Hotărârea nr. 68/2020

HOTĂRÂREA NR.68 din data de 31 martie 2020 - privind însuşirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi în^Consiliul de Administraţie al SC Salco Serv SA

ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV         kA'lj


CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Kepublicii. Nr. 3, 505200. Tel: 004U 268 211 313, Fax: 004u 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

RU.1

- privind însușirea Raportului privind numirile finale pentru două postură de^.__.____înjConsiliul de

Administrație al SC Salco Serv SA , aprobarea duratei mandatului acestora precum-și'modificarea și completarea Anexei nr.21a HCLnr. 96/29.03.2018 ' >> . ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinara,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.9354/16.03.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 9354/1/16.03.2020 se supune spre analiză ,verificare și aprobare însușirea Raportului privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA , aprobarea duratei mandatului acestora precum și modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 96/29.03.2018, în sensul implementării guvernanței corporative, în aplicarea cărora s-a derulat procedura pentru selectarea unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în acest sens fiind realizată achiziția de Servicii de recrutare și selecție membrii în Consiliul de administrație Salco Serv SA, conform DA 24800459/24.12.2019, cu SC ArcConsulting SRL, societate specializată în recrutarea resurselor umane.

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Raportul privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv SA, întocmit de SC Arc Consulting SRL, înregistrat sub nr.57/26.02.2020, înregistrat la municipiul Făgăraș la nr. 9354/12.03.2020,

Ținând seama de dispozițiile HCL nr. 14/2002 privind înființarea SC Salco Serv SA, societate comercială sub autoritatea Consiliului Local Făgăraș, de Scrisoarea de Așteptări aprobată prin HCL 70/12.03.2018 și HCL nr. 96/29.03.2018 privind însuțirea Raportului privind numirile finale în procesul de numire a membrilor în Consiliul de Administrație al SC Salco Serv Sa ți aprobarea modelului contractului de mandat și durata acestuia,

Analizând prevederile art.2, pct.2 lit.b, art.2 pct.3, lit.b, art.3, pct.2, art. 27, art. 28, art. 29, art.30, art.37, art.39, art.6o art.64 alin.2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art. 12 lit.b), art.44 alin.9 lit. b) din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța coorporativă a întreprinderilor publice, art.194 lit b și art.197 alin 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art.2009 și următoarele din Codul Civil,

Luând în considerare art. 129, alin. 2, lit.a) și lit. d) , alin. 3 lit. d), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se însușește Raportul privind numirile finale pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salco Serv S.A., întocmit de S.C. ARC Consulting S.R.L. nr. 57/26.02.2020, înregistrat la municipiul Făgăraș la nr. 9354/12.03.2020 conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Propune Adunării Generale , în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salco Serv S.A., pe dl. NICOARĂIONUȚ CIPRIAN în calitate de membru independent, voturi pentru -io, voturi împotrivă - 3 și abțineri -4.

Art.3 - Propune Adunării Generale , în funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Salco Serv S.A., pe d-na ARDELEAN MELANIA LENUȚA în calitate de membru independent,studii economice/juridice voturi pentru -10, voturi împotrivă - 3 și abțineri -4.

Art. 4 - Se aprobă ca durata mandatelor să coincidă cu durata rămasă din mandatul administratorilor care au fost înlocuiți.

Art. 5 - Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 la HCL nr. 96/29.03.2018 în sensul aprobării noului model de contract cadru de mandat pentru membrii consiliului de administrație ai S.C. Salco Serv S.A., Anexa nr.2 parte integrală din prezenta hotărâre.

Art. 6 - Pentru membrii activi ai consiliului de administrație propuși prin HCL nr. 96/29.03.2018 contracul de mandat se va modifica și completa în mod corespunzător prin încheierea unui Act adițional.

Art. 7 - Membrii propuși la art.2 și art.3 din prezenta hotărâre vor încheia contractul de mandat conform modelului cadru prevăzut în Anexa nr.2.

Art. 8 - în termen de 30 de zile de la data numirii, consiliul de administrație demarează procedura reglementată de art. 30 și art. 64 din OG.109/2011.

Art. 9 - Remunerația membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Salco Serv S.A. se face conform prevederilor legale.

Art. 10 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș și societatea S.C. Salco Serv S.A. prin Adunarea Generală a Acționarilor.

Art. 11. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar de ședință

 • - tex. Colecție

 • - tex. Prefectură

 • - lex.Primar

 • - lex. Secretar general

 • - lex.Afișare

 • - lex. SC Salco Serv SA

 • - lex. Compartiment Monitorizare Servicii De Utilitate Publică

 • - lex. Persoanelor desemnate

Cod F-50

Sistemul Electronic de Achiziții Publice

informatii generale


Achiziție directa inițiata din catalogui electronic


Cod unic achiziție: DA24800459DENUMIRE ACHIZIȚIE: SERVICII DE RECRUTARE SI SELECȚIE IN VEDEREA SELECTĂRII MEMBRILOR CA


I

Data publicare: 24.12.2019,1.1:02Vr(Țj^f\ *

f


Cod si denumire CPV: 79600000-0 Servicii de recrutare (Rev.2)


Data finalizare: 24.12.2019 11:05


Finanțare prin fonduri comunitare: Nu


Data de răspuns a ofertantului: 24.12.2019 11:05


Tip de contract: Servicii


Data de răspuns a autoritatii contractante: 24.12.2019 11:05


Stare: Oferta acceptata

Autoritatea contractanta

Denumire: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

CUI: 4384419

Adresa: Strada: Republicii, nr. 3, Sector Județ Brașov, Localitate:

Fagaras, Cod postai: 505200

Localitatea, Tara: Fagaras, Romania

Telefon: +40 0268211313

E-mail: integrare@primaria-fagaras.ro

Operator economic

Denumire: S.G ARC CONSULTING S.R.L

CUI: 14535632

Adresa: Strada: ION MEȘTER, nr. 1, Sector. -, Județ Cluj, Localitate:

Cluj-Napoca, Cod postai: 400664

Localitatea, Tara: Cluj-Napoca, Romania

Telefon: +40 733661233

E-mail: ELENACAPRAR@ARC-CONSULTING.RO

Website: WWW.ARC-CONSULTING.RO

Informații cumpărare directa

Descriere


Condiții de livrare

Condiții de plata


ARC CONSULTING este o companie acreditata in domeniul recrutării si selecției de personal, evaluării de personal ți consultanta in domeniul resurselor umane. Specialiștii ARC CONSULTING au experiența si expertiza in recrutare si selecție conform OUG 109/2011, aprobata de Legea 111/2016. Servicii de recrutare si selecție membrii in Consiliul de Administrație Salco Serv SA Făgăraș

La locația indicata de reprezentantul UAT FAGARAS

CU OP CONFORM LEGISLAȚIEI IN VIGOARE -


Repere achiziționate                           Cantitate

SERVICII DE RECRUTARE SI     Solicitata: 2

SELECȚIE IN VEDEREA

SELECTĂRII MEMBRILOR CA

Număr de referința. Recrutare si selecție ARC Ofertată: 2

Preț de catalog: 4.500,00 RON/bucata

Cod si denumire CPV: 79600000-0 - Servicii de recrutare (Rev.2) —-             •••          -------


Valoare achiziție (RON fara TVA)

Preț estimat: 2.500,00

Preț de vanzare: 2.500,00

Valoare estimata: 5.000,00

Valoare de vanzare: 5.000,00


Descriere: ARC CONSULTING este o campanie acreditata in domeniul recrutării si selecției de personal, evaluării de personal si consultanta in domeniul resurselor umane..Specialistii ARC CONSULTING au experiența si expertiza in recojiaiSLsi^eJectiexQnforniOUG' 109/2011,     . _

aprobata de Legea 111/2016. Dintre clientii pentru care s-au recrutat membrii consiliului de administrație amintim: Compania de Apa Anes, Duraau Salina Turda, Domeniul Public turda, ADI ECO Nord, ADI Tamavei Mari, Meditur, Piața Prim Corn; Regia Autonoma a Domeniului Public Cluj-Napoca etc.                    ■


TOTAL'


Valoare de vanzaie 5:000,00 RON


12/03/2020


Roundcube Webmail:: Attn dl Primar si compratim gu/ernanta_ Raport numiri finale completare CA SALCOSERV


Attn dl Primar si compratim guvernanta_ Raport numiri finale completare CA SALCOSERV

Caprar..Elena <elena.caprar@arc-consulting.ro>

<secretariat@primaria-fagaras.ro>

2020-02-26 16:08 • • Raport numiri finale 2 CA SALCOSERV 2020.pdf (~982 KO)

« CV_Ardelean_Melania.pdf (~115 KO)

 • • CV_Nicoara_Ciprian.pdf 118 KO)Buna ziua


Atașat, va rog, sa găsiți raportul de numiri finale pentru secția desfasurata in vederea selectării candidatilor potriviti pentru ocuparea posturilor de membru in Consiliul de Administrație al SALCO SERV SA, realizat de expertul independent ARC CONSULTING.


Pentru orice alta informație de care aveți nevoie pe acest proiectiva asiguram de intreaga noastra disponibilitate profesionala!

Cu resPect'                                      - U a Mo,             A-.j

Elena Caprar


Ți Io VUElena CĂPRAR

HR Partner


Str. Govora nr 8


400664
Nr.57/26.02.2020

RAPORT PRIVIND NUMIRILE FINALE

PENTRU DOUĂ POSTURI DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

REALIZAT DE


Consulting


Pentru

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ ÎN CALITATE DE AUTORITATE PUBLICĂ TUTELARĂ PENTRU

SALCO SERV

F A G A R A S

I

Februarie 2020

Cuprins

PREAMBUL

 • 1. PROFILUL SI MATRICEA CANDIDATILOR

1

 • 2. PROFILUL Șl MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL Șl INDIVIDUAL AL MEMBRILOR

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SALCO SERV

3

 • 3. PROFILUL Șl MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL Șl PROFILUL INDIVIDUAL

PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE LA SALCO SERV S.A

 • a) Matricea.............................................................................................................................................................

 • 4. ANUNȚUL DE RECRUTARE

 • 5. PLANUL DE INTERVIU

 • 6. MODELELE DE DECLARAȚII

 • 7. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ Șl LISTA SCURTĂ

 • 8. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

 • 8.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE

ADMINSITRATIE AL SALCO SERV S.A. - FĂGĂRAȘ..................-

 • 9. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE............;

 • 9.1 CENTRALIZARE REZULTATE

 • 9.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDATULUI DE PE LISTA SCURTĂ

Candidat ARDELEAN MELANIA LENUTA

Candidat: NICOARA IONUT CIPRIAN

ANEXA 1 - CENTRALIZARE REZULTATE/LISTA SCURTĂ - ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND . NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR LA SALCOSERV SA.......................251 --- • -

ANEXA 2 - CURRICULUM VITAE CANDIDAȚI PROPUȘI....;.*.-.............-..;.-;.......v....:.-..*.................i.

