Hotărârea nr. 76/2020

HOTĂRÂREA nr.76 din data de 31 martie 2020 - privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap. 16, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV     <

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 2e>8 211 313. Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primari.j-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.76

din data de 31 martie 2020

- privind vânzarea locuinței situate în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap.16, în baza Legii nr.

85/1992 republicată și a Decretului-Lege nr. 61/1990

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul compartimentului de specialitate nr, 51558/02.03.2020 prin care se propune vânzarea unei locuințe construită din fondurile statului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicată și a Decretului-Lege 61/1990, Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.51558/1/02.03.2020, precum și Contractul de închiriere nr. 22765/18.07.2018 și a Actului adițional nr. 66765/394/07.10.2019 la Contractul de închiriere amintit,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile art.i, alin.i, art. 10, art.11 și art. 12 din Legea 85/1992, republicată și ale Decretului-Lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuințe construite din fondurile statului către populație și art. 16 din Legea nr. 244/2011,

în temeiul art. 1650 și următoarele din Codul civil, art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba vânzarea locuinței construite din fondurile statului, situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap.16 , către titularul contractului de închiriere nominalizat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea locuinței supuse vânzării se va face de către o persoană fizică autorizată, contravaloarea acesteia urmând a fi cuprinsă în valoarea de vânzare al imobilului.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințeză Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidență patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂDAN DIONISIE
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, i abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - tex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - tex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidență patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

Anexa nr. 1 la HCL nr.LISTA

Z' . ț A *      ...                  A

Cuprinzând date privind titularul contractului de închiriere a locuinței situată în Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bk 11, sc.C,

/o            \ '                       aP' ce se vinc*e în baza Legii nr.85/1992

Nj<C; cri?

Numele si

7                          ’

, 'prenumele

titularului

contractului de închiriere

Nr. contractului de închiriere

Adresa locuinței care se vinde

Componența locuinței

Date de C.F.        i J

1.

SOLOMON ADRIANA

22765/2018 si Act adiț. Nr. 66764/394/2019

Făgăraș, str. T. Vladimirescu, bl. 11, sc. C, ap.

16

Cameră - 15,92 mp Cameră - 8,98 mp Debara - 0,72 mp

Bucătărie- 6,61 mp Cămară- 0,77 mp

Hol - 1,12 mp Baie -2,44 mp

C.F. nr. 100002-C1-U15 Făgăraș Top: 3099/l/c/2/2/l/56

'                   l !

-> -

■> ■


Domnule Primar,


Subsemnatul (a)                                  domiciliat în

Municipiul Făgăraș, str. / (Jt>Oi< V L /A'MatSnr., bl. , sc. & , ap. , posesor al contractului de închiriere nrjZ£^£5 • /                  încheiat cu

Primăria municipiului Făgăraș, identificat prin B.l. / C.l. seria nr.

prin prezenta, cunoscând prevederile Legii nr. 112/1995 și Legea nr. 85/1992, solicit cumpărarea locuinței al cărui titular de contract de închiriere sunt, la adresa menționată, j

Față de aceasta, declar pe propria răspundere că atât eu cât și membrii de familie (soț, soție, copii minori) nu am dobândit sau înstrăinat o locuință proprietate personală, după 1 ianuarie 1990, în iocalitate de domiciliu.

Data


X 4% ■ Ao /


Cod: F-51

ROUMANIE               ROMAN1ACARTE CARTE DE IDENTITATE D'IDENTITE           ZV NR 221327

cnp263021508244? ' Nums/Nom/Lasl name /” SOLOMON • -f Prenume/Prenoni/First n^me ,


4467A:


IDENTITY


ADRIANA

Cet&tenle/Natlonallte/Nationality            . ' ' f Sex/Sexe/Sex

Română / ROU.,

Loc naștere/Lieu de nawiance?Plac© oi birth

Jud.BV Sat.Recea (CdnvReceă).-

Domlclliu/Adresse/Address .    \    \

Jud.BV Mun.Făgăraș

Str.Tudor Vladimirescu bl/t1 sc.C ap.16

Emisă de/Delivree par/issued by        '     Valabllliate/Validlte/Validity

SPCLEP Făgăraș 28.08.18-15.02.2078


IDROUSOLOMON<<ADRIANA<<<<<<<<<<<<<<<


ZV221327<5ROU6302153F780215520824437


.              ROMANȘA          =


JUDEȚUL BRAȘOV     ^3? șgâfa

-MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ . •W',/*' K> Strada Republicii, N1.-3," 5OS2OO,’Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

Nr. 22765 din 18.07.2018

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE pentru suprafețele cu destinația de locuințe

încheiat în baza art.l.777-l.835 Cod Civil, art.2, art. 17, art.37, art.7l,72 din Legea 114/1996 privind locuințele, republicată ,OUG 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe, modificată și completată, în baza repartiției nr.22765 din 18.07.2017, între:

I.PĂRȚILE CONTRACTANTE:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr.3, jud. Brașov, CIF 4384419, legal reprezentat prin Primar Gheorghe Sucaciu, în calitate de locator

Și

SOLOMON ADRIANA titular al contractului de închiriere, cu domiciliul în Făgăraș, str.Mihail Eminescu, nr.22, legitimata cu CI, seria ZV. Nr. 190480, eliberat de SPCLEP. Fagaras, CNP 2630215082443, in calitate de chiriaș-locatar.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Prezentul contract are ca obiect închirierea imobilului situat în Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 11, sc.C, ap. 16 , jud. Brașov, cu destinația de locuință.

Municipiul Făgăraș în calitate de locator se obligă să predea cu titlu de inchiriere-locatiune spațiul locativ situat in Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl. 11, sc.C, ap. 16 jud. Brașov, iar titularul contractului de închiriere se obligă să primească în chirie imobilul descris anterior, conform fișei privind suprafața locativă - anexa nr.l-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul se predă cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință, cu instalațiile si inventarul cuprins în procesul-verbal de predare-primire încheiat între titularii contractului de închiriere-anexa nr.2-parte integrantă din prezentul contract.

