Hotărârea nr. 63/2020

HOTĂRÂREA NR.63 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SC Pieţe Târguri şi Oboare Făgăraş S.R.L. pentru anul 2020

ROMÂNIA     >> ăE


JUDEȚUL BRAȘOV    O

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268'213.0 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro^

HOTĂRÂREA NR. 63 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare cu nr. 83/13.03.2020 și adresa de inaintare cu nr. 84 din 13.03.2020, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.9.463/13.03.2020, ale SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, prin care se propune aprobrea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 11/2012 privind aprobarea participării ca asociat a Municipiului Făgăraș la înfințarea SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, art. 1, 4, 5, si art. 6 din OUG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori econmici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, prevederile Legii bugetului de venituri si cheltuieli,

în temiul art. 129 alin.(2), lit.b, alin. 4, lit. a si ale art. 139, alin 3, art. 196, alin.i, art. 197 art. 198, art. 243 alin. 1 din OUG 57/2019 privind Codul Adminsitrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al SC Piețe Târguri și Oboare Făgăraș SRL, conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Directorul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L. , iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării și răspunde administrativ, civil și penal pentru ordonanțarea, angajarea și lichidarea sumelor aprobate.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, 1 abținere, .TLTîmpotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar ședință

  • - tex. Colecție

  • - lex. Prefectură

  • - tex. Primar

  • - tex. Secretar general

  • - 1 ex. Directorul S.C. Piețe Târguri și Oboare Făgăraș S.R.L.

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - lex. Afișare

Cod F-50

1

, ,lr.-..<r,v .

!

Sr.t

>ș;

.a

|.re'.A

I|

. I-'.U. -li

n cuiu» C

. .. •

-.        • 1 n !

\-i

E .i ii,-.

'V -

■7 ■

’-'i

0

1 I

2

3

■1

S

-

J

I'

1.

1

1

VEA'iTURi TOTALE (Rd.I-R2.î+n.!.5+R'. j

l

i.::; ‘5

1.571.(0

117%

1.6'. .O’.

1.629,0

102 .

101% I

1'

[Venituri to ledtnexțl * re.u'ica..:

-

1.3'S,?.S

1.571,00

117

0

1.620.

1023,

1 •-:

.'uHenții. cf. prexeder, ..r kg lei.ix'; arc               îl? 0 C-J

0,6.)

(>,0 J

0. 0

1 %

0%

,b)

transferuri, u. j revederilor Ljf’.c î.i • . re

4

0,00

0,u0

0%

0.60

0,G0 ! 0%

0% 1

2

Venituri fui., tic ia re

: '     '',00

0,00

A'-'..

•?,b0

0,%

0°.» |

3 1

Venituri ex% .ordinare

(•          0,1 J

0,0u

v%

O.O.i

0,00

0%

G% |

II

CHELTUIELI TO. ALE «PZ «r d.S-F d.20+Rd.2i) ■ ai i >

-

1.334,27

1.5-'3,15

1U%

1.571,03

1.59!',90

K’2%

1 102%

i

1

Cheltuieli de explo .(are, din cire:

1.323,27

1.543,15

116%

1.571,0

1.599,09

102”.

10277 1

A.

cheltuieli cu bunuri si ser i ii

534.51

540,60

103%

550,00

563,09

102»,

101% 1

B.

cheltuieli cu inipc/ile, taxe si varsauinte asiruilate

10

147,12

193,34

131%

19.703

269,09

101%

103%,

C.

cheltuieli cu personalul, din c re:

11

602,66

765,29

13 1

■ I

7’3,. ■

7'25,00

102°/

102%

cu

Cheltuieli de naturii salar 7i(Rd.l3 fcRd.N)

i’

450,92

631.00

131%

■‘47,00

653,00

103’-

U'2%

CI

ch. cu s:tl .riile

i;

472,°3

615,00

136%

63 l.'.C

6 !9,00

102% 1 102% 1

C2 |h masuri

7,99

15.no

0%

n,30 5 18,Cu

113%

1(’5% .

C3

«Ițe chein eli cu persehaH, d'.n care:

!?

3,00    1   0?0

0%

o.no

L'.l'O

0%

6°/‘ '

i

L

ci .Hi.;-li cu p! u comptn*^" iii aferent p. ih ’.za .lor

■I l,.i » •-!

16

0,00

0,(5

■)%

d.uo

U,C>3

v'Vo

~i

C4

C’ chuiCi ..î .riĂte t entr. etului '’e ni; n h t :i a altor .ji'7 ne de co .dir .re ■ 1 cin ti” 1, confî’i si ce --ite:

r

îuS,:I

115,29

109%

1

119.      [ 120,f ’>

ier..

1017,. 1

C5

c’.tl' jpli c ci’n.ribufiae tor. t.‘ de < :î ; j.Zcr

ÎS, I2.E3

Î6/M

125%

17 "<J

'.'..0

IGo%

---- *

7 1

D.

