Hotărârea nr. 56/2020

HOTĂRÂREA nr.56 din data de 26 februarie 2020 - privind continuarea activitatii pentru salariaţii S.C. ECOTERM S.A., ca urmare a transferului activităţii de către Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făg

ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOVCONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.pdmaria-fagaras.r3. Email: secretariat® prima'ria-fagaras.ro

।                       i rr.


HOTĂRÂREA nr.56 din dala de 26 februarie 2020 - privind continuarea activi tatii pentru salariatii S.C. ECOTERM S.A., ca urmare a transferului activității de către Serviciului Public de Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în

Municipiul Făgăraș

Consiliu] Local al Municipiului Fagaras, întrunii în ședința extraordinar ăde îndată,

Vazand HCL nr.258/2019 privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere, de transport, distribuție si furnizare a energiei termice, aprobarea studiului de oportunitate, aprobarea Caietului de sarcini si a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activi tati le de producere, de transport, distribuție si furnizare a energiei termice, precum si a formei de gestiune, 1JCL nr.291/2019 privind modificarea si aprobarea organigramei, a statului de funcții si nivelul salarial ale Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș,

Caracterul urgent fiind determinat de incctarca activii ații S.C. ECOTERM S.A. în faliment si a emiterii Deciziei de Concediere Colectiva și de necesitatea asigurării continuității, a resurselor și a siguranței în funcționare a serviciului public de alimentare cu energic termică, conform obiectivelor stabilite prin lege,

Ținând scama de adresa nr.283/24.02.2020 a S.C. ECOTERM S.A. în faliment, înregistrata la Municipiul Fagaras cu nr.6 804/24.02.2020 prin care ne comunica ca a fost emisa Decizia de Concediere Colectiva nr.4/24.02.2020 care vizeaza salariatii SC ECOTERM S.A, în faliment, raportul dc specialitate al Compartimentului resurse umane nr.7019/25.02.2020, precum si referatul de aprobare nr.7019/1/25.02.2020 privind continuarea aetivitatii pentru salariatii S.C. ECOTERM S.A în faliment de către Serviciului Public de Alimentare eu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiu] Făgăraș,

Având in vedere prevederile Legii nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicata si actualizata, Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, modificata si completata, art.173 din Legea nr.5 3/2003 - Codul muncii, actualizata, art. 580 - 589 din OL’G nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

în temeiul art.129, 139, 196 alin.(l) lit.a, art. 197, art.198 alin.(l) si alin (2), art.OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.l începând cu data de 01.03.2020, ca urmare a încetării aetivitatii S.C. ECOTERM S.A în faliment si a emiterii Deciziei de Concediere Colectiva, personalul societății îșj va continua activitatea, ca urmare a transferului activității de către Serviciului Public de Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Art.2 Preluarea personalului de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș se va efectua numai după încheierea procesului de predare primire a bunurilor necesare desfășurării activi tatii.

ArtJ Cu ducere la Îndeplinire a prevederilor prezente: ho târâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras, prin Șeful Serviciului Public de Alimentare ci) Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Prezenta hotararc se comunica;

lex Dosarsediuta

lex Colecție

lex Prefectura

lex Primar

lex Secretar

tex.Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică

lex.Serviciul Public dc Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș I ex.Direcția Buget-Finanțc

l ex.Compartimentului resurse umane

lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

I ex. Afișare

Cnd: F -$n