Hotărârea nr. 61/2020

HOT ARARE A Nr. 61 Din data de 31 Martie 2020 privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraş p6 anul/2020

ROMÂNIA         -


JUDEȚUL BRAȘOV         iraSwjj

CONSILIUL LOCAL FĂGÂiKA^

iitrrian Rcpui u*.u, Nf. i. 5v52OU, V.l: OU-®           3T.», Frtx. OO-'O 1 B3 21L CkO

V/eb: /'.//'A' pr mt»na-Jag:<-w-AS.ro, Email: i.:=crt taru t(î^p im-rMagarns.ro


- privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anuI/2020

<          - - .-55- - / —■ /

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Proiectul de hotărâre,

 • - Raportul de specialitate nr. 9692./18.03.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Referatul de aprobare nr. 9692/1/18.03.2020 al primarului Municipiului Făgăraș, prin care se popune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Raportul de specialitate in completare nr. 30418/30.03.2020 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii, Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș;

în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 alin. (1), art. 5, art. 19 alin. (1), art. 20 alin. (1), 58 alin. (1) și ale art. 82 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată,

în conformitate cu art. art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit.a), art. 139, art. 197, art. 198 alin. (1) și (2) respectiv art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

372/11.03.2020 privind


Art.l. Se aprobă prevederile Dispoziției Primarului nr. suplimentarea bugetului local Municipiului Făgăraș pe anul 2020.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Făgăraș, conform anexei nr 1.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Municipiului Făgăraș, pe anul 2020, conform anexei nr.2.

An.-l. Se. aproba recificareai. listei sintezei programului de investiții formular 01, a listei obiectivelor de investiții formular 03 precum și lista poziției C”Alte cheltuieli de investiții” formular 04 cu finanțare din bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din menituri proprii conform anexei nr, 3.

Arr.5. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Spitalul Municipal ”Dr. Aurel Tulbure” Făgăraș, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se aprobă rectificarea bugetului individual cu finanțare din bugetul de venituri proprii si subvenții pentru Serviciul de alimentare cu energie termica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7. Răspunderea exclusivă privind angajarea, ordonanțarea și lichidarea creditelor bugetare revine ordonatorului principal de credite precum și a ordonatorului terțiar de credite de la art. 5 si 6 (anexa 4 si 5), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumbă tuturor ordonatorilor de credite.

Art.8. Inițiatorul proiectului, semnatarii raportului de specialitate iși asumă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea, realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget, Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art.7.Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, abținere. împotrivă

Consilieri în funcție - 17

Consilieri prezenți - 17

Se comunică:

 • • Instituției Prefectului Brașov

 • - Direcției Generală Regională a Fianațelor Publice Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • - Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Colecție

 • - Afișare

 • - Dosar de ședință

Cod: F-50

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii ici -

Total Cheltuieli

0,00

51.02

Autoritati publice si acțiuni externe

-4,00

51.02.01.03

Autorități executive

-4,00

20

Bunuri și servicii

+7,91

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

+7,91

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+7,91

55

Transferuri interne

-20,00

55.01.42

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

-20,00

59

Alte cheltuieli

+20,00

59.11

Asociatii si fundatii

+20,00

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-11,91

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-11,91

66.02

Sănătate

+787,00

66.02.06.01

Spitale generale

+787,00

51

Transferuri între unități ale administrației publice

+787,00

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

+400,00

51.02.28

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea z      —

cheltuielilor de capital din domeniul sănătății f .....

'-+387,00

67.02

Cultura, recreere si religie                    "7

J-783,00

67.02.05.03

întreținere grădini publice, parcuri zone verzi, baze sportive și de agrement                            4

- i >4.77

67.02.50

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religie' /

-787,77

20

Bunuri și servicii

-432,23

20.01

Bunuri și servicii

-5,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

-5,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

+9,77

20.05.30

Alte obiecte de inventar

+9,77

20.30

Alte cheltuieli

-437,00

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

-437,00

59

Alte cheltuieli

-346,00

59.11

Asociatii si fundatii

-346,00

85

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-4,77

85.01.01

Plati efectuate in anii precedenu si recuperate in anul curent

-4,77

70.02

Locuințe, servicii si dezvoltai c publica

0,00

70.02.06

Iluminat public si electrificări

+150,00

70.02.50

Alte sc ‘.-vicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvolufii comunale

