Hotărârea nr. 67/2020

HOTARAREA NR.67 din data de 31 martie 2020 -privind acordarea de facilitaţi fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C. Transylvanie Imob S.R.L., prin reducerea de la plata impozitului pe clădiri ca urmare a executării investiţiei „Extindere hala d


ROMÂNIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘStrada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268,213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secrckjriat@primaria-fagaras ro

HOTARARE A NR. 67 din data de 31 martie 2020 N ____

-privind acordarea de facilitati fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C. Transylvanie Imob S.R.L., prin reducerea de la plata impozitului pe clădiri ca urmare a executării investiției „Extindere hala de producție si depozitare”, situata pe str.Negoiu, nr.151 B si incetarea aplicabilității HCL 65/28.03.2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - referatul de aprobare nr.7.899/1/03.03.2020 al Primarului Municipiului Fagaras si raportul de specialitate nr. 7.899/03.03.2020 al Serviciului Venituri Bugetare,

 • - adresele emise de S.C. Transylvanie Imob S.R.L. înregistrate sub nr.2.756/27.01.2020 si 7.765/02.03.2020

- art.9 din HCL 184/2015 privind aprobarea schemei locale de minimis in vederea atragerii de investitii si susținerii dezvoltării economice durabile a municipiului Fagaras si HCL 65/28.03.2019

 • - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și Comisia de turism, relații externe și integrare europeană,

 • -luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.3, lit.c, si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă reducerea in procent de 35% a impozitului pe clădiri datorat de SC Transylvanie Imob SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.Jo8/i557/2OO4, CUI 16578877, cu sediul social in Fagaras,str. Negoiu, nr.isiB pentru clădirea situata in municipiul Fagaras, str. Negoiu, nr.isiB cu valoarea declarata conform proces verbal de recepție de 4.205.502,90 lei si cu un impozit anual datorat pentru anul 2020 in cuantum de 47.102 lei.

Ârt.2. Reducerea impozitului pe clădiri se acorda pentru anul 2020 si este in cuantum de 16.486 lei, urmând a fi înregistrata in registrul special al schemei de ajutor de minimis.

Art.3. Un exemplar al prezentei hotarari se comunica Consiliului Concurentei.

Art.4. Prezenta hotarare produce efecte doar pentru anul 2020°, iar prevederile HCL 65/2019 se abroga începând cu data de 01.01.2020.

Art.5. Prezenta hotarare poate fi atacata la Tribunalul Brasov-sectia contencios administrativ conform Legii 554/2004.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se încredințează Primarul

Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget - Finanțe si Serviciul Venituri Bugetare.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GAVRILĂ DAN DIONISIE


Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. dosarul ședinței

1 ex. colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

1 ex. S.C. Tansylvanie Imob S.R.L.

1 ex. Compartiment reiatii cu publicul

1 ex. Direcția Buget-Finanțe

1 ex. afișare

Cod 7-50

loiaicutntum prestații oe suporter am ouaetui H'.u/1» pentru ccntnourii pentru conctan și indemnizații

<2 ic:

11.874

8

Tetei sumă de recuperat de le FI IUASS p ntrr concedii ți ir 'e mnicsții ,22 i"i

11.874

C.3» Indemnizații penfru accidente de muncă: i b- ii jiickshwe.h

G4. Contribuție asiguratorie pentru munca

(CAM%=2.25)


Baza de calcul iC4 bazai Za 5+Sm ia

Suma CAM (C4.ce C4_baza’CAM%

935.793

21.055


Nr.

Crt.

Tip Indemnizație

(pt. a-.'suiar 0.9)

Număr cv zuri iCoJl h C3.41)

Zile prestații

(C3.12 C3.4Zi

St. na to‘-'ă ; cadențe de. nuncă (C3,13laC3 43. C3 tcMI!

,,O^A V

Sumă suportata din sumeleprov. pt. asij. pi. ... accidente de munca si boli / brcfescnalein bugetul asig. SOC. 1C3 14 laC3.44. C3 sumai

1

Incapacitate temporară de muncă

<01.02,03,04.0S.Ob.12,13,141

0

0

7 A

\“ \

12-1           0

2

Trecerea temporară la alt loc de muncă in;

0

0

0

3

Reducerea timpului de muncă ii o.

0

0

o,1 mȚnVO

^tV          0

4

Cursuri de calificare si reconversie profesională

0

0

' * 1 M țj 0

0

5

Total C3. total=ZiB3.9,33. 10), C3. suma=Z

33.9

0

0

C5. Contribuție asiguratorie pentru muncă datorată de angajatorii prevăzuți din domeniu! construcțiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 60 pct. 5 din Codui fiscal (CAM%= 2.25 )

Baza de calcul tcs.bazai £a_5+Zb4.14

Suma CAM tes.ctî C5.baza‘CAM%

0

0


Secțiunile D si E se completează numai de instituții asimilate angajatorilor

SECȚIUNEA D - Indicatori statistici

1. Număr de asigurați (concedii și indemnizații) rozi

0

2. Număr de asigurați care datorează sau pentru care exista obligația platii CAS ;o3)

0

SEQIUNEA E

E.l. Condiții de muncă

Condiții de muncă

Total venit realizat <E1_ veniti    Xc.19

Total bază de calcul a contribuției la BASS aferente indemnizației cf. OUG. 158/2005 (aprob.prin 1399/2006) (El.baza) Zc.lOipt. C. 1=101 sauZ(D.2O,D.21i ipt.C.1=2)

normale

0

0

E.2. Indemnizații sănătate cf. OUG 158/2005 (aprobata prin L399/2006) rPt. asigur c.i=2,

Nr. crt.

Tip indemnizație

<pt. asigurat D,9)

Nr. cazuri (E2 11 Io E2.51.I r>D 9

Total zile prestații (E2 12laE2 521 ID.16

Zile prestații suportate din FNUASS (E2.14 la 62.5a, Zd_15

Suma suportata din FNUASS

<E2.16laE2.661

lD.2l

1

Incapacitate temporară de muncă (01,02,03,04,05,06,12,13,14/

0

0

0

0

2

Prevenire îmbolnăvire țoz.ioj

0

0

.. 0

0

3

Sarcină și lăuzie (os,

0

0

■ 0

0

4

îngrijire copil bolnav <09;

0

0

.......0

0

5

Risc maternal (isi

0

0

0

0

6

Total

0

7

Total cuantum prestații de suportat din bug, FNl'ASS pt. contribuții pentru concedii si indemnizații (E2.1

0

8

Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii si indemnizații r? v

0

E.3. Indemnizații pentru accidente de numea d ^'ii prcfesionaf'. , aSI9u.->tcj=:.in

Nr.

Crt.

ii indemnizație

l;.t.asigurat D_9)

Număr cazuri (E3 11 E3 41)

Zile prestații (E3.I2IS £3.42)

Suma totală accidente de muncă IE3.13 la E3.-.3. Eî.tctc')

$u<        j. . ^le

prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de munc ti boli pro'esknalein bugetul asigurări' n soci.-.leiE3 14laE3_v.i, Ej un .>

1

Incapacitete temporară de muncă :o 1.02.03 04.05,06 12,13,141

2

Trecerea la alt loc de munca ini

3

Reducerea timpului de muncă no;

4

Cursuri de calificare și reconversie profesională

S

Total            Xc.a.Xc.is

0

0

Ajutoare de deces Număr cazuri (E4.Aj.nri                 0 Sumă (E4_Aj.«imai                   0

SECȚIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii si alte venituri asimilate salariilor, defalcat pe sediul principal și sediile secundare

[creanța 602 •♦> sumâdatorata=Fl,,suma+HF2_suma/. suma deductibila=FKsuina_ded+2F2„sumă_ded)

F.1. Sediu principal

1. Suma datorată (Fi.sumai

63.211

2. Suma deductibilă (virament <= 3.5%) (Fi suma.ded)

0

3. Suma scutită (construcții) (Fi.suma.scuti

688

4. Suma de plată (4=1 -2-3>=0) iFi.depiata)

62.S23

F.2. Sedii secundare

Impozit scutit conform ari.60 din CF (asigurati) X(E3 21 +...)

688

Suina scutita angajator F1+F2

688


1.Total suma datorată (sedii secundare)

0

2.Total suma deductibilă (sedii secundare)

0

3.Total suma scutită (sedii secundare)

0

4.Total suma de plată (sedii secundare)

0


SECȚIUNEA G - Date informative privind ajutoarele de deces acordate de AOFM județene si MB

(creanța 412 -> suma deductibila»! cuantum_d)

Date de identificare persoană decedată (cnp d. den.di

Certificat de deces (nr       data.d)

Date de identificare ale persoanei care beneficiază de ajutor de deces (cnp.b.den.bj

Cuantumul ajutorului de deces (cuantum cD

CNP

Nume si prenume

Serie si număr

Data decesului

CNP

Nume si prenume

Total cuantum ajutor de deces

0

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

AGENȚIA NA ȚIONALÂ DE AL MINISTRARL ElSCĂJLj

Semnătui palidă

Digilatly sfcned b'A knisUru!

Finanțele.?1 ■?;/, Date; 2020.':'i<j./15:<5;12 EET

Reason: DocM’ent MFP

Index încărcare: 201205242 din I1.02.2020

Ați depus o declarație lip Dl 12 rectificativ(ă) cu numărul de înregistrare INTERNT-201205242-2020 din data de 11.02.2020 pentru perioada de raportare 12 2019 pentru CIF: 16872847

Nu există erori de validare.

ATENȚIONĂRI:

A: asigurat (145) [idAsig = 145] secțiune asiguratB2 (1)

Nu exista zile lucrate in condiții de munca normale si exista sume atenționare regula: V69.2: daca B2_2 = 0 atunci B2_5 (250) = 0

s c ■ TRA/SYLVA 1 ?I

Ci/.         RC1<57tf;7

"                   '                       d' 2 ■     ''      ' . ' E[ *.jy, >’or

U-. re;, c       JCf'U77' * :04

Simbol cont: 21201 Nume con.: H-»la industrial.'

Dat’   | Jurnal |Tip doc | Nrdocument

Descriem

Cont coi cap

f.ima doh.l

Suma cre-i.t

n

Sold

Nr ini «‘-q

Scld ir'tial

1.1'3 717.56

0,J0

0

1 00.72758

Ri..aj precedent

o.oc

O.c.j

D

1 -’O' 72“ 8

31.10.01» | OD | NC I     PIF1

231

6.751.565.1'

0.90

D

8 642 6-.3.7G

11r2

R jlaj fyrioada

6.’. 51.OBJ, 18

O.CO

Totul jume

,84:.666.76

O."1

0

8.64“nS3,<6

Totulurl generale

Su.na debit

Suma credit

Tof.l solduri inițiale

1.830.727,58

0,00

Total rulaje precedente

0,00

0,00

Total rulaje perioada

6.751.969.18

0,00

Total sumo

8.642.696,76

0,00

Total solduri finala

8.642.696,76

0,00

întocmit,

Roundcub? V'eomail:: Fifi-, 231 S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L.

Page 1 of 1


Subiect Expeditor

Destinatar

Copie (CC)

Data


FISA 23 î S. VuAUSVLV.'.NIE IKOto S.R.L.

Elena LEUCA

<corn ptabilite.roumanie@dcdienne.com>

taxe@primaria-facaras.ro <taxc@primai ia-fagaras.ro>

Alex TARATA

<informatique.roumanie@dedienne.com>, Roxana POPA <roumanie@dedienne.com>

2020-03-04 10:41

• Fisa 231 HALA INDUSTRIALA.xlsx (~18 KO) ’ Fisa 21201.prnx (~4 KO)

In atentia doamnei Boeriu...

Va atașez o fisa detaliata la Hala Industriala pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2018.

Best regards / Salutari cordiale

C'EDIENNE

JufHdl

curnoi (• document

Descrie! e

• uni

Suma deoit

Suma c: ectit       D/C.

Sola          N. ir* egisuTi'

Oî.ul.2017

Sold inițial

8.407,50

D

S <‘17.50

05.01.2017

.IC

NC

ARH 0144

'SERV ARHITECTURA - ȘTEFÂNUȚ 1. ILIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL DE AR 401

11.295,50

0,00 D

19.703,00

3

16.03.2017

JC

NC

2017002

i LUCRĂRI CTR 1070_01 - OPTIMART PROJECT SRL

401

17.936,73

0,00 D

37.639,73

73

i 03.05.2017

PC

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

60,00

0,00 D

37.699/H

148

03.05.2017

RC

NC

CASA

'EXTRAS CF

5311

205,00

0,00;D

37.904,73

15^

03.05.2017

RC

NC

CASA

EXTRAS CF

53 U

374,00

0,00 D

38.278,73

159

03.C5.2017

RC

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

40,00

0,00 D

38.318 73

163

03.05.20b

RC

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

40,00

0,00’D

38.358,73

165

'03.05.2017

RC

NC

CASA

'TAXA ELIBERARE CERTIFICAT

5311

50,00

0,00'0

38.408,73

16?

03.05.2017

JC

NC

BV VDP 316766'ONORARIU - BOAMFÂ I. ADRIAN - BIROU NOTAR PUBLIC

401

1.940,00

0,00 ’D

40,348,73

182

'24.Cj.2017

:z

NC

1290036653

TARIF RACORDARE - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE

401

124.661,41

0,00 D

165010,14

130

i 26.05.2017

RC

NC

CASA

, TAXA ELIBERARE CERT

5311

12,00

0,00 D

165.022,14

143

20.05.2017

RC

NC

CASA

‘EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

165 042,14

137

29.05.2017

j\C

NC

•CASA

■EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

165.062,14

139

?£ .05.2017

RC

NC

CASA

! EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

165.082,14

141

12.06.2017

JC

NC

2017008

LUCRĂRI CONTR. I070_01/_02 - OPTIMART PROJECT SRL

401

17.743,82

0,00 D

182.825,96

202

;l-r.0u.20L7

JC

NC

0158

PROIECT TEHNIC TRANSA 3 - ȘTEFÂNUȚ I. ILIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL

401

4.566,70

0,00 D

187.392,66

201

'27.06.2017

'JC

NC

9775527

AVANS 50% PROIECTARE INSTALAȚII - GSD VECTOR S.R.L.

401

16.006,55

0.00 'D

203.399,21

198

23.C5.2017

■JC

NC

ATP 190415911'AVIZ DISTR1GAZ - DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

401

158,47

0,00 >D

203.557,68

197

25.07.2017

JC

NC

RGF 0198

LUCRĂRI - REGALO FOREST SRL

401

155.000,00

"       0,00 D

358.557,68

244

26.07.2017

JC

NC

SD 90033289

'AVIZ-APA CANAL SA

401

29,84

0,00 D

358.587,52

-11

26.07.2.017

JC

NC

SD 90033288

•AVIZ-APA CANAL SA

401

29,84

0,00 D

358 617;36

24S

■2f 07.2017

RC

NC

CASA

CERERE

5311

300,00

0,00 D

358.917,30

250

2u.07.2017

RC

NC

CASA

ACORD MEDIU

5311

200,00

0,00 D

359.117'36

250

31.07.2017

JC

NC

17120001

LUCRĂRI - KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

152.325,22

0,00'D

545.374,83

246

01.08.2017

'ir i

OAP 2017010

'LUCRĂRI - OPTIMART PROJECT SRL

401

18.003,46.

0,00 D

563.378,29

293

01.08.2017

JC

NC

ATP 190417650’ AVIZ AMPLASAMENT - DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

401

306,91

0,00>D

563.685,20

309

02.03.2017

JC

NC

SD 90033342

'CONSULTANTIE - APA CANAL SA

401

85,48

0,00 D

563.770,6"

282

03.u8.2017

JC

NC

ARH 0164

SERV CONF - ȘTEFÂNUȚ 1 ILIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTUI401

6.837,90

0,00 D

570.608,58

284

97.03.2017

JC

NC

FAB 00274

ASISTENTA TEHNICA - FIRESHIELD A B. S RL.

401

15.066,81

0.00 D

585.675,39

294

11.08.2017

•JB

NC

BRD LEI

COMISION 0.1 SI 0.25

5121

322,83

0,00 D

585.998,22

306

23.03.2017

JC

NC

2717

ASISTENTA - DIRECȚIA DE SANATATE PUBLICA A JUDEȚULUI BRAȘOV

•toi

250,00

0,00 D

580.248,22

2t7

29.08.2017

IC

NC

ARH 0166

'SERV - ȘTEFÂNUȚ I. ILIE-DANIEL- BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

401

2.297,90

0,00 D

588.546,12

285

; 2. ,:.C3,2017

NC

AcSZ 17120002 LUCRĂRI - KESZ CONSTRUCȚII ROMÂNIA SRL

401

767.831,47

O,OC

1 D

î.356.377,5!-

>            289

Jl.09.2017

jC

NC

1090087907

. AVIZ CTE - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSIL',

401

520,51

0,00 D

1.322.965,85            375

'".09.2017

JC

NC

1090087635

AVIZ AMPLASAMENT - SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRIC

401

28,50

0,00 D

1.322.994.35            377

22.09.201,

r.c

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

1.330.80 l,4u

■             371

.22.09.2017

r.c

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

1.330.821.46            371

22.09.2017

CC

.'IC

CASA

EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

1.330.841.46

■             374

"2.09.2017

;-c

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

1.330.861,46

371

22.09.2017

RC

NC

CASA

EXTRAS CF

5311

20,00

0,00 D

1.330.881,46

374

27.C 9.2017

JC

NC

9775532

GSD VECTOR S R L.

101

32.103,40

0.00

D

. 1.362.984,86

326

27.09.2017

IC

NC

9775532

GSD VECTOR S.R.L.

