Hotărârea nr. 53/2020

HOTARAREA NR.53 din data de 26 februarie 2O20X', privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii servicMiuj^hVcie alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraş nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu S.C. ECOTERM S.A

ROMÂNIAx          JUDEȚUL BRAȘOV

| CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 506200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 26£24s3'p20 Web. ;w/w. prim aria-fa ga ras.ro, Frriaii: secretariat©primăria '


privind aprobarea rezilierii Contractului dc delegare a gestiunii serv ici ulyi_pj^lîLe''de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu S.C.

ECOTERM S.A. și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnic o-economi ce aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Fagaras nr.6887/24.02.2020, raportul Serviciului de Utilități Publice nr. 6887/1 /24.02.2020 se supune spre analiză .verificare și aprobare rezilierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.049/28.10.2011 încheiat cu SC ECO FERM SA și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnic o-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizai in Municipiul Făgăraș,

Caracterul urgent fiind determinat de notificarea S.C.ECO FERM S-A prin lichidator judiciar, dc încetare de drept a relației contractuale cu clienții racordați la sistemul centralizat de încălzire din Municipiul Făgăraș , respectiv cu furnizorii dc utilități și servicii din cadrul activității curente, ca urmare a deschiderii procedurii de faliment, dc comunicarea S.C.ECOTERM S.A, prin lichidator judiciar, cu privire la emiterea Deciziei dc Concediere Colectivă nr.4/24.02.2020 care vizează salariații S.C.ECOTERM S.A, a neplății redevenței, a Reconstituirii garanției, a intrării S.C. Ecoterm S. A. în procedură de faliment, ceea ce determină imposibilitatea dc îndeplinire a activității delegate la parametrii tehnici și dc calitate impuși prin lege,

Ținând cont de Adresa S.C. Ecoterm S.A , în faliment, prin lichidator judiciar nr.282/24.02.2020 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 6803/24.02.2020 cu răspunsul aferent, Adresa SC Ecoterm SA, în faliment, prin lichidator judiciar nr.283/24.02.2020 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 6804/24.02.2020 cu răspunsul aferent, Adresa nr. 6608/21.02.2020 cu răspunsul TOP EXPERT SPRE nr. 6352/24.02.2020, înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 6859/24.02.2020, Adresa SC Ecoterm SA nr.l710/08.07.2019 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 55.161/08,07.2019, Adresa SC Ecoterm SA nr. 1889/18.07.2019 înregistrată la municipiul Făgăraș la nr. 5 6.629/18.07.20] 9. Adresa nr. 71901/11.11.2019, Adresa tir. 74892/04.12.2019, Adresa nr. 76504/17.12.2019 și de Adresa nr. 67.639/11.10.2019 comunicată către Top Expert SPRE Brașov în calitate dc administrator judiciar al S.C. Ecoterm S.A.,

In conformitate cu prevederile art. I alin(2) lit. d), alin (3) și alin (4), art. 3 alin (2j , art. 4 alin (4), art.7 alin. (2) , art. 8 aliti.(l) , art. 9 alin. (2) lit. a) și h) și alin. (3) , aii. 25 alin.(5), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare dc utilități publice, modificată și completată, ari. 1 alin(2), art. 4, art.8, art. 18, art.. 20, art.32 lit.b) leza a J(-a, art. 34, art.35 alin. (1) lit.b) din Legea 325/2006 a Serviciului public de alimentare cu cticrgic termică, modificată și completată, cu prevederile Cap. II raportate la arl.3 din Cap.III, art. 11 lit.rj și i) din Cap. Vil, art. 12 Jit.i), I), m), o), s), u), w), art. 13 lit.f) din Cap. VIU, art. 17lit.c) teza a doua, din Cap. X, art.22 alin (1 ),(4) și (5) din Cap. XV, an. 23, art. 24 alin(1), (5) și (6) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare alimentare cu energic termică centralizată în municipiu] Făgăraș,precum și documentația tehnico-cconomică aferentă.

 • Art.6. - Pentru perioada în care S.C. Ecotcrm S.A. va asigura alimentarea cu energie termică acesta este îndreptățit să încaseze contraprestația pentru serviciul prestat de la consumatorii finali.

 • Art.7. -U.A..T Făgăraș prin organele executive și deliberative își rezervă dreptul de a parcurge demersurile necesare pentru recuperarea prejudiciilor, a dobânzilor și a penalităților ce decurg din executarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș nr. 24.049/28.10.20] 1

 • Art.8. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Fagaras prin Compartimentul monitorizare servicii de utilitate publică și Direcția Buget-Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Făgăraș și S.C. Ecoterm S.A. în faliment

 • Art.9. ■ Prezenta hotararc se aduce la cunoștință publică , respectiv se comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizați cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.Hotararea s-a adoptat cu un rir.de 14 voturi pentru ,___abținere, împotriva

Consilieri in funcție* 18

Consilieri prezenti -14

Prezenta hotararc se comunica;

tex Dosar ședința

rex Colecție

tex Prefectura

tex Primar

lex Secretar

tex. Compartiment monitorizare servicii de utilitate publică

lex.Serviciul Public dc Alimentare cu Energic Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș tex. S.C. Ecoterm S.A.

lex. Direcția Bugct-Finanțe

1 ex.Compartiment Reiatii cu Publicul, Arhivă

1 «x.Afișare

Cod: F ’$O

î rr. 6.608.-; 1.02.2020


Către.


TO? EX?EKT S?IU.

t o p j . peri 1 0 • gmai 1. con iin atenția D-'.a Bieșean Marian

Urmare a adresei nr. 1 G-b06.02.2020 înregistrată la municipiul F5găr.v- cj iv '235/06.62 2620 prin c^re comunicați siarțir. pierderilor :n regii ; ni ie de Iu dst? deschideri: friimemulei -07 10 20'9-pâi’;„ ic. 3J 01.2020 k; .’.cttv.(area de .er.nie a SC ECOTE'71'.i 3.'-. lu.*nd :n crJrin pre.-i. I imuus cecătn U.. T F 7 x.r? ș pan t ni fu c<a ra re do 29C le: 3 c? I mi c an r.i11 ic im uni:torel e

In d ila uc 19.02.2020 în scdințj consiliului local r.-a rprcbat c.’ cnoilun și în folcjul municipalități: acoperiien p.uțiad-, pemr.i perioadă octonib.m 20:9-i an nane 2020. a pierd-’’: lor indus: de pis-starea serviciului public cu prcdrcțic. tr.mspmt. distribuție și furrJzsrc a cnerzie: icnvnce pcirri populație, în sistem ci.n-rai:7''t ș: neaccepru în prei.i.rill p'.ntru opratonii de t-i molîcare SC ECOTEKV SA Fcgâtaș. >• l'aliinent. cu s;;r:in de 1 U35 9S5.51 H . cu respee ?.rea scheme: de ,-ja.or cs stat aprebată prin Ordinul comun nr. 1.121 • 10'.;5/20N ,;1 a’DRA?

I:=. iinn? coircibiru telefonice dit- d.u.t de '1î.(12.2f,2C cu privire Ir. preda'?’ bunuiilcr ciMhbriti imentarukii i:i perioada 2^-27 Jalinru ie 2020 'invităm sa nî da-ți concur."'l în predarea, respectiv prelur.ri* i'iinualcr și o documentelor tehnice ;:>ci<iKe ce compun s’s:enr.:l public ce a|imcru.':e cu energie cei nncâ î:i sist.m C(.ntr.'Jjz:ir in municipiul i agâraș în storc bunii. e?<ploat-nbi|e ș; libere de orice sarcini sai: obligații, cel t\rziu |:i Gata de 27 02 2020

Cu respect.

, . , .               .                   .          ..... ■ ■’ i A >

Xicinl::rii comisiei • ?:\,$ciimtc Harțe -ga Ic’ ilc ux' i

* ie i n b r: i M e I une Petr u     J                .. -< 6 ’ / ,

Bobcș Mircea -

I-up.-.rad ('n.-ini> - - _                     '

y:eyi:î.\ Ion A >

Radu Stele.) \              '

Tcțiu Cip.itm

-’.'OICOÎO


’’ jr C- trV-


:• n'.'. E',^znn 7 :£sres


. 9f i-ioiei n Ftcsii’e <secretRriet^prini?:rla-i'ac s-:topexpcrCk5i3'gnBiî.cc.,n>

^C2O’C2-2i 14;09

■ Scnn_202CA221 (3;.puf (~1,5 MO)

A.D R bS \ 65 F:£/2<i. ?',? or.u

TCP EXPERT fF.L <t00tX-icrt55fe email.coiri> <secr2tcn<''‘.>șprimeri8-rct;ar?s.rD>1 <r rmer?pi u. faL^rLS.'o?. topskpert.10            L10'ȘțjiTPit.corT..>

2O2C-C2-24 Viu 3

.jADRESA ACOPERIRE PIERDERI FRIMAME.pdf (~3,5 t iC) fiuriâ 2iuî,

Cc răspuns Ic. adrasa dvs. nr. 6E0S/21.02.2D20 referitoare Ib SC ECCTERM E A - ir. fâiirj-.t, va 7'aemitem răspunsul I chidBtorului jjdxicr TOP EXPERT SFR.L ccnfor-n ce.-esei nr. 6352/24.D2.2G20, adn-a care va fi transmisa si In o'iyinal, p-m pesta.

Cu rtimo;

TOP EXPERT $?RL

lichidator judiciar ai SC ECOTERII SA, - in faliment

TOP EXPERT S.P.R.L BRAȘOV

3:31“ .TE/r^-F.ilC 4>    •>SCU RTA - ":. :’IR'-FL!;l.A5'’AC3V-Rj C

Nr. 6332/24.02.2020

Cau t:

Municipiul Făgăraș

UAT Făgăraș

Primăria râgâraș - în «tsraia d-îut primar Pucaciu Ohoorghs

Referitor: Acreș^nr S30R/2).0Z20?G

Subscrisa TOP EXPERT S.P.R.L. în calitate de iichiaaior judiciar al SC ECOTERM SA, ccnform Sentinței civile nr. 1201/07.10.2019, pronunțată de Tribunalul Brașov, secția a I l-s Civila, de Contencios Adminiotrativ si Fișcaî. în dosarul nr. 7'6^/62/2012, reprezentată ue asocia* ccoiconator Breccan Manan. în temeiul atribuțiilor care ne revin în aceasta calitate, va infonnărn că:

Respingem în totalitate <năour:!s și conținut ui adresei nr. 6668/23.02.2020 pe urrnâto&rele considerente:

A. MDRAP nu are legătura cu activitatea SC ECOTERM SA si mi poate reglementa activitatea acesteia.

începând cu data de 07.10.2049 m baza Seminței nr. 1201/07.10.2019 SC ECOTERM SA se află în procedura de faliment, pricipdul obiecdv riir.ti acel? de executare silită do către TOP EXPERT SP.R.L... în calitate ae lichidator judiciar, a pstrirnoniuh. i SC ECOTERM SA ?n scopul recuperâni datoriilor pe care SC cCC/f’ERM SA le-a acumulai față de creditorii înscriși în tabelul sup’hunter al creanțelor nr. 1.ii1.5-393/09. -2.2016.

