Hotărârea nr. 60/2020

HOTĂRÂRE A nr.60 din data de 31.03.2020 - privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului Pintea Cornel OctavianHOTĂRÂREA nr.60 din data de 31.03.2020 - privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului Pintea Cornel Octavian

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, ÎNTRUNIT IN ȘEDINȚA ORDINARA,

Având în vedere Referatul constatator înregistrat cu nr. 5688/17.02.2020, Referatul de aprobare al Primarului municipiului 5688/1/17.02.2020, în calitate de inițiator, Avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând cont de prevederile art. 204 alin. (2) lit.d), alin. (3), alin. (6) și alin. (7), art 602 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale art. 43 alin 2 lit d din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin H.C.L. nr. 235/2019,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările șl completările ulterioare,

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), art 199 alin 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HO TARĂ ST E:

Art.1. Se ia act de constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a mandatului de consilier local al domnului Pintea Cornel Octavian, datorita lipsei nemotivate pe perioada . prevăzută la art 204 alin 2 lit d din OUG nr. 57/2019

Art.2. Se declară vacant locul ocupat de domnul Pintea Cornel Octavian în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș

Art.3. Prezenta hotărâre se comuhicăFprimintermediul secretarului general al Municipiului Fagaras , în termenul prevăzut de le.ge, PrimarulurMunicipiului Făgăraș , Instituției Prefectului -Județul Brașov domnului Pintea Comei Octavian ,


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA GAVRILA DAN DIONISIE

Hotărâre s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 2 abțineri

Consilieri în funcție -18

Consilieri prezenți la ședința ordinară - 17

Prezenta hotărâre se comunică:

Dosar ședință

Instituției Prefectului Brașov

  • - Primarul Municipiului Făgăraș

  • - Secretarul general al Municipiului

  • - Colecție

  • - Afișare

  • - Dlui Pintea Cornel Octavian

Cod:F-50