Hotărârea nr. 72/2020

HOTARAREA nr.72 din data de 31 martie 2020 - privind prima înscriere a imobilului ’’Strada Iazul Morii tronson I”, imobil situat în Făgăraş^îh suprafaţă de 2.202 mp, ca fiind de uz şi interes public local şi atestarea apartenenţei la domeniul public.al Mun

ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


“ Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTARAREA nr.72 din data de 31 martie 2020

- privind prima înscriere a imobilului "Strada Iazul Morii tronson I”, imobil situat m Făgăraș^în suprafață de 2.202 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public.al Municipiului Făgăraș precum și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6143 /19.02.2020 al Compartimentului evidență patrimoniu și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș 6143 /1/19.02.2020, prin care se propune aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Strada Iazul Morii tronson I”, situat în Făgăraș în suprafață de 2.202 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local, atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului și modificarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș, de Adeverința nr. 6143/2/19.02.2020 a Compartimentului Evidență patrimoniu prin care se confirmă identitatea dintre imobil și lucrarea cadastrală nr. 4/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L. , având ca obiect imobilul ” Strada Iazul Morii tronson I”, situat în Făgăraș precum și identitatea dintre imobilul ce face obiectul documentației cadastrale și cel identificat la poziția nr. 87 din Inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș, precum și art. 8 din OG nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, prin care se atestă apartenența la domeniu] public al bunului,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare modificată și completată de OUG nr. 31/2018, Ordinului nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, ale art.858-861, art. 863, lit.f, art. 881 și următoarele din Cod civil, ale art. 129, alin.2, lit. c, art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.l și alin.2, art. 243, alin.i, lit.a și art. 287, lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se însușește documentația cadastrala de primă înscriere imobil ” Strada Iazul Morii tronson I” nr. 4/2020 întocmită de către S.C. ARSU CAD S.R.L

Art.2. Se aprobă prima înscriere a imobilului ” Strada Iazul Morii tronson I”, situat în Făgăraș în suprafață de 2.202 mp, în vederea întabularii definitive în cartea funciară, ca fiind de uz și interes public local

Art.3. Se atestă apartenența la domeniul public al Municipiului Făgăraș a imobilului ” Strada Iazul Morii tronson I”, situat în Făgăraș, în suprafață de 2.202 mp, ca fiind de uz și de interes public local.

Art.4. Se aprobă modificarea inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu bunul descris mai sus și confirmat ca fiind identic cu cel din documentația cadastrală, respectiv modificarea

poziției nr. 87 din Inventarului centralizat al domeniului public al Municipiului Făgăraș cu imobilul descris la art. 2 și art.3 în.

Art.s. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment evidenta patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILADAN DIONISIECONTRASEMNEAZĂ, SECRETARI, NERAL LAURA ELENA GIUNCA /// t i v
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex. Compartiment evidenta patrimoniu

 • 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

ROMÂNIA       .-•y. s ;


M ‘. ... ..             JUDEȚUL BRAȘOV            2

&y'   MONICIPIUL. FĂGĂRAȘ

•* i ■. I '■:;)! L-riCH, i\i .. uuS^ >U, T : Ou < •    0 2.1313, F» : Ol. .O 2<;b,3 1 020

V ::l>: wv. v.riiri ’ -t.    • . ,.i . _i.           i . jr '• sUUt ri : -Giguri..,.ro


Nr. 6143/2/19.02.2020

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta adeverim că imobilul ” Strada Iazul Morii tronson I” situat în Făgăraș, în suprafață de 2.202 mp, se identifică cu cel din lucrarea cadastrală nr. 4/2020 întocmită de către S.C Arsu Cad S.R.L și cu cel identificat la poziția nr. 87 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

NR. CRT.

FUNCȚIA ȘI ATRIBUȚIA

NUMELE ȘI PRENUMELE

DATA

V SEMNĂTURA

1.

Arhitect Șef

LILIANA BOER

19.02.2020

2.

Consilier Comp. Evidență Patrimoniu

ELENA TĂNASE

SC ARSU CAD SRL

FAGARAS B-DUL UNIRII BL.1B MEZANIN

TEL. 0722.220179

CUI- 22301721

REG. COM. J08/2299/2007

PROIECT NR. 4/2020

DEN. LUCRĂRII - PRIMA ÎNSCRIERE IMOBIL STRADA JAZUL MORII TRONSON I


BENEFICIAR- MUNICIPIUL FAGARAS


ÎNTOCMIT- ING. ARSU COSTICA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Adresa imobil: UAT Fagaras, strada Iazul Morii tronson I

Ținui lucrării: Prima înscriere imobil strada Iazul Morii tronson I la numele

Municipiului Fagaras - domeniul public, înscriere in baza HCL iir......./2020.

Pentru Întocmirea documentației cadastrale am parcurs următoarele etape :

 • a. Identificarea amplasamentului

 • b. Documentarea tehnica

 • c. Măsurători efectuate in teren

 • d. întocmirea documentației cadastrale

Identificarea imobilului s-a realizat in teren împreuna cu Arh. Sef al Municipiului Fagaras, d-na Liliana Boer.

Documentarea tehnica s-a realizat in baza informațiilor obținute prin consultarea bazei grafice de la OCPI Brașov, a Cărților Funciare si a schitelor CF de la B.C.P.I. Fagaras.

In urma prelucrării datelor obținute din măsurători, rezulta ca tronsonul de strada intre limitele indicate mai jos are lungimea de 257 m si suprafața de 2202 mp.

Având in vedere cele aratate mai sus, am intocmit prezenta documentație cadastrala de prima inscriere in conformitate cu Ordinul nr. 700/2014.

 • 2. Scurta prezentare a situației din teren:

Imobilul care face obiectul prezentei documentatii este strada Iazul Morii tronson I din Fagaras. Strada este delimitată de gardurile si fațadele construcțiilor vecine imobile proprietăți particulare la est si vest, strada Nicolae Balcescu la sud, alee la nord.

 • 3. Situația juridica a imobilului'.

Proprietar : Municipiul Fagaras- domeniul public.


 • 4. Operațiuni topo-cadastrale efectuate:

 • - Metoda folosita- Radieri GNSS si de pe borne determinate GNSS.

 • - Aparatura folosita- Statie totala LEICA TS 06 si GNSS Leica GS 08-

Pentru imobilul în cauză s-a realizat o ridicare topografică cu 6\sta$W s-au radiat punctele care definesc limitele imobilului- fațadele construcțiiloi5v£'cinejU y Celelalte puncte au fost radiate GNSS. Sistemul GNSS Leica GS 08 asigurăArprecizie de măsurare de ±(1 + 1 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul'(-20°C la + 40°C). Statia totala Leica TS 06 asigură o precizie de măsurare a unghiurilor de 5 secunde și o precizie de măsurare a distanțelor de ±(3 + 3 ppm x D) mm în cazul temperaturilor cuprinse în intervalul (-20°C la + 40°C).

Preciziile obținute: măsurătorile realizate s-au încadrat în toleranțele admise de normele și normativele în vigoare.

 • - Sistemul de coordonate: STEREO-70

 • - Sistemul de referința cote: MAREA NEAGRA-1975

 • - Puncte geodezice de sprijin vechi si noi folosite:

Punctele SI, S2, S3.

 • - Descrierea punctelor topografice noi: Punctele SI, S2, S3 cui metalic.

  Data intocmirii: 01.2020Semnătură si stampîTâ-/' Ing. Arsu Codii ca

/> C5RTIP1

/?

ie ,

(S A

I ' SERiA

■     ’ . GE