Hotărârea nr. 54/2020

HOTĂRÂREA NR.54 din data de 26 februarie 2020 - privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie te

ROMAN IA

JUDEȚUL BRAȘOV
CONSILIUL LOCAL FĂGĂ

z

Strada Rept.n'icii, Nr. 3, 505200, Tel; OCMO 268 211 313. Fax<p040 Web: www.prjrnaria-ragaras.ro, EinajT secretariat@prinaria-fagârâ

Xr '*»

HOTARAREA NR.54             • «j

din da tu de 26 februarie 2020

- privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tclmico-edilitarâ specifică aferenta sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de

Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.7082/25.1)2.2020, raportul Serviciului de utilități publice nr. 7082/1/25.02.2020 se supune spre analiză .verificare și aprobare darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv infrastructura tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energic termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în M unici piui Făgăraș,

Caracterul urgent este determinat de faptul că serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș are un caracter continuu și implicit, prin comunicarea notificării S.C.ECOTERM S.A prin lichidator judiciar, de încetare de drept a relației contractuale cu elienții racordați la sistemul centralizat dc încălzire din Municipiul Făgăraș, respectiv cu furnizorii de utilități și servicii din cadrul activității curente, ca urinare a deschiderii procedurii de faliment, de comunicarea S.C.ECOTERM S.A.prin lichidator judiciar, cu privire la emiterea Deciziei de Concediere Colectivă nr.4/24.02.2020 care vizează salariatii S.C.ECOTERM S.A, ceea ce determină posibilitatea de îndeplinire a activității specifice la parametrii tehnici și de calitate impuși prin lege,

HCL nr. 213/2.6.08.2019 privind aprobarea Strategiei de Termoficare în Municipiul Făgăraș, HCL nr. 258/2019 privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere dc transport, distribuție și furnizare a energiei termice , aprobarea Studiului de oportunitate , aprobarea Caietului dc sarcini și a Regulamentului Serviciului Public dc Alimentare cu Energic Termică îr. Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș pentru activitățile dc producere dc transport, distribuție și furnizare a energiei termice , precum și a formei dc gestiune, Avizul AN’RSC nr. 2378918/28.03.2012 privind avizarea prețurilor locale pentru producerea și distribuția energiei termice, de către SC ECOIERM S/X Făgăraș, jud Brașov,

Potrivit prevederilor art. 5 lit.d) și w), ari. 92 alin. 1,2 lit.f), ari. 108, ari. 129 alin.2. lit.d). alin 6 lit.a), alin 7 lit. n), art.287 lit. b), ari. 362 alin.l. an.580 aliii.5, art.581 alin.2, an.5 89 alin.2 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, ari. 1 alin.2 lit.h), art. 3 alin.2, an. 4 alin. 4, an.6. an.8, art,9 art.22 alin.l, 1AJ, 4, art. 24 alin.l, lit.a), art.25, art. 28 alin.2 lit.a), alin. 5 și alin. 6, art.29 alin. 14, art.33 alin.l, 3, 7, art.36, art.38 alin.2, art.42 alin.l lil.b), alin.4, ari.43 alin 5 ,6, 7și 8, ait.44, an.49 din Legea nr. 5I/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modificată și completată, art. 2, art.4,art.8 art. 11, art. 17 alin.l, art.25, ari.26 art.28 și urm., ait.32 art. 35, ari. 37-38, art.40, ari.42 diti Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energic termică, pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu energie termică; Ordinul nr. 92 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului dc sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică: OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,cu modificările și completările ultrioare; OUG nr. 53/2019 privind aprobarea Programului multianual de finanțare a investițiilor pentru modernizarea, reabilitarea, retchnologizarea și extinderea sau înființarea sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică a localităților și pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006; OUG nr. 81/2003 pentru modificarea unor reglementări privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței și asigurarea fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și gazelor naturale pentru populație, precum și unele măsuri pentru întărirea disciplinei financiare ; Ordinul ANRE nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activității de mentenanță ; Ordinul ANRE nr. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare: Ordinul ANRE nr. 28/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului de alimentare centralizată cu energie termică; Ordinul AMRSC nr. 343/2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor dc repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum, Ordinul 1121/2014 modificat de Ordinul 3.411/3817/2019 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 20 14-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizai către populație.

Luând in considerare art. 129, alin (2), lit.d), alin. 6 lit. a), alin. 7 lit n) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ,

In temeiul art. 139 alin. (I) și (3) lit. g) si ale art. 196 alin.l lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Re

Art.1. - Se aprobă darea in administrare a serviciului public.de alimentare' cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv infrastructura tehnico-edilita aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul I ăț


Public de Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș cu sediul în Făgăraș , str. Teiului nr.22A,jud. Brașov. C1F 41910739.

Art.2. - Se aprobâ Contractul cadru de administrare a serviciului public dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș, conform Anexei nr.l parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă încheierea contractului cadru de administrare a public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data 02.03,2029.

Art-4. - Infrastructura tehnico-edilitară ce formează sistemul dc alimentare centralizată cu energie termică al Municipiul Făgăraș, inclusiv construcții, instalații, echipamente, dotări specifice și mijloace de măsurare destinate producerii, transportului, distribuției și furnizării energiei pe teritoriul UAT Făgăraș, aparținând domeniului public și/sau privat a| Municipiului Făgăraș se vor preda spre administrare și exploatare Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș,, cu sediul în Făgăraș , str.'Ce iu lui nr.22A, jud. Brașov, CIF 41910739, în baza unui proces-verbal de predare primire. Anexa nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Cerințele serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat in Municipiul Făgăraș sunt precizate în Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Municipiul Făgăraș, și în Caietul de sarcini aprobate prin HCL nr. 258/2019.

Art.6. - Se aprobă ca prețurile practicate de Serviciul Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș să fie ccic avizate de autoritatea de reglementare competentă conform Avizului ANRSC nr. 2378918/28.03.2012, până la obținerea unui nou aviz.

Art.7. - Se aprobă alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru acoperirea integrală a diferenței dintre prețul dc producere, transport, distribuție șj furnizare a energiei termice livrate populației și prețul local al energiei termice facturate populației de către Serviciul Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat ;n Municipiul Făgăraș.

Art.8. Se aprobâ alocarea din bugetul local a sumelor necesare pentru acoperirea pierderilor induse dc prestarea serviciului public de producție, distribuție, transport și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț.

Art,9. -Sumele prevăzute la Art. 7 și Art.8 se vor acorda în baza documentelor justificative înaintate de operator, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.iO. - Serviciu] Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, are obligația de a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare, sub rezerva anularea hotărârii de dare în administrare a serviciului cu anularea de drept a contractului dc administrare.

Art.Jl. - Pentru obținerea licenței. Serviciul Public de Alimentare-cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș este obligat să facă'dov&jă'că deține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare derulării legislația în vigoare pentru activitățile specifice acestuia.


 • Art.12. - Se împuternicește Primarul Municipiului Făgăraș să semneze Contractul de administrare a serviciului public dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • Art.13. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, sc încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

 • Ari.14. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privirc la legalitate.

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 14 voturi pentru,__abținere,__împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -14

Prezenta hotarare se comunica

icx Dosar ședința

icx Colecție

iex Prefectura

tex Primar

icx Secretar

icx. Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică

lex.Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

icx. S.C. Ecoterm S.A.

lex.Direcția Buget-Finanțe

lex-Compartirnent Reiatii cu Publicul, Arhivă

Cixl: F-ȘO

ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV


— — — -- V — ---— - -w- — — z .           —

MUNICIPIUL

Ci.kji» 1 • .• •       i4, < • u .?<jull;c> : i.»i t

W» t». w/.v » ii »   » t         x . • >. iifn. ul: ..i r<,.nti


mexanr.l la HCL nrj^ 2020

Con traci cadru de administrare

Nr... din data de ...2020

încheiat in baza HOL nr. 213/26.08.2019, f ICI. nr. 258/2019, HCL tir. 291/2019 și HCL nr. /2O2D

CAPITOLUL 1 Părți contractante

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul in Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , juc. Brașov .telefon/fax 0268.211313, CIF 4384419 , legal reprezenta’ prin Primar d-nul lua. Sucaciu Ghcorghc în calitate de proprietar, pe de o parte, denumită »n continuare Autoritate contractantă și

Serviciul Public de Alimentare cu Energic Termică in Sistem Centralizat in Municipiul Făgăraș. în Făgăraș , str. Teiului nr.22A, jud. Brașov, CIF 41910739, lega! reprezenta’ prin Director general D-nul Țcțiu Nicolae Ciprian în calitate de administrator, pe de altă parte,

CAPITOLUL II

Obiectul contractului dedare în administrare

ART. 1 - Obiectul contractului îl constituie :

• Darea în administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiu] Făgăraș, respectiv activitatea de pro du cer, transport, distribuție și furnizare agent termic , către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică in Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, prin îndeplinirea sarcini.or și a responsabilităților cu privire ]a prestarea propriu-zisă a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat pe raza administrat iv-teritoriaiă a Municipiului Făgăraș, în conformitate cu obiectivele autorității contractante, cu respectarea în Regulamentul Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Municipiu] Făgăraș, și în Calciul dc sarcini aprobate prin HCL nr. 258/2019.

’ Dreptul și obligația dc a administra și exploata componentele infrastructurii tehnico-edililare ce formează sistemul de alimentare centralizată cu energie termică al Municipiu] Făgăraș. -ar-, 24 alini lit.a +art. 25 alin3 și 4 din L51/2006

ART. 2 - (1) Bunurile și elementele componente ale sistemului de alimentare centralizată cu energic (ermicâ ce aparțin domeniului public și/sau privai de interes loca] al municipiului Făgăraș sunt prezentate in Anexa nr. 3 la prezentul contract și vot fi puse ta dispoziția serviciului pe bază de proces-verbal de predare primire , Anexa nr. 4 la prezentul contract

ART. 3 - Serviciul de alimentare cu energie termică în sistem centralizat face parte din sfera serviciilor comunitare dc utilitate public și cuprind loialitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de inicrcs economic și social genera] desfășurate ]a nivelul Municipiul Făgăraș, sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităților administrației publice locale,în scopul asigurării serviciilor publice de alimentare cu energic termică.

ART. 4 - în desfășurarea activității Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiu] Făgăraș, va respecta reglementările în vigoare privind legalitatea activității de producef."transport, distribuție și furnizare agent termic» Condițiile de lucru, de exploa.are a vehiculelor și de exploatare a infrastructurii, precum și condițiile privind siguranța și protecția muncii.-

ART. 5 - Activitatea Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiu! Făgăraș SC va desfășură pe raza teritoriala a municipiului Făgăraș.

ART. 6 - Obiectivele autorității contractante sunt;

 • a) protecția sănătății populației și a mediului înconjurător;

 • b) responsabilitatea față de cetățeni;

c)) asigurarea calității și continuității serviciului

 • d) garantarea respectării drepturilor și intereselor utilizatorilor serviciului public dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • e) administrarea eficientă a bunurilor aparținând sistemelor dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat proprietatea Municipiului făgăraș

 • f) utilizarea eficienta a resurselor energetice

 • g) asigurarea continuității serviciului public de alimentare cu energie termică ;

 • h) protecția categoriilor sociale defavorizate

 • i) accesibilitatea prețurilor la consumatori

 • j) nediscriminarea și egalitatea de tratament a] utilizatorilor;

 • k) transparența, consultarea și antrenarea în decizii a cetățenilor,

i) asigurarea siguranței în funcționare și calitataea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

ART. 7 - Categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de operator în derularea contractului sunt următoarele:

•  bunuri ic publice puse la dispoziție de către proprietar către Serviciul Public dc Alimentare cu Energie

Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș în scopul executării Contractului, prevăzute în Anexa nrl, bunurile de natura domeniului public nou creat sau cele existente, dezvoltate și modernizate cu subvenții pentru investiții dc la bugetul loca] sau central precum și cele realizate de Serviciu în conformitate cu Programul dc investiții și care, la încetarea Contractului, revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, proprietarului;

* bunurile dobândite în cadrul Serviciului cu acordul autorității contractante rezultate prin folosirea surselor de finanțare proprii ale administratorului serviciului și nu numai, în condițiile legii, utilizate dc acesta în scopul executării Contractului și care, kt încetarea Contractului, revin ce plin drept, gratuit și libere de orice sarcini, autorității contractante.:

CAPITOLUL 111

Dispoziții generale

ART. 8 - Autoritățile administrației publice locale își asumă nemijlocit prestarea serviciului public dc alimentare cu cncrgie termică în sistem centralizat și toate sarcinile și responsabilitățile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finanțarea și controlul funcționării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și administrarea sistemului de utilități publice aferente

ART. 9 - Pe durata hotărârii dc dare în administrare în conformitate cu atribuțiile ce Ic revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale își păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor proprii de dezvoltare a serviciului public și a sistemului public dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și dreptul de a supraveghea și controla modul dc desfășurare a serviciului cu privire la: a) respectarea și îndeplinirea obligațiilor contractuale asumate de Serviciu! Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

b) realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare și dezvoltare a SACET precum și modul-de administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia:;

c) modul dc desfășurare a activității privind repartizarea costurilor energiei termice în coadominij; d) urmărirea elaborării, realizării și implementării programului dc ecmtorizare a SACET.

ART. 10 - (1) Transportul public local se efectuează cu respectarea ansamblului de reglementări care contribuie la îmbunătățirea siguranței rutiere referitoare la condițiile pe care trebuie să la îndeplinească mijloacele de transport, infrastructura rutieră, persoanele cu atribuții care concură la siguranța circulației și ceilalți participant! la trafic.

 • (2) Operatorul este singurul responsabil de siguranța și confortul călătorilor săi - Anexa": la 0.13 1/2019 (3j Călătorii și bunurile acestora vor f; asigurate de Operator pentru consecințele accidentelor de trafic. în acest sens. Operatorul are obligația dea încheia și menține valabile, pe toată durata Contractului, polițe de asigurare pentru asigurarea călătorilor și a bunurilor.

CAPITOLUL IV

Termenul contrariului

ART. 11 - (1) Durata încredințării gestiunii serviciului public de alimentare cu energic termică în sistem centralizat, respectiv a prezentului contract dc administrare, este dc 10 ani.- ari.23 alini lit.b dir. 0.1121 (2) Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent de modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol a] serviciilor dc utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice.

 • (3) Subdelegarea de către Serviciul Public de Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș a gestiunii serviciului/ur.eia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice este interzisă. Subcon trac tarea de lucrări sau servicii conexe, necesare furnizări i/pre stării serviciului/'uneia sau mai multor activități din sfera serviciului de utilități publice, se face numai în condițiile prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice. - ait. 29 alini 4 din L 51/2006

 • (4) Cesiunea sau novați a prezentului contract este posibilă numai în cazul divizării, fuzionării ori înființării unei filiale a operatorului, cu respectarea condițiilor contractuale inițiale și cu aprobarea autorităților deliberative ale unităților admiuistrativ-tcritorialc.- ari. 29 alin. 1 2 din L51/2006

CAPITOLUL V

Nivelul preturilor Modalități de plată

ART. 12 - (l) Pentru efectuarea serviciului, Serviciul Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș percepe dc la utilizat ori? beneficiari prețul aprobat prin HCL nr. 95/2012 până ]a data aprobării noilor prețuri/Gcal.

 • (2) Prețurile locale de furnizare a energiei termice Sunt aceleași pentru utilizatorii de energie termică, în condiții similare dc furnizare. - f.rt.4C alin.8

 • (4) Prețurile pentru serviciile de alimentare cu energie termică în sistem centralizat trebuie să asigure executarea unui serviciu dc furnizare, producere, transport și distribuție agent termic la un nivel suportabil pentru beneficiarii acestor activități, denumiți în continuare utilizatori, precum și realizarea unui serviciu în condiții de caii late,i autonomie și independența financiară.- art. 2 aliiiS dir. 0.66/2007 ART. 13 - Nivelul prețurilor locale la serviciile publice de alimentare cu energie termică practicate la dala semnării prezentului contract, aprobate prin HCL nr. 95/20’2 sunt cele prevăzute în avizate de autoritatea de reglementare competentă conform Avizului ANRSC nr. 2378918/28.03.2012, până la data obținerii unui nou aviz.

 • (2) Prețul local pentru populație este ur.ic, indiferent dc tehnologiile sistemului de producere, transport și distribuție a energiei termice sau de tipul combustibililor utilizați. Diferența dintre prețurile iocale ale energie: termice și prețurile locale pentru populație se alocă din bugetele autorităților administrației publice locale-art.40 alinQ din 1.325

 • (3) In căzui în care furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile dc livrare, având ca efect majorarea prețului energiei termice produse, autoritățile administrației publice locale pot aproba recalcularea corespunzătoare a prețurilor locale și, după caz, a prețurilor locale pentru populație, începând cu data primei livrări făcute la noile prețuri, fără modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente dc cheltuieli și a cotei dc profit, cu avizul operativ ai autorității competente. - art.40 alin 10 din 1,325

 • (4) Consumatorii de energie termică din spațiile cu alta destinație decât cca dc locuință dintr-un condominiu plătesc prețul local. - -ari.40 alin;' din 1325

AR.T. 14 - î 1} Acoperirea financiară a diferenței dintre prețurile locale ale energiei termice și prețurile locale pentru populație se alocă din bugetele autorităților administrației publice locale în baza documentelor justificative prezentate dc operator, peniru căzui în care autoritățile administrației publice locale aprobă prețuri locale ale energiei termice facturate populației mai mici decât prețul dc producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice livrate populației,.- arl.40 alin. 9 Din I. 32.5+ ai~.3 alin.4 din 0.1121 modif

 • (2) In cazul în care autoritățile administrației publice locale ne cuprind în bugetul local sumele stabilite potrivit alin. (4) sau nu efectuează plata acestor sume către furnizorii de energie termică potrivit programului aprobat prin buget, furnizorii de energic termică sesizează Ministerul Administrației și Internelor. In baza ordinului comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice, direcțiile generale ale finanțelor publice alocă bugetelor locale cotele defalcate din impozitul pe venit, cuvenite acestora potrivit legii, numai pentru plata obligațiilor către furnizorii de energie tei mi că, până la lichidarea obligațiilor respective. - art.3 alin.5 din OG 36/2006

 • (3) Suinele prevăzute în bugetele locale, conform alin. (1), se pot acorda in avans de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale furnizorilor de energie termică pentru populație, în vederea:- art.5 alini din OG 36

aj finanțării constituirii de către producători a stocurilor dc cărbune, păcură și de combustibil lichid ușor pentru șezonu] rece, inclusiv pentru cheltuielile dc transport aferente constituirii acestor stocuri;

 • b) achitării în avans a consumului de gaze naturale de către producătorii dc energie termică furnizorilor de gaze naturale, numai în situația în care contractele încheiate prevăd astfel de plăți, iar achitarea în avans conduce ]a obținerea unor prețuri avantajoase ale gazelor naturale achiziționate.