-150,00 __

Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii lei -

20

Bunuri și servicii

0,00

20.01

Bunuri și servicii

-1-150,00

2H.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

:-l 50,00

20.02

Reparații curente

-150,00Cod indicator

Denumire indicatori

Influențe Trimestrul II - mii Iei -

Total Venituri

+1757,00

33.10

Venituri din prestări de servicii si alte acfivitati

+970,00

33.10.50

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

+970,00

43.10

Subvenții de la alte administrații

+787,00

43.10.10

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

+400,00

43.10.14 ......

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăți

+387,00

Total Cheltuieli

+1757,00

66.10

Sanatate

+787,00

66.10.06

Servicii medicale în unități sanitare cu paturi

+787,00

66.10.06.01

Spitale generale

+787,00

20

Bunuri și servicii

+400,00

20.04

Medicamente si materiale sanitare

+400,00

20.04.03

Reactivi

+400,00

71

Alte nefinanciare

+387,00

71.01

Active fixe

+387,00

71.01.01

Construcții

-200,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

+587,00

80.10

Acțiuni generale economice, comerciale si de munca

+970,00

80.10.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

+970,00

10

Cheltuieli de personal

+213,00

10.01

Cheltuieli salariale în bani

+207,40

10.01.01

Salarii de bază                    /

+ 177,82

10.01.06

Alte sporuri                                     -{

+9,00

10.01.17

Indemnizații de hrună             -7           . \

+18,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani         ,              )

+2,58

10.03

Contribuții                                    /-

+5,60

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru muncă ■

+5,60

20

Bunuri și servicii

+757,00

20.01

Bunuri și servicii

+756,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

+1,00

20.01.03

încălzit, Iluminat si forța motrica

+60,00

20.01.04

Apa, canal si salubritate

+13,56

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

+570,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

+3,68

20.01.09

Materiale si prestari de servicii cu caracter funcțional

+-.■7,67

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționam

+60,09

20.04

Medicamente si materiale sanitare

1,00

20.04.0?

Materiale sanitare

+0.50

20.04.04

Dezinfectând

+0.50

Corespunzător se rectifică și bugetul individual al Spitalului Municipal ’’Dr. Aurel Tulbure’ si al Serviciul de alimentare cu energie tennic? în sistem centralizat în I Municipiul Făgăraș

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr.61/31.03.2020

Cod indicator

Denumirea obiccihclor de investirii

Influențe

Trimestrul TI - mii lei -

Total cheltuieli de capital

+387,00

56.10

Sănătate

-■-387,00

Litb)

Dotări independente

+587,00

Poz.6

Defibrilator automat

+15,50

Poz.7

Injectomat

+13,71

Poz.8

Lampa fototerapie

+16,91

Poz.9

Monitor funcții vitale cu EKG inclus

+20,85

Poz.10

Monitor funcții vitale pentru nou nascuti

+20,85

Poz.ll

Proiector mobil vene

+35,13

Poz.12

Pulsoximetru copii

+12,90

Poz.13

Pulsoximetru sugari

+12,90

Poz.14

Troler medicamente

+6,60

Poz.15

Ventilator portabil (resuscitator)

+44,65

Poz.16

Ventilatoare mecanice pt. ATI

+377,00

Poz.17

Tunel dezinfectie terminal

+10,00

Lit.e

Alte cheltuieli

-200,00

Poz.2

Lucrări relocnre-reabilitare ORTOPEDIE

-200,00

Corespunzător se rectifică și lista obiectivelor de investiții a Spitalului Municipal ”Dr. Aurel Tulbure" FăgărașCompartiment Buget


