Hotărârea nr. 71/2020

HOTARAREA nr.71 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea participării Municipiului Făgăraş în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/202O/3/3.I/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţ

ROMÂNIA     t


JUDEȚUL BRAȘOV     '

CONSILIUL LOCAL FĂGĂ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040'268 2®

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagâras:fr


HOTARAREA nr.71 din data de 31 martie 2020

- privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2O2o/3/3.i/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 - obiectiv de investiții “Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice “

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 8939 din 09.03.2020 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 8939/1 din 09.03.2020 prin care se propune aprobarea participării Municipiului Făgăraș Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2O2o/3/3.i/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 - obiectiv de investiții “Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice “ și a procedurii de consultare a asociațiilor de proprietari din Municipiul Făgăraș cu privire la înscrierea în Programul Operațional Regional 2014-2020, conform anexelor de la nr. 1 - până la nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare,

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice, modificata si actualizata, precum si de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; art. 36, alin. 2. lit. e), alin. 7, lit. a, art. 39, alin. 1, din Legea nr. 215/2001 - Legea administrației publice - republicata,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Aprobă ca oportună și necesară participarea Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apelul de proiecte cu titlul

POR/202o/3/3.i/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, PI 3.1, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 în vederea finanțării și realizării proiectului “Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice

ART. 2. Se aprobă procedura de consultare a asociaților de proprietari din Municipiul Făgăraș în vederea înscrierii în Programului Operațional Regional 2014-2020, conform următoarelor documente anexe de la nr. 1 - până la nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se împuternicește primarul SUCACIU GHEORGHE să semenze toate actele necesare în numele Municipiului FĂGARAȘ.

ART.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere, .....împotrivă

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar general

 • - 1 ex. Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale.

 • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex. Afișare

Cod F-50

Anexa 1 Ia HCL nr.ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea.....;.......  .’. Județul

Str...........

Codul fiscal Nr..:...............


-/


Către: MunicîpiuLFăgăraș -


.—. hr.........bl.............. sc.----:    <, Solicitare de înscriere în proiectu'lA.

''ReabiTftlreă't'ermîcă’blocuri cTe locuințe din Municipiul Făgăraș în vederesFc-reșterii eficienței energetice


Domnule Primar,

Urmare a înștiințării dumneavoastră cu privire la posibilitatea înscrierii în cadrul proiectului "Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice " pe care Municipiul Făgăraș intenționează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020,

având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ghidului solicitantului - Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, în temeiul împuternicirii acordate de adunarea generală a asociației de proprietari prin Hotărârea nr............din data de

••................................

Asociația de proprietari din Municipiul Făgăraș, Jud. Brașov str..............................................................., bl............., sc.

............codul fiscal........................................  codul poștal................, prin prezenta, solicită înscrierea blocului de locuințe de la adresa sus menționată în proiectul “Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice

în susținerea cererii se anexează:

 • - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr............din data de..................................;

 • - Tabelul poprietarilor privind solicitarea finanțării în cadrul Programul Operațional Regional (POR) 20142020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale, și pentru lucrările de intervenție propuse prin docmentația tehnico-economică;


TABELUL PROPRIETARILOR DIN BLOCUL (adresa completa):

solicitarea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării ■nte a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, și pentru lucrările de intervenție propuse prin documentația tehnico-economică

Situație la data de................

Scara .

Numărul apartamentului in bloc

Proprietar/I (nume si prenume)

Destinația (locuință / spațiu comercial / locuința - persoanelor juridice, a primăriei Municipiului Făgăraș sau a autorităților și instituțiilor publice/ apartamente cu alta destinație -persoana fizica/a persoanelor juridice, a primăriei Municipiului Făgăraș sau a autorităților și instituțiilor publice)

Acordul in calitate de proprietar/ împuternicit legal al acestuia

DA/NU/Nu completează

Semnătură

Semnătură pentru acord in calitate de proprietar/ împuternicit legal al acestuia ■ pentru acces la refacerea finisajelor interioare din apartament Daca va fi cazul

l 1

t                                      t -

st i ■.. -        ■ ■

- 1                   ' IVII

o ’

. f ••

■                                                   . i

Scara

Numarul apartamentului in bloc

Proprietar/i (numeai prenume)

Destinația (locuință/spațiu comercial / locuința - persoanelor Juridice, a primăriei Municipiului Făgăraș sau a autorităților și instituțiilor publice/ apartamente cu alta destinație -persoana fizica/a persoanelor juridice, a primăriei Municipiului Făgăraș sau a autorităților și instituțiilor publice)

Acordul in calitate de proprietar/ împuternicit legal al acestuia

DA/NU/Nu completează

Semnătură

Semnătură pentru acord in calitate de proprietar/ împuternicit legal al acestuia pentru acces la refacerea finisajelor interioare din apartament Daca va fi caztri

1

rul apartamentelorai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse [obligatoriu minim 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente):

rul apartamentelorai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun inteivențnîn interiorul apartamentelor (obligatoriu 100% acolo unde soluția tehnică prevede acest tip de lucrări de intervenție);

rul apartamentelor cu destinație locuință -aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Primăriei Făgâra ș sau a autorităților și instituțiilor publice-, precum si numârul apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință -în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Primăriei Făgaraș sau a autorităților și Instituțpiionpublice-, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse (obligatoriu 100% din totalul spațiilor/apartamentelor încadrate în aceste ul în rare întruni bloc sunt mai multe scări sau tronsoane cu mai multe Asociații de proprietari, se va'întocmj'un tabel centralizator al proprietarilor la nivel de bloc.

