Hotărârea nr. 62/2020

HOTĂRÂREA NR.62 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraş, pentru anul 2020

ROMÂNIA _ s-JUDEȚUL BRAȘOV A O CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 004,0 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariât@primaria-fagaras.ro - U. • Vi

HOTĂRÂREA NR.62 din data de 31 martie 2020 - privind aprobarea bugetului devenituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, pentru anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședința ordinară,

Având în vedere Nota de fundamentare nr.383/11.03.2020, precum și adresa de înaintare cu nr. 383/11.03.2020, înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.9.242/12.03.2020 din partea S.C. NITROPARC S.R.L Făgăraș, prin care se propune aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, pentru anul 2020,

Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Văzând prevederile Ordinului MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Ținând cont de prevederile art. 1,4,5 ȘÎ art. 6 din Ordonanța nr. 26 din 21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

în temeiul prevederilor art.129, alin.2, lit.b, alin.4, lit.a.și ale art.139, alin.3, art.196, alin.i, art.197, art.198 ți art.243, alin.i din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. NITROPARC S.R.L. Făgăraș, pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș, iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării și răspunde administrativ, civil și penal pentru ordonanțarea, angajarea și lichidarea sumelor aprobate.

Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Directorul S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș.
Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, i abținere,.....împotrivă

Consilieri in funcție - 17

Consilieri prezenti - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

  • - tex. Dosar ședință

  • - tex. Colecție

  • - tex. Prefectură

  • - tex. Primar

  • - tex. Secretar general

  • - 1 ex. Directorul S.C. NITROPARC S.R.L.Făgăraș

  • - 1 ex.Direcția Buget-Finanțe

  • - tex. Afișare

Cod F-50


i "

L

;ț.:ciCÂîCRi

t

.

' i

i :■                   |

•ce.; . (

2.r, ț

ț

• •■■■■■' I

2020   !

■ ■■

t’

iv ■. ... i- >•

... •

- . . . •

.

!

’--ț r

l

...       ...                                                                                i

- 1

• -

'                 1

_ ‘L.J

:...

VIITURI >017 1 - .V               ,            ț

’H

1.1...    •

ii2.i;< ■

■>c- 1.-. 1

-.ii.-;.    ■

. îr . .

ZZl

t

Venii.?:-... 's n ■■;. .,a .x, ... । c. - •                         i

£j

ț

142,11 t

:

152,111 :

152,18

i '

;

(subvenții, cf.p,-v?etierilor Isgchîn viscere         .

..a i

1

. . ..•

î

1

L>) (transferuri, cf. ptc . ■ iilor Icec - vin ;        ț

4J

_ _ J

ș

.....

j.

j

2

Venituri financiare                                      ]

5 I

1

1

.... . '

...J

Venituri extraordinara                                   |

?J

....

1

i

11

o.^LîJ^Li . r „-.le (Â.:,.■.^ .>)

7

. 112,■« J

1G1.G3 l

■i

151,C3 !

1 : ■:

•.«a;; '

1< o,(. S'

1

Cheltuieli do exploatare, d a care:

8 1

112,74 |

181,63 F

11-.

151..:. .

100, ■. .

I

A.

cheltuieli cu bunuri sl servicii

9 1

. 33-3£t J

74,11 j

...7M1 J

74,11 I

tco,c-\

-.-r.,OC% i

B.

chabuieil cu impozite, taxe el varsamînt.î Iml'i'te

10

0,05

0,20 i

f-,.

0,20

1 ■         ;

.,r

C.

cheltuieli cu personalul, o’in car»:

11

76.48

76,50 j 100,03‘a

76,50

76,60

1CC :u«.

CO

Cheltuieli de naturi v3!arla!t .i'id.'i3<T.c. ■■}

12

40,1»

40,20

• '.0.

40,20 r

40,20

V ■■ -r-‘.

1C9,C0’.<. !

C1

ch. cu salariile

13

.. ..

