Hotărârea nr. 55/2020

HOTARAREA NR.55 din data de 26 februarie 2020 - privind stabilirea de principiu a preţului local pentru serviciul de alimeniare^enîralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sis

ROMAN IA        hp


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

P ' Strada ReoLblicn, Nr. 3.5052U0, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0C4Cr268o?13ÎQ20


Weo: vjww. prim ariâ-tag aras.ro. E mar: secreta riatlg prim aria lag^R-fe.co \*


HOfARAREA NR.55 din data de 26 februarie 2020

- privind stabilirea de principiu a prețului local pentru serviciul de alimentare(cenfralizală cu energic termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie

Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Analizând Referatul de aprobare a] Primarului Municipiului Fagaras nr.7096/26.02.2020, raportul Serviciului dc Utilități Publice nr.7096 /1 /26-O2.2020 se supune spre analiză, verificare și aprobare stabilirea/modificarca dc principiu a prețului local pentru serviciul de alimentare centralizată cu energic termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici(popu'.ațic) și utilizatorilor noncasnici de către Serviciul Public de Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat din Municipiu] Făgăraș,

Caracterul urgent se datorează procedurii necesare pentru avizarea acestuia la autoritatea dc reglementare competentă, ținând cont dc faptul că ultimul preț local avizat la nivelul Municipiului Făgăraș este Avizul emis de ANRSC nr. 2378918/28.03.2012 privind avizarea prețurilor locale pentru producerea și distribuția energiei termice.

Ținând cont dc IICL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică :n Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile dc producere dc transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului dc oportunitate , aprobarea Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile dc producere dc transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei de gestiune, HCL nr. 291/28.11.2019 privind modificarea și aprobarea organigramei, a statului de funcții și nivelul salarial ale Serviciului Public dc Alimenta re cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, Adresa Serviciului Public de Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș nr.1/28.Ol.2020 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 2834/28.01.2020, Adresa ANR.E nr. 91368/27.11.2018 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 38045/28.11.2018,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin(2) lit. d), alin (3) și alin (4), art. 3 alin (1) și (2), art.7 alin. (1), art. 8 alin.(i) alin(3J lit. k), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 28 alin (7), art. 33 alin (1), ari. 41 alin. 1 art.42 alin (4) și art.43 alin (3), (4) și (5) , art. 47, art. 49 alin.fojart. 52 Ai din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completată, art. 1 alin{2).art.2 alin(i), art. 3 lit. e) art. 4, art. 5 pct. 20, art.8 alin. (1) lit. d. art. 40 alin (l)t (2), (3), (8),(10) și(ii), art.41, art.45 alin (4) lit. a),b) din Legea 325/2006 a serviciului public dc alimentare cu energie termică, modificată și completată, art. 2, art.3 alin. (1), art. 4 lit. i), j), n), art.6, art.7, art.8, art.9 și urm din Ordinul ANRE nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice dc alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare,

Ordinul nr. 91/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru dc organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinul nr. 92 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului dc sarcini-cadru al serviciului public dc alimentare cu energie termică; OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energic termică a populației,cu modificările și completările ulterioare, OUG nr. 53/2019 privind aprobareaProgramului mul ti anual dc finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termica a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; Ordinul ANRE nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termica, Ordinul ANRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor dc energic termică între consumatorii din imobilele de lip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum,

Ținând cont de HCL nr. 213/26.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiu] Făgăraș și de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizionaîă în administrația publică s-a realizat procedura de dezbatere publică având ca obiect stabilirea de principiu a prețului local pentru serviciul dc alimentare cu energic termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogencrare, furilizală/preslată beneficiarilor de călre Serviciul Public dc Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizai din Municipiul Făgăraș concretizată prin procesul verbal de afișare cu nr. 5474/14.02.2020 și prin Minuia înregistrată la nr.7.089/26.02.2020,

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit. c) și d), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrative,

In temeiul art. 139 alin. (3) lit. g) si ale art.196 alin.i lit.a) din OL’G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Arl.i. - Se stabilește de principiu prețul local pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor casnici(populațic) și utilizatorilor noncasnici ( agenti economici și instituții publice) de către Serviciu. Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș în cuantum de 474,66 lei/ Gcal fără TVA, respectiv 564,85 lei/ Gcal cu TVA indus,conform Anexei nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2.- Prețul local de furnizare a energiei termice prevăzut la Art. 1 esle stabilit conform modalității de calcul prevăzută în Fundamentarea principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termică produsă pe bază de gaze naturale , Anexa nr.2, parte integrantă din prezenta hotărăre.

 • Art.3. - Se aprobă practicarea prețului local pentru serviciul de alimentare centralizată cu energic termică furnizat/prestal utilizatorilor casnici(populație) și utilizatorilor noncasnici (agenți economici și instituții publice) de către Serviciul Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș începând cu data de 01.03.2020/ avizării ANRE.

 • Art.4. - Prețul local de furnizare a energiei termice prevăzut la At t.i este format din prețul de producere a energiei termice și tarifele serviciilor dc transport, distribuție și furnizare în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • Art.5. - Prețul local de furnizare a energiei termice este același pentru utilizatorii de energie termică, în condiții similar dc furnizare .

 • Art.6. Prezenta hotărâre produce efecte după obținerea avizului favorabil de la ANRE.

 • Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Serviciului Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș care va supune spre avizare ANRE prețul aprobat la Art.l.

 • Ari.8. - Prezenta hotarare se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunica Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

Hula tarea s-a adoptat cu un nr.de 14 voturi pentru . '' abținere.__împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -14

Prezenta hotararc se comunica:

tex Dosar ședința

tex Colecție

tex Prefectura

lex Primar

iex Secretar

tex. Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică

lex.Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș tex. S.C. Ecoterm S.A.

lex. Direcția Buget-Finanțe

Jcx. Compartiment Reiatii cu Publicul, Arhivă

) ex. Afișare

Cod- f- 50

prh'ind «avizarea prețurilor locale pentru producerea .și disfiibuțn energii teri! icc. de către S.C. ECOTERM 8.A. Făgarjș, județul Brașov

A viind în vedere:

► Legea serviciilor ccmuuitcre dc utilități public? nr. 51/2C36. cu

U;>'. v>*i.*'ljp

 • ■ Aii. 14 din Legei serviciului public de alimentare ev enercie lei-mică nr. 325/2005;

 • - Ordinul președintelui AJ'LR.S'.C. privind, pprober** Metodologiei d? stabilire, ajustare sau modificare a prețurFcr :i tarifelor Ic cale pentru jerviciik publice de alimentare cu energie termică orc dusă centralizat, erxiusiv energia termică podus* în cogcnerare nr, 6t:Z2007:

- soUcitiuea dumneavoastră cu c.d.re«cle ar, 1.28S, 1.322 și 2.360/2012

Președintele A.N.R.S.C. emite următorul aviz:

/.rij. Se aviz^azA prețui?k- locr’e la ser/Hile publice. dc ^liinenra’-e energic termică, după cum urmează:

Ar*.2, Prețui loc?l d? 5820 lei/jj (244,08 lei/Gcd), criclusiv T.V.A-.pa'jiiv energia'.termică produsă și dstribuit? p? brzr'dc g’.ze naturale, destinat? ngcnțiTGr economici.

>ri.3. Piupjl locm d; 72.29 Joi/ jj (322,€5 hi/Cc^l), incluși” T?’.A., în cc'f ne .24 pentru energia termică pivb“"ă și distribuire pe bt’Zb <u rj.in'f4^ destin avi pupulcție'.