PREAMBUL

Procesul de recrutare și selecție pentru două posturi de membru în Consiliul de Administrație al Salco Serv S.A. s-a desfășurat în conformitate cu cerințele și prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, -

Selecția pentru posturile de membru al Consiliului de Administrație al Salco Serv S.A s-a realizat de către un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane conform art.29 alin. (4) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii Consiliului de Administrație, De asemenea, cerințele pentru expertul independent au fost și de întocmirea următoarelor documente:

 • 1. Realizarea profilului și a matricei candidaților

 • 2. Realizarea anunțului de recrutare

 • 3. Realizarea planului de interviu

 • 4. Realizarea modelelor de declarații

 • 5. Analiza și gestionarea dosarelor de candidatură

 • 6. Testarea si evaluarea candidatilor » >

 • 7. întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă

 • 8. Realizarea raportului de numiri finale.

Mai jos, se găsesc livrabilele realizate în cadrul acestui proiect:

 • 1. Profilul si matricea candidatilor > >

 • 2. Anunțul de recrutare 1                                                                                                                     .

 • 3. Planul de interviu

 • 4. Modelele de declaratii

 • 5. întocmirea listelor de verificări pentru lista lungă și lista scurtă

 • 6. Realizarea raportului de numiri finale.

1. PROFILUL SI MATRICEA CANDIDATILOR în conformitate cu prevederile:

=>O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;                                 . - ---: -      •

=> H.G.722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.                                   " '    ’

=> Hotărârea 10/28.11.2019 a Adunării Generale a Acționarilor privind aprobarea declanșării procedurii - de selecție pentru ocuparea a două posturi de membru în Consiliul de Administrație pentru Salco Serv S.A.

Și având în vedere:

=> Condițiile care trebuie să fie întrunite de candidat și profilul candidaților stabilite de independent

=> Criteriile de selecție stabilite de Consiliul de Administrație pentru societăți (art.28 și art.29 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare),

Expertul independent a procedat la elaborarea prezentei proceduri privind selecția a două posturi de administratori pentru Salco Serv S.A.

2 PROFILUL Șl MATRICEA CANDIDAȚILOR: PROFILUL GENERAL Șl INDIVIDUAL AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL

SALCO SERV

 • a) Prevederi legale. Profilul candidaților pentru posturile de membri în consiliul de administrație al SALCO SERV SA

Pentru a se califica pentru postul de membru în cadrul Consiliului de Administrație al societății SALCO SERV SA candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii generale obligatorii:

 • A. în conformitate cu OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 28 si art.29 , după cum urmează:

Art. 28

 • (1) în cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație este format din 5-9 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență în activitatea de administrare/management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăților comerciale profitabile din domeniul de activitate al întreprinderii publice. Cel puțin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii economice și experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani. Nu pot fi selectați mai mult de 2'membri din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității- publice .tutelare.ori din cadrul altor autorități sau instituțibpublice.—

 • (2) Majoritatea .membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

 • (3) Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând .depăși 4 ani, Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit.

Art. 29.

 • (1) Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de adunarea generală a acționarilor, la propunerea con-siliului de-administrație în funcție sau a acționarilor.

 • (2) Candidați propuși de consiliul de administrație sunt selectați/evaluați în prealabil și recomandati de comitetul de nominalizare din cadrul consiliului de administrație. Prin decizie a consiliului de administrație se poate stabili că în procesul de evaluare comitetul de nominalizare este asistat de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de societate în condițiile legii.

 • (3) La societățile comerciale prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b), în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului - stat sau unitate administrativ-teritorială, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

 • (4) Autoritatea publică tutelară poate decide ca în procesul de selecție comisia să fie asistată sau selecția să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate de autoritatea publică tutelară potrivit legii. în acest caz, autoritatea publică tutelară va suporta costurile procedurii de selecție.

 • (5) Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

 • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;

 • b) au cel puțin 50 de angajați.

 • (6) Criteriile de selecție sunt stabilite de comisia sau, după caz, de expertul independent prevăzut la alin. (4) și (5), cu luarea în considerare a specificului și complexității activității societății comerciale......    _

 • (7) Anunțul privind selecția membrilor consiliului de administrație se -publică, prin grija consiliului de administrație, în două ziare economice și/sau financiare cu largă răspândire și pe pagina de internet a întreprinderii publice. Acesta trebuie să .includă condițiile uertrebuie: întrunite de candidați și criteriile de evaluare a acestora. Selecția se realizează cu respectarea'principiilor nediscriminării, tratamentului egai și transparenței și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice.

 • (8) Lista membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a consiliului de supraveghere este publicată, prin grija consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, pe pagina de internet a întreprinderii publice, pe întreaga durată a mandatului acestora.

 • b) Profilul general al consiliului de administrație al SALCO SERV

J Consiliul de Administrație al SALCO SERV va fi format din 5 membri care cunosc și înțeleg foarte bine rolul pe care administratorii îl au în administrarea societății! și vor acționa cu toată priceperea, pregătirea profesională și determinarea lor pentru asumarea și îndeplinirea acestui rol.

J Consiliul de Administrație al SALCO SERV va acționa în mod competent, profesionist și în consens cu legislația incidență sectorului de activitate,

J Consiliul de Administrație al SALCO SERV va acționa în interesul societățiii și performanței acesteia.

Consiliul de Administrație al SALCO SERV va supraveghea și controla performanța managementului executiv și activitatea societățiii și prin expertiza și priceperea sa va îndruma managementul executiv în realizarea eficace a sarcinilor și atribuțiilor.

J Consiliul de Administrație al SALCO SERV va acționa independent și critic, constructiv în raport cu managementul executiv, membrii CA completându-se unul pe celălalt, interrelaționând permanent între ei, dar și cu managementul executiv.

V Componența Consiliului va fi echilibrată în ceea ce privește experiența profesională și expertiza tehnică specifică societățiii.

 • c) Profilul individual al membrilor consiliului de administrație al SALCO SERV

Profilul individual al membrilor Consiliului de Administrație se determină prin îmbinarea competențelor profesionale și trăsăturilor acestuia cu cerințele domeniului de interes pentru activitatea societățiii, pe care membrul, consiliului îl va administra.

Nr.crt

DOMENIUL DE

ACTIVITATE

PROFILUL MEMBRILOR CONSILiULUi

1.

Leadership și

Experiență de minim 5 ani în conducerea/administrarea

management general

unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.

2.

Strategie și

Membrul consiliului cunoaște foarte bine strategiile și

dezvoltare afaceri

politicile naționale și locale de dezvoltare, are abilitatea de a sesiza oportunități de afaceri și priceperea de a interrelaționa personal și instituțional pentru soluționarea problemelor și depășirea situațiilor dificile.

3.

Reglementare și

Membrul consiliului care răspunde și asigură controlul

operare

acestui domeniu de interes pentru activitatea companiei,

infrastructură

dispune de cunoștințe și expertiză tehnică în organizarea activităților de întreținere a domeniului public, piețe, de cunoștințe privind operarea infrastructurii publice, activitatea de reglementare și desfășurare a unui serviciu public în contextul local. Are capabilitatea de a evalua

i

impactul potențial generat de evoluțiile tehnologice și priceperea de a decide optim pentru fiabilitatea, eficiența și rentabilitatea activității companiei.

4.

Guvernanță

Membrul consiliului de administrație va avea pe lângă

Corporativă

studii superioare, și experiență în domeniul guvernanței corporative și comunicării instituționale, responsabilității sociale corporative. El va dispune de cunoștințe și experiență profesională în managementul calității mediului, sănătății, siguranței și securității proceselor și sistemelor din,cadrul societățiii. De asemenea, membrul .. consiliului trebuie să aibă și experiență în managementul riscurilorincluzând și managementul incidentelor aferente activității societățiii.

5. Cunoștințe privind informatizarea și automatizarea proceselor


Membrul consiliului trebuie să aibă cunoștințe în acest sector de activitate și capacitatea de a identifica oportunități de eficientizare a facilităților de care compania dispune, în vederea promovării și exploatării potențialului serviciilor oferite de către SALCOSERV SA.

■3. PROFILUL Șl MATRICEA CANDIDAȚÎLOR: PROFILUL GENERAL Șl PROFILUL INDIVIDUAL PENTRU MEMBRI! CONSILIUL UI DE ADMINISTRAȚIE LA SALCO SERV S.A.

a) Matricea

Matricea Consiliului de Administrație pentru SALCO SERV

Criterii

Obligatoriu

pondere (0-1)

Nota/ criteriu de competență minim

Model evaluare candidat

Total scor minim candidat CA

Nota/ criteriu de ■ competență maxim

Total scor maxim

Retina 1 • novice Ro’mq 2 - intermediar Ratmg 3 - Cc mpe*ent, Peting 4 ■ avansat, Rating 5 ■ expert

ETAPA DE INTERVIU

Competențe

Specifice sectorului de activitate al SALCO SERV

Studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalenta in domeniile economic sau juridic.

admis!respins

Experiența de minim 1 an In conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.

admis/respins

Cel puțin doi dintre membrii fiecărui conciliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conf. OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

admis! respins

Experiența profesionala de cel puțin 5 ani

admis!respins

Număr oa mandate tmaxim 3 mandate

admis/respins

; admis,'respins

2

2

2

5

5

Specifice sectorului

întreprinderii publice

Competențe specifice sectorului. Cunoștințe de sector specifice industriei

1

Experiență în management/conducere/coordonare

1

2

2

2

5

5

Cunoștințe de administrare și manaqment

1

2

2

2

5

5

Experiență în gestionare fonduri private/publice sau europene

1

2

2

2

5

5

Competențe profesionale de importanță strateqică/tehnice

Viziune și planificare strategică

1

2

2

2

5

5

Financiar contabile

1

2

2

2

5

5

Managementul riscului

1

2

2

2

5

5

Guverna nță corporativă

Cunoștințe de bune practici și principii de guvernantă corporativă

1

2

2

2

5

5

Cunoștințe de monitorizare a performanței

1

2

2

2

5

5

Competențe sociale și personale

Abilitati de comunicare și negociere

1

2

2

2

5

5

Sub-Totali

20

20

50

5        5

DUPĂ LISTA SCURTĂ

Alinierea cu scrisoarea de așteptări a acționarilor '

1

2

2

2

Sub-Te tai 2

__________________J

_

2ț          2

I 5

TOTAL

22

22

0

55

Legendă

nota/ criteriu de competență minim

Nota minimă pe care trebuie să o obțină un candidai la un criteriu.

total scor minim candidat CA

Fiecare candidat trebuie să îndeplinească scorul total minim,

nivel minim per candidat

22

puncte

punctaj per candidat

media aritmetica a ratingurilor date de membrii comisiei de evaluare x cu ponderea criteriului

nivel maxim per candidat

5f

puncte.

4. ANUNȚUL DE RECRUTARE                                   *

ANUNȚ

Privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație al SALCO SERV S.A. (2 poziții) conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local ai mur cipiului Făgăraș. în calitate de autoritate publica tutoRm penari societatea c merciald SALCO SERV SA.-organizează carcere pentru selecția a doi membrilor în Consiliile Cî«r Administrație. Recrutarea și sslecți '•indicaților este realizată de către Rina ARC CONSI ’LTING S.R.L., în calitate de ezoort în scrutarea resursele.' umane.

Procedura de selecție cuprinde următoarele etape succes /e: Etapa I - se'ecția dosarelor candidațilcc Etapa a 11-a -interviu pentru candidații declarați 'admiși" după etapa I.