Imobilul care face obiectul închirierii va fi folosit de chiriașul-locatar și de membrii familiei acestuia, menționați în anexa 5- parte integrantă din prezentul contract.

 • III. DURATA CONTRACTULUI:

Prezentul contract de închiriere se încheie începând cu data de.18.07.2018 și până la data de 26.06 .2019, dată la care încetează sa mai producă efecte juridice. Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă.

Prezentul contract de închiriere intră în vigoare la data semnării lui de către părțile contractante.

 • IV. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATEA DE PLATA

Chiria lunară aferentă folosinței imobilului descris mai sus este de 63,68 lei/lună, calculată în conformitate cu prevederile legale si prevăzută în fișa de calcul-anexa nr. 3 si 4 -parte integrantă din prezentul contract.

Chiria se datorează începând cu data de 18.07.2018 și se achită până la data de 30(31) a fiecărei luni pentru luna în curs în una din următoarele modalități:

 • - în numerar la Serviciul Venituri Bugetare din cadrul unității;

 • - prin ordin de plată în contul nr...................................................., deschis la..............;

Chiria prevăzută în . fișa de calcul anexă la contract se va recalcula ori de câte ori este rezultatul unei erori.

Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit - scadentă, fără ca~penâlitățile să depășeascâ’totalul chiriei restante.

. . Pe durata închirierii tariful de bază lunar al chiriei -lei/mp-se va modifica în funcție de rata anuală a inflației prin hotărâre a guvernului, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, precum și în funcție de. modificarea nivelului veniturilor în condițiile legii. Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica în scris chiriașului-iocatar cu 10 zile înainte de termenul scadent de plată.

Chiriașul-locatar este obligat la plata chiriei și a penalităților aferente, după caz, până la data eliberării efective a locuinței.

V.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • A. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

 • - să predea imobilul împreună cu toate accesoriile sale chiriașului-iocatar în stare normală de funcționare;

 • - să asigure chiriașului-iocatar liniștita și utila folosință pe toată durata locațiunii, fiind dator să se abțină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosință, cu excepția tulburării cauzată prin fapta unui terț care nu pretinde vreun drept asupra bunului;

 • - să întrețină în bune condiții elementele structurii de rezistență a clădirii, elementele de construcție exterioare ale clădirii(acoperiș, fațadă, împrejurimi, pavimente), curțile și grădinile, precum și spațiile comune din interiorul clădiriifcasa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scări exterioare).

 • B. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-LOCATAR

 • - să ia în primire bunul dat în chirie-locațiune;

 • - să plătească chiria si penalitățile aferente, după caz, în cuntumul și la termenul stabilite prin contract;

 • - să exercite o folosință continuă a imobilul cu prudență și diligență, ca un adevărat proprietar, potrivit destinației stabilite prin contract și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni locuinței sau clădirii în care este situată aceasta;

 • ~ să întrebuințeze părțile și instalațiile de folosință comună ale clădirii potrivit cu destinația fiecăruia și să se abțină de la orice fapt care ar produce stricăciuni acestor părți comune;

 • - să achite toate cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - să nu schimbe, total sau parțial, destinația imobilului, să nu-1 întrebuințeze astfel încât să aducă prejudicii administratorului-locator și să nu modifice structura interioara a locuinței fără acordul prealabil scris al locatorului;

 • - să efectueze lucrări de întreținere, de reparații sau de înlocuire a elementelor de uz din folosința exclusivă;

 • - să efectueze reparațiile necesare ca urmare a degradării bunului închiriat în timpul folosinței sale. Chiriașul -locatar răspunde și pentru degradarea cauzată de membrii familiei sale, cât și de fapta altor persoane cărora le-a îngăduit în orice mod folosirea, deținerea sau accesul la imobil sau la părțile comune ale clădirii;

 • - să adopte un comportament care să permită conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate și să nu împiedice în niciun mod folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - să aducă la cunoștința locatorului orice modificare intervenită în venitul mediu net pe familie și să depună, la cerere, dovezi privind venitul în termen de 10 zile de la modificare;

 • - să aducă, de îndată, la cunoștința locatorului că atât titularul contractului cât și membrii familiei menționați în contractul de înhiriere au devenit proprietarii unei locuințe;

 • - să comunice în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv și adresa unde poate fi contactat;

 • - să nu subînchirieze imobilul descris mai sus fără consimțământul scris aflbcatorului;

 • - să permită examinarea bunului de către locator/reprezentanții legali ai acestuia la intervale de timp rezonabile în raport cu natura și destinația bunului, precum și de către cei care doresc să îl cumpere sau care, la încetarea contractului doresc sa îl ia în locațiune, iară însă.ca prin.aceasta să i se cauzeze.... o stânjenire nejustificată ă folosinței bunului;

 • - în cazul-în'care este constituită o asociație de proprietari să ia cunoștință de statul acesteia și să respecte toate obligațiile care îi revin conform statului; -

 • - obliigatiile legale ce revin pe linie de P.S.I, si de Mediu sunt in sarcina chiriașului.

 • - să restituie bunul luat în chirie-locațiune în starea în care la primit, cu toate accesoriile sale în stare corespunzătoare de folosință si curățenie, cu obiectele de inventar trecute în procesul-verbal de predare-primire întocmit la preluarea bunului, în caz de încetare din orice motiv a contractului.

