Hotărârea nr. 58/2020

HOTĂRÂREAnr.58 din data de 31 martie 2020 -privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020 (ordinară)

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV      W (H.litir.IJ

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.58 din data de 31 martie 2020

-privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 FEBRUARIE 2020 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS, întrunit în ședință, întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței extraordinare-de îndată din data de 26 februarie 2020 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin, ți) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras 19 FEBRUARIE 2020 (ordinară), conform anexei avand 16 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, GAVRILĂ DAN DIONISIEȚCONTRASEMNEAZĂ^

Secretar geneț^l, z LAURA ELENA GIUNC
Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi pentru, împotriva......, abțineri

Consilieri in funcție - 18

Consilieri prezenti -17

Prezenta hotărâre se comunică:
 • - îex. Dosar ședință

 • - îex. Colecție

 • - îex. Prefectură

 • - îex. Primar

 • - îex. Secretar

 • - îex. Afișare

 • - îex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL


Cod: F-150

t • ■(■Ai'.

- -                                                                                                                              - X -

Strsda Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 26.8 213 U20       • <

Web: ww.v.primaria-fcgaras.ro, Email: secr?*ariat@primaiia-'!:agaras.r0'

PROCES-VERBAL Rz

X G4RaȘ

încheiat azi, 19 FEBRUARIE 2020, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art. 133, uliii.1 si 2, lit.a.) si art.134, alin.l, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a arat loc in sala de ședințe a Primăriei Fagaras, incepand cu orele 16:00.

Domnul președinte de scdhita-Ercau Bruno: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: dl.Cavrila Dan, dl.Negrila Ion si dl.Pintea Cornel.

Diii partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Ciprian Tetiu-directoz Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica Fagaras, dl.Dan Ludu- Dir.Buget-Finante, din partea Compartimentului Audit-d-na Lucretiu Dima si dl.Marcel Ghircoias si din partea Compartimentului Utilitate Publica-d-na Ioana Hartoaga.

Domnul președinte: Propun sa se modifice ordinea de zi si anume, punctul 1 de la „Suplimentare” sa devină primul punct al ordinii de z’ pronriu-zise.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune la vot aceasta propunere si ^e aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție), astfel, in acest caz, schimbandu-se numerotarea punctelor de pe ordinea de zi propriv.-zisa, in monetul in care se dezbat si se voteaza proiectele de hocarari inscrise ne ordinea de zv”

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de z}-, după cum ui nreaza:

 • 1 .Proiect de hotărâre privind -.probarea procesului-’erbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din da ia de 30 IANUARIE 202-. (ORDiNAlCĂ).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierc. pe ordinea de zi si se rproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 10 con iîicri in funcție).

 • 2 .Proiect do hotărâre privind arestarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in rmanimitate-ie voturi pentru (i 6 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 3 . Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș precum și completarea Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 4 .Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul teren - intravilan în suprafață de 306 mp, situat în Făgăraș, Al. Livezii, nr. 10A, înscria în CF 106354 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăraș, aprobat la vânzare.

Discuții, intrebari? Nu ^unt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimiiate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 5 .Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobilul teren - intravibn în suprafață de 955 mp, înscris în CF 194014 Făgăraș, proprietatea d- lui Sfeclis Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str. Tăbăcari, nr. 13, aprobat la cumpărare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

5.Proiect dc hotărâre privind privind insusirea Ranortului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, proprietatea d-nei Tril Claudia, ce ia a'/ea destinația de "locuință, socială”, aprobat la cumpărare.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierca pe ordinea de zi i se apreba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 concilieri in funcție).

'/.Proiect de hotarare privind insusirea Rnpormlui de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105810 Făgăraș, proprietatea d-iui Golașiu Coineliu și a J-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaros, la intersecția străzii D-na S.anca cu str. Ghioceilor, în *. ederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitatc-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 8 .Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilOx pentru folosința locuințelor construite din fondurile x‘ioenției Naționale pentru Locuințe (A.N.L.), situate în Municipiul Făgăraș, str.Câmpului, bl.A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 9 .Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Extindere canalizare menajeră, str.Salcâmului din Municipiul Făgăraș".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (io consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 10 . Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HOL.nr.68/2017 privind aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezend si 19 consilieri in funcție).