Condiții obligatorii de calificare

 • 1. Studii superioare finalizate cu diploma de licență;

 • 2. Experiență generala anterioara (minim 5 ani);

 • 3. Experiență relevantă în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regii autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat;

 • 3.1 Cel puțin 2 dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice si experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puțin 5 ani, conform OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

 • 4. Cunoașterea limbii române: scris, citit, vorbit.

 • 5. Fără înscrisuri în cazierul fiscal;

 • 6. Fără înscrisuri în cazierul judiciar;

 • 7. Stare de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate.

Dosarul de participare va conține în mod obligatoriu:

 • 1. Curriculum Vitae- model european conf. H.G. nr. 1021/2004;

 • 2. Copie act de identitate;

 • 3. Copie documente care atestă pregătirea profesională;

 • 4. Documente care atestă experiența în conducerea/administrarea/managementul societăților comerciale/regiilor autonome, al altor entități din sectorul public sau privat (Carnet de muncă, Contract de mandat sau Adeverință, după caz);

 • 5. Cazier judiciar;

 • 6. Cazier fiscal;

 • 7. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau-de către unitățile sanitare abilitate;

 • 8. Declarație pe proprie răspundere dată în conf. Cu prev. Art. 326 Cod Penal, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale pentru dobândirea calității de director general într-o societate, conf. Prev. L 31/1990 republicată privind societățile și a prev. OUG 109/2011 cu completările și modificările ulterioare;

 • 9. Declarație privind reîncadrarea în situația de conflict de interese, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru participare la selecție.(Declarațiile se solicită anterior trimiterii documentelor la adresa office@arc-consulting.ro).

Criterii de evaluare/selecție:

 • 1. Competențe specifice sectoarelor de activitate;

 • 2. Competențe profesionale de importanță strategică;

 • 3. Cunoștințe de Guvernanță corporativă;

 • 4. Competențe sociale și personale;                                  - - .         ; ' n

 • 5. Gradu de aliniere cu Scrisoarea de așteptări a acționarilor. ...... *.r-

Bibliografie- OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare și Legea''fir.31/1990, cu-modificările și completările ulterioare.                            . .                 -

Dosarele de candidatură vor avea specificat postul pentru care se candidează și se vor depune electronic la adresa de e-mail office@arc-consultina.ro. Informații suplimentare puteți obține la numărul de telefon: 0733661233, persoană de contact Elena Căprar.

Data limită nentru deminerna dosarelor- R februarie 7090

 • 5. PLANUL DE INTERVIU

PLAN DE INTERVIU

privind selecția pentru posturile de membru in consiliul de administrație al Salco Serv S.A.

 • 1. Data desfășurării interviului: data....................

 • 2. Locul desfășurării interviului:..................

 • 3. Derularea interviului: vor fi analizate cunoștințele profesionale și abilitățile candidaților, urmărind, în baza analizei competențelor, trăsăturilor și cerințelor prescriptive și prescriptive, definitivarea punctajelor și stabilirea ierarhiei în lista scurtă a candidaților. Astfel, se vor avea în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele:

 • • dosarul de candidatură

 • • matricea profilului de candidat

 • • declarația de intenție a candidaților.

 • 4. Punctarea pe fișa individuală (atașată) se va realiza cu note de la 1 (novice) la 5 (expert) pentru toate criteriile prevăzute în matricea profilului de candidat și ținând cont de indicatorii stabiliți pentru fiecare din criterii, așa cum aceștia au fost definiți în cadrul matricei consiliului de administrație aprobate în cadrul procedurii.

 • 5. Pentru fiecare dintre candidați va fi alocat un timp de minim 45 de minute de derulare a interviului individual.

  ZIAR BURSA  BURSA MUNCII


: .-. r : cp. ' ’ ' ~r-'' ~

.              - s. [.                ...

■ -v . . v:..

l,-.r - ■         . I- { J/-'    , .

C. t"' in..is ;:      :.;t - .

r.'-c-,., v. -

T.ț-..... r -              - r ■ L>

1     -       " 'Z' ' . n: . f-C.' t.

r • “ Ct--c t -.      .i :■ -•

r>- • .         -i-             r

. . t- . ■ ■ -■•rccto -■ . ■              . -.r             .             .          -

C T. ■ C! L oznr SC p-'f;ic i.   : eoi>!ma ,r <•

■ . •-i'.rii '. Oi/t - » -n V • ir.olc             .-.;r|. HG. rr.

1"?1 2"p4: 2. Cspi1 2 set ao : a - t- to 3. C opic Jo:    rt-• —

>1..).• ; rt2jei'<.'.i ț.totw.a 3a. 4. t cci - — ■ ;.vc tc-’.li . ■ -.-Tț-tn îi . jucc/paiiijt-oi»|iatoa’ n.r-, țt.l ■c-.'jși-'-

i.sierc: o- -iu osv a ter r-> ir. f '-sS-AjI pe nk r.n» jzivai (■' • rc- r,-uixi Lo-mc' r.c rrc.rzkM.« a.fc, cir;. 5. Gem nzc.air.o Cxc«f'Xat.'. A ■ < 11» x-rt r < cete .«■ -t. oe

o                    c< CT.'J

cu V MM 6 V2> . w y -ce-'. a-«

•-                        t»'     > an

s -..s->d.i-itw'M ii. ca estra r — - - - r. ।. - b . : Țtk; 6. r.i.t.-’ it,- re- : M>2 »w..i-:-.rc cri- ■-            ;■••:■.. rt Cf Ccc

T ■!<■. , f,n --.ro         ir.Ci. tic-

'-•!.•:■:• ‘c iccs-; z-. : ifr-‘ r- - - 15' cs-ct -ti macc-ji.j :sr.î Pir-, L 2 2. 1 _ u.. 2 - c uL2 t j ! 2 t < z -.aac:it.>c > a pnx. UJG W2011 c r.piec •     . n-uaif. ■ ;c

-t- •    — '■ c ? -' u - “t

. c r -• —.      s-j-t.1 ■ co’-‘!i:t

- ■ 2 ’t ■ • . pr r’n ote -r ’t 1 : Kt             ,    ...   , .yj

p:      .•.tisvu.-.’.'-. Cz jmm«lt x.

- -I- :■ 2—   l..|       -r-'-r,

‘ciur •.> pc «<2 :(!■ șA'uic •cri;., t 2ț-o).    c,-.te-i( co

cv.iwo -.-! c 1. Cc-Tpot-i-to ■pf' e- ■ --r- - .r\i,-t 2 C2"cc-c-'o -.■■pic:- m!& ce

■- -.1"                   .        -1 -.

o’.G ’ 2          .    - ’i ■■ f' a ■ ’ .

“ j-c. ..‘C ■' L î. ' .‘i . . L'-l ‘

’■ ■ I 9 '          . ■ O J t . ■ ■ ..

pșMpMMo uzeroora Cccan- '■ c-rCa . ui.- .    ;.,tn ’-i C- I" ■

aci-JJ K-t-o zi-:-cam 1 a; «s. - ••- cv.

îe c :.f xS\": xcnulwv; r.

' '• ■ . 11 •.. • a ts : . . .: s.1 •

: •. nz-.' z . tc of-i- ’... • . ■ .. ..c:    .■ c • .■ Ec: . Cat. '

Cr’.r ■ ntc.i i. tiu -:c

r 2: ti . .1 . 22L.1 2___________

PHOPUffKitfACEHI

INVEMTCR,         rvi'î!::.’

'. 21 uC-f - !î              ‘JTj J

-J: r:\rvc frvciliz^rist.

UESIGMER 5 - • 'r

♦ •2. .    -r^                 V-rf ■»■

P"O-LO"'<         . •SGtf^v.l

cmr-n cor-, te I f_., ^5, t_U5

DES1GNER i .-•vcricr. :cut • .iu2.

>,•. r. Apa s' in

.■ M 4” c o,vic nji'.iX-n -

DESIGMER 4. irwVrtGn - t r -- t2or 2- d -r re. rt r. j< •' i:r

7 >'-r Dofiftrhfete” TR^lCT,

- S toi» fi/5 of’ . ,21 • ? 2 . T- ,

-

QESlGNuR A v^-fr. - - t r :2'4. E■ w'n'ViT’-txi

CURIERUL NATIONALMICA PUBLICITATE


OFERTE SERVICIU


M ITT IMIS l-ii ilA .

-•          •! J.- •«.rr..n r. ■

1 'ii. 'J • i ■ .          . in ■ ■_ H               . n> ■         ■

I-.       :                        .        - il I i .

 • • • i .              n •■>•> ■ d • i

 • 1 ■ ।         ’ r» n. 1. .iei r ।

'। ,1.1 ■ 1           . r. . .        .

।      ■;. r-.1 .u 11. ':.i .. d . r m; -

n „ - i '    ■- n>.        ■ i. , i.

. i. ii -i r.iii mw i 1 .          3'           .                 Ii.. •.». _J ’ îi ■'

•<           3. ■ i.rv h. nfRCu '’»’

■ I. P • .K L. Tî li iiU'                “

rt j îs...n       . nri p. • i


î-


.i-l.m- F: «

KM


ir • it


■r ••n:      ;; 1.-1< i -• ir .. «r.du-

1 T< d T>i“ •          : l n.i •. ••      ■


T- "      . r» -T 'i'n •       .< i » r

■ .. . ;•                ■ tIl * ' f

5 «. . i :nzd.-.rr. m.m-ril li’j _ ut i: ht- irv in • Jb

..j।. *» ir _ ‘Jk> c'î^' Ui’ . ■.. (n >d •. t . ... u >j: .

•.....l . i_ • vu: :..... j

I - • r ~ al urr- th «W : <.»ni

•i                in’t » i। > 'i

irJ                 . n • • । । • ."I

>. UT. •    ’ lAlbs D'.’T. r. .-iii'.

»’iî« .5 r                   i ■. ,i» ■ i' 1     -

!. i               ‘in r            j


Anunț site SALCOSERV


.-'.U


~ X Ari'.'. re»<“r iu: i.i i ■


1.


<• ■ i

r._4 n.:


. • ...... ...। •/

<1. ■ JV ’ :%U. • ,    : i

Ull u .1 - ■


t.


... i.


• ■ ni'.*, i. .Jn i

• '      .,e.i , ■.-■ .c


.’niv ■ • ■ - p;


d • .r-           ■>

. r • -t 3


Vjr.L-i .li


uvl. •>. Li m

I. Hi UI*


. r’L .111


A.


;r> • r.: .    *      1 • .« Lod ’ r- .

• 1 i /j d phr.T< n*iîiO>

. . f<r.tr               rhî ■ dr


ItU. 11


ui’


-      * lî

rl • ' . Ti*


>k i


MUMA GîM.X V'PlA O. ni


I ihilv. I.


AJ. <? >


tj

. h l.


>-r: ir


r'


r, r


ÎV


u              u:îcr.

.i * ~ . tlI’ : ’A


r-f-iiA pr.vir

. Ui ivi


rn ’ r .ai .uT.-.^cr

-7      -i-


p,u


li


!i i


SALCO SERV

F A G A A S


)!■ TU «. r L

- A RI'


i ;• irli -;;m ia i

...