 • V I. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • A. Prezentul contract de închiriere încetează de drept în urmataorele situatii:

 • - la expirarea termenului, fără a fi necesară o înștiințare prealabilă;

 • - în termen de 30 de zile de la data înregistrării decesului titularului de contract, cu excepția

cazului în care membrii familiei optează, înăuntrul acestui termen, pentru continuarea contractului de închiriere până la expirarea duratei acestuia;

în termen de 30 de zile de la data desființării dreptului care permite locatorului să asigure folosința bunului închiriat;                                                                                  •

 • - în caz de înstrăinare a bunului dat în locațiune în termen de 30 de zile de la data la care i s-a~-notificat înstrăinarea chiriașului-locatar;

dacă bunul este distrus în întregime sau nu mai poate fi folosit potrivit destinației stabilite. Prezentul contract încetează prin acordul de voință al părților .

 • B. Rezilierea contractului de închiriere,mairAe de termenul stabilit, intervine atunci când, fără justificare, una dintre părțile contractante nu își execută obligațiile născute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, în următoarele condiții:

 • a) la cererea chiriașului-locatar printr-o notificare scrisă comunicată locatorului cu cel puțin 60 de zile înainte de data de la care se solicită rezilierea;

 • b) la cererea locatorului, atunci când:

 • - chiriașul-locatar nu a achitat chiria cel puțin 3 luni consecutiv;

 • - chiriașul-locatar, membrii familiei sale sau alte persoane cărora acesta din urma le-a îngăduit, în orice mod, folosirea, deținerea sau accesul în locuință, fie au un comportament care face imposibilă conviețuirea cu celelalte persoane care locuiesc în același imobil sau în imobile aflate în vecinătate, fie împiedică folosirea normală a locuinței sau a părților comune;

 • - chiriașul-locatar modifică bunul ori îi schimbă destinația sau dacă îl întrebuințează astfel încât îl prejudiciază pe locator;

 • - chiriașul-locatar nu a achitat pe o perioadă de 3 luni consecutiv cheltuielile de întreținere curente (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar;

 • - chiriașul-locatar a întrerupt folosința continuă a imobilului timp de 3 luni consecutiv, cu excepția cazului în care a comunicat în scris locatorului dacă titularul contractului și membrii familiei sale menționați în contract părăsesc locuința mai mult de 30 de zile consecutiv;

 • • • chiriașul-locatar a subînchiriat locuința fără consimțământul scris al locatorului.

 • c) la cererea asociației de proprietari printr-o hotărâre judecătoreasca pronunțată în acest sens.

Evacuarea chiriașului-locatar se face în baza unei hotărâri judecătorești.

încetarea din orice cauză a contractului de închiriere precum și hotărârea judecătorească de evacuare a chiriașului-locatar sunt de drept opozabile și se execută împotriva tuturor persoanelor care locuiesc, cu titlu sau fără, împreuna cu chiriașul-locatar.

VIL PACT COMISORIU

Neplata timp de 3 luni consecutiv a chiriei, a cheltuielilor de întreținere curentă (electricitate, gaz metan, apă, salubritate, energie termica, telefonie) din folosința exclusivă, cota parte la .cheltuielile pentru iluminarea, încălzirea, curățarea părților și instalațiilor de folosință comună, precum și orice alte cheltuieli pe care legea le stabilește în sarcina chirișului-locatar, și/sau nerespectarea unei clauze asumate de chiriașul-locatar, determină rezilierea de plin drept a

PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.Tudor Vladimirescu, bl.l 1, sc.C, ap. 16, jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. 22765 din 18.07.2018 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Gheoeghe Sucaciu care predă, și Solomon Adriana în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, etc.) nezugravit

 • b) - ușile, ferestrele (, incuietorile, drukerele, cremoanele, etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele, locurile de lămpi, etc.) locuința neracordata la energia electrica.

 • d) - instalațiile de încălzire, calorifere.

 • e) - instalație sanitara, cada baie, WC, , robinete etc.) in stare buna,

 • I) - altele, nepravazute mai sus ( dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) - nu sunt,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 18.07.2018, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

AM PREDAT

PRIMAR GHEOEGHE SUCACIU

STROIA FLORIN


AM PRIMITFIȘA suprafeței locative închiriate în:

Municipiul Făgăraș,str/Tuder- Vladimirescu, bl. 11, sc.C,-ap,16, situată la nivelul a.) etaj III, încălzire b.) .calorifere, apă curenta in locuința c.) A canalizare d.) in clădire ,instalație electrică e.) da construite din materiale inferioare f.) nu.

A.

Date privind locuința închiriată

Nr.

CRT

DENUMIREA ÎNCĂPERII g.)

SUPRAFAȚA

ÎN FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ

ÎN FOLOSINȚĂ COMUNĂ

1

Camera

15,92 mp

15,92 mp

2

Camera

8, 98 mp

8,98 mp

3

Hol

2,48 mp

2,48 mp

4

Bucătărie

6,61 mp

6, 61 mp

5

Baie

2, 44 mp

2,44 mp

6

Debara

0,72 mp

0,72 mp

7

Hol

1,12 mp

1,18 mp

Suprafața curții și grădinii-

a) subsol, etaj, mansardă, alte nivele

b ) centrală, sobe de gaz, alte mijloace de încălzire

c) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

d) în locuință, în clădire, în curte, în stradă

e)da sau nu

f) da sau nu

g) cameră, hol, oficiu, baie, bucătărie, cămară, vestibul, WC, debara, antreu, culoar, boxă, magazie, șură, șopron, pod, pivniță, etc

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

CHIRIAȘ

SOLOMON ADRIANA
PROCES VERBAL

DE PREDARE PRIMIRE A LOCUINȚEI DIN FĂGĂRAȘ str.Tudor Vladimirescu, bl.l 1, sc.C, ap. 16, jud. Brașov

 • 1. în conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr. 22765 din 18.07.2018 se încheie prezentul proces-verbal de predare-primire între: Municipiul Fagaras reprezentat prin Primar Gheoeghe Sucaciu care predă, și Solomon Adriana în calitate de chiriaș, care primește în folosință locuința, având încăperile de locuit, dependințele, în folosință exclusivă și comună, așa cum sunt specificate în fișa suprafeței locative închiriate.