7-e acest considerent nu poate i'i luai ir. discuție .aptul ce UAf Făgăraș, Inuiit^ția primarului sau vreo ar.ă comiste ccnstiuriiâ în ccdiu ace stor ins Jtuții.

r.,%j<!u:.j                                              ..i.“..:v'cs4.' •.                                  y/ohrit: pitetece louate r UAT Ftegaies p evedunte CcduliJ Adiwn tetistiv teu L<c:i 5.A'2C5o si. in spectei ate Leop 32G/2006 ateual'-’atf- care pre 'sdc te tef: 8-următoarele:

rrj !n ființau e a. arganizai'a. ccordc.israu, rnsn'todzszcn ci ccataui serviciului puolic de c-l'.msnls,:- ut> energie terruk.3 acnstiiuis cbligâd'i a.'j autoriîâjiJOf adii inistr&fteipublice lesele.

{?) în osiQtii'C-rca scr.'tâului ptnhc de- -J.n^iUjrs op env>j>c (nfn.ică autorii aiile administrației publice locale au. în principal, urmii lăutele (arii: ui;,.

a) esigimre-j contmmtsții serviciului public de alin, un tare cu encg.o te.-mteă te 111 vel: >>' uniiaiilor admir, ierrativ-le; Horiale■

d) aprobarea, în condițiile legii, in termen de t,;a«nium 30 de zile, a propunerilor privind nivelul graiului Incal al energiei lurtrico căue uiiUi ion? dc ane rgi e torn i ic â, 'na ,'n te io do cairo cp ere Cc di o srv miu I u i,

Față da a eseistă solicitare, iujhica^or-ji judiciar 70° zXPERT S F.P.L. evănd întâlniri si discuții formaie cu reprezen.£:iț’i Ins.ituțtei prin •.arului în prezența administratorul ui specul Toțiu Ciprian ?i , ulterior, 3urghiș Drăghici io?n luliin, în baza ari. 86 din l.egea 35/200o și a atribuțiilor legate ala Itehictetoiiilui judiciar, a luat decizia de a aprooa cererea foi mirată de UAT Fsgăraș prin Instituția Primarului a luat măsuri operative pentru desfășurarea activității ce producție și furnizare iermie. in intere sui s> in contul respon?c.biteâiii aut ornai ii publice lezate a UAT Fa ga ras. pentru a r.i: pertu, bă continuitatea activității da furnizare a agentului tei mic pa timp de irma: situație care, implicit, a irnpuc asigurarea continuității convențiilor și contractelor, atât cu furnizorii cât și ou beneficiarii.

Ir. contaxiul preveci^rite; iegJe 'jci-siuaiorui TCP o\PlF<7 CPRl. ș> lCOTcRIvi SA în i'aiimc- ,t, au informat și imcrmeaiă m n.rjc npo.?tiv c&spre măsurile privind co .ururisc ^iviteți. prin imuTsdiui udnT.^sbutcrik r speciali 7c‘iii Pip ten și, ulterior. urghip Drăiteici ioc’.n .uiiuri: ^.ccu..: ;n mod cu.istsnt uup bis uuțî. le te termite, ute.t uu ol. primar Cv.'zrcte Tteeomr.e. zu aui funcționari dh. codru! nrimorici. cât și ou comitea noiV'LitJite de U/T’ pcn:;'. i'rjn:-; ite r:zi ■ .. t.'j'"                                                           ■ ijliLTc și CC ECOTERM SA. îr. i'frii eră, in cJi.ato ue -dcSte. tor ‘r. caia de 03.12.20 î 9. a fost organizate c se cJ ir,ța ce iuuru în 7,aic lichidatorul iudicîar TCP EXPERT SFRi. a prezentat parttoipannlcr pos'bili-ățilfi legato privind funcTionarc-a SC ECOTERM SA în pCiioaua ds iernă 2019-2020. după deci s rare a falimeatulu;, orc-curn și d torni or,a rea UAT Făgăraș de prekers Intr-un timp cât mai scurt a activității de pioductie, furn-zare și de distribuție g agentului termic da către serviciul nou înființat îr. cedrul Primăriei Fagăraș vecum și asigure rea de către UAT s m.j toacelor financiar? pentru a separi ret. costurilor și a pierderilor ce se vor acumula în intervalul ce timp de la inițierea continuării activității de producție și furnizare servicii de termic în numele și os răspunderea UAT până la preluare, urmare a menținerii do către decidemii Autorității Publica Locale Fayărș a tarifului subevaluat de 2CC toi/Gcal. față do costurile reale, care au făcut subiec-ul ■ntormărilor constanta din ultimii 4 ani, înaintate de către operate, u! serviciului. Cu privire 'a acest aspect revenim asupra prevederilor din ar; 3 pot 2 ai d) dir Locea 325/2C06:

d; apre/wea, în ccndițiila lagii, :n ierr-ien c,e ma-imem 30 dc- ?;ie, a propuneriior privind nivelul predth.fi locul el energiei larrAke cutre t: li lhz& lorii cA etiar^ ienriez. înaintate uecăfrc oporoterii ser/iciuhd;

Așa cum s-a convenit, după data de 08.10.2 O-9. urrna sn ce deruleze cu coleriiato procedura de preluare a activității de producție, d'strituție și furnizare a agentului termic to sistem centralizat îr. municipiul Făgâraș, de către serviciu! ce termie din cadrul P'irrăriei Făgăraș, în primul rând prin măsuri de cTborcre a unor ncmte și dispoziții interne sie UaT Făgăraș care să roglementeze acțiuni intermediere derulate în comisii paralele ru ECOTEFJî SA aiiată ir fălim zi k. în orincipsl pentru inveutori^rop și ^val'iL,ros bunurilor do .eLr, s Lu'iu.ilor ue retur n.in accesiune ș; o biz.uri.or t z oreluo-re aftote în >u't)hC Șl re31iZc;O u£ uâu’c: r45.<^iS EÎSliR’xjY _\_O । ’M Z< v iH CSmate dO linaniutcr și uenstiv-Ctor ct bună cruJinrâ, îr; bezu picului do-ieorganr:.aiu ai SG ECOTERH 3.‘. î.i os rina ck; de dinainloj de cui r berii pmo..d:jr" de ,’Jin -nt. ..■l5P C^.% a :Ct.‘’.Cr'.i.i’Cu        . f.-xi     Ceira.-.

m sprijinul hfOjHord cu un -net os iedera ci? mc"!: TOP EX? r,‘ SHp: 3 pcs !a uispoziite UAT răctnaș «« iasiiifiui Primări?’ kterțrea de-aria;^ diagnostic privind aspecte eocrora-co oi oncndaru cu implicații ju/ic'ice dăruite de la data deschideri1 crocadurii ce faliment mițte;. apoi de «cc-ga.lizart și din ncu de farimc-nt te SC tCOTEHM Sm - iuurui fiind cu. Mi hai Cerbul ic «anu. care a fost invitat să acorde consultanță și explicare? constatărilor făcute, în nenumărate râncuri, în discuții informa ie sau ședințe de ;ucru intervenite intre angajați! SC GCOTERM SA, reprezentanții UAT Făgăraș ci ai instituției Primarului, precum și cu lrchiaatcrul judiciar TOP EX°EKi OPRL. loaia acestea începând cu luna iunie 2019 și pâre in p'czu.nt.

Aceasta lucrai o a 'ost predata ia date de 15.07.2019 sub r.r. 2939. și Ulterior au mai fosi realizate î.ică două suplimente înregislrate sui? nr. 5834/29.12.2919 și sub nr. 6167/07.02.2020, cu precizarea ce ne tui. parcurși1, acestor analize atât reprezentanții TOP RX^eRT 3PRL. cât ci dl M.tsi Esroulicuaru au stai te dispoziția tuturor celor care au ac licitei lămuriri sau informate suplimentare din cadrul SC ECOTERM SA sau din Piiiaeria Făgăraș.

B. In ce privește solicitarea tăcută de către comisie privind predare? - primirea bunurilor aferente contractului de delegare gestiune nr. 240-12/28.10.2011. c-.re I? dat" cte 07.10 2019 a începi du drept. ramănânc în vjccaro numai în cccmi activității de lichidare conform aprobării date 6e Irc,ii datorul judiciar TGP EXPERT SPRL la solicitarea UAT Făgăraș prin Instituția orimaru'ui, r.z arătăm diponibilitatec manifestata încă din luna iunie 201G pentru rine liza rea acestei operațiuni, cler din păcate nici ic această dată nu am prim:.t o scrisoare oiicis.iă da la UAT Făcăras prin instituția primarului că car/ick’l ds tenniz a>e sapac-batee juricrce, tehnică și opozabila tsAiion Ja * Oid-ca în integtalli^e acti'-iiaiea ce r? de^fășcâj? în prizam, m-rucut cu ?rcepîk' 'nmi cesiu?' C" creanțe irișaic Și afîcte în cur? du ccncrstîzars, activitatea treb‘jie preluata în Iritegraiiiaiar; ci, r?specii’' : matrimoniu, resurce umane. ccnTraCie si efecte •?a.iic-,temere-,te e:c.                                                              •

lu caz'ji ir. .arc nu va T^iv.fesîu ^ul'ciiuajnc și             ;=?j£ deajesc

uniri' demers -J lichidtTorJu; judiciar 7 o? EXPERT S?RL vc.Ti 7-tren-pe aG'ivitGtea 'tr> d;\c c:c 70.12.20/9. c.nn ir.’. p.C'J?.cT nisi ?js. cqiurela car-de aitlel Legea cu/2QC6 ne obliga c irlreprindem odct? ?u deschiderea proceduri.: oe ialimeru cin c-eto de 07.10.2019: confcrrr centimei m. 1201/20 <9; pronunțată de Tribunalul Brașov î.i dosari i nr. 7154/62/2012.

2.! s-irnă.