• nitir u.

d. J L j .nv • ■ d...

-3r ?i -


' 1 ..

J nrJr-


LFUL,1r C< ' ,.Kk ■ ui t u i L: «UuLcu’ . ..-bi ’               ■


r.j


I • itd

JI ' • ‘“


. * > j n •

.C-'L . i< /.’u


nv....... FIȘĂ PUNCTARE INTERVIU

Numele și prenumele:

Funcția: candidat la poziția de administrator

Criterii

Obligatoriu

Punctaj

Rating 1 - novice: Rating 2 - intermediar, Rating 3 - competent. Rating 4 - avansat, Rating 5 - expert

Specifice sectorului întreprinderii publice

Competențe specifice sectorului. Cunoștințe de sector specifice industriei

Experiență în management/conducere/coordonare

Cunoștințe de administrare și managment

Experiență în gestionare fonduri private/publice sau europene

Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice

Viziune și planificare strategică

Financiar contabile

Managementul riscului

Guvernanță corporativă

Cunoștințe de bune practici și principii de guvernanță corporativă

Cunoștințe de monitorizare a performanței .

Competențe sociale și personale

Abilitati de comunicare și negociere

Total

6. MODELELE DE DECLARAȚII

i

 • a) Declarație priviri prelucrarea datelor cu caracter personal

Vă informăm că am constituit politica noastră de securitate bazată pe cele trei principii de baza a securității în conformitate cu Regulamentul General Privind Datele cu Caracter Personal 2016/679.

Noi, ARC CONSULTING SRL din Cluj-Napoca suntem înregistrați la Oficiul National de Registru al Comerțului de lângă Tribunalul Cluj, prin codul unic de identificare nr. RO 14535632 ne desfășuram activitatea la punctul de lucru pe strada Govora nr. 8, Parter.

Obiectul principal de activitate este autorizat este definit, conform clasificării CAEN:

7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

Alte obiecte de activitate secundare sunt:

7810 - Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă

7830 - Servicii de furnizare și management a forței de muncă

8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

8559 - Ale forme de învățământ (cursuri de pregătire și perfecționare, de verificare a cunoștințelor profesionale, altele decât cele prevăzute în clasele CAEN 8510 - 8553)

Principii de baza a securității, pe care am constituit politica noastră de securitate:

 • 1. Confidențialitate


 • 2. Integritate


 • 3. Disponibilitate


Tratăm cu prioritate protecția persoanelor și a datelor respectând drepturile fundamentale, în special viată privată și de familie, și nu numai!

Având obligația și dorința de a ne conforma cu Regulamentul 2016/679, am definit scopurile și mijloacele utilizării datelor cu caracter personal:

=> Procesarea datelor cu caracter personal in cadrul companiei noastre constă din colectarea, prelucrarea, păstrarea și arhivarea datelor determinat de următoarele scopuri:

comerciale, juridice, marketing direct si indirect, financiar - contabil, de informare, obligativitate față de organele de interes public și terți, statistică și raportare, de comunicare, securitatea și protecția persoanelor;

=> Mijloacele prin care se procesează datele sunt definite de modalitatea si procesele prelucrării:

in format electronic, cum ar fi sistemul informatic tip bază de date specific Microsoft Documents și e-mail server, sistemele informatice de tip Cloud, server fizic și ale terților pe suport electronic, respectiv in format letric pe suport de hârtie. -                                    -                            .

Datele cu caracter personal, care au fost sau vor fi solicitate și furnizate, de. Dumneavoastră sunt și vor.fi colectate, prelucrate și păstrate ..în conformitate cu .Regulamentul 2016/679. respectând principiile de. baza.._ale securității,, respectând drepturile Dumneavoastră:

=s> Dreptul de a fi informat (Art. 13 și 14). Dreptul de acces la date (Art. 15). '

=> Dreptul la rectificare (Art. 16). Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul.de a fi uitat”) (Art. 17).

=> Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18). Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20).

=> Dreptul la ștergerea'datelor (Art.’21). Drepturi legate de prelucrarea automată ă datelor.{M. 22). .

Dumneavoastră, va puteți adresa echipei noastre pentru a va detalia politica de securitate a companiei noastre, pe adresa oficiala .al punctului de lucru menționata ma! sus sau pe adresa de e-mail office@arc-ccnsulting.ro, respectiv pe https://arc-consultmg-r-o/gdpr/ -sau la ghișeul unic al autorității de supraveghere privind datele cu caracter personal: http://dataprotection.ro/

Se completează de către persoana vizata si informata:

Cu aceasta ocazie, Eu ____________________________________________________________, am fost informat și am luat la

cunoștință politica de securitate privind datele cu caracter personal al operatorului ARC Consulting SRL în conformitate cu Regulamentul 2016/679, astăzi la data de , semnez: Subsemnatul/a .   -participant la procedura de

recrutare și selecție a postului de la Societatea comerciala SALCO SERV SA

sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal.

 • b) Declarație pe proprie răspundere

Subsemnatul/subsemnata .CNP _____________________________________.candidat pentru postul de_____________________________________________________ la Societatea comerciala SALCOSERV SA, declar pe proprie răspundere că respect art. 731, din Legea 31/1990 a societăților republicată,

Art. 731

Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere și ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar dacă au fost alese, sunt decăzute din drepturi.

Art. 6

 • (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracțiuni de corupție, delapidare, infracțiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism, republicată, sau pentru infracțiunile prevăzute de prezenta lege.

Cunosc dispozițiile Art. 326 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

Data                                        Nume și prenume

Semnătura

**Art. 326 Falsul în declaratii                                                   :     .

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute' țrrart. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe’juridice-; pentru-sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei’consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

 • c) Neîncsdrarea în situata de conflict de interese

  Declarație - conflict de interese

  Prin prezenta, subsemnatul/a__

declar pe proprie răspundere că, în ceea ce privește candidatura mea pentru postul de _____pentru Societate comerciala SALCO SERV SA, sub sancțiunea excluderii din procedura de selecție a candidaților pentru poziția de ___________________________________________________________________și a sancțiunilor aplicabile faptei de fals în acte publice, că prin ocuparea poziției pentru care mi-am depus candidatura, nu mă aflu în situația de conflict de interese sau incompatibilități, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare.

Subsemnatul/a declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că ARC Consulting SRL are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispun.

Cunosc dispozițiile Alt 326 Cod penal* cu privire la falsul în declarații.

Data


Nume și prenume

Semnătura 3

 • d) Acord de participai e ia ^lecție

Subsemnatul/subsemnuta________________________________________________________________________,CNP

.declar pe proprie răspundere că am luat la cunoștință scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele participării la selecția organizată pentru postul de  al Societate comerciala SALCO SERV SA, precum și de dreptul de a mă retrage oricând de la participarea la desfășurarea procedurii de selecție.

Sunt de acord să fiu examinat(ă) în cadrul interviului, în următoarele condiții:

 • 1. Evaluarea se efectuează înainte de angajarea mea în postul de  ai Societate comerciala SALCO SERV SA.

 • 2. Ea se execută în scopul stabilirii aptitudinilor mele în raport cu exigențele acestui post.

 • 3. Rezultatele interviului, recomandările ce se vor desprinde vor fi comunicate celor pentru care voi lucra/presta servicii. Sunt de acord ca, în condițiile legii, rezultatele obținute să facă obiectul prelucrării în scopuri statistice.

 • 4. M-am prezentat la interviul de selecție odihnit(ă), fără să fi consumat alcool în ultimele 24 ore. Nu sufăr de boli cronice, nu am dureri fizice și nu mă aflu sub tratament medicamentos care ar putea influența rezultatele evaluării. Am fost informat(ă) că trebuie sa am asupra mea ochelarii sau proteza auditivă (dacă este cazul).

 • 5. Sunt de acord cu înregistrarea interviului pentru postului de  în cadrul Societate comerciala SALCO SERV SA.

I

Data___________________

Semnătura______________

 • 7. ÎNTOCMIREA LISTELOR DE VERIFICĂRI PENTRU LISTA LUNGĂ SI LISTA

7

SCURTĂ

Lista de verificare lista lungă

Specifice sectorului de activitate ai SALCO SERV SA

Criterii

Studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalenta in domeniile economic sau juridic.

admis/respins

Candidat

1

Candidat

2

Candidat I

5

Experiență de minim 1 an în conducerea/administrarea unei/unor societăți comerciale, regiilor autonome sau a altor entități din sectorul public sau privat.............

admis/respins -

—:--

. ...

Cel puțin doi dintre membrii fiecărui consiliu de administrație trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar rfp npl niltin S ani rnnf

admis/respins

■ .........

.. .

0:-..       .

- ■ >

.. .

OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

*

Experiența profesionala de cel puțin 5 ani

admis/respins

Număr de mandate / maxim 3 mandate

admis/respins

Studii superioare finalizate cu diploma de licența sau echivalenta in domeniile economic sau juridic:

admis/respins

Lista de verificare lista scurtă

Nr.crt

Candidați propuși

Punctaj declarație de intenție

Punctaj interviu

Punctaj total

Declarații

Reprezentantul autorității tutelare sau angajat al altor instituții publice

1

2

 • 8. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

 • 8.1 PREZENTAREA PROFILULUI GENERAL AL POSTULUI DE MEMBRU IN CONSILIUL DE ADMINSITRATIE AL SALCO SERV S.A. - FĂGĂRAȘ

în urma analizei MATRICEI POSTULUI coroborat cu PROFILUL POSTULUI, profilul recomandat de către expertul independent cuprinde următoarele competențe și trăsături folosite în activitatea de administrator:

Specifice sectorului întreprinderii publice

J Competențe specifice sectorului. Cunoștințe de sector specifice industriei

 • •/ Experiență în management/conducere/coordonare

J Cunoștințe de administrare și managment

 • •/ Experiență în gestionare fonduri private/publice sau europene -

Competențe profesionale de importanță strategică/tehnice—     -- - -......—

s Viziune și.planificare strategică

v Financiar contabile .....

J Managementul riscului

Guvernantă corporativă .. . ...                      .....

 • ./ Ciînnelinto huno rsTor-firi ci n r i n r' i r> i i do rii ix/oma ntă. crvmnraf.iuă . .  ..

J Cunoștințe de monitorizare a.performanței

Competențe sociale și personale

Abilitati de comunicare și negociere

Pe baza competențelor enumerate mai sus a fost evaluat profilul fiecărui candidat pentru postul de membru in consiliul de administrație.

Un alt aspect important în cuantificarea profilelor candidaților a fost Gradul de Aliniere cu Scrisoarea de Așteptări a Autorității Tutelare prin declarația de intenție comunicată.

Conținutul declarației de intenție pentru postul de administrator

Candidat Post                      Evaluator

Elemente obligatorii de structură ale declarației de intenție pentru postul de administrator

Categorii de informații

Punctaj 1-5

Legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări.

1. Declarațiile de intenție prezintă viziunea candidatului privind dezvoltarea întreprinderii publice, prin prisma poziției pe care dorește să o ocupe în cadrul consiliului.

2. Elaborarea declarației de intenție se face ținând cont de profilul profesional al candidatului și de profilul candidatului din cadrul consiliului pentru care dorește să candideze.