 • 2. Inventarul și starea în care se predă și primește locuința, sunt următoarele:

 • a) - pereții, dușumele si tavanele (tencuieli, zugrăveli, etc.) nezugravit

 • b) - ușile, ferestrele (, incuietorile, drukerele, cremoanele, etc.) complete,

 • c) - instalația electrica ( prizele, întrerupătoarele, locurile de lămpi, etc.) locuința neracordata la energia electrica.

 • d) - instalațiile de încălzire, calorifere.

 • e) - instalație sanitara, cada baie, WC, , robinete etc.) in stare buna,

 • f) - altele, nepravazute mai sus (dulapuri in perete, mobilier aragaz, sobe metalice de gătit, etc.) - nu sunt,

 • 3. Acest proces verbal s-a încheiat astăzi, 18.07.2018, in 2 exemplare originale, unul pentru locator și unul pentru chiriaș-locatar.

  AM PREDAT

  PRIMAR GHEOEGHE SUCACIU


  AM PRIMIT


  CHIRIAȘ

  SOLOMON ADRIANA


  STROIA FLORINAnexa 5

Titularul contractului de închiriere și membrii de familie locuiesc împreună cu acesta

NR. CRT

NUMELE ȘI PRENUMELE

Calitatea pe care o are membrul de familie în raport cu titularul contractului de închiriere 1.)

CNP

Unitatea unde lucrează

Adr esa unit ății

Venitul net lunar

0

1

2

3

4

5

6

1

SOLOMON ADRIANA

titular

2630215082443

1459,0

2

ADAM DELIA

fiica

2980216081823

1221,0

3

ADAM DENISA

fiica

2940327081814

- se completează cu membrii de familie considerați ca atare potrivit art.17 din Legea 114/1996

- prin familie, in sensul prezentei legi, se intelege soțul, soție, copiii, precum și părinții soților care locuiesc și gospodăresc împreună .

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


CHIRIAȘ

SOLOMON ADRIANA


Aplicarea la chiria de bază a art. 17 din Legea 241/23.05.2001

Nr.

Venituri

LunaVII-2018

crt.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1

Venitul net lunar pe membru de familie

893,33

2

Salariu mediu net lunar pe economie

3

Venitul net lunar pe familie

2680,0

4

Venitul net lunar pe familie x 15%

402,0

5

TOTAL CHIRIE

63,68

PRIMAR

CHIRIAȘ

SOLOMON ADRIANA


GHEORGHE SUCACIUAnexa nr. 3 parte integranta din contractul de închiriere înregistrat cu nr.22765 din 18.07.2018 conform HG. 310/28.03.2007

FISA DE CALCUL

Pentru stabilirea chiriei lunare Chiriaș (titular) Solomon Adriana

Adresa: Făgăraș, str.Tudor Vladimirescu, bl.ll, sc. C, ap. 16

Nr. crt.

Elementele componente pentru calculul chiriei

Suprafața (mp)

Tarif (lei/mp)

Suma (col 2*col 3)

0

1

2

3

4

1

Suprafața locuibila plătită cu tarifde baza (camera de locuit, camera de trecere)

27,90 mp

0,84 lei/mp

20,92 lei

2

Reducerea cu 15% a tarifului de baza cese aplica la suprafața locuita a camerelor situate la subsol, demisol sau in mansarde aflate direct sub acoperiș

3

Reducerea cu 10% la tariful de baza ce se aplica la suprafața locuibila a locuinței lipsite de instalatii de apa, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea

4

TOTAL CHIRIE I (rândurile 1 +2+3)

20,92 lei

5

Dependințele locuinței (bucătărie, debara, camara, baie, hol, oficiu, culoar, veranda, chicineta, tinda, coridor, WC, marchiza, antreu)

13,37 mp

0,34 lei/mp

4,55 lei

6

Alte dependințe ale locuinței: terasa acoperita, logie, boxa, pivnița, beci, spălătorie, uscatorie si alte dependințe in folosința exclusiva

0,19lei/mp

7

. TOTAL CHIRIE II (rândurile 5+6)

4,55 lei

8

Curte si gradina aferenta locuinței închiriate (cota parte determinate proporțional cu suprafața locativa, deținuta in exclusivitate de locatarul principal)

9

TOTAL CHIRII III (rândurile 4+ 7+8)

25,47 lei

10

Aplicarea coeficientului de zona la total chirie III 2,5

63,68 lei

11

TOTAL CHIRIE

63,68 lei

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


CHIRIAȘ

SOLOMON ADRIANA


-■•ÎS’

Sos


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV


QVk

ISE£2ES

gflUNKHPHJL FĂGĂRAȘ


strada Republicii, Nr.'3„ 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 sOr         VVeb: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.roCOMPARTIMENT EVIDENTĂ PATRIMONIU CONCESIUNI, ÎNCHIRIERI, ADMINISTRARE PARCĂRI, EVIDENTĂ BUNURI

Str. Republicii, nr. 5, TEL: 0268/211313 int. 103, FAX: 0268/213020

Nr. 66764/394 din data de 07.10.2019

ACT ADIȚIONAL la contractul de închiriere nr. 22765/18.07.2018

între:

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, jud. Brașov, tel: 0268/280179, fax: 0268/213020, cod fiscal 4384419, reprezentat legal prin GHEORGHE SUCACIU - primar, în calitate de locator, pe de o parte,

Și

D-na/d-nul SOLOMON ADRIANA identificat(ă) cu C.N.P. 2630215082443, în calitate de chiriaș- locatar al locuinței situate la adresa STR. TUDOR VLADIMIRESCU bl.11, sc.C, ap.i6,FAGARAS, JUDEȚUL BRAȘOV, pe de altă parte,

