Hotărârea nr. 64/2020

HOTĂRÂREA NR.64 din data de 31 martie 2020 -privind luare act de prevederile OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare cu referire la prorogarea termenului de plata a impozitului pe clădiri, terenuri, auto si a bonificaţiei aferente, pana la

ROMÂNIA     4^


JUDEȚUL BRAȘOV           JsESrjK.1!

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: se.cretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA NR.64

din data de 31 martie 2020

-privind luare act de prevederile OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare cu referire la prorogarea termenului de plata a impozitului pe clădiri, terenuri, auto si a bonificației aferente, pana la data de 30 iunie 2020 inclusiv

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - referatul de aprobare nr.9.952/1/23.03.2020 al Primarului Municipiului Fagaras si raportul de specialitate nr. 9,952/23.03.2020 al Serviciului Venituri Bugetare,

  • - prevederile Decretului nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenta pe teritoriul României,

  • - prevederile OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare

  • - art.4 din HCL 4/30.01.2019 privind aprobarea regulamentului serviciului public de salubrizare a municipiului Fagaras , precum si a regulamentului privind aplicarea taxei de salubritate

  • - avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv: comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului, comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, comisia pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, comisia pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, comisia pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și comisia de turism, relații externe și integrare europeană,

  • - luând in considerare prevederile art.129, alin.2, lit.b si alin.4, lit.c din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

în temeiul art.139, alin.i si ale art.196, alin.i, lit.a din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic. Consiliul local Fagaras ia act de prevederile art.V din OUG 29/2020 privind masuri economice si fiscal- bugetare, astfel:

  • - termenul de 31 martie 2020 inclusiv, prevăzut la art.462, alin.l, art.467, alin.i si art.472, alin.l din Legea 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare referitor la plata impozitului pe clădiri, teren, auto se proroga pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.

  • - termenul de 31 martie 2020 inclusiv, prevăzut la art.462, alin.2, art.467, alin.2 si art.472, alin.2 din Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare pentru acordarea bonificației stabilita de consiliul local, se proroga pana la data de 30 iunie 2020, inclusiv.


PREȘEDINTE DE ȘBDJNȚĂ GAVRILĂ DAN DIONISIE

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar general, LAURA ELENAtGÎUNCĂ'Hotararea s-a adoptat cu 17 voturi pentru.

Consilieri in funcție -17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică :

1 ex. dosarul ședinței

1 ex. colecție

1 ex. Prefectură

1 ex. Primar

1 ex. Secretar general

1 ex. Serviciul Venituri Bugetare

1 ex. Direcția Buget-Finanțe

1 ex. Compartiment reiatii cu publicul

1 ex. afișare

Cod 7-50