-v Pi. Jeiii. Cuioivoice c:\ush Îî siucniul de dr^c-^. ir?n;:?r 5 ...istiibir,!* yi :’• ui < •< iermicc, .’-eLiiie sr fi: aprobate ■:? aviorg? -? yr.in '• .. pu' !H • - ’ ’              s^lJCFL ^il<-r .vA z0 •<’*.

Le.f^a nr. 3 23/2CC f.

. L   . Z    -incAT prc,l"!;'jk v«kc/î>Fi-•=• <..      ii'? :. ț

1 ■—’lc ••■      . ■ .• - '   •  ■ | J  r AL ■ "•:. tk V•*“!•■■ • Z GheuLu A’.   b. ' - 1.1

. T .                - . ,• ,        •      '< •.                . ..s 2-           . •       !'■.*’-?                        .     •• •!•;. • ; ;.*■ r?' .

J                   1 L _ : • ••                .                 '!•               -                  •         •             ■'---        - '• •         1

Preținllf locale incn-iojistc nud ;.u.. v.r*ii'21* râ ii? spionat; c’

vuto: itlțile administrație: publice kcale implicate. *>. coofcr nL?fe cu pravcr^iji* arc. 3 9i ax <0 din Legea lj. 325/2005. După aprcb: -ea rcestci’3, 0 ccpis ?. h^iv.îl autorității administrației publice Ioane implicate fi •.ranrmisâ oprrmiv la x4.bT.R.S.C.. penvu luare la cunoștința și evidență.
Către ; Primăria Municipiului Fngrras

!n atenua : d-lir Pdmar Gheorghe SucacL

Prin prezenta, revenim la adresa nr. 2/233^/28.02.2020, înaintând ccrnpleter documentația tehnico-econcmîca privind stabilirea pretu’u; local de iu mizare a energiei termice in sistem centralizat, produsa de SACET Faggras, e::c=usive producția energiei termice in cogenerrre, in cortexiul intrării SPAET Fagaras ca nou operator locas în producția, distribuția, transportul si rurnizarcz de agen> termic.

>j S'jr.K,

Ci eccor General

U'.t .' PPiâ '!         '• •’

MEMORIU TEENICO-LCOXCEflC

privind stabilirea prciiitiii de funiizr.rc a citergiei termite

Potrivit prevederilor aii. 40 LugvC r.r. 325 din 201)6 Cap. Y1JI. PrJvri și t.-.rife. Secțiunea 1, sî,.biliî ?a și/sau modific rea prețurilor și a tarifelor prețuriL lojile se rCălizeaza pe b~za metodologii lor aprobate de autoritatea de reglementare corupe tentă, in călcâiul acestora fiind luate în considerau costurile jusiifcute ile cti'itălilor de producere, uishlbuiic și fun’.iz: re a cntnriei termice. pierderile •chno logica. cheltuielile p .mira proiecția mediului, pic nun și o cotă de piofît car mi Dh.i ir.rdi ci? 5%.

Prețurile si r.t.uelc loiale r-.'itira serdciile pdLlîeo Le alicen ?u cu energie t*..ui :ă £: stabilesc p Tn.a' cuireic.ii rai op or. '.«..iii :r'?noniici iic,a -ir.tT..p p: pi/1 or ur-kii. yr.ci'ia ri oentri; operatorii .are ia'hei® car.tmc.e £;’• delegare ce' ge.'-imiz penăm aceste cuviiil cu :.v ta ii țările 2 Jmuristrr’ie; plt/lice Ic.lf.le.

Fv.njC.m .M.a. er graurii o. .'ii.-iîc'or !ăc ie pentru ser :?:i:e prb’::e c'.t .-.limenicre cu eiurv. ..rp.rică :c fcce p? i uhelcuiriikr d- e\ !-iur®. a cheltuielile • Im; reiese și i ti.afle de •Tttgi.1 termica r agrrn::..?:. ti li'VJ.ă.

St. buirea rro-urilor.’r.rifeîor k .'ăl? f? «. trermiiu; m tinda se în ‘ -d-u arm Itc^rel® crîvMi: a) cheltuielile p intru combiisri lății! tehnologic. energi? ele.urii'f. ă și mr.teri?.'* se de:.răririi uvrLicu-s.* în. ’.eăe'e normele du ccnsur.a. pr.rurilu c: cl.izipe :r, vigoare și cfitilățiie de ti.mnie tea., ie?. rxutds ’t or usc;

consum uri L ^.iciirer de uoinburilbil tehnologic -.! e: ergic * hetr;vor 11 Ir :e în -^.kul !?. ni* ..h’1 cunMinwikr rwm.-.t •;

c) ci ih, ce pei..cr'.'h’l t; 5:nd;.!r..riie"z.\ iu (LL.:/:e d-_ r.-.ccs r. ''crifbr i ne uulrc d: muncă, legislației în • p’C're si curekir cu principiul eficienței c-.>a:xr.ri;

d) pierderile t.'ogicu <c en..;gie Uu'iicr r'i" sict-mul C: tmuspo?.. <•>. irnție ;i fm r?-?. eneigivi termice ''C“ u 'ua;e in c'lrnl In nivelul rp:-i.lv.t t e culc.'iu.iik r.jmkiiaG'^tlei yr*,'.:'.'’? ioc c) cbelfuieîile pentru prc.i.i. Jialri re ’ o; caicrl- cc.;(bjm regk..ie:;i7’ll;:- ir> ■ :.gc

C prețurile șl trril'elr k     vc. i;::lude o cotă de dcz’ olt-.re. mo k.nizăre a SAC3T. lțoI.v.tf f.

tJ'toril’jiîe i-.nmanhir.-.tiai publice ’ct'u ■;

acta C '■ proi’t îa p;y-'l..rila avea u i ;.ivH C- .nv.im.uin 2'u.

ftahriiruă prv iui lor''teri ib lor kv k* puttru ser.iciik ra’.'li :e Le             ei cnngi' tcnr.’c'l rs

fuacnmertinzâ de către opersteri .-:.u </3'imiarii c.? ...Gini'ri. poîri' li sr.;>elo4 r.r. l-i.

2’olîciciă.î. uc medii’'', re ă pi\.- uri lor J <n ifelcr p.mtru p reduce.-':. .1 istriei'.in .și turnizăre.. energiei tonr.ico .*n realist; -se :n vt r’e.re ivvn’toracic:

1. Fxodii.cr.re. en^gie; termice in ''C'itr'kl> imnicc Ce e-'t’r... ce ”î:l:zf'i drept "ombusiibii g zcle n: turale, vti Lee? ir. uiamisiir-icu Si'vj'tului rvbHc -.li.j'n.trre :u r-..(£■■■ tcriric'’ ia r;sfer’ c* -r.rriizi t diiî ? >:airipj'i fage-ns.

2. ’Ji-.'iir} prn ■ viziL.*•''RE . eon.cvn :• .12-'-’'; ■:•-•. 23 ’C f' .?.2.d?.’:('!*(<..:      . tor pnv’

,.tViiz'-r.ccr.. na                         -g: 3 t'va'.u; ■.. art" - -..e        .•z'.CTE’.          - 1

lou::!lirvlc r a;.::?. -• L 'n'e iu ;ui straie c G' .’-riu r.a.i ? ■. < na., :,: . dou-injen. dr ~ias?..        1” ;■* m o-.icui cresieri’e au pix. -r g’z atec.xi, energie ciec.fi?> <?" m'a stil, j 1.-m eiul

'tljitunlor szLriaie .<..b:lit prin -HC i.*291r?C.) 1 20)0, piec’-m si "iior ubcluik'i f rp- , ny-,.ea zj.; ptroa’a ' 201 z-âv-yi. restx?tiv murgistri’-iAi-?e g cixxcere dc 70:. la prea:! 2-.-U-'-d n.ui; n ?i 22° , l-pretrl energici ckcirice.