 • 11 .Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă L nivelul Municipiului Făgăraș, pentru am’l 2020.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea do zi si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 12 . Proiect de hotarare pdvind darea în admim3 nare a serviciului dc transport public local de persoane, prin cursa regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente s1 stern’ lui de tren .pori public local în Municipiul F. o2rnș, către Serviciul de Transport Public Lccal în Municipiul Făgăraș.

Discuții, întreba: 1? Nu sunt.

Denii'-! președinte: Supune spre aorohare înscrierea pc oidinca de zi si se aproba in unanimitate-16 ' oturi pentru. (16 consilieri prezenti si ie consilieri in funcție).

 • 13 .Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândirii personalității juridice de cxtre "AfOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOblUNITPiRĂ ’ - 1TI MICRDREGIUNEA ȚARA. FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Do înmii președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-16 ’roturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 14 .Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea de Apel București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorității d^ Management pentru POR, aferentă proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de s trăzi urbane, în \ ederea creșterii calității vieții în Municipiul .Făgăraș".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierer pe ordinea de zi si se anroba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 15 .Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVLȚEi pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in un;,nimitate-i6 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri iu funcție).

 • 16 . Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Organigramei 3 statului de funcții, precum și stabilirea s«!:: vii lot' de bază pentru anul 2020 aie Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Demnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si -. ..proba in unanimitate-16 ioturi pentru (16 consilieri nrezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 17 . Proiect de hotarare privind aprobarea subvenționării din bugetul local a.l Munic’piului Făgăraș, în anul 2020 a Fundație; "Ilospice Casa Speranței”, în vederea acordării ne servicii specializate do îngrijiri paliative medicale, sociale, psihc-emoționale neutru perso. ne cu handicap și persoane vârstnice cu noii incurabile.

Discuții, intrebari? Nu suni.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unaniinitale-16 votări pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 18 . Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca. președinte de ședință (MARTIE 2020).

Domnul presedint.e:La punctul “Suplimentare” avem următoarele proiecte de hotarari, cu precizarea ca înainte de ședința ordinara cu o jumătate de ora, s-au desfasurat toate cele 6 comisii dc specialitate ale Consiliului local unde au primit avize favorabile toate proiectele de hotarari:

 • 1. Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr.155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae.

Domnul președinte:” După cum am precizat la începutul ședinței, acest prim punctd e la „Suplimentare” in urma modificării ordinii de zi, a devenit punctul 1 a ordinii de zi propriu-zise.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si sc aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local 2! Municipiului Făgăraș pentru anul 2C2C. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar ai se aproba in umnimitatc-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

g. Proiect de hotărâre nrivind propunerea de aprobare a CALENDARULUI .MANIFESTĂRILOR CULTUL L-EDUCATU/E, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2020. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nn sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar ai se aprob., in unanimi L.te-16 - oiu.i pent.u (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Discuții, întreb''ri? Nu unt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare Înscriere;, pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimiiate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea partida a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif, Înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-i.muarie 2020.( susținere și adzele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi Ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș” și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților enltival-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”.( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

 • 6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Parcului Regina Maria“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educativc și recreative în Municipiul Făgăraș”. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre anrobare inscrierea oe ordin-a de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitatc-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti ci 19 consilieri in funcție).

 • 7. Proiect de hotărâre plivind modific'vci și compleiarea ari.. 2 și 3 H.C.L ir. 1.76/2018 pentru obiectivul de iivestiții” Imegrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educativc și recreative în Municipiul Făgăraș”. ( susținere și avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Prcutii, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea uc zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 "Oturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 concilieri in funcție).

 • 8. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras. ( susținere și av izele comisiilor de specialitate ale consiliului local).

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 19 consilieri in funcție).

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul ordinii de zi cu modificările făcute, precum si ordinea de zi suplimentara per ansamblu si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri locali prezenti si 19 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.27/19.02,2020.