1.0/1X.

C2

tonusuri

14

...

I

: r.c ci.; ir ' cu i:' -i        :

i:

J

î

. .

. >r.’u li cu ,: - co-nperctton - .-en'e

•<. orper .orîl

18

..

C4

Gi-.wllu,; i:          . C r/ rer ..'                    ti ? '' r

organe do conducere sl central, comisii si comitete

34.61

34,60

.

-       .0

34,60

34 ,(-'•>

v

■ .

..

Qv'

chniru't teu -higurâr'l.»pm-cs;.; ,.-v.

•V'.-.*-       -• ... ■

18

•: a

1,70

■ 1. 1

r? .„

COO.cj-

0.

•ib.

cheltuieli l s exploatare

. 19

0.32

0.82

:j,cc„

I.r.2- .

-• . 4 •• ■

2

Chotu iail Cnen. ?.;■?

2C

-.= - MM

L_J

3

Cir

itufeil extraordinare

21

. ...

1

Ii!

REZULTATULu IV .i’ (ptc-F,<>.•.• :.• ’

22

35 22

0.E0

1.-..T7 1     0.80

0.F0

•?

•s .         .

IV

IMFOZIT PE I- ftOH >'

_______„

. 1 .. ,..J

V

prostul =. r.:iACiț.Rl"-'.:-. c-ur •.cat:n2Â.

IMPOZITULUI PE PROFIT, din care-

■■

39.22

-

'     0,60

n

1

Rezerve legale

. ....

z.

Alto rezervi r ;.•>                                    . '-u'--. ■ ■

ir-'ie

26

*

L

3

.’CO-- C,'              ;   .•: p

27

ÎV.22

6,w

r 4,c.

• '

<< < ’

4

Cont-iUu-’.v-tivr?-. or proprii c .i -..;rc pentru proiectele cofinanțsta din împrumuturi extern», pi .i

ratelor de caplUti, plății dobânzilor, comisioanelor țl alto-•-<< tr. . ■ ••;.« rcestcrln prumutun'

28

j

; !

t

S

t..v- rtp..; <rl ; < văzute dr

:o

i                      l

6

- r< • i             -           7/                              ■ n- ■ . , ■ - ' . ■

R£2£ 26. 27, 28.JIȘ____   _____________

r

t

I__________________________________

!

7 i

PcT-r!;-...- ■: .•'--/t          r.

prof.i.'l •' ’ r r.rr..--Iro.-t r.; !■"’                      ■

brzi .■-■•'! ■ . ' r r ;: Ic A"--!                  '

■. -              ••                              I                                             1 . ■

l i

-

8

'               ~h v?.r ' < tr 1                                 L

cazul regiilor autonome, ori divide nde ■ en|t acționarilor, in cazul societăților/ companiilor naționale ' • „ ■ ' din care:

- '-r.

1

i

.

i r

- '

— .

î>.

' ș..<<           ■ bvge. ,.i; ■ t.

33

I

(

I

1

.

I

I -

j

f

i

. ..’■ tc-r -             ;

i

t

!

i 1

E ro nro’

-            ■ -'t                                                        -

: i". •           .. ■ - ‘ -iti :                                  •

1

i
B


L1L_ _ ____

-             -                - - r.- i - .

  • •} t ; <                            r.t EL’ Or -

  • ... । 'ii1 :i ’ EU EL "‘-C .'îl 7

\‘ii l j _

i | c . ..:i; Ir ’ r -      - x. « j                                     . j-2-                    .m - _

1 b) ;     •’.•'!•.! ÎU : ■ '

I I ,C) fCtXlt '■ '' , ivit ! :       ... ( • ■ ••'11

i ;cl) jc ■:*''-’-lci! r: ' ’tB.- -ț - . ..                              "fc- ■ Xi.ta.- s—        _        .                          

I e)i"-< bsiiul. ii

Viii}'"'- "ICV-'-SBce F’WX WȚ ”ru.-“A piL.‘. ’ li-:     ' OCij i <■„ Is bl-;..