TOP EXPERT S.P.R.L, prin asociat coordonator Mat ian Brescari


S.C €COT€RIVI S.fi

Sîr. Teiutui cir. 22 A, 305200 Făgăraș, jud. Brașov

- Te!.: 0268-210031, 21G035, 2I0G36; Fax: 0268-213511;

Societate in faltn-en:/in bankruptcy/ tn 'aiilite, pot'iv.t .egii nr.85/2005

Către : PrimariaK^tihicipiului Fagaras •

11 ■*-             J —     _

i-             .     02              i

Prin prezenta va coinincam făptui ca in data de 24.02.2020, a fost emisa Dcczia de Concediere Colectiva nr. 4/ 24.02.2020, care vizeaza salariatii societarii ECOTERV1 SA. cu precizarea ca dorim sa ne comunicati poziția dvs. in cazul in care sunteti interesati de preluarea personalului incepand cu data de 01.03.2020. cu răspuns in termen de 48 de ore.

Cu considerație,


cj i-s'î’-uo: ■ ••-'• ;f ov              '                       "4

- *    •          *-•           •>*>:•   .1 -  -                          ^« - -

•\? ' ’ ’ W **               .i.    .4 r             kt t • i. :• j<.z 2i *• i :• i:* F •    <* •-*-’*      •    i>!

.    •' s . ,                             rr ’ m •                      »r.r «ti ’       '<*:••• ..-o

Nr. 6.804/24,02.2020

Către.

ECOTERM SA făgăraș, str. Teiului,ar.22A, jud. Brașov

Spre știmță:


TOP EXPERT SPRE

t opexpert 10@g:naL com

Urmare a adresei nr. 2£3-’24.02.2020 înregistrată la Municipiul Făgăraș cu nr. 6804/24.02.2020 prin cârc r.e notificați cu privire la emiterea Deciziei dc Concediere Colectivă nr. V2~.02.2020 care vizează sakiraiii ECOTERM SA cu solicitarea de comunicare a preluării acestora încăpând cu data dc 01.03.2020, vă comunicăm că asigurăm personalul actual al ECOTERM SA de faptul că vor fi preluați de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș, constituit in subordine a Consiliului Local, cu respectarea structurii organizatorice aprobată prin HCL nr.291/28 11.2019 , zstfel îiu.ât să fie îndeplinită obligația legală dc continuitate în furnizarea agentului termic.

Cu respect.

PRIMAR


GUCACIU GHEORCFi&A

z'                •

z'<     4.r


SEC RE 1 AR GEN E RA L

giuncaJlaura elenaNr. N’tar.e-'Prciiunjc Fur.uia                          Data              ;

Ctt. !_____'_____________j__________|_____’

l_ ' Botr Liliana _      ! Arnitcct Șef__, 24.02.2029

2__ _[ Hârțoaga Ioana i Sef iciu Ut;|it?ti publice 24.0z.^029 j (jJ

Rc. •.     :: Au;              < .«•►!'>-:r:v

prcEi:;.re c.fai.u _i r-i.rcno!                                                        /   >

■                                                                                               f

<se^rt- ’rițtȘnl |.T)S1r!!S‘f< ■ .:.ro>

«tCpCxp’tiQicpgrTeil.cr?;,; , <vi’iicc.; e7Q‘^"'.re.r6>

2520’02-24 14:43


Sir. Teiului nr. 22 A, 505200 rf:g2 raș, jud. 'Jrașt.v Tel.: 0268-210031, 210035. 210036; Fax: 026C-213511: wwv.'.ecoternirr.ro email: o 1 fketf? ecc(ermr •<.rt>


SC ECOTF.RM SA FAGARAS, cu sediul io jud. Brașov, Inc. Fagaros. s1r.Teiuli.ii U-.-.22.X.CUI 1117760, E 08/19.T 991, prin lichidator Top Expert SPRE > ccniuiin llotanuii intermediare din data de 120 l;'sind?G7.10.2019 executorie, pronunțata de Tribniudul Bit.rov in dosarul nr. 7164/62/2012 fonradcaza prezenta:

NOTIFIC AR E

Prin care v,i aducem la eu:io.$iin(a încetarea de drept a reiat iei contract ir.lc Ci ulienlii racoicuii la sisteme? cer.tralizat de i roatei re din num. Fapnrtisje pectiv ci: fcrnizirii deutjlitali si ier iui: din cadrul r.ciivitnlii curente, ca urmare a dst-cl'iJurii procedurii Jc luliir.ent împotriva soutetaii: SC Ecotcim SA;

In consecința va informam ca in termen de 24 de ore vom notifica clkrit-i si furnizorii serviciu iui privind suspendarea, începând cu data de 1 martie 2020 a serviciului de furnizare energic termica prin sigilarea/ încetarea funcționarii capacităților de producere emerit ic termica si respectiv oprirea alimentarii cu energie termica a instalațiilor de utilizare ale ciuistim norilor.

Prezenta notificare se face sub rezerva unei cesiuni pe care Primăria o va solicita pentru preluarea contractului ca dvs. de către Serviciul Public de Alimentare cu Fnarjic Termica in Sistem Centralizat, cu sediul social in FAGARAS $tr. Teiului nr.22A jud. Rrasov, reprezentata prin director general Tetiu Ciprian tel/fax: 068210031' 026321351 1 si continuarea :.clivitat:i , asjiect care va trebui comunicat pana lada’a de Ol .03.232(1.Nr. 6,803/24.02.2020


Spre știință:


Către.

ECOTER.M SA

Făgăraș, str. Tcittlui.ni-.22A,; ud. Brașov

TOP EXPERT SPRE tcpexpertlG@gmail.com


Urmare a adresei nr. 282/24.02.2020 înregistrată !a Municipiul Făgăraș cu rd'. 68C3/24.02.2320 prin care ne notificați cu privire la. încetarea de drept a relației contractuale cu clicnții racordați ia sistemul centralizat de încălzire din municipiul Făgăraș , respectiv cu furnizorii de utilități și servicii din cadrul activității carențe ca urmare a deschiderii procedurii de faliment împotriva soci..lății ECUTERM SA , vă comunicăm faptul că îr.cepand cu data de Oi. 03.2020 ci ie nț ii act as ii racordați la sistemul centra] iz ai de incălzir^ din municipiul Făgăraș vor fi preluați de către Scrvicilti Public dc Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centraliza: dir: Municipiul Făgăraș, constituit ;n suoordinea Consiliului Local, astfel încât s.î fie îndeplinită obligația legală de continuitate în furnizarea agentului termic.


Cu respect.


SE CRE1 A R ,G EM K R A LGIUNCa QURA ELENAData             'Semnătura

। .

24.02.2020 Ti t ; C ‘

24.02.2020kuun jcv'je V'.'etxnail!; AC <•“’ 0. î. J£r2 ■ ' ’ t: ’i pL ic.' l.

••:.cire~a           diunij fi jarrara*.

<5ea-Btar;3t@pri.mana-,'a cans.ro>

< topesc rtlC<3>g mai i .com >, < c,7fice<Șecoterrrirâ. rc> 2020-02-2^ 1<!:43

< Sc*n_20200z24 (2).pcf (-1,5 MO)

• Scan_202uQ224 (3).pdf {~1,S Î10)


. ____..      .                     .      . . V __ *'     .

re i' O H E CI f? t O f.. r A ii J ă { y i '■■

Straaa Republicii, Nr 3, 505200, Tel: 0040 203 211 313, fax 004C 2&8 2 ,3 020

Web: wv/w. priTaria-faqaras.ro, Email: se cretaria*© prim aria-fa garas.ro


Nr.67o39/I 1.30.2319

CĂTRE.

TOP EXPERT SPRL 2R..SC"

Avane în vedere Hotărârea intermediată nr. 1201/2019 din 07.10.2019 ■ dosar nr. 716-/62.2012 er.it să de Tribunalul Brașov , prin care s-a stabilit intrarea în faliment a societății Eco terni SA . conform condițiilor stipulate în art.12. lit.ș din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termxă în sistem centralizat in Municipiul Figzraj nr.2-049 din 2S IO.201Î. r.eți obligativitatea de a asigura continuitatea prestării activității încă 90 de zile.K :< MAS! A] 'tl Al II A_' NI‘IfcLb SIPH MFl1- d TA !            T ■4'TL[‘i.

i-vncmii. Eoniiher                            lu|;,vn Xe-'ai                    I I.ViI’i|<;


Subscrisa, TOP EXPERT CPRL, Ccd de idenLrîicrrc tîsocL'. RO 2C<i4s9C3,

înregistrată sub nr. RFC) II 0170, cu sediul social rrun. Eiașov, bc. Muncii, .r. 1, bl. 2. se. C, apt.9, jud. Brașov, reprezentată legat prin asccizți coordonatori Brescan Meri an și Er.o Cecili? Mana, h calitate de admiri strecor judiciar al cocietaH: ECQTERM S.A. cj uaciul social în toc. Făgăraș, 3r. Teiuiui nr. 22 A, coo poștal 505200, jud E'așnv. idcRuiicLi? nrin Ctii 1 i 17730 și înmatricula.ă Ir Oiiciul Registrului Ccrie;jcui oa n.'g? '"ibu.r lui 3rF"o\ . ■•b -r. JG5/1971C91, coi-îorm încheierii de ședință din canv-ră de consiliu c!:n data ca C3.1 î.20',2. orc n uniată de Tribunului Brașov, secția a ll-a Ci' ilă, rfu Contencios Ad mi narativ ș: FVcr.1. ir. cor®rul nr. 7■oZ>2~A2J în temeiul airi ou iilor oe ne revin «n această can.ai?. v.1 <:.ducem !i. cu.ioștiiria următc^ele:

Potrivit coiictuie? preliminare a raportului Irtc'irit că către dl. Surbulicatnu ’J:;1:? Ic. cererea SC ECOTERM SRL. societatea se ari? în situație incertă cie feiimeni, e :isiinu ț: srLx'ul ca ia monentul intervenirF se'onutu; recs că nu os uoată ret: li za activitatea ccpcosicnais de furnizarea energiei termice.

Vă soți cită in să prcceoați cu celeritate la identific?'^ .nasurilor ccncete cc'? :;:*puc pentru evitarea acestei sitUcții, în baza competențelor legale, cf;j Vc rovin. sie: Iii nu h.:jc'3L3 ur. caiendar cu termene reaiista. fezabile pentru implerren^rj, pe curo să ni-l comurJccți ,n cin.,5 ujL

von: aduce la cunoștinți tnu.tc iniomicfțiiie uil'e pe măsura co -.or u eic-; ■./ ?, concluziile parțiale și finale ale rapor.u.ui întccmit do către consultar.tu! Băibuiiceene IZlhoi.