401

-16 006,55

0,00

D

1.346.978,31

326

28.09.2017

IC

NC

0172

.ȘTEFĂNUȚ I. ILIE-DANIEL-BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

401

13.797,30

0,00

D

1.360.775.61

32"

20X9.2017

JC

NC

17120003

KESZCONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

929.475,10

0,00

D

2.290.250,71

32 ।

7f.u9.2J17

J3

NC

BANCA

AUT CONSTR

5121

24.402,00

0,00

D

2.314.652,71

35'

01.10.2017

jL

NC

HSE 078

HEALTH SAFETY ENGINEERING SERVICES SRL

Wl

1.500,00

0,00

D

2.316:152,71

410

’’3.10.2017

JC

NC

SUB266

D1RIG S.tNTIER-SUBTERAN SERV SRL

101

2.500,00

0,00

D

2.318.652,71

405

03.10.201,

JC

NC

SUB265

'DIRIG ȘANTIER -SUBTERAN SERV SRL

401

2.508,94

0,00

D

2.321.161,65

404

UJ. 10.2017

JB

NC

BRD LEI

'TAXA ISC 0.1+0.25

5121

8.134,00

0,00

D

2.329,295,65

408

02.10.2017

JC

NC

0176

ȘTEFĂNUȚ I. ILIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

401

4.578,00

0.00

D

2.333.873,65

331

C9.10.2017

JC

NC

0213

REGALO FOREST SRL

101

39.620,00

0,00

D

2.373.493,65

332

23.10.2017

JB

NC

BRD LEI

5121

310,75

0,00 D

2.373.804,40

420

25.10.2017

JC

NC

17120005

KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

559.641,41

0.00 D

2.933.445,81

’            403

25.lli.2017

JC

JJC

17 20004

KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

toi

523.192,26

0,00 D

3.4 56.638,0*7

40;

31.if.2017

JC

NC

091

HEALTH SAFETY ENGINEERING SERVICES SRL

101

1.500,00

0,00 D

3.458 138.07

430

00.11,2017

_>c

NC

RGF 0220

LUCRĂRI EXECUȚIE - REGALO FOREST SRL

401

271.270,78

0,00 D

3.721.621,74

'•8

i13.11.2.917

JC

NC

ARH 0179

! SERV ARHITECTURA - ȘTEFĂNUȚ 1.ILIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL DE AR 401

4.639,00

0,00 D

3.726.260 74

!46

115.11.2017

JC

NC

SUB270

DIRJG ȘANTIER - SUBTERAN SERV SRL

101

4.000,00

0,00 iD

3.730.260,74

445

27.11.2017

JC

NC

17120006

KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

418.642,19

0,00' D

4.143.902,93i

452

29.11.2017

JC

NC

HSE 106

> - HEALTH SAFETY ENGINEERING SERVICES SRL

101

1.500,00

0,00 ID         >

4.150,402,93

449

01.12,2017

JC

NC

FSER13

STUDIU GEOTEHN1C / EXTINDERE HALA PRODUCȚIE - ARSU OVIDIU COST1C

401

8 000,00'

0,00

D

4.158.402.93

524

15.12.2017

JC

ÎJC

SUB270

DIR1G ȘANTIER - SUBTERAN SERV SRL

401

4.000,00

0,00

D

4.162.402,93

499

21.12.2017

JC

NC

OAP 2017025

LUCRĂRI CTR. 1070 - OPTIMART PROIECT SRL

401

10.292,18

0,00.

D

4.172.695,41

523

28.12.2017

JC

NC

17120007

KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

272.291,93

0,00

D

4.414.987,34

51"

2J.12.2017

■JC

NC

17120008

KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

101

185.378,33

0,00

D

4.630.365,67

520

09.01.2013

JC

NC

0184

ASISTENT ATEHNICA - ȘTEFĂNUȚ I. ILIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL DE AR 10)

4.634,80

0,00

D                .

4.635.000,47,

564

15.01 2013

JC

MC

00544

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - REAL AUTOMATIC SRL

401

I >0.5!

0,00 D

4.957,130,98

566

'21.01.2018

JC

NC

008

'HEALTH SAFETY ENGINEERJNG SERVICES SRL

401

750,00

0,00 D

4.957.880,98

58>

j 1.01.2013

.IC

NC

0229

: LUCRĂRI - REGALO FOREST SRL

401

72.065,13

0,00 D

5.029.946,11

594

12.03.201'3

JC

NC

00562

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - REAL AUTOMATIC SRL

401

50 I12?5

0,00 D

5.080.058,36

6'6

i 22.03.2016

JC

NC

24497

REȚEA STRUCTURATA - HORADO INTERNATIONAL SRL

101

22.508,64

0,00 D

5.102.567,00

675

22.03.2010

JC

NC

24495

HNST. SIST. SUPRAVEGHERE VIDEO - HORADO INTERNATIONAL SRL

101

64.378,38

0,00 D

5.166.945,38

676

22.03.2018

JC

NC

24496

i INST. SISTEM DETECȚIE INCENDIU - HORADO INTERNATIONAL SRL

101

54.245,78

0,00 D

5.221.191,16

677

27.0Z.2013

JC

MC

230

LUCRĂRI EXECUȚIE - REGALO FOREST SRL

401

28.222,21

0,00 D

5.249.413,37

729

02.05.2018

JC

NC

1ERBV-4406

I INSTALAȚIE STINGERE CU MODULE TUNGUS - TERMOPROT SRL

401

367.748,50

0,00 D

5.617.161,87

7*8

15.05.2018

JC

NC

SUB292

■PRESTĂRI SERVICII - SUBTERAN SERV SRL.

401

2.326,80

0,00 D

5,619.488,67

742

■ 15.05.2013

JC

NC

00578

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - REAL AUTOMATIC SRL

401

7 4»8 8'>

0,00 D

5.626.897,56

744

15.05.2018

JC

NC

17120009

LUCRĂRI CONSTRUCȚII - KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

478.515,36

0,00 D

6.105.412,92

758

15.05.2013

NC

17120010

iLUCRARl CONSTRUCȚII - KESZ CONSTRUCȚII ROMANIA SRL

401

40.952.43

0,00 D

6.146.365,35

757

07.06.25.'8

JC

NC

■24810

INST. REȚEA STRUCTURATA - HORADO INTERNATIONAL SRL

101

22.213,50

0,00 D

6.168.578,85

789

19.06.2018

JC

NC

24847

IINST. SISTLM DETECȚIE INCENDIU - HORADO INTERNATIONAL SRL

401

81.739,01

0,00 D

6.250.317,86

790

2.05.20 J8

JC

NC

0244

EXECUȚIE LUCRĂRI INSTALAT!! - REGALO FOREST SRL

401

25.144,83

0,00 D

6275.462,69

788

15.07.2010

JC

NC

00666

'LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - REAL AUTOMATIC SRL

401

Sn22,6l

0,00 D

6.284.085,33

870

17.07.2013

JC

NC

702514

,INSTALAȚII ÎNCĂLZIRE + VENTILAȚIE - COM-TUR SRL

401

"'4H 248,12

0,00 D

6.524.333,45

86">

18.07.201c

JC

NC

0245

'AMENAJARE TEREN - REGALO FOREST SRL

401

18.000,00

0,00 D

. ■ 6.542.33’3,45

872

if'.o7.',ois

JC

NC

246

LUCRĂRI DE EXECUȚIE CT. 13/05.10.2017 - REGALO FOREST SRL

401

91.634,75

0,00 D

6 633.968,20

888

19.07.2018

JC

NC

247

'LUCRĂRI EXECUȚIE CT. 11/10.07.2017 - REGALO FOREST SRL

401

29 949,00

0.00 D

6.663.917,20

889

25.07.2018

JC

NC

FHFG 25016

INSTAL SIST. DETECȚIE EFRACȚIE - HORADO INTERNATIONAL SRL

401

34.432,25

0,00 D

6.698.349,45

887

01.09.2018

JC

f'C

HSE 121

HEALTH SAFETY ENGINEERJNG SERVICES SRL

401

1.000,00

0,00 D

6.699.349,45

983

'11.0°.2018

JC

NC

702536

SEPARATOR GALVANIC 2BUC - COM-TUR SRL

401

2.757,94

0,00'D

• 6.702.107,39

990

25.09.2018

JC

f!C

0193

'ȘTEFÂNUȚ I. (LIE-DANIEL - BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

401

11.651,25

0,00 D

6.713.758,64

985

01.10.2013

JC

NC

SUB310

PRESTĂRI SERVICII - SUBTERAN SERV SRL

401

896,50

0,00 D

6.714.655,14

998

02.10.2018,

IZ-

NC

FHFG 25307

EXTINDERE SIST DETECȚIE INCENDIU - HORADO INTERNATIONAL SRL

401

12.632,94

0,00 D

6.727.288,08

1003

0"’. 10.2018

JC

NC

FHFG 25308

• SERVICII PROIECTARE SISTEME DE SECURITATE - HORADO INTERNATIONA! 401

7.968,60

0,00 D

6.735.256,68

1004

O"1.10.2016

JC

NC

FHFG 25309

INSTALARE SIST DETECȚIE EFRACȚIE - HORADO INTERNATIONAL SRL

401

4.000.00

0,00 D

6.739.256,68

1007

00.10.2013

JC

NC

00634

LUCRĂRI INSTALAȚII ELECTRICE - REAL AUTOMATIC SRL

401

12.712,50

0,00 D

6.751.969.18

1058

31.Iu.2018

OD

NC

PIF1

I

21201

0,00

6,751.969,18.D

0 00

1102

31.12.2018

' Rulaj perioada

6.785.281,04

6 793.688,54,

31.12.2013

Total sume

6.793.688,54

6.793.688.54 D

O.OC

.ci r TuLiU ț ■ narie'u'p

Total rulaje perioada

6.785.28],04

6.793.68X.54

31.12.2015

Total rulaje precedente

01.01.2017

Total solduri inițiale

8.407,50

0.00

31.12.2013

Total sume

6.793.688,54

6.793.688,54

31.12.201b

Total uri solduri finale

0,00

(. ’V.1       5 J

f< ȘJ-' 6KS. ■ 1

'•/X.


S.C. TRAN3YLVANIE IMOB S.R.L.- •

CUI RO16578877

J0S/1577/2004

MUN. FAGARAS, STR. NEGOIU, NR. 151 B, JUD. BRAȘOV RO26 BRDE 080S V223 9283 0800


CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

URMARE ADRESEI DUMNEAVOASTRĂ NR. 654/09.0^.2020 VA ANEXAM DOCUMENTELE SOLICITATE:

 • - DECLARAȚIE

 • - SITUAȚIE LA 31.12.2019

 • - BALANȚA 31.12.2019

 • - SITUAȚIA MIJLOACELOR FIXE LA 31.12.2019

VA MULȚUMIM!


S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. RO16872847 ; 308/2469/2004

505200 fugara:?, jud. ceas-ov, românia

STR. NEGOIU, NR.151B

Tel: 0268/215600

DECLARAȚIE,

SUBSEMNATA TAROG TEODORA, CNP 2680210082416, REPREZENTANT LEGAL AL SOCIETĂȚII DEDIENNE ROUMANIE S.R.L., CUI ROI6872847, SI AL SOCIETĂȚII S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L, CUI ROI6578877, DECLAR PE PROPRIA RĂSPUNDERE CA PRIN INVESTIȚIA FĂCUTĂ LA S.C. TRANSYLVANIE IMOB S.R.L., PENTRU CARE SE ACORDA FACILITATEA, AU FOST CREATE NOI LOCURI DE MUNCA, PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALA A MUNICIPIULUI FAGARAS.

LA SOCIETATEA TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. (UNDE SUNT CLĂDIRILE) S-A FĂCUT INVESTIȚIA PENTRU CARE SE ACORDA FACILITATEA, IAR LA SOCIETATEA DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. VOM FACE DOVADA CREȘTERII NUMĂRULUI DE SALARIATE

S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.

505200 FAGARAS, JUD. BRAȘOV, ROMÂNIA

STR. NEGOIU, NR.151B

RO16872847 ; J08/2469/2004

BRD GSG-SUC. FAGARAS

R080BRDE080SV19450710800 -RON

R056BRDE080SV2239200800-EUR

Tel: 0268/215600 ; Fax : 0268/215601

NR. 104/27.01.2020


Către,

Primăria Municipiului Fagaras

Situație la 31.12.2019,


S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L. cu sediul in Fagaras, Str. Negoiu, Nr. 151 B, înregistrată la registrul comerțului din FAGARAS sub numărul 108/2469/2004, cod fiscal ROI6872847. telefon 0268215600, reprezentata legal prin Tarog Teodora declara următoarele:

Numărul de personal in anul anterior realizării investiției a fost de 178 de angajati.

Numărul de personal la data de 31.12.2019 a fost de 199 de angajati.

DIRECTOR.

TAROG TEODORA

—_Reg. Comerțuri ■ J08/2469/2004

‘ X          16872£<ff\

V                  >^50710800

R<356BRDfe8®ey^393200800

EUR - BRDE - GSG - FAGARAS 505200 Fagaras str. Negoiu nr. 151 B

Brașov - RO - ROUMANIA

Tel +40 268 215 600 - Fax +40 268 215 601

.. ..«SYLVANIE IM OR

RO16578877

Str. NEGOIU, Nr. 151B, 505200, FAGARAS, Județ Brașov, Romania

>   J08/1577/2004

BALANȚA SINTETICA

Perioada de la 01.01.2019 la 31.12.2019

- ROM -

□I cont

Denumire cont

Solduri inițiale

Rulaje curente

Total sume

Solduri finaîe

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

CredH :are

CAPITAL SI REZERVE

0,00

3.402.370,41

0,00

0,00

0,00

3.402.370,41

0,00

3X02.370,41

Capital

0,00

25.200.00

0,00

0,00

0,00

25.200.00

0.00

25.200,00

Capital subscris varsat

0,00

25.200,00

0.00

0,00

0.00

25.200.00

0,00

25.200,00

Rezerve din reevaluare

0,00

1,305,628,78

0.00

0,00

0,00

1 305.628,78

0,00

1.305.628,78

Rezerve

0.00

2.071.541.63

0,00

0,00

0.00

2.071.541,63

0.00

2.071.541,63

Rezerve legale

0,00

5.040,00

0,00

0,00

0,00

5.040,00

0,00

5.040,00

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

0.00

467.353,31

0,00

0,00

0.00

467 353,31

0.00

467.353,31

Alte rezerve

0,00

1.599.148,32

0,00

0,00

0.00

1 599.148,32

0,00

1.599.148,32

REZULTATUL REPORTAT

0,00

1.187.746,32

0,00

271.827,33

0,00

1.469.573,65

0,00

1.459.673,3r

Rezultatul reportat

0,00

1.187.746,32

0,00

271.827.33

0.00

1.459,573,65

0.00

1 459.573,65

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita

0,00

784 641,91

0,00

271 827,33

0,00

1.056.469,24

0,00

1 056.469.24

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

0,00

26.278.32

0,00

0.00

0,00

26.278,32

0,00

26.278,32

REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR

0,00

271.827,33

1.435.897,70

1.490.531,01

1.435.897,70

1.762.358,34

0,00

328.450,64

Profit sau pierdere

0.00

271 827,33

1.435.897.70

1 490.531,01

1.435 897,70

1 762 358,34

0,00

326 460,64

ÎMPRUMUTURI si datorii asimilate

0,00

235.814,79

0,00

0,00

0,00

235.814,79

0,00

735.81- ,79

Alte împrumuturi si datorii asimilate

0.00

235.814,79

0,00

0,00

0,00

235 814,79

0,00

235 814,79

\SA

1 - CONTURI DE CAPITALURI

0,00

5.097.758,85

1.435.897,70

1.762.358,34

1.435.897,70

6.860.117,19

0,00

5.4*4.21

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

268.130,02

0,00

0,00

0,00

268.130,02

0,00

263.130,02

Concesiuni, brevete, licențe, mărci comercial?, drepturi si active similare

268.130,02

0.00

0,00

0,00

268.130.02

0.00

2C8 130.02

0.20

IMOBILIZĂRI CORPORALE

12.611.918,90

0,00

592.194,53

0,00

13.204.113,43

0,00

13.204.113, 4 3

0,00

Terenuri si amenajart de terenuri

747.743,40

0,00

390.309.82

0.00

1 138.053,22

0,00

1.133.053.22

0,00

Terenuri

199.021,83

0,00

0.00

0,00

199.021,83

0,00

199.021,33

0,f)

Terenuri

548.721,57

0,00

0,00

0.00

548.721,57

0,00

54? 721,57

0,00

Amenajări de terenuri

0.00

0,00

390.309,82

0,00

390.309.82

0,00

390.309.82

0,00

Construcții

11 835.216,12

(X            0.00

201.884,71

0.00

12.037.100,83

0,00

12.037 100, 3

0,00

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane si materiale si alte active corporale