.;. Dini’iiijr.;v3 crihikiiii pi’CJEOzve d. eiieruiu Armie?. picdu.’. in sistem cc.it* iizit de l;i 2f.OOC Gc-Lui cintiiuie esjmaia la tulim.. rjuct ix- *. yre.uîui din. mul 2012. la 12.000 Gc'lan car.tit-ie bazai*. pe producția vanduia in ultimele 12 Iun: ;2C19;;

l. Actuali?,urca cheltnie’ilor cu personalul conform cu Oigmigruma si .;ivc!nl cdcrlal aprobam de consiliul local pentru personalul contractual angajat ir» cedrul Ser iciului public ch alimentate cu energie luanica in sistem ccr.tr. lizat din Mumei pitii F.gan.s si trecerea :oni:i!.uii;ikt aiciente fondului dc salinii de la angajator la angajat începând cu 01.0) 2018. precum si creșterea ralr.iit’b’.i nrnim dc la 2CS0 h 2230 lei începând cu 1 ianuarie 2020:

Documeni.T.k) cu propunerile de stabilire '* prutului de furnizau a 'os1. întocmilă în cond idile tehnice de furnizate a operatorului in falm.iem. existente L dua de 31.l2.20i9, pe ba?* cesturi’cr de produCiie icrdizc*- în perioada imitări». 2019 - decembrie 2019, îr.r propunerile de preț s eu prezint. 1 uriTi.-.ij tnodiliuj’ilor rpărcie «i detaliat, mai sus. modificări ce genercr.zj iatlrime m...joie la nivelul prețurilor ;i l.irifdor 1* ettugk- teimicâ produsa si umtiza-a pi baza Je gal.? naturile in cuilr.t?. Kr:nicz dc cvarlr.c cistribimâ și furnizau' consumatorilor finali, rapoib'.t la costurile iuugisirnx uc cp: era torul iniția;.

D£:.’~AîJJ pvi'. ind l'nnJer.ienînrea prim;spnt?for clc:i;t .:P.» de ::hci,ui:..â

S.aCFT F..garas v- cuprinde urmat o.a ele capacitati du produc; ie:

9 centrale iernv.ee dcc’artJ avanei o capacitate instalata dc SS.L M"i rc-.eaua de distiibutie aferema in /.mcime dc 22.3 M.m

Infrai’ructura SACET Fagarrs a fost ruJul iu. La prii.tr-un pro ies. ce modernizare in pe "io:; da 19>9'20C9. Ta prezent procci.tul apari; incntdcr debrunssee depășește S0% crpaeiuaik d? picdi.,:Jv instalate o le SACET Fa.rnros devenind cu mult su p rodi m enâ zmei e.

Din lat’hl cie cca l() rC0 ..prjir.iT;enta j.‘c::.ru cr.re a fostpr-Jectjț iniei u *rt :mu‘ in piezii; m; i o uni alimentate cu alergic termica 1S?O de c pa u micule, rcipucliv din culc 3 Sil d< Lrm'iamzițte lacordaie in anul 19(.'9 si luaie ia calcul la uimcnjionr.rea instalațiilor dc producere si a inirastructuiii d i s irib; ’t' e a jentu lu • cer.n i c. m - i sv nt Ji men • ct. i . pre;:ea t 11 â brans?m em e de •? !o i s i 1 6 birns-> e. ;; con svm a ier i n i'nc "* sni ci.

Ca ihinaiT a dc cn ’rgie armie?. n. i sar-zuk rar ou st la cap-.?,<e iiista\..e. ^.rrJul /; inca’T^re r’. uazonek r ?j s'““aduț *ecr jre '..dori aiixiuii ;ub acest fac 'c,\ r ?;■:.!?o>• ou '.'.uni c?. msidiitii’e de produce x au dej? u •• echi je dc 2C d. ^iii, u detenniivc un rânduri^.itul sc’r.ut rî r-ij^-ji cir.-; cotsrcficctai ir ’-"n c.jr.';'.!"ii ^pecllic ia _iiu L iiivc: t1? * •* de l-‘2 de inc u* >. 1 rae.rn k;er.t;.: r> Gc\ ibmizata in re-eai:.’. de ■ isuioutici

Fe .-.r.er-r-e.. ^i:           r e'.c k d'si.ibo.le cu di; < e.re r- ccv'r:.^ *'.*.• „-ier

Aip: dii.'ux.sioim* ■. mi./: ■' ku.r icni .ui iv i.id-.-C7 ' :-i         . ..jro . luisc-,.'.

Eer uzuri: ptC'b c.i? t.t           :.€r‘:rr?i. ‘..'lti •                îf iT.’i.j

LiiLiâî. cr.^sr.k’iL; j' ta.'.; ier.kr.rs" □ uîitL.i? dt ;v:

! Lur.3

1

Energic produsa CT

in

Ens'gie f 2 ctircti.

P' arde" rele e cisiributie

rCvvl

t-genli

"Itpu'al:;

1

1

Gca

Gco|

Gcai

CjCi 1

Gcal

% .

ian

2G9' i

2.651

1.482

1 ItJ

.    340

115? ■

L feb

2 423 i

2.1-TI

1.219

896

!    308

13% !

mar

1 .856 |

1.611

«83

723

245

13% ,

Eș£!L_____

165 i

902

agC

404

263

235=

mai

661

368

183

166

i 193

34% ,

iun

192 ।

91

30

61

|     101

53% ■

i jI

lâjT

01

27

64

1      93

51%

1 sug

172 1

84

?.1

63

88

51% !

sep

245

tlC

76

7^ 1 X?

1GU

41%

1 oot

1 117 j

867

582

2S5

1 250

22%

nov

1.376

328

518

314

19% !

dec

2 S43 i

2 26?

1.333

223

261

11%

letal

201C

1

5.123

12.563

5.32“

H “F

17%

c. iiriti.^a de .ncig:;- t.-imică produs." in CT: 15.132 Gc:u

c: util;, tea de energic iernau;: v::.i:Ji:ia Li ccusumatori: 12563 Gcui ci;:’. ci’.re 539’ Gc.il ]:a:vn.i nopnk.rie si 7lf:7 Gcal pentru in.■■.tir ut ii.

pierderi f.i sistemul de distribuție fretuii Jc distribuție 22,8 k;r.): 7.575 Gc - pierdere calculata in sisiimul de distribuție: 17?1

Prognoza: prod'ictisde cnerpie t'Tnrica cAr-i.'ia icrumic-clec umbri? 2C20

Pentru perioadă analizata s-l erlinu'.l o piOductie facturat.: de ’ 3.f<:0 Guri, după cmn urmează:

Am stabilit cantitățile de energie termicii aferente i krdtrilor rc?:<c; wic? r in rc-tcait;: de dietnburic. conferiți procentului rc;l>..;t in 20-9. respectiv 2665 Garl ctmtiiatea legâsiridti-ae în a nex.; ..Anexa 2 Funda;::cutare cheltuieli CT";

In condițiile in care nu s-au realizat investiții iu r^veaua de distribui;: a eperiiei cernii;e. p.vrni- o vechime de 20 de ai-i, procentul de pierdere pe rețele se va menține k" 17%.

Prin urmarecm prognoza! producerea unei cantiivt; dc 15.665 Gcul in centralele terirjce, enet rie livrata in rețeaua de distribuție; cantiic Ier. •anduia 11 branșamentul conru ivit cri lor va fi de ; 3,000 de Gc:l dq;t ce in ret '".ua de distribui ic sc va pierde o cantitate de 2665 Gen!.

Luna

I

țnergi?