Cu deosebită consider a țle,


R"b :: CI—•• —.

* ♦


 • ■• «" # ■ ivr. ■ ।': h r

 • •           1 •• ■•'. ' > . * •                I V- f                                                  . ,

. •• v / • • . -••<».. u < i.:..      i -••'.•. < *

S traca RenAlicii, îfr. 3, 505230. Tel; 0040 253 Z'1 313, rcx: QC4C 236 2J3 C20

Web: a vr. pri mr na-k rara ro, e t.f îl- 55c    ir y£ r<; na •■. 2- 'ag ■■ as jo

HOTĂRÂREA NIL 213 din data de 26 august 3Oi>

privind aprobarea Strategiei de TemoT-cpr* în f ivnicipiul Fibri- p.ș

CONSILIUL LOCAL ZL MUNICIPIULUI 7.C CA întrunit în ședință ordinară,

Având m vedere Preferatul de aprobare ? I rimr.'’U:ui Mumcip iul vi FLgărjș nr. 60.149/20.03.2019 și Raportul de specialitate a Comp ar. briantului Monitorizare Servicii de Utilitate Publica ur.o3.149/1/10.0£.0019, .j”in c*r? rc propune an'rc’mrea Strategiei cotermoficaiaîn Municipiul Făgăraș.

Vâzand avizul favombil al Comisiei de studii, prognoza economicc-seriak, buțet finanța și f.d.nink'tr^rea domeniului public și privat municipiului, o? Comisiei neutru servicii publice, pentru comerț și rgricultuiri, r.l Comiski pentru activități științificii, învățământ, culte, Sănătate, cultura, protecție socială, spC'.rivc și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locuia, juridică, apărare? ordinii publice, respectarea drepturilor ți libertăților cetățenești, moblemeie minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare eu re pe an a, Ținând cont de H.C.L. nr. 156 din 10.06.aoișprivind stabili.ea uror măsuri în rezolvarea furnizării energiei termice în municiupiul Făgăraș pentru preîntâmpinarea sezonului rece prin care s-a aprobat înființare Comisie' mixt 2 de elaborare a Strategiei de termoficare și alegerea formei de gestiune , completată cu Dispozițiile Primarului Municipiului Făgăraș nr. 720/19.06.2019, respective r.-. 787/04.07.2019,

Văzând adresele 3C FCCTEK1.I SA - societate în insokență și zk TOP EXPERT SPRE Brașov în calitate de cdministrator judiciar, ..0.1710 /o8.07/1019 înregistrată ia municipiul Făgărpș cu ar.55161/03.07.2019, 1889/.8.07.2019 înregistrată cu nr.56 629/18.07.2019 și nr. 3332/27.05.2019 la municipiul Făgăr; ș cu nr. 48.945/27.05.2019, prin care educe la cunoștință blocajul financiar în care se regăsește societatea, în sensul ri*. începând cu lan? irnie 2013 unitatea c-a tiilat în mcapacitate de plată a fa.Cxuri'or de gaz, exiscârd posibilitatea sistări; furnir?Hi de gaz, precum și faptul că soeietalea se eflă în situație incert; de faiimer.1 existând pericolul ca 'a moment ui intervcniri sezonului rece st. nu se 7'jată rca’i’z^ rctr.-’titec. concesionzdă de furnizeze a energiei tel mice.

Potrivi: art. art. 1 alin 2 lit.d), ari. 3, ari.8, art.22, art. 33 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comuni tare de uți’itai; publice, cu modificările și completării: ulterioare, ale art. 2, ari.3, art.o, cir. 10 și urm din Lege? 325/2006 a servic'uîui public de alimentare cu energi? termici?, cu modific’ri‘e și rsrnplstările ulterioare ?,le O.C. nr. 36/2006 orivind i.u.i??; : - u’c.uri'or i-'cale d: refer:n-ră ~e7.riv ene^k termică Furnizată populației prin risteme cenți. ta, ale Legii 227/2015 ... Hi d

Ccdv! ^♦'•tâsrle Ordinului nu s ./ac15 p.Hi.G uc sume.-uf1? .manciai conlabi e si cele ie Ordinu’ui nr. 1.797/2032 privind t-pxbare« 1 formelor metodologic? privii aagajrca, lichid; rea, ci dc’-anuU ea si jk.a che’*?uielLCr institui)!or publice, preium si civilizare- , e^dent'. si .ipor tarea vjgja montelor bugeta re legale,’ ' mi s de LIinist cr ui Fin unt al cr Pbbl i ce, eu mc a i fi catil e si cor.’ptetadh uherioar?, ale Legii nr. 2; 3/206 pri^nd finanțele publice Iccale. (JUG nr. 53/2019 privind aprobarea Piogrăniului muRinau^i cu nnp.nța*c a investițiilor pentru i.iCdciTizare?, reabilitarea, retchnologizarea ;i "rdirJ'rea sau nifințzreî sistemelor de aliriienrrm centializată ca energie termică a localităților și pentru modificarea ț-i completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,

Având în vedere prevederile Legii Nr. 52/2003 privind transparența decizional ă în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, procesul-ve; bal de afișare cu nr. 57.163/23.07.2019 al dezbaterii publice pentru Strategia de Dezvoltare a Activității de Termoficare dir. Municipiul Fagăraș 20192035, precum și Regulamentul privind aplicarea taxei speciale de salubiitate si Dezbaterea publica, din data de 05.08.2019 cu nr. înregistrare 58538/06.o2.2019,

Luând in considerare art.129 alin.(i), (2) !it.”b’; alin.(4) lii.”e" din Ordonanța de U;gențănr.57/2O*9 privind Codul administrativ,

în temeiul ari.139 alin (3) ]it.”g’r,art.l96 clin.(i) lil.'fo”, art. 197,"iv ipG alin.;)) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTÂRĂ?T3

£e apiobă. Strateg.ia de Tîi mitica re Zii I l.utdcîpiul irr jA-cș, conform j- ;e.\ei nr.j, pane integrantă din ptezenta hotărâre.

Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ’.othrâri, se încredințează. Primarul Municipiumi ’;ăguraș, prin Companimentul ILcnitorizare Servicii oe Utilitate Publică din cadrul a pai atu. ui d; specialitate 1? primarului municipiului Fagaras.

z.rt.3. - Prezenta hotărâre ce aduce îr cunoștință publică . ;espectiv ss comunică Primarului Municipiului Făgăraș, celor nominalizati cu aducerea la îndeplinire și se comunică Instituției Prefectului m vederea exercitatii con rolului cu pri’irc la legalitate.


PRFȘED’ bTTE “Ui I; EDI?!}/2MN1L-: iJ.,


3UCIU


Hotararea s-a adoptat cu un nr.de Ll voturi pei tru abținere,----.mpctiT

Concilieri in fuiicție-19 Consilieri prezenti


Prefer, ta hotărâre se coniVnieS:

 • - iex.Dos?r ședință

 • - lex. Colecție

 • - iex.Prefect ură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - ier.. Afiș are

 • - lex. Compartiment Monitorizare Serviciide Utilii- te pu^iica

 • - lex. S.C. Ecoterm 5.A Făgărcș

C«1 J JD
Urmare adresei gve. ?.r 5^671/03.67.2019. primita p8 fa* la soc. SCOTERM SA, vs. comunicam sriwaiia s-a re mc dac. ir. sensul ce. cu rest rx.ijtato rjmslt. xcteriL, ier h urma negocierilor cu reprezentantii socotii Novz Pcwtr & Gas, s-a c?oloczt si carantia depusa.

In momeniui da fata, suntem ia zi cu plaîa iccîurilor de gaz. d*r s-au 3tT..$ facturile fimii iunie 2019. in valoare totala de 5S.97h-,83 iei, a cc.ror scadente ssta 30.07.2019, pentru caro vj îoHciis.m suportul financiar, in vederea achitării.

Cu stime,

Director General.1 rfr/1


CftM S.fl.

Sli

Tei.: î b ’ ? t tu '< ÎHU -i ' I *»ih:     . ii’ * ii

“junii:         ccotefnira.i o

-.»K- Z.         -


Către: in atenția:

Spre stiirra: Nova Power â Gas S R L.

Primăria Municipiului Fagaras d-fui primar Gheorghe Sucaciu


Ca urmare a blocajului financiar in care se gaseste societatea Ecoterm, situație despre care Primărie’ mun. Fagaras a fost informata in repeta>e rcndiTi, începând cu luna iunie 201G unita-.ea noasta s-a aflat >n incapacitate do plata ?. facturile r de gaz.

!n aceasta situație, furnizcml de gaz, S.C. Nova Power S.R.L. , a procedat la executarea garanției constituite de SC Euoterm SA in favoarea furnizorului, in valoare de 3'5.550 'ei.

In prezent societatea osie cu plata la zi. ava no de achitat facturile aferente consumurilor ionii iunie, in va’oere de 69.194 lei, scadente ia data ce 30.07.2319.

Prin adresa nr. 4951/09.07.2019 3.C. Nova Power S.R.L. a solicitat, conform condițiilor stipulate in contractul de furnizare nr. 2772/21.02.2019. reconstituirea garanției la valoarea inițiala de 315.550 -ei pena la da<.a de 31.07.201 S.

Cu adresa nr. 1075/17.07.2019 am solicitat arnanarea constituirii garanției pana la Începutul sezonului de încălzire, respectiv 1,10.2019.

Prin adresa nr. 5143/17.07,2019 S.C. Nova Power S.R.L. a respins propunerea noastre, solicitând depunerea oe urgenta a garanției ia valoarea stabilita contractual, sub sancțiunea sistării furnizării de gaz incepand cu data ce 25.07.2019.

Prin prezenta, facem ape! la autoritatea acministratiei publice locale in vederea susținerii serviciului public de alimentare cu energie termica a municipiului - prin alocarea do fonduri, fie pentru plata <r. avans a subvenției, fie pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public ce furnizare 2 energiei termice in sistem centralizat

- prin medierea situației inte, venite in derularea contractului cu furnizorul de caz

Având in vedere gravitatea situației, așteptam răspunsul dvs. in cei mei scurt timp.

Cu stima,

Oiiectcr Genera1 .

