Hotărârea nr. 7/2020

HOTĂRÂREA nr.7 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (extraordinara)

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.7 din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020 (extraordinara)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Ținând seama de procesul-verbal al ședinței extraordinare- de indata din data de 8 ianuarie 2020 al Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 8 IANUARIE 2020, ședința extraordinara, conform anexei avand 3 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic( CL).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CÂRLAN ANCA      /


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva. 7.77., abțineri

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA


r,           JUDEȚUL BRAȘOV

| CONSILIUL LOCAL

r'‘: Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 31

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email:

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 8 IANUARIE 2020 in ședința EXTRAORDINARA a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 17:00.

Doamna președinte de ședință - Cârlan Anca: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 13 consilieri, absenți-6 consilieri: dl.Bogdan Ion, dl. Motoc Alexandru, dl.Negrila Ion, dl.Pintea Cornel, dl.Poparad Cosmin si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar-Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan ^ilentin, d-na secretar-Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Dir.Directia Buget-Finante.

Doamna președinte:” înainte de a supun spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi, tin sa precizez faptul ca astazi, inainte cu o jumătate de ora de plen, s-au desfasurat cele 6 comsii de specialitate ale consiliului local privind cele trei proiecte de hotarari inscrise pe ordinea de zi si care au primit aviz favorabil.”

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

  • 1. Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.500.144,30 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2019, precum și acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

  • 3. Proiect de hotărâre privind numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale și încetarea efectelor produse de HCL.nr.65/2010, respectiv, HCL.nr.20/2014.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Doamna presedinte:”Prezinta punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind utilizarea sumei de 2.000.000,00 lei din excedentul bugetului local al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golurilor de casă.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.1/08.01.2020.

Doamna președinte:"Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 3.500.144,30 lei din excedentul bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al anului 2019, precum și acoperirea definitivă adeficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de h^'aiiâre^B^Sproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandil-Se Slotararea nr.2/08.01.2020.

Doamna președinte:"Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privând numirea începând cu luna ianuarie 2020 a persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și a Registrului de evidență a garanțiilor locale și încetarea efectelor produse de HCL.nr.65/2010, respectiv, HCL.nr.20/2014.”

Doamna președinte:” Din cate se observa, este deja făcută o propunere in acest sens, respectiv, dl.Comanici Nicolae din cadrul Direcției Buget-Finante al

Primăriei Fagaras. Daca nu mai exista si alte propuneri, as veni eu cu propunerea sa se voteze deschis.

Doamna președinte: Supune la vot aceste propuneri si se voteaza in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Doamna președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare per ansamblu si se aproba in unanimitate-13 voturi pentru (13 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.3/08.01.2020.

Doamna presedinte:Multumeste pentru participare si declara inchise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

SECRETAR GENERAL, LAURA ELENA „GINNCA :!/