' produsa

1 C’

d

Ens.cie facturata       1

1

pio-dsie retrie cutrbuVe

Tc!;|

rper.l ne 71

1 ie

i

1

| GCâi

Gcol

Gcal Gcal

C'.2l

% 1

ț ian

O.!?.'!?

2 70'.

1.502

*i. 11 ■J

3-3

1 •! f 1   1

1  1 . n

•ob

-..■■53

?.l"r

■ .1 f.r.

10 ■

'r -'r

: ?o

137:

mar

,.cr.-5

1.650

922

<26

23 >

13'%

apr

1.291

1.000

593

401

?91

23%

mai

59€

ICO

.V J

2CC.

247?

iun

k.

1'X)

•              1

51

112 1

1 53%

iu'

■■Ci''

- .

?:2

■:V;i i

Toi I- I 13C I 900 1 515 •        2/5 ’    253 22*.

|---—*------------|

Hui '  l.-rO: 902;       j<8    ?31 12% !


2.5'vi 2.300! 1.377    '    ?£3     „>■> | 11^ '

I j 13,000 j ’. ."30 _ _ 5.. A- ' I

Dm ;ct-Iul 1c 1 ?.■'!)(/ ce 'Je.l. SiUDCea] \or 11 destin;’ e țopuiadei. i. •• diferent’ ce 76CQ Gc..î coflsiinriîontor r.onei.Ș’iki.

clemente ol cheltuieli cuprinse :ntaîui-

J CKE>,TUIELF VARIABILE (nmi prcpcrîioiinle <-u C'uiiretite d-3 cucrgle <.vr-:îc;i pixlusc si cuprind              ncc'sure (ie et-er^i? eLctrier., ipa si ;;.’Z rco di. coiuiri.rd > i              ..;c

prcd.tctie, tk‘p;)iz;',n;i de voluzust eete/d <Tc e-tc;',/? ;e.iiik?n cr ri de rrre:; .jj ;kr- c m;u Luii?cr si oțelelor termice)

Conș-jp-riit e.n.er?»e efoc-jcr:

1. i'ertizsrî 12 luni

201?’ r°" 1

consuni energic elec:nc7

Energie produse ir- CT

cor.sjrn specie energie

Energie produsa in CT

consum er.e-c:“ | ek csrir*.

lid ri 2319

•. '.Gcsi

CCth-ILNr

020

1

s-h

Gc:.l

i

13 ! O

. UV

C2.-1<’2

2 291

27,58

3.040

c3.2jo ।

f:-b

tO.927

a ■».-:<.•

37.52 j

2.453

■?2.r-:0 |

. IT' I’

&?.££2

1 25?

37.71

' 885

71 C3i 1

1

48.217

t. 155

41,40

1.291

53.- 46 l

। «iei

31 582

5'31

55,27

608

34.210 !

1 '.in

icecs

102

85.66

212

18.3:-5

1 'Ui

13 682

183

74,76

202

13.1-7 |

14.527

_...    V2.

24.14

205

1 .-.27u ।

_

14.420

246

58.63

252

1 :.f-33

c-ci

29.435

1.117

25,35

'..150

30.3'. •

nov

•6.033

1.C30

27,24

l.78i

43 9j7 ।

dec

72.28?

2.5<’

25.43

2.56G

73 5-3 i

, Tota'

1 :>J.9/.'Q?D

5?o.?: 5

2b:C2

15.5C5

Consumul de energic <;L,,‘.iica realiza patilm ’k. ir-i sn sisie.mii* <’c distributiv a ur.x czittitcti c’e 15.138 Gcal a fost de 530.185 kWli; coitsiiuml specific de -.ne/gie e’ect’icp. renlb. . In uitiuicle 12 luni es‘e de 35,'L>               ;

2. Ch*k jL’II esf/uuîte

Tviâid "orE de ;c-=sr istoric de consum. t;:‘: awi:'?; - c.-rr jaT-'occmatătn dc energie ;e:-’*icf. de 15.365 Gc?d in ten: calele î-’Tjk î pe 5^ metrii. un consum dc er.srrie eîcct’ică d: 5Z4.6Î4 r..

da                i).69            ■''/■.cirj’rki 371.5Ș4 laî. ' Aj-srie ± Fise - e kuid:u:u ;/-.« -•

,?f'r iner-G

Cd'k’î-ic.rd :

uic.d..’ii; reale p in :.p.i de u? c< ?: '’c.-iurtei * de ”.?? c- ld‘ .:u:ît deteiriiir.cie ic 'i'm?. ci’c.e’.țe cb (yv'scn; •'utfe mi-‘ude i> r’ ți’dvz'.c ,'i ■:       ° 6->             »’ * ?r . Jj/ir ?,-■

Ci Cijiîic’i:’: ,ezi.,i:;:.: nouiil<•’•: i/ s” t, :jg’ :: la intr'ie iu ă .: re .nr a ixi7’.

ciati?:;i. pe rițOiei13 de Jirtril: :i|i_'. previi: Cin <•■*.’* \i'.mi!e (spCir-uri.) (Â/.-etaP ți tvvar-.te Cu”- u. i „numit de rircp premii «i ui:! îr-rcgisu ’ r:ic •/. :ci/*e dlkr^nîe'o:' de s/să t'e pc-cizie a „para te' or d e n: 7 51 ■ !?■. •

Toate r ce sie cantiL-ii. preuiiui și chelti’idile du pandur re. uefik îc p: fucrrc CT în p-rrc :iîju lacinratc Ide c'ire Coinprmia Ce Ap’. la ifele pracii :?.tc de c.’trc acer

I. T.e-’LZ.ir: 12 fard

Sitirr.îia eon st: nutri lor de apa reelijnte ii: 20 19 :

: 2019

| pierderi

canal

Energic produsa n CT

rxmsurn apa

consum canal

1

l mc

mc

Gca!

nic'Gual

mn/GeaJ

0/11

1 isn

1    2.157

32-t

2.99-

0.72

feb

:   -.'84

178

2.423

0.49

3,07 :

ti ar

1 459

2'9

1 856

0.79

0.12

sp'

'    -.138

171

1 165

0.98

0.15

mai

1    ' .074

161

561

?.9\

0.29

iun

i 646

97

192

3.33

0.51

iu-

6c4

100

183

3.33

0.54

iîua

514

77

172

2.C9

0.45

sep

i 603

91

246

2.47

0.37

oct

23/

1.117

1.42

0,21

nov

’ .249

187

1.8S0

0.74

0,11

dec

• ^42

213

2.543

0 57

0.09

Total

2019

' 1:>7I'>

2.059

15.133

0.91

0.14

In Anexa 2 fur.cnr.ient-u ea cheltuielilor Jiu ulliincic 12 |u;ii se-.'egasusc:

consum apa : 13716 ric: cose realizat: 43.617 ici

con s um canal: 205 ’’ n 1 c: < :os l rea 1 i zzt: 4.695 lei

C:vt.i:i totale apa-cau.:l !2 lur.i: 49.99 I br ( Ancsa I Fim de f’nnk.incr.t.je - P.eaT'.*1)

Consum un specifice realizate k: 15.122 Gcal jj-icxc la u:rdv.l centr.-leicr (2019,1 :

coi’.t'ujn specific rpa: 3.91 mc-'Gca;

consum specific canal: 0.14 inc Gcai

2. T stima ri 12 h;:;i

Având in vedete oojisinn'.nile specific? de rp -. realizate. starea ue d;ț.iiGiaic a imdekr îninicc de di s: libație ca o vechime de aproape 20 du ■ :ii, si Tptu] ca avand in vedere sib’rtia financiara a seci frații nu sunt prevăzute rerbuit ri de tron re'ne , doar intervenții puncut.Jc. cops idei rar. c? pieidcrlc urisicc piit; rețele se vor menține, in ccl mai bun c?.z, deși esc? posibil — evolueze.