 • (4) Valoarea deconturilor justificative pentru alocarea efectivă a sumelor acordate în avans pentru producerea energici termice furnizate populației se va deduce lunar din avansurile acordate potrivit alin.(3), urmând ca regularizarea definitivă a avansurilor acordate potrivit prevederilor alm. (3), pe baza deconturilor justificative pc luna decembrie a anului curent, se va face până la data de ) 5 ianuarie a anului următor, respectiv 15 aprilie, pentru avansurile acordate pentru perioada 1 ianuarie - 3 l martie a fiecărui an. - art.5 alin2 și 3 din OG 36

 • (5) Sumele acordate furnizorilor de energie termică, prevăzute la alin. (1), sun' virate de autoritățile administrației publice locale, în termen de 15 zile de la prezentarea deconturilor justificative, în conturi de tip ESCROW, deschise la bănci de furnizorii de energic termică. Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. CD din Ordonanța de uracntă a Guvernului nr. i'5/200; privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele acordate în avans furnizorilor de energie termică, prevăzute la art. 5 alin. (1), sunt virate de autoritățile administrației publice locale, în termen dc 15 zile dc la prezentarea estimărilor justificative, ;ntr-un cont de tip ESCROW constituit cu această destinație, deschis la bănci dc aceștia, și virate, după caz, producătorului de energie termică șt furnizorului/furntzonlor de combustibil.- ail.5'1 din OG 36 -art.27 din O.i 121 modif

 • (6) Sumeie acordate in avans potrivit prevederilor alin. 2 lit. b) pot fi virate de către autoritățile administrației publice locale în conturile furnizorilor dc gaze naturale care le vor utiliza exclusiv pentru aprovizionarea, cu. gaze naturale producătorilor de energie termică, nurm-i în baza unei convenții de justificare a avansurilor încheiate intre unitatea administrativ-*.erilorială, furnizorul de energie termică, producătorul de energie termică și furnizor;)] de combustibil.- art.5’’ l din OG 36

ART. 15 - (]) Acoperi rea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și-furnizare a energici termice pentru populație în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităților administrației publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităților administraliv-leritoriale. - art.5A2 din OG 36 • art. 26 alini Ih.bj cin 0.1121 modif

 • (2) Prin derogare de la prevederile ar. 58 din Legea nr. 273/7.QG5 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pierderile prevăzute la alin. (1) pot fi acoperite și din excedentul anual al bugetului local înregistrat la încheierea exercițiului bugetar.

 • (3) Sumele acordate operatorilor economici din subordinca autorităților administrației publice locale care prestează serviciile de producție, transport, distribuție și furnizare a energici termice destinate populației sun', folosite numai pentru compensarea costurilor legate de prestarea acestor servicii și a pierderilor înregistrate conform alint 1). Compensarea nu trebuie să depășească suma necesară acoperirii totale sau parțiale a costurilor înregistrate cu prestarea obligațiilor serviciului de interes economic general, luându-se în considerare veniturile relevante, precum și un profit rezonabil. -art.8dinOG?6

ART. 16 - Procedura de implementare a măsurilor prevăzute la ari. 14 și art. 15 din prezentul contract este regelementată în art. 2 8 din Ord inul 1121 .2014 modi ficat de Ord inul 3.41 1/3817/20!9 pri vind aprobarea Schemei dc ajutor de stat acordat în perioada 2014-30 iunie 2020 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populație în vigoare la data semnării contractului.

ART. 17 - Pierderile tehnologice anuale în sistemul de producere, transport, distribuție ș; furnizare a energiei termice din SACET se aprobă de autoritatea administrației publice locale implicată, având în vedere o documentație elaborată pc baza bilanțului energetic, întocmită dc operatorul cart are și calitatea de furnizor și avizată de autoritatea competentă. Pierderile tehnologice sc vor determina la programul anual d serviciului/activității, având in vedere sczonabilitetca acestora. - art. 6 aiin8 din 0.66/2007

ART. ÎS - (1) Stabilirea .ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor locale pentru operatorii furnizori/prestator; de servicii publice dc ai im cutare cu energic termică, exclusiv energia ternii că produsă în c o gene rare se realizează pe baza propunerilor opcratorilor/operalori’or economici și sunt supuse avizării autorității de reglementare competente. - art. 2 din.2 • art.7 din 0.66'2007

 • (2) Propunerile privind prețul local al energici termice, înaintate de operatorii serviciului public de alimentare cu energic termică, vor fi aprobate în termen de 30 de zile dc către autoritățile administrației publice locale implicate.- art. (: al in.3 din O.66/2007

 • (3) Prețurile și tarifele locale pentru serviciile publice de alimentare cu energic termică se pot ajusta, de regulă, la un interval de 3 luni, cu avizul A.N.R.S C., pe baza cererilor de ajustare primite dc la operatori sau operatorii economiei, însoțite dc documentația de fundamentare a costurilor. - art. 13 din 0.66/2007 (4) Nivelurile de preț sau de tarif local pentru serviciile publice dc producere, transport și distribuție a energiei termice se determină pe baza analizei situației economico-fi nanei are a operatorului sau operatorului economic, precum și a influențelor reale primite în costuri, determinate dc evoluția prețurilor și a tarifelor în economic, precum și de cantitățile livrate. - - art. 13 din 0.66/2007

(5) în căzui în care, după stabilirea/ajustarea prețurilor și tarifelor locale, furnizorii de combustibili și de energie electrică modifică prețurile de livrare, având ca efect majorarea prețului energici termice produse, autoritățile administrației publice focale pot aproba recalcularea corespunzătoare a prețurilor, începând cu data primei livrări făcute ]a noile preturi, (ară modificarea nivelului costurilor celorlalte elemente du cheltuieli și a cotei dc profil, eu avizul operativ al autorității competente.- art. 15 cin 0.66/2007

ART. 19 - <1> Stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu energic termică în sistem centralizat se relizează prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților adrninistrative-tcritoriale, cu respectarea metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare competențe, respectiv conform Ordinului ANRSC nr. 66/2QG7 cu n'.odificărilc și completările ulterioare, în vigoare la data prezentului contract.- ari. 43 alin.5 din 1.51

(2) Peniru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice, cum sunt eliberarea acordurilor și avizelor, verificarea documentațiilor tchnico-economice, expertizele tehnice, scrviccul instalațiilor de utilizare și altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operator: și se-aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-te rit un ale. Aceste servicii se facturează și se încasează separat de către operatori. - art. 43 alin 8 din 1.51

CAPITOLUL VII

Drepturile părților

SECȚIUNEA I : Drepturile operatorului:- art.32 din L 325 * art.36 din 1.51

ART. 20 - Operatorul are următoarele drepturi:

 • ♦ să încaseze diferențele de costuri raportate la Art. 14 și ari. 15 din prezentul contract.;

 • • să încaseze tarifele aferente sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • • să desfășoare activități comerciale legate de vânzare a-cumpărarea energici termice, prin exploatarea capacităților de producere și a rețelelor termice;

p să solicite stabilirea, ajustarea și/sau modificarea nivelului prețurilor și/sau a tarifelor de transport, distribuție și/sau furnizare a energiei termice și să încaseze contravaloarea energiei termice furnizate

 • • să stabilească condițiile tehnice de branșare sau de debranșare a utilizatorilor de energie termică la instalațiile aflate în administrarea lor, cu respectarea normativelor tehnice în vigoare și a reglementărilor emise de A.N.R.S.C.;

 • * să utilizeze terenurile și alte bunuri aflate în proprietatea unui teiț, cu respectarea prevederilor art. 37 alin. (3) și (4) din Legea nr. 51/2006, pentru a asigură funcționarea normală a instalațiilor pe care Ic administrează și le exploatează;

 • • să aibă acces, în condițiile legii, la instalațiile interioare ale utilizatorului de energie termică, conform coniractelor/convențiilor individuale de furnizare, on de câte ori este necesară intervenția ]a acestea;

 • • să presteze activități de informare, consultanță sau să execute lucrări de reparați: și reabilitări la instalațiile utilizatorilor de energie termică, în condițiile convenite cu aceștia, în scopul creșterii eficienței și utilizării raționale a energiei termice;

 • • să conteste, în contencios administrativ, la Curtea de Apel București, în condițiile legii, actele emise dc autoritatea de reglementare competenta sau de autoritățile administrației publice locale.

i) să utilizeze infrastructura tehnico-edilitară a sistemului dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat. în condițiile stabilite conform hotărârii de dare în administrare, ca un bun proprietar;

kj în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către autoritatea contractantă, conform legislației în vigoare, se pol adresa instanței competente.

1} să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract in cazul modificărilor și a condițiilor tehnico-economice care au stat la baza încheierii acestuia

m) să asigure furniza;ea/prcstarca serviciilor de utilități publice la 'imita de proprietate, conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

SECȚIUNEA II : Drepturile autorității contractante; - arl9 al;n2din 1. 5-/2006,

ART. 21 - Autoritatea contractantă are următoarele drepturi:

 • a) să convoace pentru audieri operatorii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea unor deficiențe apărute în executarea serviciilor respective;

 • b) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea sen.-iei ului;

 • c) să invite operatorul pentru audieri, in vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu utilizatorii serviciilor;........

 • d) să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea prețurilor și tarifelor serviciilor de utilități publice propuse de operatori, în baze mctodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit cutnpclențeioj acordate acestora prin legea specială:

 • e) să analizeze, să verifice și să aprobe documentațiile justificative de stabilire,ajustare si modificare a prețului propuse de operatorii în corelare cu reglementările în vigoare vizând asigurarea ratei suportabil• tații costurilor pentru utilizatori

1) să verifice și să controleze periodic modul de realizare a serviciului alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

 • g) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire ia furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii de performanță șt continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat;

 • h) să sancționeze operatorul în cazul în care acesta nu operează la nivelul indicatorilor de performantă și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;

 • i) să refuze, în condiții justificate, aprobarea prețurilor și tarifelor propuse de operator;

 • j) să rezilieze prezentul contract în condițiile și situațiile prevăzute de clauzele contractului, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați și/sau pot solicita motivat emitentului retragerea licenței de funcționare

k)să coordoneze proiectarea și execuția lucrărilor de investiții, în scopul realizării acestora într-o concepție unitară, corelată cu programele de dezvoltare cconomico-socială a localităților, de urbanism, amenajare a teritoriului și de mediu;

])să elaboreze și să aprobe studii de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu energie termică în sistem Centralizat cu respectarea cerințelor impuse ce legislația privind protecția mediului în vigoare;

m)de a modific?, în mod unilateral partea reglementată a contractului din motive excepționale legate de interesul național sau local;

l)de a stabilii programele de reabilitare, extindere și modernizare a dotărilor existente;

m)dc a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico- edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu energic termică în sistem centralizat și/sau prin asociere intere om uni tară:

njde a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public;

o) de a contracta și de a garanta, în condițiile legii, împrumuturi pentru finanțarea programelor de investiții din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu energic termică în sistem centralizat.

CAPITOLUL VIII

Obligațiile părților

SECȚIUNEA I: Obligațiile operatorului:

ART, 22 - Operatorul arc următoarele obligații:- an.49 din L51-32 din L 325

 • 1) să asigure montarea, funcționarea și verificarea metrologică a echipamentelor de măsurare a consumului la branșamentul utilizatorului, în conformitate cu normele tehnice în vigoare;

 • 2) cc a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărârii de dare în administrare

 • 3) pentru obținerea licenței, furnizori ieste obligat să facă dovadă că deține toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare derulării Serviciului, prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile specifice acestuia

 • 4) răspunde pen In;-daunele provocate utilizator ului de energie termică din culpa sa în condițiile stabilire prin contract și, în special, dacă:

 • - nu începe furnizarea energiei termice la termenul contractat sau nu livrează energia termică în condițiile stabilite în contract;

 • - nu anunță utilizatorul de energie termică din timp cu privire la limitările sau întreruperile programate pentru lucrări planificate;

 • - după sistarea furnizării energici termice cerută de utilizatorul dc energie termică, nu reia furnizarea în primele 3 zile lucrătoare dc la primirea. în scris, a notificării privind încetarea motivului sistării;

 • - nu respectă parametrii de calitate contractați pentru energia termică furnizată;

 • • în relația cu beneficiarii serviciului va aplica prețurile in conformitate cu politicile și cu hotărârile adoptate de către consiliul loca!

 • • va presta serviciul dc alimentare eu energie termică în sistem centralizat respectând cu principiul continuității;

 • ♦ va presta serviciul sistemului de alimentare cj energic termică în sistem centralizat in conformitate cu indicatorii dc calitate prevăzuți în Regulament,

 • • va respecta standardele și cerințele de siguranță și securitate prevăzute în prezentul contract și în legislația din domeniul sistemului de alimentare cu energic termică în sistem centralizat;

 • • de a realiza investițiile în legătură cu prestarea serviciului sistemului dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat

” va asigura activitatea de mentenanțâ a bunurilor și componentelor aflate în exploatare astfel îneît să se realizeze un serviciu calitativ și în condiții dc siguranță și securitate .

’ va asigura lucrări dc reparație ori dc câte ori este necesar, în caz dc accidente ori alte cazuri de avarie a infrastructurii predate, conform prevederilor legale și a celor stipulate în Regulamentul și Caietul dc sarcini al serviciului, în vederea asigurării continuității și siguranței prestării serviciului public

 • • va înregistra toate reci a maț ii Ic beneficiarilor indiferent de calea dc primire a acestora, direct prin telefon/fax, pe adresa poștală sau adresa electronică, într-un registru special pentru reclamați i ''Registrul de Ruclamații1'.

 • • este obligat să răspundă reclam ații lor scrise ale beneficiarilor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea lor, în conformitate cu legislația în vigoare

 • • să dețină pe durata prezentului contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de de alimentare cu energie termică îr. sistem centralizat eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare

 • • să mențină condițiile impuse pentru acordarea licenței cât și a altor avize., autorizații necesare pe durata prezentului contract

 • • are obligația de a ține o evidență contabilă distinctă pentru activitățile și serviciile care fac obiectul prestării serviciului public dc de alimentare cu energie termică în sistem centralizat din prezentul contract sau sunt asociate acestuia, precum și pentru orice alte activități și servicii care generează costuri și venituri neasociate prestării serviciului public, în conformitate cu normele contabile și fiscale în vigoare ° are obligația exploatării, întreținerii, reparării și modernizări: sistemului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat și a echipamentelor existente și viitoare aferente acestuia, puse la dispoziție de către autoritatea contractantă.

 • 0 să respecte prevederile licenței, caietului de sarcini și ale contractului de delegare a gestiunii;

 • • să asigure continuitatea serviciului public de alimentare cu energie termică;

 • • să respecte indicatorii de performanță aprobați dc autoritățile administrației publice locale;

 • • să asigure transparență loială în ceea Ce privește calcularea facturilor pentru serviciile prestate;

 • • să întocmească anual și să urmărească bilanțul energiei termice, aferent fiecărei activități prevăzute în licență, avizat de autoritatea competentă și aprobat de autoritatea administrației publice locale;

 • « să solicite desființarea construcții Ier și a altor obiective amplasate ilegal în zona de protecție, precum și a celor care nu respectă distanțele de siguranță față de construcțiile și instalațiile ptoprii aferente activităților prevăzute în licență;

 • « să furnizeze autorității administrației publice locale și autorității naționale de reglementare competente informații privind activitățile prevăzute în licență;

 • 4 să asigure securitatea set viciului public de alimentare cu energic termică și a SACET;

 • • să asigure accesul ncdiscriminaturiu la rețeaua termică pentru toți utilizatorii de energie termică solicitanți;

 • • să țină situații contabile separate pentru fiecare activitate reglementată Specifică serviciului public dc alimentare cu energic termică, conform prevederilor legale;

 • • să asigure stocurile de combustibili și piese de schimb, în așa fel încât să respecte principiul continuității serviciului public dc alimentare cu energie termică, în orice condiții;

 • • să elaboreze proceduri/instrucțiuni specifice activității proprii, în conformitate cu prevederile legale,

 • • să aplice normele de protecția muncii specifice Serviciului public de de alimentare cu enetgic termică tn sistem centralizat

9 să utilizeze bunurile prevăzute în prezentul contract, numai pentru asigurarea Serviciului public dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat

• în cazul în care sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă ta reducerea activității, să notifice dc îndată acest fapt autorității contractante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității serviciului public dc transport persoane prin curse regulate.

 • 9 să asigure accesul organelor dc control ale autorității contractante la informațiile privind executarea Serviciului public de transport călători și modul de exploatare a mijloacelor de transport, a infrastructurii aferente și a bunurilor puse la dispoziție.

 • ♦ să restituie autorității contractante, în deplină proprietate bunurile în mod gratuit și libere de orice sarcini

4 în cazul încetării contractului din alte cauze decât prin ajungerea la termen ori forță majoră, să asigure continuitatea prestării serviciului public, în condițiile stipulate în contract și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, până la preluarea acesteia de către autoritatea contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de la data notificării încetării contractului.

 • • să încheie contracte de asigurare pentru infrastructura necesară desfășurării activităților, în conformitate cu legislația în vigoare

 • ♦ să plătească despăgubiri persoanelor fizice sau juridice pentru prejudiciile aduse din culpă, conform prevederilor legale și/sau contractuale, dacă acestea nu sunt acoperite prin polițe dc asigurare;

 • * să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economicoTmanciare, altele decât cele de interes public

 • • să încheie cu utilizatorii / beneficiarii contracte de furnizare a energici termice și convenții individuale anexă la contractul dc furnizare a energiei termice, după caz cu respectat ea prevederilor Ordinului ANRSC nr. <183/2008 privind aprobarea Contractukmcadru de furnizare a energiei termice

 • • alte obligațiii impuse de legislația în domeniu.

SECȚIUNEA Ii: Obligațiile autorității contractante : art.9alin.: din L51

ART. 23 - Autoritatea contractantă are următoarele obligații;

 • l) să asigure gestionarea serviciilor dc utilități publice astfel încât să fie respectate obligațiile specifice de serviciu public:

 • 2) să elaboreze și să aprobe strategii proprii în vederea îmbunătățirii și dezvoltării serviciilor de utilități publice, "utilizând principiul planificării strategice mul ti anuale;

 • 3) să promoveze dezvoltarea și.-sau reabilitarea infrastructurii tehnico-ed iii tare aferente sectorului serviciilor de utilități publice și programe de protecție a mediului pentru activitățile și serviciile poluante, 4) să adopte măsuri în vederea asigurării finanțării infrastructurii lehnico-edilitare aferente serviciilor;

 • 5) să consulte asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a modalităților dc organizare și funcționare a serviciilor;

 • 6) să informeze periodic utilizatorii asupra stării semeților de utilități publice și asupra politicilor dc dezvoltare a acestora;

 • 7) să medieze și să soluționeze conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre părți;

 • 8) să monitorizeze și să controleze modul dc respectare a obligațiilor stabilite în sarcina operatorilor cu privire ta: respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea periodică a tarifelor conform normativelor aprobate dc autoritățile de reglementarele exploatarea eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciilor, realizarea investițiilor prevăzute in în sarcina operatorului, dc asigurare a protecției mediului și a domeniului public, asigurare a protecției utilizatorilor;

 • 9) să respecte angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în administrare a serviciului 10) să asigure resursele necesare finanțării infrastructurii tehnico-cdilitarc aferente serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale;

1 ]) să păstreze, în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public.

12) să urmărească dezvoltarea și modernizarea sistemului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, precum și modul dc administrare, exploatare și menținere în funcțiune a acestuia;

CAPITOLUL IX

Autorizații și licențe. Proceduri interne conf reg

ART. 24 - (’.) Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș arc obligația dc a solicita și de a obține eliberarea licenței în termen de 90 de zile de la data aprobării hotărâm de dare în administrare sau, după caz, de la data semnării contractului de delegare a gestiunii.

 • (2) Pentru obținerea licenței, Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică in Sistem Centralizat în Municipiu] Făgăraș este obligat să facă dovadă că dețin toate avizele, acordurile și autorizațiile necesare derulării serviciului, prevăzute de legislația în vigoare pentru activitățile specifice acestuia.