Anexa 3 la HCL nr.Z^^.. din

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul1 ............................................................................ fiul lui ................................ și al ..................................

născut la data de.........................în localitatea............................. sectorul/județul........................... domiciliat în

............................., str.............................nr.........., bloc.......... scara.........., etaj ........, ap........., sectorul/județul ................................................., posesorul buletinului/cărții de identitate seria ......................... nr.................... eliberat/ă de ............................... la data de ............................, cod numeric personal

........................................................ având calitatea de proprietar al apartamentului nr. /spațiului comercial................................ bloc .........., sc............., et......... sector ............................, cu destinația

de..................luând cunoștință de:

 • > înștiințarea Primarului Municipiului Făgăraș cu privire la posibilitatea înscrierii blocului în cu privire la posibilitatea înscrierii blocului în cadrul proiectului "Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice “ pe care Municipiul Făgăraș intenționează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020;

 • > Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr.......din data de

 • > Hotărârea adunării generale a asociației de proprietari din blocul mai sus amintit nr

data de

îmi asum prin prezentul, angajamentul ferm de a suporta integralLL'(100%) valoarea cheltuielilor lucrărilor de intervenție aferente apartamentului/spațiului comercial mabsus menționat.

Valoarea totală finală a cheltuielilor lucrărilor de intervenție,' aferente apartamentului/spațiului comercial mai sus menționat, vor fi notificate de către UAT către Asociația de proprietari cel târziu în termen de 30 de zile de la data semnării procesului ;y,erbal dze recepție la terminarea lucrărilor. Valoarea aferentă apartamentului/spațiului comercial va ^determinată de către UAT, în mod proporțional cu cota parte indiviză din proprietatea’’comună aferentă apartamentului/spațiului comercial, prin raportare la valoarea finală a lucrărilor de intervenție.

Plata cheltuielilor lucrărilor de intervenție aferente apartamentului/spațiului comercial mai sus menționat, se va efectua conform predvederilor HCL............../...........privind aprobarea finanțării

din bugetul local al Municipiului Făgăraș a cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea energetică prin proiectele de reabilitare energetiă cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A—Clădiri- Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul-Local al Municipiului Făgăraș în legătură cu lucrările de reabilitare energetică .                          -■■■•>    ...-7.

Data:.......................

Semnătură:....................CONTRACT DE MANDAT

cu privire la stabilirea și efectuarea acțiunilor de pregătire, contractare și implementare a proiectului pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din Municipiul Făgăraș, Județul Brașov

Nr............../.

Prezentul contract de mandat se încheie în conformitate cu prevederile Codului civil, ale art. 10 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările si completările ulterioare, ("OUG nr. 18/2009”) în baza înștiințării Primarului Municipiului Făgăraș cu privire la posibilitatea înscrierii blocului în cadrul proiectului "Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice" pe care Municipiul Făgăraș intenționează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 și a Hotărârii adunării generale a proprietarilor nr...............din data............................. /^-

>\

Prezentul contract de mandat se incheie intre următoarele parti:              >'

— \                     .  ,-S        /

1. Asociația de proprietari.............................................................................. cu sediuUin Municipiul Făgăraș,

Jud. Brașov, str...................................................................  nr....,  bl....................... sc.'      ......telefon

......................... fax ............., cont IBAN .....................................................^'^deschis la

................................................... cod fiscal ................................, reprezentata prin dna/dl...................................................... in calitate de președinte, posesoare/posesor al actului de identitate

tip ..., seria ..., nr........................., eliberat de ..............................  la data de ......................, domiciliat in

Municipiul Făgăraș, Jud. Brașov, str....................................... nr. ..., bl........., sc........, et......., ap......., sectorul

....., născut la data de ............................, in localitatea ............................. sectorul /județul........ fiica/fiul lui ..................................si a/al .............................  cod numeric personal ........................................în calitate de

MANDANT, denumită în continuare Asociația

Și

2. Municipiul Făgăraș, cu sediul in Făgăraș, Str. Republicii, nr. 3, Jud. Brașov, CUI 4384419, telefon: 0268/21.13.13, fax 0268/21.30.20 reprezentat de Gheorghe Sucaciu, având funcția de Primar al Municipiului Făgăraș în calitate de MANDATAR, denumită în continuare Unitatea administrativ-teritorială sau UAT

CAPITOLUL I

Obiectul contractului de mandat

Art. 1. Asociația încredințează Unității administrativ - teritoriale stabilirea și efectuarea masurilor și - acțiunilor ce se impun pentru pregătirea, contractarea și implementarea unui proiect pentru creșterea -performanței energetice a blocului de locuințe..............................t..............  ....................................-, în condițiile și

eu respectarea prevederilor Ghidului specific al Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor.în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod-nr.. ROR/775/3) --Axa: prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile: în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Art. I1. Lucrările de intervenție precum și principalii indicatori fizici și valorici se vor aduce la cunoștința Asocieției, prin completarea, după caz, a unui act adițional.

