1-U2

18170 / 23/08/2018

Act Notarial nr. 2630, din 22/08/2018 emis de Popa Maria Cristina;

C54

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare în baza leg.85/1992, asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.8 sc.C C1-U46, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/604

Al

1) DUMITRU CR8STIAN-ȘTEFAN, și soția

2) DUMITRU LILJANA-RODICA                                                     "

1066 / 24/02/1993

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 2798, din 01/01/1992 emis de RASC Fagaras;

C55

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,6 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U47, dobândit prin Convenție, cota actuala 56/5552

Al /C.57, C.58

1) SZABO VILHELM

4417 / 28/08/2006

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 3364, din 24/03/1993 emis de RASC Fagaras;

C56

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.3 sc.C C1-U48, dobândit prin Leqe, cota actuala 88/11104

A1/C.59.C.60, C.61

2) ROSMAN ANA                                                    D

5283 / 14/03/2019

Act Notarial nr. 21, din 11/03/2019 emis de Gyergyai Mariana;

C57

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U47, dobândit prin Succesiune, cota actuala 14/5552

Al              4-_

1) SZABO VILHELM, soț

C58

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei din elementele de uz comun aferente apartam.10 sc.A C1-U47, dobândit prin Succesiune, cota actuala 42/5552

Al

1) FEHER ILONA, nasc. Szabo, fiică

8691

3 / 24/04/2019

Act Notarial nr. 56, din 24/04/2019 emis de Boamfa Adrian; Act Notarial nr. 1480, din 24/04/2019 emis de Boamfa Adrian;

C59

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune;- cota actuala 22/11104          .....

■ Al - ■

1) ROSMAN ANA, soție                                 .     -     - ;. i: .        .. ...

C60

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune,'c-ota actuala 33/11104

-!i          '     • Al                     ..

1) ROSMAN GEORGE-EDUARD, fiu                  !           ‘

C61

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune,- cota actuala 33/11104

■ ■ -Al

1) ROSMAN ANIȘOARA-MARIA, fiică                        r: _ ..

3590 / 25/09/1992                                    " '-•

înscrieri privind dezmembrămintale dreptului de proprietate, -drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe ------- -

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2752, din 12/06/1992 emis de R.A.S.C. Făgăraș și Cerere nr.492/16. 02.1994 c.f. - sentintâ civilă nr.3018/1993 emisă de Judecătoria Făqăras în dos. nr.2775/1993;

C63

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 parte din cota de 11,11 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.A, C1-U50., dobândit prin Lege, cota actuala 11/1388

Al

1) NEGRU MARIA

400 / 18/09/1995

Sentința Civila nr. 912/1995, din 01/01/1995 emis de Judecătoria Făgăraș, dos. nr.463/1995;

C64

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra 1/2 parte din cota de 11,11 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.12, sc.A, C1-U50, dobândit prin Hotărâre ludecatoreasca, cota actuala 11/1388

Al

1) NEGRU MARIA

20224/ 24/09/2019

Act Notarial nr. 2723, din 23/09/2019 emis de Popa Maria Cristina;

C65

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,6 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 6, sc.A, C1-U42, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/694

Al

1) HERBET GHEORGHE, necăsătorit

27616 / 15/11/2019

Act Notarial nr. 666, din 15/11/2019 emis de Sabadus Mariana;

C66

Intabulare, drept de FOLOSINTAcumpărare ca bun propriu, asupra cotei de 11,11 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.4 sc.B C1-U49,, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/694

Al

1) STĂNILĂ ȘTEFAN-CONSTANTIN, necăsătorit

Anexa Nr. 1 La Partea l

Teren

: Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

Top: 3209/5/1/5

694

CONSTRUCȚIILE: CI IN CF 100753-Clconstructia CI in CF 100753-C1 ...

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70,

DETALII LINIARE IMOBIL

Geometria pentru acest imobil nu a j

fostg sit.

Date referitoare la teren

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea | funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,—• coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese


Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe      ■■■

1

t.

curți construcții

DA

694

3209/5/1/5

administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 21/02/2020, 12:30

i

iE