,.Ite cheii.'’ ii de ex:l ..it e

l

-19,98

3-,92 ! 70’.

35.1J

■L',03

10<;%

1146. 1

2

Cheltuieli fa*neta te

20

O.00

O,'*u

%

iT.fin

O,UC

0%

i,% 1

3

1

Cheltuieli extraordinare

21

uJ?

d,bu

0% '   0-3   ,   0,(?

u%

0%

II!

REZULTATUL PRUT (; . fi .'pi .1 .Icrei

22 [    Î3,9R

z.7,35.

199%

29.G

21,1,0

lC4°fi

72.., I

IV

IMPOZIT 1 x. PROFIT

-

1,37

3,32

0%

-4

3.26

0%

72 %> 1

V

....

PROFITUL ONTAI’Il. RĂMAS DUPĂ Dl. DUC E. "A IMPOZITULUI PE PROFIT, din cerc:

-t

... 146L .

. =2^

—1__

22.3.

15,64

112?'

70”:. .

1

Rezerve 1 s .Ie

25

0,77

1,39

0%      1,.-

1,05

0%

.3%, |

Ah- rezerve reprezentând faciii/iți îkc le p. .C <u e de lege

2.

0. O | 0,03        O /:

0,69

0,OL

C'

0% 1

3

.•Kcopuin.a/icrderT r i.t«b'Iv c* i a- ii pre e

2”

0,09

0,00

3%

0 1

0,,'ifi

07'

c?.î

4

Con^l.tuirea crții .r proprii (ie fi-.» r?ai- pertr i r clei co.i uj*?.iL din îrapr.niui- ie Lrn . j ,juni,rpt tr. C( istituiixj ’țe’ r j jcc ir. r m .ur 'i'î :.iteh«. d.-p’ații d .bânJl r. cr * :si»,^r.eln.*         co turiefei: *       j

;p umutu'i

SC

0,®'

. «(..00

‘ 0

Z '■ -

-■'pi:.}-

3 ir

A 1

.?-% ■

5

1

Alfe rej ai ti/ ri.. • i..e de L a                                   .

0. a 6

il.țio

(•?-

n.Cii

ii» L.w.

i

I

i

j’r fit zl cor.». rl i5 r«% • dupi d - :ti ia .-t ’ <r h R -5, 26. 27. 2*. 29                                                        i

Ij.11

l",f

’fii.Ol

-. 66

j

Parbdj? ta■ । pn i’t în':Tit siv ’

n ,î. trnj nai niLlt d«'ni.‘luH ni îsal . jueî"-. - .cu Icnar rc      1 ni’ 'al ,;er. . fniecc. oi      e' 'ix ‘ . 1

fin. ciardsief rhlă

31

3.00

o.eo

6-

' A ;f.

■ II

O.nO

!!s l ■ X

0%

î

.

>)

Minimim 50% văr.-, .miitv ! i b ț,etul ti”. ii T’ .<1 î< i: !

-»îi! artonon. ori diddiud cu .ni ie; •     .        c.- ’

x’.’iel- i^cjr c •’p. .ti‘-r ivit sire- ,il »     . 1

infeț:. 1 i«u nraj ’iî ’.r d ta t, din circ:

K

«05

9.32

! 1

1

7J;

■ ■

(■r'

1

1

7, >

- dh nk-.ide l.aui ’ -     .1:1!.d c<. •!. r

(     0.-,

0,0

x ;in

1

। r

M

-di î iende cCh* ini.» J! 1

..

V.. f

X32    ’ 0 '

lv.2:

.2

, (

■ I

■11

- •vi.’c dec-, e. .ea' cțv ii

"r< ' :ul I'i,p rtr.’.i ■ e ' r: , «••-.•••. .'     1          I -    i.32

sv r.- f' •g-ăiial.':.. .ne I •„      ,.   .1 -re ried

fir • r

3

•An!

, »

...0 ■     •   654

9.33      I    >. .

<11.J

/ ।

r 1 '*■»_* ■ ,

< !

i

__ _

. I.1 p

'                      1

Ci-’ ..

• • • -.rf ■.■: '■ 1

r t ?'*!

■ i *     * v.

1

'ni

-

2

■1

j         1

' =54

7

‘ i.

in I

[’■!

VEl.lTVRl DIX I O? . .IEI GTE E

I

.,0j

’.uO

O”'

"\v ■

o .•:

••       1

[vi

CHELTUIELI ELIGIBILELE’    ! EU.OPL .

Cil l G .‘0

1

o,.»r

('

i. ’ 7

.. 1

4

cheltui ’i m •tc-ricle

bl

O,.,)

O’Z

° •

’     0,0'

CM

.)%’ ■

1

|i) (cheli Jeli cu -._lai i' ■

.” | ’.țo

G,Ou

0.0

Oj. )

i 0,00

0%

1

1

c)

cht-Hui ’irrhinu pruni: e de--ivi .i

-• |       'J.L

3,06

G

0.0

!     ,'.0j

0' ,

r !

i‘

Ituîelî r*t rcG« ia n j iLJc •

ll

o, ;o

(U-'!

i J.irj

0%

G% 1

L

-■)

Jtech.itu -li

■ /-O

MG

0°/,

£-..