SPITALUL MUNICIPAL DR. 1URFL TULBURE ■.'38 '>89


Anexa n/4 la H.C.L. NR.C1/31.03.2020


Raport buget Sursa de finanțare: 02F

Indicator bugetar

+ ~

bunumi *ca indicatorului bugetar                          Ș + t*

2U21

2022 „023

SECȚIUNEA TOTAL

! ■

00.01

TOTAL VENITURI                                     71.548.340,00 0 01 0

00.02             I. VENITURI CURENTE

37.334.840,00

0 0 0

16.00.03           C. VENITURI NEFISCA LE

37.334.840,00 0 0 0

31.00.01

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

37.334.840,00 0 0; 0

33.02F               Venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.324.840,00 0; 0 0

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

206.200,00

oi 0 0

33.02F.21

Venituri din contractele incheiate cu casete de asigurări      „„ n9Qnn

sociale de sanatate                                            । J J.u /B.b«u,uu

0’ 0 0

oon-iron           Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate     -        nn n n n

33.02F.30           publica din sume alocate de la bugetul de stat                 «.040.000,00 0 0 0

37.02F              Transferuri voluntare, altele decât subvențiile                    10.000,00 0 0 0

37.02F.01           Donatii si sponsorizări

10.000,00 0;00

37.02F.03

37.02F.04

Varsaminte din secțiunea dc funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-10.000,00 0 0 0 ■

Varsaminte din secțiunea de funcționare                        10.000,00

0 0 0

0 0 0

A9nnn9          SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI

PUBLICE                                                              3'ii -i o . □ u u.u u

43.02F

Subvenții de la alte administratii

34.213.500,00

0 0, 0

43.02F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente in domeniul santatii

717.000,00

0 0i 0

43.02F.14

Subvenții de la bugetul local pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul santatii

387.000,00

0 0 0

«■^.33

33.109.500,00

'        1

0 0 0

0 0 0

TOTAL CHELTUIELI              .                    71.350.950,00

01

CHELTUIELI CURENTE         ?       ' n. \

71.395.100,00

0 0 0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (

49.880.500,00

0 0 0

10.01                  Cheltuieli salariate in bani          .    . j          '       47.131.040,00

X X X

X X X

10.01.01             Salarii de baza                          __31.566.000,00

10.01.05            Sporuri pentru condicii de munca                            6.404.000,00

x' X X

10.01.06             Alte sporuri                                                   3.682.000,00

X X X

10.01.11             fond aferent plăcii cu ora                                     2.628.000,00 X X X

10.01.17            Indemnizație de hrana

1.908.000,00 XXX

10.01.30             Alte drepturi salariate in bani.

943.040,00 XXX

10.02                Cheltuieli salariate in natura                                  1.609.500,00 X X1 X

10.02.06             Tichote de vacanta                                          ; 1.309.600,00

X. X; XI

10.03                 Contribuții                                                    ; 1.139.960,00

x, x', x|

10.03.01              Contribuții de asigurări sociale dc stat                             93.000,00

A X- X|

10.03.07             Contribuția asigur? torie pcn.iuniur ca__! 1.C-16.090,00: X: X Xj

Pagina' li

Inuicator bugetar

Denumirea ridicat.. -u?A bugetar

T .tal (T +T2+ T. +T4)

2U21 - -    1 . - ,

5

CM

cm

10.03.08

Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

370,00

A

X

X

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.326.000,00

0

0

0

20.01

Lunuri si servicii

3.302.000,00

V

X

X

20.01.01

FurnitUi'i de birou

144.000,00

X

X

X

20.01.02

Materiale pentru curățenie

162.800,00

X

X

X

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

1.618.000,00

X

X

X

20.01.04

Apa, canal si salubritate

666.000,00

X

X

X

20.01.05

Carburanți si lubrinanti

72.000,00

X, X

X

20.01.06

Piese de schimb

7.000,00

X

X' X

20.01.07

Transport

186.000,00 X X

X

20.01.03

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

67.300,00

X

X

X

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00

X X

X

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

344.000,00

X

X

X

20.02

Reparatii curente

234.000,00 X X

X

20.03

Hrana

1.024.000,00

X

X

X

20.03.01

Hrana pentru oameni

1.024.000,00

X X

X

20.04

Medicamente si materiale sanitare

13.320.000,00

X

X

X

20.04.01

Medicamente

4.080.000,00

X

X

X

20.04.02

Materiale sanitare

1.280.000,00 X

X

X

20.0A03

Reactivi

4.460.000,00

X

X

X

20.04.04

'Dezinfectant!