 • (3) Operatorul arc obligația să dețină pe durata prezentului contract toate autorizările necesare pentru exercitarea serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, eliberate de autoritățile competente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

 • (4) Licența poate (i suspendată sau retrasă dc către autoritatea dc reglementare competentă.

 • (5) Pentru realizarea tuturor activităților cuprinse în serviciul public de alimentare cu energie termică printr-un SACET se acordă o singură licență.

ARI. 25 - Operatorul va întocmi proceduri interne .'instrucțiuni specifice activității proprii, în conformitate cu prevederile legale și cu Regulamentul și Caietul de sarcini ale serviciului.

CAPITOLUL X

Interdicții. Condiții de debranșare, deconectare

ART. 26 - (1) Pentru protecția instalațiilor de producere și a rețelelor termice se interzice terților, persoane fizice sau juridice: - art. 33 dit; L325

 • a) să amplaseze construcții de orice fel în zona de siguranță a obiectivelor SACET,

 • b) să efectueze săpături în zona de siguranță a obiectă clor SACET fără avizul prealabil a] operatorului;

 • c) să depoziteze materiale în zona de siguranță a instalațiilor;

 • d) să intervină, în orice mod, asupra rețelelor termice.

(2) Se interzice orice intervenție neautorizată asupra grupurilor de măsurare a energiei termice. - art.26 alin. 5 din L325

ART. 27 - (]} Debranșarea totală a instalațiilor interioare de încălzire și/s&u pentru apă caldă menajeră ale unui utilizator tip condominiu se va face în următoarele condiții cumulative:- ari.30 din L325 a) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale;

b) anunțarea operatorului care arc și calitatea de furnizor și a autorității administrației publice locale cu 30 de zile înainte de debranșare.

 • (2) Deconectarea unui consumator oc energie termică dintr-un condomimu se face cu respectarea următoarelor condiții cumulative:

 • a) acordul vecinilor de apartament, atât pe orizontală, cât și pe verticală;

 • b) acordul scris al asociației de proprietari, exprimat prin hotărârea adunării generale, asupra intenției de realizare a unui sistem individual de încălzire;

 • c) anunțarea, în scris, a operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.

(.3} Debranșarea unui utilizator de energie termică, altul decât ce] de tip condominiu, se realizează cu anunțarea operatorului care are și calitatea de furnizor, cu cel puțin 30 de zile înainte.

 • (4) Deconcctările/dcbranșarilc prevăzute la alin. (l)-(3) nu se pot realiza în timpul sezonului de încălzire.

 • (5) Decoiiectărjle/debranșăi ile prevăzute la alin. (i)-(3) se efectuează numai de către operatorul care are și calitatea de furnizor, în termen de maximum 45 de zile de la data solicitării, după verificarea documentelor care dovedesc îndeplinirea condițiilor cumulative impuse.

 • (6) Cheltuielile de deconcetare/debranșarc sc suportă ce către solicitant.

CAPITOLUL XI

Relații contr actuale

ART. 28 - (1) Contractul de furnizare a energiei termice se încheie, la nivel de branșament termic, între operatorul care are și calitatea de furnizor și utilizatorii de energic termică.

(2) în cazul condominiUor, contractul de furnizare a energiei termice, la solicitarea operatorului care are și calitatea de furnizor, este însoțit de convenții, încheiate de acesta cu fiecare consumator din condominiu, alimentat prin același branșament termic, cu respectarea prevederilor din contrackd-cadru de furnizare a energiei termice.

(3) Contractul de furnizare a energiei termice și convențiile individuale trebuie să prevadă clauze privind accesul persoanelor autorizate pe proprietatea utilizatorului în scopul preluării informațiilor de la aparatele și dispozitivele sistemului de repartizare a costurilor.

ART. 29 - Proprietarii apartamentelor individuale situate în imobile de locuit tip condominiu, care sunt deconectate de la rețeaua de alimentare cu energie termică, plătesc o cotă-pane din cheltuielile cu energia îcrmicâ consumată pentru încălzirea spațiilor aflate în proprietate indiviză, proporțională cu cota indiviză.- art. 38 alin.2 dinl.325

ART. 30 - Conlractul-cadru de furnizare a energiei termice, respectiv convențiile individuale anexă ]a contractul de furnizare a energiei termice utilizat de Serviciu] Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul făgăraș în relația contractuală cj beneficiarii, asociații de proprietar, după caz,este ce] aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 483/2008 cu respectarea drepturilor și a obligațiilor reciproce reglementate de acest act normativ

CAPITOLUL XII

Contorizatea utilizatorilor și repartizarea costurilor

ART. 31 - (1) Este obligatorie montarea grupuri lor de măsurare a energiei termice în punctele de delimitare' separare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte, convenite între părțile contractante. - ;;r(. 26 din L325

 • (2) Grupurile de măsurare a energiei termice, montate în punctul de de li ni ilare.''se parare a instalațiilor din punctul de vedere al proprietății sau al dreptului de administrare ori în alte puncte convenite între părțile contractante, fre parte din rețelele termice ale SACET.

 • [3) Achiziționarea și montarea grupurilor de măsurare a energiei termice in vederea contorjzării la nivel de branșament termic într-'Jtn SACET revin autorităților administrației publice locale prin Serviciul Public dc Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș

 • (4) întreținerea, repararea, verificarea metrologică și înlocuirea grupurilor de măsurare a energiei termice în cazul condominitlor intră în responsabilitatea operatorului serviciului. Costul acestor operațiuni va fi evidențiat distinct în prețul energici termice.

ART. 32 - (1) în cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentați printr-un branșament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor ce costuri și stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociației de proprietari/locatari, în baza mctodologici-cadrti elaborate de A.N.R.S.C.- ari.29 din 1.325

 • (2) Repartitoarele de costuri fac parte integrantă din instalațiile de utilizare aferente proprietății,

 • (3) Montarea, întreținerea și exploatarea repartitoarelor de costuri pentru energia termică, atât pentru încălzire, cât și pentru apa caldă de consum, se efectuează numai dc către persoane juridice autorizate de A.N.R.S.C.

ART, 33 - Calendarul de respectare a termenelor asumate pentru finalizarea comorizării la nivel de branșament termic și montarea repartitoarelor dc costuri pentru consumatorii de energic termică individuali, condițiile de derulare și sancțiunile în caz de nerespcctarc a dispozițiilor pentru finalizarea contorizăfilof la nivel dc branșament termic, contorizărilor individuale și repartizarea costurilor, precum și termenul și condițiile dc aplicare pentru prețul binom al energiei termice se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.- art.31 din 1.325

CAPITOLUL X11J

Finanțarea serviciului dc utilități publice

ART. 34 - finanțarea cheltuielilor curente pentru furn iz are a^pre starea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor și, după caz, din alocații bugetare - art.43,44,50 din 1.51/2006

ART. 35 - Veniturile operatorilor se constituie prin încasarea dc la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate și. după caz. din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate dc către operatori a costurilor prestării serviciului

ART. 36 - (l)Ftnanțarea și realizarea investițiilor aferente sistemelor dc utilități publice se fac cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiui următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul colectivităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edililare aferente;

 • c) întărirea autonomiei fiscale a unităților administrativ-tcritoriale pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciilor;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantare) unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edili tare aferente serviciilor, in condițiile tegii;

 • C) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare ia calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului,

 • (2) Finanțarea cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investiții publice ale unităților administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice, se asigură din următoarele surse:

 • • fonduri proprii ale operatorilor și/sau fonduri de la bugetul local, în conformitate cu obligațiile asumate prin actele juridice pe baza cărora este organizata și se desfășoară gestiunea serviciilor;

 • * credite bancare, ce pol fi garantate de unitățile administrativ-teritoriale, de statul român sau de alte entități specializate în acordarea de garanții bancare;

 • • fonduri ne rambursabile obținute prin aranjamente bilaterale sau multilaterale;

0 fonduri speciale constituite pe baza unor taxe, instituite la nivelul autorităților administrației pubhce locale, potrivit legii;

° fonduri transferate de la bugetul de stat, ca participare la c o fi na nț a re a unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum și din bugetele unor ordonatori principali de credite ai bugetului dc stat;

 • • fonduri puse ia dispoziție de utilizatori;

 • • alte surse, consti luite po tri v i 11 egi i

 • (3) Obiectivele dc investiții publice specifice infrastructurii tehnico-edi li tare aferente serviciilor de utilități publice, ce implică fonduri de la bugetele locale, transferuri de la bugetul de stat sau fonduri comunitare, promovate de autoritățile administrației publice locale ori, dupâ caz, de asociațiile dc dezvoltare in torc om unit ară având ca scop serviciile dc utilități publice, în numele și pc scama unităților administrativ-teritoriale membre, se nominalizează în listele anuale de investiții anexate la bugetele locale, respectiv ale asociațiilor de dezvoltare intercum unit ară având ca scop serviciile dc utilități publice, după caz. și se aproba odată cu acestea prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrațiv-teritoriale sau, dupâ caz, ale adunărilor generale ale asociațiilor respective.

 • (4) Obiectivele de investiții menționate la alin. (3) se realizează cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea și aprobarea documentațiilor de execuție, a prevederilor legale în vigoare privind autorizarea executării lucrărilor (Ic construcții, precum și a documentațiilor dc urbanism și amenajarea teritoriului aprobate conform legii.

CAPITOLUL XIV Forța majoră

ART. 37 - (l)Prin forța majora se înțelege orice eveniment extern ce se încadrează în prevederile art. 135] Cod Civil, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil, independent de voința părților, inclusiv, dar fără a se limita la inundații, cutremure, alte calamități naturale, și care, survenind după încheierea contractului, împiedică sau întârzie, total sau parțial, îndeplinirea obligațiilor izvorânc din contract. -(?.) Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecularea la termen și/sau ce executarea în mod necorespunzâtor, total ori paițial. a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contractului, dacă necxecutaiea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective este cauzată de un eveniment de forță majoră.

 • (3) Partea c&re invocă forța majoră va fi exonerată de răspundere numai în măsura și pentru perioada în care îndeplinirea obligațiilor este împiedicată sau întârziată de situația de forță majoră.

 • (4) Apariția forței majore se va comunice celeilalte părți dc îndată, prin telefon, sau orice altă modalitate de realizare a comunicărilor potrivit prezentului contract. In caz de forță majoră, comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor Părților se decalează în consecință cu perioeda corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va solicita penalități pentru întârzierile în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării probei forței majore nu va fi exonerată dc răspundere pentru prejudiciile cauzate de neexecutarea și/sau executarea r.ecorespunzătoare a obligațiilor ca urmare a evenimentului de forță majoră.

 • (5) Partea afectată de un caz de forță majoră csle obligată să întreprindă, fără întârziere și în limita posibilului, orice măsuri necesare în vederea minimizării efectelor negative produse de evenimentul de forță majoră și să reia îndeplinirea obligațiilor contractuale cu notificarea, în scris, a celeilalte părți despre aceasta, de îndată ce evenimentul de forță majoră încetează.

 • (6) Executarea contractului va fi suspendată pc perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. In cazul dispariției sau imposibilității obiective de exploatare a bunurilor de retur pentru o perioadă mai marc dc 30 de zile, datorată forței majore, părțile vor conveni asupra continuității sau încetării Contractului.

 • (7) Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 3 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului, tară ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

CAPITOLUL XV încetarea și rezilierea contractului

ART. 38 - (IjPrczcntul Contract încetează la expirarea duratei cont) acru Sui, cu excepția cazurilor de prelungire sau încetare înainte dc ajungere la termen ca unitare a prevederilor contractului. Părțile pot decide încetarea Contractului pe baza acordului lor de voință exprimat în scris.-

 • (2) Entitatea contractantă are dreptul să denunțe unilateral Contractul, cu un termen de preaviz de 60 de zile, în cazul în care interesul național sau loca: o impune.

 • (3) Contractul va înceta în cazul dispariției, diutr-o cauză de forță majoră, a bunurilor utilizate sau a unei părți importante din acestea ori în cazul imposibilității obiective a Operatorului dc a ic exploata pe o perioadă mai măre de 30 de zile, prin renunțare,

 • (4) Următoarele acte, fapte sau omisiuni ale operatorului dau dreptul autorității contractante să rezilieze contractul:

 • - încălcarea de 3 ori într-un an calendaristic a măsurilor stabilite de autoritatea contractantă potrivit prevederilor prezentului contract:

 • - nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și care să asigure atingerea indicatorilor de performanță asumați prin contract,

 • - totalizează un număr de 3 încălcări majore ale indicatorilor de performanță. în decursul unui an

 • - retragerea sau încetarea valabilității licenței de transport și/sau a licențelor dc traseu

 • - operatorul provoacă degradări semnificative bunurilor utilizate în baza prezentului contract sau încalcă restricția de înstrăinare a acestor bunurilor pe durata contractului

ART. 39 - Operatorul are dreptul să rezilieze contractul în căzui în care autoritatea contractantă nu plătește diferențele dc tarif din prezentul contract pentru o perioadă mai mare de 90 de zile.

ART. 40 - Operatorul are obligația ca, Ia încetarea contractului din alte cauze decât prin forță majoră, să asigure continuitatea prestării serviciului dc alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș în condițiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către autoritatea contractantă sau de către un alt operator, dar nu mai mult de 90 de zile de ]a data notificării încetării contractului.

.                       CAPITOLUL XIII

Răspunderea contractuală

ART. 41 - (1) Ne respectai ea dovedită de către părți a obligațiilor contractuale prevăzute în contract atrage răspunderea contractuală a părții în culpă. Cuantumul despăgubirilor stabilite în sarcina părții în culpă pentru neîn de plinirea oricăreia dintre obligațiile asumate in prezentul contract se vor determina pe baza unui raport de expertiză, însușit dc ambele părți, care se va întocmi pentru fiecare împrejurare în parte, atunci când va fi necesar.-

(2) Entitatea contractantă are dreptul să sancționeze și să penalizeze Operatorul în cazul în care acesta nu prestează serviciul la parametrii dc performanță, eficiență și calitate la care s-a obligat prin prezentul Contract și reglementările legale în vigoare, ori nu asigură continuitatea serviciului.

(3) Pentru orice alte prejudicii suplimentare dovedite, cauzate de încălcarea oricăror altor obligații stabilite în Contract, Partea îr. culpa este obligată la daune-interesc, potrivit principiului reparării integrale a prejudiciului.

CAPITOLUL XIV

Litigii

ART. 42 - (1) Hotărârile autorităților deliberative ale unităților administrativ-tcritoriale, adoptate în aplicarea prezentei legi, pot fî atacate la instanțele de contencios administrativ de persoanele fizice sau juridice interesate, în condițiile legii.

(2) Soluționarea litigiilor patrimoniale și nepatrimoniale legate de executarea contractului, precum și a celor izvorâte din neplata contravalorii serviciilor fumizate/prestate este de competența instanțelor conform legii

(j) Soluționarea litigiilor civile și dc munca izvorâte din aplicarea prevederilor contractului se face de instanțele de judecată competente, în condițiile legii, In timpul conflictelor de munca deschise și pc perioada soluționai ii acestora se asigură respectarea principiului continuității serviciului și al serviciului minim și se iau masuri pentru asigurarea exploatării și funcționării în siguranță a sistemelor și pentru evitarea accidentelor cu impact ecologic sau asupra sănătății populației.

 • (4) Litigiile cu privire la stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurilor și/sau tarifelor intervenite între autoritățile administrației publice locale și operator având ca scop serviciile de utilități publice, după caz, se soluționează de instanțele dc judecată competente potrivit legii.- art. 4 3 alin6 din L 51

CAPITOLUL XV

Dispoziții finale

ART. 43 - Orice notificare, adresă, cerere făcută în legătură cu executarea Contractului va fi efectuată în scris, în limba română.

 • (2) Toate notificările, cererile sau alte comunicări între Părți vor fi confirmate în mod prompt de primire de către Pan ea destinatară.

 • (3) Data primirii de către destinatar a oricărei notificări sau comunicări transmise prin:

 • i. scrisoare recomandată cu confirmare de primire, va fi data înscrisă pe confirmarea dc primire;

 • ii. fax și/sau e-mail, va fi data expedierii în situația în care faxub'e-mail nu a fost transmis într-o zi lucrătoare, sau a fost expediat în afara programului de lucru al destinatarului, data recepționării se consideră a fi următoarea zi lucrătoare.

 • (4) Toate notificările și comunicările efectuate în legătură cu prezentul Contract vor fi considerate valabile numai dacă au fost efectuate la următoarele adrese:

  |Către Entitatea contractantă

  | • a: I_____________________________________________________________________________ j-_________

  |Către Operator la:              |

  1                                                                                                                                                                                                               1

  I                                                                                                                                            I

  | Atll e

  I .......... .______

  1

  •Ad r ? s a: .......  I

  !                                                                                                                                            I

  | Fax:

  |Fax:                                      |

  11'........   1

  r                                                                                                    i

  1

  | E-tna.i 1 :

  | (.......................1

  i_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________i_______________________

  i                                                                                                                                                                     ।

ART. 44 - (l)Limba care guvernează contractul este limba română. în toate problemele care nu sunt prevăzute în prezentul contract, părțile se supun prevederilor legislației specifice în vigeare.

 • (2) Prevederile prezentului contract se completează cu cele ale Regulamentului Serviciului de Transport Public Local în Municipiu] Făgăraș.

ART. 45 - (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante, în baza hotătârii adoptate de consiliul local.

(21 Sunt interzise orice înțelegeri sau acorduri de asociere și orice practici concertate dintre operatori, indiferent ce modul de organizare, forma de proprietate sau modalitatea de gestiune adoptată, care conduc la accentuarea caracterului de monopol al serviciilor de utilități publice, la restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței pe piața serviciilor de utilități publice- art. 22 al:n5 din LSI

 • (3) Dipozițiile prezentului contract se completează cu prevederile Caietului de sarcini și a Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat î:i Municipiul Făgăraș pentru activitățile de producere de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în mod corespunzător.

 • (4) Documentele contractului sunt prezentul contract și următoarele annexe :

 • a) Caietul de sarcini cu anexele aferente - Anexa nr.l

 • b) Regulamentul Serviciului Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, cu anexele aferente- Anexa nr.2

 • c) Bunurile și elementele componente ale sistemului de alimentare centralizată cu energic termică ce aparțin domeniului public și/sau privat dc interes local al municipiului Făgăraș - Anexa nr. 3

 • d) Proces-verbal de predare primire a bunurilor de la lit. c)- Anexa ar.4

 • (5) Prezentul contract produce efecte de la data de .......... și este încheiat în 2 (doua) exemplare

originale, câte unu] pentru fiecare parte contractantă.

PROPRIETAR , MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMAR


ADMINISTRATOR, SPAET Făgăraș


DIRECTOR GENERAL


Având în vedere:

 • - Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;

 • * An. 14 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006;

 • » Ordinul președintelui A.N.R.S.C, privind; aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare nr. 66/2007;

 • - - solicitarea dumneavoastră cu adresele nr. 1.288, 1.822 și 2.3 60/2012

Președintele A.N.R.S.C, emite următorul aviz:

$ ’•

 • • •

, ArtL Se avizează prețurile locale la serviciile publice de alimentare cu energie termică, după cum urmează:

j! Art.2. Prețul local de 58,30 lei/Gj (244,08 lei/Gcal), exclusiv T.V.A., pentm energia? termică produsă și distribuită pe bază de gaze naturale, destinată ageriți lor economici.

Arî.3, Prețul local de 72,29 leî/Gj (302,66 lei/Gcal), inclusiv T.V.A., în cotă de 24 %, pentru energia termică produsă și distribuită pe bază de gaze naturale, destinată populației.                                                             • .