.

Lc'

.. P’ •... ।

E

«lDF. FIXAȘI tr.      E.TITII OR. dhirii •

0> 11

.w

0‘

r. (.:■

1 o,co

0°,:j

8% ।

1

Mo- ții dc la buget

441    0,00

0,69

07..

0,0y

1    0,60

0%

(i% ;

i

I doca.ii bu*u< re fer cute ,1, i an j --na .. :».r dia J .inferiori

••5      OțOC

0,06

0'',:,

3 90

!

‘       3, ■)

071

..

1'

CHELTUIELI PLXTRl' INV ITITII

4< i

0,0(1

38,00

0°,'o

0,0?

■ o,l;i

381

0',,. *

|x

.J

DATE DE H .’DAMEXTXF E

47 |

.. ...

j .

1

1

Nr. de persena! |, .„n ..-.( h finei- snul i

■' 1 ’*■'

14

if n :j

1-.

100%

lOIJ.o <

2

Lr.raeJ • de sdhriați t-. i

4‘.- 1

• 3

. ..

.JJ

’CX'. u

14

■ ii

10G”

'Ol-/ i

, ..

C istr/il nu Jiu lunar p ' ral ari .t (Isi/j ei an’) i eter iin?.t pe hua cjeîtîdelilnr de r-'tură ; iLri. lă (Rd.l?'R;..49/12’!tlG.j

1

;.■! j.u

.7. ,^5

1??%

3.351.:/’

| 3.916.67

103'«

10'°.,

4

C _t. ui me !iu lunar p<. sal «ri t d_(eni‘ 1.11 c ’ aza

c'.clt det-vr c ri.’ •('»,'per ..• ‘) t.'.r.!3/n.d.- V12* IC

i

511

1.031,(0

3/F6,f7

l..I%

3.75’7.03

1

i 3.80-,52

10.2%

102 ;

P< .d tcJvita ea • unc.îîn a ți •«' :;ce[ tf ‘ 1 ■ n 1

i.i । i • (mii le , ■ .t . ă) i. '.2. ' i

10',71

112 -A

10oG.

-j

' I”.7Î

102%

1GI ■

Pn. lii'.it k-a nu '"în. . ,.ț ... .e pe 1 per- •ut! ’ u’-ti

>. ni 1 U .ir . use liniti' per- »

53 1

dțUV

0,W

0%

n.M

1    0,00

0%

OG

cd lieii to* 1. ’ 1    >1 i\_,        , „Ie

t -l.lr-î 1-)

959.63

982,27

9173

E! h.b "

1 '496,M

91%

i

IG P/c

Pi2ii . 1

OțOCi

3,07

0%

iZc"j

!     '2,00

G%

!}°/. i

— - • ' — • - ■ ----—

Cri. te re* knk             '

-.1   (13,15

ț 5i,-; _

r <

■15,

1 38,00

,

Cor. iiiui i.e Adn.i: 'S.i'

: ik\ Flori.’. - (.'ereă • ;l . ‘

C

E

:e. . y llF.Ji

:'j Gh.c-g.'u ~il

■îriu

C’

..'ii ml co .

Ăr. ~ •' re

Grc;.’: C”i.ti

I.iFi’.T .1 : taLi! '.a' ;aiv.

)F’ in Mie'I,

. . X— 4.    1 l . «.    !    *- L .     ■

' j T :>iC

•".jb -       ■ I , tJ’.4^,Fî

iO -.Mu O *•* îi.-.G G/ClV*                                                                    Mii «- <p*%

'        ’h'f1 - r.                  '                   ' - , '           '

-■ ki-

l

1

i j

i f —------

I\ ).C JO..I

rd.

!\‘;H t

ii

s'i<‘v ■ i ;,L‘«      (>-’■>)

2 1

r      â ri        î l ..

L J «.01V

t,;

I

i î C'L îr iu. î. a

din crac:

Cf >,c/ Cruin

C' -.f.’rm

1 oti.r, rîî

’ r. • . < X J •

T ,.i!

Tri.i-,

Tr>' :;i

; e. - ■«

j"

i

[

3

4

4.;

5

c<

■3 c

•'4

7

c

1

\ . ‘ n i '( TO ••' f. C 1.2-1..U2-:

L

I.ÎO'.OI

f.-J

!    ',00

L?

’o

MJ31.50

1/71,'. J

1,17'

li-

I

i i

r i

i

■ i

i 1 r

i

t

r-'i iu •’ (»u          re

.R<3- <!.S+Rd/+’J.I2*t..i.l3^ 1.14), < .

2

1.105 01

0

1- •

U -e-2.