CAPITOLUL II

Durata contractului de mandat

Art. 2. (1) Contractul de mandat intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți.

(2) Contractul de mandat își păstrează valabilitatea până la recuperarea de către unitatea administrativ-teritorială(UAT) de la Asociație a sumelor din proiect ce revin acesteia din urmă, conform clauzelor contractuale.

CAPITOLULUI

Obligațiile părților contractante

Art. 3. - Obligațiile Unității administrativ- teritoriale sunt următoarele:

a), să depună, în nume propriu, dacă consideră oportun, toate demersurile utile și necesare obținerii finanțării din fonduri structurale nerambursabile pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe/a tronsonului de bloc, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Programul Operațional regional (POR) 2014-2020 pentru Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor. Operațiunea A- Clădiri rezidențiale. Părțile convin în mod expres că Unitatea administrativ teritorială are dreptul, nu și obligația, de a depune toate demersurile necesare în vederea obținerii finanțării din fonduri structurale nerambursabile;

 • b) . să implementeze pe propria răspundere proiectul finanțat prin Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice,' ai gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile.-publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale? cu respectare' contractului de finanțare și a prevederilor Ghidului specific al Solicitantului;

 • c) . să asigure realizarea Expertizei tehnice a clădirii;                                  - j /

 • d) . să asigure realizarea Raportului de audit energetic (RAE);

 • e) . să asigure întocmirea documentației de avizare pentru lucrările de intervenție'(DALI) și să supună aprobării, conform legii, indicatorii tehnico-economici pentru lucrările de intervenție;

 • f) . să asigure realizarea Proiectului tehnic (PT);

 • g) . să transmită spre aprobare Asociației Expertiza tehnică a clădirii, Raportul de audit energetic, documentația de avizare pentru lucrările de intervenție, respectiv Proiectul tehnic (sau secțiunile relevante ale acestora) și să încheie un act adițional la prezentul contract de mandat cuprinzând indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și sumele aferente cotelor de participare la proiect ale celor două părți. Ulterior finalizării lucrărilor de reabilitare termică, documentele menționate anterior urmează să fie predate Asociației;

 • h) . să emită, în condițiile legii, certificatul de urbanism, autorizația de construire și, ulterior, ordinul de începere a lucrărilor;                                           -

 • i) . să suporte, dacăva fi cazul, toate cheltuielile necesare depunerii cererii de finanțare, până la data depunerii;

 • j) . să contracteze, după caz, după semnarea contractului de finanțare aferent Axei prioritare 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de^rbon, Prioritatea-de investiții 3.1 -Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a-utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale, Programul Operațional Regional 2014-2020, executarea lucrărilor de intervenție;

 • k) . după contractarea lucrărilor de execuție să întocmească și să transmită spre semnare Asociației actul adițional la prezentul contract de mandat cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea lucrărilor de intervenție, implicit sumele aferente ratelor de co-finanțare ce revin celor două părți;

 • 1) să asigure, co-finanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului, dacă acesta va fi finanțat în cadrul Programului Operațional Regional [POR] 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A-Clădiri rezidențiale, în procent de 40% cu recuperarea ulterioară de la Asociație, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, a:

 • - unui procent de 25%, reprezentând rata de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile ale proiectului ce revine acesteia, și

 • - a unui procent de 100% din valoarea cheltuielilor corespunzătoare: (i) apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică, cu destinație de locuință] aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice și (ii) apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice; conform prezentului Contract de mandat;

 • m) să pună la dispoziția Asociației, la solicitarea acesteia, în copie xerox sau în format electronic, orice document privind lucrările de intervenție propuse, respectiv realizate;

 • n) să organizeze recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală după expirarea garanției de bună execuție;

 • o) după caz, dacă pe parcursul executării contractului de lucrări costul intervenției se modifică, cu respectarea legislației din domeniul achizițiilor publice, să întocmească și să transmită Asociației spre aprobare și semnare actul adițional la prezentul contract de mandat cu indicatorii tehnico-economici, durata lucrărilor de intervenție și valoarea finală a lucrărilor de intervenție, implicit sumele finale aferente cotelor de participare ale celor două părți la cheltuielile eligibile ale.preiectului;

 • p) să predea Asociației cartea tehnică a construcției, atunci când aceasta .exista, completată conform legislației în vigoare;                                                          -'

 • q) să transfere Asociației bunurile, echipamentele sau instalațiile achiziționate prin proiect; |

 • r) să instiinteze Asociația asupra existentei oricărei situatii de natura sa iișprejudicieze interesele, precum si asupra acțiunilor întreprinse;                                                <

 • s) să numească în comisiile de organizare a licitațiilor pentru selectarea executantului-de lucrări câte un reprezentant al asociației de proprietari la propunerea adunării generale a asociației.

