Hotărârea nr. 75/2020

HOTĂRÂREA nr.75 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Doctor loan Şenchea tronson I”, imobil situat în Făgăraş, în suprafaţă de 15.756 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul pub

ROMÂNIA        s-

JUDEȚUL BRAȘOV       Kntf/ teEfistai

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii. Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA nr.75 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului "Strada Doctor loan Șenchea tronson I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.756 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6419 /20.02.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 6419 /1/20.02.2020, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Strada Doctor loan Șenchea tronson I”, situat în Făgăraș în suprafață de 15.756 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, de Adeverința nr. 6419/2/20.02.2020 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 6/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L., având ca obiect imobilul ” Strada Strada Doctor loan Șenchea tronson I”, situat în Făgăraș, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniul public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil ” Strada Doctor loan Șenchea tronson I” nr. 6/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L.

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ” Strada Doctor loan Șenchea tronson I”, situat în Făgăraș în suprafață de 15.756 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Doctor loan Șenchea tronson I”, situat în Făgăraș, în suprafață de 15.756 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă completarea inventarului centralizat a! domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cehdiibdocumentația cadastrală cu imobilul descris la art. 2 și art.3 în-                                             -' , z-'C \

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor ^prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DÎONISIE
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50


ROMÂNEA JUDEȚUL BRAȘOV         v

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

..... .Jbhcn, Ne. 3. SObZt'U. ’!• : 03’O 203 211 317 . f- • : C0 l(j 2G3 213 OZO W’;u: wv.’.v.pdrnuria-fw ]f.r . >.ic , imeil: .,<.c tw.-uui.jy xirr .-i<. -.io


Nr. 6419/2/20.02.2020


ADEVERINȚĂPrin prezenta adeverim că imobilul ” Strada Doctor loan Șenchea tronson I” situat în Făgăraș, în suprafață de 15.756 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 6/2020 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L, precum și cu imobilul ce face obiectul HCL nr........../........................

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU


NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

\ SEMNĂTURA

I.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

20.02.2020

2.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TĂNASE

• • •

— /

—rfLe———— ț/t

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.2201^9

CUI-22301721

REG. COM. 108/2299'2007

PROIECT NR. 6/2020

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL

STRADA DOCTOR IOAN SENCHEA TRONSON I

BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Doctor loan Senchea tronson I

Tipul lucrării: Prima înscriere imobil strada Doctor loan Senchea tronson I Ia numele Municipiului Fagaras - domeniul public, înscriere in baza HOL nr.

....../2020.

Pentru intocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape :

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren impreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 958 m si suprafața de 15756 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am întocmit prezenta documentație cadastrala de prima înscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Doctor loan Senchea tronson I din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fațadele construcțiilor vecine imobile proprietăți particulare la est si vest, strada Nicolae Balcescu Ia nord, Strada Uniunii la sud.

 • 3- Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.

 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS. . -

 • -Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica GS

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu~l/4 sie^i-i?'diîScare s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele conștructiiloiF^âine. C Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS O8.așjgură^grecizie de măsurare de ±(1 + l ppm „v D) mm în cazul temperaturilor cuprinse'îrLintervalul'ț-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte seodezice de sprijin vechi si noi folosite: Punctele S 1-^-S 14.


 • - Descrierea punctelor topografice noi: Punctele S HS14 cui metalic.

Data întocmirii: 01.2020

. . i •      .                          Semnătură si

...............   - -              Ing. Arsu (