Se trece la discutarea ordinii de zi.

( Intre timp, a sosit in sala si dl.Negrila Ion, fiind prezenti 17 consilieri locali si 19 consilieri locali in funcție).

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea du zi:” Proiect de hotărâre privind luare act de prevederile Ordinului Instituției Prefectului Județului Brașov nr.155/13.02.2020 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, al domnului Popa Ovidiu Nicolae.”

Domnul președinte:” Situația este destul de clam. Trebuie sa luam act de aceasta decizie a prefectului județului Brașov.”

Domnul Popa Ovidiu:”Da. Ttrebuie sa votati ca luati act de încetarea mandatului meu de consilier local din Consiliul Local Fagaras. Este o decizie a prefectului județului Brașov pe care eu inca nu am primit-o. In momentul in care o voi primi in mod oficial, o voi putea contesta. Pana atunci, eu nu mai pot avea calitatea de consilier Ic cal. Sunteti niște colegi deosebiti si știu ca ”a pare rau de situația in care ma aflu, Mr pentru aceasta, va mulțumesc si sper sa ne revedem cat mai curând.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de ho târâie s’ m : proba cu 16 'oturi pentru si o ubtinermdl.Popa Ovidiu (17 consilieri prezenti si 19 consilieri locali in funcție), adoptandu-se I-Iotararea nr.28/19.02.2020.

Domnul președinte:'’ După volr.ru acestui proiect de hotărâre, consilieri locali preztnti la ședința ordinara suni in nr.de 16 si consilieri locali in funcție .unt in nr de 18).”

Domnul președinte: Predata punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fag. ras din data de 30 IANUARIE, 2020 (ORDINARĂ V’

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectai de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.29/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea dc zi:” Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgaraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), ramanad deocamdată la nivel de proiect.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 dc pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul I”, imobil situat în Făgăraș, în suprafața de 15.262 mp și prima înscriere a imobilului "Stadion - lotul II”, imobil situat în Făgăraș, în suprafață de 165 mp, înscrise în CF nr. 100630 Făgăraș, în suprafață totală de 15.427 mp, ca fiind de uz și interes public local și atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Făgăraș piecum si completare? Inventarului Bunurilor ce aparțin domeniului public -1 Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.30/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:' Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 2/2020 pentru imobilul temi - inlra’.ilan în suprafață de 306 mp, situ it în Făgăraș, Al. Livezii, nr. ion. înscris în CF 106351 Făgăraș, proprietatea Municipiului Făgăn ș, aprobat la vânzare.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 - oluri pentru si o abținere: dl.Motoc 'Jenandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri hcali in funcție), adoptandu-se Ho tara ea ur.31/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezint. [unictitl 6 de pe ordi rea de zb” Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 3/2020 pentru imobil” 1 teren - intravihn în suprafață de 955 mp. înscris în CF 104014 Făgăraș, proprietatea d- lui Sfecliș Troian și d-nei Sfcdiș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str. Tăbacari, nr. 13, aprobat la cumpărare.”

Domnul presedinte:”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local au fosl discuții intense cu nrivire la acest proiect de hotarare si cu o variante de preț propusa in cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv, no euro/mn, varianta inițiala a proiectului de hotarare neprimind aviz favorabil . Propun sa supunem la vot varianta de preț, respectiv, 20 euro/mp.”

Domnul președinte: Supune la vot varianta de preț din cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local, respectiv, prețul de 20 euro/mp si se respinge cu 10 voturi pentru, 5 împotriva si o abținere (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție).