Art. 4. -1). Obligațiile Asociației sunt următoarele:

 • a) , să ia cunoștință de conținutul indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare și să trasmită acordul scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare contribuției ce revine Asociației de proprietari;

 • b) . ulterior supunerii spre aprobare, să își însușească, prin semnarea de act/e adițional/e la prezentul contract de mandat, indicatorii tehnico-economici, valorile și durata de execuție aferente proiectului, stabilite în documentația tehnică;

 • c) . în cazul în care denunță unilateral contractul de mandat, să constituie/ să transfere Unității administrativ teritoriale sumele corespunzătoare ratei de co-finanțare a cheltuielilor proiectului/ cota de contribuție proprie, ce revin Asociației, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare; .         ..                                               .

-     d). să constituie/ să transfere, conform dispozițiilor Capitolului IV. Mecanismul de recuperare, Unității

administrativ teritoriale sumele reprezentând cota de contribuție- a Asociației la: lucrările de intervenție, sau, după caz, în cazul finanțării proiectului din fonduri structurale nerambursabile, contribuția Asociației la cheltuielile eligibile și neeligibile ale proiectului, așa cum sunt acestea prevăzute la art. 3 lit 1) de mai sus.

 • e) . să pună la dispoziția. Unității administrativ teritoriale cartea tehnică a imobilului, fișa tehnică a imobilului sau orice alt document din care să rezulte faptul că blocul a fost construit în baza unui proiect tehnic elaborat în perioada 1950- 1990 ;

 • f) . să împuternicească președintele asociației de proprietari să semneze actele adiționale la prezentul contract de mandat;

 • g) . să desemneze un reprezentant pentru recepția la terminarea lucrărilor și pentru recepția finală;

 • h) . să asigure, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea lucrărilor, menținerea imobilului reabilitat termic în condiții similare cu cele existente la data încheierii Procesului verbal de recepție finală;

 • i) . să asigure reprezentanților Unitatii administrativ teritoriale Făgăraș / Agenției de Dezvoltare Regională Centru/ Direcției Generale Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și/sau altor structuri care reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu atribuții de control / verificare / audit privind finanțările din fonduri structurale nerambursabile, accesul în vederea efectuării unor misiuni de control pe perioada de implementare a proiectului, cât și pe durata contractului de finanțare, inclusiv până la expirarea termenului de 5 ani de la data închiderii oficiale a Programului Operațional Regional 2014-2020, daca va fi cazul;

 • j) . să desemneze, dacă consideră necesar, un reprezentant al asociației de proprietari, la propunerea adunării generale a asociației de proprietari, în comisiile de organizare a licitațiilor pentru selectarea executantului de lucrări, și, după caz, un reprezentant care să participe la contractarea proiectării și a execuției lucrărilor de intervenție.

 • 2). Obligațiile președintelui Asociației, ca reprezentant împuternicit de aceasta, sunt:

a), să informeze proprietarii, prin afișarea în maxim 3 zile lucrătoare la avizierul Asociației, a tuturor documentelor primite/transmise de la/la Unitatea administrativ- teritorială sau a'îînui anunț privind posibilitatea consultării acestora, dacă sunt voluminoase și nu se pot afișa,

 • b) . să convoace adunarea generală a proprietarilor în maxim 2 zile lucrătoare după., primirea de la Unitatea administrativ - teritorială a indicatorilor tehnico-economici, ă valorilor și1 a duratei de execuție a lucrărilor de intervenție, precum și pentru stabilirea cotelor de participare în sarcina fiecărui proprietar;

 • c) . să supună spre aprobare adunării generale a proprietarilor modificările apărute în procesul de pregătire, contractare și implementare a proiectului, privind:

 • 1. trasnsmiterea acordului scris cu privire la nivelul maximal al cheltuielilor corespunzătoare contribuției ce revine Asociației de proprietari;

 • 2. indicatorii tehnico-economici și durata de execuție aferente lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică a proiectului;

 • 3. cuantumul sumei aferente ratei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile in procent de 25% ce revine Asociației, daca proiectul va fi finanțat, la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile;

 • 4. cuantumul sumei reprezentând cota de participare în sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuință, pentru constituirea sumelor aferente co-finanțării cheltuielilor eligibile ce revin Asociației în cadrul proiectului, dacă proiectul va fi finanțat, la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile;

 • 5. cuantumul sumei reprezentând cota de participare in sarcina fiecărui proprietar de apartament cu destinația locuința, care beneficiază de ajutoare de natura sociala;

 • 6. cuantumul sumei aferent ratei de co-finanțare a cheltuielilor neeligibile în procent de 25% ce revine Asociației pentru apartamentele cu destinație de locuință (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară o activitate economică, cu destinația de locuiință) ai căror proprietari sunt persoane fizice, dacă proiectul va fi finanțat, la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile; ..........-....... .