28.959,38

0.00

o.oo-

0,00

28 959.38

0.00

28.959,38

0,00

IMOBILIZĂRI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI

0,00

0,00

592.194,53

592.194,53

592.194,53

502.194,53

0,00

0,00

□1 cont

Denumire cont

_______________Solduri "ale

______________Rulaje curente

Total sume

Soiuri finaic

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debito mo

C<edH0;..re

____

Imobilizări corporale in curs de execuție

0.00

0,00

592.194.53

592.194,53

592.194,53

592.194,53

0.00

o.oo

AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

0,00

1.727.480,06

0,00

753.489,55

0,00

2.480.969,61

o,or

2..f.0.?CS,'-ț

_______

Amortizări privind imobilizările necorporale

0,00

146 517,10

0,00

11.172,12

0,00

157.689,22

0,00

157 689,22

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

0.00

146.517.10

0.00

11.172,12

0,00

157.689,22

0.00

157 689,22

Amortizări privind imobilizările corporale

0,00

1.580.962.96

0,00

742.317,43

0,00

2.323.280,39

0,00

2.3^3 280,33

Amortizarea amenajărilor de terenuri

0,00

0,00

0,00

6 838,24

0,00

6 838,24

0,00

6.838,24

AMORTIZARE CONSTR SPECIALE

0,00

399.724,81

0,00

38,981,88

0,00

438.706,69

0.00

42 706.69

Amortizarea instalațiilor si mijloacelor de transport :

0,00

0,00

0,00

155,07

0.00

155.07

0.00

155,07

Amortizarea altor imobilizări corporale

0,00

20.201,53

0,00

1.668,24

0,00

21.869,77

0.00

21.ra.77

tSÂ

2 - CONTURI DE IMOBILIZĂRI

12.880.048,92

1.727.480,06

1.184.389,06

1.345.684,08

14.064.437,98

3.073.164,14

13.472.243/5

2.4G0.?»f,> i

STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE

10,840,36

0,00

0,00

9.897,12

10.840,36

9.897,12

943,2 ■

C/9

Materiale de natura obiectelor de inventar

10.840.36

0,00

0,00

9.897,12

10.840.36

9 897.12

94.,/4

0.00

3 - CONTURI DE STOCURI SI PRODUCȚIE ÎN CURS DE EXECUȚIE

10.840,36

0,00

0,00

9.897,12

10.840,36

9.897,12

943.24

FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE

0,00

107.825,86

725.877,62

724.917,92

725.877,62

832.743,78

0,0*1

106.663,16

Furnizori

0,00

107.825,F6

27.720,73

26,761,03

27.720.73

134 586,89

0.00

10.5 86C. .G

Furnizori de imobilizări

0,00

0,00

698.156,89

698.156,89

698.156.89

698 156.89

0,00

0.00

CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE

289.614,80

0,00

1.722.056,48

2.011.671,28

2.011.671,28

2.011.671,28

0,16

C.6*’|

Clienti

289.614,80

0,00

1 722,056,48

2.011.671,28

2.011 671.23

2.011 671,28

0,00

0,00

Clienti

289.614,80

0.00

1.722.056,46

2.011.671,28

2.011.671,28

2.011.671,28

0.00

0.00

PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE

0,00

1.162,00

24.859,00

24.960,00

24.859,00

26.122,00

0,06-

1.763,90

Personal - î alani datorate

0,00

1.162,00

24.859,00

24.960,00

24.859,00

26.122,00

O.GO

1 263.00

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECȚIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE

86,00

708,00

9.233,00

9.386,00

9.319,00

10.094,00

0,00

775,e0

Asigur »ri sociale

0,00

665,00

8 673,00

8.736,00

8.673,00

9.401,00

0,00

728.00

Contribuția de asigurări sociale

0,00

475,00

6.195,00

6.240,00

6.195,00

6.715.00

0,00

520,00

Contribuția de asigurări sociale de sanatate

0,00

190,00

2.478.00

2.496,00

2.478,00

2.68G.00

0,00

20-.,00

Contribuția esiguralorie pentru munca

0,00

43,00

560,00

564,00

560.00

60/.00

0.L0

47.00

Alte datorii sj creanțe sociale

86,00

0,00

0,00

86,00

86.00

86,00

0,00

0.00

Alte creanțe sociale

86,00

0,00

0.00

86,00

86,00

86^00

0.00

0.00

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE

0,00

18.012,00

812.448,86

795.165,00

812.448,86

813.177,00

o.oc

776,1 ■

Impozit pe profit si alte impozite

0,00

2.434,00

13.277,00

10 843,00

13.277.00

13.277,00

0,00

0.00

Impozitul pe venit

0,00

2.434,00

13.277.00

10.843,00

13.277.00

13.277,00

0,00

o.cn

Taxa pe valoar» a adaugata

0,00

15.317.00

727.987,86

713.122,00

727.987.86

728.439,00

0.00

451.14

TVa de plata

0,00

15.317,00

218 536,77

203.670,91

218.536,77

218.987.91

0,00

•5'

TVA de recuperat

0,00

0,00

42,497,77

42.497.77

42.497,77

42.497.77

0 00

0.00

TVA deductibila

0,00

0,00

115 810.66

115.810,66

115.810,66

115 810,66

0.00

0.00

TV/\ colectata

0,00

0,00

276 983.80

276.983,80

276 983,80

27G.983.80

O.GO

0.00

cent

Denumire cont

Solduri

" "ale

Rulaje curente

Total sume

Sr-ldnri fina!"

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

TVA neexigibila

0,00

0,00

74.158,86

74,158.86

74.158,86

74 158.8G

0,00

0.00

TVA n-:exigibila Comparare

0,00

0,00

74.158.86

74 158.86

74.158,86

74.158.86

O.iO

0,1.1

Impozitul pe venituri de natura salariilor

0,00

73,00

1.052,00

1.068,00

1.052,00

1 141,00

0 ,ro

83.C0

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0,00

0,00

70.132,00

70.132,00

70.132,00

70 132.00

O.'-O

0.00

Alte datorii si creanțe cu bugetul statului

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

188,00

0,00

188,00

Alte datorii fata de bugetul statului

0,00

188,00

0,00

0,00

0,00

188.00

0,00

188.00

GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI

0,00

6.359.198,27

933.013,96

194.203,04

933.013,96

6.553.401,31

0,CG

5.620.337,35

Decontări intre entitatile afiliate

0,00

6.358 989,08

933.01 3,9G

194.203.04

933 013,96

6.553.192,12

0.00

5.620.178,1u|

Decontări intre entitatile afiliate

0,00

6.200.137,60

898.110,83

189.464,74

898.110,83

6.389.602,34

0,00

5 491.491,51

Dobânzi aferente decontărilor intre entitatile afiliate

0,00

20.629,20

147,74

658,18

147,74

21.287,38

0,00

■ -

. 139 4

Sume datorate actionanlor/asociatilor

0,00

209.19

o.oo

0,00

0,00

209, 19

0,00

239,19

DEBITORI SI CREDITORI DIVERȘI

800,00

0,00

0,00

0,00

800,00

0,00

800, Of

0,0-)

Debitori diverși

800,00

0.00

0,00

0,00

800,00

0.00

800,00

0.00

CONTURI DE SUBVENȚII, REGULARIZARE SI ASIMILATE

0,00

0,00

51.219,07

51.219,07

61.219,07

51.219,07

O.C'l

0,00

Cheltuieli înregistrate in avans

0,00

0,00

51.219,07

51.219,07

51.219.07

51.219,07

0.00

0,00

SA

4 - CONTURI DE TERTI

290.500,80

6.486.906,13

4.278.707,99

3.811.522,31

4.569.208,79

10.298.428,44

800 •'>

5.739.019,««

CONTURI LA BĂNCI

129.692,52

0,00

36.042.542,17

36.012.268,07

36.172.234,69

36.012.260,07

IS'VSGG,^

O.C.

Conturi curente la banei

129.692,52

0,00

36 042.542,17

36.012.268,07

3G.172.234.69

36 012 2G8.07

159 966,8-2

0.00

Conturi la Lănci in lei

83.161,14

0,00

34 965.154,10

35 043.247,67

35.048 315,24

35 043 247.67

F 067.57

0.00

Conturi la banei in valuta

46.531,38

0,00

1.077.388,07

969.020,40

1.123.919,45

969.020,40

154 893.05

0.0')

CASA

1.215,56

153,12

1.000,00

807,00

2.215,56

960.12

1.408 "C

1'3,12

Casa

1.215,56

0,00

1.000,00

807,00

2.215,56

807,00

1 406,56

0,00

Casa in ki

1.215,56

0,00

1.000,00

807,00

2.215,56

807,00

1,408,56

0,00

Alte valori

0,00

153,12

0,00

0,00

0,00

153,12

P,CC

: 53.12

Ai le valori

-153,12

0,00

0.00

0.00

-153.12

0,00

-153.12

0,0 )

VIRAMENTE INTERNE

0,00

0,00

933.383,70

933.383,70

933.383,70

933.383,70

0,60

o.oo

Viramente interne

0,00

0,00

933.383,70

933.383,70

933.383,70

933.383,70

O.Pt.

0,00

SA

5 - CONTURI DE TREZORERIE

130.908.08

153,12

36.976.925,87

35.946.458,77

37.107.833,95

36.94C.611,89

101.375,1'

153/i 7.

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

0,00

0,00

12.026,43

12.026,43

12.026,43

12.026,43

0 .8

c.e.i

Cheltuieli cu materialele consumabile

0,00

0,00

1.388,07

1.388,07

1.388,07

1'83,07

0.0J

0,60

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

0,00

0,00

1.388,07

1.388.07

1.388,07

1.088.07

0.0'1

o.no

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

0,00

0,00

9.897,12

9.897,12

9 897,12

9 897,12

o.oc

0,00

Cheltuieli privind energia si apa

0,00

0.00

741,24

741,24

741,24

741,24

0.00

o.on

CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI

0,00

0,00

9.514,40

9.514,40

9.514,40

9.514,40

C.00

0,90

Cheltuieli cu primele de asigurare

0,00

0,00

9.514,40

9.514,40

9.514,40

9.514,40

0,00

0.00

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI

0,00

0,00

9.447,01

9.447,01

9.447,01

9.447,01

. «

0,0'

Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

0,00

0,00

1 71G.00

1.716,00

1 716,00

1 716,00

0.C ||

0,00

ol cont

Denumire cont

Solduri

' 'laie

Rulaje curente

Total sume

SoLurl Pna'-r

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

debitoare

Creditoare

Debitoare

Ciorii tor =•*

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

0,00

0,00

1.984,39

1.984,39

1.984.39

1.984,39

0.00

0,00

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terii

0.00

0.00

5.746,62

5.746,62

5.746,62

5.746,62

0.C ’

0.00

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE S!

VARSAMINTE ASIMILATE

0,00

0,00

68.412,10

68.412,10

68.412,10

63.412,10

0,30

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

0.00

0.00

68.412,10

68.412,10

68.412.10

68 412,10

0,00

0.00

CHELTUIELI CU PERSONALUL

0,00

0,00

25.524,00

25.524,00

25.524,00

25.524,00

3,00

0,30

Cheltuieli cu salariile personalului

0.00

0,00

24.960,00

24 960,00

24 960.00

24 960,00

0.00

0.90

Cheltuieli privind contribuția asiguratorie pentiu munca •

0.00

0,00

564,00

564,00

564,00

564,00

n.co

0.00

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

0,00

0,00

2.644,00

2,644,00

2.644,00

2.644,00

0,03

O.C’O

Alte cheltuieli de exploatare

0,00

0,00

2.644,00

2.644,00

2.644,00

2.644,00

0,n0

0,00

Despăgubiri, amenzi si penalitati

0,00

0,00

144,00

144,00

144,00

144,00

0,00

0,00

Cheltuieli cu sumele sau bunurile acordate ca sponsorizau

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2 500,00

0,00

0.00

CHELTUIELI FINANCIARE

0,00

0,00

272.169,88

272.169,88

272.169,88

272.169,88

0,00

3,00

Cheltuieli din diferente de curs valutar

0.00

0,00

196.031,38

196.031,38

196.031.38

196.031,38

0.00

0.00

Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

0,00

0,00

196.031,38

196.031,38

196.031,38

190.031.38

0,00

0.00

Chelluieli privind dobânzile

0,00

0,00

76.138,50

76.138,50

76.138,50

76 138,50

0,00

0.00

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE

0,00

0,00

753.489,55

753.489,55

753.489,55

753X89,55

0,00

Cheltuieli de exploatare privind amortizările, pro.izioanele si ajustările pentru depreciere

0,00

0,00

753.489,55

753.489,55

753.489,55

753.489,55

0.00

0.00

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor

0,00

0,00

753.489,55

753.489,55

753 489,55

753 489,55

0,00

0,n)

CHELTUIELI cu impozitul pe profit si ALTE IMPOZITE '

0,00

0,00

10.843,00

10.843,00

10.843,00

10.843,00

J.GQ

c ro

Cheltuieliicu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai

sus                           > •

0,00

0,00

1O.C43.OO

10 843,00

10.843,00

10 843,00

C.C )

0.00

i\SA

6 - CONTURI DE CHELTUIELI

0,00

0,00

1.164.070,37

1.164.070,37

1.164.070,37

1.164.070,37

C,€-/

C.UO

CIFRA DE AFACERI NETA

0,00

0,00

1.447.096,42

1.447.096,42

1.447.096,42

1.447.096,42

0/iO

0,36

Venituri din redevente, locații de gestiune si chirii

0,00

0,00

1.447.096,42

1 447.096,42

1.447.096,42

1 447.096.42

0.30

0.C-?

VENITURI FINANCIARE;

0,00

0,00

43.434,59

43.434,59

43.434,59

43.434,59

0,1’0

0,60

Venituri din diferente de curs valutar

0.00

0,00

43.427,60

43 427.60

43.427,60

43 427,60

0,00

0,00

Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

0.00

0,00

43.427,60

43.427,60

43.427.60

43.427,60

0.G0

0.00

cont

Denumire cont

Solduri

' 'iale

Rulaje curente

Total sume

Soiduri unaic

Debitoare

i.     Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoare

Debitoare

Creditoar

Venituri din dobânzi

0,00

0,00

6,99

6,99

6,99

6.99

0.00

0,00

;a

7 - CONTURI DE VENITURI

0,00

0,00

1.490.631,01

1.490.631,01

1.490.531,01

1.490.531,01

0,00

0,00

TOTAL 8ALANTA

13,312.298,16

13.312.298,16

46.530.522,00

46.530.522,00

59.842.820,16

59.842.820,16

13.635.361,87

13.635.361,S7

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

Director,SC TRANSYLVANIE IMOB SRL

Situația activelor imobilizate

Dala:

31-dec.-18

31-dec.-19

31-dec.-20

31-dec.-21

Nr.

Denumire imobilizare        nr. Data Met         Val.

Durata Amortiz Amortiz Nr.

Amortizare Nr.

Amortizare

Nr.

Amortizare Nr.

Amortizare Amortizare     Valoare

bucali PIF amor          inv.

ani     preced     lunara luni

2018 puni

2019

luni

2020 puni

2021     cumulata | reziduala J

211 Teren

Teren ....mp                                               199021.83

0

0

0

0               199021.83

Teren 3968 mp STEF                   Nov-15        247193.57

247193.57

Teren ... mp FLAMERUS                Jan-16        301528.00

301528.00

.                                           747743.40

747743.40

205 Brevete, licențe

Post trafo                                 Jan-05         268130.02

24    101828.71    931.01 12

11172.08 12

11172.08

0.00

0.00 157689.13    1104(0.89

AMENAJARI EXTERIOARE

Inși el ext                                    Jan-05            5777.56

24      2194.16     20.06 12

240.73 12

240.73

0.00

0.00    339782      2379.74

Instal el int     ■'                           Jan-05          151210.04

24     57425.59    525.03 12

6300.42 12

6300.42

0.00

0.00   88927.68    62282.36

Re‘ea ext de apa si canal                   Jan-05          50900.73

24     19330.76    176.74 12

2120.86 12

2120.86

0.00

0.00   29935.07     20905.66

Cablu telefonic ROMTELECOM           Jan-05           227.21

24        86.29      0.79 12

9.47 12

9.47

0.00

0.00      133.62        n3.59

împrejmuire                               Jan-05          44734.29

24     16988.90    155.33 12

1863.93 12

1863.93

0.00

0.00   26308.55     18425.74

Sistem antiincendiu                        Jan-05           6740.00

24      2559.67     23.40 12

280.83 12

280.83

0.00

0.00    3963.84      27/6.16

Sistem automatizare poarta                Jan-05           3904.77

24      1482.93     13.56 12

162.70 12

162.70

0.00

0.00    2296.42      1608.35

Instalație clima                               Jan-05            2691.18

24      1022.04      9.34 12

112.13 12

112.13

0.00

0.00     1582.70      1108.48

Platforma betonata (cont 2112)             Oct-19         390309.82

20                 1626.29 0

0.00 2

3252.58

0.00

0.00    3252.58   337057.24

CHILERE+inst răcire tehnologica           Jan-05         108538.37

24     41220.01     376.87 12

4522.43 12

4522.43

0.00

0.00   63832.17     44706.20

Compresor +inst aer                       Jan-05          74263.78

24     28203 43    257.86 12

3094.32 12

3094.32

0.00

0.00   45675.05     30588.73

Modernizare compresor                   Nov-17           7787.11

8                    81.12 12

973.39 12

973.39

0.00

0.00    2109.01      5678.10

847084.86

170513.78      0.00 12

19681.22 12

22933.80

0.00

0.00 269414.52   577670 34

212 4

Instalații paralraznel                         Dec-11           39407.67

24      7864.25 136.83   12

1641.99 12

1641.99

0.00

0.00   16074.18     23333.49

2124

Relocare branșament el PT               Dec-11          24259.28

24      4841.22   84.23    12

1010.80 12

1010.80

0.00

0.00    9895.23     14364.05

2124

Instalații canaliz exterioara                   Dec-11           90580.61

24     18076.39 314.52   12

3774.19 12

3774.19

0.00

0.00   36947.35     52633.26

2124

Relocare chiler                            Dec-11          22083.88

24      4407.09   76.68    12

920.16 12

920.16

0.00

0.00    9007.90     13075.98

2124

Rele care compresor                       Dec-11          11794.11

24      2353.65   40.95    12

491.42 12

491.42

0.00

0.00    4810.76      6983.35

2124

Amenajări exterioare                       Dec-11         180252.13

24    35971.37 625.88   12

7510.51 12

7510.51

0.00

0.00   73523.90    106723.23

2124

Protecție la foc a structurii metalice          Dec-11           17723.71

24      3536.97   61.54    12

738.49 12

738.49

0.00

0.00    7229.41     10'l°4.30

386101.39

77050.94      0.00 12

16087.56 12

16087.56

0.00

0.00 157488.73   220612.66

2125

Statie epurare                             De-,-14          46275.71

24                 160.68   12

1928.15 12

1928.15

0.00

0.00    9640.77     36634.94

212G

Bran ament apa                         Dec-14          6609.52

24                 22.95    12

275.40 12

275.40

0.00

0.00     1376.98      5232.54

Curte + poarta                             Dec-15          24230.00

24                 84.13    12

1009.58 12

1009.58

0.00

0.0    4038.33     20191.6/

TOTAL                             i       |         I I 1310301.48

| 247564.711    267.76|

38981.91]