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind privind insusirea Raportului de evaluare nr. 4/2020 pentru imobilul apartament 4 camere, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraș, situat în Făgăraș, str. Podului, nr.i, ap.2, proprietatea d-nei Trif Claudia, ce va avea destinația de "locuință socială”, aprobat la cunmărare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Dorinul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aeroba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexi.ndru (16 consilieri prezent! si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.32/29.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind insusirea Raportului de evaluare nr. 73/25.11.2019 pentru imobilul teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp, înscris în CF nr. 105S10 Făgăraș, proprietatea d-lui Golașiu Corneliu si a d-nei Golașiu Ileana, situat in Fagaras, la intersecția străzii D-na Stanca cu str. Ghioceilor, în vederea realizării investiției amenajare parcare autoturisme, aprobat la cumpărare.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 ioturi pentru si o abținere: dl.Motoc. Jexandru (16 consilieri prezenti si 1S consilieri locali in funcție), adentandu-se Hotararea. nr.33/29.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă puncttd 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului chiriilor pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe (A..N.L.), situate m Municipiul Făgăraș, Sir.Campului, bl.D, C, D, E, F, G, H, I, J.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul ce hotarare si se aproba i i unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali ni funcție), adoptanuu-sc Ho tara rea nr.34/19.02.2.020.

Domnul președinte: Prezintă punctul ia de pe ordinea dc zi: Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiecthnxl de investiții "Extindere canalizare menajeră, sLr.Salcâmului dm Municipiul Făgăraș".

Discuții, întrebări? x'Ju sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 concilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.35/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi: ' Pioiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr.68/2017 privând aprobarea Regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, intrebrri? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul ue hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 1S consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.36/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 12 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind modificarea și completarea HCL.nr. 106/2019 privind implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Făgăraș, pentru anul 2020.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti ci 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.37/10.c 2.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea de zi:" Proiect dc hotarare prrănd darea în administrare ser’iciului de tran port public local de persoane, prin curse regulate inclusiv a componentelor infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local în Municipiul Făgăraș, către Serviciul dc Transport Public Local în Municipiul Făgăraș.”

Discuții, întreb iri? Nu surt.

Domnul președinte; Supune spre aprobare proiectul de hctarare si se aproba ir. unanimitaie-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 13 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.33/ <9. >2.2020.

Domnul președinte: Prezinte punctul ±4 de pe ordine? de zi:” Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor, în vederea dobândim personalității juridice de către "ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOM UNITARA - ITI MICROREGIUNEAȚAIUi FĂGĂRAȘULUI".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare ci se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.39/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 15 de pe ordinea de zi:” Proiect dc hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraș la Curtea dc Pipei București pentru contestare Decizie nr.43/2020 a Autorității de Management pentru POR, aferentă proiectului "Modernizarea Școlii Gimnaziale nr.7 și a rețelei de străzi urbane, în vederea creșterii calității vieții în Municipiul Făgăraș".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte; Supune spre aprobare proiectul de hotarare fi se aproba cu 15 ’ oluri pentru si o abținere: dl.Motoc .alexandru (10 consilieri preztnd si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea. nr.40/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1.6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii de stradă RACOVIȚEI pentru artera stradală nou creată din Șoseaua Combinatului.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinta: Supune spre aprobare proiectul de ho «.arare si se ..proba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri pcezenti si 18 concilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.41/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul .17 de pe ordinea de zi:'* Proiect de no.arare pri'ind aprobarea modificării Organigramei și a statului dc Cureți i, precum și stabilirea salariilor de bază pentru amil 2920 ale Clubului Sportiv Municipal Făgăraș.”

Domnul Malenc:” Este o mica greșeai. de redactare cred , la Anexa nr.o.-pct.iy (statul dc funcții C.S.M.Fagaras). Este prevăzut un po.t de antrenor la tenis de masa. Este vorba dc un profesor dc sport care sa-si desfasoare activitatea de antrenor, .'an luat legătură cu președintele Consiliului de .administrație al C.S.M.Fagar-.s si a sous ca este doar o greșeala de redactare. Așadar, am rugămintea sa se modi 'ice ca si grad de Încadrare i.i loc de mediu, in superior.”

Discuții, intrebari? Nu suni.

Domnul președinte: Supune spit aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul domnului Malene si se ..proba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hctararea nr.42/10.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 18 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Fagăraș, în anul 2020 a Fundației "Hospice Casa Speranței", în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho-emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Bobes Mircea (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Ilotararea nr.43/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 19 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință (MARTIE 2020)."