 • 7. cuantumul sumei aferent ratei de co-finanțare a cheltuielilor neeligibile în procent de 100% din valoarea cheltuielilor aferente: (i) apartamentelor cu destinație de locuință (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică, cu destinație de locuință), aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a .. autorităților și instituțiilor publice și (ii) apartamentelor cu destinația de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuința, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice, dacă proiectul va fi finanțat, la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile;

 • d) . să solicite acordul scris (semnarea unui angajament de plată) al proprietarilor de apartamente cu altă destinație decât cea de locuință, respectiv de spații comerciale, și al proprietarilor de apartamente cu destinație de locuință aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice privind sumele aferente lucrărilor de reabilitare termică a acestora, în condițiile în care aceste cheltuieli sunt suportate în totalitate de proprietari;

 • e) . să solicite acordul scris al proprietarilor de apartamente pentru lucrările care presupun intervenții în interiorul apartamentelor, lucrări ce sunt detaliate în cuprinsul Ghidului Solicitantului și al soluției tehnice, dacă va fi cazul;

 • f) . sa transmită, ulterior semnării, actele adiționale la prezentul contract de mandat către Unitatea administrativ teritorială, în maximum 30 de zile lucrătoare de la primire;

 • g) . să vireze pe numele UAT suma ce îi revine, pentru plata contribuției proprii ce revine Asociației. Art. 5. Asociația nu poate solicita modificări ale proiectului ulterior emiterii autorizației de construire. Art. 6. în cazul în care adunarea generală a asociației de proprietari nu aprobă executarea lucrărilor de intervenție fundamentate în documentația tehnică, hotărârea motivată a adunării generale a proprietarilor va fi transmisă Unității administrativ- teritoriale înainte de începerea execuției lucrărilor, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 4, alin. 1), lit. c) din prezentul contract de mandat.

CAPITOLUL IV

Mecanismul de recuperare

Art. 7. (1) Mecanismul de recuperare a cotei de contribuție proprie ce revine proprietarilor/Asociației de proprietari, respectiv cheltuielilor eligibile și neeligibile dacă proiectul este finanțat, la un moment dat, din fonduri structurale nerambursabile are drept scop stabilirea regimului finanțăritecotei-Aso'Giației pentru implementarea proiectului menționat la art.l și recuperării de către UAT a acestorlcheltuieli.

 • (2) Ratele de co-finanțare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt:         .? £7

 • - 60% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - Fondul European de Dezvoltare^Regională șilbugetul de stat;

 • - 40% din cheltuielile eligibile ale proiectelor - UAT și Asociația de proprietari.               ~

 • (3) Contribuția proprie a UAT și a Asociației reprezintă diferența dintre valoarea totală â proiectului și valoarea finanțării din fonduri structurale nerambursabile acordate de Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat.

 • (4) Ratele de co-finanțare ale UAT și Asociației prevăzute la aliniatul (2) (privind cheltuielile eligibile și neeligibile pentru spațiile de locuit aflate in proprietatea persoanelor fizice, inclusiv sediu de firma declarat la ONRC, care nu desfasoara activitate economica (și spațiile comune aferente acestora) sunt:

 • - 15 % contribuția Unității Administrativ Teritoriale

 • - 2 5 % contribuția Asociației.

 • (5) Contribuția proprie a Asociației va cuprinde următoarele:

 • a) cota parte de 25% prevăzută la aliniatul (4) din:                               -           .

 • - cheltuieli eligibile;

 • - cheltuieli neeligibile aferente proiectului pentru apartamente cu destinație de. locuit aflate în proprietatea persoanelor fizice; -

 • b) cota de 100% aferentă cheltuielilor neeligibile ce revin proprietarilor: • ...     .   ’

  - apartamentelor cu destinație locuință (inclusiv a apartamentelor declarate la ONCR'ca sedii sociale de firmă, caie nu desfășoară activitate economică] aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a


autorităților și instituțiilor publice;

 • - apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice , a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice.

 • (6) Sumele avansate de Municipiul Făgăraș pentru asigurarea contribuției proprii a Asociației în ipoteza in care proiectul este finanțat din fonduri structurale nerambursabile se recuperează prin taxa de reabilitare termica. Cota de 100% aferenta cheltuielilor neeligibile ce revine proprietarilor de apartamente se va plăti de aceștia (sau de Asociație] conform angajamentului de plată.