"i '

Alexandru Mu sat /,

•! •

Forai > 'intL'îc'v E TAȚUV > Informați: dosar

l-iformațif dcsar

Informații gonorale

Părți

Ședințe

Căi dac

Citare prin, publiciste

Informații ganorale

Nr. unic (nr. forma- vechi) 7164/62/2012

Data înregistrări:

29.06.2012

Data ultimei modificări:

18.10.2019

Secție;

SECȚIA A IbA CIVILĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI FISCAL

Materie;

Faliment

QbHrf”

procedura insolvențes - societăți pe acțiuni

St3'J.u pioccsual:

Fond

Părți

Nums

Calitate parte

SC ECOTERM SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL TETIU NICOLAE CIPRIAN

Debitor

Debitor

OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BRAȘOV

Pc-tent

CABINET DE AVOCAT DRĂGHiCI GABRIEL CRISTIAN

Pe cent Creditor

SC .<.T, ELECTRONICS & AUTOMATICS SRL PRIN LADISLAU KAP’TANY

Creditor

SC SAFE ECHÎTECH SRL PRIN GRIGCR.E CRISTIAN

Iitimat

Creditor

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE Și REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII

Creditor

CCFACE ROMÂNIA CREDIT SERVICES SRL MANDATAR AL SC GDF SL'EZ ENERGY ROMÂNIA S<

Creditor

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ PRIN CONSTANTIN’ SORIN MĂNDUC

Creditor

SC APĂ CANAL SA 5I3IU

Creditor

Pumnea Gheorghe

Creditor

CZIKA GAVRILA                                              . •

Creditor

AUTORITATEA NATIONaI A DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DC UTILITĂȚI PUBLICE-A. N.R.S.C,

Creditor

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBUCE BRAȘOV pRIN MANDATAR AJ<-? RRA^OV ..

-Creditor Cred i toi-

SC SAICO ȘtRV'SA i £.’ N viC • CRARI* N

Creditor

Țrib’jnîiu' BRAȘOV-kfa.rra'ir JCii-

orccecurijo1- de insolverță. Fixează termenul limită pentru depunerea cereri Iar creanțelor născute în cursu' prcce^ur1 lâ 20.11.201?. Fixează termenul limită paner j 'crinctrca creanțelor născute în cursul procedurii, întocmii ca, afișarea si ccmun.carea tabelului suplimentar j creanțelor la 09.12.2C19. Fixează termenul oeni^xk'țșo.x rea evontr.i?'e!t,r con'tiii i ii 1? ÎL 01.201° si pentru afișe rea .abeiuiui def.nitiv al creator la 22.12.2019. în tcmti jI îil. 113 d‘n Legea privind procedura insolvanțe:, Dispune sigilarea bunurilor din e ?erea debitorului și îndeplinirea ceiorla’te operațiuni de lichidare. Stabilește termen pentru continuarea procedurii la 13.01.2020. Executorie. Cu recurs în 7 zile de ia comunicare, care se depune le Tribunalul firașov. Prcnur.ată în ședința pubhcă aii C7.10.2019.

Document: Hotărâre intemedia^a 1201/2019 07.10.2019

09.0J.20Z9

Ora estimata: 0d:30

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soluție: Amână cauza

So:utia pe scurt: pentru desemnarea administratorului special, timbrarea cererii de intervenție accesorie și discutarea deschiderii procedurii falimentului ia cererea administratorului judic.-ar și creditoarei A?FP

Document: încheiere de ședință 09.09.2019

23 07.2019

Ora estimala; 08:30

Complet: CI2-CC

Tip soiutie: Amână cauza

Soluția pe scurt: Admite cererea dc preschimbare a termenului de judecată formulată de TOP EXPERT SPRL, în călitadministrate-judiciar al debitoarei SC ECOTERM SA-m reorganizare, >n Dnsaru? nr. 716-1/62'2012 7i în consedh/5: Preschimbă termenul de judecată acordat, de ia uata de 21.10.2019, >a daca de 09.09.2019, pentru când se vor cita părțile. Irevocabilă. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată în ședința publică din data de 23.57,2019. Document: încheiere ce ședință 23.07.2019

■0.05.2019

Ora estimata: 08:30

Complet: C12 (sala Î4)

Tip soiuLie: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru soluționarea dosarelor asociate a ș: 310, confirmarea planului dc rcorgan'zare sau deschid erea^ proced u rh fa I i mentu I u i

Dacu men t; ' nche ie re de ș ed i nță   10.06.2 019

0104.2019

Ora estimata: 10:00

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soiutie: Amână cauza

Soiutia pe scurt: pentru soluționarea recursurilor declarate în ceea ce privește hotărârile pronunțare în dosarul asociat și dosarul dc fond, pentru a lua cunoștință de conținutul raportului depus la dosar, pentru ca administratorul

judiciar să răspundă m ceea ce privește datoria către ANAF, pentru discutarea cererii A3FP, discutarea confirmării planului de reo-qanizare modificat sau deschiderea procedurii falimentului debitoarei Document; încheiere de ședință 01 .04.2019

2S.03.2019

Ora estimata: 09:30

Complet: CI2-CC

Tip soluție: Amână cauza

Soutia pe scurt: Admite excepția net im orarii cererii de intervenție accesorie rormui5tă de 3AIA.SA-NFGDESCU •

- CLARA-ELEN A, invocată Jir oficiu de instanță. Anulează ca ceti mb rată cererea de iute as ir ie accesorie foi mu Ista ca SALASA-NEGOESCU CLARA-ELENA. Respinge excepția lipsei Calității procesuale active a p otentei SC AGER LEASING IFN SA-în insolven?ă, prin administrator special Bcgdan Mihail Sa»in ?i administrator judiciar CorisorZiul fo. mal di;) Five Administra tion SPRL ?i Inseval IPURL, invocată de administratorul judiciar TOP EXPERT SPRL, ca neîntemeiată Respinge cererea formulată de p-'tente SC ArER LEASING IFN SA-în insolven?ă, prin ad minora tor special Bogdan Mshail Savin ?i administrator judiciar Conso:?iul format din Five Administration:SRRL-?; Insi.»al IPURL, de înlocuire din ofi-’u □ rbmjmstraLor'j'ui ji,diciar TOP EXPFRT 5PRL, ai debitoarei SC EODTERM FA-1?1 rectc-’țrizbre, « Gc.’: !,iare a

13/21W ?


Triounalu: BRAȘOV - In'or.T.

03.12.2918.,

Dccimc.'it: Incbderede ședință 03.12.2D1C

C8.10.2012            .    ..

O-a estimata: 10:0C

Complet: CI2 (sala T<)

Tip soluție: Amână cauza

So'uția pe scurt pentru discutarea confirmării stniuu de reorganizare modTioct sz.u deschiderea procedurii falimentului^

Document: încheiere de ședință C8.1C.2018 08.10.2018

Ora estimata: 10:09

Complet: CI2-CC

Tip soluție: încheiere

Soluția pe scurt: Admite excepția insuficientei timbrări a cererii de intervenție accesorie formulată de SC AGER, BUSINESS TECH SA, invocată din oficiu de instanță. Anulează ca insuficient timbrată cererea de intervenție formulată de SC AGER BUSINESS TECH SA. Cu drept de recurs în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Bra?ov. Pronunțată in șecința publică din data de 08.1Q.2018. Pentru citarea terțului ritervenient Bogdan Sa vin cu mențiunea de a depune la dosar dovada achitării taxei judiciară de limb u de 200 iei, conform cri. 9 lit. a din OUG nr. 80/2013 $ut sancțiunea anulai ii cererii ca netimorată. Cu drept de reexaminare în termen do 3 zile de !a comunicare conform art. 39 alîn.l din OJG nr. 8C/2013. Cu drept de a solicita ajutor public judiciar, în Lmien de 5 zikj de li '"nr'iunicprr- amână judecarea cereri’ d=înlocu?p * administra borului iudsciar în data de 03.12.2G1S, C=-v-era rze Ccns’Hu, era 10,90.

Document: încheiere de șecinlă 08.1-0-2018 18.06.20’8

Ora estimata: 10:00

Compet: CJ2-CC

Tip soluție: Amână cauza

So’utia pe scurt: pentru so:uționarea cererii de reexaminare formulata de Ager BuJincss Tech, pentru ca Vita! Management SRL să depună la dosar dovada achitării taxei juociară de timbru de 200 lei, conform art. 9 lit. a din OUG nr. 80/2013 sub sancțiunea anulării cererii ca insuficient timbrară.Cu dretrt de reexaminare în termen de 3 zile de la comunicare conform art. 39 alin.l din OUG nr. 80/2013. Cu drept oe a solicita ajutor pubtc judiciar, în termen de 5 zile deja comunicare, și soluțonarea amiabilă a litigiului

Document: încheiere de ședință 18.06.2018 04.05.2018

Ora estimata: 08:30

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soiutie: Amână cauza

Soluția pe scurt: Pentru continuarea perioadei de reorganizare, soluționării contestației împotriva tabelului definitiv și cererii da înlocuire a administra torului judiciar

Document: încheiere de ședință 04.06.201B 04.05.2918

Orc estimata: 10:00

Complet: CI2-CC

Tip salute: Amână cauza

Eofutia pe scurt: Pentru a se depune la dosar ce Ager Eusiness Tech SRL dovada achitării diferenței de tacă ju.G'dară de timbru de ISO lei, conform art. y |jt. a din GUG nr. 80/2013 sub sancțiunea anuiării cererii ca Insufuiciant timbroCă.Cu drept de reexaminare în te-men d? 3 zile de ia comunicare conform t:t. 39 alin.l din C’JG nr. 80/1.013. Cu drept de a solicita ajutor public judiciar, în termen de 5 zile ufi la comunicare. Amână cauza data de 19.0C.2C18 Camer’ de Consivu ora 10,00

Document: încheiere d^ șpdință 0-4.05.202 8

probatoriului

Document: îtchcitrc dc șco’nțâ  15.ui. 7018

11.12.2017

Ora estimata: 08:30

Complet: CI2 (sala TA)

Tip so'ut ie: Amână cauza

Soluta Pe scurt: Pentru soluționarea contestației h tabele definitiv, căutarea înlocuirii administratorului judiecr, confirm a reavănului de reorganizare modificat. închideiea procedurii s-u deschirle'e? procedurii islimentliifl Document: încheiere de ședința 11.12.2017 11.12.2017

Ora estimate: 08:30

Complet: CI2-CC

Tip soluție; Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru a se depune la dosar toate înscrisurile do c?rc Ager Leasing IFR înțelege să se folosească Document: încheiere de ședință 11.12.2017

18.09.2017

Ora estimata: 09:30

Cuxnț‘st: CI2 (sala T4)                                                                                     .... ,

Tip sclufe: Amână cauza

Soluția pe scurt: Admite în principiu cererea de intervenție în interes propriu fcrmulrtă de intervenlenta SC AGER LEASING IFN SA-în insolven’2, prin administrator judiciar format din ppnsor?iul FIVE ADMINISTRATION SPRL ?i INSEVAL IPURL. Acord* tCTnen pentru continuarea procedurii la data de ll.L2.201/. Cu recurs odată cu fondul. Pronunțată în ședința publică din data de 18.09.2017.

