Hotărârea nr. 70/2020

HOTĂRÂREA NR. 70 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/ autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate in vederea obţinerii calitatii de admini

’iaaiia)


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV', CONSILIUL LOCAL FĂ j

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.70

din data de 31 martie 2020

-privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/ autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate in vederea obținerii calitatii de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din Municipiul Fagaras

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS,

întrunit in ședința ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.9348/1/12.03.2020 si Raportul de specialitate nr.9348/12.03.2020 al Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publica, Asociatii de Proprietari , Mediu, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare/ autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate in vederea obținerii calitatii de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din Municipiul Fagaras,

Vazand avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Luând in considerare prevederile art.2, art.10, art.63, art.64 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea condominiilor,

In temeiul prevederilor art.129 alin.(2) litd, alin.țy) lit.p, art.139 alin.i, art.196 alin.i lit.a, art.i97,art.i98 si art.243 alin.i lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aproba Regulamentul privind procedura de atestare/ autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate in vederea obținerii calitatii de administrator de condominii la asociațiile de proprietari din Municipiul Fagaras, conform anexei nr.l la prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba formatul modelului de Atestat de administrator de condominii-persoana fizica, conform anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba formatul modelului de Autorizație se administrator de condominii-persoana juridical, conform anexei nr.3 la prezenta hotarare.

Art.4. Se Împuternicește Primarul Municipiului Fagaras sa ateste /autorizeze persoanele fizice/juridice care indeplinesc condițiile stabilite in Regulamentul prevăzut la arti la propunerea compartimentului specializat in sprijinirea, Îndrumarea si controlul asociațiilor de proprietari.

Art.5. La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se revoca H.C.L. nr.155/2016 si H.C.L. nr. 156/2016 avand același obiect de reglementare.

Art.6. Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartimentul Monitorizare Servicii de Utilitate Publica, Asociatii de Proprietari , Mediu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ,


GAVRILĂ DAN DIONISIE


Secretar general,


/!

LACRA ELENA GIUN,CA

Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru./.abțineri..7..împotriva

Consilieri in funcție-17

Consilieri prezenti-17

Prezenta hotarare se comunica:

tex. Dosarul de ședința

tex. Prefectura

tex. Colecție

1 ex.Primar

1 ex.Secretar general

î.ex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publica, Asociatii de Proprietari , Mediu 1. ex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

1 ex. Afișare

Cod:F-5O

ANEXĂ NR. 1 la HCL nr.Z^./2020

-privind aprobarea Regulamentului referitor la procedura de atestare/ autorizare a persoanelorfrzrcF, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate in vederea obținerii calîtatii de administrator de condominii la asociațiile ae-proprietari din Municipiul Fagaras


Cap. I Dispoziții generale - - - ■- ’ —

Art.l Obiectul prezentului regulament il constituie stabilirea cadrului general si a procedurii de atestare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si de autorizare a persoanelor juridice specializate in vederea desfășurării activitatii de administrare a condominiilor.

Art.2 Prezentului regulament ii sunt aplicabile prevederile legale in domeniu, după cum urmeaza:

 • - Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;

 • - Legea locuinței nr. 114/1996, cu completările și modificările ulterioare;

 • - Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.M.F.P nr.3103/2017, privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial

 • - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3 în înțelesul Legii 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor

de proprietari și administrarea condominiilor precum și a prezentului regulament, următorii termeni sunt definiți astfel:

1. asociație de proprietari - formă de asociere autonomă și fără scop lucrativ a proprietarilor dintr-un condominiu, având ca scop administrarea, exploatarea, întreținerea, repararea, reabilitarea și modernizarea proprietății comune, menținerea în stare bună a imobilului, respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii;                         .