 • (7] Modalitatea de recuperare a sumelor avansate de Municipiul Făgăraș pentru asigurarea contribuției proprii a Asociației de Proprietari este stabilită în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr..........

/............................privind aprobarea finanțării din bugetul local al Municipiului Făgăraș a cotei de contribuție

Făgăraș în legătură cu lucrările de reabilitare energetică

(8] în cazul în care se constată situații de încadrare greșită pe cote de finanțare, Unitatea administrativ teritoriala va demara procedura de recalculare și recuperare a părții de cofinanțare corespunzătoare.


(9] Taxa pentru reabilitare termica se urmărește si se executa, in conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala.

zC                '

CAPITOLUL V              y r. \ ;

încetarea contractului de mandat •- î-’/f î-

Art.8.1] Prezentul contract de mandat încetează prin executarea, de către ambele.părți; ă-futuro/obligațiilor ce le revin conform prezentului contract de mandat și legislației aplicabile. ~            ~

2] în plus, față de cazul de încetare prezentat în alineatul precedent, contractul de maridatșîncetează de plin


ce revine proprietarilor/asociațiilor de proprietari pentru reabilitarea energetică prin proiectele de reabilitare energetiă cofinanțate prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A — Clădiri Rezidențiale, precum și mecanismul de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului drept, fără somație și fără îndeplinirea altor formalități, în cazul în care:

 • a] în urma raportului de expertiza tehnică: (i] se prevede necesitatea executării unor lucrări de consolidare/ reparații care condiționează executarea lucrărilor de intervenție pentru creșterea performanței energetice a blocului de locuințe/a tronsonului de bloc sau (ii] blocul de locuințe se încadrează în clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnică, la care nu s-au executat sau se află în curs de execuție lucrări de intervenție pentru creșterea nivelului de siguranță la acțiuni seismice a construcției existente;

 • b] asociația hotărăște că nu este de acord cu executarea lucrărilor de intervenție, după luarea la cunostințăa documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, la orice fază a pregătirii și contractării proiectului, dar înaintea începerii execuției lucrărilor de intervenție.

3) Oricare dintre părți are dreptul de a considera contractul de mandat reziliat de drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, și de a pretinde daune interese în cazul în care cealaltă parte, din culpa sa exclusivă, nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract de mandat, sau le îndeplinește necorespunzător.

CAPITOLUL VI Forța majora

Art. 9. în sensul prezentului Contract de mandat, forța majoră reprezintă orice eveniment imprevizibil și de neînlăturat, intervenit după încheierea prezentului Contract de mandat și care împiedică executarea în tot sau în parte a acestuia, fiind constatată de o autoritate competentă. Sunt considerate situații de forță majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: războaie, calamități naturale, epidemii și alte evenimente similare.

Art. 10. - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract de- mandat, pe toată perioada în care aceasta acționează și numai dacă a fost notificată corespunzător celeilalte părți.

Art. 11. - Îndeplinirea contractul de mandat va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

Art. 12. - Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți cazul de forță majoră, în termen de 5 (cmci) zile calendaristice de la data apariției acesteia și de a o dovedi, în condițiile legii, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data apariției. De asemenea, are obligația de a comunica dată încetării cazului de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la încetare.

Art. 13. Dacă partea care invocă forța majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, nu va fi exonerată de răspundere și va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

Art. 14. - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract de mandat, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

CAPITOLUL VII

Notificări

Art. 15. - în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi depusă, cu confirmare de primire, la adresa/sediul prevazută/prevazutîn partea introductivă a prezentului contract de mandat.

Art. 16. - în cazul în care notificarea se face prin poștă, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 17. - Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în ziua în care a fost expediată, dacă aceasta a fost zi lucrătoare și dacă transmiterea s-a făcut până la ora 12, sau în prima zi lucrătoare, dacă ziua expedierii faxului era nelucrătoare.

CAPITOLUL VIII Litigii

Art. 18. - în cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe cale.aritiăbilăpele^oh^fi. supuse spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.


CAPITOLUL IX Clauze finale

Art. 19. - (1) în prezentul contract de mandat, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

 • (2) Termenul zi ori zile sau orice referire la zile reprezintă zile lucrătoare, dacă nu se specifică în mod diferit.