42234.49|

o.oo|

0.00 j 441959.3-'1   8C3342.14|

212 Construcții

2121

Hala industriala                            Dec-14         752630.77

14                4479.98   12

53759.77 12

53759.77

0.00

0.00 268798.85   4838”7.92

2121

Hala industriala-dif reevaluare               Dec-14        1117689.30

14                6652.91   12

7«’.34<>b 12

7%3 ,05

0.00

0OO 399174.75   718514.55

2121

Perete rezistent la foc                        Dec-14           20401.51

14                 121.44   12

1457.25 12

1457.25

0.00

0.00    7286.25     13115.26

2122

Anexa Hala industriala                     Dec-11         188506.90

14                1122.06   12

13464.78 12

13464.78

0.00

0.00   67323.89    121183 01

2122

Anexa Hala - dif reevaluare                 Nov-11         129985.68

14                773.72   12

■ ’-l.i:'1 12

9284.69

0.00

0.00   46423.46     83.r’.2.22

2123

Hala ind nr 2 .                             Feb-11        1601453.22

17                7850.26   12

94203.13 12

94203.13

0.00

0.00 471015.65   1130437.57

2123

Hala ind nr 2 dif reevaluare                 Dec-11         271891.55

17                1332.80   12

15 103.6” 12

15993.62

0.00

0.00   79968.10    191923.45

2123

Hila ind nr 2 modernizare                  Mar-12          80690.35

17                389.81    12

4677.72 12

4677.72

0.00

0 00   23388.60     575)1.75

2120

Hala ind-exiinedere                        Nov-18        6751969.18

35166.51   2

70333.02 12

421998.12

0.00

0.00 492331.14   625963,8.04

2120

Cort industrial cu structura de otel            Oct-19          172111.56

8                 1792.83

0.00 2

3585.66

0.00

0.00    3535.66    168525.90

2120

Usa Culisanta rezistenta la foc               Nov-19           15713.20

16                 81.84

0.00 1

81.84

0.00

0.00       81.84     15631.36                       ■ ' ,

2120

Usa rapida .                              Nov-19          14059.95

16                 73.23

0.00 1

73.23

0.00

0.00       73.23     13936.72                  . T

ITOTAL                          I      I         I 111117109.171       |           |        J

343008.931

698414.76|

0.001

0.00| 1859451.43| 9257657 744|                .

tO5ii3.;j

1O',11„ 26

().'<)

0 <)<)                    1

214 Inventar Gospodăresc

1

Centrala telefonica.                           ian.-05           2101.00

3       2101.00     58.36

0

0

0

0    2101.00          0.00

2

Sisiem de acces ■                       ian.-05          5224.00

8       5224.00     54.42

0.00

0.00

0.00

0.00    5224.00          0.00

Mobilier                                                          1615.91

405.00

0

0

0

l> 1615.91          0.00

Si-tem proiecție incendii                     mar.-12          20018 47

12      4587.66    139.02 12

1668.24 12

1668.24

0.00

0.00   12923.86      7089 61

TOTAL cont 214                                         28959.38

12317.66

1668.24

1668,24

I           0.00

0.00   21869.77      7099.611

I fOTAL GENERAL                                  13472243.45

361711.08

394831.17

742317.49

0.00

0.00 2480909 66 10991270.7? |

din care amortiz riededuclibtla fiscal

150893 45

10!'11 ' 3<t

)( II ./li

tir»

ni.          .i

SECȚIUNEA B2

Prezentarea cheltuielilor eiigioi'e pentru care se solicită ajutorul de stat in cadrul .chemei de ajutor de minimis:

Denumirea Activității ■>.

1

1_________________

Tipul de cheltuială Eligibilă pentru care se Solicită ajutorul de stat

Valoarea cheltuielilor eligibile (lei) fără TVA

An             An

An

1                               II

Valoarea ajutorului de stat solicitat (lei impozit clădiri și/sau impozit teren) An             An

An 1                              15

Iii

Kpalizare

1- jj' _ ^ae Ivesutii

Mobilizări Imorale

TERENURI

CLĂDiRI

ț SECȚIUNEA B3

[Crearea de noi locuri de muncă:


1. Număr de personal în anul anterior realizării investiției

..........W........

C

2. Număr de personal după realizarea investiției................

u •

NOTĂ IMPORTANTĂ:

I Se va lua în considerare creșterea numărului de personal numai în situația în care Vel puțin 10 locuri noi de muncă pentru întreprinderi mijlocii și cel puțin 5 locuri noi pnc _ pentru întreprinderi mici, și se referă la locurile de muncă create în municipiul fes prin punerea în funcțiune a obiectivelor pentru care s-a solicitat ajutorul de stat prin îade ajutor de minimis (scutirea de la plata impozitului pe clădiri și teren și / sau ■ în acest sens, se va anexa Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrația ;ană a Finanțelor Publice Brașov pentru ultimele 12 luni anterioare depunerii cererii țrdare a facilităților, Declarația 112 înregistrată la ANAF sau Administrate Județeană ițelor Publice Brașov la data depunerii cererii.

secțiune ?

’eclarațis pe proprie răspundere ubsemnaultoi ■ identificară) cu           C.i                        A _

7.. .. n:         I..'.....aBterat(ă)                    &J****#

:;u


în ।realitatea.........    ... ......... °


Criterii de acordare a fecilitetilor fiscale

grila pe reducere

rNR.

i ORT.

DENUMIRE CRITERIU

COTE DE REDUCERE                 |

1 ■

rf i

VALOAREA INVESTIȚIEI        j

C1.1 - 15%-INTRE 200.000-399.999 Euro C12jz.?0%-INTRE 400.000-999.999 Euro • Cf’3 - 25%-INTRE 1.000.000-1.999.999'Euro C1.4 - 30%-lNTRE 2.000.000-3.999.999 Euro C1.5 - 3^%-INTRE 4.000.000-5.999.999 Euro C1.6 - 40%-INTRE 6.000.000-7.999.999 Euro C1.7 - 45%-INTRE 8.000.000-10.000.000 Euro

C1.8 - 50%-PESTE 10.000.000 Euro

i

1 /

-A:'

' ‘ -

2

NUMĂRUL DE LOCURI DE MUNCA

C2.1 - 5%-INTRE 5-10 PERSOANE C2.2- 10%-INTRE 11-15 PERSOANE C2.3 - 15%-INTRE 16-25 PERSOANE C2.4 - 20%-INTRE 26-50 PERSOANE -C2.5-25%-INTRE 51-80 PERSOANE C2.6 -30%-INTRE 81-120 PERSOANE C2.7 - 35%-INTRE 121-200 PERSOANE C2.8 - 40%-PESTE 201-300 PERSOANE C2.9 - 45%-INTRE 301-500 PERSOANE C2.10- 50%-PESTE 500 PERSOANE

•                    .-I

HOTĂRÂREA NR...........

din data de.....................

- privind acordarea de facilități fiscale la pl’ta impozitului pe clădiri pentru SC TRANSYLVANIE IMOB SRL prin scutirea de la plata impozitului ca urmare a executării investiției „Extindere hală producție și depozitare", situată în Făgăraș str.Negoiu nr. 151B

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate Nr 37038/19.03.2019 al Serviciului Venituri Bugetare și expunerea de motive nr.37038/1/19.03.2019 a Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 1226/15.01.2019, a TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l 577/2004, C^l 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr. 151B

 • - Regulata...-i                     ?-.O'72VI3 -al Comisiei pffGrm VpîicaiCaM.2 HT Ț l.d dm

Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • - HCL ni’. 184/2015 privind aprobarea schemei locale de minimis, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile a Municipiului Făgăraș (procedura de acordare a facilităților fiscale Ia plata impozitelor pe clădiri și teren persoanelor juridice)

 • - Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: ............................

în temeiul art.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9, art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. Se aprobă scutirea în procent de 45% de la plata impozitului datorat de SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/1577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr,151B, pentru clădirea situată în Făgăraș str.Negc’ nr.l51B, cu valoare de inventar de 4.205.502,90 lei așa cum rezultă din procesul verbal de recepție ia terminarea lucrărilor nr. 1/27.09.2018 si cu un impozit anual datorat de 47.102 lei.

Art.2 Scutire'a de la plata impozitului se acordă pentru anul 2019 si anul 2020 ,.conform art. 18 al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr.184/2015 , va fi în cuantum de 21.195,90 lei anual și va fi înregistrată în Registrul Special al schemei de ajutor de minimis.

Art.3 Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Consiliului Concurenței pentru derularea procedurilor în fața Comisiei Europene, în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 și 108 din~Tratatul. privind-funcționarea Uniunii. Europene a ajutoarelor de minimis și cu alte regulamente de minimis, de.Ordonanța Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de..stat șLde Regulamentul Consiliului Concurenței privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de.stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007, cu privire la facilitățile fiscale acordate .

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul -Registrului Comerțului sub nr.JOR 1577/2004, CU! 16578877. cu sedtv.Fsocial in Făgăraș str.Negoiu nr.LSIB


Art.5 PrezcuaTfcifirăre poște fi atacată la Tribunalul STSA^^.-V'’^Â^bcS-nuos-administrativ conform Legii nr.554/2004.

Art.6 Cu ducerea la Îndeplinire se incredinteza Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția-Buget Finante-Serviciul Venituri Bugetare.

Inițiator

Primar GHEORGHE SUCACIU


Vizat pentru legalitate Secretarul Municipiului, LAURA E GIUNCA
Hotărârea s-a adoptat cu un nr. de ..'......voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința ordinară ........

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

le.x. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

 • 1 ex. Serviciul Venituri Bugetare.

I ex Direcția Bubet Finanțe

 • 1 ex. SC TRANSYLVANIE IMOB SRL,

Cod: F-19

Nr. înregistrare: 37038/19.03.2019

/ //

Referat de specialitate

- privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru SC TRANSYLVANIE IMOB SRL conform HCL nr. 184/2015

Prin HCL nr. 184/2015 s-a aprobat schema locală de minimis, în vederea atragerii de investiții r' susținerii dezvoltării economice durabile a Municipiului Făgăraș (procedura de acordare a facilităților fiscale la plata impozitelor pe clădiri și teren persoanelor juridice)

Potrivii, ap..7..albiri ol .Prea-''.'uriLde^acordare a facilităților,fisr?31?.,ariexă^la-<■H.CLu'U24-/"’045-LL pentru a beneficia de facilitățile fiscale , trebuiesc îndeplinite următoarele condiții:

 • a) sunt legal constituite în România și își desfășoară activitatea în România;

 • b) nu înregistrează datorii către bugetul de stat și bugetele locale;

 • c) nu sunt în stare de insolvență, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nici o restricție asupra activității comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o situație similară cu cele menționate anterior, reglementate prin lege;

 • d) derulează programe de investiții pentru construirea de clădiri în valoare de peste 200.000 euro și crează noi locuri de muncă, ca urmare a investiției realizate;

 • e) nu sunt „întreprinderi în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.C244/01.10.2004);

 • f) nu au fost subiectul unui ordin/decizie de recuperare a unui ajutor de stat, emis ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene sau, în cazul în care au făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată;

 • g) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani, de către o instanță de judecată, din motive profesionale sau etic - profesionale;

 • h) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informații false prin solicitarea de acordare a ajutorului de minimis',

(2). Valoarea investiției trebuie să fie mai mare de 200.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile la poziția imobilizări corporale - clădiri, în contabilitatea investitorului care a recepționat obiectivul de investiții, conform standardelor internaționale de contabilitate. -          '■

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului EăgprâȘLcu nril226/15.01.2019, SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, , înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l 577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr.l51B prin reprezentant Tarog Teodora , solicită acordarea scutirii de plata a impozitului pe teren si clădiri pentru obiectrvul"extindere hala de producție și depozitare executată conform AC nr.64/29.09.2017, cu o valoare-dS-4.205-,50-2,90-lei așa cum rezultă din pv de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/27.09.2018.          .            -------- ...                  _ .

Totodată, așa cum rezultă din actele depuse, prin investiția realizată au fost create un număr de 37 noi locuri de muncă                                                       ------------ .

Din actele depuse rezultă că investiția a fost realizată de- SC--TRANSYLVANIE -IMOB-SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l 577/200=:' =GUH65aSS77, c.u sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr.lflB. iar locurile de muncă nou-create simt înregistrate la SC DEDIEHNE ROT’MANTF 9RT inre.aisrmîa 1.' Oficiul Registrului Comerțului sub iir:J08,'2469,2004. CUI 16872847.

Din Certificatele Constatatoare nr.69I9S7/14.12.2018 și f Șrij Mrt-ă i,J2C'c depus? Ir. dos ,r rezultă că ambele societăți au același actionariat respectiv Dedienne Multiulaiur^y’Group si ui. Lednc Fierre Jean Bemard Edouard. în -cest sens fiind și declarația dnei Țarog Teodora din d.<ta de 11.03.2019.

Potrivit art. 4 4 din Le^ea nr.346/2001 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cele două societăți formează o întreprindere unică (întreprindere legată)

 • - întreprinderea unică (întreprinderea legată) reprezintă un concept care include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare:

 • a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;

 • b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;

 • c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;

 • d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură, în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților în-c^rlndc;' recp-cd-ve ......... ■                                        . •

Sunt considerate întreprinderi legate și întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuți la alin. (3) al art. 4A2.

întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente.

Noțiunea de Întreprindere unică este reglementată și prin art.6 lit.b) al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr.l 84/2015

Având în vedere textul legal susmenționat , SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, face parte din categoria întreprinderilor unice și poate beneficia de prevederile HCL nr. 184/2015, aceasta îndeplinind condițiile prevăzute la art.7 si 12 al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă Ia HCL * nr. 184/2015.

&

Având în vedere Anexa nr.2 Ia HCL nr. 184/2015 în care sunt prevăzute cotele de reducere raportat la valoarea investiției și numărul locurilor de muncă , propunem aplicarea cotei de reducere totală de 4$% astfel:

Pentru valoarea investiției: CI.2 20% - pentru investiții cu o valoare între 400.000 -999.999 euro (valoare investiție 4.205.502,90 lei- echivalent 885.3^9 Euro) - r~

Pentru nurrjăruL,de locuri de muncă : CO2j)% -întreSd și ȘOe<persoane (număr de locuri create in urma investiți eifSȘT) y                                    ——

Nr.C rt

Funcția și atribuția

Numele și prenumele

Data

Semnătura

1.

Dir. Executiv - Direcția Buget Finanța

Daniel Ludu

19.03.2019

r            - _

n

Sef serviciu

Maria Boeriu

19.03.2019 ■ -

te

3.

Consilier Juridic

Adrir n Gavrila

19.03.20.19.

. .V //


Strad a Republicii, Nr. 3, 505200, Tei: 0040 260 211 313, Fax: 00-,0 268 213 020 ..... Web: vwAV.primaria-fagarrs.ro, Email: secrelariaifgprimarla-faga'-as.ro

Nr.37038/1/19.03.2019
• privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru SC TRANSYLVANIE IMOB SRL conform HCL nr. 184/2015

Prin HCL nr. 184/2015 s-a aprobat schema locală de minimis, în vedereajitragerii de investiții și susținerii dezvoltării'economice durabile-a Municipiului Făgăraș (procedura de acoraare’a taciiiuților fiscale" la plata impozitelor pe clădiri și teren persoanelor juridice)

Potrivit art.7 alin.l al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr. 184/2015 pentru a beneficia de facilitățile fiscale , trebuiesc îndeplinite mai multe condiții.

Valoarea investiției trebuie să fie mai mare de 200.000 euro, dovedită prin înregistrări contabile la poziția imobilizări corporale - clădiri, în contabilitatea investitorului care a recepționat obiectivul de investiții, conform standardelor internaționale de contabilitate.

Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 1226/15.01.2019, SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, , înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. 108/1577/2004, CUI 16578877. cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr.l51B prin reprezentant Țarog Teodora . solicită acordarea scutirii de plata a impozitului pe teren si clădiri pentru obiectivul extindere hala de producție și depozitare executată conform AC nr.64/29.09.2017, cu o valoare de 4.205.502,90 lei așa cum rezultă din pv de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/27.09.2018.

Totodată, așa cum rezultă din actele depuse, prin investiția realizată au fost create un număr de 37 noi locuri de muncă.