Toți candidații, indiferent de poziția pe care doresc să o ocupe în cadrul consiliului, prezintă viziunea cu privire la dezvoltarea generală pe termen scurt, mediu și lung a întreprinderii publice, astfel încât aceasta să poată contribui la rezultatele dorite de acționari și exprimate prin scrisoarea de așteptări.

Aprecieri asupra necesității dezvoltării elementelor de guvernanță corporativă;

1. Candidații prezintă considerațiile pe tema guvernanței corporative, din care să rezulte cunoștințele în domeniul guvernanței corporative și viziunea asupra acestui domeniu cu aplicabilitate în întreprinderea publică.

2. Candidații prezintă în declarațiile de intenție acțiunile și mijloacele folosite prin care pot să își îndeplinească funcțiile de supraveghere, control și tragere la răspundere.

Răspunsurile și viziunea candidaților cu privire la așteptările acționarilor

1. Declarația de intenție cuprinde atât răspunsul sau poziția candidatului față de dezideratele din scrisoarea de așteptări, cât și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului și felul în care acesta ar putea contribui la îndeplinirea obiectivelor și țintelor cuprinse în scrisoarea de așteptări.

2. Declarația de intenție cuprinde și o argumentare a legăturii dintre profilul candidatului și responsabilitățile consiliului.

în declarația de intenție se prezintă și înțelegerea candidaților asupra specificului întreprinderii publice, contextului național și internațional în care întreprinderea publică acționează, elementele de misiune și strategie corporativă, în vederea atingerii așteptărilor acționarilor exprimate în scrisoarea de așteptări.

Este recomandabil ca declarația de intenție a candidatului să conțină și următoarele elemente

Aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia                     . ..                         -..... —- .

Exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea performanței;

Constrângeri, riscuri și limitări.pe care candidatul consideră că le-ar putea întâmpina în implementarea măsurilor propuse.

 • 9. REALIZAREA RAPORTULUI DE NUMIRI FINALE

  • 9.1 CENTRALIZARE REZULTATE

COMUNICARE REZULTAT

SELECȚIE CANDIDAȚI PENTRU POSTUL DE POSTURILE DE ADMINISTRATOR

în urma procesului de selecție, prevăzut de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, desfășurat în data de 18 februarie 2020 în vederea selectării candidaților pentru doua posturi de membri in consiliul de administrație, rezultatele obținute de candidați sunt:

NR.

Nume si prenume candidat

Scor interviu

Scor scrisoare de așteptări

n

Scor total

Decizie comisie

Scor

Propunere distribuire candidați pe posturi

Min

Max

1.

NICOARA IONUT CIPRIAN

30,5

3

33,5

Admis pentru raportul de numiri finale

ADMINISTRATOR

INDEPENDENT

2.

ARDELEAN MELANIA LENUTA

24,5

3

27,5

Admis pentru raportul de numiri finale

ADMINISTRATOR INDEPENDENT

Scor minim 2 pentru fiecare criteriu. Scor minim de atins 22 puncte. Scor maxim 55 puncte.

Propunere a distribuirii candidaților pe posturi:

2

Post vacant

Administrator independent

Administrator independent studii economjce/juridice

CANDIDAT PROPUS

NICOARA IONUT CIPRIAN

33,5

ARDELEAN MELANIA LENUTA

27,5

 • 9.2 PREZENTAREA PROFILELOR CANDIDATULUI DE PE LISTA SCURTĂ

Candidat ARDELEAN MELANIA LENUTA

 • a) Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice                         .

Experiența în managementul entităților publice și private' demonstrată în timpul- interviului corespunde cerințelor postului de administrator al Salco Serv. A dovedit un nivel intermediar de cunoștințe necesare administrării instituțiilor publice, în general, și a domeniului public în particular.

Competențe profesionale de importanță strategică

A dovedit competențe de previziune, planificare, decizie, coordonare, control și îndrumare, precum și cunoștințe legislative de administrare a societății comerciale, de management financiar - contabil și de management al riscurilor la nivelul cerințelor postului de administrator al societății comerciale.

Cunoștințe de guvernanță corporativă

Cunoștințele de guvernanță corporativă a instituțiilor publice depășesc cerința minimă impusă de autoritatea tutelară.

Trăsături sociale și personale

Experiența profesională acumulată în diferite medii a favorizat dezvoltarea unor competențe de comunicare și negociere peste medie.

 • b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al Salco Serv; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

Gradul de aliniere cu scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare

în cadrul scrisorii de intenție, candidatul a dezvoltat în mod concret și aplicabil în cazul particular al societății, pornind de la scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare următoarele capitolele:

 • a) legătura dintre profilul candidatului și obiectivele pe care trebuie să le realizeze, conform scrisorii de așteptări;

 • b) aprecieri cu privire la provocările specifice cu care se confruntă întreprinderea publică, raportate la situația contextuală a acesteia;

 • c) exemple de indicatori pe care candidatul îi consideră oportuni pentru monitorizarea și remunerarea performanței;

 • d) constrângeri, riscuri și limitări pe care candidatul consideră- cărle-arputea întâmpina în - ■ Implementarea măsurilor propuse.

Urmare a declarației de intenție înaintată de candidat considerăm că aceasta este aliniată cu "• cerințele scrisorii de așteptări a autorității publice tutelare. -•

Candidat: NICOARA IONUT CIPR^AN

 • a) Rezumat Profil

Competențe specifice întreprinderii publice

Dovezile experienței manageriale prezentate de candidat corespund , la nivel avansat cerințelor postului pentru care se efectuează selecția; a demonstrat posesia, la nivel avansat, a unor cunoștințe necesare administrării unei societăți. 1                i                                                                                                                                                                                                           >

Competențe profesionale de importanță strategică

A demonstrat dovezi ale existenței competențelor profesionale de importanță strategică (nivel avansat): planificare, decizie, comandă, control și îndrumare; are cunoștințele necesare economice, de contabilitate de gestiune și de management al riscurilor.

Cunoștințe de guvernanță corporativă

Pe timpul interviului a argumentat o cunoaștere la nivel avansat a principiilor și bunelor practici de guvernanță corporativă.

Trăsături sociale și personale

A demonstrat o capacitate avansată de comunicare în situații dificile de negociere în situații de conflict.

 • b) Evaluarea profilului

Punctajul acordat în urma evaluării „Declarației de Intenție” a fost adăugat punctajului obținut în urma evaluării candidaților prin interviu.

Concluzionăm că profilul competențelor analizate anterior corespunde cerințelor formulate de autoritatea tutelară pentru ocuparea posturilor de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Salco Serv; competențele demonstrate prezic o bună performanță în postul de administrator al societății.

II

I

I

Fig. 1 Evaluarea comparativă a candidatului cu profilul pentru posturile de membri in Consiliul de Administrație

în cadrul prezentei selecții au fost propuși candidați pentru posturile de membru în Consiliul de Administrație. Document elaborat în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată prin Legea nr.111/2016 și ale HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice și care reprezintă dezideratele autorității publice tutelare.                                                                 s/Z

Expert Independent

■> 0XC

*5

Nr.

Nume Si Prenume

Semnătură

S-l /

1.

Caprar Elena

ANEXA 1 - CENTRALIZARE REZULT ATE/LISTA SCURTĂ » ANEXA LA RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE PENTRU POSTURILE DE ADMINISTRATOR LA SALCOSERV SA

Rezultatele obținute de către candidați sunt centralizate, pentru doua posturi de. administrator, în ordine descrescătoare a punctajelor obținute în urma interviului și a declarației de intenție depuse și susținute de către candidați, în conformitate cu art.2, alinți 0), din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare

Propunere a distribuirii candidaților pe posturi:

1.

2.

Post vacant

Administrator independent

Administrator independent studii economice/juridice

CANDIDAT PROPUS

NICOARA IONUT CIPRIAN

33,5

ARDELEAN MELANIA

LENUTA

27,5

Expert Independent

Nr.

Nume Si Prenume

Semnatul " .

1,

Caprar Elena

i

V;.             ,<,

_

-’L Ă''

/

ANEXA 2 - CURRICULUM VITAE CANDIDAȚI PROPUȘI

Curriculum Vstae

37 ani


Nicoara Cîpriah loniif.....

Informații personale

Data nașterii:

Domiciliul curent:

28.05.1983

Făgăraș,

Permis de conducere: da

Categoria: B

Tipul studiilor: Studii Superioare

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREȘTI - Masterat

2006 - 2008 Facultatea De Management, Specializarea Administrarea Afacerilor / Managementul Vânzărilor

Anul absolvirii: 2008

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREȘTI - Licența

2002 - 2006 Facultatea De Cibernetica Statistica Si Informatica Economica, Cibernetica, Statistica si Informatica Economica / Informatica Economica

Anul absolvirii: 2006

1998 - 2002 COLEGIUL NATIONAL “RADU NEGRU” FAGARAS

INFORMATICA

Anul absolvirii: 2002

Experiență profesională

12/2016-prezent        SC Nitroparc SRL, Fagaras ------ ------- '---- ~

DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA            -    "  ' - .

Responsabilități:

 • - Administrarea Parcului Industrial Fagaras                  —

 • - Promovare

•....... -   Marketing

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului;

2017 - present

SC Agro Farm Nicoara SRL , România

Administrator

Responsabilități:

 • - Promovare

 • - Marketing

 • - Economic

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului

 • - Supervizarea activitatilor firmei.

2010- 2016

DREAM TEAM SOFTWARE, BUCUREȘTI

COLABORATOR (ASOCIAT)

Responsabilități:

 • - Vanzari,

 • - Implementare,

 • - Training,

 • - Consultanta.

11/2004- 11/2010

DREAM TEAM SOFTWARE, BUCUREȘTI

DEZVOLTATOR SOFTWARE

Responsabilități:

 • - Analiza, proiectare si dezvoltarea de sisteme si soluții software.

 • - Management vanzari, susținere programe training si suport tehnic

2006-2010

UNDA.RO, BUCUREȘTI

ADMINISTRATOR          

Responsabilități:

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului;

 • - Supervizarea activitatilor firmei;

Limbi străine: Engleză - avansat, Franceza - intermediar.

Currsculum Vita®

ARDELEAN MELAN1A LENUTA                    72a">

Informații personale

Data nașterii:        06.10.1948         Permis de conducere: da

Domiciliul curent:    Fagaras            Categoria: B

Tipul studiilor: Studii Superioare Economice de lunga durata

1971

Academia de Studii Economice, București

Facultatea de Contabilitate

Anul absolvirii: 1971

1997

Atestat Cenzor Extern Independent,

Anul absolvirii: 1997

1993

Certificat de Instruire in Domeniul Noului Sistem de Contabilitate (Formator)

Anul absolvirii: 1993

Experiență profesională

2002 -2011

SC Caius Contab SRL.

Administrator

Responsabilități:

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului;

 • - Supervizarea activitatilor firmei;

1997-2002

Regia Autonoma de Servicii Comunale, Fagaras

Director Economic

Responsabilități:

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

1991-1997

Regia Autonoma de Servicii Comunale, Fagaras

Contabil Sef

Responsabilități:

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

1980-1991

Combinatul Chimic, Fagaras

Economist

Responsabilități:                                                  -

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și-a altor note contabile;                                            -       —

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;                           ... -

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;.                                                      .....