•         ’ * . -r... ~     • --r         că»■TMrFj.ăy        -                                                                                .       —--i -*»

~ront/o^^^^n^Wg^g^din-'teren cu una sau mai multe construcții,.-tec^^sta -cei puțin 3 ----------pwprietaș^mdftjduafeay^â^Mate^de locuințe și.locuințe sau-spații-cTr'altă^tieâ'tB^Bj după caz și cote-părți indivize dfc^ipff^^te comună;              - -’tt— >-_• a v — ■

 • 3. atestat - actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare sunt atestate de către primar, la propunerea compartimentelor specializate în sprijinirea, îndrumarea și controlul asociațiilor de proprietari din cadrul autorității administrației publice locale. în baza unei hotărâri a consiliului local;

 • 4. persoană fizică - subiectul individual de drept, titular de drepturi și obligații civile, așa cum este el definit în Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

 • 5. certificat de calificare profesională - actul care dovedește calificarea profesională a persoanelor fizice pentru a îndeplini ocupația de administrator de condominii, în conformitate cu legislația privind învățământul superior sau privind formarea profesională a adulților.

Art. 4 Administrarea condominiului poate fi realizată de către persoane fizice, persoane fizice autorizate, sau persoane juridice specializate, autorizate conform legii.

Art 5 Activitatea de administrare include activități de administrare tehnică și întreținere a proprietății comune, de contabilitate și de casierie.

Art 6 Administratorii sunt angajați pe bază de contract individual de muncă sau contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare

Cap. II Atestarea persoanelor fizice

Art. 7 Pot fi atestate ca administrator de condominii numai persoanele fizice care au capacitate deplină de exercițiu, prezintă garanții materiale și profesionale pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin, stabilite în condițiile legii.

Art 8 Dosarul de atestare va cuprinde următoarele documente:

 • 1) cerere tip, conform Anexei nr. 1 la Regulament;

 • 2) atestatul emis de autoritatea publica locala anterior intrării in vigoare a Legii nr 196/2018

 • 3) act de identitate BI/CI -copie

 • 4) certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis de organizatii/ instituții abilitate/ acreditate in acest sens, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018; - copie certificata pentru conformitate cu originalul

 • 5) cazierul judiciar care să ateste că nu a suferit nicio condamnare, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracțiune de natură economico - financiară;

 • 6) cazierul fiscal in original si in termenul de valabilitate

 • 7) curriculum vitae;

 • 8) copii de pe actele de studii (minim diploma de bacalaureat) ^-

 • 9) adeverința medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii-:

Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Art.9 Atestatul de administrator de condominii se eliberează în baza dispoziției emise de primar, este'^alabil 4 ani de la data emiterii și poate fi reînnoit în aceleași condiții în care a fost emis.

Art.10 Atestatul administratorului poate fi suspendat sau retras, ca urmare a unei hotărâri judecătorești definitive, în cazul în care instanțele judecătorești competente au stabilit existența unui prejudiciu cauzat de administrator. ■

Art. 11 Expirarea, suspendarea sau retragerea atestatului determină automat imposibilitatea exercitării activității de administrare a condominiilor.

Art.12 Certificatele de calificare profesională vor sta la baza emiterii atestatului de administrator de condominii, în condițiile Legii nr. 196/2018 și prezentului regulament.

Cap.III Autorizarea persoanelor juridice pentru activitatea de administrare a condominiilor

Art.13 Pentru a fi autorizate de către autoritățile administrației publice locale pentru activitatea de administrare a condominiilor, persoanele juridice specializate trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) au sediul social/ punctul de lucru in Municipiul Fagaras;

 • b) sa nu fi intrat in procedura insolventei conform Legii nr.85/2006 cu modificările si completările ulterioare;

 • c) sa nu înregistreze debite restante la plata contribuțiilor datorate bugetului de stat si bugetului local; -

 • d) să aibă ca obiect de activitate exclusiv domeniul asociațiilor de proprietari, ori captivitate principala administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract;           ’ ~i .   ’   ' \

;          1                                                          i

 • e) persoanele angajate care prestează activitatea de administrare a condominiilor sa dețină atestat de administrator emis în condițiile prezentului regulament.