Din acest motiv 1111 estiin .t ce1 puțin mei:tinere?. c'‘nsamarilor specific- de ; p:. si canal Ir. '.ce>5 uivH. Pentru pxducesa c. nîiiâtiț de energie tern..ic” de IJ.jjJ Gc il ;n c„n:ra! ?:e texaice ps jnet.'n. esuiyri'i un consum ce ar- ■. <?c 14.Î92 me (2.12 iei/j.ic)(.\i:exo 2): un consum de can'-l dc 2521 mc (2.28 leinicj:

. v ■.■•.‘zultat n c?i?-tui' k tot" |.: esliniai, ’iiLru ip?-'. -r:| u.-        1     ( ' n ’v.t ' ■. a d: fi ndh m . -

2'Apv.i-iutî;

O’irjrp:r 7 Li:j<: . T n 11 b.

2.)' 9';.020

caz

Lnjrc;?

prrvj.jx? In CT ■

I

corsjm aC iC.’iC gaz

Errer^e pî'CCjJsa in GT-ec^ir.i’rQ

C; ni'in yae-ecihe2520 ;

reahi'ri 2Ct 9

nuc/Gci.! •

<?tini?

'e 2029

1

l.iC

Gcal

(? cal

cx

: ian

421748

2.01

141.OO

3.0.?o

c 23.62 J i

..feLJ.....

332.19o

2.423

139:9?

2.453

3-13.347

"■■'.ar

251.452

1 S56

1411.33 1

1.385

2e5 557

apr

165.345

1.165

1i?;38 i

1.201

183 831 I

mai

<31.-09

U31

144.51

608

37.859

iu."

23.990

192

151.32

212

32.016 i

iui

27.047

133

1 -7.79 i

202

29.385 .

rug

2C.090

172

151.65

205

31.033 '

sep

37.058

246

15-0 81 ;

252

33.058

oct

18'.O12

1.117

144.18

•' '50

135.303 :

no

233 219

1 ,c90

141 55 !

' .781

252.976

dcc

366.511

2.543

144.14 i

2 5PZS

37T735 1

Total 201 r.'

232G

<•) U/ fN • O Lf> ' -

142.37

15.665

2.130.231

i5.i3i

Ccr.svrj.il <L g*? ty.ehiii i\ lizat :n 20’.9 a *><1 de 2.155.233 rac gr.z r întru livratei in sisteLUil <••„• distribuție ; i::xi ccntitali de I?.1jS Gcd: -ccns-mul specific da gaz m.îsn rcalhnî h cl’ir.elc 12 lu-ii ii iod de J-12.37 iitc.'Gzal :

2. ÎJsdniari Z2 luj'î

T i ii 2 n d co n i de re;; 1 ■ z ? i i 1 e a tu. I t i > 2019. r?5 ./.■>; tun ț: ftn i nt p rr? -.<i i c > :>a c. a: n ■; â ■ i i de cr.e : gic te rin i că d c 15.665 Gcai in centralele cennicz pe gaz. iuet.ti. un consun*. de gnz jneia:-. de            ..reg-rr.

i.hmIîi- ckj cHitipairre !,75 hh. cKff.'ialti 3,992.851 !c:. ( Ancxn l rh V-rhiiioniar? -top e)

                       :        : t propc vciii'c c::                          v îl;;

•-.*.{?:> ti r.'rc? in ftc?c :t'’uc n *• :r.i.rzspocCv -.ie > jji'.t;. nu. ti. si •}?£." î.o-:i ;•.’ic ci nh rr,?:i nccs-uvi: si inspir., o?.- 1»’2E :?cuka e!iberr<.oa cri J’cc i?i b;doiucrlvi Ic; *<■)

..) Che!c::hl!h rtutc.i'dr

Referitor ir ch.:!t ik-lile c.: reprimii./ revizii ian: -a • i/l r-rh recele si putem ’-..pcit.. ace<e cheltuieli .serviciului (pxsîmi; se va realiza h aceleași condiții tehnice) astfel încât rc- c-.i.a punerea in pericol a continuități: tcrvhiik ycure dienîi.. In ul-.ir.icle 12 luni .‘nit'te; a h<.t nevoit;: re se limiteze la renucicivc tuturor j-oriilcr ci defec ti.mi Io: ^penițe in sistem io retrls’.e'i'vl repar ril-jr plrnificste r.iotr aî de lipst; recirsclar i’inr:-ci..]\'.

Cheltuielile nk'-leride ?•-prinse in prepunerer de p’-et tui cx .it c-e :nin:«:iul realizat de os'a sc.:ieîUe m •h'iinenr petut'v :n< n! in ere? iu lv.3ici.rjiu: si t.-i du ’K^esiO-iiJc uc •epaiatii :r.:ad in vedere c;: 11 • c ■? 51 ” -i □ iz ent sit u a t ■ p fi n cr- ?; nia :i u o per in i te.

Prin nm’.îTj chcliuidile cu /tr.tS'JiL .?c.ur.. re v. explt; tr.": u I>rt j,;o:jase la ' ;j<nv. , hi . htade rlo rea i.c. liz ta in ul!îr,.~e 12 luni 'je3l./.’2 lei.

 • ••      ' £’■ t-              ’• 2               i.ivi.L-'h iJi-'hii 2. u'P • -.iiica’i m- “...'■

 • 7. '.o; -j. zei-.iciul e:..:ji.., p. i .: ^2. Cudivi .bl. j'u. , .               . e. rsn r.f? ::-u ie.1’ ..1

, : •Î.IU'OCI

țoi/iOp                   • Hkw           •’? i'f; u u\cJ XT.’Jr: wii’ăd-- : a. -p i'ș

• ’S'.: ;     :'ii» ^X"UC, iC['-'.'l •< ■;        . j Cp O’VPC-. .VS|:,l'.’.O”

ZCjL'99'O :’’P E '«••" !ă::î; ( ,-'teului ??;î ?'.s? p"?; (U|jia.id wrujcruirp’Jdj

•(C-:p;?7 V_. J j | 3; r I ; . “P A IC LCjaUl LCl *>p '2-i.i.rZ.fîJ.l l lld               aiUlSG 1:1

?.;czrj.n'.] ?p în:*.'d iiiaiindotf ' ijuo’SiKo iuz> aiitr.TXj sc.r tjj rncu rin u.in? oii.nsj.iy.il 'mo-UUi ?5 i’u?p; ui aj(?n|o.i.t a? :p pijnn j.jjjuc'jc.iodp pip.’.țu ’ ■crc.iisiZo.tuț a.iiiuoucoa-tocitpi pzț|e':- [uy/onioa țjț

J9‘k3i'

ZO'IF'9

S t/053

($'ipui va_) leao/.o?

i S2 i’J. i’

C9 99 7

ao'pw:

(VAl«;s;i 1239.^1

, 5<3$‘OZ:- G

pi? 7 I OZ'9

99rtC8 9

(!8|j ii^irfloip ie:oi ;

i QOOTL

! CQO 7t

r

. f'?

ieo’

••? !<D

<\$ m

; cn

l'“

i

OOP 93__

V9Z 3

1

Geog) sjezjjj’i; Qi?ii;ueo

•leog) ©icpjgid

99991.

H?Z'0£

© jncjjjsip.'podsuej’ ap .nwSISlS UI ețBJAȘl GlEillU?O

6L0Î5 JOjiJEZițcaj e?eq cd ! sndo.id hj-!* ;î&jj

6LG«:

■cri <|. ;o]!|9!n;iâ^o ezec, sd ieziră, isoo ap i?jd

Z.O^TO'SZ l$qoJdr?