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

1971-1980-


Combinatul Chimic, Fagaras

Economist stagiar

Responsabilități:

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

Limbi străine: Engleză - nivel incepator

Cumculum Vitae

ARDELEAN MELÂNIA LENUTA


72 ani


Informații     Data nașterii:         06.10.1948

Permis de conducere: da

Categoria: B


personale    Domiciliul curent:    Fagaras

Tipul studiilor: Studii Superioare Economice de lunga durata

S Ăi GO SERV r a r. a s - a .s


1971

Academia de Studii Economice, București

Facultatea de Contabilitate

Anul absolvirii: 1971

1997

Atestat Cenzor Extern Independent, Anul absolvirii: 1997

1993

Certificat de Instruire in Domeniul Noului Sistem de Contabilitate (Formator)

Anul absolvirii: 1993

Experiență profesională

2002-2011

SC Caius Contab SRL.

Administrator

Responsabilități:

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului;

 • - Supervizarea activitatilor firmei;

1997-2002

Regia Autonoma de Servicii Comunale, Fagaras

Director Economic

Responsabilități:

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin. casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

“ MexnbT-U-in Consiliul de Administrație

1991-1997

.. ...

•• • ......

Regia Autonoma de Servicii Comunale, Fagaras

Contabil Set

Responsabilități:

- - - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

1980-1991

Combinatul Chimic, Fagaras

Economist

Responsabilități:

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

1971-1980

Combinatul Chimic, Fagaras

Economist stagiar

Responsabilități:

 • - înregistrarea notelor contabile specifice activității de producție și a altor note contabile;

 • - Operarea achizițiilor interne și intracomunitare;

 • - înregistrarea facturilor emise clienților;

 • - înregistrarea extraselor de cont și a operațiunilor desfășurate prin casierie;

 • - Verificarea jurnalelor/registrelor lunare;

 • - Participarea la întocmirea declarațiilor lunare;

Limbi străine: Engleză - nivel incepator

... ........ ......        - . L.

© ARC CONSULTING/2020/Raport de selecție f a o a f i ~ Membru in Consiliul de Administrație

.. ..Curriculum Vîtae

Nicoara Ciprian lonut

Informații personale

Data nașterii:        28.05.1983         Permis de conducere: da

Domiciliul curent:    Făgăraș,            Categoria: B

Tipul studiilor: Studii Superioare

2006 - 2008

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREȘTI - Masterat

Facultatea De Management, Specializarea Administrarea Afacerilor / Managementul

Vânzărilor

Anul absolvirii: 2008

2002 - 2006

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE, BUCUREȘTI - Licența

Facultatea De Cibernetica Statistica Si Informatica Economica, Cibernetica, Statistica și Informatica Economica / Informatica Economica

Anul absolvirii: 2006

1998 -2002

COLEGIUL NATIONAL “RADU NEGRU” FAGARAS

INFORMATICA

Anul absolvirii: 2002

Experiență profesională

12/2016 -prezent SC Nitroparc SRL, Fagaras

DIRECTOR SOCIETATE COMERCIALA

Responsabilități:

 • - Administrarea Parcului Industrial Fagaras

 • - Promovare

 • - Marketing

 • - Economic

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului;

2017 - present          SC Agro Farm Nicoara SRL , România

Administrator

Responsabilități:

 • - Promovare

 • - Marketing             '

 • - Economic

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului           -     -

 • “ • Supervizarea activitatilor firmei.                                              -

© ARC CONSULTING/2020/Raport de selecție '             - C-“f. 'Consiliul de Administrație.

2010-2016

DREAM TEAM SOFTWARE, BUCUREȘTI

COLABORATOR (ASOCIAT)

Responsabilități:

 • - Vanzari,

 • - Implementare,

 • - Training,

 • - Consultanta.

11/2004- 11/2010

DREAM TEAM SOFTWARE, BUCUREȘTI

DEZVOLTATOR SOFTWARE

Responsabilități:

 • - Analiza, proiectare si dezvoltarea de sisteme si soluții software.

 • - Management vanzari, susținere programe training si suport tehnic

2006-2010

UNDA.RO, BUCUREȘTI

ADMINISTRATOR

Responsabilități:

 • - întocmirea documentației necesare

 • - Menținerea relațiilor cu cu clientii si instituțiile statului;

 • - Supervizarea activitatilor firmei;

Limbi străine: Engleză - avansat, Franceza - intermediar.

CONTRACT DE MANDAT ADMINISTRARE

AL SOCIETĂȚII SALCO SERV SA

NR.......’..../..................

PREAMBUL

în temeiul prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș nr.  din și a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SC SALCO SERV SA nr.

din privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al SC SALCO SERV

SA și urmare a acordului de voință intervenit între părțile semnatare s-a încheiat prezentul contract de mandat, în condițiile și limitele ce urmează a fi prezentate mai jos și în aplicarea prevederilor cuprinse în Ordonanța de Urgență a Guvernului privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice nr. 109 din 2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv Legea nr. 31 din 1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Art.l

 • 1.1 Autoritatea Publică Tutelară a SC SALCO SERV SA, cu sediul în Fagaras Str. Republicii nr 3, județul Brașov, telefon: 0268-284771, reprezentată prin  conform împuternicirii dată în ședința AGOA din data de, în calitate de MANDANT

 • 1.2 Domnul/Doamna, cetățean român, născut în  la data de cu

domiciliul în România, Jud. Brașov, loc., str. , nr.bl., identificat cu C.I. seria, nr., emisă de la data de, CNP

, denumit în continuare MANDATAR

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2. în urma acordului de voința intervenit între părți:

 • 2.1 Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele și pentru mandant, a atribuțiilor autorității tutelare la societate, în cadrul Consiliului de Administrație, în condițiile și limitele impuse de lege, prin desfășurarea unei activități de administrare (de gestionare și de punere în valoare) a patrimoniului societarii, în spiritul creșterii continue a porfitabilității activității statutare a societatiii, în vederea realizării de profit care să fie repartizat asociaților, în condițiile actelor constitutive ale societarii, ale hotărârilor autorității publice tutelare și ale legii.

 • 2.2 Activitatea de administrare se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului principal de activitate al societarii, precum și a altor activități prevăzute în Statutul acesteia.

 • 2.3 Autoritatea publică tutelară a SALCO SERV SA încredințează Consiliul de administrație atribuții de administrare a patrimoniului societății SC SALCO SERV SA Făgăraș și îl însărcinează cu îndeplinirea obiectivelor și a criteriilor de performanță, în concordanță cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008, în schimbul unei remunerații fixe lunare, revizuită anual în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari respectiv în schimbul unei remunerații variabile de 10% din remunerația fixă, stabilită conform legii.

 • 2.4 . Obiectul prezentului contract de mandat il constituie împuternicirea de către mandant a mandatarului, de a adopta si exercita în numele și pe contul societății orice decizie de afaceri în calitate de membru al Consiliului de administrație, în scopul realizării obiectivelor societății, în. limitele obiectului de activitate al acesteia și în limitele stabilite prin dispozițiile legale în vigoare, Statutul societății, hotărârile adunării generale a acționarilor precum și cele stabilite prin prezentul contract.

 • 2.5 . Pentru exercitarea unor operațiuni determinate, Consiliul de Administrație poate împuternici prin mandat scris si determinat în timp, directorul general și sau directorul adjunct să efectueze operațiuni aflate în sfera sa de competență cu respectarea prevederilor legale, ale Statutului societății și a hotărârilor adunării generale a acționarilor.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

  ani începând cu data intrării în vigoare,


Art. 3. Prezentul contract se încheie pe o durată de după semnarea acestuia de către părțile contractante.

 • 3.1. în cazul împlinirii termenului mandatului membrului Consiliului de Administrație fără ca alt administrator să intre în funcțiune, mandatul administratorului în funcție se prelungește de drept, în aceleași condiții, până la numirea noului membru al consiliului de administrație si/sau preluarea funcției de către Autoritatea publică tutelară.

 • 3.2. Prezentul contract intră în valabilitate începând cu data de.

 • IV. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

Art. 4 Prin încheierea prezentului contract de mandat se delega către administrator, in principal, următoarele obligatii:

 • 4.1. Conducerea activitatii comerciale a societății in conformitate cu obiectivele generale stabilite de către adunarea generala a acționarilor, precum si cu cele stabilite prin prezentul contract;

 • 4.2. să păstreze confidențialitatea cu privire la activitatea societății pe toată perioada mandatului, fiind ținut responsabil de această obligație încă 3 (trei) ani de la încetarea prezentului contract;

 • 4.3. să ia măsuri astfel încât societatea să transmită mandantului toate datele și informațiile stabilite de acesta și sau solicitate direct de unul din membri;

 • 4.4. să sesizeze mandantul asupra deficiențelor sau neregulilor de natură a periclita normala funcționare a societarii pe care le constată direct sau indirect. în cazul în care deficiențele sau neregulile nu pot fi înlăturate operativ, mandatarul va propune și măsurile ce le consideră că ar trebui luate;

 • 4.5. Atribuții de verificare si control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către Directorul general al societății sau a altor persoane aflate in raporturi contractuale cu societatea;

 • 4.6. să furnizeze oricând mandantului, la solicitarea acestuia, informații și date asupra exercițiului mandatului său sau legate de activitatea societarii;

 • 4.7. Să aprobe la propunerea Directorului general a reglementărilor interne de organizare, conducere si coordonare a compartimentelor funcționale ale societății;

 • 4.8. să exercite mandatul cu loialitatea, prudența și diligența unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice;

 • 4.9. să participle la negocieri și/sau să mandateze Directorul general să negocieze Contractele Colective de Muncă;

 • 4.10. să participe Ia ședințele consiliului de administrație, la comitetele de specialitate sau consultative înființate la nivelul consiliului și totodată să participle la ședințele Adunării Generale a Acționarilor;

 • 4.11. Gestionarea și inventarierea bunurilor predate de Municipiul Făgăraș conform Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare din Municipiul Fagaras prin încredințare directa nr. 5035/05.03.2008 și a patrimoniului societarii, în limitele fixate de către lege,- actul constitutiv, hotărârile adunării generale a acționarilor cu posibilitate de mandatare directorului general a acestei atribuții, menținând responsabilitatea de urmărire și verificare; '        ...       •

 • 4.12. Reprezentarea generala a societății in toate raporturile juridice in care societatea este sau urmeaza sa fie parte direct sau prin mandatare, precum si dreptul de a transmite către salariati sau- către terti dreptul de reprezentare in baza unui mandat scris;

 • 4.13. Implementarea hotărârilor AGA pentru SC SALCO SERV S.A.;

 • 4.14. să elaboreze împreună cu ceilalți administratori și să transmită autorității publice tutelare, rapoarte semestriale privind activitatea societății și stadiul realizării obiectivelor de performanță;

 • 4.15 să formuleze propuneri adresate adunării generale a acționarilor referitoare la programul anul de activitate și strategia de perspectivă a societății.

