Hotărârea nr. 69/2020

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂG

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 00/10-26 Web: www.primari.i-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-faga

HOTĂRÂREA nr.69 din data de 31 martie 2020

- privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș, precum și a comisiilor de evaluare constituite în acest scop

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere referatul de specialitate nr.5440/2020 al Compartimentului Resurse Umane, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 5440/1/2020 prin care se motivează necesitatea organizării evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, instituție de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraș,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană, Ținând seama de prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, de prevederile art.17 alin.i și ale art. 37 alin.i, art.38, art.42 din OUG nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, precum și anexa 4 din Ordinul 2799 din 2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum și a modelului-cadru al contractului de management,

în temeiul art.129 alin.(i) si (alin.(2) lit.”a”, art.139 alin.(3) lit.”a”, art.196 alin.(i) lit.”a” si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i.: Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, prevăzut în anexa nr.i din prezenta hotărâre.

Ărt.2.: Se propune un membru din partea Consiliului Local in Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, în următoarea componență:

1. Suteu Marinela - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Art.3: Se propune un membru din partea Consiliului Local Făgăraș in Comisia de soluționare a contestațiilor privind respectarea procedurii evaluării managementului Casei Municipale de Cultura Făgăraș, în următoarea componență:

1. Malene Petru - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Art.4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Casa Municipala de Cultura Făgăraș și Compartiment Resurse Umane.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DIONISIE


Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere......împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

tex. Dosar ședință

îex. Colecție

îex. Prefectură

îex. Primar

îex. Secretar general

tex. Casa Municipala de Cultura Făgăraș

1 ex. Compartiment Resurse Umane

1 ex. Celor desemnați

tex. Afișare

Cod F-50

Anexa nr.l

la HCL nr.69/2020

REGULAMENTUL

de organizare și desfășurare a evaluării anuale a nianagen^eniuhg^Ggsei.Municipale de Cultura Fagaras     £

f - ----

Capitolul I Dispoziții generale

’ i । *

Art. 1 Evaluarea anuală a managementului de către Consiliul Local Făgăraș, denumită în continuare autoritatea, pentru Casa Municipale de Cultura Fagaras numit în continuare instituția, se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile prezentului regulament.

Art. 2 Prezentul regulament a fost elaborat pentru evaluarea anuală a managementului realizat pentru perioada 01.03.2019 - 29.02.2020, pentru Casa Municipale de Cultura Fagaras.

Art.3 (1) Evaluarea anuală a managementului se face pe baza raportului de activitate anual întocmit pentru perioada menționată la art.2, numit în continuare managerul.

 • (2) Raportul de activitate se depune la sediul Consiliului Local Făgăraș.

Art. 4 Evaluarea managementului din perioada prevăzută la art. 2 se desfășoară conform următorului calendar:

 • a) 14 februarie 2020: depunerea raportului de activitate;

 • b) 15 aprilie 2020: întocmirea referatelor-analiză de către secretariatul comisiei;

 • c) 28 aprilie 2020 analiza raportului de activitate și deplasarea membrilor Comisiei, tot sau în parte, la sediul instituției, după caz;

 • d) 2 iunie 2020: susținerea raportului de activitate de către manager în cadrul unui interviu;

 • e) 3 iunie 2020: încheierea procedurii de evaluare și aducerea la cunoștință managerului a rezultatului evaluării;

 • f) depunerea contestațiilor, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului;

 • g) comunicarea rezultatelor anuale ale evaluării, prin afișare la sediul autorității, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora.

Capitolul II Organizarea și funcționarea comisiei de evaluare

Procedura de evaluare

Art. 5 (1) Pentru desfășurarea evaluării managementului instituției, la nivelul autorității se înființează o Comisie de evaluare, în funcție de specificul instituției, formată dintr-un număr impar de membri.

 • (2) Comisia de evaluare, denumită în continuare Comisia este compusă din reprezentanți ai autorității și din specialiști în domeniul de activitate a instituției.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate, ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează evaluarea.

 • (4) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității.

Art. 6 (1) Membrii Comisiei au următoarele atribuții:

 • a) studiază individual documentele primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariatul Comisiei-,

 • b) analizează solicitarea transmisă de către autoritate în vederea întocmirii raportului de evaluare și stabilesc punctajul și grila de evaluare pentru criteriile și subcriteriile în baza cărora se va nota raportul de activitate și interviul;

 • c) studiază și evaluează, în termen, raportul de activitate depus de manager, cu luarea în considerare a referatelor-analiză întocmite de reprezentanții compartimentelor de specialitate din cadrul autorității;

 • d) se deplasează, după caz, la sediul instituției publice de cultură, toți sau o parte dintre membri, desemnați cu majoritate de voturi, în vederea evaluării activității managerului, pe baza raportului de activitate a acestuia;

 • e) dezbat, analizează și acordă note pentru fiecare etapă a evaluării;

 • f) analizează și evaluează raportul de activitate pe bază de interviu susținut de manager;

 • g) elaborează un raport motivat asupra rezultatului obținut de manager în urma evaluării și face recomandări pentru continuarea sau încetarea managementului, respectiv pentru reînnoirea sau rezilierea contractului de management;

 • h) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele Comisiei, întocmite de secretariatul comisiei;

(2) Data, ordinea de zi și locul de desfășurare ale ședințelor Comisiei sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 2 zile înainte dc desfășurarea acestora.

