Hotărârea nr. 65/2020

HOTĂRÂREA NR.65 din data de 31 martie 2020 - privind amanarea termenului de plata a taxei de salubritate pentru anul 2020 pana la data de 30 iunie 2020

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 2 13 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.65

din data de 31 martie 2020

- privind amanarea termenului de plata a taxei de salubritate pentru anul 2020

pana la data de 30 iunie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare nr.9.626/1/17.03.2020 al Primarului municipiului Fagaras si raportul de specialitate nr. 9626/17.03.2020 al Serviciului Venituri Bugetare,

  • - vazand prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României,

  • - art.4 din HCL 4/30.01.2019 privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Fagaras , precum si a regulamentului privind aplicarea taxei de salubritate

  • - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și comisia de turism, relații externe și integrare europeană,

  • - luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.i si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă prorogarea termenului de plata a primei rate din taxa de salubritatare la bugetul local de la 31 martie 2020, la 30 iunie 2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Direcția Buget - Finanțe si Serviciul Venituri Bugetare.


CONTRASEMNEAZĂ,

Secretar generalrx s

LAURA ELENA/GIUN.CA


Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. dosarul ședinței

1 ex. colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

1 ex. Direcția Buget-Finanțe

1 ex. Compartiment reiatii cu publicul

1 ex. afișare

Cod 7-50