'“•,50

1.G20 5 i

1.571.CJ

1 17‘ .

Ifll           C| .. 1 *tt£

( > .4 ■ d.S-, ’ d,6~r.(l.’ O r e:

3

t .084,32

.k'O

1.-72.50

ii . >

.77 ..

•59, ।

1 “16 ^0

154 5 1

1.23%

.1)

Cin ■ »zftrea pro lir /or

J

0, 0

o,l./

0 \

r CJ

O.i'O

C.’,)

\l0

CW

o.< •%

o.co%

• 1

r. n $*•: • cii pi. ...i

5

.5...

o.*o

14-'.( •

g -

r-c.'

no.co

J !/’0

țM

_

...... .

■ -3 .

■ 1

1.7 -

1 ••" ■ •

■•e.»

1. ■

i.16'

! .. i o

7

J..2

' 8

1.JC

2.

.!

1

',5<.

5,C3‘

d t' in- *r» ai’rfu •

8

U.:n

n -)

A. A

f

Q/''W.

86'% ■

Ci

» u          ' i. surin i c e o • e

■r. le           - r. ...i ■ c (' .! ’ ti'.Jl).

9

0.

• «

V Iii

o.' •

c.oc a

I o.I

cj

r

H

I’ ‘

.

...

8.1

.

1 o. .

t      j.l •       îri. cf. . if.cf ■ । r k' .

c“ Jîii .mc

G ' ।

o.«:

l'. ‘ 1

8..

M

r....

C,CO 1

1 f' Ol .'i    ■

* •« TOdui.. . ■* i       izftii

1.

•’.nn

O i.

•' . .1

0- '

C.8'1

rW)

r.-i

0'".

-. -=/. 1

ac        S er.:co< . rî .-dl . . ci s ■

• c, tie

1.51

n 1

• )

0 0’

-

-

n.c

n

v ri > .ni ck’( e

• ..15- ~'l.i6-Rd.l<c

14

19.19

0 10

1

9.73

3,5 ■

8.8 J

’2,OJ

19 .

1

c.51', ;

n

' i amenzi. i per., 'ic |i

15

:ji

O.no

- c

9,i9

1 ..

c,00

11-00

2,17%

1.1.1 I

f2)

davân. t activelor • te*.erorii .ica; tnl(nd.i8*P ..Di. «'<n c' :

16

0,00

r/-i

•.Gt

10

r ;i ■

<),(•- J

0.00

2.C3

0X1%

0,Cv...

- *civc Ci / -le

17

(IA.

G «0

0. ■

■ n

o.e-7

r.A->

0. -

O.C, :

- aci . • m corn ide

i.00

e.co

.■>>

Ano

n.^O

O.GD

OM

ozc<

0,0*%

din $ * i»* i re. u i. a ti- <

r

r.x o

O.lO

f •

. 0

iVOj

0.00

•'r:>

%

c,ai

0,(0

r>)

. u.v «.i • re ce; .c^ • CD2

•1

..M

'’.W

?.Q1

.-.. .1

(’ *0

0 1

9 ■

0 .1

f CC •

005%

î.'i

i ■ i ■       •

Ii , i:

2.

- ■>

£ 1

0.

v:-o

-

,’cr. .i: ,in< . •

P. 2 - ..24 1 J.2f-IU.2CÎ-. d.27î. r :

22

no

l. »1

.; >

f'J

r ,

.Cd

c, .%■

0..-Z,

1

a)

u.n iru; i . î.nan • re

23

c.fl-,

c. .

"rj

8 'J '             ’

t

u

!

bi in in • îi fi •... .: r?

?/

..Cu

C .1             .

jp)

L *

-0,C'5    |

0

..ni, tțcr\cui$

...*i

..V

0 -

u.'-c      ,

» J

1-.

CD Z

•’ . O0A.

X-fl 1 .5^. I

«ij

26

r 1

C.A-

r

(>/>-

8,00

,0i? -.

-5.-.1 '”1

.             1.     . .1      .. u                               .               .

-

«1.1

C.v->

....

j.'M

■ ,:50    '"/ ■   iv

. 50rl

, ou: 5°: |

3

_

i... . t îr:ci ‘ ii .re

..u

.. J

e              , o. •

* । • -

I

•5

»;.El.ti-i-xi -.ui ",r. iu>;: -r, .<

...

1.

2 »/7i

1..3.

.15*:

T i 1

1

I

C !>1 tuiel i u*.«......

J      J2G Lini, e:

1. -

- - ..

î- o -r

, l '■' •

1.131-5 '

• ■ । -

■ ■ •

1.1 . '0

i

A. Ci      > cu F n.uJ > ei"- di

:              rt*t J.. • c ic re:

31

.2

. ■

... 1

■ ■

. ■ ।

A

C eh. i pe»inii stocul

R.’33-PJ.34-Rd.j -. •' -F      . v.ue:

17,337

*» ft

.11'

•     C-»

1 x.l

1

12: ‘ :

’ i-l

__

i

•< I

• ii iu: »'

f!li..l‘ei           ;

_2

rr:.