Ârt.4. Pierderile tehnologice anuale în sistemul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, trebuie să fie aprobate de autoritatea administrației publice locale implicate conform prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 325/2006.

Art.5. La fundamentarea propunerilor ulterioare de ajustare a prețurilor locale aprobate se vor reflecta în costuri, pe elemente de cheltuieli, efectele masurilor din programul de restructurare, modernizare și retehnologizare, aprobat de autoritățile administrației publice locale.

ROMÂNCA


JUDCpJL. BRAȘOV            . . ; a , iE-uiT

■ rw’îlJMIClPI (U l. F.Ă f@Jl li^-^S

• I . rt&| • :r I • . Ni* 5. tfC.- I- ’V z W' 1T ’i' M .. “ -x. L C !O B 1' ’ - f'ZCl

’-v d'KV.31.4-r ii.j .!!••• •*.!. I-1I1- I -   .11 I ••. A ••! I<ri|>*r -I •. 1 ifr- -_i

Anexa nr.2 la HCL nr Si 2020

PROCES VERBAL PRFDARE-PR1MIRE

La Contractul de administrare a serviciului public tic alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș încheiat azi .........2020 în baza HCL nr......./......2020 și a Contractului de

administrare nr...../2020, între

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ , cu sediul în Făgăraș, str. Republicii nr. 3 , jud. Brașov,te'efon/fax 0268.21 1313, GIF 438441? , legai reprezentat prin Primat d-nul Ing. Sucaeiu Ghcorghe în calitate de proprietar, pe de o parte,

Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș, în Făgăraș , s‘.r. Teiului nr.22A, jud. Brașov, CIF 41910739, legal reprezentat prin Director general D-nul Țețiu Nicoiae Ciprian în calitate de administrator, pc dc altă parte,

Prin prezentul pro cos-verbal primul predă iar al doilea primește în stare corespunzătoare

PREDĂ FOR,

MUNICIPIUL FAGARAS

PRIMAR

PRIMITOR,

SPAET FAGARAS

DIRECTOR GENERAL

1 Oniui'____ 1 .^Aj.Ut JULFACARAS

i •■*'•*'“ : ■                                                     .___.

'jj. nutrea

.ZJm: EuO i ERAI - L U :3

ML: ^Ă.tV

|TMVENTARlEl'!z

LOC rSe <Jcțxi?iL r

. .    / « Z

^(12.2020

l

/ .?/

\ y 1    CA\'~n ATI__

u \ f'jcini         ।        rufrrenle

££W-  __

i.’-ir»»» iiiv (uxr

Pu ■ zin' v

*

n.t- .

• a . f .

1 * *•

• »'i J             <4.7 n*.»».3! :

.. T fu

înpțid^ | Faptic | Plus I Minus

' atoai j3     -—

Pfur         ’• r

/ • •’

| 1 | . .fj> .Z.' -'Kj&U

| #3010593

L_j___!L—_

AS.uol        i      J________

.04,40

.J4/->.

; 2 BAFAE'TALiCA

, 28040645       ’ N

exsoâw   Vz r

3.2L

"•••■;

f          r

1

< .   . a • ' TTALIG.xCUIt -LE

'Mq.-JTC

b0'0              1

8,8'-

8.5/

। : •!•■<» nao. •/, a

91.0-1079J.SJ(KOI326.9 "J40327

X&oo

125. '0

77u.20|

5 i t IRuU 1J30XBJ0C 32

*_ G4t 128

BUC

1,00

2u8.80

288,3 •>

!

I     tcRTATE

। ।

1

। r.iiwu . wx:-bj

/'TO4O717.990 10713

| BUC

2.00

104,89

329. U-

■ । ।

1

| 7 | L.XiJ VOO/MKIPOLIIA

96/10487

BUC

1.00

205.39

-05.3W

i

»

Ir STĂTU A

1

) t . ii.ou ui'oxjuo

Oot lOU)«

BUC

1.00             |

95.43

« •

i    'uECEPRE

»

f

I

1 .! OUI 00.F 00

99040432, & 3040691.9

| BUC

5.00

183.69

918,4!.i

1            1

9040720.960 0721.93

f

1

1

j iu i i ;».ou i~x\auo cxpgRT

| ;i . s/icu )GOOX:->.i.,OinA

040804

1

î

97040450

FUC

1.0l'|                 |

207.38

107,3..

i ■

1

'7004042b

BUC

224.19

221,19

4                           i

’    IlAOlATURA

1.00              |

r

12 i SIEOU 1500X81 > N'iGh’J

U' ) 10825

BUC

1.00              I

212, ru

2r«o

ț

3 • LIRCUCCLT/R „00X800

99040.;34.'39040C93

BUC

2,00             I

12»,74

257.4C.

1

| 1 it U " COLI AR ft 0. .UI 0

LJCQG02

BUC

1.00

111,37

111.37

IrEOEFTT

ț

k j L1ROU C >\cCl fAL

990'0474

BUC

1,00

411,47

411,47

I

* !1:'5OX9OT

'•   ! «RUU MARE 1COOX1 'OO

99(70411.39040-112

BUC

2,00

174,9'

219,88

1

. 17 | CIPOUMAREUXIXBUO

09040363,9.340364

BUC

2,00

174,94

349.88

I

__l____

io ; .ixoumake lâoaxsoo

99040749.99'140750

BUC

2.00

183,69

367,31

.2 ( LFtuumau.eaoxludo

99040660

BUC

1.00

174,91

174.94

1 '■

---------

(   - i BIROU MIC 1210/700 CU

(SERTARE

90040787

BUC

1.00

140,30

140.30

1

r *

| il | BIROU MIC 1200 .300

990-'0704

BUC

1.00

183,69

133.6?|

1

' ' 2 I EjRO'IMlC 134’0X670

990 3677.09040797

BUC

2.00

114,26

270.52

i :j l tir.ou suc 1-100..iuoo

99040410

BUC

1.00

157,04

157,04

i

1

J

U<H4t ?£'!2L______

5.912,42(

" 1

.....1 -

Hlîi'îk î     LmutaiM de t aventuriere:________

Gvslionar (responsabil imobihz.m co

rpuralc) |C< tilal 1

te:

U •■' •

1                                 I

~r

f

f^er*               |

J_____1—

• *w« ■ jl • mu w J*ia, •

■< . • !

FAG. J?AS

■                          i ■■ A'o        . V2F: < Z. - c'” . =

J

’                                        1

1 ".T« Or t -tr'.L-. 1 . *5 •<!

Li/.TAt 26 r?.2020

l_L>< LJ rwriQ. k-«V

*

»                                           e%,.>

1

.QA-JITL-'X' .

v 1 -n   r, ra»?;      .,            .

r .1

Sic

*ri

r.'„h

aia

r-i i :il. 'r

Vuicoio?--1 '' ’— -

P.u-           r -■::.

,                O -b.

!

Scriprc

r.îmus

-.ipr.uc i-:OO.m.O'j

j . >039.,

nuci

•i.W,

157.04

7L'/.C '                                                                      ■

i           u. :c 1 xrrx?

i y^X(I^SfJ/vU4U/4?

BUC

2.0U

iCl.A'i

‘- J . । <IC C'LCUi. '.TOi                iu.

i

BU J

4,cd

130 1!

139,1?,               ;

i ? 'ii. rr^Fi ,k,i..A.

', ‘.?.Kj ,J4.țcj L 2 ■,!' i9C 1-33-1

HUC

3.OU

r .Ha

' ''

f        'iiAT>' i_-m,r-M.

| 9S0 1177.1

oue

1.00

iy.Lt

IM..          >

?J l K!/>TMEL'A'IH T2.-1 1'1

| !,.!• IU 39?

oue

1,00

. L

219.31

2ic.ni

| □ •rJ

■ 1 •

I .'.MG- -55

1.00

4__

7H.OO

-•< - '

j ' F ~R. .TE S      1

( !

(țT'MU'jOT. Cci<iG0l.3 •.niCCtj.r-m-'OTT.SJ

• O4C7 2,9. E9O4 J731 .?30 pOTZ’.G"? in/sg.s-'u".

10, >10 VW4<j. <,1.99040

|79S,9'’-9 45ir,?"»108

•20,79040850

SET

ii.oc

21.27

•J7.7'''                                     j

1

: :

‘ ? I h. TEbrZIJT.iQk ’C.:U

i i

4

I y.U4O375,0£WHU37il,'-

I >"S0;-.5 I.9-ÎJ.HM2X’ 3 .'(Pf !24 rî

A0ul>6

KT

•'11.30

20 ...Oț                                     •                         |

!_ ,L :

» .7 1 C s"lE BA!! țî ,.;ST)

| Wi 05U5

GU’C

1.00

. ....

273. /

2.’3. •'

L. jl^iiEUA2 ..12 1AkC

(          !0'7

oue

i.oe

2C.Î.0'

X<D-                        i

C     1 ll.ilAu .7

( B:KK0367.99040:<6B.9 Pc» C116.'•£940417,30

•D4f nc

BUC.

5.0C

1

i

1"1.22

* „K.                               i •                :

; :

| t’ "1 lif 1 :A Li             >.z

1

SSOtC' CG.ă 'l>HM9/.y |! eTSP5.S ■'140727'r 1940723,99040724 .'90 i >0731

BUC

7.0?

12?.2>.'

3'0,c.,                   j                     ;                           ■

!                                                        .

J J. G L. 1 GrtA 3 ilFI'.T'.l a-

jSaf 04/5

BUC

1.CO

K9.3P

I3Î1, X,                  I                     .

j                                        < 6£.O0^29,s$r4OB:i<i.s

>2049831 9S0-I0832

nuc

4.C0

1;4).10

600.49J                 ,                   ।                         •

<          .l'CT.iR. 3fc.'.AlC

1 0904 0392,9£0 10662

। rjc

2.09

127.C 1

514,0:.

j       C- -H-irAJG. '-’JT. !\E

j 79CI001.

BUC

ITO1

Ț

1fi4.<SM

16-1, «Di

1 .1 i 1.M • riER/.SSLRrA'lf •

| OM ’O • 35

BUC

1.00

____J

ic?.c<i

1f:7.C^                                                     •

i '        • M

b.3ni.30i                                  ;                       |

;    l'-. 'C-J-     jCuu.                   ____________ _

f.«4l>iiiirr (n r”1i' !L'il             corpii'k‘J >■> .-

______

| ।

<_______________________1_____________________ |____|______|__J___

•• j           <*> . >vS


*


-


rio r


o

■:n


CT

M


CD ; " 8'£


L. I


-


3-

• ->

c S, !

T

•î

> >

n

U

. tv

S

ir

- e UJ C> s

- r r 3>C3C'6i5

l>       1 -40jfl

•» . .- nn.-,». | • H ’r: : 5 C.i

?!

?l

",'JC

o

r

O

r. r>

1 9.i: ’

’.i

c

’ e-JC '

t,

>•

E

»P el      |

I           2 Ui.

o

1 -IjC-

_____________in z___________l

ki. 1

—t c

c:

w n

? o

fi

<r

••

r» S' o

K> O K.

a

PI r

*"

:a

——

PI

rj

M u

ajun.

1

s

'?

¥ o -» f

C

IO

. • u-

1

•:

5

■-

-= c

•-

rx>

•c

•-

-

î

|r


»       l r . 2        t ■                  F. .G/.R .5

1            *’ * '•              1

cc-.ta.-.w                            ., ,                      A       i.l

1

i

■                                             ;j j i. ■ pcViii-rr?.:JizFc-

E:AT>'.;2J.G2.202C

LuC<i (• T.t-1. :••

;x’ui

V. 1     ,• fa ■.i’1..1 • ■ ;■ .•■                  v

. • ■ ' . . ... j                        r

tJi-ur; .re

; < . Ii-.'.- !•

v,..,v .       '___n:

i- -

r

. /•        1      1       • •

fînrip.ic ! fCipțiC

1         ••'!• "i                  ! ■.. .v           '                                        .

.1 _ pai :i        ■>.!

r- -nr

yvlî‘W-‘*-li

LUC

1.0U

'1 ■’

... I .

*

>

L :Lr ' u_i .IC i<

>.<?;rr ।

JjG

■■l-'

[ !_/* *1/ 1 * C !î J

Cv 12-"i

•oi. Si

auc

i,0!J

i

' );.o3

i

'-1

J

t.iX.V- •! L . îY-.< ?CM

r .g ;..f .,oso«<         _U€

2.0C

IM.4 a

• :.s-'

CU’ .PCUU'.     .Mir

’ 9 F.T.T

. ■ WOf..- '■

LL'C

IDfl

i

F

| -V

- .AP'.-..-.    ~

wif. kjo. "k.

3 ,1 0 . 1

r.uc

I.O'i

'                                                                                 1                                                       i

!

’■ J X"' 1 ;i:’i J_:i■ ■ 1.0 H1 . . . 1— ■

•yjj. j: ”h

L'JC

cuc

1 •

” ..V

v. yr-:

_____________ ____________.________________________ •__

f        i l.l!l.

850 G >5

----------

___ .....

15 •..? 1

•1.. ,.' il

| ■. =i il L-'.,'.P t.-.l? 2 U'J ir-7»

O'WPJ

LUC

i.t«:j

1G2.2I

lLu.îlt

1   s,7

i i..LzS>P MiC 2 UCl EXPt.izT

9904U^4/.99i).iC G/

oue

lf.j,2l

ui?.;.             ।

i >ci A.- r.’i.; 2 • j;;i

i- i j.c w?::/!=■'

■ .04 corb

PUC

I.U.-

2'10.071

Iii  >

i-L;L.T'SU.7P...;:inT-:U«l CP,

''incuri

cuc

i.in;

Â,rĂ« ..............

: ■ •

1 ! .... !

5      •/

t ’

1'

; n j . î f *

r.tiiL . u:.: a r .oci

.<ii         iS-J Oi.25

cuc

2 .DC,

1 JLAI'JJ PU ,.vrcu • |l'|.4..AOț '

i ,a-io^s-jt9£i(X(ki

EUC

2.IW

•.Vv ‘                ,                   j.

L»UL..PVri.itJ.MriUil •» o,

tf‘.sOr/u.NMO,O7Z1

ruc

2.00

......

?(•''. . t                      j                          1

.l«f:i:._'l ÎX. tC.-ÎM •►. Kvbd?              ?JC

i.ni'-

? ■ j.; u

•!?n " ।                                        .

{ ZI 1 ..iz'JEKA'C-OXiMCO

--O1C-3;             ric

1.110!

__          >       _        121.7 =

14. .7 ‘

.j ' r. 4J3<A!N.'LT .

•țv-sieai oqvigoo

. «3.0£.09.v 3^0,10    DUC

4BÎ

o

2J">.-:,.j           ” 1 ” " ■          , •                          ;    .

.                                 1

w4..,0l*'                  4                                                  ț •

Si     1      • ■

‘                              s                                      •

’■

1—!

_ i’.' L Jz\ EiJaL । r • tkaJX IBOO

?JS^i::;fîG.9r)C a?,57.O

90wne£?04u>/j3.rj

r iO KSG.fyDT-lD^.aMO

I5UC

7. Ou

1

iJ3.0u

i-       i

LIA.ERAÎN.Q.ÎA X'UXISOO

93U4U3S2.H9L W383 M

9U4€lL4Z.S!JO<?Oua7.0$

him;

J

5.011

ti 1.74

« ’ !

• ■

Jl

<

 • • •■'■■■    ..._____________________________________________________•______ i

 • • •             • *•• *'________ ....       ț    Cișfj ' r.tyJj. i- k>!’;du; iiiiel iii • ii ^iîmh .1 î) O ••<«?? । • !

M'-h ■.            _______ _____|        ________________'_______________ |                           |                            J                        1

___I___1____1_____!__J|                 ,

•• • s         . ui u .>•« AC %

—:

_ 5 'jfț’.'Zfr .Ul f".

’’,n<                                              ’              .V î. •> .w I. ।     •

j ■ k K • •

Lq;: <:»<? , io. |i.n ■

!

1 .

!

C UTA: 2o.tr? 202d

€’ '

1 * 1 1

L-...V iwn'...-

:ri|

D i :i

.lîl ’

f-,-^       2r

Ml-           l                               !      '•

lt=

Seni >lic

Ft ic

Pki.

—nuc

;        ! Jli-.                     •     •

>

___

_                   !                               '                                    1

Jtl -A l.î. .Li'A 0OO'Cf:(lO

9WC, J. ,-AW.CJJJj

LL'C

3.'10

: .?o

.2.';                                        >

. - •

f.T.-jL Al. !'-.LTASO0X1'W

j.-'J,CK/5

L'JC

13 •

?' / 7

5?i                                 ■

4 J 1

pisrAit:4T.

j55,9UJ<('55G.:’

Rllp 3n'

:     3

■"•.iCJ

,:o.'37

l ’.'l ■.

• •

• l.u1: >i;;—.LT.   ('j. .'.Cu,'

j'.’Otuiîs. r?j otso.ij

0-0'e«.99C- ' 0*23.90

r-.jc

1 1.7.

' ' f" ț                       1                          *

1

1

*

0'Gf.x,9904-351 n& 1

■ID!» 1jej‘$070>!«k.Cl 070 5.93U< 0730,50040 ?O7.&',O407OS.9Ș1«O7 <11.090''>7'1:,?' j,-1C7

2.99W OOC3.5904-380b

1                                                          I                                    i                                          '■

1                          ।                              .

1 :

! ' •

,S'XM0J1X9«' OJ14

s

*■

„î-'A-JL A5|J. ( r,. CU2LCI 'ut 1 ton

. j0< ua^.

';'jc

1.' î

2il».:.o

■ .

1

, ’i

ipCMky.VJ.S- O .0*.

_

. ;ic

îs;c.f.',

IC. I 11»

90<0'?C

i__

'             .SIA

990'1 U■•>•■.9.'J '071 .9

3'JC

fi.L-

t

• -r-*»

$ir-'o?i;.'

L                                     •                                           f

kJ

t                                                                                 ’

;__________

F.TAJI HA. -4GI .71A jG:<1?Jorx: F.iîT

•CW! !< >

LJS

I.U(,                                  .

' .1.7 ।                                             1

. .'kHM-IGS-CA

-i oxi i)7?:s ::t

>90-1';<!E

rs?

I.fx.

s

1

>

. <<•

EL-JCIA jMJSTk

9-^4C^v.C9nW37

CUC

2 .CC

1W.7U

3..V' .               ?

1

■ •t.          us't

..........

■                                     i                                          ।

i -

c.s.'ciU . T.rA2f2l

rUw3A

suc

Lua-

■ '

ii ..;n

1-I4.;'.’                r

n.i .7'1

।                                     i                                          •

i -

CTA 1». •'A-IOA.™ 1 011X750

9^010-:)370.1

smw ?. H&n

,,.,c

7.0<

' ULf          1            i

1

r

0<M1?.?SO.J615.^0

40&.3

. I L ;

f y

. Jl=: V.. • >f. S 1 L.OOX 7Cd

990-10193 }9'_O^OU22,C'

fc JC

?.oo<

7'..111

<

1

___ j|

9013533.. <O:t!«Sc,S*

M1GSG.990-'(.'£90.950

!

'                                              • 1

:i<*r «1

ir.'.u                                  I

1 .

r -■ «Cr.nf ■ș_d.-riv.|)S.

nrrez

'îiKjjti.-i (»•.- po;i!;>lnl rsnol’cli;.ni cc.-; ..r.'LJ   H',.»: n -. •

'.Ui.> .-ic F                     1

1

i

I

>UI li'l

•ir.-___'_______j

1

_L

.N         •

jic:,- hj-_ fagaras

|-—          .'KT' .