Marrrnm<:wujTt2.. • —-       — -- ax Xce* — - —x».     -

.   ; t -locuit bi;gets:6 ■     *£r..- -i. uordin

i | J-rii sntarlcri

ix l ’** “jc .' ~furî“TT:. ts *'

p; r । sîLtJ—l~-

|    1 11 ('•!■■ q- . meiiiregiiftrrt i1. lct.n -.ki

- ut’                 ■ . «irțuot <L^zncasm         -__.■■■■. V x~ ■

1       2 i; țifrjtietKu d'? 8« i; f:ți io I

■ ÎCasligulrindiu Imn-po"' riftțlcl'psi o ■')

3 fo’etemiinct pe ’jîz*. chei', i^bicr rfo m-1     «•■ '    ■«

I            !fl2d.-î2.'RdZ9)H2‘-IOGO

I—.   J.-. :nsM™=araa*m»v*4B>»tSX«»x fsr_- —         ea                   -

| iCsâilQul m- diulunirpar ^ istdets.u’riU i^1 ' ■ i

, 'clie'Ei'elilorcussiariiie (ij/1- --o;-ă)

1 !(R<i.fC/Rd.49}/l2‘-i'lîO - -aa’                    <txao».iKixax r—«-»w --- - -ac ■ -• • • ■w-«W' — - -

| .-'rtduetivil" ’ ' îi’££.‘,i r-

, ;i‘r*.-i-jct:vi!ak

. - U(C«!l'

-. -a»arnTrrgwaw-. u< .or !       1 .

i    . ■ 1 HF/-.-îlr.v

f     ’ —-»             .-tM-w • X

i               f c; rc ’4zn •

’                    -           res ■

•rr : In 1 n:U . t sh.rice toi'J il!i                                 c-i

I L-lJiiț ■’              nr • • ' >’<;>    -

.nit.11’n-rsita) !     • ‘ . • ver..      w.*!::

I

"*■' ... 1

.1

. :h

!

1 ' 1 u <•

1

• 1

- - l j

1

*-

l

1 _J______i

• ?'

1

i

। ■

i’.n

1        ’ '

r

ț

41 1                                   ।

I

_ • . 1

•2

I

3

I

I

‘f. i

I

1

*1

»

I                             I

j

I

1

47 |

__

‘          <1

J. ’         -

1

1CJ.C .

1 '<■*,

ai ,

1uC,03’A j

1

- ■

1 •-.<>

501 Wl

t."7

t ; ■ ,oo”> f

t

1

C,:xS

.Wh |

51 1    1,C7<;

1.675

...

1

1

»X-A

l

52 rr,£e

ȚMț-

.Cn,0 ..î

i

i

53 ।

54 |

r!WO!(           1

I th.il

1

!

fîFj

~,i’ 7j . ■tfSY.'fc p.r£ :7ÎSUC2CîS’-’7.' AY’TvC. .V;

•■■          '. -7’1 •'■ s .. - : •'

■•. ir -'J »|Hk li i: . .

•.'^:r>.5 ••-a? 1 14; :

Ic ir.2©r •■conc.ui :c<5nar efor: pr-vaziih ?'r. tnig -U»! • ;

ace»tOf&"20?0

î >• !v 5 Jart 3, p -cc< •_■ ei

j              WOîCATORJ

!

rd.

Reâiizai 2018

Ap

C<M»tOÎTrt

cotnuft

s” ■ -

H.CX.

3a

/

4 a

|    .' GM37URI TOTALE (R . 3. . :

■1

151,55

u ", .

' . ■ - • ■ .- ;1

i * ■                                                     . •-                         dja ■: .... ;

W,55

■c? ,•?.<!

■ ।.: ....

! r țr,-.:

3

ici,k

363,30

;:;1) k/n vâr..,? e-j j-rxiu H> -

4

' ?