Art. 14 In vederea autorizării pentru activitatea de administrare a condominiilor, persoanele juridice vor prezenta următoarele documente:

 • a) cerere tip;

 • b) statut/ act constitutiv, din care rezulta obiectul de activitate -administrarea de condominii -copie;

 • c) certificat de înregistrare fiscala- copie;

 • d) certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • e) certificatul de atestare fiscala din.care rezulta achitarea integral a obligațiilor fiscal exigibile către bugetul de stat si bugetul local -original;                     . •

 • f) certificat de cazier fiscal -original;                          .                 .

 • g) ultimul bilanț contabil depus la unitatea teritoriala a Administrației Finantelor Publice- copie;

 • h) copia atestatului persoanelor fizice care prestează activitatea de administrare a condominiilor, atestate în condițiile prezentului regulament și forma de angajare în cadrul societății comerciale care solicită autorizarea-copie.

Lipsa unuia dintre actele solicitate va duce la respingerea dosarului.

Art.15 Nerespectarea obligațiilor prevăzute de Legea nr. 196/2018 de către persoanele juridice autorizate atrage suspendarea sau retragerea autorizației, după caz.

Art.16 Suspendarea sau retragerea, după caz a autorizației se dispune de către autoritatea emitenta, la propunerea motivata a compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Fagaras.

Cap.IV Comisia pentru analiza dosarelor solicitantilor

Art.17 Comisia pentru analiza dosarelor de atestare/autorizare a persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate si a persoanelor juridice specializate, este formata din funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras, se aprobă prin dispoziție de primar si va avea următoarea componenta:

 • - sef Serviciul de utilitate publica -președintele comisiei;

 • - consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic -membru;

 • - consilier din cadrul Compartimentului .Buget -Finanțe - membru;

 • - consilier din cadrul Comp. Monitorizare Servicii de Utilitate Publica, Asociatii de Proprietari, Mediu- secretar.

Art.18 Comisia de atestare/ autorizare hotărăște cu privire la admiterea sau respingerea cererilor de atestare/ autorizare a solicitantilor.

Art.17 După analiza tuturor documentelor depuse de către solicitantilin-vederea atestării/ autorizării pentru activitatea de administrator de condominii, Comisia va 'întocmi un proces verbal care se va transmite Compartimentului Monitorizare Servicii de Utilitate Publica, Asociatii de Proprietari, Mediu, care va propune Primarului Municipiului Fagaras atestarea/ autorizarea ca administrator de condominii.

Art 16 Atestatul/autorizatia de administrator de condominii va fi eliberat in baza unei dispoziții cu caracter individual emisa de Primarul Municipiului Fagaras si va fi comunicat, insotit de actul administrativ.

Cap.V Dispoziții finale:

Art. 10 Persoanele fizice atestate pentru funcția de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările și completările ulterioare, pot îndeplini funcția de administrator numai dacă, până la data de 1 ianuarie 2021 conform articolului unic din ORDONANȚA nr. 21 din 27 august 2019, obțin certificate de calificare profesională care dovedesc calificarea profesională pentru a îndeplini ocupația de administrator, în conformitate cu prevederile Legii'nr. 1-96/201-8......

Anexa nr. 1 la Regulament

- Formular -tip al cererii de atestare a persoanei fizice pentru activitatea de administrare condominii

CERERE

PENTRU ATESTAREA ADMINISTRATORILOR DE CONDOMINII

- PERSOANE FIZICE

Subsemnatul(a)...................................................cu domiciliul in..................

strada.....................................nr........bl......sc.....et......ap......tel. nr.......................,

va rog sa-mi aprobati eliberarea atestatului pentru dobândirea calitatii de administrator de condominii in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea si funcționarea asociațiilor de proprietari si administrarea condominiilor.

Declar pe propria răspundere ca imi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caaracter personal

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

-atestatul emis de autoritatea publica locala anterior intrării in vigoare a Legii nr. 196/2018

 • - act de identitate BI/CI -copie;

 • - certificatul de calificare profesională pentru ocupația de administrator de condominii, emis de organizatii/ instituții abilitate/ acreditate in acest sens, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 - copie certificata pentru conformitate cu originalul;

 • - cazierul judiciar;

 • - cazierul fiscal in original si in termenul de valabilitate;

• 1         >

 • - cumculum vitae;                                                    - -    / -

 • - copii de pe actele de studii (minim diploma de bacalaureat)

 • - adeverința medicala eliberata de medical de familie

Date de contact:

-adresa de corespondenta este adresa de domiciliu DA......NU......, alta adresa după cum

urmeaza.............................................................................................................