'                                   i

’ !-?r.

r !7’     ‘T.-d « jr,

VF.-: ?6.r>'’,2020

L« • C d 3. iii

. —.

'■■■ ■ -*......

- ; :

• •                           .i."        |

l.;.

Civ i.i

DlTH:R.:lUi                   .

V. :>:;si

_r-

• ‘ • ■ ...... •

Scrir

î ’ z

P' .    : P:rsi-

r; t

■ ■• •■ —

. ------

i vi . «IU’•%!:.                               ।

uc

; .

* ♦

j H><%    ।      _ J..SU          w.‘-90 -1^1/

Jz-.: !                     !• 3/ .

* '«'■'"'“.T. c :C' nr.’. iUttu-« I

l.l?M

.ka          i e-aru^

auc

I.C

i                            •

|.:;I                               .)_•:) i.

'       - ’l?>•.?.’. A UiFI                    ?'u Jf.:

aur

1.C<.

J                            i

P.Î12                      j.'j

L'NC. Ji'l! d. LliU                   ' ''■•■>' •'

e'uC

I.C1

.’ - -.....-

i i.j                         '.t;. ;

p ’.r -ii ii-:>2Uz. ro       -.Ai O'jJ.??<■• ji-p

•"JC

?,Gl

' ”■ *. • • ■

: :« ! TU I.'.:iî:l. IlOi;. :c-j           kc C5.SVU- -o

.'L,r.

?.(:r

I-IV"                f ■."•••

■:           risi.ic d n;ox:.>j

s/nf

*

/VI.. J                         1 (

.     •* * ' >*'..!%i*Vl.”'!                          i'zX- ■•.

4,'J-

1

i.                                   i -••. •

; i.>; '.         *• .                         |‘JO:CS’,_‘Xu.C52G.Î

cc-.tr • .o?'! C: J5?3.?WÎ-1O5?9,: î.j

i                                                                                          ,C !'.:)■!

ru.

1J3-

> !•-’». •.-■'21 _ TTX.f IC 1 'ii rț 1:.. 11      Sl«nMil3U <

, i. ;::••■ z.u p.

• JC

.Cj

1 iu:j jT7vi’"PkJ’i cr.tF'cs' -n jlî?/>!jo • 1 iMi r»; ” -X!i Ard

.X

I. ’'<J

J 1 ..

1             •

»

1 j p. f:.e. • • nr. pe. :lti         "o- o^-?j

i.r -i

cuc

1.4W

.                            1

•                            )

J IV rt-, 1 J'l >r' Glii. ,'xi<-.ii      l:sl?.:0:'15,DDC (&4C3,9

, «'MC .S4,?PtMflMlL.$M

tK''7M

hUC

L.i-

i 1

-. • •                                    L 1 îl.«•

....... 1 .. i

i•/V..1“ K<u r LCÎ Ifc PcT't 11 I sf’îuQ•..6

■7 ■ r-‘L                                    1

HUC

1.01

■ I '

’ • •

• V: i: □. .g i •?. r•'•J'îui i l 5*1 ’JI-’ M i.

EK

1.0C1

1

1                     l

(        1                           • ...J1

।         ► । <J 1 l’l.. .f- 1 .;j<k(I         î-'H.-Il:' ••?

’        :_,-.7.zai. -«1.5t'i.

u >r.

i.ou

•                       1......

.....

.O'1 PCiEF- GltcTr; PE.îtTi < iuu!u7..O

__________________________________ 1

cUG

__

1.01-

.......■_______•__

■' i ir                                   7.. •>

! n. Jj ilC.rJJUL F,

■ Sii-'r. ;S

. p ■ i           i

- ■■■. 's. .1' -î            T

1

1

?

iîMrV 20?j2.?07.0

> . ______ -**^1 *‘*

Ji :• •■ . •

.. -

' • •

..       *jl i •-

1 Fci.il C ' F *>-   ■    ,

• ’ IU

.SiL.,

L"JC ’         i.f 1

: «rc-.-i’.vx icr;.3

î ,!ț

. -• <>u . 1 i-3

e-..i •Xi.i.i j '.so.?

1 ...

<"!. ,lCi ii < •

«a. -z.b.-j      .

u <> y.-.i-X’ty

jc           ; .i-*î               î

!

<                  u.p'îu

• irti.e ■J1'''. :>

i              _ i

; iu

. i.A'i      Jlr •.

•- •J-'j.Of    j- «Uri,.*

BUJ         .021

____________

. ,,

:                             . J- .. .

.-.1 .            •

. :C            î,3--

cj'i .\Ti,.tjf.

?si-:’u,5.9' ii'..-     )

ru.i

r„

Lj;O2Ji.S,-.C CM13.?U

O- D il V-r-iMl 115

< ’

■ . jr i,V. vj.

.’lPkO.n 'jJO'S .9

huc       CJ.'î

>

,1. •'(. TC.’

• m-.. '        *C'. 3 ’

■ "ir

UF • "kl

K'M .13

IV-           1 Ol i              .

*. । ■

"i i xJu1

. C-!U

iX'C          1.1'.:              1

1                        1

! •

Și zi

. i l-l • :l cj

'J'c ra.'jX X-’b..

, !. JC            '.Ui'

C • !fiJ*.-,K9L îU .■>

r • *

l'l tz .P-Jii:?

S2JmU7DC

fi-                   1 0i‘,

.rf.‘ <1* i "1    —• •-i\,IL» •* .Lu

ÎRlf ! 'M -x

ii-jc          Î.UO!

î

•r.Xî.J .

i

I

Ci Kw     -HC

-::,srU'U

i.'.'O              .i”'-

Tt-iA

•X'X.X-S/'TOt-l'J

t                 .

r

1M r • Oi * :l J

■.■JC                     ,.j

b'JC          ".1 ;

1/ *•-

'••.MO,- .

-î '

. j.-.j- li-:.          -v

ie .u-:?o,r-:->!u*-zi,w

jc           '-.'.''î                :

1 ( î

'                                                                           1

<140     ;xow«?.ț-

0,Oei5.O9(M0725^0

4‘'72,.yO3lD7X7.S':.).

OTÎVWWjL.SDIW

757.~)run7.r3.9‘>3<cc

’•

i i

9^031?.ft9(k Cil

>-

j -

•' J'       T *. sIj-l'î       i’.Z.

F.i!)--j:;j!J.9!U03 0.9

LJC 1        --.3.             .

IV. L’

1       * •

- »'i:P • 4 ti ’ -

►4* m:

L

*           L

l - -

I

UJÎ1-.

- —' —

:       > i

1(3*.       1.  .b«


,i V{*iTbYT?.

. V * 1 1

l ;ALM VTHATOR TEaTIL .__________!

. «Fivren -.TCît STOFA

3

O '-■ O -■ k Cr r* > Șt.

1          • !<.4iAK .

•*L*S(IC |

________

ni p

p

P

> e

L

ii S? Ș - 2 S g m £ .* Ș g 81 Ș « £ & -g ? ? $ I £ ă ?. 11? •« p r-i 8 n O    ‘> .' '© u

• c o > o o

2 a c 2 *?

•• >- «> «5

। ■ x w7io. — j i

CC

2 s= îi «

8 o

•-Cx

r - - r V. J t •.'■ J5 2 ‘ «•

- > « •'* ? 3 V 2 11  3 k

>  7       M  i Q *  C- JD <T .-

»© cg -  — _• J» ~  - O u. o

r-, oic.» . c' t •.!,<. s’ <rnvo

O • ' •

? ■ <

- <

-5 .

. Cm

•*


'M £•-.<*      _____________ £ /

i

I ’ 1 °

:

-

i>

1"?

I

I-J '

,«• •        c

■         '■

■1                                                       —। L.

1      ; ..i < .L,lVS^ ’0.l:6,

.■• l-Z       -V" .O.C";’                      ‘l

<                înt,';

<

: OfL ।

l '.Lto jljVl UOW j'olzc: awuczo.eiîi 1 C\ '79?W9J9.     :

,:A.   1 IcJ. ‘

; >

•)G t

onc

1                         '*■•• ’M >•<■ 1

?*■: -r:i i^n 7

— • .

! • ' •

1

!                        .

>         ’wz

1

□ny :

c. 5'K.-0fjb£0'9.a:

1 '••5'ri. Xl.GGC't ;î(UvC ' i șT-ipx •     ■ । :•1

-   î'.';l| r n J.k:J

; i-i <

4

1

.                                                                                       t

«• ■

*                f_ _.

înr/z

' OJW

' , , . . _ !

M<i>=n.\    :;-->rr>..,i-•

1 -7 1

_ A>;

: ‘

*"■

' jfl

CI • J:ăc         <1

■?.«.« rftTtjt •

____________ i;• । ’'

• • i          '

i >

:

(ix/r i

;

!

• JCt

• C?7‘ 11'         Z<..r;

• . i ,’;/zotv ./ rz’/.i.

. 0 5'E"Z' ■ .'SC'C. • ■K”j

I ^oCi^.yr

i •■>' K -? .<t (r<<r> >

■ v: ■ :

r          i

• ;■

t .

•JP’.

i

□ Hd

CiZt- X

;           G-T"’9CKGS

’s'^r :iuv ’

IJf! ’ ' H

t ’f e "

n‘ r

• onr

■                     £• '. it Ji"> '<

••■* ’.7i i:..;a <•'.?

*         1

■Jl»

! >'lt!

, i >n. xx-i;Wr.:f<, ? 6' 'Z .C-u<'l?3K'C . •

. ■• • >J

1       .

i            -g r

l

> :.™

u p: . O‘.JÎ>i/nkiZ | ' .5‘z r=; ’h .t;

-HCO 10 ■>•

■ i

1"

n.'ru

1               .

?

। or. -J

.'JLC/6Z-Ui ? ■’ L ='M fi u'Z.'.J.ft 'SZ. 3; G

i . <1 CVdS 'i -0 .!•>?

! •iT-mi < îrtu -r i

?•«?• :!£“ ! «o :n..i..

. !

f

. î

j n: i 1'

1

1

iu J

•10 '       OHU -m.unw .'ți hDkOGS

V n<h7C'?-.ddC'* u.JI -i:?,

<

'•70'2          □’l'       . UUKsK'j IVSHlMOfit:

Ica'i         îmig ।                   or;. <i

vi;.-    >'S?i v:. n ;G»

>I>|T 1           Ofl Î !                  Ri’f 7«)fig

*'l IV 1 '. -1 | ••’.

u-l'l         SiHf

r.\. ist i

inc'*       1 orr                ic

705' itM •”: ! '■ rV’ r ’! s

• •/ 1              ?• •*• 1                      LI <î« ■•C ' m

<li rWKCV.' *. .  ( i

_ ----.

•;o i          or,-: |                <'i,c sk

ic" >■•.’. ■‘•y. t,„:

i

IX 1

.10'5       ’oGi               £;■'>, >„lj

nor:.r 'cvzcit.- <’ | /n: |

' h/3        OfVJ     rP'C         ne

■oiy <* iști-;- -   9.:r.:   /

!■>)'»          o:i;i                  v

t‘117 ■'.<?! KH ' •<.•*■!.' 1

1

'                         '< <• '>’• r.'flu ■st i

>                    i x<zo ^:3&:; !)G9n

i

o ;■,*!<

•                     QRfi'Z^j.iK -       )

■xî'stsn. -jG'iasoî ?r

1        OHO ,-.r P.V.'i ;

t .in 2 •            >

î             .              HM

F                            X)G'.’-,S. )K>56,r. ILO-,

n*V h *       •. ' > ■)

tf'l.l

OțiG-O 1 oj.jjng

■M

u,.;. „

. • *                           .■              —                  • r r

t .1;

9dO;i'2(' CZ ;'„'£vO

j

!

•'•Zi •

r-j ><’ v?

■J in’cJ.r?r; <,: • <      • '^n       '

IC» ir • • lii*sllc*! isiiwbi:: ..i   • jloKi'u'

~r \ ’ ’ 3 '. '

ir ,                   ue . • k-r \:

1^1 .£lX- r. :     ♦ L . C r.-

W‘3

n 2£x!

ICO'C                       '

: •

e.\ j            **■ *’. |

| l-C '

• J-


:n .'ei


Csî'i; Js 'termic 1 'i'trdor Vad Lui ret cu - cheii re

I i |     165

I

’/crcij aferent CTJ '•\>sor Vlxlinircscu


I

I

2.1.LL.5


;r ;tuictie 'khnoJoî.'jca i‘”i ] Tndor Vladiinirer.or

Ir suilnti c /iu ton ui ti.. re

i CTlTuibr V1;7.1’mire.,cu

aJ>-<3 3

ITAI * • ’ ' * ' -*. »* M 1       **■! • ”W •• ••• -’ •1 r' -** ’CA "* r .

.1                          . -.

i»jv k        «ks u«.)j^  4

. ?î

'■jO.siz’1:

.....

~ •; f <•

k    • .         1

•. .

..

Cv !”-’i duniiea-vi, Sc = 52S i'ri t' i; i d j h ' [u i li r cu stoici urc dc rez«s i. = uu iii i c-«re din        isarr . .'a zidar:- tR-

CUmp:i:tinUiiL:irc du: C'inHîihk; ■'JiUk.J'.f uin iA in--.i1c praf;-br.c? ic din fcoLxi ; sinftt. C.T S 02772 .'aj' ras ui 'cp 3209^/1   C!/ yeoui 7036)

Tr»r, ii Supndiit:,        t«-jcn !’ —82 '>/, 5

• nii îiirpjcjpHut ci; f’.ad aiit i: mui! <’■:

. sauna C:’ i 02772 iV.giins nr.ijr) i 3 2C9/6./1 A>. r onsiici ic 52 > mi>)

r;-?9

1.

. . . . .

j- .4 ' O ii>

■ •      ■' rS

î ii '■:>?. Iad : tern oi.».- :a uca de Uipaci:.Uc j ust'ibîi; 10,2MV.': 3 cs’ cuie coiiibusi i'sil jaz aieLcti, f.oinpe.

' schirabetonfu de căldura, sistem t’e

•e ■•'pmisi.y i'o.Hori^re si'ij'.i, ^tatie de

!. ilare, ojb’il'itura

1909

?.0.’,0.2J6,;:7

> •■ 1 •■ i/ni.:. :‘i; . . . .:

•*

r isteni de înncmaJzr'.re, C'Vejosd'.in..:, sistem bajismisi* radio;

V’99 _____________

iro?,7-

■ ' >’ i. 1 i j

. . .. '.....•

1        J • r ‘t


>9.2,2


!\eiek Terni ir; C j'lTucor

2.1.17. în

insudtriic / cvnr ilare

CTl Tij.JorVladindi sc:i

1

J

• iv r

1 . 0 . V*

Ccsiif;-^ 'Lumie: 2

13 D ic^mui-ie -cludire

1

T.’ren aierent 'JT2

13 yk-^itibist:

27:. 1.

;? termic:. tm--.-t.ur siicrJzirc 2 fi re x IfZXk'j in citii cute:

i>N 270--?. 18.S3 ui,

E-N 150- 306/? ni,

LN ,25 = 3 P.13 ni,

DN fJO- 107,7 in,

0(1 = 241/2 in, DN 65 =-2.-5,~ i i.î. ’3N 50-'■ 2.'.j,7i tu, W ■<!')“ i ’,73 m re"- i<i--. :'.rdd;i ur.'Jiafc:ă 2160 tn. dii»

ICO- PC,34t-., ". N c.’}=       5 -1.

i>N l-3 -’ x,7. ,.-9 IU, C'N SC = 370, i 7 t -3N 4J-- 2K5;'6in LN 32=533,66 m l>, ! 13 - : 20,12 m DN 20 = 7/3 m

i99>

■■• .-■■ 1J ■

• • rda uJ

• s

v,-sc ac ucii'îi'.ilar • ;vx’ c:d'J- use'cisru .

c!î              L-un, x ;nie,              I 2005

f:c.v< iacto.ii -, rampe

233 094,70

■; ftklpwi

r -*

Cv 1 3 Dc'”.inbrie, ia 312 uin f'L dii-r: pp.r.(_r c-j              irixia <îi:i

C: JtC uin tx\ou       f>t ziurn ie

p ortin tu drn c.Fiirnu!': cu sa ml uri d;n beton armat; phtyjeu din ck-.ncue pi /âb>ie;.ie t'iij butc a nrmnt Ci;

102779 l’tbyîraț ar c: d 640 (CI’ vcjc’’.i U5A:S;

l' J)

7—

Vi

1 I

41

• JP'.'.’-.I

Iv'U-ifipiUi n ț •

• A

Terc 1 rxpnîaiti to’ah t'jiiu S

:.ip i-iipi spwit c j irnrd din pi -o irr c.i sarma Higuirs cun <T i 02779 er c?,.t 640 cu supraPif! lotiIn 42a3o mp

1


5.5

h.stiHioTc \r.'JvJ.-'. C.*2 1 3 1 X X-nibi k.

1

?. i.-yc

1

' :)<J| Jf.S !C r.l’CO .11

CT2 Ji: '/ec.faific

■■

1

• i

i

1

1

1

1                           ----

rtct.'r; Jiiac C '2 13 r-e-.aj

!in&ukJ j :..j       -.n;?».     c. paciu.i

" lă, 1 ' /':

‘ j: ' "ii i‘ y :: ...       fxnapc,

".i‘"b J“r '■ • c;î''Juj:..,Jco

* .      ’c, -.-’n       'u ti'rrs;., I»i L#i> i*:

». !■. u ;               •

IO _

1

V. -Jl}         ..’ : S ■■■       •’

...... i.                         i.

id.;.i«i ? tL; r             .4V, i

$v?a : 'AC'!-.-ladi j;

yr >

1                     1                                   =

;cu. îC 'f;.;C.. i:s. i înr itscJzs,; 2firc d'jîu;.'

L1-: 2->V             ■>!,

• i ■' X           <

r;.'               .i,

l>! • . 25    '. v Ău7 .'.i,

J-J- • 5,7

J'.i 1 b'”‘- 2. i,07-.i\ v.i'v.5 = .7. ,j. i, 1. J •- j/j- !i .-i.'.i ■'>    '>>■>• >

i. j ! •            ..                       .»

ni-.,n.'jcj;» 291'9,70 i.t, i.j 0,.î\:

l N          1'2:.,91'. «li,

I. bl 1C>) ~ 1>?.9.?5 r.î, LiJ^G-?-. 7f7' L>riv?-5n;.7

1^'J S . J ~ ’ * i : (? . .

dj-;               i

Dl'1

JN 2/ ^îîO/?,. i

i

i

1 . ••••■ . 1 .