Art. 7 (1) în activitatea sa Comisia este sprijinită de un Secretariat, ai cărui membri sunt desemnați prin dispoziție a autorității.

(2) Secretariatul comisiei are următoarele atribuții:

a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea evaluării, înaintează membrilor Comisiei raportul de activitate și referatul-analiză;

 • c) pune la dispoziția membrilor Comisiei, spre a fi semnat, formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate și ține evidența acestor documente;

 • d) întocmește procesele-verbale pentru fiecare etapă, consemnează notele acordate și redactează procesul-verbal final al evaluării, la care se atașează raportul Comisiei;

 • e) calculează rezultatul evaluării;

 • f) consemnează, după caz, recomandările Comisiei privind activitatea managerului, raportat la prevederile contractului de management;

 • g) aduce la cunoștința managerului rezultatul evaluării, nota finală și concluziile raportului întocmit de Comisie;                                                                      (


 • h) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

*                           l

i) asigură aducerea la cunoștința publică, prin afișare la sediul autorității, a rezult evaluării, în termen de 24 de orc de la expirarea termenului în care pot fi depuse după caz, de la data soluționării acestora.                                      V 'k r

Art. 8(1) Analiza și notarea raportului de activitate și a interviului se fac în bază,criteriilor și subcriteriilor prevăzute în raportul de evaluare întocmit după modelul prevăzut în anexa nr. 4 din Ordinul Ministrului Culturii nr. 2.799/2015.


 • (2) Evaluarea se face prin acordarea de către fiecare membru al Comisiei a unei note - nota A, de la 1 la 10, pentru prima etapă, și nota B, de la 1 la 10, pentru etapa a Il-a, făcându-se media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei. La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (4) Nota finală dată de fiecare membru se calculează astfel:

 • (A + B)/2 =.......

 • (5) In situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii Comisiei de evaluare, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii Comisiei de evaluare, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6) Rezultatul final se calculează prin media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al Comisiei, astfel:

[Rezultatul final] - (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 + nota n)/n

n - numărul membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectiva evaluare

Art.9 Rezultatul evaluării anuale reprezintă media aritmetică a notelor obținute la evaluările anuale, periodice și a notei de la evaluarea finală.

Capitolul IV Soluționarea contestațiilor

Art. 10 (1) Managerul evaluat arc dreptul să formuleze contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea evaluării și să le depună la Compartimentul Resurse Umane, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării rezultatului evaluării.

(2) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea acesteia, de către o comisie de soluționare a contestațiilor constituită în acest sens conform ordonanței de urgență.

Art. 11 Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți prin act al autorității (Dispozie a Primarului, Hotarare a Consiliului Local).

Art. 12 (1) In 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al evaluării este adus la cunoștința publică prin grija autorității.

(2) Rezultatul final al evaluării se aprobă prin dispoziție a autorității.

 • 1. Comisia de evaluare anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras Membrii:

 • 1. Delca Valentin - director Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu

 • 2. Bajenaru Elena - manager Muzeul Tarii Fagarasului „Vaier Literat”

 • 3. Suteu Marilena - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

Secretariatul comisiei de evaluare:

 • 1. Crisan Camelia  - aparatul de specialitate al Primarului

 • 2. Ludu Daniel loan - aparatul de specialitate al Primarului

 • 3. Kovacs Maria    - aparatul de specialitate al Primarului

 • 2. Comisia de soluționare a contestațiilor privind evaluarea anuală a managementului Casei Municipale de Cultura Fagaras:

 • 1. Romascan Stefania        - Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu

 • 2. Toroczkai Ciprian Iulian   - Direcția Județeană pentru Cultura Sibiu

 • 3. Malene Petru              - reprezentant Consiliul Local Făgăraș

DECLARAȚIE privind confidențialitatea și imparțialitatea

Subsemnatul(a), .................................. membru în comisia de evaluare/de soluționare a

contestațiilor/secretariat ........................., declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în

declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:

 • a) nu am calitatea de soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu managerul evaluat;

 • b) nu am în perioada de derulare a procedurii de evaluare raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează evaluarea;

 • c) nu am relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect, prin soț/soție, cu managerul evaluat;

 • d) mă angajez să păstrez confidențialitateainformațiilor de care iau cunoștință pe durata evaluării, potrivit legii.

Confirm că, în situația în care aș descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una dintre situațiile arătate sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situație și mă voi retrage.

Data........................

Semnătura