’SJC

. pjiss? i:juiz?:d ai oiui.ri jnanc op aripjijurn ;s n;i:.'ț[du ?D;nO|e;r.pj .^i.iap.iaid ‘sndo.id i'ipij

7i^n/î*37rjJjpqîuYs -eiuus w i:siîj.ni jîîoj i? □.pjuipsd i;j •%< ?p yjo.id op c’03 0 cț.ize\o:c! u ojjol toinuoj uSauc r| in|np.id jn-c.O|C;i ut (;,) 9 iu’ ,\ dea 700c 99 -rj 3SHKY injiTaipjQ :s [ i’?ur.:Li?g ‘sțiiuj A i.:nr.tj ’[!! A 900U aJP ?î£ ’JU Ot' '1Ii? -icji,!api>Aa.!;I

3 LP-IJ

(c.toundoj^ - o.rjțnouw’punj op nsij j i^ouy)

■pi <’?*'■’ SP Pucl 'iipoyj 410.. un rjȚjnzo.: ■' :.to|iicrtBba oțiir.iqu;irQ;.’ uy-uzo.: Yj.î O8î’S9? nJ[! D ;'1T1 ’6*‘6’££9 I '‘ISO pîjoi [njso^ lî'feuire ap 0£ ,\ip?;Iso.i •in|r;îoiA.W3 vu.j.tgni-S.io "'P IuZ-aojg ibudszoJ rp ]nr:țunu Tunați 5i.iup.s op poioi p-pi’-oj ;i”ri3«iîo g-s ■<?[ Otec !sj 089l 9P si.r.:r.;t7ț ; na aninai inp’îi tjpî v-, Jvîsmo 15 r.toa Pl|-uir6[QE; |.6C •.iu no ?T?qoidH ‘iî3I'.c.’?ț oif.’o’.io no o.îJiuaiuqo an oiiqrid |npiA.u>$ ii-uuod n.ounj ap inpiiE;^ ezco u;

itiiUcT ;.Hi«!ij02 •■[

C3:.n*|cs op Qv cpijuinu un ajiiioc p’nij iț.iu^s ap "ipito; i’..uuod uaiaundojd Xp^auaB :o;oMip -i"JCO<Ț.uad ] a.1120 uip) VSHI 2 !> '.iCTiaunai 0.120 uip nrjyiqcs Q£ pnios.i.?d op .neti:nu mi jnzc..a.i<I 0.112 pii’iîițoos rmt.i’țuvSio piozo-id țn '6[Ct-1. i 'G£.' i6c 'Ui 1JH tlP-d I2îr.[~s rnpAiit r.o ț$ -?.T.‘5c_q inidioîjȚip; itip iî;74']n.iiu?a i.ric*’-S ui :nu.:.ri aLS.sa«a no ©.royjov.n;': cp oț-qn? iii|ri.'',!A.i3'Ț; i2aiv.ivȚucS.i0 na ijp,;co •o.iu^Sia «i iJl-isius; cp ji ccrmainrpicaj ;fot nu rnjuiirs.io'! 110

ivpncs.lâ?' .13 djîj?5ȚÂîel’_3 (<[

a'i:a’i.?;?yzr,:'‘-ui h ■ :ai.i-' i un o:-.ij o^cco;ua: uqnpr..i. 3 r croanp iiur.rsoii vzojodî i;ț v? puiMapisnos j’l COO'Si Î3I ifvCiî “i ;P ;i: ai«L-.:i:sa jîoj nc rauiiiaip a;.--ou ': ?.i?oiirq ariijoi^uioj na ijciin’rotp ir           15 'jc-iizccuii ...i a=:p:ni;cip ipuodn?               ț]o.,4Țj.£3 a’.]’1-

Ve.ii'.u I pic-Y- T:: î •. c ii. j’c ' z". 6icrir.'J’

'Vp.l - 2 (p i -      ■*■ 2(G i.

C(;;) = Ci r, tot t* g!c -'02.dc:ri'i .j ..      .

ripj = preiau) i ^îi-. it'îJ yc. v ere : e.:e?Jei .c::ricc;

C'd) - cct ce uezvcîtar 7,r.o:!e.nizaieC.- C7.T.'ur .c: z.

A rezaltr.t o creștere d.c preț cL la 2J-I.CS ie?C\:T h <<',66 k-7Cc. I (un TV; i rcsi^edv kc k;

290,h 5 Ici/Ccnl (TVA i;ud.vj). Ir. 63-i,8< iei/Gcal (TVA inclus).

Propuneica ia in calcul pierderea reali, pcrciJcie termice de 17.2% iccpcetiv 2665 Gcal si un consum specific de gaz met. r. de ]42 :nc pentru o Gcal Mvrat.i ir. rețeaua de distribuție.

Dje Anexa l - Fisa de fundamentare si cbser a ca creșterea jireîriui (fura TVA) este de 230.58 ici/Gcai si se compune din : ciesteiea clieliuieliloi va.iabile cc 163,29 lei/Gcal ci creștem a cheltuielilor fr e cu 67.25 Ici/Gcal.

in princip') cres-.cixa "retului la g_z ( cu 7G?A ) si crcsurea consumului specific de combustibil Ia producere' en^rgid termice ( de la ‘32 Ir. 1 ,2 mc'Gc.'.l gaz metanj este principalul fac.or dc ere ".ere u cost arilor, ecnr.’.buind ia creștere.- nruul-ji cu 147,6 ki/Gcn! (din crestei e trir.ki de 162.29 lei Gc;>i J:.t.t ce cheltui.Ide v;-.rj;'.b;:e)

i<e::orek.reci prc’ulvi dc vonz.ue h ciK’ Cia ierinic' eu cheltuieliE de preJuciie ;e..le ;i ev. cr«.:.;ik siciesivc a’e proiuri!i..-r 1;; combustibil si <..r..rgi„ precum si la mai-rii pr:r.;e. !i:,.ic:-hilc s; cesturile ,'cii^i Ji i lunea, nv condus iu anul 201° k:. ncir.ivjlmva unei pierderi de 2.53?.5y.J lei iuregictrila <ic t’.eiiviir.ta.; de f unu zare a ;*nei termice.

Prezentele propuneri du piercri și tarile au in ied ere asigur ..r.:C l’ancticr.Civii :„rvkiu’u: de clij?‘i..;t;’re cu energie termicii în condiții de siguranța $i normal:1ate.

Pentru a :e e'.ic.entm iii mod transparent s: corect evoluția preturilor in timp, in anex: nr. 3 ,al;.satu. prezeiit.-jr. o situ.:t;e con;par..ti’ a ? costurile" '.nrejistrmc da iu, la dita ultime; mizări .aNRE ? prukilui local laporîaie la costurile ce urmcaza ii inragis:rata in acest moment 1 . nivelul serviciului public d? cdimcntaie cu energie termica iu sistem centralizat m Municipiul Fagaras

In concluzie, s'-ieiLmi aprobare': tarifului' pr-tului locid d juntizaic              i- ...

ce»v'rr.lizat: exclusiv pi-miuctic in cogcncraca in crantur.i de :«r rr.' T\‘.’. . respectiv 8     ‘

KiCiil (i । .'i mc-i'.'.ij

Serviciu! Public cL .-ilimentarc cu j Termic ■ r?ircc;or General.

iitn. Ciprii::’. Te -n 1                          f

VIZAT

'UriiCITlUL FAGr-AA

FiSA Du FDNDA.Z-NTARÎz

a preturilor/ ifiifslor locale !s eAerr

trj'ii’.icj preduce c

! rr i cri

f

l

1

ELE' .EHTq CE C HELIU El:

Prav '■ r.