Din actele depuse rezultă că investiția a fost realizată de SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/1577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr. 151B, iar locurile de muncă nou create sunt înregistrate la SC DEDIENNE ROUMANIE SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.108/2469/2004, CUI 16872847, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr. 151B

Din Certificatele Constatatoare nr.691987/14.12.2018 și 552114/15.10.2018 depuse la dosar rezultă că ambele societăți au același acționariat respectiv Dedienne Multiplaturgy Group și dl. Leduc Pierre Jean Bemard Edouard, în acest sens fiind și declarația dnei Țarog Teodora din data de 11.03.2019.

Potrivit art. 4A4 din Legea nr.346/2004 privind stimularea inființăiii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii si art art.6 lit.b) al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr. 184/2015. cele doua societăți formează o întreprindre unică. întreprinderea unică (întreprinderea legată) reprezintă un concept care include toate întreprinderile între care există cel puțin una’dintre relațiile următoare: ■

 • a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților celeilalte întreprinderi;                                                              • ------

 • b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revocăȚmajoritatea'membrilor consiliului de. administrație, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi:

 • c) o întreprindere are dreptul d* ; e?:erc;ta o influență dcminsriif asupra celeilalte întreprinderi. în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia:

 • d) o întreprindere este acționară sau asociată a celeilalte întreprinderi și deține singură. în baza unui acord cu alți acționari ori asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau asociaților întreprinderii respective.

Sunt considerate întreprinderi legate și întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuți la alin. (3) al art. 4A2.

Având în vedere textul legal susmenționat , SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, face parte din categoria întreprinderilor unice și poate beneficia de prevederile HCL nr.184/2015. aceasta îndeplinind condițiile prevăzute la art.7 si 12 al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr.l84/2015.

Având în vedere Anexa nr.2 la HCL nr.184/2015 în care sunt prevăzute cotele de reducere raportat la valoarea investiției și numărul locurilor de muncă , propusiem aplicarea cotei de reducere totală de 45% astfel:

Pentru valoarea investiției: CI.2 20% - pentru investiții cu o valoare între 400.000 -999.999 euro (valoare investiție 4.205.502,90 lei- echivalent 885.369 Euro) -           .

Pentrunumărul de locuri de muncă : C2.5 25%'-între 51 'și 80 de persoane (număr de-locuri’ciea’fe in urma investiției 65)

După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive, raportul de specialitate al compartimentului de resort si avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului Local al Municipiului Făgăraș.

Primar

Gheorghe Sucaciu

HOTĂRÂREA NR.65 din data dc 28 martie 2019

- privind acordarea de facilități fiscale la plata impozitului pe clădiri pentru S.C.TRANSYLVANIE IMOB S.R.L. prin scutirea de la plata impozitului ca urmare a executării investiției „Extindere hală producție și depozitare”, situată în Făgăraș str.Negoiu nr. 151B

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere:

 • - Raportul de specialitate Nr.37038/19.03.20 19 al Serviciului Venituri Bugetare și expunerea de motive nr.37038/1/19.03.2019 a Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Făgăraș cu nr. 1226/15.01.2019, a SC TRANS YLVANIE IMOB SRL, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.J08/l 577/2004. CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr. 151B,

 • - Regulamentul Uniunii Europene nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea aii. 107 și 108 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. OJ L 352/1 din 24.12.2013.

 • -HCL nr. 184/2015 privind aprobarea schemei locNe de minimis, în vederea atragerii de investiții și susținerii dezvoltării economice durabile a Municipiului Făgăraș (procedura de acordare a facilităților Fiscale la plata impozitelor pe clădiri și teren persoanelor juridice),

-Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale. buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, precum și al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților,

in temeiul art.36, alin.2, alin.2, lit.b, alin.4, lit.c, alin.9. art.45, alin.2, lit.c din Legea nr.2l 5/2001 privind administrația publică locală, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1.Se aprobă scutirea în procent de 45% de la plata impozitului datorat de SC TRANSYLVANIE IMOB SRL, Înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului sub nr..I08/l577/2004, CUI 16578877, cu sediul social in Făgăraș str.Negoiu nr. 151B, pentru clădirea situată în Făgăraș str.Negoiu nr. 15 IB, cu valoare de inventar de 4.205.502,90 lei așa cum rezultă din procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1/27.09.2018 si cu un impozit anual datorat de 47.102 lei. .

Art,2. Scutirea dc la plata impozitului se acordă pentru anul 2019 si anul 2020 , conform art. 18 al Procedurii de acordare a facilităților fiscale anexă la HCL nr.184/2015 , va fi în cuantum de 21.195,90 lei anual și va fi înregistrată în Registrul Special a! schemei de ajutor de minimis.-          ----------—

Ari.3.Un exemplar al prezentei hotărâri se comunică Consiliului Concurenței pentru derularea procedurilor în „fața Cmnișiei Europene, în condițiile prevăzute de-Regulamentul (UE) nr. .1407'2013 al.

CohiisiJ Europene privind rplic rcr. articolelor 107 și 10c din Trt. "tul privind funcționarea Uniu.iii Europene a ajutoarelor de mininiis și cu a,te regulamente de minimis. de Ordonanța Guv’rm’lui nr. 1 17/2006 privind procedurile națicua’e în domeniul ajutorului de strt și do Regulamentul Ccnsiliului Concurența privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Ccnsiliului Concurenței nr. 175/2u07. cu privire la facilitățile fiscale acordate .

Art.4 .Prezenta hotărâre se comunică SC TRANSYLVANIE 1MOB SRL, înregistrata la Oficiul Registrului Comerțului cub nr.J08/1577/2004, CUI 16578877, cu -cdiul social in Făgăraș str.l legoiu nr.l 51B.

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Brarov - Secția de contencios administrativ, conform Legii nr.554/2004.

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteza Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget Finanțe și Serviciul Venituri Bugetare.
llotărâ-ea s-a adoptat cu un nr. do 17 voturi pentru

Consilieri în funcție - 19

Consilieri prezenți la ședința ordinară -17

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. dosarul de ședință

Icx. colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

 • 1 ex. Secretar

 • 1 ex. Serviciul Venituri Bugetare.

 • 1 ex Direcția Bubet Finanțe

 • 1 ex. SC TRANSYLVANIE IMOB SRL.

lex.Consiliului Concurenței Brașov

Cod: F-50


HÎUHEțVL BRAȘOV          '

S\|ft MUNICIPIUL FĂ. <iuRt

' ■'     < Ste iz RcpuhiCii •Sr. ?■ 5U5200. TU: v5-j 2CC 211 3'iă, F >.: v'^u _£'-. 213 02

.. Vjr Wto: w.\. i,aiana-fard<ras.ro' rnail:sc-cre'a::aij;'rii..s.;a-:a<,.ira-.ro

' . ,


Nr.275 6/11.02.2020

Către,

SC Transylvanie Imob SRL

Fagaras, str. Negoiu, nr.151 B, județul Brașov

In completare la adresa dvs.nr.104/27.01.2019 si înregistrata la noi sub numărul de mai sus, va rugam sa aveți amabilitatea de a mai depune următoarele documente:

 • - declarația 112 pe luna dec.2019 Înregistrata la ANAF pentru Dedienne Roumanie SRL, din care sa rezulte numărul de 199 angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata

-fisa acelui obiectiv de investitii finalizat pentru care s-a obtinut facilitatea (valoarea de 4.205.502,9 lei) deorece, din balanța si situația activelor imobilizate depuse, nu se poate identifica acel obiectiv recepționat in luna sept.2018 conform proces verbal de recepție

De asemenea am constatat ca din dosarul inițial de acordare facilitati lipsește declarația detaliata 112 cu numărul de personal aferenta lunii depunerii cererii de scutire pentru Dedienne Roumanie SRL, motiv pentru care va rugam sa mai depuneți inca o data acel document.

Mulțumim pentru cooperare.

Primar,

Gheorghe Sucaciu
Secretar genefalf^

Laura Elena/Giunca     ,/y

• , , I                                         —■'

Nr. Crt

Funcția și atribuția

Prenumele si numele

Data

Semnătura

i 1

Director executiv

Luciu Daniel

11.02.2020 •

PiĂ

orMom 'iror'iihiiH

1 1 09 7090

3/2/2020


trpe. lor

l .Si.'/


Roundcube '.Vebmail :: adresa SC TransJvanie Imob C7L

adresa SC 1 rari silvan te Iruob SRL

<taxe@primcria-fag<-Tss.ro>

<comtabilite.rcuma.nie^dedienne.com> 2020-03-02 12:11


«> IMG_0001.pdf (-732 KO)

,            ROMÂNA        st


JUDEȚUL BRAȘOV

;h l w ■ *sfc'H n î ■ £Gi ĂT? Â<i

kt- X W f V fc -■• * U t." f. t?-tV. iSi » V'

S^-Js Rs.ilo’UI Nr. ?, 5C52C1 Ta: țX •• ') 222 211 ?U Ff,:: u)40 tr._ 213 020 .’. ■         '/.p,' 1 ■<-; Z’Sr ^.?o, Er,.jj'. ss*3r„.>.. i : ona/s cfas.ro

Nr.654/09.01.2020

Către,

SC Transylvanie Imob SRL

Fagaras, str. Negoiu, nr.l 51 B

Ținând seama ca ati beneficiat in anul 2019 de facilitățile prevăzute de HCL 184/28.10.2015 privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis, va rugam sa aveți in vedere prevederile art. 9 din aceasta hotarare si se depuneți pana la data de 31 martie următoarele documente aferente anului precedent:

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentantului întreprinderii, insotita de o situație întocmită la data de 31 decembrie a anului anterior, din care sa rezulte locurile de munca aferente investiției realizate

 • - balanța contabila pe luna decembrie a anului precedent insotita de registrul de evidenta amijloacelor fixe

In cazul nedepunerii documentelor in vederea revizuirii, facilitatea cuvenita pentru anul curent se anuleaza.

Anexam alaturat extras din hotararea menționata mai sus.

Primar,                           Secretar general,

Gheorghe Sucaciu                  Laura Elena Giunca

Nr. Crt

Funcția și atribuția

Prenumele si numele

Data

Semnătur.i

șef serviciu \ enituri

Maria Boeriu

109.01.2020

Regulamentul privind recepția construcțiile.- din 1S.GS.2017

//

Yc M


CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Ari. 1. -

Recepția construcțiilor constituie o componentă a sistemului calității și reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condițiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcții noi sau a unor intervenții la construcții existente, cu respectarea cerințelor fundamentale aplicabile și în conformitate cu prevederile autorizației de construire/desființare, precum și ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcției.

Art. 2. -

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții.

(2) Instalațiile aferente construcțiilor sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitateă'în’constTOcțIT, republicată.

Art. 3.-

 • (1) Recepția construcțiilor de orice categorie și clasă de importanță se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcții noi, cât și în cazul intervențiilor la construcții existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire/desființare, și se realizează în două etape:

 • a) recepția la terminarea lucrărilor;

 • b) recepția finală, la expirarea perioadei de garanție.

 • (2) Recepția poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Art. 4. -

Recepția la terminarea lucrărilor și, respectiv, recepția finală pot fi realizate și pentru părți/obiecte/sectoare din/de construcție, în condițiile legii și ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcțional.

Art. 5.-

Construcția poate fi dată în folosință doar în cazul admiterii de către investitor a recepției la terminarea lucrărilor, în condițiile legii și ale prezentului regulament, preluării construcției de către proprietar și obținerii de către acesta a autorizațiilor necesare utilizării construcției, potrivit legii. Prin admiterea recepției se certifică faptul că executantul și-a îndeplinit obligațiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuție, ale documentației privind proiectarea, ale autorizației de construire/desființare, precum și ale documentației privind execuția.

Art. 6. -

în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel: a) investitor - persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanțează contractul de lucrăr-i/de execuție pentru realizarea de construcții noi, precum și/sau intervenții la construcții existente, urmărește îndeplinirea lui, efectuează recepția la terminarea lucrărilor si preia construcția de la executant;

 • b) executant-persoană juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate;

 • c) proprietar - persoană fizică sau juridică, precum și orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desființare recepționate de către investitor prin proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și care îndeplinește obligațiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;

 • d) proces-verbal de recepție parțială - act prin care se atestă stadiul fizic de execuție a construcției, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcției, în se nsul Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7. -

 • (1) în cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părți din construcție într-un anumit stadiu fizic de execuție, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepție parțială, în condițiile legii.

 • (2) în procesul-verbal de recepție parțială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părții de construcție în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuției necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri și termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.

Art. 8. -

Investitorul, în cazul în care a preluat părți de construcție pe stadii fizice de execuție, la recepția la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziția comisiei de recepție procesul-verbal de recepție parțială prevăzut la art. 7.

CAPITOLUL iî

Recepția la terminarea lucrărilor

Art. 9. -

Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizației de construire/desființare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție în condițiile prevăzute la art. 4, și solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei și locului de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor.

Art. 10. -

 • (1) în termen de 5 zile de la primirea comunicării prevăzute la art. 9 investitorul:

 • a) solicită factorilor prevăzuți la art. 11 desemnarea de către aceștia a reprezentanțilorîn comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

 • b) stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție la terminarea lucrărilor;

 • c) transmite Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. comunicarea executantului către investitor prevăzută la art. 9, referatele pe specialități întocmite de proiectant și de dirigi.ntele/diriginții de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea și valoarea, fără TVA, a lucrărilor executate supuse recepției în vederea eliberării adeverinței prin care se confirmă plățile efectuate către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C.

(2} Factorii implicați în etapa de receuție la terminare? lucrărilor comunică investitorului, în termen de 10 zile de Ic primirea solicitării prevăzute ia alin. (1) iit. a), reprezentantul desemnat să participe în comisia de recepție.          '

 • (3) Investitorul numește comisia ele recepție în maximum 3 zile de la primirea tuturor . comunicărilor, potrivit alin. (2), de la factorii implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor și transmite membrilor comisiei de recepție, executantului și proiectantului data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia.

Art. 11. -

 • (1) Din componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor fac parte, în mod obligatoriu: a) un reprezentant desemnat de către investitor, care este și președintele comisiei;

 • b) un reprezentant desemnat de către autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare;

 • c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de investitor, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ai investitorului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.

 • (2) Componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzută la alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu:

 • a) un reprezentant desemnat de către Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C. în următoarele cazuri:

 • - pentru obiective de investiții, indiferent de sursa de finanțare, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A - "excepțională", B - "deosebită" și C -"normală", precum și în cazul lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;

 • - pentru obiective de investiții de interes public sau social finanțate total sau parțial din fonduri publice, care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor ariexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță D - "redusă", precum și în cazul lucrărilor de intervenții la aceste categorii de construcții;

 • b) un reprezentant desemnat de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-llfov, pentru categoriile de construcții prevăzute în Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

 • c) un reprezentant desemnat de către direcțiile județene pentru cultură/Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în cazul construcțiilor nominalizate în lista monumentelor istorice;

 • d) un reprezentant desemnat de către ordonatorul principal de credite bugetare, care nu are sau nu se subrogă calității de investitor în cazul obiectivelor de investiții care constau în realizarea de construcții noi încadrate, conform prevederilor anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare, în categoria de importanță A - "excepțională" sau B -'"deosebită", respectiv la lucrări de intervenții la aceste categorii de construcții, finanțate total sau parțial din fonduri publice și pentru care aprobarea documentațiilor tehnico-economice este de competența Guvernului.

 • (3) Secretariatul comisiei de recepție iu terminarea lucrurilor este asigurat ce un diriginte de? șantier autorizat implicat în verificarea calitădi lucrărilor executate pentru realizarea construcției șt o intervențiilor la-construcția existentă, care întocmește, în numele investitorului, documentele ce recepție la terminarea lucrărilor și constituie carte tehnică a construcției.

 • (4) Dirigintele de șantier autorizat prevăzut la alin. (3) nu face parte din componența comisiei de recepție.

 • (5) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția la terminarea lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, republicată.

Art. 12. -

Conținutul-cadru al procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor este prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 13. -

Pentru obiectivele de investiții care nu se încadrează în prevederile art. 11 alin. (2), componența comisiei de recepție la terminarea lucrărilor este cea prevăzută la art. 11 alin. (1).

Art. 14. -

(1) în cazul în care investitorul, în termenul prevăzut la art. 10 alin. (1), nu stabilește data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sau dacă acesta nu se prezintă la data, ora și locul de recepție stabilit, direct sau prin împuternicit, executantul va reînnoi cererea pentru fixarea unei noi date de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucră rilor.

(2) Investitorul este obligat să stabilească, în intervalul de 10 zile de la primirea noii cererii prevăzute la alin. (1), o nouă dată de convocare a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor. (3) în situația în care nici până la expirarea celui de-al doilea termen, conform prevederilor alin. (2), investitorul nu fixează data de începere a recepției la terminarea lucrărilor sau dacă nu se prezintă la data, ora și locul de întrunire a comisiei de recepție direct sau prin împuternicit legal, executantul va stabili un termen de recepție în intervalul de 10 zile de la expirarea celui de-al doilea termen. Executantul va notifica în scris investitorului, precum și celorlalți membri ai comisiei, în timp util, ultimul termen de întrunire a comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, în notificare, executantul va preciza, totodată, că investitorul va răspunde pentru acoperirea tuturor cheltuielilor și prejudiciilor produse ca urmare a neefectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Art. 15. -

 • (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor se întrunește la data, ora și locul fixate, iar președintele acesteia, numit de investitor, stabilește programul după care va fi realizată recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de recepție poate funcționa numai în prezența a cel puțin 2/3 din membrii numiți ai acesteia.

 • (2) în vederea desfășurării în bune condiții a recepției la terminarea lucrărilor, investitorul are obligația de a pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentația privind proiectarea și execuția lucrărilor, precum și alte documente solicitate în scris și pe care comisia le consideră- necesare în acest sens.