500.000,00

X

X

X

20.03

Bunuri de natura obiectelor de inventar

121.000,00

X

X

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pat

57.800,00

X

X

X

20.05.30

Alte obiecte de inventar                  ------

363.200,00

X

X

X

20.06

Deplasări, detasari. transferări      ..            - \

15.000,00

» b

X

X

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări:.. ..        \

15.000,00

X

X

X

20.09

Materiale de laborator

300.000,00

X

X

X

20.13

Pregătire profesionala                              /

10.000,00

X

X

X

20.30

’ Alte cheltuieli                            -                    * - /

2.700.000,00

X

X

X

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii ’

2.700.000,00

X

X

X

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

188.000,00

0

0

0

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

188.000,00

X

X

X

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.199.610,00

0

0

0

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.199.610,00

0

0

0

71.01

Active fixe

3.x99.6io,oo

X

X' X

71.ul.01

Construcții

281.900,00

Xj

X

-r

71.01.02

Mașini, echipamente si mijlo -.ce de transport

2.393.030,09

-r

A

X

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica i alte active corporale

18.030,00

y

X

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-243.760,00

0

o

" 1

0

8=

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

_

-243.760,00

0

o

0

85.01

.Pinii efectuate in anii precedenti si recuperate m anul curent

-243.760,10

A

T.'

A

X

35.01.01

Plăți efectuate în anii precedent! ți recuperate în anul curent în secțiunea de funcționar e a bugetului local

-243.760,00

-

— k.

y

u_________ ____

P ina ?/4

te .

2 io

Deavaiiea i*u R itorv’ui tr? re ar

+ - !

r- oi rU__M

TJ S

1

. g?î

CSJ CJ

64.02F

Partea a III-a CHELTUIELI SCC1AL-CULTUPALE

74.350.95C,G0 0

0 C

66.02E

San atate

74.350.950,00 0

0 0

01

CHELTUIELI CUREI 'TE

71.295.100,00 0

0 0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49.380.500,00' 0

0 0

10.01

।Cheltuieli salariale in bani

47.131.040,00. X

X X

10.01.01

i.Salarii de baza

31.566.000,00: X

X X

10.01.OS

Sporuri pentru condiții de munca

6.404.000,00: X

Xi X

10.01.06

Alte sporuri

3.682.000,00' X

X X

10.01.11

fond aferent platii cu ora

2.628.000,00 X

X X

10.01.17

Indemnizație de hrana

1.908.000,00 X

x. X

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

943.040,00 7.

X: x

10.02

.Cheltuieli salariale in natura

1.609.500,00; X' Xj X

10.02.06

iTichete de vacanta

i 1.609.500,00 X

X X

10.03

Contribuții

1.139.960,00. X

X X

10.03.01

: Contribuții de asigurări sociale de stat

93.000,00 X

X X

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.046.090,00 X

X X

10.03.08

Contribuții plătite de angajator in numele angajatului

870,00' X

X X

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

21.326.600,00 0

0 0

20.01

Bunuri si servicii

3.302.600,00 X

X, X

20.01.01

Furnituri de birou

144.000,00, X

X: X

20.01.02

•Materiale pentru curățenie             g" , G 1r

162.800,00 X

X X

20.01.03

■încălzit, iluminat si forța motrice '

1.618.000,001 X

X X

20.01.04

Apa, canal si salubritate

666.000,00 X

X X

20.01.05

■ Carburanți si lubrifiant!