0..-Î     _ ,       '

. : - !

-• ,             1

1

!.r‘ s l .        ■ •              .             ■? f »»:

3‘ !

-

.

.2

...

■- n

i 1 1

i

I

>r *

" 1 ■      • c

! -

■ .1

1.-..

- ;

- !

1 ’          1

a_ 1

■>

ci ii ' i cu ii..< vi        •

* -   ।      pr

■ i 1           ■■                           1 7:8

: 1 -

i

1 * < i

s/i” !

‘ . '.i t. v . .                           < . .

j______'°r '              _________

. ■

..

...

1.

:                                        l

!

-                       1

i

.      1

a?

- ।

i

i

Ț -»       1

:9' 3 '

...

c t 1         k..         . .4 •                     fi

! |

f ■               ,

’ ‘ *                   - 1 ■ 0 • •'              -

1

- ■

H- •

:!>■•« r

•   0

1 ..•

/j t

1.

î.'

.

> H          <'

...

f.u ■

cu ; ■ ■ ■ u:.u

'\c

0....

-.

0

■■

00 i r . i •'

(.. .

1-.,

0

c - l;                        . •

>

27.32

- --1

1.11 .

1 .....

C.C’-l-J. . > -

• • ■ S’-l d 1 -I’l.d.    • IU . .c-

«I

r»s.

; J

■ !.

1^

co

Oc'” >i u u. a. - t. if ’ 1f ■. 2i

îi. .

0.

r-u >

JS!

11 .i ■

. 0

631.:

LI

. 1.11 ...

CI

C i.’ij          i,.!ei •        d. i-       D.

cioc

•">*?

ox»

5K.I n

--, f> <»

'. i ,G1

...; no

.. u

î.11%

). -‘arii Je „A

■■■>

3<A4l

(î H )

475 "ti

>5.. •

1I V ')

.1

3iC <9

450 l

!!■

1 7%

b) ••rui i. pr • .      •.! • fk. !f

riutJdeb . <.rnfort-i C ’t)

90

67/

"CO

S7,(n.

-7 7f.

31.G '

150.0 )

16f « .

2S.0.

1.2<

c) alte î.: lifit.i :.i (con' /tm v'CMj

'li

0,.

nr.O

ox

....

C. ")

U..U

O."l

M 3

V . .

0.C7-

C2

uomtsuriC d. j+Rd.96-Ru.97 -Rd.'Z-l<J/-c «in

s;

»

0.1-1

i: 1

• J

? 30

- 1

J 1

!f . •

! clic r Ji $ ■ Jc p.v» i » t la a.li

L » • .22 : lîpiAÎf *C<3j '     • , :.i

r. r iiiicAi . cam, >i.:j >s uit.i are. d.n cr.re:

92

ox

t» 1

3. u

1. 0

0.00

0. 0

■ n«

r ‘

0,1’1%

0X0%

-» h le d. c. ■. .. cL L' ’ji n".

D.'7 '• .€-m«..u-’i a ’<e. arc:

0X9

^.09

0,90

O.Qi

0,1'0

G >

r,s ■%

CC' •,

- chete c ■ .04 pe tu 1 ‘Iniicli soc-              i 2:i t.r. !9.      •

>tr.d»iu?i; e j tt - ret

■ 5

0-- J

O/ ’

0

(• ?•»

f •

0.;

• t ci»- 2 te

e,;

4..;,

o ■

12.C-

Z

1 ’■)

5 -

10 '

'Jil* •

• i fc.rd %        :

■ .1J

r

c >

...

01.<•

...

- c T i -fit,.

,i?J ( ■ ,                  . r

o ■ • : i. .i f . c. • l

<■•10

■■'3

. •

0-

• V

el e «.e î. ■ c • '/o CCM.

n •

o cn

uri

C 0

rC,

0.-

..0

r .

0 <?'■)%

C3

1         r         >

.1     ‘ [ ’• ..!•           •. c:

1

0. .

■ < • < ,i iL tfjîi     li-. « J        r. . •

,• r. i i’r- । •• r •        <     .1

ICI

<»/»■

r co

<■ -j

: .

...

r

o..

t . CM < r .te S i . » V • e 1 . . ■

i.

’’

0/ .1

.1J

0 ' ’

n

...

..

r. ' .

OCl» .      f ’J V ... . v

re-..         . .. prk                             .

edr'. ?’ie « ■ ii s: c. ■

K-3

6 ii

3. 1

.

C. . "r

C4

Ch. 4 Ci... . st» fi.tcfuiui >       si a

• • r oi„ ’S • co id" ei? • cc -t ■ . i n -c. . . (R .1- y+F.d.i              " U12’.

dine .c:

-Z.'.l

! -.3

1.: >

< .1

C '

• .

