Hotărârea nr. 66/2020

HOTARAREA nr.66 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenţei, precum şi a taxei de folosinţă teren aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri

ROMÂNIA .zx’-to».

JUDEȚUL BRAȘOV /        W

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040:26’8^213'020       "J/

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaraș'rb<

HOTARAREA nr.66 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenței, precum și a taxei de folosință teren aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri și/sau construcții proprietatea Municipiului Făgăraș, pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului

nr. 195/16.03.2020 emis de Președintele României și a ordonanțelor militare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 30021/ i/23-O3.2O2O și Raportul Compartimentului de specialitate nr. 30021/ 23.03.2020, prin care se propune aprobarea suspendării de la plata chiriei, a redevenței, precum și a taxei de folosință teren aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri și/sau construcții, pentru persoanele juridice a căror activitate a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României, conform Decretului nr. 195/16.03.2020 emis de Președintele României,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere Decretul nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, emis de către Președintele României, prin care se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, precum și Ordonanța militară nr. 1/2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri care prin art.2 suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise,

în temeiul art. 108, lit. c, art. 129, alin.2, lit. c și alin.6, lit. a, art. 136, alin. 8 art. 139, alin.3, lit. g, art. 196, alin.i, lit.a, art. 197, art. 198, alin.i și alin.2 și art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i: Se aprobă suspendarea, pe perioada stării de urgență declarate, de la plata chiriei, a redevenței, precum și a taxei de folosință teren, aferente contractelor de închiriere, respectiv a contractelor de concesiune, ce au ca obiect imobile terenuri și/sau construcții proprietatea Municipiului Făgăraș, pentru persoanele juridice și persoanele fizice autorizate, având calitatea de contractant, a căror activitate a fost suspendată conform ordonanțelor militare.

Art.2: Se aprobă suspendarea a plăților prevăzute la art.1, până la data ieșirii din starea de urgență.

Art.3:.Beneficiarii prezentei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, vor formula o cerere/notificare online în acest sens și o vor comunica pe adresa de email: secretariat@primaria-fagaras.ro.

Art.4:. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartiment Evidență Patrimoniu.

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru,.....abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar ședință

  • - tex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - tex. Primar

  • - tex. Secretar general

  • - lex. Compartimentului Evidență Patrimoniu

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - tex. Afișare

Cod F-50