Art. 20. - Modificarea prezentului contract de mandat se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

Art. 21. - Fac parte integrantă din prezentul contract de mandat următoarele anexe:

 • - anexa nr. 1 - Hotărârea adunării generale a proprietarilor nr..............din data de.......................privind

aprobarea participării la în cadrul proiectului "Reabilitarea termică blocuri de locuințe din Municipiul Făgăraș în vederea creșterii eficienței energetice" pe care Municipiul Făgăraș intenționează să-l depună în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea ^.-Clădiri rezidențiale în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020 (in original);

 • - anexa nr. 2      - Tabelul proprietarilor din blocul de locuințe

........................................................................................................cu acordul: (i) a 2/3 din totalul proprietarilor de apartamente privind privind solicitarea solicitarea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, și pentru lucrările de intervenție propuse prin documentația tehnico-economică; (ii) a 100% din totalul proprietarilor de apartamente cu privire la executarea lucrărilor de intervenție în interiorul apartamentelor - dacă este cazul; precum și (iii) a 100% din totalul proprietarilor de apartamente cu desținatie de locuințe aflate în proprietatea persoanelor juridice, a HAT sau a autorităților și autorităților și instituțiilor publice, precum șsi al proprietarilor apartamentelor cu destinație de spații comerGiăle-'sau spații cu altă destinație decât cea de locuință aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice, ai căror proprietari sunt de acord.în procent de 100% cu lucrările de intervenții propuse                                                     ’jl )*

 • - anexa nr. 3 - Angajamentul de plată al: (i) proprietarilor de apartamente cuidestinație^e locuință (inclusiv apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care'nu desfășoară activitate economică, cu destinație locuință), aflate în proprietatea persoanelor juridicepa Consiliului Local al Municipiului Făgăraș (solicitantului) sau a autorităților și instituțiilor publice și al (ii) proprietarilor de apartamente cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș (solicitantului) sau a autorităților și instituțiilor publice;

 • - alte documente, după caz.

Art. 22. - Prezentul contract de mandat, împreună cu anexele care fac parte integrantă din acesta, reprezintă voința părților.

Art. 23. - Limba care guvernează contractul de mandat este limba română.

Art. 24. - Contractul de mandat va fi interpretat conform legilor din România.

Art. 25. - Prezentul contract de mandat a fost încheiat astăzi,.................................. în două exemplare originale,

câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceeași valoare juridică.

MANDANT                          MANDATAR

Asociația de proprietari bloc

Municipiul Făgăraș

Primar

Președinte


Gheorghe Sucaciu

L.S

L.S


Nr............din data...................


Nr..........din data.................


Anexa 5 la HCL nr.7z?din .

Asociația de Proprietari.......................................................................................

FISA TEHNICA A BLOCULUI DE LOCUINȚE

1. Identificare generală:


Adresa blocului de locuințe:

,                                                                                                       ---I           ■

str.....................................................t, nr .

bl.........cartier/cvartal...........

Zona climatică:

2. Date generale tehnice:

Anul construirii:

Perioada de proiectare:

Tipul proiectului:

unicat, tip, refolosibil

Regimul de înălțime:

(S)+P+(mezanin)+nE+(mansardă)

Aria construită: (m2)

Aria desfășurată: (m2)

Aria utilă: (m2)

Nr. total apartamente: din care:

1 cameră

2 camere

3 camere

4 camere

5 camere

........................

Spații cu altă destinație (la parter/mezanin, după caz):

DA/NU -     •’ ......

Număr și tip tronsoane (de capăt, de mijloc);

................

3. Alcătuirea generală constructivă și de arhitectură

Subsol:

€ tehnic vizitabil

€ canal termic

€ spații cu altă destinație decât cea de locuință

Forma în plan:

€ simetrică

€ nesimetrică

Poziția în ansamblu:

€ Izolată

€ Cu vecinătăți ’                                                                                                          ' -

------------------ -------- ,

Terasa:                                                                           ’*■’ -7

_ ........ - <! V- .

€ Circulabila

€ Necirculabilă ■ x-             x-

€ Acoperiș tip șarpanta

Structura anvelopei opace (pereții exteriori):

€ Cărămidă plină (37,5 cm);

€ Cărămidă cu goluri (37,5 cm);

€ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA (27 cm);

€ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și vată minerală (vm) (22 cm);

€ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA GBN (27 cm);

€ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și polistiren expandat (polist.) (27 cm);

€ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și vm (27 cm);

€ Panouri mari tristrat beton armat (ba) și BCA (30 cm);

€ Alta:.................................................................

Structura de.rezistență:                                    >.>=•. -

- verticală:

€ Zidărie simplă;                                    -    

 • € Zidărie cu stâlpișori și centuri de beton armat;

 • € Grinzi și stâlpi de beton armat;

 • € Cadre din beton armat;

 • € Pereți structurali din beton armat monolit;

 • € Panouri mari prefabricate;

 • € Structură mixtă (cadre și pereți structurali);

- orizontală:

 • € Planșee din beton armat monolit;

 • € Planșee din beton armat prefabricat.


Instalația interioară de încălzire:

 • € Sistem de încălzire districtuală;

 • € Centrală termică de bloc care utilizează:

€ gaz metan;

€ combustibil lichid (CLU, motorină):

€ lemn;

€ cărbune;

€ Centrale de apartament (centrale murale cu gaz metan) în proporție de ........% din numărul total de apartamente.

întocmit

Președinte,

numele și prenume (în clar)

(semnătura)

L.S.

Tel. contact:

Anexa 6 la HCL nr/Z din


ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI Localitatea................................