 • 4.16. sa declare eventualele conflicte de interese prevăzute de legislația în vigoare și de statutul societății;

 • 4.17. Atribuții de supervizare a tranzacțiilor si/sau negocierilor cu tertii efectuate de directorul general, privind bunurile sau drepturile societății cu respectarea planului de investiții aprobat anual de AGA;

 • 4.18. Colaborarea cu auditorii societății si cu celelate organe de control sau supraveghere ale societății;

 • 4.19. Atribuții privind informarea acționarilor in limitele stabilite de prevederile legale;

 • 4.20. Supervizarea modului de organizare si aparare a integrității bunurilor mobile, imobile si necorporale aflate in patrimoniului societății sau în administrarea societății;

 • 4.21. Părțile convin ca, in cazul in care pentru realizarea fiecărei atribuții in parte, nu sunt identificate limite speciale stabilite de către Adunarea Generala a acționarilor societății, consiliul de administrație are competente in limitele legale sau statutare.

 • 4.22. Explicitarea limitelor de competenta pentru atribuțiile delegate precum si stabilirea unor limite inferioare celor decurgând din prezentul contract se poate efectua numai prin hotarari ale adunării generale a acționarilor și în acord cu consiliul de administrație;

 • 4.23. Pentru actele si faptele care fac obiectul delegării dar care sunt afectate de limite legale sau convenționale, administratorul este obligat sa respecte condițiile speciale de adoptare sau aprobare a respectivelor operațiuni.

 • 4.24. să adopte politici și sisteme de control prevăzute de atribuțiile sale;

 • 4.25. alte prerogative încredințate de Adunarea Generala a Acționarilor, după caz și prin actul constitutiv sau de lege;

 • 4.26. sa realizeze obiectivele și indicatorii de performanță prevăzuți în Anexa Ia contractul de mandat;

 • 4.27. să elaboreze și să prezinte acționariatului în colaborare cu ceilalți administratori și cu directorul general, Planul de administrare al societății, pentru perioada de mandat.

 • 4.28. să negocieze indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cu autoritatea publică tutelară în termen de 30 de zile de la procedura de numire în funcția de administrator;

 • 4.29. Să participe la cursuri de specializare, organizate în țară sau după caz în străinătate în vederea desfășurării unei activități optime în cadrul consiliului, doar cu acordul Adunării Generale a Acționarilor.

 • 4.30. Să respecte în întreaga activitate legislația în vigoare și să nu cesioneze prezentul contract altei persoane.

 • 4.31. să aprobe recrutarea și eventuala revocare a conducătorului auditului intem și primirea de la aceasta, ori de câte ori solicită, de rapoarte cu privire la activitatea societarii; •

 • 4.32. să răspundă patrimonial și personal pentru pagubele suferite de societate în cazul în care nu a îndeplinit, cu vinovăție, hotărârile AGA.

 • 4.33. aprobă direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale societarii comerciale                  ;

 • 4.34. verifică funcționarea sistemului de control intem/managerial, implementarea-politicilor contabile șir realizarea planificării financiare;

 • 4.35. stabilește numirea și remunerația directorului general - , .                    .         < .     

 • 4.36. elaborează raportul semestrial, prezentat autorității publice tutelare, privitor ia activitatea societății comerciale , care include și informații referitoare la execuția contractului de muncă a directorului general.

 • 4.37. examinează bugetul de venituri și cheltuieli, situațiile financiare și le supune spre aprobare autorității publice tutelare cât și asociaților;

 • 4.38. aprobă nivelul creditelor necesare, conform statutului societății

 • 4.39. aprobă casarea mijloacelor fixe și a obiectivelor de inventar scoase din uz;

 • 4.40. aprobă orice alte măsuri privind activitatea societății, conform statutului acesteia

 • 4.41. alte obligații prevăzute de lege

Art. 5. în exercitarea atribuțiilor sale mandatarul va beneficia de următoarele drepturi:

 • 5.1. Decontarea cheltuielilor ocazionate de deplasarea și participarea la ședințele Consiliului de Administrație și la activitățile legate de mandatul acordat prin acest contract și rambursarea cheltuielilor effectuate justificat în interesul îndeplinirii mandatului;

 • 5.2. Participarea la profit, care se va aproba anual prin Hotărâre a autorității publice tutelare și va constitui bază de calcul a remunerației variabile;

 • 5.3. Primirea unei remunerații brute lunare cât și a unei remunerații variabile stabilite de către autoritatea publică tutelară;

 • 5.4. Remunerația mandatului, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii și se impozitează potrivit legislației în materie. Se vor calcula și se vor vira de către Societate, la bugetul consolidat și la celelalte bugete speciale, taxele si impozitele asupra remunerației și avantajelor primite, conform legii.

 • 5.5. Dreptul la informare nelimitată cu privire la orice act sau fapt ce are legătură cu activitatea sau situația societății si de a utiliza aceste informatii in interesul exclusiv al societății si al interesului general al acționarilor, inclusiv de a beneficia alături de ceilalți administratori de asistență de specialitate pentru fundamentarea deciziilor luate în cadrul consiliului;

 • 5.6. Dreptul de a utiliza informațiile, mijloacele materiale si umane ale societății, necesare si utile pentru desfasurarea activitatii;

 • 5.7. Dreptul de a efectua acte si fapte in numele si pe contul societății, de a adopta decizii de afaceri si a le impune in activitatea curenta a societății in limitele programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, cu respectarea dispozițiilor legale, a obiectului de activitate al societății si a prevederilor actului constitutiv;

 • 5.8. Plata de daune-interese în cazul revocării contractului de mandat fără justă cauză.

 • 5.9. Dreptul de a renunța la mandatul Încredințat in conformitate cu prevederile legale si ale prezentului contract;

 • 5.10. Dreptul de a pretinde societății asigurarea condițiilor de desfășurare a activitatii convenite contractual;                                                  

 • 5.11. Dreptul de a fi informat de indata si in scris cu privire la orice măsură adoptata de către AGA cu privire la prezentul contract sau cu privire la orice act sau fapt avand legătură cu prezentul contract sau cu calitatea de administrator al societății;

 • 5.12. Dreptul de a organiza sau participa la conferințe, simpozioane, mese rotunde, intruniri, etc., pe teme ce au legătură cu activitatea societății si de a deconta cheltuielile aferente;

 • 5.13. în cazul revocării mandatului de administrator, înainte de.expirarea duratei-acestuia, fără just motiv, să primească daune interese în sumă egală cu valoarea'remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea indicatorilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

 • 5.14. Mandatarul acceptă acest contract de mandat și este ținut să-și îndeplinească obligațiile contractuale cu buna-credința și prudența specifică raporturilor juridice cu caracter oneros.

 • 5.15. Mandatarul declară pe proprie răspundere că nu se află în nici una din situațiile de incompatibilitate prevăzute de legislația în vigoare, de statutul său profesional sau de calitatea deținută.

 • 5.16. Toate drepturile administratorului sunt obligatii pentru societate si acționari.

 • V. OBLIGAȚIILE ȘI DREPTURILE AUTORITĂȚII PUBLICE TUTELARE

Art. 6 Autoritatea publică tutelară are următoarele obligatii:

 • 6.1. Să asigure consiliului de administrație deplină libertate în monitorizarea conducerii, organizării și gestionării activității societății comerciale, în limitele prevăzute de lege, de statutul societății și de prezentul contract;

 • 6.2. Să asigure administratorului/consiliului de administrație toate drepturile cuvenite potrivit dispozițiilor legale și ale prezentului contract.

 • 6.3. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama administratorilor, în cuantumul și în termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract.

 • 6.4. Să evalueze anual prestația administratorilor și a Consiliului de Administrație și să solicite respectiv să verifice Rapoartele trimestriale.

 • 6.5. să stabilească remunerația lunară fixă, pentru executarea mandatului său, și revizuită anual, în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanță prevăzuți în contractul de mandat;

 • 6.6. să acorde sprijin mandatarului pentru realizarea obligațiilor sale;

 • 6.7. în cazul revocării mandatului administratorilor, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, să achite acestuia daune interese în sumă egală cu valoarea remunerației fixe brute pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului. Neîndeplinirea indicatorilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

Art. 7 Autoritatea publică tutelară are următoarele drepturi:

 • 7.1. Să pretindă Consiliului de administrație/administratorilor îndeplinirea obiectului de activitate al societății pe acțiuni, a obiectivelor și indicatorilor de performanță.

 • 7.2. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să efectueze acte și fapte în numele și pe contul societății;

 • 7.3. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor desfășurarea activității, decurgând din prezentul mandat, cu loialitate și exclusiv în interesul societății;

 • 7.4. De a controla în orice moment activitatea Consiliului de administrație/administratorilor și rezultatele obținute în desfășurarea activității delegate;

 • 7.5. De a stabili prin regulamente interne modul de organizare și funcționare a societății precum și a activității Consiliului de administrație/administratorilor , menținând cel puțin condițiile de desfășurare a activității din prezentul contract, potrivit activității și poziției deținute;

 • 7.6. De a solicita trimestrial un raport cu privire la activitatea Consiliului de administrație/administratorilor și la operațiunile desfășurate sau în curs de desfășurare;

 • 7.7. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor legate de activitatea ori operațiunile societății atât în cursul mandatului, cât și o perioadă de maximum 2 (doi) ani de la data încetării mandatului, indiferent de modul de încetare a acestuia; -------

 • 7.8. De a pretinde Consiliului de administrație/administratorilor să participe la ședințele adunării generale a acționarilor;                                                          -

 • 7 9. Dreptul de a pretinde respectarea dispozițiilor legale în exercitarea mandatului;.:.

 • 7.10 . Dreptul de a fi informat de Consiliului de administiuție/administratorilor cu minim 60 zile înainte de data renunțării acestuia la mandat.                                                    ••              .

Art. 8 Obligatii ale SC SALCO SERV SA:

 • 8.1 în calitate de beneficiară directă a activității de administrare realizată în - condițiile acestui contract,SC SALCO SERV SA este obligată:

 • a) să pună la dispoziția administratorilor toate datele, informațiile și în general toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în Consiliul de Administrație, care să conducă în mod direct sau indirect la îndeplinirea obligațiilor administratorilor;

 • b) să suporte cheltuielile ce se cuvin administratorilor conform prezentului contract;

 • c) Să plătească acestora remunerațiile prevăzute la Cap. VII al acestui contract;

 • d) Să deconteze administratorilor toate cheltuielile ocazionate de deplasarea și participarea la ședințe;

 • e) Să pună la dispoziția Consiliului de administație în ansamblu, prin secretarul acestuia, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute pe Ordinea de zi, cu cel puțin 3 zile înainte de data și ora programate pentru ținerea ședinței. Doar în cazuri excepționale (ex: ședințe extraordinare), durata poate fi redusă la 24 de ore.

 • VI. OBIECTIVELE ȘI CRITERIILE DE PERFORMANȚĂ

Art. 9. Obiectivele și criteriile de performanță ale Consiliului de administrație/administratorilor sunt stabilite anual prin hotărâre AGA, în termen de maxim 30 de zile de la aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobarea programului de activitate pentru exercițiul financiar următor și sunt adiționate la prezentul contract.

 • 9.1 Obiectivele și criteriile de performanță reprezintă, expresia cantitativă și valorică, principalele rezultate ale societății comerciale pe care mandatarul se angajeaza să le obțină prin activitatea acestuia și sunt prevăzute în Anexa care face parte integranta din prezentul contract de mandat.