„11.-,•

. _l.lt 1

1 pC '                 ...          t                          ' 1 ' . 1     * J

..:

2. -i

:'5.e >

2 .

10.

. ' , 1.17 . ,

•c •        i- fh

! ■

r,'.'

01 --

7.7

55

>

1 ■ 9'.

19 .     M-.   |

•cc. - • ■ »ai: lâ

• 1

c... .■

-

. «>

1 2 ■

nn            t.-G , !

' i j ‘ i c.- h -ii c* • ’!■(} . i .»• . i ‘ . u . ti t

! '

6

■ '.g

93’

■ ■ 5

-o.'.;.

1

.- 1

... > . .

4.

7*1

f .7

0 1

70 ■ ‘     1

•Cr . (Or.v- t • .     1

iii

U..T ; ..o-.

n *A

O'--

r '

i

. i j -ntru A‘“si v.i -d

■j

c .

< .

0 ')

Ou .

■ ■

-

. . ,

r

lîh ' «te         ,i l

■ 1

i ■

r. ...

- n. !

- .

V 1

, I

Ce

C                   t .-lî ..

' ■ «

!l ->

...

r /

■ i ■■

/V-j. v>>"’

12.‘ O’X •

7 ',.1 ' i

I             c. .11 ,    ,

I s ''

• t»

■ r.:

.■ ■/ !2//t

L : ’i

■\ •             1

1,‘C

n .1

■ c

e <•. •-21-cd.

. ..re

24 • !.J25* • ‘.1     d.»:' i »

iT.

• 13

...

r.

♦ 3

> -t

.. »v"

1

/’ '3 .

c? hiteK         - i •

' ■’ a.ri .1 dnc. • :

>:i

o. •

.

a .        ■;

2 1-

0 2

y     ।

,    0-

- tfe ■      .1.. i ’. • isc-, ' (

■ f

nx.

'.'.3

c:

'•'-'iHĂQ .

« •

- râu -: c t ti-                             • 5 3

r        |    .-r

r u.

'■ • •

. n*

.î.

1’..‘                 .

•v •      •                   t< 'f i- ।            -

-

f r

.               i 1 T. '           . '

• ".

0 ■         !

c?

J *■        ‘                   t                iU ,

1

f

c

f '

; .

■■

0.

r

■ e i* ■' ■ -                                                              ’ ■>

■ a t

- _

’                    ■             '■                     1 o. .

n

' t ‘ fl                ■> l             .     ■

»

..

L*

L

* * :

.

• • - 1

. ' 1 ri                .                   > .. * .

•kw.. •                   ;      i

। MtU. »

1

..

I

• ■

i c            . t             .i:.              ‘ . i              1              1                 i

' '                            ’                                                   ■ i • i                         '                          1 .v1         •

1                               |                              {                                                            ;

! r .          ■                                               ,                         .... I . .              '

1

:                                         1                                         1

..             1               . i ■ I -.                 I „               ! ■ ■ •

• .1 -

.. 1

!                         |                          i

ijî.1     . 1 o.<- !

<■ . i

. I

!

I               I

•1

7 1.      .U - . f-,      ,.|w

1

ii

i

i ' ••

i

• i

0 •

r'

, j

- • • I......  -   • » k i . । Si

4 '3

'■0

1

‘ . •

...

■ '0

. /

*

; • •         • a .                    « ' .

i:-4

.0.

: ’ i

V.

r 'O

O-iO

(1 • ■■ 0

- ’.fiail-li C .1 îl, )’l<     ’ *.

r-

<. ■

.C i

.1

0(-

(i .1

h I

0 0

0

2

CI 11 dilÎP

(Fd-lJ' - -.q.U’ -r .1-3). s l.carc:

I3<

/'•J

o

0,1 *

0

f’ f)d

...

n.n-

C.C i ’î.

0,. •.

n)

1           < H _ld .'<11 !1 /-( Ei.' ÎH. L ,

uin i • :

■ u*>

'* j

> . Q

o.c-

.

0.

O.GO

3.(1

.«tente crc<>. ’or peut.u .st i

ir;

O.GO

e/i

0. ■'

O.l 1

c...

0. )

0,00

0 • .

r . ri

«2)

Jerciii cu< '.elorp iî:u       »

curent.»

I.’O

O.vJ

0,10

O.c'J

r u

C ''

0.00

C.C

)

iha .i(ii c him d?curs v. iu' r tR-'.l-.+Rd.M2h . ’1< e:

1-0

•V-

0,1 ?

0 V

0. -

o.:

' oo

O.i •

,K(! .

Mp*

-0

U • ,ecnirrsr < u im et'. i

1-1

fJ.O

0^9

p< .

0,0 J

f..                <* • A

yo

n nr

o ..

...

. c» »; C. . -J • tlis r.l' tta c reiii.1

LJâ

1

firf.n

0,00

li.-J |       ■ .1'0

0,00

Ort3

0.0 J.'

1 r< >i

e;

■ e c "u< ii (. ‘ane -.re

N3

>.00

-Xl

0,P)

r oo

0.1

o.„

O.(.)