1                               1

1

1

vrs?. L. Jjjr.iilT-c ar c^kk; t.ieo' ;•. sil! fî I?': .'»: C 30, V.SÎTC,

r :       . : Oi’v s

'«7

:                 -ÎT

5:        2 | .        v ■ r I


Cen r. la Tefrnic.'i S Vasdc

, i’<--s..nr : - ckvhr:;

1!        i.6.j


i

! ,. icn ;) . »,r- ni i 3

r -

1

? - ’ '> 5

i i r. ia r: ti e ‘ib;' o k, ?,1    C'T 3

V; si?e A1 :espr.Jn

?.i i j.u

Ji.si’iaiie .lui im id/arc C. '3 \'?1 e A)ec.;aiign

1J

!       2

Rx?!e termic-

Cs. . ie'.-r        Sc — -!2■> uip

Clicii-j.::n. r .• fiirvOu.;. ci iczr;'c^tn util £k.hfi;c.jl . iu. crin cr;'.' ;!•:•*?• ."-i ri .îi.. 5 tc.i r*i; ’j'nnj-en din h'^CM '.H : ; . ■ i jirfit ((jk.c.t 7: f’rirrd)

• 07773 Fa-v-r s (CF vech;'S959)

2(;'.O

1___

(.<:»         7 •

: ’’ :

.*.U« •

[— 1

Jtifio*ah s.ercii S 6i i,3

i i - L.>          c ?.~r<? Cui panouri c~

C.p. : i •      '.02775 î-’a-' iia.-:

«v ik..i<5 Irf' n<Ti'--0ftni <’c C :p..ciu.tc

Histi*. C.'.i.' : 3 ca-.ne

>■ .

t. r'-a'Uk-i! j- i.us’an, F'w:ne,

: ?'„!• .b'raor i-t frilduni.      ?ii du

?o(.‘0

3 6C

i..;          iu

c; • v ji i c.-:.i • iăy ■ icc s:>, • • ir i i•. d<*

ir-?1?re; tn5'’,!,auii".

.Jsu '.i e'i.iiiu t .'•.]£•.•£e, lelegO'diiuai, *!!'.■ it. -arrinisie .adio..

2GC0

v'L3.?2 i ;’.• <

. s. r-F'      C-

r.:;5 anu- au-.C’.iii H:: ‘zi.o 2 atc x 15OS,6.n, < ’n

S.-.7 2('O-- *"37,Hi iu.

W țc <' 7= 7C'i ').' nl,

i. > J i 25 r- !-i5,i’3 m, i?>? iCO i iXV-1 ni.

f ■■ 7 L-O = i ;'/)! m

r l< 65   '.01,52 !.i, OM 50 - -77^5 ai.

7009

t           :         3

< : • ‘ci

ick’:; ;■.) ca'.df. > i-2~ j-jin i56S ni 6' i ccr: DN IOD -

ON ',>-”75^1

dn ::o -        ■ <

•        e

chi                 ,.i

OiT — 22j,lk’« •<

LN 52----22),OS .n.DN 25= 25.27 .n

■ - - - • —

E'a‘r.4

I

7<1

Iar tal: lic Acumulare C 1'3 V.’,a ik'.x-' k tw: ifri

CiJțiti .ia Te:.aizun:

G;:’h- ck'Jire

Teiui) sist&m C1M

Zona G: fii

16.5

ins. a la .ie x.’ano'agic-’ CT^’ Zc aa Gării

16. L

lnfL.ilr.ti r .\ui<:n:ti:.a!c C‘1'4 Zona (»?rii

.,---

uc ? 2’'TU’’ hr^ p:1 cj ’dn mea? । „ra CU /■•.i.'.'il di:. l ?LOli, ’Cfie,

2X-7

. ■> 27c,,

?i> :-,C*

Zv’ki G. du Ce - 330 .np C’ Ji/c £:-..i--2r ".ii ț.:!- ... i.ixr ■. uri *" i’fS >*ru . ... t

L ;tc:. . -1: -Ic "IC -' ie        Pt.1 X* rl

e.          &'■ • .iriJun vin ue'/?it «irm.'il.

ț i’i i ■ l h.'.ir''.- vr.t. bric-'ic. CI* J027C'         ,3p23^2/i/l C?'

v :h.i

! *■/>?

:.. < ..

.x ...    •

: • ru .' • •

r ’.-'i '

T..:rcu         ? * .e-'lî'i l-jrcn 0 —£03,7

Lin inii:i'.jjinL>;< i’.ird aii» ;^ncuTi Ut* s.’.rim Ci' 102769         jjf.îoț»

2?3-!/z/ /I

mjak'Lie ieniv_i’iL?.in'-.’a c?p;'.ciu,ie iustalî -. I C.2.*.. L‘'?- c*. -4*ne coint i:.i■. i :i ■? i, p:>!; -p:, ecîii’Hb. i«>: '' y de c -kîiir., si*:Jc.’i du

cuii.0’ i?-.i(0S: ?su, s.,:tic i’e traînu’ *> if* î;

I9-. >

•1 5'jî.

1 .                       •

1    v-'.ÎC-

SCltin <’ x. ’ ri juLiliz/ :e, ■ J .iK’J’i'.i' j. sis:rui si.n

i î'. J

... ......

:

--- . ----------------------

Cen-ral •         5 O”. :ru

- c1 i     phj;st 12

J.C.?

2 „Te . a:-;i'CJ1

_ . L k.ivrj.

------- - -. .— —

O 1 C

ir-»:.J îuCTJji j! ?!•■•.'; CT5

22

C'-’rtl

2.i .Ixo

i isu?!'1 Acioi.i: ib-.e

C’j’5 Ce’inu

o ■

, 9.Z »

'?r

CUHHT

Teiului, la Se--32-: ::>p        1

> • •.fir ;k !T 1.dc'iii • p?rt.i,:r cu

i ’ni'Miau d j ■<•• .iui. ;ti-, di.l (Zidîe d:c

L ?• :i; âsj..»..' Si 1. ■       < iiic'i;c’?;u

’.'. i '.i          •. (' >. <! ui? 1-3‘OU :ri.

r_' ... <*' I . k—;?>!■! . ;?? f02770 r<;-: t șt:• >■-•■cil u>.> ■ > i ■ - - * ra*> pj -• - w                          1 • f. ■

iiip icff-rujm- 3.i ^.rd din pe nei u i i s

ILU. <3 . S.J: 70 bk''.;r-1S n

’ ^2 'cu - jr'!. i i’c.îi C’f s» s xin>

■_--“ -----—----;----------.

. >:;u.!•<■.! t •<!:-               d.i c;sp..c >U- ■

 • •’ ?; I i\?.r :     ? za- :e

r>..i. ciJr. ic

secu ibuto c .!.-cj’dir s:!-.i:.ni tic c: r.K.k., > j;cir J . ta:iu 'k ji, :• •     ^v’        !•   _

t                  i: :c.. i./i -.      .■ tiv..

ij? ; uin,

. fr> i-..<: î •: i ii i ■■    b<r i isolizi ■ ■. "'•'i a. x

24?C,7tț:|   rr,..

I>il 200— 333,67 as,

vd ! 50 - 3V- :,51. ci, ;'-il î.?5 •• 352-1,7i :r. I3I-! JCJ - 71,ț.;j

Li1 33 -'.-.v7,.

CM-.}- ^'7,e5)ir, OM .10^ 133,72 ir, PN - 3S.CC> .n

s : o., uJ«h liV.'.fj.'irt'. iip :sor?x::;c\76.'ir mii

 • 3 J tr J -1 35.67 m.


1'ați i

!

1.6 5

Cuiiliî'Jj "’crr.si'Jt: 6 I -na St" c - ch.iirc

1

Tete-t       CTGLr-na

3‘ j- ci

27

z.:.! j.s

Mc. .L’.ie t< ^iîC !.>^:c t CT6 D-na "Ksjcx

2.!? 6.6

Insu’atkZv.'Ljxî irc 2': o S’-r:*. Cvrca

2C

”ctaleTer.nicc- CT6 2-rn S? !Ii~-

-                  ________ 1

uJ 65^.- r.'jy >:• I>l4 ?0 -lr7.i.   1.1

i-i'-.C’ -15 ° L r! '„?.    f‘i.ir

’\vv    rcuhiui".c             iiit.l rjc:.

 • <••1 mru:T-i . -ii r;li. •./!!• e, s ■■:'■•                      , i.~ ■: r ■?

Cv F-i-n! ’Jir »i-L’h;   •.ne?, 2:220

i’.jj, Â'iaciL.. kt:.icj .iicxiî: dii           <iir c.:.Le uiri L'CtoJi r nr-t rs

zid r; Jui.iu ><Lre p. L..CS-. I« cii. c.r? :îiiL: •>’"«.ei» <iin 1 c,:ii p;v\:bric; l'j H.-; !■.»; 7     {*!„ . ,lo-i ;.sGi:;1 "F

 • 10277. F i>.-r ;*'■ icp J ;Ca.{ CV 67?.?5

j.j              < ■{ du 1. eu S =7 -i/y

rno i Hjiiijutiitl cu j’-’ul diu f TiOufi d.: $.«i • i C: i i i ’ -i 2i;’ t" r. n r. i o; > ] C<./z                 _______ ___

in.1;!       - * ..im.,       • tic r.'ip c'CitC

kjk.L’ i uJC*!’ ■':•■■ 2 c zrne.

SCTdib; k\!i v g; •■J.dura, biSiC-n d c.'’i'      cc-1<C rizai i •. urc:i, st' tie. do

r;u, c; r-’.Jrji n

s;,k . t „l.       . .1-.-, r :*;£estii'iK-,

; .> 'f.;; i ..n»i„ v.u'lio,

:      teiiiirC.i Ier-..i!:u incalrir ,2;inj;t

20<2 r-d-j; i?r,'2or covi.ii.

•}N ! ?G   159£ 1 ir,

L'N !25           i.(,

Dlr î.-!<x.li .:a.

’ ’ ' । !

LVI-       n„

— â l m,

UI .0 Mu

1

!:'.»••■ 20,-V

■ .-.?•*?. ;-'t;. ■? Ir’ț iwr J                  ••*£*?1

1912,..) : < ia-, TJ.

Di!       ' 5.77-,,

LN 2 ) = 2;:y,7? n,

•_j                       ..1.

r- r-i

• •• 1 . k . kJV . —f   —.  k_.

;<• k.- >. • • • r-! V r-i* 1 i! h • • -        .<

:*>        î-

« ** IJ          • *.

t          eU      —

""                R •

< «

____________

1

<>=. ”£ j :               mo J. :J>?

i

:-t< î<" fzi’^hir t=e rczif:ț ;n ; din

i

.£►.5

Cc.lLL.la Vini ca 7

Ca.>'pjhii -      e

cnh' t' ia 1?■’ilo i.#!:< s i r.id.- ri; 6 : iriwhii'k rJ! LwHl .arsta din

p a Sf v r, i’.: _                 J t'î'i t.p

.7-7    ’    ■ x OM.*.   1J277Z

c/ t! WC {C'.; vC.:Lr u7SV)

2'Jl

*•

x. ■

Vu :■>. : îr :nt C’.'7 s_ Ll’tJDi1 i'i

’j'ci z1) . s»-~ '.i i.; io-Ai r?.e*a L’ -722 . -p s i?i ••.'■: '.f. .1’ â ('in r~n ”<

.• Tifi s?'' C‘2772 7agn,a:; > : :;.u ’■??'’

!

1 i

«■tj'. Jluc U: ^c!su-:''ji:.c'’ ''c c •n icii/.nî

1

1

2.ÎJ6 5

instiiL'i. 'e Tci;n Ă      Ci'f

Cbtrfdui

ia.: ■ i a 6,iL‘j       2 Cj-k’rl.j, ,..■)(>! ■©,

Va.Iii,          >'C

ic. ,iiC"L;fu siii™::, stilic de

'V7!

*\-r

• *

। râi'rc; tub” iul tu;-.

his'jj ti ; Au.

C'1’7 ?'TiJ|',uk:i

j.i:! ■ - i c ..no ’.i-aro, îc\:- ^6ut:o, sitltrii) ar.       .. .au:t\

7CGI

:o:. ?■:

1 •«• •

■ ■■;

jV.a «

i

;           uriit/iuvjj

w»p. p-j uqiuc^

OJ<J 3 uoi’U <?’ jpu<i'j

Q î

1

1

1

iiiiii'.iui

£13        î-iqK’^

. 1

t z ;» ।

1

c

c

.. .

'

(>

1

înLl'ib.iic Te;<<;<.• logice CT3

Sejc Combin?*

2.IJ6.5

CiSiahîic i           'ic

C.T3 Sc.e C'onibmal

yi

i'tioC; T''!,.!*?.!;0’5 Sere

-o

‘iist !..<îc: .CcuLiidrre C':’G

Jtie C       t

>!1. 1?.'          r <.1 !i. 'IV"»IC?- <l<î 'VjjK.O» li

CCidldS -hii Z 1;

ids’nj’* 1^ ‘s . , C Jdrn;-. Mjhurt <lc

2'. 13!

,i.’ j,.r

t:. n

E

2 <v)i;: Cuiiid . rc sursa, y' .lie (’

L’ntn -j; rjlno.-iur _ _ —--

• .. '-e .i-. >ii».id;n’c. ieici'.cf'1'’wiv, ?Jr .1 <        Lcjr;

2C0i

1 • .'<••• •>

,r

T<-'2        • lU’-'.-lttf incnizi^ 2!irc>

----- ...

'■■ — •

27.47.3 di, <‘in . -

»’h 209 = 327 ni

UN !5O • LC9.5 ,d. ’-N 1’3“'<'97 ,;T.

“      -r

— • 5   " ,,

t. ■ • —    *

M    <?>

il    '    '  y-

o II 1! • O uî ir. • < •. C. '? v i: :<

i/N ->C ••       , - ,

r:N           m.

.33 J

3.240.;     =

1

r*;ci apa c. 'da iuuiaj.- •»i. ’

2!?(!,5:d        . ■

’ r oo -:< v,o) d.

LUCI-- r ir, 1. t?•» — 2?,2 ii

1

DI Î^O 273,3

3i‘I 32 = /'2,7 ju

1 !7i'125-*:6:;;;g r,

VIS': d :Î *!• p.d! ;l ^ap*' vid     . ..I i

n -.i:.

or svi'dr.Sc ' :    o», «in

2035

Hîi iC7

. > .

>!

'■•         { -c • .•• •-dT.ir-5

i

*3


1.6 .5


2.1 J


1.9.2 2


>T, ..îi


■'•rn


ln:± r’.tic Artcmpirali e


P.cfeL 'Icrmice ."T? i’p'ti'


f.c = 7-1.5:' ;n >

i. 'rd’z j :>ar< ircn su*iicli'J'> de rczirtert;<

•:L.;c            .:t>mrns:Lsi zii.'i- ied.

rîbi :i; K'.i.jjcji; jjLujslli

7.C94

.    ..     » 4*W .

• .-•; ■ 11

.             , ’h ।

g?i ck„ ni •.•-•• jnc;de'!jit

i

i

vi3*          :ii. ‘.-.cMuic:. de cn^-ci^ie

i

i. 1 • 1/!      2 C'i■<.■; :• c.Wibits.ib:!

2C1!?

7i

. • •’ •

cal <: i», sttrt' 11» d e exf n s r c • j n. on z • ■ i'c

r-

nor:? . •Z'țîi j t irJ r«: Orbnk;,"se.

..Îs .ir.c;. ;ît: »•■lirLr., io!<«eSi.! ’i'.'iJx:’ ilj’.l.; T dl->,

2J M

;;OI "7<\. •

. ..          1

। f’i: rb- ’i     )

■. ic? .mi.:.- iur-ixair tr j’dzire 2 ii e x

57 î .2 vi      c;:’e:

•\ l 125        m.

;?i ’                   .i..

1

i <

l: i' <; .:• ? .si

■>N L'C = 2'.J/in.

11 <iS — 6^,5 3 u»

P’N 5J 6.i,7

9?! dO- i'k

'• !'} • _ J’U I

■ .3..' 7

' 1 ■ ■

JiC2 = 2

i. i v          |

r.ica apa c,tkL -n: i?jcr.. tip iî>

571,3 ui fii.' cvc:

LiM -■ !       bi.

m-1 5U ---- 42-:.7 a’.

P’jJ IC ~ ■?-• ,4 ;ll>

1 :;?2^ 52,3 I?

Pi; 25-- T2..1 7;.i_____________________

1 _

_____ 2        _

H-             3

4

5

6

7

43

2.1.17.4a

Instalație Acumulare Spital

vase de acumulare apa cal da menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2005

7.494,20

Proprietate Municipiul Fagaras

1360

44 _

1.6.5

Atelier întreținere si intervenții Ecoterm ( fost PT Tabacari)

Cv.Tăbăcari, Clădire Ph 1 atelier întreținere CP 102777 Fagaras nr. cad 765/2 CF vechi 6775

2005

421.088,62

Proprietate Municipiul Fagaras

686

1361

Teren Atelier Întreținere

Ecoterm

Teren suprafața de 270 mp construcție CF 102777 Fagaras nr.top 765/2


. I* ri*

fcr. r*hl C55«

Mr tape y *c; 1522'2

G-.-r.rxi4


’ ~î Adrijfi’Strctiv fi.-. 23'2.. irt Z 1

2/i?./23 22 u. i is cr î; U k 12; FIU'.. rĂGĂ


i                                        __

■■ -

i

l ,-.J 1     lC2?7O-:i

loz. "2'Jâr'j. 5^r isijiuC !îr. 21 .

Jv       . i . Tll• iii- i. . J?. L'%_|1Ss. • ! E. •'ți      . > J. 11 z. v

..I. .v.:.iu-

i

Si.j;J ECOTEF,:. S... ELiFIZAT. IF! h?

!'JL 2G-j:ț.

p.TF.UCT-.r '.. 0!' C. C,« 2 A.. JCAIV£ Cl.i

C? MD.-..

!

VE-l'.SA IJEC! " G’JL..&L. HI3A0IZ0LA

T FALA

IfEATlFlCAT EiiEAGETiC, r>' „ i,|CȚ.

■^1.2     !C27'-j-C2

-L<~i--.rja. '.£. Str fe.u :    2”. ’•..

;lz. jjr. ~.’xS- zcrszri' îo::?'2 ir .

2FJ ilCA X-:.. 5 (CTS)- CUCS' t .ii :?VAT' '7

C:l/T AL,.

•MUL 2002

STȘ.dZ U" A li- CAC-.5 DE , .L,D.-.F.!E Di!î

C.'.PJ/ ,:D..

[Iti/AS.-. t-JSCIFXUL.X^!- HQRQIZC!.-

!" t i’ l.r.

CERTIFICAT E*.ER5H7IC. ".kA LiFT

C-'•i.r.___n'ț-'’

i           tjfipUuitc» <i • -T —’• r *•

! a

1

•r.;.

i

•    1

Ixl      "■ '

1 r

C< ■ ■

1 ■

1 d

£ J

!                     1

<

-i

l. — O

1 ________±

-.a; 8

6

J3,

.......... 1-.C71

P/25

1                   7

0.382

o           f                            9.3(?2

10

6.115

13         ii                               ?.r

1

12

9.9^2

12

10.0'4

=3

14

1.528

14        iu

4.C >1

16                      3«.C20

16

Ti

0.

...

18

-.85

1o

C.7C3

><■         20|                           -..3k

20

5.19?

-71

-•                          .2.311

•            i         ;•. • c. '                                ‘               .. .X

■ ie ■-                   •. ir.?. »<: j          :; r":i      !Txr-

•              • 11 •          .                           • ;î, '.. .            . । ,<.

■ —                 •        |.|> < «vl . - • -    .    .         . 4 .

Ceiu’ic c • P"e? c t" crrv ji.nu. cr .? in <_ -r s; ' i.) c; u? fine'•■:■? ei./ir:''. . as.::.’ ti :;

fc-irne.


Pi-<=.'±r.rJ exb"& r=» c: i-c .'■•rn?ai'.. =:■ ts •.-.•!? j-:i i au'r.iJ = " re.» di .rctrj :-.. .-; j! ,       3 2/=kv/ :i.ic.-- -.i;\

Cc-r-2 J; Fcing drjpfj.i • r-f.l. •ledh.i ;'i irrtn.' '<«" c ; •; r.’hr, ’7r • s’**;x. t il s           t. jr.;.

rciCG'iricii 3 C3 <ricî .ucr,i;ij i iChtiitij'.-. ierii

S-a c,eh ii"»: tar. li ti? 'O        • Ora-',, t p. j. i-f cc. ।: r.^"5 ./'? jOxC'? t. -er,<- •'• cG. • .k.’j

r'Ll: i‘ciect-3 ::.:rl'i!if.r- CJ codii li.’. .21.                          “

...„'. 'i

•Tî scil-țio                                    r * ăicllC " " ? SZC-tOÎ. \

DC " ■      :

;!