C-rt.ULS

TCiă; lei

Tolai creste-j fxa de creljl ayotal

lei

lai/GCcl

1

2

3

1

CHELTJ.ELI V.1RIAEILE

4.331.33C

333,18

p

1

1

1

Ccnious linii tennologic

3.932.S51

300,22

crc-r’ie electrica

378.544

29,12

Apa brut > sau pi Pirita ta

49.901

c.£5i

A11< cl eltciel. 'ecccețpz 0.17 ej’c.-G.ou'c)

0.00

II

CHELTUIELI HXLoincare:

1.338.199

141JC

1

s) Cheltuieli mate-iale

204.250

15.71

'■.a la-laie

3D.D03

(■ mc-r.ca.'e

trede^enl^ -

clneltu :<*!■ pa.*tru p-olazl a itie^.u •:

'■20

Energia e!-clica

-eccral-i i'i ețj.e

2.503

•epar ,':!!•-cc jtatsceresi

Sl-iC: f:C*l2Sl2n

<-.nE se.. icii ewc; tale fie! :-:i

155 530

rn;?.'.                      c .'iaca-ar.

137 300

oniieiocnt-$ cxi.-i

prctucol, r4clare $■ pt.n'iclal, l .ud. z.sițj'jian CT)

SBn-’ci t-rzarE

250

posta si Ic cdCibu Picați

18.000

■Llle c^e'-ii-el mg ișn a ie oin c.ire:

18.CG0

16.000

b) Ciulluie!! Cu munca vie

1.633.949

725,69

i

c             2.

980.369

o! !--° Irt

CUi ■ c -—• ________________________i

653.580

fc.’-d sonaj

rt?AS (5.2%)

FOK'D DS ACCIDENTE Si 8SL!

"R2EESlQt'A^ < 0.25 . p han-'rggi

l--

t

Fi’JL^SS (0.8!>%)

for.c ce garantare ? creanle'prsaitin^h f" 25c J____________________

i

alte chel lu ie ii cu munca ic yir.t 2SiC-ct.'1?5 c} Cheiiuialr :jn<-:;<;iare

l

!

GhiUdci' Totjlc (1411)

3.TPCJ8.”

'.r’4,5o

। 1

5 ol H (£• i u )' pierd 'ir c i. «/I ■ 11

1.000

V ।

Sote de dez' M-.are 3 <

VI i

van'tvri obcir •to JiPacii -!u i'-: •• nrod care, Lar.spc t Arisu-.c. i>

’ IK i

7.1 ,CU

Al

De Uita le l’vraw ;Sc !) -

,3 "CCI

•Ut । jr:i'lTi. (Vi :        •Uc-ț

•.            's

ft-. j ।

r.îrc’iic*

55 3 i'VAi. .ui.1


.tli°


FUNOMiEPTATvEA pnncîpaiek>r etemenîe da chahuic!; p-JW.rut snorgta termica produsa pe baza ch c^zc naturcte


Reaiizt;! in ultimele 12 luni


Prcl/Uinf actual

(uHiinn fundamentare

। aprobata ca AN RE)


ckeUuKdi corelat | cu realizările Gin j u'iunela 12 luni


2

4

‘<*1

■<1î

f-

‘ •-/

V-

■■•■Lîi.ir..’ nerscn^l

/IO1

61

30

2n?fciie cuinpr'.al. (produse) (Gcal/an)

13.138.4

30 761

15.665

En'Si’jte li .'rata (GcdHn)

12.553,3

28 000

13 000

M;.dj a combus-Jb. v'ut

qaz inelari

caz inelari

nnz imlaa

Ci>n:;um sp;cuier, i combustibil (mc'Gca'}

i:..?

C;<.)b'j5ijbil necacnr (.nc/an)

2155283

4 06C 1100

2.230.2C1

?i 4 r.i ;Jiu combustibil (lei/mc)

1.79

1.052

»

'r.'Oc,:.. GOmiUSiibil (Ici)

^.3^5.25(1

4.272 210

C.       anuda pierderi (Gca!)

i/urijjj

2.76’

...2£'15|

ir; r? jja-clsui (3*j) JisLi ibu.'c rețeta .ermice

G23.S30,<1

374.037,12

1.264.735,0-1'

mutilat n am ia-a oi ordon distribuite - Ceai

2 575.1G

2.764

2.C65

~ i'iKrgit i .imica r:.n noz pierduta ir> rolele

244.C3

7; 14.08

474,6G

îi ’ 7 re i • :lc c trie a ac’iva (k WFi/G ca!)

355

27.00

35

Cr.teu.n Cj cnfrc.to nts "i.cn activa - |<wh

530.185

s.0.G2u

548.614

. ' 1. rgk ubcv.c? a..'1-va

0.051 .

0.57

Gor. .-twalenr^ c.v .’nta el rclnca (Io-)

47 0.2-0

:;?rcr

Ce i..i.im sr-îdfi: de apu potabila /bruia

0.01

0,35

D.ni

'?dtr,i.|,,i dr t p:t ootabJ i rcrula (mc/an)

13 HG

HI /(>/

14.122,77

? p’.at'.lc /t.uta (Ri/iiic)

3.18

1,35

3

Cr r.-JÎrx'i'.î j pJlabii-'; (Li'

13317

M.J i7

15.133,0.*!

Cci.sunr -r-rci.ic c.‘n~i ^pa uuacs>

6.11

0,14

C t . m rnn.aî ।. ap i potabil; f PruU. -inc

2059

2.130,6

IT.ÂC n-.l (ki.-'i.tc)

< ;ori'r.;vi|n:’.re crnalicăre ( lei ț

<o l-n r-M ,w< CM ^7. i

— - -----

■ .- .

• • i>r u

£-ui- ii: m 'dir |ij!->ar hrul

3059

- 766

4.530

r< nd ' ■■: c'ctri rmr4

1 i0> 184

____________i <92 bO )

1 ■'■54 GK>r -"Z

• •- *1 .♦* '    * ' ■


■•I2AT

:v c.o


,j:J!ClriUL. FAG. RA PRiMaA

c-iLia-dG ccnpa.iTdva a :.vo?Jti3i cxkhicr si             <c «î.C'.uceie ~e u-ar/ .xrt

cisiribetia pentru iJeteirnir.rres vekfiiCr ioc?ia


''

i0,1

»

FAnir.i.-. mxC.vLLTuILLi

Fisc'.zari dli.rcla 12 tur

ia>i2*.1?x!ez2ljl9

_            .                       1

•' ev ttr . pepus

Tcla        ।

unltjf

TOsil ’"L

Toii cres.e'i f?;s ce '•le’ul a-vel

tei

I&'7Gc3î

le.

__leir'Gc=l

“ 7

__

l_L

A

5

6

CHELTUIELI VARIABILE

<My$,725

334,37

•:.331.3&6

s

I

Comeustirx tehnologic

3.8b9.250

307.27

3JM2.851

378.544 ’

i

hJ . c.

G3     (C> C |

lOl, -fc!hJÎ Icn। r%> Ki|

£ne'C'-. electr, ce

292/63

23,26

AtJis vrute S5U petrec

.^.312

3.65

<l£?.PS1

>•, le chcim-țli ;-cc z-> r,:.- J-.17 C:CiD/C;CulC)

0.00

0.00

II

CHELTUIELI FIXE dn ca-e:

1.501.51S'   119.55

---1

•—X

1 >

:o co i+- ■co i. J -»l KQ W Io :tO‘

1/1/a

I

A

a) ChBliu,aii lariale

^00.335

31.87

15.711

l/sterinle

31 8?2

30.000

.Air n ti za i v

-------.. __

r

rada ier1?                                  <

i

J t

f 1 J r

Cl'Vlluich pg"lrL‘ prOlClt'iâ A-CdiulLl

O el

120

c:ier?ie electrica

'C£Zr«x ni rc^iu

3E9

2 50C-

lepjrc’ji execute oe iert

I

■SlLi.it si că.-::et£-r

I

-le • gr.-icii ee: jislt, ce Ieri.