Telefon......................................

Numele si prenumele..............................................................

Anexa 2- Formular-tip al cererii de autorizare a persoanei juridice pentru activitatea de administrare condominii

Domnule Primar,

Subscrisa............................................................................................................................................................

persoana juridical romana avand forma de organizare...........................................................................................

cu sediul social in........................................str......................................................nr...........bl...........sc.......ap.....

județul...................................., înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului de pe langa.....................................

Sub nr............................................. cod unic de înregistrare........................................ cod fiscal..............................,

Cont nr.....................................................................................deschis la.......................................................................

Prin reprezentant legal dl /d-na......................................................................................................................

In calitate/functia de..............................................................................  domiciliat(a) in............................................

str......................................................nr.........,bl......,sc.......ap.....județul.....................................posesor/posesoare

al/a actului de identitate seria............., nr................................., CNP.........................................................................

Solicitam autorizarea pentru activitatea de administrare condominii in Municipiul Fagaras, in condițiile Regulamentului privind atestarea/ autorizarea administratorilor de condominii in Municipiul Fagaras

Suntem de accord cu prelucrarea datelor cu caracter personal.

Anexam prezentei următoarele inscrisuri:

 • - statut/ act constitutiv, din care rezulta obiectul de activitate -administrarea de condominii -copie

 • - certificat de Înregistrare fiscala- copie

 • - certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

 • - certificatul de atestare fiscala din care rezulta achitarea integral a obligațiilor fiscal exigibile către bugetul de stat si bugetul local -original;

 • - certificat de cazier fiscal -original

 • - ultimul bilanț contabil depus la unitatea teritoriala a Administrației Finanțelor Publice- copie

 • - copia atestatului persoanelor fizice care prestează activitatea de administrarea condominiilor, atestate în condițiile prezentului regulament și forma de angajare în cadrul societății comerciale-copie                                                   V


'A

Date de contact

adresa de corespondenta este adresa sediului social DA........NU.....alta adresa, după cum

urmeaza:..................................................................................................

Telefon..............................fax.............................e-mail...............................

Reprezentant legal in calitate/ funcția de.................../.      Stampila;solicitantului

Numele si prenumele.............. . ......

Semnătură......................... ~           .

Data................................
ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV

iUNICIFIUL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

A TESTA T

Primăria Municipiului Făgăraș în baza Legii nr. 196/2018 atestă domnului/doamnei

calitatea de Administrator condominii în cadrul Asociațiilor de proprietari/locatari.

PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU

Făgăraș, Jud. Brașov


Data emiterii......................

Valabilitate: Conform art.63 din Legea 196/2018, atestatul este valabil 4 anide la data emiterii și poate fi reînoit în aceleași condiții în care a fost emisJUDEȚUL BKAȘOV^

. „ __________ __//

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313/Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


M-...........            A UTORIZA ȚIE

pentru activitatea de administrare condominii i

conform prevederilor Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

 • 1. Firma..............................................................

 • 2. Sediul: Județul..............., localitatea.........................., str.............................., nr........, bl......., sc......., ap.......

 • 3. Cod fiscal.......................................  înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr..................................

 • 4. Reprezentată prin..............................................  , în calitate de..........................................................

CNP..............................., act identitate seria......, nr..............., domiciliat în județul............., loc......................

str..................................., nr........, bl........., sc. ......., ap........

:                         PRIMAR

GHEORGHE SUCACIU                   3.

Făgăraș, Jud. Brașov                                  Data emiterii......................

! alabililaie: Conform art.63 din Legea 196/2018, atestatul este valabil 4 anide la data emiterii și poate fi reînoit în aceleași cbndiții în cd46 a,.fost emis.