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996 - republicată - privind locuințele și Hotărârea de Guvern nr. 1275/2000 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996 și ale art. 1810 din Legea nr.287/2009 -privind Codul civil, republicat cu modificările ulterioare,

-Ținând contdeH.C.L. nr 248/26.09.2019 - privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru locuințele din fondul locativ al Municipiului Făgăraș care au fost prelungite potrivit Ordonanței de Urgență al Guvernului nr. 43/2014,

• S-a încheiat prezentul Act adițional la contractul de închiriere nr. 22765 din data de 18.07.2018, prin care se convin următoarele:

Art.I. Se modifica Cap.III Durata contractului careva avea următorul conținut:

“Se prelungește termenul de închiriere cu 1 an, începând cu data de 26.09.2019 până la data de 25.09.2020”.

Art. II. în situația în care în perioada de 1 an, stabilită prin art. I, vor apărea noi norme speciale de reglementare a prelungirii duratei contractelor de închiriere, prezentul act adițional își va înceta aplicabilitatea, cu consecința modificării contractelor de închiriere potrivit noilor reglementări.

Restul clauzelor contractuale rămân nemodificate.

Prezentul act adițional s-a încheiat astazi, 07.10.2019, în 2(doua) exemplare, cu paginile numerotate, toate având valoare de original si aceeași forța de drept;conținând 2 file, din care un exemplar pentru Municipiul Făgăraș, un exemplar pentru chiriaș (locatar).-

Locator, MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIMAR, GHEORGHE SUCACIU


Locatar,

SOLOMON ADRIANA

întocmit, CONSILIER JURIDIC ION VIORICAAdresa: Loc. Fagaras, Str T.VIadimirescu, Bl. 11, Sc. C, Ap. 16, Jud. Brașov

Părți comune: terenul de sub bloc, fundatii, subsol tehnic, casa scării, uscatorie, terasa, instalatii aferente acestora si trotuar garda

Nr cit

Nr. cadastral

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

Top: 3099/1/C/2/2/1/ 56

11/687

11/687

Apartam.16 sc.C compus din:2 camere, hol, bucătărie, camară, sa, baie, balcon cu o cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun

B. Partea 91. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

3022/09/07/1992

- ■

Adresa nr. 5086/1992 emis de RASC Fagaras;

Bl

Intabufare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al

1) STATUL ROMAN

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

C. Partea 139. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


■ANCPJ.

f>*'                   j, fi

T FM 1CITATK ]« 0 »U1 J, «A


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

14281

Ziua

16

•Luna

07

Anul

2019


Unitate individuală


Carte Funciară Nr. 100002-C1-U15 FagarasA. Partea I, Descrierea imobtfului
Anexa Nr. 1 La Partea i

Unitate individuală, Adresa: Loc..Fagaras, Str T.Vladimirescu, Bl. 11, Sc. C, Ap. 16, Jud. Brașov . — Părți comune: terenul de sub bloc; fundatii, subsol tehnic, casa scării, uscatorie, terasa, instalatii aferente

acestora si trotuar garda

Nr crt

-Nrcadastral ..

Suprafața construită

Suprafața utilă (mp)

Cote părți comune

Cote teren

Observații / Referințe

Al

- .Top: 3099/1/C/2/2/1/5 6

— . .

11/687

11/687

Apartam.16 sc.C compus din:2 camere, hol, bucătărie, camara, sa, baie, balcon cu o cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun

Extrasul de carte funciară generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art. 3 din O.U.G. nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării,

16/07/2019, 11:43


Document care conțlne-date cu caracter~pers&nal,-prote}ate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 2 din 2


Adresa: Loc, Fagaras, Str i .Vladimirescu, Jud. Brașov, Bl.11

Nr. Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

Top: 3099/1/C/2/2/1

687

Construcția CI înscrisa in CF 100002-C1;

construcția CI in CF 100002-C1 ...

B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptu! de proprietate și alte drepturi reale

Referințe ________________________________________________________________L-L

0 / 09/07/1992

Act nr, 0, din 09/07/1992;

Bl

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1056/1374

A1/B.12, B.14        - •

.. STATUL ROMAN, proprietar in cota nedeterminata din cotele de teren aferente apartamentelor neintabulate si asupra cotelor de teren aflate in folosința apartamentelor intabulate PROPRIETAR!! APARTAMENTELOR, proprietari in cote nedeterminate din cotele de teren aferente apartamentelor intabulate

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

11127 / 09/11/2009

Act Notarial nr. 2903, din 06/11/2009 emis de BNP SCHNEIDER;

B3

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 14/687

Al

1) POP CLAUDIU, necăsătorit, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: cota aferenta ap.10, Sc B                                                                      ■'

1231

33 / 26/10/2010

Act Notarial nr. 1778, din 25/10/2010 emis de BNP POPA;

B5

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

l

1) DOBRIN MARIAN

2) DOBRIN ELENA, ca bun comun

OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din partite de uz comun aferenter apt.13 sc.B C1-U5

3552 / 30/10/1997

Ordin nr, 285, din 18/09/1997 emis de Prefectura Brașov;

B6

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza leg.18/1991, dobândit prin Leqe, cota actuala 11/687

Al

1) MOLNOS IDA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.9 sc.A C1-U7

16239 / 14/08/2013

Act Notarial nr. 1783, din 13/08/2013 emis de Boamfa Adrian;

B9

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

A17 B.17

1) DURUȘ OLIVER, necăsătorit, ca bun propriu,                            ■  —

OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.S, sc.B, C1-U21

23554 / 05/12/2013                             -......