 • (3) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor examinează: -

 • a) respectarea prevederilor din autorizația de construire, precum și avizele/acordurile și condițiile de execuție impuse de autoritățile competente;

 • b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile coatractului.de luc.'ări/de execuție, ale documentației de proiectare, ak documentației de execuție și de reglementarilor specifice, cu respectarea cerințelor fundamentale, conform legii;

 • c) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări/de execuție încheiat între investitor și executant și în documentația anexă la contract, respectiv a lucrărilor aferente, părților/obiectelor/sectoarelor din/de construcție în condițiile prevăzute la art. 4;

 • d) documentele care intră în componența cărții tehnice a construcției, inclusiv proiectul tehnic de execuție actualizat la data finalizării lucrărilor - "as built", dispozițiile de șantier, procesele-verbale de lucrări ascunse, proceseie-verbale de control în faze determinante, procum și orice alt document aferent proiectării și execuției lucrărilor;

 • e) existența devizului general actualizat la terminarea lucrărilor și/sau a documentelor care certifică valoarea calculată de autoritatea administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare în vederea regularizării taxei de autorizare, din care să reiasă valoarea finală a lucrărilor executate, precum și a cotelor legal datorate Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.;

 • f) adeverința eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcții - I.S.C., prin care se confirmă plățile efectuate, respectiv dacă investitorul a virat către Inspectoratul de Stat în Construcții -I.S.C. sumele aferente cotelor prevăzute în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 10/1995, republicată, precum și penalităților aferente, dacă este cazul;

 • g) existența certificatului de performanță energetică, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, după caz;

 • h) procesul-verbal de recepție parțială, prevăzut în cazul preluării de către investitor a unei părți din construcție, pe stadii fizice de execuție, după caz;

 • i) referatele pe specialități întocmite de proiectant și dirigintele de șantier cu privire la modul în care a fost executată lucrarea;

 • j) alte documente pe care le consideră necesare.

 • (4) în cazul în care reprezentantul Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C. este desemnat ca membru în comisia de recepție, acesta examinează documentele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d) Și f)-j).

 • (5) în cazul în care reprezentantul inspectoratului pentru situații de urgență județean/București-llfov este desemnat ca membru în comisia de recepție, acesta examinează aspectele prevăzute la alin. (3) lit. a)-d), h) și j).

 • (6) Pe parcursul examinării construcției și a documentelor puse la dispoziție, membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pot solicita investitorului, justificat, prezentarea altor documente relevante, precum și realizarea de expertize tehnice, ridicări topografice, încercări suplimentare, probe, măsurători și alte teste.

 • (7) Recepția se efectuează în toate cazurile prin examinare nemijlocită a construcției și analizarea documentelor prevăzute la alin. (3).

 • (8) La terminarea examinării nemijlocite a construcției, comisia.de recepție la terminarea lucrărilor întocmește procesul- verbal de recepție la terminarea lucrărilor, în care consemnează: a) constatări în urma examinării vizuale a construcției și analizării documentelor prevăzute ia alin. (3); ........

 • b) valoarea finală a lucrărilor executate, cu și fără TVA;

 • c) realizare-a măsurilor.prevăzute îu avizul de securitate ia inc nuiu și în documcn’ația de execuție cin punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;

 • d) aspectele prevăzute la arc. 17 alin, țl) care trebuie să fie remediate, precum și termenul ele remediere;

 • e) eventuale explicații și/sau observații ale executantului;

 • f) refuzul executantului de a semna procesul-verbal de recepție, după caz;

 • g) situațiile de absență a unor membri ai comisiei sau invitați convocați;

 • h) decizia de admitere sau de respingere a recepției sau, după caz, decizia de suspendare a procesului de recepție;

 • i) perioada de garanție a lucrărilor.

Art. 16. -

(1) Decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor se ia cu majoritatea membrilor comisiei. (2) în cazul în care membrii comisiei de recepție la terminarea lucrărilor prevăzute la art.

11 alin. (1) au opinii separate, decizia comisiei se ia cu respectarea punctului de vedere al reprezentantului autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare.

(3) în situația în care în comisia de recepție participă membrii prevăzuți la art. 11 alin. (2), iar reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Statîn Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, aceasta nu poate fi admisă. Art. 17. -

 • (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție ia terminarea lucrărilor dacă constată următoarele:

aj existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea construcției conform destinației sale;

 • b) existența unor lucrări realizate necorespunzător, nefinalizate sau neexecutate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;

 • c) construcția prezintă vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995, republicată;

 • d) existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea lucrărilor realizate și necesitatea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica;

 • e) investitorul nu pune la dispoziția comisiei de recepție la terminarea lucrărilor documentele prevăzute la art. 15 alin. (3).

 • (2) în cazul în care comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 3, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea'lucrărilor, împreună cu un exemplar al acestuia.

 • (2) Termenul de remediere este st; bilit de comisia de recepțL- la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 20 de zile de la dat? încheierii procesului-verbrI de suspendare prevăzut la alin/(2).

 • (4) în cazul în care executantul nu remediază aspectele prevăzute la alin. (1.) lit. a)-d) în termenul de remediere, investitorul îl va soma în acest sens, iar daca executantul nu dă curs somației, investitorul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

 • (5) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), executantul notifică investitorul despre această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

Art. 18. -

 • (1) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide admiterea recepției la terminarea lucrărilor în cazul în care nu se constată existența aspectelor prevăzute la art. 17 alin. (1) sau, în caz contrar, dacă acestea au fost remediate de executant în termenul de remediere stabilit sau de investitor, în condițiile art. 17 alin. (4);

 • (2) Comisia de recepție la terminarea lucrărilor decide respingerea recepției la terminarea lucrărilor în situația în care:

 • a) comisia de recepție la terminarea lucrărilor nu a putut examina nemijlocit construcția;

 • b) executantul nu remediază aspectele prevăzute la art. 17 alin. (1), inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere;

 • c) nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor;

 • d) se constată vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele;

 • e) reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției, în condițiile art. 16 alin. (3);

 • f) se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire.

Art. 19. -

în conformitate cu decizia comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal la terminarea lucrărilor.

Art. 20. -

(1) Data finalizării recepției la terminarea lucrărilor este data semnării de către investitor a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

(2) Perioada de garanție a lucrărilor stabilită prin contractul de execuție începe la data prevăzută la alin. (1), cu respectarea reglementărilor în vigoare.

Art. 21. -

După încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, investitorul nu poate emite alte solicitări de remediere de lucrări, penalizări, diminuări de valori și altele asemenea • decât cele consemnate în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrările;-. Fac excepție viciile ascunse descoperite în termenul stabilit conform legii, precum și viciile surcturii de rezistență rezultate din nerespecta.ea normelor de proiectare și ue execuție în vigoare la de.ta realizării construcției, descoperite pe toată durata de existență a construcție;.

Art. 22. -

 • (1) Investitorul preia construcția de la executant în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

 • (2) în cazul în care investitorul nu îndeplinește și calitatea de proprietar predă, la rândul său, proprietarului construcția recepționată potrivit prezentului regulament.

 • (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție la terminarea lucrărilor a fost respinsă, până la finalizarea remedierilor, aceasta fiind pusă în stare de conservare prin grija și pe cheltuiala investitorului.

Art. 23. -

Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la art. 20 alin. (1), de către investitor:

 • a) proprietarului;

 • b) executantului;

cj proiectantului;

 • d) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

 • e) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

 • f) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor, care au semnat procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

CAPITOLUL III

Recepția finală

Art. 24. -

Recepția finală este organizată de proprietar, acesta stabilind data de începere a recepției finale, în maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție. Perioada de garanție este cea prevăzută de lege sau cea ofertată de către executant în cadrul procedurii de achiziție a execuției lucrărilor și menționată în contractul de execuție/lucrări, care nu poate fi mai mică decât cea prevăzută de lege.

Art. 25. -

 • (1) Din componența comisiei de recepție finală fac parte:

 • a) un reprezentant desemnat de către proprietar sau asociația de proprietari, care este și președintele comisiei;

 • b) un reprezentant desemnat de către investitor, în cazul în care acesta nu îndeplinește și calitatea de proprietar;

 • c) 1-3 specialiști în domeniul lucrărilor de construcții supuse recepției, în funcție de categoria și clasa de importanță a construcțiilor, desemnați de proprietar/asociația de proprietari, alții decât cei implicați în proiectarea/execuția obiectivului de investiții; aceștia își desfășoară activitatea ca angajați ăi proprietarului, cu contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii, ca persoană fizică autorizată, după caz, potrivit legii.- ■       --------- --------

 • (2) Reprezentanții executantului și ai proiectantului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția finală.

Ait. 26. - ...........

Conținutul-cadru ol procesului-verbal de recepție finală este nrevăzuth anexa nr. • .

Art. 27. -

 • (1) Comisia de recepție finală se întrunește la data, ora și lecui stabilite și verifica obligatoriu următoarele:

 • a) procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

 • b) referatul proprietarului/administratorului/utilizatorului privind urmărirea comportării în exploatare a construcției, pe perioada de garanție, în conformitate cu obligațiile ce le revin potrivit legii;

 • c) cartea tehnică a construcției completată;

 • d) remedierile efectuate ca urmare a viciilor ascunse constatate în perioada de garanție a lucrărilor de construcții, după caz.

 • (2) Comisia de recepție finală poate cere proprietarului, în cazuri justificate și/sau în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, efectuarea de expertize tehnice, încercări suplimentare, probe și alte teste.

Art. 28. -

 • (1) Comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală dacă descoperă apariția, în perioada de garanție, a unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care pot fi înlăturate.

 • (2) în cazul în care comisia de recepție finală decide suspendarea procesului de recepție finală, aceasta încheie un proces-verbai de suspendare a procesului de recepție finală, al cărui conținut-cadru este prevăzut în anexa nr. 5, în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, dintre cele prevăzute la alin. (1), precum și termenul de remediere, iar investitorul comunică executantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

 • (3) Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție finală împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție finală.

 • (4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul în care condițiile climatice sau alți factori independenți de voința părților determină imposibilitatea remedierii viciilor descoperite, executantul notifică proprietarului această situație și solicită decalarea termenului de remediere cu până la 90 de zile.

 • (5) în cazul în care executantul nu remediază viciile descoperite în termenul de remediere, proprietarul îl va soma în acest sens, iar dacă executantul nu dă curs somației, proprietarul este în drept să execute remedierile pe cheltuiala și riscul executantului în culpă și să pretindă plata prejudiciului produs, potrivit legii.

Art. 29. -

(1) Comisia de recepție finală decide admiterea recepției finale în cazul în care nu se descoperă existența unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, precum și în cazul în care acestea au fost înlăturate, potrivit prevederilor art. 28. (2) Comisia de recepție finală decide respingerea recepției finale în cazul apariției unor vicii, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției, care nu pot fi

înlăturate și care prin natura !or implică penalizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproxetări, refaceri de lucrări și altele. Art. 30. -

 • (1) Comisia de recepție finală prezintă proprietarului procesul-verbal de recepție finală, cu ■observațiile participanților și cu decizia comisiei.

 • (2) în conformitate cu decizia comisiei de recepție finală, proprietarul aprobă, în termen de 3 zile de la luarea deciziei de către comisie, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesul-verbal de recepție finală.

 • (3) Este interzisă utilizarea construcției a cărei recepție finală a fost respinsă din cauza neîndeplinirii condițiilor privind cerința fundamentală - rezistență mecanică și stabilitate, până la finalizarea remedierilor de către executant.

 • (4) Proprietarul se va putea îndrepta, împotriva factorilor implicați în executarea construcției, vinovați de viciile descoperite cu ocazia recepției finale, precum și de nefuncționarea construcției, pentru recuperarea pagubelor.

Art. 31. -

Data finalizării recepției finale este data semnării de către proprietar a procesului-verbal de recepție finală.

Art. 32. -

Procesul-verbal de recepție finală se comunică de către proprietar, respectiv asociația de proprietari legal constituită, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției: a) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/desființare;

 • b) executantului;

 • c) Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C.

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale

Art. 33. -

Recepția se consideră a fi începută la data la care comisia de recepție se întrunește și își începe activitatea potrivit prezentului regulament.

Art. 34. -

Procesul-verbal încheiat cu ocazia recepției la terminarea lucrărilor sau a recepției finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanțele competente, potrivit legii. Art. 35. -

în situația în care părțile nu ajung, în condițiile prevăzute de prezentul regulament, la un acord pentru rezolvarea neînțelegerilor ivite cu ocazia încheierii procesului- verbal de recepție sau la o poziție comună în vederea realizării recepției construcției pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanței judecătorești competente, potrivit legii.

Art. 36. -

 • (1) Cheltuielile de orice natură privind activitatea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor cad în sarcina investitorului, iar cele privind recepția finală cad în sarcina proprietarului/asociației de proprietari.

 • (2) Cheltuielile ocazionate de încercări, probe și alte teste realizate în laboratoare autorizate, altele decât cele care decurg din prevederile contractuale, se suportă de către investitor. în situațiile în care, în urma rezultatelor neconforme sie încercărilor, probelor și testelor se stabilește o culpă, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

 • (3) Cheltuielile cu privire la realizarea de expertize tehnice sau cele ocazionate de asistența unui expert se suportă de partea care a avut inițiativa recurgerii la serviciile expertului. în situațiile în care, în urma rapoartelor de expertiză tehnică, se constată abateri de la prevederile documentațiilor tehnice, cheltuielile respective se suportă de către partea în culpă.

Art. 37, -

 • (1) Cartea tehnică a construcției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, cuprinde documentația privind proiectarea, documentația privind execuția, documentația privind recepția și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții în timp asupra construcției.

 • (2) Cartea tehnică se întocmește prin grija investitorului și se predă proprietarului construcției astfel:

 • a) documentația privind proiectarea actualizată la data recepției la terminarea lucrărilor și documentația privind execuția, la recepția la terminarea lucrărilor;

 • b) documentația privind recepția, precum și documentația privind urmărirea comportării în exploatare și intervenții asupra construcției, la recepția finală a lucrărilor de construcții.

 • (3) Proprietarii construcțiilor au obligația să păstreze și să completeze la zi documentațiile prevăzute la alin. (2). în cazul asociației de proprietari, cartea tehnică a construcției se păstrează și se completează la zi de către administrator.

 • (4) Prevederile din cartea tehnică a construcției referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar, administrator și utilizator.

 • (5) La înstrăinarea construcției, cartea tehnică se predă noului proprietar.

Art. 38. -

Pentru aplicarea unitară a prevederilor prezentului regulament, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate emite proceduri și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al ministrului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 39. -

(1) Nu se supun prevederilor prezentului regulament obiectivele de investiții cuprinse în programele autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 34 din Legea nr. 10/1995, republicată.

(2) în situația prevăzută la alin. (1), autoritățile și instituțiile respective elaborează proceduri interne și, după caz, instrucțiuni care se aprobă prin ordin al conducătorilor acestor structuri, adaptate la specificul acestora, inclusiv în ceea ce privește componența comisiei de recepție, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 40. -

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

ANEXA Nr. 1 la regulament

’ PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ             m -------

Nr...........din..........

privind.stadiul fizic de execuție a construcției aferente investiției,

....................., lucrări executate în cadrul Contractului nr...........Cin.......

încheiat între..........și..........

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativă

 • - număr cadastral/număr topografic

 • - număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr..........., eliberată de ... .

......la data de.........., cu valabilitate până la data:...........

 • 3. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • 4. Secretariatul a fost asigurat de..........- diriginte de șantier autorizat în

domeniul/domeniile.........., Autorizație nr............

 • 5, Stadiul fizic de execuție:

 • 6. Alte mențiuni..........

 • 7, Prezentul proces-verbal, conținând..........file și..........anexe numerotate, cu un

total de..........file, a fost încheiat astăzi,.........., în..........exemplare.

Executant,               Investitor,

Alți participanți:       |

ANEXA Nr. 2 la regulament APROB

ADMITEREA/RESPINGEREA *

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE la terminarea lucrărilor Nr...........din ..........

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției.........., lucrări executate în

cadrul Contractului nr...........din.........., încheiat între..........și..........

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică dup-ă cum urmează:

 • - adresa administrativă

 • - număr cadastral/număr topografic

 • - număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr..........., eliberată de ....

......la data de.........., cu valabilitate până la data:...........

 • 3. .Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:..........până la data:.........

., fiind formată din: .

Președinte: (nume și prenume)..........

Membri: (nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

 • 4. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de..........- diriginte de șantier autorizat în

domeniul/domeniile.........., Autorizație nr............

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal;

  • 6.3. Nu au fost realizate măsurile prevăzute în avizul de securitate la incendiu și în documentația de execuție din punct de vedere al prevenirii și al stingerii incendiilor, cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal prezintă vicii care nu pot fi înlăturate și care prin natura lor implică nerealizarea uneia sau a mai multor cerințe fundamentale, caz în care se impun expertize tehnice, reproiectări, refaceri de lucrări și altele.

  • 6.5. Valoarea finală a lucrărilor executate este de..........lei (cu și fără TVA).

  • 6.6. Perioada de garanție..........

  • 6.7. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (nu s-a putut examina nemijlocit construcția, se constată că lucrările nu respectă autorizația de construire, reprezentantul autorității administrației publice competente care a emis autorizația de construire/desființare, al Inspectoratului de Stat în Construcții - I.S.C., al direcțiilor județene pentru cultură/Direcției pentru Cultură a Municipiului București sau al inspectoratelor județene pentru situații de urgență propun respingerea recepției etc.):

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

 • □ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • □ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

Iu. Prezentul proces-verbel, conținând..........file și..........cne..e numerotate, cu un

total de.......... file, a fost încheiat astăzi.........., în..........exemplare,

ti. Alte mențiuni. ;........