ISIKOK

Date

05'c.f" r:c^rfr.'

i,c

r . Ce


•T.

I.


Liire _ ■ <ii:

• ■ ’»•


JG

1'' i


1 -o ■ •


T f"u IC'c".•in îî/TT/JOia rtcn-rt."!' i .i


li t’L ,-F.(

-.r.72/-4


CIE'I. de


. c qofi.i


’ <1 ce Cîw'.L"-; ;i           _ înrobi;:: •- i'.'    '

r • ‘ r 2 <i sj re -!: _iî?=. :i;=             :!■ >, ;ft f<.» z z s

'jtâ£2k                             ‘             •'t: -

■                                                               v         Vr/X.-.

C"• C? ,~f. iCiâT, r, l\ 2?7j . ' i‘•.: f


*< ’ •      . » i ' ' ‘•el** lir.ct H-

htradLn                                                                      Nr. CF vGz.ii:C7kS

J. : L«. r-sq?''ss, ‘,'Q.                     _____

F?j                                                 Sii£

M i Top: KC/Z j 310 i


2., FUf&MB I, Li •* . xi LtK'lJll"kU,

►      : L.tr.'vilfr                                                                                        -j'_ CF VXAi:7<!;!5

- Lee. F^gar • • .7 .. ,. . LT'12r' _ c Al kp; i20?,V71/5|


. , • - i- ’                          ' IA! . •

, '                        -----1-------------- "   —~  —

| !* ! ?,'!; •______________

:r.ct..^:i';i*iisLrr.j!*.; . > i/LOf22, •' in .i                «'ii:_ "î. ‘ ■' ..             .■ .i .               . i

teus.j'ifrr cc.r-2                             fubi ei’l-                     .■ x*. : ■■ ■. ;                                   ■ ,,i.

c'> L'irCÎFIl'L . ACC c.il; ii.i. r.f. Jet r^i 2<i.l              ,     ,i" v 2-Cca . L'r?.'

'       L-r?-:__.. ...___________________

:       !r..'\"!rT2. d. i :         ~T;:, •ebr'- rnn .«l r. "k. . c.ui i

_j.Zi_____I

1) :.L'                    ... ZÎL 'T iLL FU' 'J2


r.< . :.. :■ .c . •iu=.r.; .ic_K‘îr


C f.» -c.’.-ir.r;" /ri‘. ji?2r!.'r. l>V3C.h?:S755


ÂCil_. Loc. r?;^rc.5,     CrrG£V

Ci~ [“r.»Lpgcr4:i:|


I« ~ 'T*Ic" ■

______________________________________________________________________________________ , ........

-■-ti’- rf , ■•<V?C'Z.    .1                         >                 .7. ... •

__■ j ■• J_ __ 2 •’_ ________________________________________ _________

j. c: .-a îAiniEtr.-L? .*7.eivJ :     :          l'.'i.fȚ’; ct J jF.iZ. J ci--1 .T..

''5.3S/2002             r n: nu: . x.                    n.‘. '■ I. ’> I              r. :.        i:> : -n.zr.i’ ’i . .

!:iv i/.^ț-'ie'y.:'< ■                 ■•; .v;       ___„c- J .c .      

! li’.l"bui?rc., Jra;.ac .’fQr’icTĂT^, rc'' n :i:: ^Hiflcf c./ ,. .        - ■              -

I 1/1_____________________________________________________!

!____■)                     ■.             ri.-:->E;-41-". ce-'____

’____li ;J -

J'rrrii-’ .■       .     ..         J'.'.l

_____.i-c r-xn                    : Ț                          ' U 1 'Ji.'T                     .......................................................................

C li i C-.             Wîi.-'ia; In

.:c! ?,C. -.r. j jU-rWr f'rrJ Fsgires

> l'L- u

*i<î             '


10177- 7


r.m.'       •

st. CF vechi:6-. -15

ț. W'.Cr,-.______________________

r ’u. .siaiS-'vtiv i'. ■ '■• di.i 7.jt’0 £        Lr.iT?:-.       1                                         a-‘ ?.r.

:Z/1’/23K nij                     (? ci:      ;r<-.. . ne sT’.. i :■ Z' ?C . f,-"*:

"c.j ni îi :i And :r. . C-.» l.T.-ferit“rd ?i:runier crr ~                   :.i!'t' i ;!lc;____ _____

illii-’T.’rrr.r?, ?:■;<!        •rO?.’.;=r«Tii. c' ij?nci:: |i':.» '.->T i;l\ -,.l


•S _      •

.        . . ■                   •; r- :■     ■: ■. s

SI’T'' ’ HA'- ■


. r. CF.3Cii’:577:>__/ ■

.Ci Crii-ris.r.c:v rwrhcr c<?rs ■>;.■

■U GlPlii.

Irtx.u.lFr3,

__


? I ’UI:


:             c.:i

,i- ipiijk •

. s.iîn;- -,-iv ■•■r. ",


..;îi .i /: 9 :' ■■


ncc .. i: - . L:. cu:


: ?• IC b- '•r ■ —


Uf


Li li

<•     !?j. :.s ’V '.iO 4.PJ.1I              ( •..     , C

: i :l..; j             : J«î              C 1 7

'.jiul j „u;-t in .nctri cri

;s .    '         .'l'.itr i 'i tov ।

!c r 2 | c<>iic!u»:::i ci. ut -zo! -j 7 • <:oiic"ct>' i'v i

• ••’>!• 1             । <:<-;i<k i:--i oicl pfu?; Li.ii

2*1)

• “.......

Z2.-Z

-.ce

' 2j.G7

t .□:> “ksHli.

rr T ’ j

t,5 •••

•                    k.C.i.h.i.’L.i i)L ! Ci i..cl<;l •

3-:'V.

t.s/i!..'-. •           ii-nue/lip k- =v 1______ 200|

'«mo । l

Gcinilncl: u‘ t nii.iZi'l .1 i

7b< 1

Ea.3‘1

•t ifQ."’i • •''

• ;•. îl ?.! 11   . 1: (■ :Î r i i-: .’WliiUl

7-:..

7.5/<>j

* 54.») /

L-1 '•? ■. : 1

4 .rtl.llK f ’ l.>! 1 vi          ll .

i75.7 ij

K/I.C7|

Î'ăju .;i„- •

<.4iic!t!«:la (M<n ort- z'j!; <j

!

'șl'’* i.'.J.

1

«•''n..!iici;i oi. l pri

l

385.:.’:';

’t

'•1 *• 'i ir

'ii:i:,ieir.j/;ip i cu

250

2€'G

IliiP

.‘CU. 'l’iiVl i

iț 11 ic i: i l- ' 11 h ijiz<>lrf. ।

21'3. £’i

11b?

j           2

ecnrlucli olci piei?o!. î.'

95.77

ÎM5.1 'i

aiiml unt i nlriî rn<i. «lal<i

75.«hi

■ ; ■ '■.f> .

■i

•;mc Lcir- '

i 'i\J:.Cl O ■! piinZOl.lt •

0

43) .Ci'

1

i

•    . T l'-îXsik.-r ikc .. C--<.1 'CH.in

! ’<-J.251

’-V.l

VI

_ y>2*C j

- -

i

~ I' ! î ' • — •; jS' • , ț ’ * ,

5-';:

I;-.-

। ::.1 w

w; .

.i.U'1 > i

lĂ              .

i

22.01

_____;

1                 !

e! ' : ;■..

1

- <■■

2.,'Ja 7[ 'Ujj

i

2?:.3?

*1           -J l’ -

1                             k
List.i «!    k.-

/.i i iu J.,p l.ri/j !

290 i

’OJ       iSiJ

1..     . --- M           —

''' ■. '        i.!. k-c* • «•lol p:jizo!:!l.i

2./LC2.

177 94 î $5 715


l:. : ■’ 1   ui.uluci । ol;;l ivei.'  ■             i   3’i2.*Zl IC.’.ț-Jî!

,, , -------- 1 — —

’fî ... ’   i... 'A ,l;j u. 4 pr^krik -   »             •                   J/.L'Sj <. '-r«rii

țlIHl ?i<.

Ăip Le; ivr

250

'>UU

•: O fi J

J

k ccXj n *.

Vilri.zL

CUIMk-Vl.l < isorex

1 p? ■ i/H 1:“

il D.'.-frDî;.l‘

' iTb

n5.:>2

' 19

jc 'j sXtii । ■

cnrJuJ. n

el ui irci i..

1O71.G7

■k.::al-iif.-

L

i.oi .•su-:l.j

IU 1

1>1 ,1 ;

u

__z

•CjlO .Ir! 1

i C(.-i^n 2

<

t.i ith.vc/'ip tcciv.» (.n:vk;::| . QU?I jw.jȚTi : |3 c l>;: ik ir la uiel [><■.. ,zu1a I a

s'.nnijiii.i. cu i.. îriin Spiko

('Cdiir.j

i J i fî

i Li

■    1 CI

_ L o

_ c£i •       !.■>_£■ Uri |V . iii • In 11:

r.; !,.J,.«;|." cu i nriO 5p> i

___: ijD.j'i

102.05


159.12 1


: ii vi'.,iiHu.' ■ p t :iCC. î’? Cv-Qir >!.: ’ ;r: ►(<;.>.    1                            f> iîL 1.SS.S.U ,2Litt. ;'O .•I.W


i.- i ’


.■•ir :r .? i J

* < -   »• •■‘i

'•<•

1 ■>'        fii

: !.•

r-'.- j

'ij:lsr 'l;p 1 '3vc

•150

::u(j

J-.J

Ct.'.'J >i: i । 1

;?.'r.’UClii <j! .! •’! r rx

1

15.3.

1 <x£xi.      :

<:► î per/MaS.1

j

1             ir. :* i

.!■>:!• ici .x «.•.■ 1 pr.           :

r. ..L    |

ii              f ■

_______J

i .i i.kiscl.'i ui-,i |iv.i :l;

i

?A (K

< • i ■>

.■ii- iw ii. ;‘if> u',-..v )

2!iJ

v:.',

HT’ 5

< :«>n ! i |V.*.« • 11’ 'rH A \|. .►!

h-'.v

>..nc l/i;..

.un

i:G...i.ii'li> el ji r>rr.':;:clvi'j

c'? lir..;1 ’|I !lio fl.s ii' cn: c< : 2 < /t.iic.

.L'r:‘Cr".j .2Î ri

j.''1 ' P *                ■<’         L

।       .j.v !                           :     .

. -.2

M. -'I

'•>; >{-.l        |:

1

1 ...

1 — i‘-

1 1

IS

1 •

• * “ i • 1

s. .a*                  i

r ..>

iun

mC

t-JÎ        S''-

£=

<• ’

c.‘:

i

■ 1

<.;.l

1      12. .<•:

' •. /

~3

P3

iu -, !l

i

..              1

37/

•J •

-7.b

C • <5 A?

• • .'

«

1                                   :

<■!    ■■■■'

! :S        1 u<-

! ’O *

"■. 1 L>

H3./

CJ.Z

vii.?.

— -»■ - *

i7i.C

!       J3. r

L. ț

i ț;

t; t-

t. . ■’           c:' •?<«• *' •         »•<    : , ț T?i-,

:u miiiiil •

L.-; : ■> i <   !>            rriii' hccu!.: ;> J p^Mijji r; w <’          m.x.r k : .

Oj:    ■ ur; ierh;ț , K:ei;to:a c:j (j«Ti2n^iiu'if j ișu:x-x es/; »• r;: ?ț.

'_____ DNl ~^5 __

___șjci _ sc:i._

LV jiii'nx. ''<ss.a i?uk                 '£JCj . .

di-.ii'il '.:îi< sHX-.f.sr..- f 7 V rr ~ -

O .vi :>.t S îl H I'ickr u ii i

vLî__wJ ICj] ____ț'<J <■ ■ j-

jî/:J i:9ui .-ntos ‘ -i             _       ’’i

= :y5i i£Al.               1^2?                    :L_

■Li'Tlc- ,c t r o <U '(i


C.- 1


• •

ClK.ui. fK/'Vi i<j V

J

150

100

ÎLk-;..-        1

,e.v': ivH> ।

$ SA. cCCrl

rJ. 1

■'<' Z,a :•> z

i. : i d -hi<;..;,.

SliuLf fi

l

- .j3

Ic,' mi; .Oi

C Jii: Ar

1

. i:       n.

I'- r. • .-fiii'. H i

• ivS.r n

■,2.^7

• '

. V.l |C

... „c

... . .

i'i-

■ • • ~

7w

li j

..i -'         i ■ >

■ . V.- -II ll cil .

,i i.i

75,S.’I

19-,

.■Vi.-ILC l ■

-ikAvi'.n

7!.{?J

‘ O k' .1.'

i -i-. _'i u: -i'

s.r-<     >

/;t

,7

' ':«.i »' ii:

M:’..... •’

1 . v. ! ■•inc it.".

<>

c. ?.

’ ’

.‘h.'/lqî trtc.'V ■

l .'.Ac ?ir-C:i<J

n

Si biSi c*^!

150

•’• 5

1

ICO!

' i Y7<

•\ "Ui..'-

1. • V- . IC. ll:>

suijicn n

■       .? :n .

• ■ 17;;'.c -1.

;,î;:

1

- . <-.L,

V •. 1

spui -.'h;

Q

____ 0.1

’./oi

1 > _

• • ■

di .>K..ro/lip trtLsv,

1-      -;infu1c

_1M  _1_25

i.i<»:;■». ni               ,53.«3

fi-av. i zinc:,;

3l.ijMTfr.il

i- ci

COÎr : ?

; jvj : n iv;h •

SfJli.rrfMi

Ic cV ."in:.rt;i

„Uut.SCli

io 1

153x3

o.;

/

-. .

/bj:;

<7.:Vf

. ,/i....

■ <

o !.

• ! '

102 Z'

. • ..l.

'.. .

..! 2.0

:r-..

' -.:. i

221.. 0j

?’>. i '■

? 5:-.

TÎX: »

•• ■( ■: 7...

’ . ■

-izr o

îC<'.5v|

C70.

» ■ ’.

C.0

..3

'■ >1

i'. !       < 1

♦ • .

C5.'.

u/2.i

■ 2' ’ i

..'.-ti

?11 ?, i

J'/1 20

1. :.0’'

fc ► JJ'

■ : !

?1-• I

i •           '

■Ik' J

<<• ’

:Z. »

1        - i

1 ■’... ’i

: -.-

t) ■ ।

1

0

525.2!

? !•

-.....

3. 1.77

bl ।

•1 “ ■ l

25

î 3

; ?i

•?i. ;.i‘!. d

a.-:

zi.

2C.«:.

7 . .'_3i

,/.?■!

K-l 7..

<>•.

■i1

•0

■ X.M

■’2.(W

■ .. .<

:. ।

207.03

cl'Î.Oli

_..ri.c.d

’l

(;• •• .

.'•J

,-.e

'sG

. -

r-'

Z04.27

37.2

ito.3^

: îî.Zl'i

3l -.551

1.7 : <.

' . zfl

। '2.0'1

IG'-'.ZI

i : :.Z:

(/

• .lioJG

37.55

it5.C'.

•'. j. : |

IOZ.Ij t

l'C.:'i|J

03

-.oj.ii 7

2LO.21

2 3.-.Î 1

!G>! _....._'2^    _ _          ' I __ :3Ji___

2'i. li' 3; ZlJ                         S7

___2;.5.,6l ,gp..:- I                  ij/. f ;:i ?

3"'..Uv'    ”H.b.              ZJI.-i- Î.^T.Cf 3v'.?.       Zi.'1

•'. u •<;<.-<!»i:li ■•. !'■■■: li-nnr:• c. -:i t<a ii

C I a

j. >           i _2i-21ri-         n 7<’ '_______5  1' • '*

ci. i.Kjn. < ItSCrJX I '.J.>k r. n I I I

_J____jubl jșîțj I                ___l_

''iscări;) 3 IrSOi-'k X                  f __     __ _ _ 1

■"■7?"’:. r ' " i 1 ~ e.j " ’~7

C ____

!v'- ;         * ..' |:'(l'>-v<xi-:1 ii-ovg_____I___ikli 1251

'■.nrf- -. i. . ■ i 1 >SC?'? fcudisran 1____!___

;                     j2^ 2 II I.         "■'

’.£ ■ •. r:Oi -i. ••;. „ '.

,VCM CCd X Ci- ‘r.XZ 'l/X l.'.l li'^- I ițr ra

>r. tz /►.'■ . • -• r’r'T C; '•

’ivC.’. ■< i.t “1:.'"S

KJ <_______i/'i_______i ’ j _______2' ?           •' j 1____- ’ ■ i           '.': ■ •

........ _.______ _ '.Liljl ' ’-•••' i      ’•                  t •! ;/!             .     •1' . 1     ?■• '•>

? 7;     67./j______f__ța!______.«.^J .._■ ••.■•'-■

cG1 1___/23;^'î _ __'■' *Ji.i3.-rK                   ‘tJ.' '* ■* iiGnjfurie de mEsiran 2 "ntxiei îC'>v>:C2 ei arii c<r;'3 vK-rjer:

l “ -

1 »

1'6 f !j > 'Z.

1

1- a.

1

1

n

1 d z?

V

6

C

JU-1' UJOli r roiUL-irj

-

£

21

4:-&

o

s -

o       i

o

o       i

£       i

•- -                             1

!

Gr;.Li,‘)t2 c i

j ►

1

T’.L.r Vlsd!5ii;et-;u

progia m

nannj.l r.r.6

C'l

” ăC -Da 79 LF59-?5î-:r.'.p.?:jQO

Ic MC k

1

5cl)h.r.:MTț.i- 1

Act.riî

'f dLcClll"

?

| Tvd or V! idiir.irs sc u

■13

C7:

V SC -Dl 59 .CF5O-25?i:nr.Prlui

- - _..

Âctrri.

J

T udcr Vl’dbrJreicj

W •

ci:

i-IT7 H-C.i 40.

CF5-J-

ÎGl r.-ts PȚ ■ Cil

' 'li;:i

r 2

Sch’uiute.e:--

4

I'.'dor \'laz!i.nrescu

■ l. .37

ct:

'••SC-Eii 65 .CT5C-

... r

ScICue’:»': .:-

.Ac., .s

1

1 3

1 _ . ... □ ■

iile.: . r!l” Ll...4U

3; .-.3

CTJ

’.TC -Dn 65 CF5G-ZJIllLC.FllCi

3n.n-.l3           I

Ati- :«

1 6

T:x:r’‘Uimiri seu

j'j • C

CT.

: -TWH -Da 47.

CF'îP-iCi /.i.cȚTli$

...

I;ir-: n

f

Sehii'7.-:eric-. , Acrjri'j

r

1

J

TvJi-r Vh'::'i;!'e.Tu

.’. Tur ii

CT:

1i ’VH -i?n 4G.

CF79

iOI-L-p-FIlC’'’

I

5za:u?.±*<:;- I

Acl:rs

1

1 s

T - > r V Iad ;jv ! re seu

3 Ti'.i'fi

-Da-:o, Ct„C-

;.h

b

îcrJjrat ::yr- । AGări.>

Li

Tiidcr Vio dna: re zeu .

i

CTi

".S7-Da 65 CF5 j.