Docu m ent: în cheier'e de șe din ț5   18.09.2 017 11.09.2017

Ora estimata: 08:30

Complet: CI2 (sala T<}

Tip soluție: Amână cauza

Soluția oe scurt: amână pronunțarea pentru data de 19.09.2017 asupra admiterii în principiu a cererii de intervenție formulată de Ager Leasing IrN SA. Pentru discutarea confirmării planului de reorganizare modificat sau închidere; procedurii r

Document: încheiere - Amânare iniția'a c pronunțării 11.09.2017 19.G6.2317

Ora estimata: 08:30

Complet: CI2 (sala T4)

Tip sol ut e: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru discutarea admiterii în principiu a cererii de intervenție formulata de Ager Leasing IFN SA, discutai ii confirmării planului de reorganizeze modificat sau închiderea procedurii și soluționare contestației formulată împotriva tabelului definitiv 7

Docu m ent: încheiere de < °d ința   i 9. OG. 2 G17

10.01.2(117

Ora estimata: 08:30

Complet: CI2 (sala 7‘t)

Tio soluție: Amână carza

Soluție pe scurt: pentru discutarea c?năr. ti firii olanului de reorganizare moci'lcit au deschide, ea oForedurii gene • * a fa li men cu tui confer n ■ erei ii A1FF ? soluționare? contestației form'ise^ îincorivn tabeluhi ('efiritiv 7

Document: încheiate ședință 1^.04.2017

Soluția pe scurt: pcn.ru cor.tinuorea parn^d?- de aplicare e pianului de reorganiza2, vc;..;cFre? pl.'ț l*r ufecturte, soKdion?na certrii iorsru.utu de FDEJ E.^cpreckitn furcile de plățile efe-ciu’ te

Docurrent: £nc'->“jerc de 5 ed; r. ‘5   1S.C1.2O15

20. 1Q. 2014 -----

Oic estimata: 03:30

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soluție: Legea S5/2CO6 privind in solvente

Soluția pe scurt: Confirmă p|unj| de reorganizare modificat ai acdvității debitoarei

Document: Hotărâre intermediară 2733/2014 20.10.2014

30.06.2014

Ora estimata: 08:30

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: discutarea confirmării plan ului de reorganizare modificat al activității debitoarei sau destfiicerea preced uni falimentului

Document: încheiere de ședință 30.06.2014

14.04.2014

Ora estimata: 03:30

Ccmoîer: CI2 (sala T4;

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru continurea peiioadei de cplicore b plenului de reorganiza'-e

Document: încheiere de ședință 14.04.2014

13.01.2014

Ora estimata: 03:39

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru continurea perioadei de aplicare a pianului de reorgan’zere Document: încheiere de ședință 13.01-2014

30.^9.2013

Ora estimata: 03:30

Comp’et: CI2 (saia T4)

Tip soluție: Amână cauza

Soluția pe scurt: pentru continuarea perioadei de aplicare a pionului de reorganizare Document: încheiere de ședință 30.09.2013

27.95,2013

Ora estimata: 03:30

Complet: CI2 (sala T4)

Tip soluție: Legea 85/2006 privind insolventa

Soluția pe scurt: Confirmă pianul oe reorganizrre a* activității debitoarei

Dc cu mont: Hotărâre Intermediari 1322/2013 27.05.2013

25.03.2013

Ora est-mala: u£:30

Complet: C12 (raia T4)

Tip solutre: Amână cauza                                          .           •

S o iuțea pe scurt-' pentm cape ne Qa u Lei.4ui deri.Âiv, repureului p, svazuide ;:f. 5. dm lege, plznului d-rrearraiizr.t-, ccnvc-core^ ..dunâi.i <..editrTlur, dișujtz. .1 .r.’ii Kîț.-iuk,i Cd rc^rg...1 u ; u-Lr i^ui r '.^:tțj.GȘ., -j . ’ r'-T-r h’4r rr=^ n-nr-J^'iri! <-»|im'?nhj;i;:                                                                               . .

Cii at c

Dată deciai-erc

Part'} decEsr&ntc

Cale de atac

04/12/2012

CABINET DE AVOCAT DRĂGHCI GABRIEL CRISTIf N,

Recurs

01/04/2019

AGER LEASING IFN SA,

Recurs

01/34/2019

AGER LEASING IFN SA,

Recurs

01/04/2019

AGER LEASING IFN SA,

Recurs

01/04/2019

AGER LEASING IFN SA,

Recurs

22/04/2019

AGER LEASING IFN SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL ÎN CON5CRTTJ =IVE ADMINISTRAT ION $PRL ȘI INSEVAL IPURL,

Recurs

Citare prin publicitate

Nu există informați.

.2L1 Cli cj ..

CONTRACT

de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Fagii t aș

CAPITOLUL I: Părți contractante

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ. autoritate publică locală, cu sediul în Făgăraș, :tr. Republicii, nr. 3, judetui Brașov, reprezentat prin CONSTANTĂ SORkS MAlVDUC, având funcția de Primar a< municipiului Făgăraș, pe de o parte, în calitate de De le sat ar

Și

Operatorul SOCIETATEA COMERCIALĂ “ECOTERM” S.A., având GUI 1 117760. JOS/19/1 994, cu sediul principal în Făgăraș, str. Teiului, nr. 22A. judesul Brașov, reprezentată prin Oviciu Cheorghe Gr ama. având funcția de Director, pe de altă parte, în calitate de Delegat,

au încheiat prezentul contract de delegare a gestiunii.

CAPITOLUL II : Definiții: >

In sensul prezentului contract expresiile de mai jos ver avea următoarele înțelesuri: “Bunuri de retur” reprezintă:

 • - Bunurile Delegatarului descrise în Anexa 2A la prezentul contract, date în gestiune cu titlu gratuit și libere de orice sarcini Delegatului prin semnarea Procesului Verbal de predare-primirc care se va constitui ca Anexa 2C, la prezentul contract

 • - Bunuri care rezultă din finalizarea investițiilor ufiaie în c.irs de finalizare U data intrării în vigoare a prezentului contract, precum și bunurile realizate în urma investițiilor la care s-a angajat De'cgatiil. indiferent de- sursa de finanțare.

“Bunuri de Preluare” reprezintă bunuri care au aparținut Delegatarului și.au ibs. utilizate de acesta în timpul delegării gestiunii.. Acestea pot fi transferate Delegataruiuj la încetarea în orice mod a contractului de delegare de gestiune , în măsura în care acesta din urmă își exprimă intenția de a prelua respectivele bănuit, în cazul îi» care, aceste bunuri nu sunt transferate Delegatarului, acestea rămân m proprietatea De-lugcituhd.                               ---
Obi

•) imbunâtA. tdicicnfei ac b.i dezvoltat i <*.< protecția

următoarele: a) Bunuri de J b) Bunuri de

ih c.4, $

CONTRACT

de delegarea gesâunii serviciului public de âibnecrta.e

cu energie termică în Jsitm centralizat ta iMuuîc pi al Ffigâ‘3$

CAPITOLUL I: Hărți con tractau le

.MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, autoritate publică locală, cu sediul în Făgăraș, str. Republicii, nr. 3, județul Brașov, reprezentat prin CONSTANTfN SORIN Ă'ANDUC, având funcția dc Primar al municipiului Făgăraș, pe de o parte, în calitate de Delegata:;

și

Operatorul SOCIETATEA COMERCIALĂ “ECOTERM” S.A., având CLI 1! l“760, 508/19/1994, cu sediul principal în Făgăraș, str, Teiului, nr. 22 A. județul Brașo', reprezentată prin O vid iu Gheorgne Gram a, având funcția de Director, pe de altă pane, în calitate de Delegat,

au încheiat prezentul contract de deleg are a gestiunii.

CAPITOLUL II : Definiții: f

in sensul prezentului contract expresiile de mai jos vor avea următoarele inie leșuri: “Bunuri de retur1’ reorezintâ;

 • - Bunurile Deîegataruiui descrise în Anexa 2A la prezentul contract, date în gestiune cu titlu gratuit și libere de orice sarcini Delegatului prin semnarea Procesului Verbal de predare-primire care se va constitui ca Anexa 2C, la prezentul contract

 • - Bunuri cure rezultă din finalizarea investițiilor aflate în curs de finalizare ia dcia intrării în vigoare a prezentului contract, precum și -bunurile realizate in urma investițiilor la care s-a angajat Delegatul, indiferent de sursa de finanțare .

“Bunuri dc Preluare’* reprezintă bunuri care au aparținut Delcgataruiui și au fost utilizate de acesta în timpul delegării gestiunii.. Acestea pot fi transferate DelegPtaru’vi la încetam în orice mod a contractului de delegare dc gestiune , în măsura î.i care acesta din unnâ tși exprimă intenția dc a prelua respectivele bunuri., în cazul în care, aceste bunuri nu sunt unnsferate DeLgataniiui, acestea rfci?.ț< m proprietatea Delegatului.

‘ Bunuri proprii” reprezintă a:e> Lunuri care au aparținut Delegatului, altele decât bunurila de retur și bunurile de preluare și care la încetarea contactului rămân în proprietatea Delegatului. “Deîep4arul” este persoana juridică care acordă pentru o perioadă determinată dreptul și obligația do exploatare a SACET și a Serviciului;

“Delegatul” este persoana juridică desemnată în schimbul plății unei rcdcvcnțe să preia dreptul și obligația de exploatare SACE1 și a Serviciului acționând pe riscul și pe răspunderea proprie; “Delegare” înseaixUiă dreptul exclusiv al Delegatului de a furniza Serviciul și de a opera SACET în cadrul ariei gestiunii, pe riscul și responsabilitatea sa, în conformitate cu clauzele acestui Contract; ' inventar” reprezintă un document sub formă dc listă, care cuprinde enumerarea existenței cantitative și valorice a mijloacelor pc care le posedă, le are în gestiune, folosință o persoană juridică;

“Serviciu” înseamnă activitatea de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice cât și orice ake operații și lucrări conexe necesare pentru prestarea -cestuia în coaformitrte cu prevederile prezentului contract și cu legea;

du Alimentare Centralizată eu Energie Termică” ;

(SACET) reprezintă “ansamblul instalațiilor de producere, transformare, transporta energiei termice, sub formă de abur, apă caldă sau apă fierbinte, legate printr-un proces comun de funcționare, în zona centralelor termice.