Comisia de recepție

Președinte:

Membri:

.......... i

(semnătura)

Alți participanți:

Proiectant:

Executant:

..........

ANEXA Nr. 3 la regulament PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE

a procesului de recepție la terminarea lucrărilor

Nr...........din ..........

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției.........., lucrări executate în

cadrul Contractului nr...........din.........., încheiat între..........și...........

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativă

 • - număr cadastral/număr topografic

 • - număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr..........., eliberată de ,

......la data de.........., cu valabilitate până la data:...........

 • 3. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea de la data:..........până la data:.........

., fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)..........

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

Membri:

...........

______________!

Alți participanți: Proiectant:

Executant:

ANEXA Nr. 5 la regulament PROCES-VERBAL DE SUSPENDARE a procesului de recepție finală Nr...........din..........

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției, lucrări executate în cadrul Contractului nr. .din . . încheiat între și.

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează:

 • - adresa administrativă

 • - număr cadastral/număr topografic

 • - număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr..........

./........... comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus:...........

 • 3. Termenul de garanție al lucrărilor:.

 • 4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la .. până la ., fiind formată din: Președinte: (nume și prenume). .

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

 • 5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • 5. Au mai fost prezenți: (nume și prenume, calitatea, semnătura)

 • 6. în urma examinării lucrării și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, comisia de recepție finală a constatat următoarele:

  • 6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de..........

  • 6.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate în Procesul-verbal de suspendare a procesului de recepție finală, inclusiv cele rezultate în urma expertizelor tehnice, ridicărilor topografice, încercărilor suplimentare, probelor, măsurătorilor și altor teste solicitate, în termenul de remediere, cuprinse în lista din anexa nr. 1 la prezentul prcces-verbal;

  • 6.3. Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a lucrării au fost/nu au fost completate integral.

  • 6.4. Instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sunt/nu sunt în posesia proprietarului.

  • 6.5. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de până în prezent, respectiv pe o durată de . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide:

 • □ admiterea recepției la terminarea lucrărilor

 • □ respingerea recepției la terminarea lucrărilor

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând..........file și..........anexe numerotate, cu un

total de..........file, a fost încheiat astăzi,.........., în exemplare.

 • 11. Alte mențiuni                  ____

  Comisia de recepție

  1

  Președinte:

  (semnătura)

Ai! mai fost prezenți: (nume- și prenume, calitatea, semnătura)

 • 5. Secretariatul a fost asigurat de..........- diriginte de șantier autorizat în

domeniul/domeniile.........., Autorizație nr............

 • 6. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor:

  • 6.1. Capacități fizice realizate..........

  • 6.2. Din documentația scrisă si desenată prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele prevăzute în lista din anexa nr, 1 la prezentul proces-verbal,

  • 6.3. Nu au fost finalizate/executate lucrările și cantitățile de lucrări cuprinse în lista din anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal.

  • 6.4. Lucrările cuprinse în lista din anexa nr. 3 la prezentul proces-verbal au fost realizate necorespunzător, nu respectă prevederile proiectului, prezintă neconformități, neconcordanțe, defecte, deficiențe ori vicii a căror remediere este de durată și strict necesară pentru asigurarea utilității construcției conform destinației preconizate, potrivit Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată,

  • 6.5. Alte constatări, inclusiv ca urmare a solicitărilor suplimentare ale comisiei (expertize tehnice, încercări suplimentare, alte teste și documente etc.):

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție la terminarea lucrărilor, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de......

, . . . zile,

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând..........file și...

  anexe numerotate, cu un .. . exemplare.


total de..........file, a fost încheiat astăzi,.........., în

 • 11. Alte mențiuni

  Comisia de recepție

  1

  Președinte:

  (semnătura) |


Membri:

Alți participanți: Proiectant:

Executant:

ANEXA Nr. 4 !a regulament APROB

ADMITEREA/RESPINGEREA î

PROPRIETAR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ Nr...........din ..........

privind execuția lucrărilor de construcții aferente investiției.........., lucrări executate în

cadrul Contractului nr...........din..........încheiat între..........și..........

 • 1. Imobilul care face obiectul investiției se identifică după cum urmează: - adresa administrativă - număr cadastral/număr topografic - număr carte funciară

 • 2. Lucrările au fost supuse recepției la terminarea lucrărilor și prin Procesul-verbal nr..........

./..........comisia de recepție la terminarea lucrărilor a propus:..........

 • 3. Termenul de garanție al lucrărilor:..........

 • 4. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea de la..........până la..........,

fiind formată din:

Președinte: (nume și prenume)..........

Membri:

(nume și prenume, autoritatea publică care i-a desemnat)

 • 6. în urma examinării lucrării comisia de recepție finală a constatat următoarele:

  • 6.1. Lucrările au fost complet terminate la data de ..

  • 6.2. Construcția s-a comportat/nu s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de până în prezent, respectiv pe o durată de . luni, viciile apărute, altele decât cele rezultate din exploatarea necorespunzătoare a construcției constatate de comisie fiind enumerate în anexa nr. 1 la prezentul proces-verbal.

 • 7. în urma constatărilor făcute, comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție finală, stabilind, împreună cu executantul, un termen de remediere de..........zile.

 • 8. Comisia de recepție motivează decizia luată prin:

 • 9. Comisia de recepție recomandă luarea următoarelor măsuri:

 • 10. Prezentul proces-verbal, conținând..........file și anexe numerotate, cu un total de ... .

......file, a fost încheiat astăzi,.........., în..........exemplare.

 • 11. Alte mențiuni..........

  Comisia de recepție

  Președinte:

  ..........

  (semnătura)

  Membri: ..........

  i                                                                                                                            ..........

  i                                                              ..........

  Alți participanți: Proiectant:

  ........................-...............................

  Executant:

ANEXA Nr. 6 la regulament

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI

Centralizatorul pieselor cuprinse în cartea tehnică a construcției

 • 1. Fișa de date sintetice. ......-                         ■      .............. ■ ■

 • 2. Capitolul A1): Documentația prb'ind proiectarea

 • 3. Capitolul B':): Documentația privind execuția

 • 4. Capitolul C Documentația privind recepția

 • 5. Capitolul D1): Documentația privind exploatarea, repararea, întreținerea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției

S. Jurnalul evenimentelor

Capitolul A1)Documentația privind proiectarea, respectiv proiectul real executat

Capitolul B1)Documentația privind execuția

Capitolul C1)Documentația privind recepția

Capitolul D1)Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției

Unicate subproiectant

Denumire:..........

Adresa:..........

b) Șef de proiect Numele și prenumele:..........

c) Proiectanți de specialitate Specialitatea:..........

Numele și prenumele:..........

Unitatea de care aparține

Denumire:..........

Adresa:..........

 • 5. Verificatori de proiecte atestați, pe specialități Numele și prenumele:..........

Certificat de atestare seria..........nr...........

 • 6. Executantul construcției

 • a) Antreprenor Antreprenor general Denumire:..........

Adresa:..........

Subantreprenor de specialitate

Specialitatea:..........

Denumire:..........

Adresa:..........

 • b) Șef de șantier Numele și prenumele:..........

 • c) Șef punct de lucru Numele și prenumele:..........

 • 7. Modificări intervenite în datele de la pct. 1-6: Se va scrie modificarea și data la care se efectuează aceasta.

 • 8. Experții tehnici atestați care au verificat calitatea și comportarea construcției Numele și prenumele:..........

Certificat de atestare seria..........nr...........

 • 9. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor Numele și prenumele:..........

Calitatea:..........

Unitatea de care aparțin:..........

 • 10. Comisia de recepție finală Numele și prenumele:.......... .  .

Unitatea de care aparțin:..........

 • 11. Data începerii execuției:..........

 • 12. Data admiterii recepției la terminarea lucrărilor:..........

 • 13. Data admiterii recepției finale:..........

 • 14. Gradul de seismicitate luat în calcul la proiectarea construcției:........;.

 • 15. Alte date..........

______ _ a (_uiistrucțiiIor, indiferent de natura

______...oi uni care sunt finanțate sau de natura proprietății asupra lor.

CAPITOLUL li

Cuprinsul cărții tehnice a construcției

 • 5. Cartea tehnică a construcției conține documentația de bază și centralizatorul cu părțile sale componente.

 • 6. Documentația de bază va cuprinde următoarele capitole:

 • - capitolul A: Documentația privind proiectarea;

 • - capitolul B: Documentația privind execuția;

 • - capitolul C: Documentația privind recepția;

 • - capitolul D: Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției.

 • 7. Documentația privind proiectarea (capitolul A) va cuprinde:

 • a) acte referitoare la tema de proiectare, amplasarea construcției și avize de specialitate care au stat la baza întocmirii proiectului;

 • b) autorizația de construire;

 • c) documentația tehnică ce se referă la construcția respectivă (caracteristici, detalii de execuție pentru elementele structurii de rezistență, precum și pentru celelalte părți de construcție care asigură funcționalitatea și siguranța în exploatare, precum și schemele de instalații efectiv realizate, cu toate modificările aduse de proiectant, executant sau proprietar pe parcursul execuției construcției, însușite de verificatori de proiecte și/sau experți tehnici, după caz);

 • d) breviarele de calcul pe specialități (acțiuni, ipoteze de calcul, rezultatele calculelor de dimensionare și verificare etc.);

 • e) indicarea distinctă a diferențelor față de detaliile de execuție inițiale, cu precizarea cauzelor care au condus la aceste diferențe;

 • f) caietele de sarcini privrnd execuția lucrărilor;

 • g) copii.

 • S. Documentația tehnică privind execuția (capitolul B) va cuprinde-

 • a) procesul-verbal de predare a amplasamentului și reperului de nivelment general;

 • b) înregistrările de Calitate cu caracter permanent efectuate pe parcursul execuției lucrărilor, precum și celelalte documentații întocmite conform reglementărilor tehnice, prin care se atestă calitatea lucrărilor (rezultatul încercărilo, efectuate, agrementele tehnice, certificatele de conformitate și de performanță ale produselor puse în operă, condica de betoane, registrul proceselor-verbale de lucrări ascunse, actele de control încheiate de către organele de control, registrul unic de comunicări și dispoziții de șantier, procesele-verbale de probe specifice și speciale etc.);

 • c) procesele-verbale de recepție a terenului de fundare, a fundațiilor și structurii de rezistență, procesele-verbale, de admitere a fazelor determinante;

 • d) procesele-verbale privind montarea instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcțiilor, dacă este cazul, precum și consemnarea citirilor inițiale de la care încep măsurătorile;

 • e) expertize tehnice, verificări în teren sau cercetări suplimentare efectuate în afara celor prevăzute de reglementările tehnice sau caietele de sarcini, rezultate ca necesare, ca urmare a unor accidente tehnice produse în cursul execuției sau ca urmare a unor greșeli de execuție;

 • f) caietele de atașament, jurnalul principalelor evenimente (inundații, cutremure, temperaturi excesive etc.), procese-verbale de constatare privind stadiul realizării construcției.

 • 9. Documentația tehnică privind recepția (capitolul C) va cuprinde:

 • a) procesele-verbale de recepție (la terminarea lucrărilor și finală), precum și alte acte anexate acestora - pe care comisia de recepție finală le consideră necesare a fi păstrate în cartea tehnică a construcției;

 • b) alte acte încheiate ca urmare a cererii comisiilor de recepție, prin care se prevăd verificări sau cercetări suplimentare, cu indicarea rezultatelor obținute și a modului de rezolvare.

 • 10. Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea, urmărirea comportării în timp și postutilizarea construcției (capitolul D) va cuprinde:

 • a) prevederile scrise ale proiectantului privind urmărirea comportării construcției, instrucțiunile de exploatare și întreținere și lista prescripțiilor de bază care trebuie respectate pe timpul exploatării construcției, documentația de interpretare a urmăririi comportării construcției în timpul execuției și al exploatării;

 • b) proiectele în baza cărora s-au efectuat, după recepția finală a lucrărilor, modificări ale construcției față de proiectul inițial efectiv realizat;

 • c) actele de constatare a unor deficiențe apărute după recepția executării lucrărilor și măsurile de intervenție luate (procese-verbale de remediere a defectelor);

 • d) proiectul de urmărire specială a construcției (încercare prin încărcare, urmărire în timp), dacă este cazul;

 • e) procesul-verbal de predare-primire a instalațiilor de măsurare prevăzute prin proiectul de urmărire specială a construcției încheiat între executant și beneficiar, dacă este cazul;

 • f) referatul cu concluziile anuale și finale asupra rezultatelor urmăririi speciale, dacă este cazul; g) procesele-verbale de predare-primire a construcției în cazul schimbării proprietarului;

h) jurnalul evenimentelor, întocmit conform modelului de formular cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.                  - •

Acolo unde este posibil, documentele cuprinse în cartea tehnică a construcției vor putea fi stocate pe suporturi informaționale.                                                     •

 • 11. Pentru obiectele de construcție clădiri ele locuit penă la două niveluri și anexe gospodărești, precum și pentru cele de mică importanță cum ar fi garduri, cabine poartă etc., cartea tehnică a construcției se rezumă la autorizația de construire, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor și procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, precum și alte evenimente deosebite în viața construcției.

 • 12. Actele ce formează documentația de bază a cărții tehnice a construcției vor fi îndosariate pe capitolele respective, în ordinea enumerării din prezentele norme, în dosare cu file numerotate, prevăzute cu borderou și parafate pe măsura încheierii lor; fiecare dosar va purta un indicativ format din litera corespunzătoare capitolului (A, B, C, D) și din numărul de ordine, în cifre arabe, al dosarului.

 • 13. Centralizatorul cărții tehnice a construcției va cuprinde fișa statistică pe obiect, borderoul general al dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosarîn parte.

CAPITOLUL III

Modul de întocmire, folosire și păstrare a cărții tehnice a construcției

 • 14. Cartea tehnică a construcției se întocmește într-un singur exemplar, ținând seama și de prevederile pct. 19.

 • 15. Pentru construcțiile noi, pentru care la data intrării în vigoare a prezentelor norme nu a avut loc recepția finală a obiectelor executate, cartea tehnică a construcției se întocmește de către investitor, împreună cu proiectantul, astfel:

 • a) proiectantul obiectului de construcție întocmește și predă investitorului, pe măsura elaborării și cel mai târziu până la data recepției finale a lucrărilor, documentația prevăzută la pct. 7 și 10;

 • b) comisiile de recepție la terminarea lucrărilor de construcții și de recepție finală a obiectivului predau investitorului documentația prevăzută la pct. 8, imediat după întocmirea ei;

 • c) investitorul obiectivului primește toate actele ce cad în sarcina proiectantului și a comisiilor de recepție, le completează cu actele ce cad în sarcina sa (cele prevăzute la pct. 8), le îndosariază conform prevederilor pct. 12 și întocmește centralizatorul prevăzut la pct. 13;

 • d) după recepția finală a obiectului de construcție, proprietarul reține un exemplar complet;

 • e) proprietarul sau utilizatorul completează cartea tehnică a construcției cu documentația prevăzută la pct. 10 lit. h).

 • 16. Pentru toate construcțiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme de către proprietar sau utilizator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuție a lucrărilor de remedieri sau modificări - acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

 • 17. Proprietarul sau utilizatorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcției în timpul exploatării și a intervențiilor asupra acesteia. Urmărirea comportării construcției în exploatare și intervențiile în timp asupra acesteia se realizează direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceștia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcției.                — --------- ------

 • 18. Modul de întocmire și de completare a cărții tehnice a construcției se controlează în mod obligatoriu de către:

- comisiile de recepție’finală a'obiectelor de construcție, cu ocazia recepției;

 • - organele de control împuternicite din cadrul organelor cu atribuții în acest domeniu. Rezultatele controalelor se vor consemna în mod obligatoriu în jurnalul evenimentelor 19. Cartea tehnică a construcției se păstrează pe toată durata de existență a obiectivului până ic demolarea sa; după demolare, proprietarul predă exemplarul complet la arhiva unităților administrativ-teritoriale, pentru păstrare. înainte de predarea cărții tehnice a construcției, ea va fi completată cu modul de desfășurare a acțiunii de posiutilizare, pe baza instrucțiunilor elaborate de proiectant.

 • 20. La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcției va fi predată noului proprietar, care va avea obligația păstrării și completării acesteia, consemnând faptul în procesul- verbal de predare-primire și în jurnalul evenimentelor.

ANEXĂ la norme

JURNALUL EVENIMENTELOR

Denumirea obiectului de construcție

Nr. crt.

Data evenimentului

Categoria evenimentului

Prezentarea evenimentului și a efectelor sale asupra construcției, cu trimiteri la actele din documentația de bază

Numele, prenumele și unitatea persoanei care înscrie evenimentul

Și semnătura

sa

Semnătura responsabilului cu cartea tehnică a construcției

0

1

2

3

4

5

Instrucțiuni de completare

 • 1. Evenimentele care se înscriu în jurnal se codifică cu următoarele litere în coloana 2 -Categoria evenimentului:

UC - rezultatele verificărilor periodice din cadrul urmăririi curente;

US - rezultatele verificărilor și măsurătorilor din cadrul urmăririi speciale, în cazul în care implică luarea unor măsuri;

M - măsuri de intervenție în cazul constatării unor deficiențe (reparații, consolidări, demolări etc.);

E - evenimente excepționale (cutremure, inundații, incendii, ploi torențiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc.);

D - procese-verbale întocmite de organele de verificare, pe fazele de execuție a lucrărilor;

C - rezultatele controlului privind modul de întocmire și de păstrare a cărții tehnice a construcției.