2P5 903

155.520

I

cm care.                   cc’âDOQ •

171.972

137.380

I

ccirisioene si o.io --ri

Gr:.G39

protocol, reci s mc si put* O tale ( rid. .Asie ueri CT)

-Z'vio. ooncaie

250

250

?usb si telecoiT.sj'i :-3i i, ’;9.C<2

-8.QD0

Alte che tuieli materia e a.r care.

112.051

16.000

112.051

-c.cco

I

t) Cl'.elluieli cc munci» vi«

1.101.134     37,67; ; .€33.5/9

>      . w tf

1 t

i

SSlșrii

585.462      t-15.61

980 339

CAS r*.£ -J

1302.851      :24/1

853.530

'ond 20mo. țC.5t'J

117.2C5      .9.33

FN<5țn.2V)

69.193

5.5'

rOSD DE ACCIDENTE 5 50_

F-^nrFR’OH .1 - ' n Țfr;.: n. e?ir c?r/-

26.407

p.n

0,00

-------- — ------- - - - •

.‘FNU.-.SS (0.85%)

loi .c cesa'en>3:e a c-eo.iieljr sjil -jals 'O 21%'

0,00

i

a ;e cheltuieli ca -iunea ie cont 20t2- cL<56 cJCnelluieli Liri-irulîi'e

r3fCD

0

r

‘ ■ !! .

Cheiruteii Te'tlă (!*li)

%/. । C, ..14^

.;S      ’

.'50,525

_7'.!.:!

| ;V |

^roit        perde e (VI lllj                 -2.J.5.599

1.CC0

t ’ i

Go'a ce oeîvnitci e

r

i ‘

1 !

Vc.tilu i ceti.tl. o <frn ar'l’vifx'O de (tre upiie. rar.zp t!l fi: i!' li'

.335

r:..>5

__

Ci •> ci c •n . ri c < • ’!

1 1 1.

5 i’1 o

-- ■■

• « ■ . *

- « / ■-, ▼ •

■ • a :./ 5 !

2.006

),1 l I ' 'A '. U(J' J^r.S5 I :î

3   L t. r" L'h1 DAîv‘ tb11 AJx3

. ’.nr:k > srîfcxi îoc'iîo h* energia termica urodvr»? centralizat


VIÎ.Z.T


MUNICIPIUL. 1-ACMit.iS


Cil.f? Et :FN7t DF CHHLTijlEU

EXPLICAȚII Chel x teii                     j             Propunlts 2C2O             1

0                      1

1 ;l €M£1. .’OI-zl h:'.ei&',F'i.E

^.331.?»^

; CoiiVjiri.iMi Ic: iro. oțjic

gaz {contrac’, furnizare)

_3 902.<15lj

3/a b44'

5r. nr- a i.|->irrc

en. electrxa {E'ectrca 1-urm-a re)                      [

•{%<> bluln :.:ki i'i-.l-oiaU ;i|>n cnn.il

apa-canai (Aoa-Cana: Sibiu)                         1

49.9911

r       0 f <«. a UF LI F>X = Hait Vf ■

Lcsa.irf>

1

1

. • .- r .✓ -

ao.oon

.imun

;jaLuri<i!e jî: v.explou’.aro                              1

f

combustibil {motoriu bu-doexca^ator pentru lucmri contractate lorii si benzine- 2 autoulilila'**)

16000

matinale serv.nxplcatare (motoriile achiziționa.c in scopul exoc’jlarii lucrărilor pe rețeaua de dislribulie ).

15000            ■

ț

i> Ui ii । . it-ci'« ni .Jiului

1>n.7i'ii in r- >j.t

taxa emisii pcîaanii . achitata conform legii (ANR^f 1120

r.;>zrniii cu.anfc execulâife in regi?proprie

2.500

■ i

S >>;.;□ Ui i- tw-Cul'.l î sk 1 -m

■'.iz- cfirci.l'.rl

i

. !. > b?> ric:!j ■      .late.-r1»           1                                                                                       ’i! 55.^0

1

----1

cin cale -ctcilvrc ii crk.bur.jro Izrti:                             *

r.-l.-ibmari1                                 ....              ____________________________j             ____________

1272GO

■.

|GNCîR veriiic-re cazano termice centrale si supape

L

12.600,

Iveri.icare s> ccridicare ccntonte ce masurat           •

L                          . .. i

53.7 au;

icontract <Jc sccurilric- in inunca RSV7I si SSM

11.1C0I

lANRE -contribui®                                 ’

4.573!

| - e rv is 'og i sl'ca sec u ri t a Ic                                    i

845.

birclica ;.i ..ra^riLiii: du cuib? juie

7,2075

1.700

i s xrv ic ac pi a ton rc i mp ri m a r i a                                t

.; ___

rirvicii nformauce si a<1 mini stare platforma

1.800.

țevi reparații cazi.ne                                        ।

1.644

■r.cancarc tuburi oxigen ri acelilena

I

1.915>

1 |r,lrvilri-jr-j b-..?UO«JXU<ivsittjr                                         »

. _2.4S«j

:

jservis întreținere echipamente birou, ocl'iz iii si |rcinc8<c?re stinge toare: achiziții ecnpamenie de lucru si prctoc’.ia muncii, ptep'i de schimb si seivis a.rio. eoni rad d ; protetic si paza . sa Iubii late

37 3i-:>!1 FUNC/WEHTARE

VIZAT

riUh'ICirii.'L. FZ GAR \3

PR1 [■.'.> R


.h'.'-'t! '.ocpis Ja enj.Ciia termica produsa centralizat

corruijRne ..i onarvi!

------------------------------------------------------------------r-----— .   ----- i 1

r

'i pi o. ne»!. i -d.w -» pu5l«Ci1<»l<'

: ir :|. A-.-M >rai CT)

... ______ *

iv «ii turcite

corrisioane brjnccrs (cmiiiiri OCR . | cerciiț«ne)        '

CI

ri-iu:c‘ ;on ninic<T-i

servicii po; ta’e {PosH Romana). tclcfoiiio fix.i si i

13.000

«mobila .'internei; TVekcin)                             *

, ’ Ic c' jJIv- 'li rriaU mlb* ■■«■>

” 0(j?

iimpLUl HL ;, ienj'.’.îi din c<za-tc ;

impozite Sncal.i Min. l-rrpras ffara lax;., foiosinla clădii’            •’S.IMX,

L •, iVil.1J। i f.i ;>m<- n; i . r. 1'., h

i

' •’                   ri’inc.» V.:

F îZ'ii

cc’lar» de incac-are con’crm legirZatiei (Lr^oa nr.1b3.'?O1 ?)

9âO.3G5|

! CAS |2C\)

contribuliite salariali or țjcîernte AMAF conform docteralii o-

653.530!

<CAî>i. inr. o

i

%

■.ilf. llil

1

.i>nh'i.? .ucu jnicr r.i <rln

.......  ...    .                                     J

f

!

j

----- J

1

Z- '          'iaii Trni

1

...

iiiilr iK- «.•>.' Iu !!« klh,

.      .I-.'huJ c'iTrUi (iH!)

)         C/5fi3.C'.S

• ‘ ,,JiU               )•'                  l v! Iii)

i             1.003

•■         . na              3'»

1

'. 'r ni- uri <Â 'i ■ >i ■’ o d« । <•«.! i vi '■ ->X

G.170.5C5

- r; j/’ik.-'n

I

■ii-- .il-idl' mv'.'iJC k rtlicn

I ___ ____________»______

_