25! ”-.?.?ț:01

K“-?în;l

-J

>.:^r:-

: ।

; iTWH-Dn 32

'r ’ 1

- ----

:

12L

Taier A r.u "u

7'Ai?

1

rn ...

•      -I.’.:.'j.CF5'>

2r!>7?.F:i0l

.!. . .!

1 Dr.c r.

"17

ÂC 2:’!S

1

: :iv-!-Diș :o

r %\i , .l ... .

L

7 c !t- VI31.>j

1

1

.a'  • •       -r

ci:

• ■JC -Da 50 <r:o-

251

. j

\ 1 ’ - • 1

1 t

"\.:CC-        .jc? :d ;

t

- . -

Ci ’

'. • •

.• U   J

• ,.C -C:'.:’S-.CF;-7-

- .        s

. !.:;?■

•. !

... ~i

■ ■Z-                    •

1

1 '

1

'      .            ;r.

.....

1 • . 1 : .                      i

<r1

_ . i 2v

■ 1

25' i.i *.: ci :

• • ■

. “ <...

.. .. . j

i

i' :r.Jr *•; zr.

Lj

i .r . j;;.?-              -vv

i

: • - .1 ?.•

'• ’ • • •       • • i • 1

- . . <...!■

1

1

; ’ 1ÎL* ;

- •

71.

•   m     • *  •  • a       4 m •

. .. • .... . ,rf. . .

r i .. .As-:

•L

GfUpl :î":'"3 di । nsCL'fis'S ts

i i?

J

Tirc-rV! nimiiescu

Ci!

-’SC r?.5O.CF:0-?.$ri™.?tlîi i

■ «1”K !’

î

3chiu al=: fc! - l ^:-ris

!9

iS Dic-mbne

’iSA

_

CT2

2.2TWS-i-D.-. .15 : .tv h-£'c :(■ ,CF5'j-

3.fire- * l                 •

l -J.K ..

A.î

i

Scbi'.iinte:sx:- ]

2'J

13 Decern F .x 1

cn

:ÎC j. , 5 j

.Ci-50-

i5ri<m.PcL&l

1 .Secii

r

Cc-hliiT.1.             ;

.                                  ।

21

1

.    13 Dîcay.brie

(2<?t

CT2

V^'Z -Dn 5J .CFSO-

251 ii>vj.rc<?l

Uecli

ScUi.râer'x:-- 1

22

•3 C-;je:i'.bue

1

4, A-

CT2

•• ÎȚW ;J-Cni -0 :rr’u-D.’.-'O ,CF:i-

:?•< In-,V P’ICL.

l'J oii i'J: Ii i;

A.[

5cbiuD■;•er^“,•- 1 .-.ci-.ri»          ]

i

1

ț

23

}?. Js.c=r>b;=e

T

cî:

'ii o . tP ' bi;

i

:r.rir (

~ i ■ u

ÂCr.nș

f

13 D.cembhe

j

CT2

MT’-’H-D:. 25 MT’H -2!i4i-.CF50-

.“..•!’-.C .i

IGo.i

A.I

3cLuj-..cei££2- (

Ac-iîj      <

ț

2>

13 V'vrcT.tui-

-

cn

'.iTV/t:-D:i 25

’VÎC -Dt: 20 .CF5C-

3.5 t.c s

22

Coiilur.b7ij:r- .

.'.rari:       r

__________ . ________।

26

■ 3 □e;e:“hnc

...

C l -

MTVE-2a25

'./SC -Du :3 .CF55-25!-..^

3.5.;:.'!:        '

1 .'mc          i

: “ii

- — —-

• •

k!'

-'1 '• ।

L/l

>

i

j.

13 r ^x-rxrx

CT-

>.;ty HC.i 25

? i“""-l-D:i ?.Cr:G-i?i..;7.rC$0

- 3.5i:::li _

->

Scir.:nl:.-ifr7-Ar\ n.

1

!

■■

jl' C:CS !:)’;!!■•

___ . ■ - ,

li                           ’

L

1

C17,

CT'.

!             25

-'SC-rniC .CF53-25ii-'^oți?3 .i-Î Al::

’ C.'-Cr 5G CFZ-’5î -r jy-

?. c - - \

—*.. j. .. .:

lin-', h

j.Sr;;:, 12.1

A 1

i

!

( i

. i ’

S:?:irr.b.-:-r. । ------ -- — i Jji.cj. f/' - '

!

1 * -, I .• J 1

i

i

r -■

•- l -

i< .- '.FilCj

.• li

l '

i

. •

!

.:.;i r:?         .

•                                                                            •

. LI !    !• E-j.ftî.l-e !

■ __________:

■ .?

. . 1 '                L.

î;/ r. r •. '.'.ir.:

•?r.. •.

Sri pe ..c c - •icsur: c :. e.:

51

1.-7.I3

C12

117' j<-Dii25

WSC -L’:i 67 ,CF'u-25jiiiis P(’r?i

2 i?

3Uîh: n

AJ

Scl!iiir.ib..isr- '

Aci:il-       f

1

* 51

îj Dscer.iLîi:

i..

16 > A

C12

MTV-H-Ea 25 MTV. H-DtfiO.CflO-lO'inf.FtK'O

3 5;:k îi ;O:nc-

.-..1

!

Act. ii?        )

1 r

• ✓

1

1    ■? L'x-enbrâ

16/3

*"T*

HT’.’r!:-Dn25

JCiir?.Pt:OQ

3.5r?:. !■

K'n:: ii

u

<

ScE’.ur.ba:iC:-

AcL-rs       ț

1

t ... 1 F _*-»

!3 l.'ecsa^r-e

Î3A

C-:

’VSC-D.ifC

.CFjO-257imp.FdOC

3.5lic'j

25’cc'a

îch’t'ji'.ber^r-Acnjii

i.TT'H-Dr.25

S-.hk bîirer- •

! 5-

Di lubric ..

13/ 3

CT3

■•. SC D,; ‘3 .Cr5C-

251 ^d.PîK-3

-’.MTlC.i:

ji

• ‘

13 DîccirAiii

12 C _ __

H'jvrH-7jn 25

• .'.IC -D:- .73 .C75G-

î.5:nc-l’

12l;=.:.

ni-

Acriii

57

13 jjwe-vibrie

k-ZD

ct:

: :r. S3nT

Y-JC-2::.:0.CF:ij-

251 ;:n-.P:lDO

3.fn>: .1 ..

A.I

. - „

Gr.iLiirbc.i.'i- •

ACMis

!

i

. rVj’-Dr. 25

13 Decj.:x."i

l- / .->.

CT2

10 .-J'tIO»

lAc. .1

...I

.*r-

. i

'• 1

i

I

13 Dac^.rlî f i

I? /B

1IT' r--D:i '5

1 ;T’”E-C;-3.Cr:'i) ;f ’-ij.Pî 72'0

3.5r.>: ?.

.-..i

Scl'lurzl'.; ir- , Aerai:?

| 52?

1 D^ce'nbr.e

ICC/ -r

CT2.

1 rj

b -z: ri y ir'i

1.^ L' r 1 •_* '' 'J” < J- '

• • • .

* K ■

1

1 " C" :•: uj"

*1

----

1

► !

?'•/ r r

• ••   •        M ■  •              .

î

CT2

.iT’.’.E-:’ vlj.CF5i

16 irp.Pcl2._-

lOl-.:!

S:7. i:i.l::::și- .

A:-fi.

!     ;3 Z-C77.         1

- <.-. -

1 cî::

7?::,pF.!GQ

‘.....' :

r ’

S-nk.r?:--.--

. C Jd!:. /'

r .-: •                         :

• ▼

<

” • r* 7 । * ?**••!

i

1

?-•,■. .........

.-••••- .. • ‘ .

v. f ' : 1

_ ___L : ;

i

■ 'IC-D.s f? CF/;-

i

1L : -_rer

_ _•

1■■ •

j '            i          i

•771;

2;. r

• >

r*iZ7       *

7’2     :        1

C7-:

■ .•* ■'••►•••-!

•rf . A» • 1   • •  ■   • • •  •

.. ’ ".••.? i ’ }

!

1

. i

:?c/. ":.K

*! ZiSt.

: •

■ir v-!:. :

. •

i

■.;<•. :•

... ‘

( • •

1 !

.•!.• 7.-1 .-:

. •

f:!s d-1 “iis 3l-r1             ;5r.;i 23 S' 1 '*C"'J 3 I ;<:T:1 L|’t

Ll

i

]s/.B

CT2

-K'LL?!C'

-

Sel’J'i'rt'uer- ț

?

i 69

L

"iii;; Aices.-.nJri

U

1

CT?

J-.lT’Vi-i-L25

l li l-D.:-!v.CL$-

>C Lrp.KU __J

!

l.liY'h i

Ș ai

i

1 ailcrir^r- , A-.r-fs

r

‘ 70

i

Varie. .lec<p.:J!-;

6/.<

CȚ*.

; “VK-Da

S'V'VH-D: ■ja.’F.-Q-

10 o-p.Pdtf'

2. ir Vii ÎC-.n:>:i

.V

F

5 L! 14.5 O,, .ir-A.C'Sr'

i

• 71

r • ’

1

r    *•_.«.  . •______J •

ue .-uesî?aaii

..

CT3

MTV/H-7;; Î2

■•'.VC-J-i. 3

?5-';:iis-..PrlC<i

A

V vil

a!

— ■

l

L

1. •*. i

--

V$: f- ?.lec57.j:d:i

CIL

: ii’vx-r? -2

’•          -'C.C.

:5 inin.p:ies

U r.C !=

?.(

■ ■' 1 ;■

' • sJ* .-J. is udr>

3         ÎCU

;        E r ., .1

15

:.- ... - •-...... J

li:-..:?

,.i_

Fi'ijiti: rr;tr-

1 74

’.\..4e sine;-.

• ;• .. '< .... -

CY-

IT'VH-Dii 4Q

1:1"' ?j.- L? C r ■?.'•

. -

"îri> .-G-rsudri

’ <

€ 1’3

’• ;-v/H-Lr> 32

WJC-L..5U.CF52-

2: :w? fji'*'

:: n r. ii-;.: c.

A.,

I

"6 1

' ’C:>:e 1%'isni. ।

_• ,-.2C

CT3

-L; R* -2 - L“ ! *' i

-- -i

?7 it.c b

• >'.• .......

J

1

1 ' r s

1

1

-c

.rc:o

r».

!

■               ;

•'                   i

1

?A .•>?

li •

.11 M-D" 11

•t. -V.i

i

:Z- ।

1< '

..

*:-■             j

.«•♦f

.'. ‘."-Vd- r. :

. •;..                        (

f-■:•••; -.                                        1

.....

L_

Li

<■ > !

A’ ’

■ : !

••• •

:? ■

’=■ >■

1

1

1

...... !

! * '*•

I

L L L •- 1 i O             i. i             ■                                  • •

F ;■ .......

1 '■' •'         -

1 ”■          'Ăi    '

MT’VR.i..î: ?

: n ■•■.?:<; •■ <

.         .•.CF.1.-

_ L; "■' 1 ’

:.'i i-L)., :. r~ .-

. 7.: ii '.

»-ty        i

.            ... .-

*                —. * ■ ■

• । > .   . L . .

ÎC.K.I ;(-2

•••-■

. B B B

- •• . . ... . 1.

r

1

Grv; j-.T: c-:-.              <■ g ^•'.‘îc < "i c- 'ce •.< ,-: j _-. e

!

»•:

<

i . r

CI-

>n ; >i-r?r. 32

•.ViCT-fC C757-

25-ir.-j.pl 3 !X:

6 :v.c >

. . . iiv u

AI

S-Yvn-r-sr. I w        i

.-.21 _          |

1

« '■•

*

.6

1

c-'

LiT” X-^2G

WSC-Dn J5.C?5'> 2?i^p.P'i-<

?.5 nx-j

3'?:r.c r.

AI

£:.•!]'.Ln.:;'2e

.-iCi&nî

. ;?

1

• CgOUi

’i'A     kr

1

>;țv.h.d,2s

2.5.WX

j

ScLhi-y'jif'er- ’

...                    .. j

•:

I

i i

ll.-E

CT-»

MT'VH-D^O.CTSG

If

10

• ’ .•l.J

i

ScMiîintcfșcr-acî •: *, .       |

1 U

!

I ’c'jt iu

Î1.-C

CI*

. 31’7 «-£):; ,!.5 î:tv h-^'j.cpjo.

lO.jiîp.Pvl'jO

.’.i.r.ch

VOr:-. :.'h

Âd

SeEr::i!:tr^r- [

Acîeri        i

1

L

Xezaiu

10. . .:C

CT-

ri-C l?2

’.'. SCT ■. 65.CF5Î-

-.5 i;r.''.PrlC-'i

c ir:.?.

. ’î'.K.-il

.-..1

”            1

‘ r~T ••* . -V * .   . .

i ■ *

5 I?

CT

MT'TK-D!i25

’VSC -Cr.: 3.CF.cJ-

7.5! .l-iJ j'

..T/7L’.

: fJ ji’.'.bțre ’

' T

5’scc.e

q ;< '.;  m i.

»’ '<  “ °  . i

1   ».(  «m     •           r*

।.. h  - r 2. ।

!__________M_l

CT-

hlI”‘H-Dn 22

•■.■iC-Z., !i zCr5:>

25 :        : 7'J

6 11" j

52-k h.

_______ ! Sc'iluirbe.îtȚ- • .i-j           i

r

F •

.                   1

!r

CT

Ku^E-D:;-2

.hlC:

$T’Ț :•.

] . . a

AJ

1 1

. I

. 1

20

C”-

i = Vi

Ic ,s PJ /; '• f | i-: b ui

i“i>: :1

îcr czu.’: u-.-.c.-ns

"l

95 !

t

C-n:::

Ml*' ."!.-Cr>2-2

•.SC-D;:?.CFf6.

2....r - r ;^.1

i'

i

.-'

„ ]

5 ::.

£-r.:.

E:v.:;v?

r.-.-

“5

? ii". E-D:, 25 ’"ZC-Z

. "i ’ c-L i 25

25.:r -.5CC:

3.5 nc । IfKC'l

■■

1

.-..•r-iî        !

i i

!

<?>• ":

..:. ■ ..

C.:

■.■ r ■ ?:

:.......

• - . %

!

r:

r Q

* î» c-_ 71 o.

r.

<-C-.i «

t L O -1 5 r. j .

Cî> • ■ ■1'

1

? ;o:

■ ;03

-

1

1

Siritk re

• CT :■ 1

1

VTV.lMk-/<.€F50.

)6          7

iC:n: ii

c .. ■             1

Ad:::/

Tdi'.iLi

’ÎO 3CD

iClT

1 1

1

1

03-De-;

1

l

j T?

1 - - -

JTV/.:-D^2.CFi0-

■.Q.îîiii’.r sî oo

____ _

]

1

s"r-

r»v %%.

P.er',«jik;i

l?i" ! iui: f___

F-: :r3

L 3

* J r> k_'7I O

l;l!'jinb:r -?r-

.Acte

1P5

Re;y:.b)'Cj

CTS

iJȚi

V.'SC -LXl 50 .L/Î'I-25iii;^.r ?)•£;

l îmCli

Felii ,.iicr2;r- ;

_C 17..-

i

Ctejani'iJi

" .• AE

XVSC -F>n 50 .CF50-

251 im

1 :1

-

ScJT?'-nt           ■

A

i

i

1 i

1

r

C rapui.-î

-! ‘ .-rZ-'Z

_L

SC -Du 50 .CFfO-?5i\.-7 i’iiOl

Ka“ ”

2

Sjliu..'{bi,j.57-    •

A'? |“5

l’D

1'

1 1

•     - L i :0 .CF<0-

15i ir ' ?:!&]

iSiTiC .1

;09

U.ii. f-lC’l

Ct; i

• 10

C-:rpukJ

cv.

V"-?: ?c .CF1[.

25’ ii!".r .i?i

ui...

1                             '

]il;

îvc.l     -Ci'

1                                           *

'<■

|i2 -'-i -1 < J Q.! ‘r| r,

I: r.i

• * ••j f । v-,i

i :_____,

•            ri.

i

AC"i'

ii;

l-A.4.

:-T-•

’VSC -r.152 .CF52-

251 Pil Ol

lcu:eii

,   1 ScL- i. Xi.-j-

‘ !        Ari-r:.

'1

Ccraps-ît.'

DA'-L

î'

T^C-Ej 50 .CF '-?-

35! iir^.PiiO:

c

I 5?.:C-11

1

. xf- :<

i j-d

Csi.-fjl’ii

E-AFC

CI"

' T 2 -Du SC CF:C-

,,

r

7un!v7i’?^iv.r- t

-s* ^3i.

•:r!

i J !

Ciir.riJ.l

J-.-.XL

CT?

’TC .D::50 CF5-3-

25'          Ol

J"‘ • ■

Sch'dnih?--! -

Ac

F

i

1 ::1

: ll7i

Grd-toi.i

• re-:! - 7,

-’rjTȚș-

Cl 7

’ SC ->i S0 .Cr.'G-■ :-:-r.Pr; C.2

j

Vii? •-   :

“x:.- -

•j ■'■ ?. 1   ș.

:   t     !■.

CJ   ț    >T,

• J > r ,

;cal:

CT

: <-•

1 > • .

. i 1 ।

• ri

* *

r. -i

Ir

i •> । ___ j

-

i       :-.’l

1               •

>7 4

.             ri.

•T          •

1 iii

r cd

““"1

’. l •

d

■■• •

? ■'

r i

L

i

V s         |

:Z -ț-r-    .CF5C-:             .

"1 : ?.:• vVîr •

• ।

* -1......

•S li     . .t . •

..

o n

l

:id      ?c\-

■’r Z. -î; ■: r-                                                        . ।

r        •

-

-*

: 1 -

 • • •• •      ..

.   .    ••  •      ••

 • • •   •        •

।  •  -

„ i;          .'

 • • ••            *•

l ■

• -

H

r

7 ■ - -:j _ • , •

1 -• ..lll           '•

• • • •

• a            ■

1 '           ’

1

J

1

• , ■■■ i

_              1

?.i: ;• l x'. • •                            .

......... - ■

1

sl C                 •     • Iș'l II ■ I

r

i * •

J u —

!

1

Ccrab n^:u?u.i

Ce-ierni. t-rn;: z.uixs vijtu (!>h i-iaj;

CT?

V.'Sf -L';i 5’1 .C?5G-25!;;-n...F:JC<

•r,- L

»

S-VJuir.L'.ș'cr- ’

Ar-ins

!

i

U

i

-•

Corni? ta tutui

C’înc'j. i-ccL: pîiitm cc'icJ?: îrihizrz

cri

’’ 2C -Di 5-9 ,07'0-

25l':r.-.p.p[106

Jir.:.- j

i

e.S . ..

S>c.liai;!'ci2c! - ।

.-'.cri?

1

125

Cczabiniiiiîui

Cobiri- j ‘.erei1 'ij’oii

CTS

WSC -D:i SC .CF5C-257:-xp.PHC*

i Tir.r. .j

I

*

Sclilatîilerisi-- ;

^2 1

p

Ce cubic:-tv-ui

Sroala Ajut! îc; re „rijdre <‘e Cojț”

CT3

:si7’.Vi'-p.-. :>2 WSC-D-.>'?,CF: j-25 U'ip.rtlCC

6 rciC, □Cin; h

r

i ....:

:tlTO- ;

Act:..:

’ei isr/.vce si rr si oak-9 r.cn:


Gruguri!3 CO