DPTiOI L’L L Obicctvi contractului de delegare a gestiunii

Art. I

Obiectul contrarului de delegare a gestiunii constă în prestarea serviciul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv dreptul și cUigația de a rdministre și de a exploata infrastructura tehnico-edi?ilară aferentă serviciului, în Municipiul Făgăraș.

Art. 2

Obiectivele Delega tar ului sunt:

 • a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale utilizatorilor prin promovarea calității și eficienței acestor servicii;

 • b) dezvoltarea durabilă a serviciilor;

 • c) protecția mediului înconjurător.

Art. 3

Categoriile de bunuri c? vor ri utilizate de operate- în derularea contractului sunt următoarele:                                  . .

a) Bunuri de Retur;                               .....

L) Bunuri de Preluare;

c) Bunuri Proprii.

CAPITOLUL, $V : Dispoziții generale

Art 4

<-O;F.racivl de delegare t; gestiunii are ca unexe următoarele:

r) regulamentul serviciului, Anexa 2B:

b) Inventarul bunurilor mobile și imobile, proprietate publica a De sega tarului, descrise în Anexa 2 A. aferente serviciului delegat;

c) procesul-verbal dc predare-preluare a bunurilor mobile și imobile» r/roprieiate publica sau privată a Delegat arului, descrise în Anexa 2C, aferente serviciului delegat;

CAPITOL LL V: Durata contractului

Art. 5

Durata contractului de delegare a gestiunii este de IC (zece) ani începând de ladcta semnării contractului,

Art. 6

Contrcciv! de delegare a gestiunii poate fi prelungit doar o smgura data, pumn: o perioadă care nu poate depăși jumătate din durata inițială.

CAPITOLUL VI: Redevența

Art. 7

Redevența ce sc va plati de către delegat Delegatcrului, va îi o suma :L<â egală cu i0% din echivalentul amortizări anuale a bunurilor concesionate, se va plăti anual până la data dc 31 martie pentru anul în curs.

Art. 8

Delegatul are obligata ca, în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, să dupusră cu titlu de garanție 5 % din suma obligației de plată a redevenței datorate pentru primul an de activitate.

Art. 9

Suma prevăzută la an. 7 va fi plătită prin ordin de plată în contul nrJtOl 7TRBZ13221300205XXXXX, cod fiscal 4384419 deschis iâ Trezoreria făgăraș pa numele Municipiului Făgăraș.

CAPITOLUL U.il: Drepții ril»- p'Artilo-                        ..      .

Secțiunea I; Drepturile Delegatului

An. IC

Dekgr.tul are urmă..oareiv drepturi:

al să exploateze în mod direc’, pe riscul și pe răspunderea sz, bunurile, activitățile și set viciile publice care fac obiectul contractului de delegare a gestiunii, c.t condiția respectări: prevederilor prezentului contram și a prevederilor legslapci din domeniu în vigoare;

 • b) sa încaseze contravaloare;: Serviciului/ac tivirăți i prestat/pr estete;

 • c) să inițieze modificarea și/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării reglementărilor și/sau a condițiilor tehnico-economice care ?u stat la baza încheierii acestuia;

 • d) să aplice prețul/teriful aprobat conform legislației in vigoare;

 • c) să încheie contracte de fu mi za re/pre st are a Serviciului/actjvâății cu toți utilizatorii;

 • f) să propună ajustarea și modificarea prețuri lor.'tarifelor, conform prevederilor legale în vigoare;

g)dc a rezilia contractul în condițiile prezentului contract, în situația în care cie’egatarul nu își respectă obligațiile asumate prin contractul de delegare;

j) orice aite drepturi conferite de legi speciale cu privire la serviciul delegat.

StxJur.ea 2: Drepturile Delegata rulai

Ari. i 1

Dclogatarul nre următoarele drepturi;

 • a) de a stabili și de a aproba programele de reabilitare, extindere și mc de mizare a dotărilor existente, cu consultarea Delegatului;

 • b) ac a corela cu programele de dezvoltare economico-socială a localităților și dc amenajare a teritoriului efectuarea lucrărilor de investiții în scopul realizării acestora intr-o concepție unitară;

 • c) de a aproba studiile de fezabilitate privind rcabi’itarca, extinderea și modernizarea dotărilor publice aferente serviciului public delegat;

o) de a realiza investiții de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public delegat;

e> de a finanța realizarea de lucrări necesare serviciului public delegat;

i) -de a-si manifeste intenția de a dobândi Bunuri ie de Prclvațe >i de a solicita

■ Delegatului încheierea contractului de vânzare-c un;păi are cu privire la aceste bu.Hiri. în termen de 90 cic zi ic de la încetarea contractului, Deîegatarui este obligat să îsi exercite dreptul de opțiunea sub sancțiunea decăderii;

g)J.» j inspecta bunurile, activitățile șt Serviciile publice delegate, de & verifica Studiul ou realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut nteresid public prin realizare?, acestor investiții; de a verifica respectare? obligațiilor psuțnkde pri.i contract, cu notincaru? prealabilă a Delegatului, cu cei puțin 48 de ore înainte de a proceda ia veiifkuri. In vedere.1, realizării acestui dre-ot, Dole sate1 robiile să asigure $1 s\ pa mit* acerau’ rcprezenuiiților Dubjat? ruiui î;i orice inc ir.G în care st desfășoare: activități sau lucrări în legătură cu derularea cantractului, în caz contrar ,cpreze»ita;.m având dreptul sâ pătrundă în aceste incinte în temeiul prezentului contract;

a) de a aproba structura și ajustările de tarife propuse de către Delegat, în bazi avizului autorității de reglementare și iu conformitate cu prevederile prezentului ‘cșnirtict și legislația în vigoare;

l),Ju 2 rezilia.contractul, în condițiile legii,. în .cazul în care Delegaui! ru. respectă obligațiile esențiale asumate prin contractul de delegare s?.u du...2 modifica clauzele contractuale cuantumul redevenței ort de câte cri interesul local o impune pr intr-o notificare adresata delegatului;

j) o. ice alte drepturi conferite de legi spxia'e cu privire Ic Serviciul delegat.

CAPiTOI.UL Vil'; CbligUiile părților Secțiunea 1: Obligațiile Delegatului

Art. 12

Delegatul are următoarele obligații:

 • a) să obțină du la autoritățile competente, llceoțp, avizele, acordurile șl autorizațiile necesare prestării/fumizării Serviciului delegat;

 • b) aspecte angajamentele luate prin contractul de delegare a gestiunii;

 • c) să respecte prevederile regulamentului Serviciului delegat, și a’e culori uite reglementări specifice Serviciului delegat și ele licenței;

 • d) să furnizeze serviciu! public conform prevederilor legale în vigoare și ale p'ezemului contract, începând de k; preluarea serviciului, către toți utilizatorii din aria gestiunii unde i-a fost delega: serviciul, care beneficiază în prezent de acest serviciu și care își respecta obligațiile de plată și clauzele contractelor;

u) să respecte indicatorii de performanță prevâzuți în lege, în Anexa la regulamentul Serviciului delegat;

?i să furnizeze De lega» arul ui informațiile solicitate și să asigure în terme-n de 48 de ore de la notificarea în acest acns, accesul la toate informațiile necesare în vederea șerif carii și evaluării funcționării și dezvoltării Serviciului public delegat, în conformitate cu clauzele contractului de delegare și cu prevederile legale în vigoare; g) în situația nercspcctării obligației de la lit. sa suporte contravaloarea joncțiunilor aplicare Delcgaîerului de autoritățile în drept, pentru nefurnizarea de informații șL'sau documente pe care acesta le-a solicitat de la Delegat..

b) să aplice metode performante d; maiuigcrnrnt cere să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenti Je oferite de noniicle legtle în \igX4e,                                         •• i) w preia de L Le legatar, pe b'ti5. de prorei verbal ce predare-preluarc. Buri.jile de R.etur libere de orice sarcini;

j,? sil .'undaraemeze și să supună aprobării’prețurile Urircle ce vor fi utilizate peru.ru serviciul delegat;

!•;) să nu transmite. obiectul com rac i ului în ic-; *au în parte in nici o forme-.. ai. or persoane azi ce sau juridice s-s.ui altor entități Iară personalitate juridică;

i) să plătească r^detonța Lt vtica.ea prevâzutî și la termenul stabilit în c^nv jetul d? delegare a gestiunii;

irfi să ia .oaie niăsvrile neclare privind.bunurile de retur astfel încât, L î tea,arca ooniracniliii de delegare. _s? nu fie afectată capacitatea Ddegaîarului de f realiza serviciul;

 • n) r:t fundiunenreie necesarul anual de fonduri pentru investiții din sursa proprii din credite bancare sau din orice Jie surse de finanțare prevăzute de lege;

 • o) sa nu garanteze în nici un raoc cu Bunurile do Retur și sa nu instituie sarcini, ipoteci sau alte garanții imobiliare asupra acestor Bunuri tic Retur;

 • p) să propună Delegatarului scoaterea din func-.iune a mijloacelor fixe aparținând pairimaniului delegat în baza legislației în vigoare;

ij să transmită Delegatarului modificările de patrimoniu apărute în cursul anului. în termal de 30 zile de la apariția lor, precum și situația patrimoniului public (cantitativ ^i valoric) la dau de 31 decembrie a fiecărui cn pentru înregistrarea în cont?bifitater. acesteia;

 • s) să restituie Bunurile de Ra;ur, în depltiia proprietate, în mod gratuit si libere da price sarcini, la încetarea contractului de delegare a gestiunii:

v șUl. uîcețajeă contractului de delegare a gestiunii din alte cauze decv expirarea îerqimului, forța majorăr^-ie galul estv obligat sa asigure continuitate.! prestări: activjuii în. condițiile stipulate ,.rn-contract, până la prej narea aci-s.eio o o câne uelegaUr, dar nu mai mult de 90 de zile;

 • f) să notifice cauzele de r.aatza sf. cjiit'.ucă la reducerea act i vi tău i și mă sur'ic- ce ce impun pentru asigurarea continuității activ itâvii;

ț) să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii;

 • u) să predea ia _ încetarea contractului toată documentația tehnico-econcmicii, financiară referitoare la Serviciul gestionat;

 • v) s<t respecte condițiile impuse de natura bunurilor, activităților sau serviciilor publice (protejarea secreto-ui de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța în exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind ibiosirea și protejarea patrimoniului etc.j;

 • w) în cazul în care Delegatul sesizează existențe. s«u posibilitatea ettiaturței ;tic; cauze de nir.uzj să conducă la imposibilitatea realizării activității ori Serici ului

\:t loiifica de înda.ă aces. fapt Dul-jgațaruiui, în vederea luării .aăs”tilcr ce se i .i~m pjnu’i’ asigurarea continuității activității sau serviciului public;

 • x) să înceapă pregătirea procedurilor de predai a Bunurilor de Retur ?’.i 45 de E’le <ie înainte de expirarea contractului;                         ~~ — — — —

y'j s? respecte orice alte obllgaț’î stai/Hte prin riunncie kgsle în mature ÎAGevebi cele pi7’*12Jtî îi) Lcgei nr. 325/14.07.2005 privind servicii ■ public de a iir-.-iira-j cu energie termica.