■0

0.G0' >

0        ..

3

..'LcUji Uixh .ai -.are

1 .4

yc-j

.0.

nr-l

0, ,0

O.GJ

. >0

< no

C.QO

" ‘ 3 S

0/1 ■      |

III

REZVLTA'IlLERC'f (, ■ t fit'j. c . ) ’lă.l-R.- :■ J

i 5

1 '‘î

Oi...

1.91’.

1. ssz«

• .«li 11 ’ pnz •

1 !'l

..«0

n,i">

C.i.3

1 ■ 1

0.0 ’

-■ >

h .

....... -«i r •                   !

1

7.1:

0 ....                '

•’ ’F 7/ ; 1 L ; PO^LT

i

■>-

h87

e ‘

1

3 •>:

■ ■

n

। i

t

i

!

!

■»AT£ T<. ” f l-jA.

i '

Q a J         '     . «r.J "l

* •

. s

..

... .

1

w ’ •                  ' 1. 1

! 71

(        ,:e!                               <•

i.'i;

•'

Ț *

-f* -

'..'1 01

: •! /i

- .

■ ■’ •

1

).1I '    !

2

>r. ce p rt • l pr.      îs*» .. z< t

■5:

. 'OC

; .io

i:

!

l ■.

)4.( ■■

....

1

ț.Cl

i-i

*2 i

14 .

15

r...

1 '

.         .. i.....

! '.

al

C                . < Iu e .ii ..:» *c •' ■

t. - ‘țt- « 1.       •      . ' 4

(’;■).!£     .153- 12 î* «0

■4

X

3.        -

- Aț

î * .         1

i•'

C •ied i luna ( , < <    •      -i! • i*

. U-r (     ■            Et.rtri • ră

•tbii.tbv ■ /15J/R .!£.'     1 <0

1 f5

• . i

3. 1 •'

!

x

X

\

1..P J

6

Pi -du       «• î ' • în u> 'ț. \ loru

•-e»: »snlf» * hi c- ti. ÎH i »h« <’« i

*«.

10' 5

î?\7!

X

1 !221

. . -

i<, u t :i ■ n n< ■ în un . I .,■• • i • •

■                                    ?rc- r •

?*              < If, * - ,.i r '        3

fi -i

0

( .

. 0..

1 !

1 r ’/■    |

cl)

■>«      • ’ț caicul r< । ।                        îi -

’         \?icc. . . • i:

i •

-

...,

r..

!

f-

. .1

-. i «n d? •• djii ...i i tQî: ț

15A

i * 1

or          •

.. J

• A •    . ..

r . i ■ ;

0.-

l',3

". ■ i ■ ■ ' r . , i

• o =<ir'

! • n

0"

i J •)

. *     ' en.i

!          ■■■ ‘ f ■( ■.<. 1

• ciu ■«.; t .         .

»    „ . .re ~ *' 1.1 1 J.2

u.:

1

f’ - <

■          9 .

....

• ’M

1

i: >■;>—»

i ::

« ,H

■ ■                  r ' •

' >

. । ;

i-1 1       • (j           {     "s-         i

. e .    ’e. .     . c:

1 i 3 -

•   H3/5

' '■ .             4     ..    \.j

_

- • ! O?:C!        CJ

■' ;<.■ * r. j .; -.:. <if s.. r

I:..

!

1 r'

I

[ • r i ! hq

. 1

- ' . er: .; i c. i; .! r ? i.

I. i

•2

r ■

i

* «

i

1 45 •

.... ’ ,

_

*    ’ j'Ctufi;'*                           i ,

■ •

1 .

!_,... !                I • i ;.. • i o !     <\

■-1 ' ■

s-, - ,/l

I- . 2

£2‘

1        ...        ' --

,        19

■r         _

.--•- '^5. ' |

:e i>

1

i "              ‘

" ■

_

C e , l • C ..      ■.

.       .t; • .rt                ■            ■

____Mr». __________

>■

! r

i

1________________

L._       __

! ‘

.            I               I

...

.

<

‘        .           * • <n • *                                                                                   lv . ir;                                                    .      ; .. -i t

' .. i> i:k.;î -:      . m; ,                                                                    - -■ .k. î -?.i                                                     .


•'Y • CV

X'4


o?


!“

*

• - ■ * - .

1.                       !

J-- -. . • L ;!               !

i

■                                                                                                                                                                                                                                                '                                                         j

. E                    1 C ■       1                , !

r ■ ■ ।                               i                              -| ; 1

I-.

—                '      - . -       . -    - . ■ i<l

i

. . . • - ______

, ■                       ■ =. c-                                                                                                      :                   '                      ■          ■ i                : r_________;

i • » ■ •'             ; «                                                                                                                                 >                              i

i                                       1                                                            I

i . • ■               '                                                                                                                                                                            '                                                                                                                 1                               !