72.000,00 X

X| X

20.01.06

Piese de schimb                  \            J /

7.000,00, X

XX

20.01.07

Transport

186.000,00, X

X X

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet ___

67.800,00 X

X! X

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.000,00: X

X; X

20.01.30

'. \lte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

344.000,00 X

X X

20.02

Reparatii curente

231.000,00 X

X X

20.03

Hrana

1.024.000,00, X

Xi X

20.03.01

Hrana pentru oameni

1.024.000,00, X

X X

20.04

,Medicamente si materiale sanitare

i 13.320.000,00 X

X' X

20.04.01

Medicamente

4.080.000,00 X

x,x

20.04.02

Materiale sanitare

4.280.000,00 X

y x

20.04.03

■ Reactiv1'

4.460.000,00 X

X X

20.04.04

Dezinfectând

500.000,0n X

X X

20.05

Bunuri ue natura, c.uitctalcr de inventai1

■121.000,00 X

X. X|

20.05.03

Lenjerie si accesorii de pa,

57.800,00 X

x.x

20.05.30

.Alto obiecte de inventar

■   363.200,00 X

X1 X

20.03

Deplacari, detasari, tranjieiari

15.C;;O.CiO'

X, X

20.06.01

Deplasări interne, detasari transferări

15,000.00 X

20.Oj

Ma criale de laborator

i 300.C>j,0G: X

X X

20.13

Pregătire ptofeuonalr.

10.00,',00 X

y: x

70.5^ ____

_________Alte cheltuieli        ________________ _____

n.70j.14,0,00 X

♦ X

P. gmr SA

Ind :ator bvșetar

i

Denururea intFc"ti ru’ui l—,.-jar

Toi al (T1+T2+ TS+T-1) 2021

2 «

Cs1 VJ

20.30.30

alte cheltuieli cu hanuri si servicii

2.700.000,00 X

X X

53

TITLUL XI ALTE CHELI UIELI

188.000,00 o

0: 0

50.40

Sume aferent? persot nelor cu handican n/ncadiat

188.000,00 1 X

v V 21 V

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.199.610,00 0

0 0

71

TITLUL XIII ACTF/E NEFINANCIARE

3.159.610,00 0

0 0

71.01

Active fixe

3.199.610,00 X

X X

71.01.01

Construcții

281.900,00: X

X1 X

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.399.630,00 X

X X

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

18.080,00 X

X X

84

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-243.760,00 0

0 0

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANII PPECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-243.760,00 0

0 0

85.01

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul rurent

-242.760,00 X

X X

85.01.01

Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

-243.760,00. X X X

66.02F.06

Servicii medicale in unități sanitare cu paturi

74.350.950,00 0

0 0

66.02F.06.01

Spitale generale

7^.350.950,00 0

0 0

1 I

96.02F

Partea a Vil-a REZERVE, EXCF.DENT/DEFICIT

0,00 0

0 0

97.02F

REZERVE

0,00 0

0 0

38.02F

EXCEDENT"

0,00 0

0: 0

S9.02F

DEFICIT

2.802.610,00 0

0 0

SERVICIUL ?U3I TC PE Z.LU.1EI<T: PE CU EJERC’E TERMICA IN SISTEM CENTRALIZATIN IIUN FAGARAS

41910739

Ansxa nr 5 la H.C.L, NR.f1/o1.03.2020

Raport buget

z ursa de finanțai e: G2G

o r .ța ui

&

T- '■/.unirea i. Oicatorului bugetar

1

(: J.+"l

>ZI+ ti)

— -

—<

2022

2023

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENIT OKI

fi.770.0G0,00:

0

Ol 0

00.02

I. VENITURI CURENTE

970.000,00

0

0 0

16.00.03

C. VENITURI NEFISCALE

! 970.000,00

0

oi o

31.00.01

\C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

970.000,00

0

0 0

33.02G

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

I 970.000,00

0

0! 0

33.02G.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

970.000,00

0

0 0

42.00.02

SUBVENTH DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1

800.000,00

0

i

0! 0

43.02G

Subvenții de la alte administrații

800.000,00

0

0 0

43.02G.09

Subvenții pentru imtitutii publice

300.000,00

0

0 0

1                                                                                                        i !

