Hotărârea nr. 6/2020

HOTĂRÂREA nr.6 din data de 30 ianuarie 2020 privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (extraordinara- de indata)

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ
Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.6 din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (extraordinara- de indata)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Ținând seama de procesul-verbal al ședinței extraordinare- de indata din data de 23 decembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras ,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 23 DECEMBRIE 2019 (extraordinara- de indata) conform anexei avand 2 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras - Compartiment Juridic (CL).Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva....... abțineri

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVîncheiat azi, 23 DECEMBRIE 2019 in ședința EXTRAORDINARA - DE ÎNDATĂ a Consiliului Local Făgăraș, ședință convocată în conformitate cu prevederile art. 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 4, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc în sala de ședințe a Primăriei, începând cu orele 15:00.

Domnul președinte de ședință - Bogdan Ion: anunță că ședința este legal constituită, fiind prezenți 11 consilieri, absenți-8 consilieri: dl.Biza Radu, dl.Clont Valentin, dl.Gavrila Dan, dl.Motoc Alexandru, dl.Pintea Cornel, dl.Popa Ovidiu, dl.Poparad Cosmin si d-na Suciu Andreea.

Din partea presei participa: mass-media locala.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Gheorghe Sucaciu si d-na secretar general interimar-Camelia Crisan.

Doamna președinte - Prezintă și supune spre aprobare proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Fagaras pe anul 2019.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-11 voturi pentru (11 consilieri prezenti).

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: "Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Fagaras pe anul 2019.'’

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-n voturi pentru (11 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.317Z23.12.20i9.

Domnul presedintezMultumeste pentru participare si declara închise lucrările ședinței.

Drept pentru care, s-a incheiat prezentul proces-verbal, in 3 exemplare.


SECRETAR(GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA


PJ/PJ.