DLcutii, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.44/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020.”

Donniul rMparad:” La lista de cheltuieli, este mentionMa suma de 500 mii lei. In ce constau acești bani?

Domnul primar: 'La capitolul „Cultura”. Având aceleași venituri, acJeasi cheltuieH, au fost lasate suinele ca si cele de anul trecut. Doar la sfârșitul anului 2019 am diminuat pentru, irimiestrul IV. As;' cum am si spus in comisiile de specialitate alo con.'iliulu.i local, in ultima per iada a anului ac ista, facem solicitări de realocar a fondurilor pentru salarii si alte activitati.”

bGdinul 1 oparad: Domnul Ludu (Dir Buget-Finante), la lista de investitii unde vad ci este cuprins si Bazinul de mot, sunt aceleași sume sau suni bani in plus:”

Domnul primar:”.1', fost un proiect de demolare. Ir. proiectul marc am Bazinului de inot s-a puc la dispoziție caietul de sarcini si venit apoi cu utilitățile. Aceasta lucrare este in derulare si nu s-au plătit toti banii anul trecut si atunci, trebuie sa finalizam anul acesta.'

Domnul Pop arad: "Anul treuit a. foct o discuție cu referire la str Doamna Stanca cu prima transa de credit. Unde este au ca transa?”

Domnul primar:”N-o avem. A fost si acea reclamatie la Mediu din lunile iulie sau august 2019 si am discutat cu cei de la Mediu cam in cat timp se va rezolva situația, iar ei au spus ca vor analiza si vor analiza situația, timpul a trecut si atunci noi am făcut o notificare la comisia care analizeaza situația si le-am spus ca nu avem pe ce sa cheltuim banii. Deocamdată n-am primit nicio penalizare. Probabil se va reprograma pana in anul 2024,2025.

Domnul Poparad'.’Tn regula. Acum, as a-ea doua amendamente. Primul amendament ar fi ca la lista de investitii, sa includeți si apa potabila si canalizarea.”

Domnul primar:”Este inclusa. Leoam trimis o lista de investii celor de la gaz, apa, cu programări de a moderniza si reabilita străzile din programul anilor 2020-2021, 20222023 si i-am rugat sa ne de lista cu străzile unde ei ori n-au utilitățile, ori sunt in curs de modernizare sau in derulare, Am primit cateva străzi in acest sens. Se regăsesc in proiectul de hotarare. ’

Domnul Poparad:”Al doilea amendament ar fi cu privire la reabilitarea trotuarului de pe str.i Decembrie 1918. Care este situația?”

Domnul piumnrf’Sunt investiții abandonate, trecute prin procese, unele plătite si Încercam sa recuperam banii. Toata str. 1 Decembrie 1918, atat trotuare, cat si carosabilul, jumătate din strada, este cuprinsa intr-un proiect european."

Domnul Mazihr’Ms vrea sa intreb si eu la care capitol este inclusa mierea pentru copiii claselor o - 8?”

Domnul Ludu (Dir. Dugel-rinanle): La capitolul „Invatamant”.

Domnul președinte:Axsadar, avrnd in vedere ca amendamentul dl,Poparad se afla, deja cuprins in buget, nu vad rostul supunerii la vot al . cestui amendament.”

Demnul Poparad:”In regula.”

Alte discuții, intrebari? Nu sun..

Domnul președinte: Supune spre aprobare pi meciul de hotarare si se „proba cu 4.5 \ o.uri uentru si o abținere: d-r.a Suoiu .mdreea (16 consilieri prezenii si îd 'onsilieri locali Li funcție), adoptandu-se Hotar, rea -.r.^5/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suț Hmeatare”: Proiect de hotărâre prhind propunerea de aprobare a CALENDARUI.UL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidedierea fondurilor necesare m bugetul iocal 2020.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si Sc aproba cu 15 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-seHotararea nr .4 6/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție si furnizare a energiei termice pentru populație in sistem centralizat si neacceptate in preț/tarif, Înregistrate de ECOTERM S.A.Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-kmuarie 2020.”