Act Notarial nr. 3420, din 04/12/2013 emis de Popa Maria Cristina;

B10

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, dobândit prin

Al

Document cate conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001,

Pagina 1 din 7 -

/ ..... Oficiul de-Cadastru și Publicitate Imobiliară BRAȘOV

/ — Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Fagaras


EXTRAS DE CARTE FUNCIARA


Nr. cerere

14281

Ziua

16

Luna

07

Anul

2019

Cod verificare


AGttuU

d*' 6 C* 1, țu tlTLCIWl fMOitLHBA


PENTRU INFORMARE

Carte Funciară Nr. 100002 Fagaras


TEREN Intravilan


A. Partea I. Descrierea imobilului

fz
înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

B10

Convenție, cota actuala 11/687

1) COMȘIA DAN-GHEORGHE

2) COMȘIA MIHAELA-OANA, ca bun comun în cond.art.339 Cod Civil

OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 7, sc.B, Cl-Ull Ipotecă C.19.

Bll

Notarea interdicției de înstrăinare pe o perioadă de 5 ani și a interdicției de grevare cu sarcini pe toata durata finanțării, conf. programului Prima Casă, asupra cotei de teren aferentă apt.7 sc.B Cl-Ull

Al

6033/ 15/06/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 902, din 15/06/2007 emis de NP;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumparare, dobândit prin Expropriere, cota actuala 22/1374

Al

1) BALAZS MAGDALENA MARIA, necăsătorită, ca bun propriu,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

2531 / 15/05/2006

Sentința Civila nr. 371/2006 emis de Judecătoria Fagaras;

B13

Intabulare, drept de PROPRIETATEprestație tabulară, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

\

1) RAȚ AMBROZIE

2) RAȚ ELISABETA

S-.'

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11,04 m.o. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 6, sc.B, CI

-U25

1571

82 / 07/10/2015

Act Notarial nr. 75, din 06/10/2015 emis de PAVĂL Doina;

B15

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire și partaj voluntar, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al

1) GHIRCOIAȘ ADRIANA, necăsătorită

OBSERVAȚII: 1/2 din cotă de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. sarcină C30:

12, sc.B, CI -U2 7; vezi

B16

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenire și partaj voluntar, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al

1) GHIRCOIAȘ ȘTEFAN, căsătorit

OBSERVAȚII: 1/2 din cotă de 11/687 părți din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 12, sc.B, C1-U27; vezi sarcină C30;

16469 / 15/10/2015

Act Notarial nr. 2015, din 14/10/2015 emis de BOAMFA ADRIAN;

B17

Intabulare, drept de PROPRIETATEpartaj voluntar, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al

1) DURUȘ OLIVER, jr., divorțat,

OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.9, sc.B, C1-U21

17839 /O6/11/2O15

Act Administrativ nr. 536, din 31/08/2015 emis de INST. PREF. BRAȘOV;

B18

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire în baza leg.18/1991, dobândit prin Lege, cota actuala 22/1374

Al

1) BINIG FAUST

OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.3, sc.C, C1-U28

15625 / 11/06/1998

Ordin nr. 0 emis de Prefectura Brașov;

B19

Intabulare, drept de PROPRIETATEasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 3, sc.B, C1-U39, dobândit prin Leqe, cota actuala 22/1374

Al

1) IVANOV MIHAIL

2) IVANOV MAR1LENA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

161

0/25/05/1999

Ordin nr. 85, din 16/02/1999 emis de Prefectura jud,Brașov;

• - , ’•

B20

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire conform leg.18/1991 asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă apt nr.16 sc.A, C1-U34, dobândit prin Leqe, cota actuala 11/687

Al -

1) TÎRLEA GHEORGHE - •

2) TÎRLEA VIORICA

■ ■

24243 / 19/12/2017


înscrieri privitoare ia dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

Act. Administrativ nr. 893, din 19/09/2017 emis de Instituția Prefectului Brașov;

821

Intabulare, drept de PROPRIETATEatribuire in baza L.18/1991, asupra cotei de 13,5 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.6, sc,A, Cl-U35, dobândit prin Leqe, cota actuala 13/687

Al

1) BOLOHAN IONEL

15215/ 1'2/07/2018.....   -                             -

Act Notarial nr. 2075, din 11/07/2018 emis de Popa Maria Cristina;

B24

Intabulare, drept de PROPRIETATEcumpărare, asupra cotei de 11.04 m.p. din teren si elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 13, sc.C, C1-U13, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

ț-Sc>- ■ '

1) BINIG LAURENȚIU-NICOLAE, necăsătorit

303 / 10/01/2019

Hotarare Judecătoreasca nr. 1697, din 24/10/2018 emis de Judecătoria Fagaras, dos. nr.1308/226/2018;

B26

Intabulare, drept de PROPRIETATEmoștenlre, asupra 3/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, Cl-U37, dobândit prin Hotarare Judecătoreasca, cota actuala 33/5496

Al

1) ROSMAN DĂNUȚ, fiu

4322 / 05/03/2019

Act Notarial nr. 186, din 05/03/2019 emis de Schnelder Chelemen Eleonora Sonia;

B28

Intabulare, drept de PROPRIETATEÎntreținere ca bun comun conform art.339 Cod Civil, asupra 5/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, C1-U37,, dobândit prin Convenție, cota actuala 55/5496

Al             --

1) ROSMAN DĂNUȚ

2) ROSMAN MIHAELA-ELENA, soți căsătoriți sub regimul comunități legale

OBSERVAȚII: C.46.C.47

C. Partea I!E. SARCINI

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

1266 / 16/05/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1125 din 2001 emis de BNP Gyergyai Mariana;

C2

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687

Al

1) CALIN IOAN, divorțat, in cota de 1/2 parte

2) MUSAT MINODORA ANTONETA, divorțata in cota de 1/2 parte

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836) cota de 13,5 m.p.din părțile de uz comun aferenta apt. 14 sc.A

5043 / 25/03/2011

Act Notarial nr. 511, din 25/03/2011 emis de NP BOAMFA;

C5

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) BACIU BOGDAN OCTAVIAN

2) BACIU IOANA VIVIANA, nasc. Gigiu                                                       '

OBSERVAȚII: cota de 11,04 m.p. din partite de uz comun aferente apt.15 sc.A C1-U6

159

B / 21/04/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1148, din 20/04/2004 emis de Boamfa Adrian;

C9

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) BOERIU MARIA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.19 sc.A C1-U9

2261 / 21/08/2000

Contract De Vanzare-Cumparare nr, 1698, din 18/08/2000 emis de BNP PA VAL DOINA;

CIO

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687                                                         .