 • 9.2 Modificaăile si completările ulterioare, în timpul unei execuții bugetare se fac prin corelarea cu Bugetul de venituri si chetuieli ori de câte ori acesta se rectifică.

 • VII. CONDIȚII DE REMUNERARE

Art.10. Pentru îndeplinirea mandatului său și exercitarea activității de administrare mandatarul va primi de la SC SALCO SERV SA

 • a) remunerație lunară neta fixă, de lei /luna , stabilită prin hotărâre a autorității

publice tutelare

b)o remunerație variabilă de 10% din remunerația fixa care se va stabili conform legii, în funcție de îndeplinirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari prevăzuți în contractul de mandat. In cazul în care apar situații care pot schimba în mod semnificativ rezultatele și sustenabilitatea pe termen mediu sau lung a societății, aceasta este îndreptățită să nu plătească partea calculată pentru anii anteriori. De asemenea în cazul în care întreaga sau o parte din componenta variabilă este acordată pe baza unor date care se dovedesc ulterior a fi incorecte, societatea este obligată să ceară ca acea parte din componenta variabilă să fie retumată.                           ...          .

 • 10.1 . Plata remunerației administratorilor/Consiliului de administrație și a celorlalte drepturi negociate trebuie să se efectueze la termenele-și în condiții similare salariaților societății; - - . - -

 • 10.2 Din remunerația brută lunară se rețin direct de către societate și se virează contribuțile, impozitele și taxele cu reținere la sursă, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile.

 • 10.3 Condițiile generale și speciale de remunerare ale administratorilor sunt stabilite prin dispozițiile legale aplicabile, prevederile Actului constitutiv precum și a dispozițiilor prezentului contract și de Adunarea Generală a Acționarilor SC SALCO SERV S.A.

 • VIII. LOIALITATE, CONFIDENȚIALITATE, INTEGRITATE ȘI ETICĂ

Ar1.11. Administratorul este obligat:

 • 11.1 . Să-și folosească întreaga capacitate de muncă în interesul societății, să își exercite mandatul cu loialitate comportându-se ca un bun administrator.

 • 11.2 . Fără autorizarea expresă a Adunării Generale a Acționarilor societății, administratorul, nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale pentru o perioadă de 3 ani de la încetarea prezentului contract, din orice cauze, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea suporta societatea ca efect a] încălcării unei astfel de obligații.

 • 11.3 . Să nu întreprindă activități în beneficiul altor societăți comerciale concurente, al altor societăți comerciale cu același domeniu de activitate sau care se află în relații de comerț cu societatea pe întreaga perioadă de mandat.

 • 11.4 . Această interdicție se extinde și asupra soțului sau soției mandatarului, precum și asupra rudelor și afinilor acestuia până la gradul al IV-lea inclusiv.

 • 11.5 . în executarea prezentului contract de mandat părțile vor respecta Codul de Etică al societății, aplicabil nu numai angajaților acesteia cât și membrilor Consiliului de Administrație.

 • 11.6 . Astfel administratorii sunt ținuți să denunțe conflictele de interse, definite conform legislației în vigoare și conform statutului societății

 • 11.7 . în cadrul Consiliului, administratorul trebuie să aibă un comportament adecvat și să reprezinte numai interesele societății.

 • 11.8 . în cazul începerii urmăririi penale a unuia dintre administratori, contractul de mandat va fi suspendat de drept, iar în cazul în care va interveni condamnarea, acesta va înceta de drept fără altă notificare prealabilă.

 • IX. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.12. Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, părțile răspund, potrivit legislației în vigoare. Forța majoră apără părțile de răspundere potrivit prevederilor Codului Civil.

Art.13. Aprecierea activității administratorului se face prin analizarea gradului global de îndeplinire a obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite.

Art.14. Răspunderea mandatarului:

 • a) având în vedere caracterul oneros al prezentului contract, mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației în vigoare. în acest sens, răspunderea sa funcționează pentru neexecutarea totală/parțială cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

 • c) în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

Art.15. Răspunderea mandantului:                          .. . J •

 • a) răspunderea mandantului va fi operată în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, să\arșițe de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

 • X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Art.16. Prevederile prezentului contract pot fi modificate după o prealabilă notificare, cu acordul ambelor părți, prin act adițional.

Art.17. Contractul va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia, care îi sunt aplicabile.

XL ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art.18. Părțile contractante convin că, dacă la expirarea mandatului acordat de către autoritatea publică tutelară, sau cu ocazia altor evenimente legale, administratorii nu vor fi aleși pentru un nou mandat, prezentul contract se reziliază de drept, fără nici o notificare prealabilă din partea societății sau a autorității publice tutelare și fără despăgubiri.

 • 18.1. Prezentul contract poate fi prelungit, cu acordul părților contractante pe o nouă perioadă , în cazul procedurii de reînnoire a mandatului, procedură prevăzută de Oug nr. 109/2011 modificată și completată prin Legea nr. 111/2016.

 • 18.2. Oricăreia dintre părțile contractante i se recunoaște dreptul de a denunța unilateral contratul, cu just motiv.

 • 18.3. în cazul în care autoritatea publică tutelară, fără justă cauză, prin revocare sau renunțare, întrerupe executarea contractului de mandat, va răspunde față de cealaltă parte pentru eventualele pagube.

 • 18.4. Părțile semnatare ale prezentului contract stabilesc că acesta își poate înceta efectele în una din următoarele condiții:

 • a. Expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, iar părțile nu l-au renegociat in vederea prelungirii.

 • b. Renunțarea mandatarului la mandatul său. în această situație, mandatarul este obligat să notifice mandantului - cu cel puțin 30 zile înainte - renunțarea sa, în caz contrar rămânând obligat la daune interese pentru pagubele ce le-ar provoca;

 • c. Revocarea de către mandant a mandatarului său, oricând acesta hotărăște;

 • d. Schimbări legislative de natură a împiedica asemenea forma de mandatare;

 • e. Acordul de voință al părților;

 • f. Deces;

 • g. Lichidarea judiciară a societății;

 • h. Punere sub interdicție judecătorească a administratorului;

 • 18.5. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în niciun fel de modificările survenite în componența consiliului de administrație, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

 • 18.6. în cazul încetării contractului administratorului, acesta este obligat să înapoieze de îndată SC SALCO SERV S.A. din Făgăraș toate actele și documentele deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

 • XII. LITIGII

Art.19. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor -prezentului contract se rezolvă .pe cale.-am ia bilă. In lipsa unui-acord, litigiile vor. fi. soluționate- la instanțele judecătorești de-drept competente, din punct.de.vedere. material șl teritoriaL conform ' dispozițiilor Codului de Procedură Civilă., . '               t                               7

 • XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.20. Prevederile prezentului contract sunt reglementate de Codul Civil și se completează cu dispozițiile aplicabile ale Codului Comercial, Lg. 31/1990 și OUG 109/2011.

Art.21. Mandantul va putea modifica oricând prevederile contractului atunci când necesitățile o impun. Mandantul exonerează de orice răspundere mandatarul în situația modificării sau revocării intempestive a mandatului său.

Art. 22. Mandatarul nu poate transmite sau substitui mandatul său altei persoane.

Art. 23. în executarea mandatului său, mandatarul va avea în vedere cadrul legal și criteriile orientative generale sau punctuale, date în scris de mandant.

Art. 24. Mandantul are dreptul de a declanșa procedurile privind incidența răspunderii mandatarului oricând consideră justificat, pentru neexecutarea totală/parțială sau executarea defectuoasă a mandatului acestuia.

Art.25. Pentru activitatea desfășurată în cadrul contractului de mandat, administratorii pot fi evaluați în două moduri:

 • a) autoevaluare internă a consiliului, comitetelor sale și a fiecărui membru în parte. Scopul acestei evaluări permițând consiliului să identifice punctele forte și potențialul pentru dezvoltarea colectivă și individuală;

 • b) evaluarea performanțelor colective ale consiliului ca întreg față de matricea profilului consiliului, efectuată de autoritatea publică tutelară.

Art.26. în condițiile în care Consiliul de Administrație va supune votului majorității posibilitatea și modalitatea de contractare și plată a unor asigurări de răspundere profesională, inclusiv a sumei maxime asigurate, se vor putea încheia asemenea contracte cu firme de profil, după ce în prealabil se va obține și acordul expres al autorității publice tutelare.

Art.27. Anexa privind obiectivele și criteriile de performanță a mandatarului, precum si obiectivele cuantificate privind reducerea obligațiilor restante, reducerea pierderilor, creșterea profiturilor, a cifrei de afaceri si creșterea productivității muncii face parte integrantă din prezentul contract.

Art. 28. Clauzele prezentului contract se completează cu dispozițiile referitoare la mandat prevăzute de legislația în vigoare.

Art.29. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia și s-a redactat și semnat în 2 (două) exemplare.

Art.30. Contractul se depune împreună cu semnăturile părților spre înregistrare la Consiliul Local Făgăraș și Primăria Municipiului Făgăraș, în termen de 15 zile de la semnare.

AUTORITATEA PUBLICĂ TUTELARĂ (MANDATAR)

ADMINISTRATOR (MANDANT)


1

Ati-Jt.'T nn.>r-‘ sc L.l-a rec-or -ic:1..'  . ■-T ''îi".

bALCO *EP\' î V șozi'ji) Ct.- cm C>LG iu'.‘.'2 j1' Ci.

•■. r-z -<x - l.T ...

C. ■ ' . ■ L                    (, Pv •

■ - jx*»a»s ic n.:asu«e cir-'d t,ta,T3 pirrv cooîov.trci i- - ■ SMCO SFW '■■ .-"ic.-r ce-: •: pc-r-i :c--r " ■ r i - "

. ■WOt'OtC 2 SjO'' 'H. ’-W. > ir irw-.1 r-- - > •<

i ceic t a ccMcit crc-cr rowzctj

2

<7.-. --rr CONS.JLTWG S.T.L . <n cc tcr" c c t

... <s- ...

u-cr-, Pro-cci-i ce -        »• - rr-.-ja?t*<<

M.cca-.i.Ltc.p-. t -         '

v - - -i-.-f - Er; - . •• ic-...            : c. •; i;

.x .□ I. C j' : i zo.js'.cit.' a ;« f.cnc 1 Si.z .     ■ ■ . P _                 .'i ■

■ -    _. Eccoe't

cri<j'‘O»ia inuru £ ,-•! i 2. E»p ta leir-sac: ... ui» : M"» <-11.' . .•.

stcw: - 1      ■ -f JO-.-",

si i vr e—stan   -p-t-ru o. -

sa.. r.r.. u- " i c« * -FtWI . ti-f-.r. ccr- . >»

■ • - rnk<. ■ z • ’i. ■■ oco":>f-w. -.cu » -n-' i. l■ cer. ■ •! - ■ '          ' ..... i    ■

CCMet'ÎWC ac .vc l r.ll toșrc,.-,-r> o- r*.*n j .t- -r’-n 109/20 i" ru o-.c.3 (,c5ni,? 5, - ;mpV>Lv< - . ■ viv’r 1 .-<!' ■ •

3

Art. 326 Falsul în declarații

Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.