J 5 1 .

’.      |      ... iavcstț ■ . 7h>; .

12., 30

! ..^1

.         ■ ■■          ■; '•      1H".

7

37,30

\ ■’■ ..••■■ . . ••■ .. »•

■■■■..                               i ■■ .

• i                                   .-• ■; <••„■(                                              ••:

_______

f i

■ orijii,            ■ n ■; . ,••!' în            •

10

..

— r..         A. ?    ' - -                  : W. .      ■:

11

■■ ■, ■ 1 . ■ ■■ .

J

■ ■ ■ -;;5                     ■      ..                                    >:

...■' ’.'îf:-                                 .. . ...

,-\A ‘ ’ •'

-V    Ui

U2? x-.

' 1 .

■■■ ■?

. ■        '■ 3.1 d.

< . ’iy >--

■.r.f w.iiri si p-i.i '.lilnți

_ _...x

• _ ...

,                -r.                            .ifjî d ■ cap! »!

...     ‘ J d.19 .       ■ :

1

J J...

1

,       1 - ■■ . .ooiporah

jj

■j \      “j

..... / 7

; - .V,. ■ . ..;CC fU., <■

13

\ *-x>—

/

• ’ iî.țjvfenV’          înveli’ r.

n

.3 ■        ■                                                                      _      1 " •

JfSi ’-.r- W’ .tîJrt .      ______ _

r.x

iKvyl nntsnciarir

22

fe» 1 <

' nr. 'f-f- /, -r— >^t_.          ;,.^>

' •'       -.? repartixa.'e.i po '■

» iii I i

îl ZtMC

. 'răpuneri an • :"enf 20? ">

O

I

. Za ' l

dtn caro;

7 r- 5

l

Trim!

Trim II

7; ini tii

Pr । ■■■ m ri

6a

6b

*3c

■ ..

'.<! 1 ■.

33,03

33,03

3V.03

>52,13

‘'•'.C -i

■■ ■ >,.

38,03

38,03

33.03

iGO, . .

i

'• ’ ’ *

38,03

38,03

33,03

i62,î:'

10

• ' f '

J

I

? ■

3".53

32,63

.72.53

..IȘg ?*

V ~ .

■, '

22,33

", ■'

l ,50

y:

22,CO

n < .

I

1

_____

[ I

.’ .■ ' i

_J

I

2/4

I

.....

i

... ...

...

—____

ș

. -c s . ■ v-. r .

1 '.opuneri an cnr'-ni 2.>7.»

i %

1

1

J’CArc:.;

Wc.

rd.

Reali»:

2013

Apt

eUaZ

din cer?:

... .

cenîvur.

ceemni

Trur, *

Trim "1

Trim l!l

’ , W ■'

I

1

?6.

6e

<>

7

-

ctf.; investiții finale’!.*:

î

din 'Jifarenje da curs

c’i.. dobânzi

LZ.’..1

J

_

1

u

I,-               t iin.-m ’.-.t

27

nituri e.’i'raoixliHar.'

2t.

1

: * ‘

■ • ! 7 CV ,i g • ;                               ■ •■)

.1 - ’.M

16*.l CQ

Îi2,~4

f.’i

-■

...

1 ’ ■'

■ ■ ■ •          '                 ' r'.:                                             . ;■ ■,

30

12^,13

......

► li

37,91

;,-î

1

l

■ '■                                                                                     î ■■ ■1 -

•49,23

„ .. . „

... /:■

li,"-'

10.63

V

•i . !

C’-boKu; ii -‘rivlnd stocurile

•                                                      c

5,55

r "f.

■   • Q

11.

i . 1

f r ic,j2n<:

i ir                                                  , !in '.'.’ e:

-7

0,20

> ..

a,05

, !

1

,1

■ 1             ?          - ij C'-;                                            ’ • •. .

3S

i

'■ , (■     :v: t cu ccwîlGrbbtl'.i

.-.,17

1 •., XI

• '

l.f,’

o.or.