! TOTAL CHELTUIELI

'1.773.000,00

0

0, 0

01

CHELTUIELI CURENTE

1.770.000,00

0

O1 0

10

.TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

590.000,00

0

9 0

10.01

Cheltuieli salariate in bani

578.280,00

X

X, X

10.01.01

Salarii de baza

519.880,00

X

X X

10.01.06

Alte sporuri

12.000,00

X

Xi X

10.01.17

iIndemnizație de hrana

,   38.820,00

X

■ 1 x; X

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

7.530,00

X

X' X

10.03

Contribuții

11.720,00

XI X! X

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca. -...

:   11.720,00

X

xi X

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.180.000,00

0

o' 0

20.01

Bunuri si servicii

1.179.000,00

X

X: X

20.01.01

20.01.02

Furnituri de birou                         ~' y

Materiale pentru curățenie

2.300,00

2.000,00

X

X

xi X

X: X

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

95.000,00

X

xi X

1

20.01.04

Apa, canal si salubritate

17.760,00

zv

X; X

20.01.05

Carburanu si lubrifiant!

■ 920.000,00

X

X; X

20.01.06

:Piese ue schunb

■1.000,00

X

X| X

20.01.07

Transport

3.000,00

X

Xi X

20.01.03

.Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.180,00

X

x' X

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caractvx funcțional

i 47.670,00

X

Xi X

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru im etirei e si funcționare

1   20.090,00

X

XiX

20.04

Medicamente sim teriale sanitare

.     1.000,00

X

xi X

29.01.02

MateimJe sanitare

bOOjCO

X

X X

20.04.C4

Deziiuectanti

500,00

X

X' X

79.02G

T artea a V-u ÂCTHJHI F/’CNOM CE

: 4.770.000,00

0

m o

80.02 G

'• ctîtn ig ucraie t_cc ■■ oim, cornerul-. le d . •_ mur :a

...770.000,Ou

.'.vw1/2

Indicator Lugetar

Denumirea indicatoruluibuT.e,

o tal (T1»T2+ T3+T )

fi o

''J

3

o-., r' Q ev

01

CHELTUIELI CURENTE

1.770.000,00

0

0

. 0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

590.000,00

0

0

0

10.01

Cheltuieli salariale in bani

5 78.280,00

X

X

X

10.01.01

Salarii de baza

519.889,00'

X

A

X

10.01.06

Alte sporuri

>   12.000,00,

X

X

X

10.01.17

Indemnizație de hrana

38.820,00

X

X

10.01.30

.Alte drepturi salariate in bani

7.580,00

X

X.

X

10.03

Contribuții

11.720,00'

X

X

X

10.03.07

Contribuția asigvratorie pentru munca

11.720,00'

X

V

X

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.180.000,00.

0

0

0

20.01

Bunuri si servicii

1.179.000,00

X

X

X

20.01.01

Furnituri de birou

2.300,00

X

X

X

20.01.02

Materiale pentru curățenie

2.000,00

X

X

X

20.01.03

încălzit, iluminat si foita motrica

!   95.000,00

X

X

X

20.01.04

Apa, canal si salubritate

17.760,00

X

V z k

X

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

920.000,00 X

X

X

20.01.06

Piese de schimb

!     4.000,00 i

X; X

V

-X

20.01.07

Transport

3.000,00

X

X

X

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.180,00

X

V - X

X

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

>7.670,00

X

Y . i

A.

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

80.090,00

X

X

x

20.04

Medicamente si materiale .sanitare

1.000,00

X

X

20.04.02

Materiale sanitare

500,00

X

X

X

20.04.04

Dezinfectant!

500,00

X

X

Y

A

80.02G.01

Acțiuni generale economice si comerciale

1.770.000,00

0

3

0

80.02G.01.30

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

,1.770.000,00

0

0

0

i

9 6.02G

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDEMT/DEFICIT

o,eo

0

0

0

J7.02G

REZERVE

0,00

0

0

0

98.02G

EXCEDENT

0,00!

0

0

0

99.02G

DEFICIT

0,00

0

0

0

MANAGER

PANDREA VIORICA F tlHAELA

Președinta de ședința _

• wF

DIRECTOR FINANCIaR-CONTABIL

HANFS DORINA

__ Director Buget Finanțe       Compartiment Fugit

âp Vî

. ,* -t*   /!■/