Al

1) HASELRIEDER MARKUS

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)                       ------

cota de 13,5 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr. 18, sc.A

2564 / 17/05/2006

Contract De Vanzare-Cumparare nr 454, din 16/05/2006 emis de NP Sabadus Mariana;

C12

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cotă actuala

Al


înscrierLprivind dezmembrămintele dreptului de proprietate, . I . ......drepturi reale de garanție și sarcini

Refennțe

CI 2

11/687”.......

.

1) TONI AXINIA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6S36)

cota de 11,04 m.p. din părțile de uz comun aferente apt.19 sc.B C1-U16

2951 / 12/02/2013

Act Notarial nr, 122, din 04/02/2013 emis de BNP BARBUIZENUTA;

C13

tntabulare, drept de FOLOSINTAdonatie, dobândit prin Convenție; cota actuala 11/687

Al

1) ARONEASA ZOICA, ca bun propriu,

9764 / 21/08/2008

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2046/2008 emis de B.N.P.;

C14

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Construire, cota actuala 11/687

Al

1) NICULA I0AN TEODOR

2) NICULA MARIA LILIANA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11.04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.4, sc.C, C1-U17

270 / 31/01/2000

C'optract De Vanzare-Cumparare nr. 206, din 28/01/2000 emis de N.P. Pavai Doina;

CI#

.Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) MUNICIPIUL FAGARAS, jud. Brașov

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.17, sc.C, C1-U18

3255 / 28/11/2001

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 2287, din 27/11/2001 emis de NP PAVAL DOINA;              4      .

C16

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, cota actuala 11/687

Al

1) NISTOR SERBAN DANIEL

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11,04 mp din elementele de uz comun aferente ap.2, scA, C1-U19

729

5 / 17/07/2007

Contract De întreținere nr. 1290 din 2007 emis de NP;

C18

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687

Al

1) BRODEALA FLORIN

2) MARTELLA MIRELLA MARIA, ca bun comun, nudă proprietate,

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cotă de 13,5 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap.nr. 10, sc.C, C1-U22

23554/05/12/2013

înscris Sub Semnătură Privata nr. PC6_85238, din 20/11/2012 emis de BRD GROUPE SOCIETE GENERALE S.

A.;

C19

Intabulare, drept de IPOTECA LEGALA, Valoare:5786O RONconf. programului Prima Casa in favoarea:, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

, STATULUI ROMAN REPREZENTAT DE MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE, in procent de 50% din valoarea dreptului de ipotecă

2) BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A., CIF:361579, in procent de 50% din valoarea dreptului ' de ipotecă

OBSERVAȚII: Ipotecă aferentă apt.7 sc.B Cl-Ull

476 / 21/01/1993

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 12043/1992 emis de R.A.S.C, Fagaras;

C22

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Lege, cota actuala 11/687

Al

1) NANEȘVALERIU

2) NANEȘ VALERICA

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)

cota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap,2, sc.B, C1-U26

2771 /03/03/2015                                          -

Act Notarial nr. 27, din 02/03/2015 emis de Boamfa Adrian;

C24

Intabulare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Succesiune, cota actuala 11/687                                            .

Al

1) PELEI D1ANA                                             -------

OBSERVAȚII: cota de 11,04 mp din elementele de uz comun aferente ap.7:sc A, C1-U23

8815 / 19/06/2015                                             ' _

Document care conține, ds.țe.cv :earacterpersonal, pzytej'at'e de prevederile Legii Nr. 677/2001

Pagina 4 din 7


Fnrmtilar* vorciunpa 1 1


înscrieri privind dezmembrâmintele dreptului de proprietate, ■ drepturi reăîe de garanție și sarcini       ..........

Referințe

Act Nota-riai nr.-689; din 19/06/2015 emis de PAVĂL Doina;

C25

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687

- -                Al

1) .MUNTEANU - CANJA VIOREL MîHAI

2) MUNTEANU - CANJA IOANA DANIELA, ca bun comun, conform art, 339 Cod Civil,

OBSERVAȚII: cotă de 13/687părți din elementele de uz comun, aferentă apt. nr. 18, sc.C, Cl-Ul

1861

3 /11/05/2004

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 0;

C26

Intabuiare, drept de FOLOSINȚA, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) GRANCEA ELISAVETA-MARIA, necăsătorită, ca bun propriu

OBSERVAȚII: (provenita din conversia CF 6836)                                                              ~

ota de 11,04 mp din elementele de uz comun aferente ap.17, sc A, C1-U29

157

32/ 07/10/2015

Act Notarial nr. 1222, din 07/10/2015 emis de PAVĂL Doina;

C30

Intabuiare, drept de UZUFRUCT VIAGERpartaj voluntar, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) GHIRCO5AȘ ELENA, văduvă

OBSERVAȚII: Sarcina aferentă cotei din terenul aferent apartam.12 sc.B C1-U27

14348 / 23/08/2016

Act Notarial nr, 1847, din 23/08/2016 emis de Boamfa Adrian;

C35

Intabuiare, drept de FOLOSINTAcotă din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 12, sc.C, C1-U20, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

jofAl      -Ș.'-rJ,

te.