Județ.........................................

Adresa.....................................

Codul de înregistrare fiscală:..........

HOTĂRÂREA

Adunării generale a proprietarilor nr...........din data de..........

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr.............din ........., și cu

respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 18/2009 si a prevederilor Ghidului Solicitantului POR- Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale - Programul Operațional Regional (POR) 20142020, luând cunoștință de conținutul documentației de avizare care fundamentează indicatorii tehnico-economici privind creșterea performanței energetice a blocului de locuințe aprobați, respectiv:


 • 1.indicatori valorici

 • - Valoarea totală a lucrărilor de intervenție, inclusiv TVA - total,.......mii lei;

 • - din care construcții-montaj (C+M): ........ mii lei (însumarea cheltuielilor estimate înscrise la

subcapitolele 1.3, 4.1 si 5.1.1 din devizul general).


 • 2. indicatori fizici:

 • - durata de execuție a lucrărilor de intervenție:...... luni;                                      j

 • - consumul anual specific de energie pentru încălzire corespunzător blocului izolat termic, kWh/m2 (a.u.) și an;

  kWh/an, în tone echivalent petrol,..........tep;


 • - economia anuală de energie

 • - reducerea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră echivalent CO2 ...........kg CO2/an.

 • - prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la recuperarea, conform legii, prin taxa de reabilitare termică, a sumelor avansate de către autoritatea locală pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociației de proprietari;

precum și conținutul contractului de mandat, Adunarea generală ^-proprietarilor din cadrul Asociației de proprietari.................................din localitatea

..............................., județul/sectorul ...................  str............................................., bl..........., cod poștal ............... codul de înregistrare fiscală:..............................  în ședința ordinară/extraordinară din data de ......................, în prezența a..........membri din totalul de................................membri ai asociației,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă solicitarea finanțării in cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - "Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon", Prioritatea de investiții 3.1 - "Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor", Operațiunea A-„Clădiri rezidențiale" pentru proiectul.

Art. 2. Se aprobă intervențiile/măsurile de creștere a eficienței energetice menționate in documentația tehnica-economica, precum și alte intervenții din interiorul apartamentelor cu acceptul în proporție de 100% de către proprietarii supuși intervenției.

Se aprobă cota de cofinanțare:

1.100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:

apartamentelor cu destinație locuință (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firma, care nu desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice

apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice

II. 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile) și 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli neeligibile) corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfășoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art 3. Se aprobă valoarea contribuției totale în cuantumul valoric de.........................lei stabilită astfel:

25% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile+neeligibile aferente G+M'+E^cor.espunzătoare apartamentelor cu destinația de locuința aflata in proprietatea persoanele, fizice care dețin apartamente cu destinație locuință sau sedii sociale de firmă (care nu'desfășoară activitate economică):..............................lei.


 • - 25% din cheltuieli eligibile:.................................lei.

 • - 25% din cheltuieli neeligibile:..................................lei.

 • • 100% din valoarea cheltuielilor nedecontate cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare:

 • - apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a UAT sau a autorităților și instituțiilor publice în funcție de destinația apartamentului și a tipului de proprietari:................................lei.

Art. 4 - Se aprobă numărul proprietarilor care sunt de acord cu lucrările de intervenție propuse pentru Blocul este de din totalul de

Art.5 - Se aprobă numărul apartamentelor ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările care presupun intervenții în interiorul apartamentelor, respectiv....../........

Art.6 - Se aprobă numărul apartamentelor cu destinație locuință-aflatejn. proprietatea persoanelor juridice, a primăriei sau a autorităților și instituțiilor publice, precum sr numărul apartamentelor cu destinație de spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință -aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a primăriei Municipiului Făgăraș sau a autorităților și

instituțiilor publice-, ai căror proprietari sunt de acord cu lucrările de intervenții propuse sunt de.........

din totalul de.......

Art.7 - Se aprobă plata contribuției fiecărui proprietar, conform prevederior Ghidului Solicitantului POR-Axa prioritară. 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale - Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, pentru sumele avansate de Municipiului Făgăraș, aferente co-finanțării cheltuielilor ce revin asociației în cadrul proiectului;

Art.8 - Recuperarea sumelor avansate de către Municipiul Făgăraș pentru asigurarea contribuției proprii a asociației de proprietari aferentă, se va face în conformitate cu HCL nr...... din ................, prin

mecanismul și modalitatea de recuperare menționate în hotărârea amintită.

Având în vedere cele de mai sus, se împuternicește președintele asociației de proprietari, dna/dnul ................................., să semneze în numele și pentru asociația de proprietari actul adițional la contractul de mandat transmis de coordonatorul local.

Prezenta hotărâre se afișează la avizierul asociației de proprietari.

Președinte, (numele și semnătura)

L.S.

Contrasemnează:

Secretarul Asociației de proprietari..........

Comitetul executiv al Asociației de proprietari..........