! '.7

> o..

i‘i ■                                                                   i.                          •

;ț;v^;iV»r

3“

<

**■<

’..■<• ■■ ■< •- : 1 :

37

34,31

19,82

5,50

5,50

5.50

"2,

Iii.1

' f           •

■■

’••• t» '     «.'ti .păr-'! r'dn

39

•V'                    'L 1 , •        .                .? . r. ‘ ... * <     /:?

r-*

1          ' rid. '5), d»P c

- . .

7.S3

31,20

■ i

77'3

— ..

» ■ «î <r .> ’     ■*                . ■    •- ••        - H **' ■» .r

..

:■■■ :                JitV 4» î»<    .j.      Vk/

i-;,.'. .             -r ■ ■ i.t \' K 'A

\

___

_______

__________

______

•                      - • >ș,                       . .        - •

.   „ - •     .                   ' V’/.',        I. 7^

. . .. \ </\ ‘

•i.

5,16

■ ■■.     ! r ■ ; ... ■ ;                                      . «H,       ;-£i

V

Vi

o, 1

izo

0,88

0..

■V-5

1 !

1 ।. :r                                                                  ;..... ■■

n, ?1

o.as

0,CS

. G.CC

j

•' a ‘ j.         ■■■''.

। i

I. ! ' •                                             -i             •       .

_____

_ ..

— ......

;              -J ,'il

G;

*> >,

so'oi

•■ii

' •' ! ■            ț 1 i .

tl‘0/

■■ ’■

•■aOt

■ 1 -           U J ■

5Vi>r

SO’Ot-

Gi- .

* —

..

*

....

::?6Î

tf/OZ

l: '

1

•* •1 *

_

SO*”

1___

1

_

_

_

1

l“*

r

V _

jo'g __

PO 0

_

_

____■____L___

.... ! ... ....

... •■ . .

__

W( n

r-.-'L'rsd , j ___

__L _ < '           .’ ii

: • Ji;3 1 î/p

_ _

_l2__

j ,jiv

_ _ •

■ !?■ '

! ,

......... .....

...

i, ’-!• ..V

p _n >jc

...............

•Jiv. ;hr»;. C
। oeiz i

:■ • •      . '• i. Tliv                ..

I cro

;p

• f; CY /»            !>*

I

i               *

■ _

. f                      >                                     1 - -      ■

1

‘             m: ■ ■ .

1

!P

1’    <           •■•!

□jicni i                                    . ' i.îji..                                  .

1

LK?

■-r -u                           k-u     ;tjț ii"-v i'.- \ <0 ' • ■

I          6

ZZ

U,p ‘(:,o     C           ZCTo+kG ‘ <

• ■ ■» r ..              .                ।                                         .             •

1

■ !.

t                                 ;

1

•________

“S’îi !


•- Irt 2C-V?

Pro»-       n c;t ?< ■!?

i

%

1

■ ■ j

dîn car ;

7 •' ;>

j

1

Trim !

Trira Jl

Trim .

!

___oa__

61,1

__---C

I

__'22 _

7

© y Ui

G,25

C 25

1

1 |

i

!

i

- ........

...

1

1 j

!

>

1

>

!

f

i                       }

.... _ .... 1

..

!

r,:ț

0/..1

0,1'

I

.... ... ......—. ‘

î

f

i

I

1

1     i 10,05

10.0“

10,05

■ TIS

inc ./ >

o, ■ i <■:

2             1                       |

i                  '

-

»

___________J

■■                    ________________________________________■_ t
Ii

.'ucr, i

u*»n !l

j Ml î

. "or •■? t i

îi.

■->

.            1

:,v'5

r

;o! ,< '

- J

...

, «'■•5

i

■ U- ,                   < 1 . t

75.9?

■n^   ’r7, 7i

- 1

i

1

i

,                                1

-------

■ ■-

:         ,'C;

i

_

_

l                                1

cn