1) BĂRDAȘ ION                                                                 V; ' 'i ."-.'V

C36

Intabuiare, drept de FOLOSINTAcotă din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 12, sc.C, C1-U20, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/1374

Al. . .

1) BĂRDAȘ ANGELICA, n. Amarinii

15030 / 31/08/2016

Act Notarial nr. 2237, din 30/08/2016 emis de Popa Maria Cristina;

C37

Intabuiare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr, 8, sc.B, C1-U14, cumpărare, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al             _

1) ARON DUMITRU

2) ARON ELENA, căsătoriți în regimul comunității legale

18270 / 07/10/2016

Act Notarial nr. 2595, din 05/10/2016 emis de Popa Maria Cristina;

C38

intabuiare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 13,5 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. 14, sc.A, C1-U2, dobândit prin Convenție, cota actuala 13/687

Al

1) BĂRCUȚEAN LIVIU

2) BĂRCUȚEAN 9ULIA-GEORGIANA

818 / 24/03/1998

Contract De Vanzare Cumpărare nr. 335, din 17/03/1993 emis de RASC Fagaras;

C39

Intabuiare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun aferente apartam.il sc.C C1-U33, dobândit prin Leqe, cota actuala 11/687

Al

1) DUMJTRAȘCU GABRIEL D                                . „

2) DUMJTRAȘCU FELICIA E

21247 / 09/11/2017

Act Notarial nr. 2380, din 08/11/2017 emis de Gyergyai Mariana;

C42

Intabuiare, drept de FOLOSINTAdonație ca bun comun, asupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun aferente apt.4 sc.B C1.-U36 dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) CĂTĂRAMĂ ADRIAN SALIM

2) CĂTĂRAMĂ LAURA-MARIA, căsătoriți sub regimul comunității legale?-

6915 / 04/07/2007

Contract De Vanzare-Cumparare nr. 1079, din 04/07/2007 emis de notarpubiic Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C43

Intabuiare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 mp din elementele de uz comun, cotă aferentă ap.8, sc.C, C1-U38, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

Extrase pentru informare on-line la adresa epay.ancpi.ro

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, ' drepturi reăTe’de garanție și sarcini

Referințe

1) BALUȘ DAN-DANIEL

2) BALUȘ MIHAELA

147

58 / 06/07/2018

Act Notarial nr. 2277, din 05/07/2018 emis de Boamfa Adrian;     _              . .

C44

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferenta ap.nr.13, sc.A, C1-U8, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) RAIBU CORINA-MARIANA

2) RAIBU CONSTANTIN, căsătoriți sub regimul comunității legale de bunuri

23946 / 07/11/2018

Act Notarial nr. 3883, din 07/11/2018 emis de Boamfa Adrian;

C45

Intabulare, drept de FOLOSINTAcota de 11,04 m.p. din elementele de uz comun aferenta ap.19, sc.C. C1-U4,. dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) MOLDOVAN GHEORGHE-DAN

2) MOLDOVAN ANCUȚA-CORINA, n. FițUȘ

4322 /05/03/2019

Act Notarial nr. 186, din 05/03/2019 emis de Schneider Chelemen Eleonora Sonia;

C46

Intabulare, drept de UZUFRUCT VIAGERasupra 5/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, C1-U37,, dobândit prin Convenție, cota actuala 55/5496

Al

1) ROSMAN MARIA

C47

Asupra 5/8 parte din cota de 11,04 mp din elementele de uz comun, aferentă ap.l, sc.C, Cl-U37,se intabulează dreptul de IPOTECA LEGALĂ pentru garantarea plății rentei în bani, corespunzătoare întreținerii neexecutate, conform art.2386 alin.4 din Codul Civil

Al

1) ROSMAN MARIA

11548 / 05/06/2019

Contract De Vânzare-Cumpărare nr. 562, din 05/06/2019 emis de PAVĂL Doina;

C48

Intabulare, drept de FOLOSINTAasupra cotei de 11,04 m.p. din elementele de uz comun, aferentă ap. nr. 15, C1-U32, dobândit prin Convenție, cota actuala 11/687

Al

1) DUMITRU SORINA-CRISTINA, necăsătorită


L

r.

Document ca re.conți ne date..cu. caracter personal,, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

i             -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pagina 6 din 7.


Anexa Nr. 1 La Partea t                               1

Teren

Nr cadastral

Suprafață (mpj*

Observații / Referințe

----------ȚOp;

: 3099/1/C/2/2/1

687

construcția CI in CF 100002-C1 ...

* Suprafața este determinată™ planul de proiecție Stereo 70.

________________DETALl! LINIARE IMOBIL _______

Geometria pen tru acest imobil nu a fostg sit.

Date referitoare ia teren

Nr Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

687

-

nr.top.3099/l/c/2/2/l

Extrasul de carte funciară generat priri sistemul informatic integrat ai ANCPI conține informațiile din cartea funciară active la data generării. Acesta este valabil în condițiile prevăzute de art. 7 din Legea nr. 455/2001, coroborat cu art, 3 din O.U.G, nr. 41/2016, exclusiv în mediul electronic, pentru activități și procese administrative prevăzute de legislația în vigoare. Valabilitatea poate fi extinsă și în forma fizică a documentului, fără semnătură olografă, cu acceptul expres sau procedural al instituției publice ori entității care a solicitat prezentarea acestui extras.

Verificarea corectitudinii și realității informațiilor conținute de document se poate face la adresa www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare Online disponibil în antet. Codul de verificare este valabil 30 de zile calendaristice de la momentul generării documentului.

Data și ora generării, 16/07/2019, 11:43BOSANCU VERGINIA - ANGELICA

referent

OCPI Brașov - BCPI Făgăraș