 • 2. Evenimentele consemnate în jurnal și care își au corespondent în acte cuprinse în documentația de bază se prevăd cu trimiteri la dosarul respectiv, menționându-se natura actelor. ....       .        .

 • 3. Schimbarea proprietarului se va consemna și în jurnalul evenimentelor.

LEGE ......__(A'   10 18/01/1995                                  _         C.T.C.E. P, Mecmt - LEGIS

LEGSA nr. 10 din 18 ianuarie 19P5 (*republ:c-ti )

pri-’ind calitatea în construcții

EUITENT:      PÂRLII.E1ÎTUL

IUBLIC.iT ÎN: KONITORUL OFICIAL nr. 765 din 30 septembrie 2016

ix-ta iaui-arii in vigoare : 30 septembrie 201c

Forme actualizata valabila la data de : 3 nurtie 2020

ART. 2

 • (1) Prevederile prezentei legi se aplică construcțiilor și instalațiilor aferente acestora, denumite în continuare construcții, în etapele de proiectare, de verificare tehnică a proiectelor, execuție și recepție a construcțiilor, precum și în etapele de exploatare, expertizare tehnică și intervenții la construcțiile existente și de postutilizare a acestora, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasă de importanță sau sursă de finanțare, în scopul protejării vieții oamenilor, a bunurilor acestora, a societății și a mediului înconjurător.

 • (2) Instalațiile prevăzute la alin. (1) cuprind instalațiile electrice, unitare, termice, de gaze, de ventilație, de climatizare/condiționare aer, de alimentare cu apă și de canalizare, excluși'’ instalațiile, utilajele și echipamentele tehnologice industriale.

C0PH7: PA i F. H.'iOR’IU

PROPRIETmR(I) : CIORA VICTOR S1ARSU MARIANA ADRESA : STR. SCOLII NR. ?<?, FACARAS Jud BRAȘOV ROL UNIC : 10304E72

Active Crt. 2020

Cod 34 impozit teren extravilan

169.00 lei Suprafața totala: 13300.00' ocupata: 0.00; neocupata: 13300.00; s400: 0.00; Destinație: Arabil; Data dobândire: 26.04.2010;-ZONA TRCL PARCELA 874/48

*

181.00 lei Suprafața totala: 14200.00; ocupata: 0.00; neocupata: 14200.00; s400: 0.00; Destinație: Arabil; Data • dobândire: 26.04.2010;-CÂMP MINDRA PARCELA 950/1/20

*

34.00 lei Suprafața totala: 2700.00; ocupata: 0.00; neocupata: 2700.00; s400: 0.00; Destinație: Arabil; Data dobândire: 26.04.2010;-CÂMP MINDRA PARCELA 950/1/18

*

32.00 lei Suprafața totala: 2500.00; ocupata: 0.00; neocupata: 2500.00; s400: 0.00; Destinație: Arabil; Data dobândire: 26.04.2010;- LIVADIE PARCELA 656/1/3/22/1

32.00 lei Suprafața totala: 2500.00; ocupata: 0.00; neocupata: 2500.00; s400: 0.00; Destinație: Arabil; Data dobândire: 26.04.2010;- SOS. COMBINAT PARCELA 814/19


CăSitic’rzîtor’urraH '3 20/C6/2C1&

N'

Categorie I. crari

CcnsfvrcA'

Va ca*-? cit 'a Le.

•'ăra : VA

Vait        :CU*.2Ia

„7 a

I

fie.tdee' -- ' t

l

vhtecw" :i . 3‘er.

3 ’J jie’

l 277,18 ic!

3

: n-.ro s::      -ar*.

C*. TV.

32 7-o.l' c

82 748.13 „

0,00 .e

4

i'.stata': '.a'mice

Cer.- r

157 hS;,3S ei

157 43',53 iei

^1,54 'e:

5

nstă av: e.e:;rice

Rea’ Aucorr-t ;

?87 273,63 'e

335 274,29 e.

i ' 044,66 k. !

6

Irstal’t aoacana

Fc's t

472 2S0.C0 e.

472 269,59 IC

20,11 iei

Total

4 205 743,SS lei

4 205 502,90 ie;

241 08 13.

__________________Nota: c‘creata ,                                                  ri'C ac„'S. vsi.’ta-


1

Semnaxu'a

Stamp a

efic’ar

Transylvanie îmcb

12.     r^y~-

’                        g

/ . CA Cp ' \

.<• ~\V

f ^7- . x

X a\" ^Srt.VAWi« ; '

T.      .«Ca / ” '

V^TT^yy

lrvc:or

Kesz

>/f

/

î cSZ C ' CVIMU1 rads J,i,l, sS* .r„_. Departament

... consîraqÎ! 5

tr-ctor

Corni ar

irector

1

Res Autcrr.atx

r

rector

Rcga'o Forest

>

_____/J

i

'1

'-7-

fz;       ț.’'-,

r- '?t" \    '

/.20’8

10079


ire si a jugewlu ziua reanw


mu! : descl.’Df: . L if ' \S’C';Z              L. ’S. , ■■■’'•'-■

,; .. ; - - - - ■

IV. wl «v*»! SUL r .           ■ • .»          1 ■■-• c- .

Strc:a Rapuuiicii. Nr. 3, 505200. T31: 00-'0 233 211 313, Fax: 0G40 263 213 020

• -WFbi-.Aw/.primaris-ff.g-.r.-s.ro, Email: secretoriat^prirrnria-fag »r ,3.ro

Nr. 7.899/03.03.2020

Referat de aprobare

privind prelungirea acordării ajutorului de minimis pentru SC Transylvanie Imob SRL

In baza HCL 184/2015 privind aprobarea schemei locale de ajutor de minimis s-a emis hotararea nr.65/28.03.2019 privind acordarea facilitatilor fiscale de la plata impozitului pe clădiri pentru SC Transylvanie Imob SRL ca urmare a executării investiției “Extindere hala producție si depozitare” situata in municipiul Fagaras str.Negoiu nr.151 B.

Scutirea s-a acordat in cuantum de 45% penru investiția cu valoarea de inventar de 4.205.502,90 Iei si pentru faptul ca s-ar fi înființat 65 locuri noi de munca.

Investiția a fost realizata de sus-numita persoana juridica, iar locurile de munca de către SC Dedienne Roumanie SRL.

Conform documentelor care au stat Ia baza emiterii HCL 65/2019,rezulta ca cele 2 societăți au același actionariat.

Potrivit art.4A4 din Legea 346/2004 privind stimularea înființării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cele 2 societăți formează o întreprindere unica.

Prin urmare SC Transylvanie Imob SRL poate beneficia de scutire.

In baza prevederilor art.9 din HCL 184 /2015 serviciul venituri bugetare reanalizeaza in fiecare an menținerea facilitatilor acordate. In acest sens s-au solicitat documentele prevăzute la art 9 si anume :

 • - declarație pe propria răspundere a reprezentantului Întreprinderii, insotita de o situație intocmita la data de 31 decembrie a anului anterior, din care sa rezulte locurile de munca aferente investiției realizate                                        -      • :

 • - balanța contabila pe luna decembrie a anului precedent insotita de registrul de-.-evidenta.amijloacelor. fixe.........                       ....     .                    .

Si in completare, pentru lămuriri suplimentare :

 • - declarația 112 pe luna dec.2019 înregistrata la ANAF pe.ii u Dedienne Roumanie SRL. din care sa rezulte iama. ul de 19? angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata

 • - fisa acelui obiectiv de investitii finalizat pentru care s-a obtinut facilitatea (valoarea de 4.205.502,9 lei) deorece, din balanța si situația activelor imobilizate depuse, nu se poate identifica acel obiectiv recepționat in luna sept.2018 conform proces verbal de recepție.

Din documentația primita reiese faptul ca la data de 31.12.2019 numărul de personal este de 199.

Având in vedere anexa nr.2 la HCL 184/2015 in care sunt prevăzute cotele de reducere raportat la valoarea investiției declarate si numărul locurilor de munca, pentru anul 2020 propunem acordarea cotei de reducere totala a impozitului in cuantum de 35% , astfel:

 • - 20% pentru valoarea investiției: C.1.2 cu valoare de 4.205.502,9 lei echivalent 885.369 euro coform referat nr.37.038/19.03.2019) anexat alaturat

 • - 15% pentru nr. de locuri de munca:C.2.3 intre 16-25 persoane (număr de locuri de munca create in urma investiției).Conform declaratieie depunse la ANAF pentru luna dec. 2019 numărul de persoane angajate este de 199, iar inainte de realizarea investiției a fost de de 178 persoane.(178-199 =21)

După avizarea de către comisiile de specialitate, proiectul de hotarare insotit de referatul de aprobare, raportul de specialitate al compartimentului de resort si avizul comisiilor respective va fi prezentat spre dezbatere si aprobare Consiliului local al municipiului Fagaras.

Primar,

Gheorghe Sucaciu

S.C. TkAhSYL'.'ANIE IMCi- 2 3

CUI P.O1557&377

/j 1377/20?»

' jn.“aga 'ș, s”. ”-goiu, \ S! ,jud. ?'3C’

VZ6 ȘRDEC3OSV223 ^'83 LMOO

CĂTRE,

PRIIVVLRIA MUNICIPIULUI FAGAÎUS

URMARE ADRESEI DUMNEAVOASTRĂ NR. 2756 / 11.02.2020 VA ANEXAM DOCUMENTELE SOLICITATE:

 • - DECLARAȚIA 112 / 12.2019 (S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.)

 • - FISA 21201,, HALA INDUSTRIALA"

VA MULȚUMIM।

DATA,


02.03.2019

y.C. ..y.LVAN E l‘ ‘OS 3.R.L.

CU: RO15578-277

.J03/1577/20C-

■ mun.- g, îte. >ego nr. isi », juj. er.-.sov RO?C- DE CMjS '■ '223 9283 0800

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FAGARAS

URMARE ADRESEI DUMNEAVOASTRĂ NR. 2756/ 11.02.2020 VA ANEXAM DOCUMENTELE SOLICITATE:

DECLARAȚIA 112 / 12.2019 (S.C. DEDIENNE ROUMANIE S.R.L.) FISA 21201 „ HALA INDUSTRIALA "

VA MULȚUMIM!

SEMNĂTURĂ,


DATA, 02.03.2019


DECLARAȚIE PRIVIND OBLIGAȚIILE DE PUTĂ

A CONTRIBUȚIILOR SOCIALE, A IMPOZITULUI PE VENIT Șl E'/IDENȚA NOMINALA n PERSOANELOR ASIGURATE

Declarație (inițiala'rect jkati’ a) ‘djecj

Jl-Deciarat'j rectificați- a


Tipul daclaiat’îi

d jer=3 pt. tip. rec = a.i, nulii d.rec=I nt.-'n i*1?'- o$zu nuli tip.i ec=7 ft. AJOFM.CNAS.

CFtPP.AI.PI5


Declarație depusă potrivit art.90 alin.(4) din Codul de procedură fiscală

Cod de identificare fiscală succe'or (cifSi | | | | | | | | | |


Perioada d- raportare

Luna

1

2

An

2

0

1

9


DATE DE IDENTIFICARE ,A PLĂTITORULUI

Cod de identificare fiscală 1 6 8 7 2 8 4 7

Denumire

DEDIENNE ROUMANIE SRL

Adresă domiciliu fiscal

FAGARAS str. NEGOIU nr. 151B cod postai 505200jud. BRAȘOV

Telefon

Fax

E-mail

CAEN activitate principala (caenj

2229

Datorează contribuția (datCAMl D asiguratorie pentru muncă D/N

□ Unitate Specială

SECȚIUNEA A - Creanțe fiscale

Nr.Crt

1

Denumire creanță fiscală

01. (602)- Impozit pe veniturile din salarii si/sau asimilate salariilor

Cod bugetar

Suma

5503XXXXXX                 „    .

1 Datorată

63.211

 • 2. Deductibilă

 • 3. Scutită/ Exceptată

 • 4. De plată (4= 1 -2-3 >=0)

0

688

62.523

Nr. Crt

2

Denumire creanță fiscală

02. (412)- CAS datorata de asigurati

Cod bugetar

5503XXXXXX

 • 1. Datorată

 • 2. Deductibilă

 • 3. Scutită/ Exceptată

 • 4. De plată (4=l-2-3 >=0)

Suma

236.932

0

0

236.932

Nr.Crt       3                                              Denumire creanță fiscală

07. (432)- CASS datorata de asigurati

Cod bugetar

'' 5503XXXXXX

Suma

 • 1. Datorată

 • 2. Deductibilă

 • 3. Scutită; Exceptată

 • 4. De plată (4= 1-2-3 >=0)

93.210

0

0

93.210

:Jr. <_t"t | a      ।                                             uenumire creanța nscaia

<6. MSP)- CAM (2.25%)

Suma

Cod bugetar           1 2C470300XX                  ~     .

r„_____________ i n torata

21.055

2. Deductibilă

o

3. Scutită/ Exceptata

L                . .           _________________

4. De piață «=1-2-3 >=0)

21.055

Total obligații de plată (suma de control)

413720

Prezenta declarație reprezintă titlu de creanță și produce efectele juridice ale înștiințării de plată de la datadepuncriiacesteia, in cor dițiile legii

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, dedarea datele din această declarație sunt corecte și complete.

Nume,

TAROG

Prenume,

TEODORA

Semnătura și ștampila

DRAGOi ANTOANELLA- JrfmftHdjîMld’ORWOf ftHKHIKUZ AHHAHt

MARIYîrANE             [w NWflJh     -«W

Funcția / calitatea

DIRECTOR GENERAL

Loc rezervat autorității competente

Din data


umăr de înregistrare

Număr de operator de date cu caracter personal 759

SECȚIUNEA A-XLÎEDATE DE IDENTl?!CAE£ .fL'u’Tr. :'i

' *^1 _ -     .

. dire isg’.-.ri 1 comerțul -î

lJCb.'2"C9/2BC ■                                      j


r-J . EvncU Ț/GAk/,5 J.t. Nl

O ’

Ln

——*

V 1 o o r '*»

■ O Ci

O

- . _ • 1

1 3' o

Te!.-for. |                              j r

. ‘ e • .. H C t . ' L ie        <.tr

-■. ‘                                     i E-mai! j                                                                                                ,

r..$0'.'                                                  £. ■ -rei;ă ca .t ci A          ț,

. • • .

-

o

- - ►        -     -1 -  •       —      ...      •

0

c

SECȚIUNEA B - Indicatori statistici

1. Număr de asigurati șomaj a ... P.t . ■

1

.2. Număr de asigurați concedii medica’? și indemnizații •

•h,.

20

3. Număr de asigurați pentru care datoiează CAS . - .

.-.A •

203’

4. Total fond de saiarii brute ■ i .           u-r - £•

. i.

935.7?.-'

5. Nutnar salariati .       ■ ;.bi           ..s.l .<-■       .

2?~

SECȚIUNEA C

C.l. Condiții de muncă

Za 13-I        .- I- 7

N".

Cit

Gond.v; de

To.ci ver..rrf3. z«t

" - CI . 1 1

Tut-_.i baz . d-. Cj :i         . buți _-i u AsS..

ir.lemniz.cf.CUG.l ’ . '5         Ci        .

. ■'      ... .u r

Contr .uțieCAS-ar gaa-c i

J ‘                       1

:

nc-male

932.01?

1S.6S.->

i

2

ceoscb te

0

0

3

speciale

0

. . 0

!

Total

932.012

15.655

5

Bcza calcul pun itaj șomaj tehnic bencikiar de scutire t                      ■             .    .    '

5

To.ai suma de recuperat, aferentă lunii de raportare, ce către angajator, de la casele teritoi ale da per. z n sumele prevăzute pentru asigurarea pentru accidente de munca ti boli profesionale n buge* j| . . asigurărilor soci-e •....                          .

■                   .' . • •                       0;

.                                       •                                         . i

C.2. Indemnizații sănătate cf. OUG 158/2005 ( aprobata prin L399/.2006)

7.'                        I ;>. 1 •

Zi

Sume suooitată de angajate.

ci ; 1

i       Tip indemnizație

; Crt.              ’

Nr. cazuri    Total zile

-           • prestatii

•               . b .

Z.tf .estuții suportate de aneja: -.tor

■ Zi.ep'rs'u;. 1 »Uțr.tU' ■      (

FN n-              '

va ..............

Suiiu suporte i . din FNUASS •

'* •           <              i

' ■■ '    l'-.capacitatfem-r-nc rră

tCîc !*■ ll. ■'iCa       ‘        't - ■

11             74

24

501 I

■ 3'.731

5.843

1

3 PrcVenuri Jc • aviit

. . ?' 2

o!

- ț='C ă si lăuzie • ■■

25

,2C-

'' ' Ir ț; irc copil t -Ir ai . ■

o]          0

°i

0

- Rbc nmerr.al

'1

1.7-33

: 6 .total

<, -a

1

Se vor include pe capitole borderourile generale ale dosarelor documentației de bază și copiile borderourilor cu cuprinsul fiecărui dosarîn parte,

FIȘA DE DATE SINTETICE

1. Obiectul de construcție

Denumire:..........

Localizare:..........

2. Investitorul

Denumire:..........

Adresa:..........

3. Delegații investitorului cu sarcini de verificare a calității construcției

Numele și prenumele:..........

Funcția:..........

Atribuția:..........

4. Proiectantul lucrării

a) Unitate proiectant general Denumire:..........

Adresa:..........