1         ' ' iii "                                                                                                                                      1                              i

-

' - :

■ .

i

'                                                  •                                            1                                                    ,                                         I                                     :                                               i

i

i

1                               1            !____________J

kr-       , î»

i                                                    '                                         .                                     !                                               1

1

- k n « ■ j                                                                                                                                                       '                          1                               ।                         1                      !__!

... rt                                                                                                                                      I                              ,                          j_______________________________!                                                                             ,

1—1—

‘                                                                                                                                                                                        I                                                                                                                          1

•I

CE •

r । l ;

JSTi .11, >■!>:...

i                         :           : v;                  î

_1

I’ r*'nmc

c . r :

1

1                                                    !                                         i                                     .

■ ■ »<

- i era      ..... .

I                                         1                                     :

..         ,e..> , >.

" । _________:______

- < is: «re

1

i         n                  ।

■ - । 1 1_______________________________________________

..- . . ■ ..1

> v ii: >7.-!

u- ■ ,

i                                                                                               ,                                     ।

!                                                    i                                         !                                     1

.....

•‘CI

_____________________________________________________________________________________! <

de i> G. >;

’-îj. •             -i 'ur.ii.-,,.

!

rj-n .

1

। ; •

1 1

. • (

■ cr

1——.——

i

•            i ■                . ’î                                                                                                                                                      i

1

■ • ...

' _____________________________________________________

1 .«: ■ .r

। » h             • •

. •< ■ •

. > . _ . < .

Ci.< । ■■■ <> ie . . .îi ic-                    « e.

. ,v . .. ■

.1 .5

k: y Ui UAls '    ...         .        <•..

1

-i.-.t    ■;

1                                                ___i----:____          \

-■                                    .                                                                                                                    1                                                         !                               !                                                                               -         '

-                                                                                                                                                            i                                                         !                                                                                                                 •

' .C’ .1J     . t

1

. -

i

..a-:       r-J _                             !

___________ i . .j3:-

1

:                 i                          j                       /

-   -                 X

- •

I .           1              i_ i

[

-

1

______________________।___________________________                    i                  i ' ; -. s               .

'                                                                                               i                                     i

■ '

{ . . .             e                                                                      „                        i                     ■                   ..                   .                                  .

- • ’ s____________________________!_________________________________•

.               •. r.e -’ ’p .fci r                                          î

.       ■           ■                   r                                                                                                                    1

1_______________________________________________।

• -                                                        -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               '                                                    I                                         :                                     ।

1                                                                                                  ।                                         i                                     .

|.    i     ii   J__

----

'                                            1                                                                                                                                      *

r

■' i J ■

;. ......

■ i                                                            1

I                                            I                                                    ’                                                                                i

!

e ■ cete

■           r»t*

c                                                   ta-------- . :

Iii. i_

- « .

•            I

i

:________________________________._______________________________________i_______________________________I                           i                       . !

i___________

c :                                                                                                                                                                                          :                                                                         i                               i                           i                                  ।

-                            ■                                                                                                                                                                       1                                                                                                                                           _ ______________________________________________________________

!

. . . !•

. : ■ . io!.

;     . ■ t 5 . C ■       ’•»? (i. < •( c l l‘. d            Ș

■    1    •       .1

3

!

!                                 I__________________________________i_______________________________ . '

■ ;

8'v,       • -jse- • f                                 .

!                          ■                               ________________________________________________'__i

-       .nrc                                                                                     ’                  i

-                                                                                                                 '           ' _J___!

î 1 ■            '                                                                          ___________ .                                                          :                            J_____________________________________________________________________________'

•o u      "t c

T ’         ' - SU’ - •' =                      j

1                                 •                                      ‘                                                           1

i                                            !                                                    i                                                                                ।

-                           -               _ ....                             .               .                         •                         ■■                      '          ________________i_____________________l__________________i_______________________

‘          f ■ s\ ■ : i ; .                   I

।                                                                         ;                                                                                                s

1

•C

.                                                                                                  i                                                                                                                               :

•              _              i     ...       ..   ___________'

...

i                                                                                               1                                     i                                              I

_          1   __________——..   .   ——t---—— ----;

t  

i                                                                                                                                                                                     1

1

. ...

• . •                                          i -i            v ।

'                                                                              ;                                                              ■                                                                                                                               i

1                                                                                                  '                                                                                                                               j

.            ..     ..                         __                I

* • C.'

J           _        1                         J

--

... ■ ......... ii             ■                                                   .                        '________________!                   i                  ..._________: . . J

• ,TV eu'

.                                                                         :: -i                      1                           !

; ’ i < . (

li          . if

!                                                          i.                         . _______________>___J

•         1 .                                                                    .                                                                                                                                                                        1                                                                         i                                                            i

■                                                                                                  .                                                                                i

l ‘f 1               • - î ‘

• • - ’

. J c-

. Ț                                              , a •                   .

C ■ C:,:.