Domnul președinte:” In urma ultimelor comisii de specialitate ale consiliului local desfășurate astazi, 19 februarie 2020, înainte de plen, avem o alta suma fata de cea prezentata la Începui, in proiectul de hotarare. Pentru acoperirea parțiala, pentru perioada octombrie 2019- ianuarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS, in faliment, este suma de 1.035.985,51 lei cu respectarea schemei de ajutor de siat aprobată prin Ordinul comun nr.l. 121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si al Ministerului Finanțelor Publice.”

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local si se aproba cu 14 voturi pentru si 2 abțineri (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararca Iir.47/19.02.2020.

Donuiul președinte: Prezintă punctul 5 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificarea și completare.! art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Casei de Cultura Făgăraș și înființare Cen'ru Cultural Făgăraș’ și ? indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cuIlmvJ-edvcative și recreative în Municipiul Făgăraș”.

D'scutii, intrebari? Nu sunt.

Dorinul președinte: Sunune sp.e aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi centru (16 consilieri prezenii si 18 consilieri locali in funcție), aooptandu-se Hotarurea nr.48/19.02.202c.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificarea Completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Parcului Regina Maria“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru .proiectul "Integrare socială, prin dezvoltarea activităților eultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri loc.’li ia funcție), adoptandu-se Hotărârea nr.49/19.02.2020.

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art. 2 și 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectuali de investiții” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiu1 Făgăraș”.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funcție), adoptandu-se Hotararea nr.50/19.02.2020.

Domnii! Mazilu:”Am făcut o solicitare de doua ori la dvs., dl.primar, cu privire la includerea circulației pe aleea aceea cu banei din Parcul „Regina Maria”, sa fie destinata celor care doresc sa se odihnească in parc, sa ivmana loc recreativ, sa nu mai fie circulata de autoturisme acolo sau de taxiuri ca”e merg la acel restaurant in apropiere si nu am primit niciun răspuns in acest sens.”

Domnul primar:”Doriti ca ceea ce ati spus acum sa fie considerat un amendament la acest proiect de hotarare?”

Domnul Mazilu:”Este o propunere si sa se Lina cont de aceasta.”

Domnul primar:”Dl.Mazilu, aici verbim de un proiect european, reîerindu-ma la proiectul de hotarare de pe ordinea de zi.”

Domnul Mazilii :”Stin, dar .-a se includ l in el si aceasta propunere a meu făcut" si in comisiile de specialitate ale consiliului local unde ari fost de acord.”

Domnul prinjar:”Nu putem trimite hotaraiva consiliului kcal pentru aprobare indicatori cu amendamentul dvs.la Alba lulia pentru aprobare finanțări europene. Mi-ati spus la comisiile dc specia1 itate ale consiliului loctl ca ar fi bine sa blocam accesul pe acea alee si v-om spus 'a da și ca se pot pune stâlpisori. V-am spus foarte clar acest lucru, dar daca ’Tcti sa va auziti 3' acum in plen, '--ati auzit”

Domnul Mazilu/’Daca vreai: sa ma aud si in plen, nu. aud. Cer permisiunea dl.președinte de ședința si vorbesc de este ori este necesar. Am mai făcut propunerea aceasta de doua ori, repet. Vreau sa va ?ng..jati dvs.i i fata noastra ra rezolvati aceasta problema. Va reg frumos, treceti la execuție!”

Domnul primar:”Nu cred ca trebuie sa-mi spuneți mie ce s. fac.”

Domnul Mazilu:”Sunteti exccutrml.”

Domnul primar:”Da, dar nu la dispoziția dvs.Eu zic sa studiati legislația si regulamentul Consiliului local. Sunt 3 ani si jumătate in care ati avut timp sa le studiati.”

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de la „Suplimentare”: Proiect de hotărâre pri’ind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Fagaras.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-16 voturi pentru (16 consilieri prezenti si 18 consilieri locali in funct;e), adoptandu-se ITota.ra.ren nr.51/19.02.2020.

Domnul președinte: Mulțumește pentru participare și declară închise lucările ședinței.

Drept urmare, s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.?J.