Ssct'u i: 2: Grligcțî*e Dak^atm-ulu;

Ari. 13

Delega .ani] are următoarele obligații:

 • a) 53 predea Delegatului t?.iU: bunurile, instalațiik, echipamentele și dotările aferente întregii ac:iviîă-i. ci; inventarul existent, respectiv Bunurile ce Reiur libere dc orice sarcini, re bază de proces-'er bal de prcdarx-ptelui-r? precum și cocurnentația tehnic?, economică , financiară scai d? a hă natură c. privire la aceste bunuri;

 • b) în termen de maxim 45 de zile de la semnarea prezentului contract, psrțile vor finaliza verificarea cure spor, den iei între Anexa 2 A h proze mul contract și situația faptică, minând a îr.tocnf a.i proces verbal cu privire la cele constatate cr.re va fi r.tașat ca anexa la prezentul Contract;

 • c) sa transfere Delegat urni de comuna acord cu acesta. în {juncn de 45 d.; zik du. la data semnării prezentului contract, contractele în vigoare rclcv?ntc pentru fiuniz^ca Serviciilor menționate în contract.

 • d) să prezinte muorilăiiîor în drept și persoanelor interesate, Ic. cerere, i.i!‘o;;nații rc ier: taur e iu înc1' fierea prer-.yi.ului eoni mei de c ei c fiare, cu i_ specia re: cerimJor dc confidențialitate;

e"l s?. u.c iii teze De'egotu'ui avitoriz-ărvâ lucrărilor și investițiilor pe doineai dl public ,.si uri”a*, în conform ituie cu rog le meu nări le i egale în vigoare;

 • f) Săîși asume pe perioada derulări; contractului r’e dakgarc toaca responsabiliiâiik ' și obligațiile ce decurg din calitatea sa de proprietar;

 • g) să ir. roate masurile pentru mlocmrcs bunurilor pe care le scoa<.c din uz, î,- fel îr.cs: să se păstreze capacitatea dc a realiza sc.viciul public delegat;

 • h) să nu îl tulbure pe Delegat în exercițiul drepturilor rezultate dir prez^raei contract de dejegare;

 • i) să notifice orice ;nodificr..-e a prevederilor Lontractului de delegare atm.ui când interesul local o impune;

 • j) să notifice Delegatului apa 'iția oricăror împrejuiăi’i de natură să aducă atingere drepuiiilor acestuia, în termen dc 48 de orc de la data la care Delcgatariil ii jutii. L cunoștință despre apariția acestor împre/u’-ăÂ;

h) sâ verific? priodk u,i?.ă..oc.’\.ki: serviciile publice fun.iz..le ?i nise:' de calkr.ij ?( acestora; îndcpiir.irca irdicaiorilor de performanța și aplicarea penclitămor pentri reirJeplinixa accsior.; menținere:; echiiibruiui contractual asgun..Cc u nr relații echidistante șl --chilibrare iatac delegat și utilizatori; cl;^zeh de

LI

acîrîixii;sticle, întreținere ș. predic a buîUiJkr publice, pi.mu’ soci a: Ce ti.riita.rw a cfccielur negative ale conceuieriior;

1) 3ă âprr-bc prețurile și tarifele asifei cum acestea au fost avizate 6c vN.R.S.C.

■■—■ .fj i w i.ui.v; t^rcj'iile/t"pn. ,\i--.ie și pix.c-Li-ra, dc smoiiir?, rxîucifcarc *:a ajustare a acestora

Art. 14

Stabilire?. ajustarea și modificarea prețurilor și tari;.*lor sc vor efectua în confbrndUui cu procedura de stabilire, modificare sau ajustare a prețurilor și t-iifJor specifică serviciului delegat și cu respectarea prevederilor legilor speciale.

Art. 15

Prc.urik.'u.rifcle la Serviciul delegau Iu dala semnării prezentului contract sunt rezultate urmare a procedurilor instituite în suma de 280,54 lei/Gcal. TVA inclus iar prețul dc 252,57 lei/Ccc’.tm TVA inclus reprezentând prcp.’l dc facturare, aprobat prin H.C.L. nr. 34/14-03.2011 .

Art. 16

Cii.-tuuvuloerer. Serviciului public delega: se .a determina în bt.zo preturilor în ’-igoace și a can’iiățiior stabilite conform procedurii gc facturare. A

C/x?f?CLUL X: Inecinrea rom rectului de delegare a sestiunli

Art. 17

Prezenta' c.nxUact de delegare a gestiunii încetează in urmC.ozrek siaunib

t.) Iu expirareu.duratei srabiliu prin coau-ac-uî do delegai-, dacă părțile nu corala, în scris, prelungirea, acestuia în condițiile legii;

b) în cazul îq care interesul național sau local o impune, prin denunțarea ur.ilatân.lî l.c cârre delegatar, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina Daiegatanihii;

ej în cczul norcspectârii obligațiilor contractuale esențiale de către păi ți. prin rcrdhcrc. cu plata uheCdcspăgU' ■ ■ părții -în culpă;.. ■■

d) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a sistemului sau in. caza' imposibil iuții obiective a Delcgat-ilci de a~] exploatr, prin -enunțare. Ură pL’fa unei despăgubiri;

c) îr ca zid rcorgtntizăjii judiciare sau a falimenmlui Delegatului;

i'j c.!:u cluuzc dc’tneciura a cont‘\.c tul ui de delegare a ge.'iiunii, conven’ c c.c părți, iură a r.Liuce atingere prevederilor legaie în vigoare.

CAPII j'LLL.ZI:       p Mu» .uvnțbmetiecfciiflrnilnirotiir>ciwi

Ari. ÎS

țl) Părți ie vor irmări pvrmtr.ctn menținere.. echî'ibrJus «.omr&e Lua. ol delegării gestiunii

(2) Raporturile contractuale dintre Delegata/ și Delegat sc bazează pe principiul zubi'ibrului financiar al delegării între drepturile și obligațiile părților.

(3) Delegatul na va fi obligai să supo*te creșterea obligațiilor sale, dacă această credere rezultă în un.ia unui caz de forța majoră și nici in caz fortuit când se zfiâ în imposibilitate de a continua contractul.

CĂIT .'OLUL 7L,r: 0’^ cere efentenra 2u zKpcnsabUka’Jk df medii: intre părți

Art. 19

 • (1) Începând cu data intrării în vigoare <: contractului, Delegatul este obligat să răpește în întregime legislația in vigoare privind protecția mediului.

 • (2) Delegatul va fi responsabil. începând cu dpt.i intrării în vigoare a contractului, de orice -isc e^ologx, ce r.pnre după data intrării în vigoare a contractului dttr care nu ?.re o cauză anterioara datei cie intrare in vigoare a contractului.

 • (3) Garanția De legatarului pentru riscurile ecologice produse datorita ,:nur cauze antcric.'.rc intrării in vigoare a contractului se întinde pe o perioade, dc 10 de Suni începând cu data intrării în vigoare a contractului.

JAîTfOLU.L XIII: Politica dc rnențtaars și rtcsdEcan? u forței ;n muncă, preeu ti și protecția acosum,

Al t. 20

(!) DXegetLil se obligă !:. preluare? prin transfer a persoanelor care descresc aria delegării, cu menținerea tuniror drepturilor avute lu cuta intrării în vigoare a prezentului contract.

12) Contractul colectiv d< muncă încheiat anterior rămâne în vigoare, pana la încheierea noului cont»act colectiv de muncă, potrivit prevederilor legale,

(3) Concedierea personalului poale fi făcută în condițiile prevăzute în contractul colectiv dc muncă și a Codului Muncii

CA?ÎTO1AJL XIV: Forța majoră

Art. 21

p) Xiciuna dintre pătțik contractante nu răspunde ce neexe cutare a ia îvmm sau'și de executarea în mod necorespimzăto:; .utal o-i oarțial. a oricărei obligații care îi revine în baza prczeiĂujui contract de delegai a r gesiiurii. dacă neexeLUtarea sau executarea nocoruspunzăloare a obligației respective j tost cauzată de fc;’.f majoră, obliga-iile respective      considerate suspendate pe dmate xAcnimentrlvi k forță

naiora.

j Pitite□ care ia vouă forța majo.f; este obligată să notifice în termen ci? 5 zile uurătoare celeilalte parei producerea evenimentului. precum și dovada forței majore si s;. ia loine măsurile posibile în vederea 'imitării consecințelor .iui.

(3) Dacă în termen de 30 Jl? de le in.erferirea cauzei de forță majoră acoaset: nu încuL2.„.ă. pâițik au drepv.il să își notifice încetarea de plin rrept a prezcrtelri contract d? delegare c. gestiunii iară ca vreuna dmtre ele sa aibă dreptul d? a pretinde daune-interese.

(-) O parte afectată tic un eveniment considerat Forță Majoră va trebui sa iu toate măsurile pentru n-și îndeplinii obligațiile generate de Contract, cu întârziere minimă. Paliile se vor con>uka și vor lua toate măsurile rezonabile în vederea mirfriizăru consecințelor oricărui eveniment considerat forță majoră.

CAPITOLUL X v: di. iinist rarea piti rin-o ni ului public $i privat

Ari. 22

(l)3unuri-e de u:u!' (proprietate pablica ? municipiului Făgăraș din componenta sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, transport, distribuție și urnizorc (SmDET; sunt sup-se mv.*ma:ierii anuale și -s .ividențio:'.* distinct, sxtra contabil, în patrimoniu) operate culc.;. D? legatul yu t'..ns;riu Deleg;, tar al ui modificările d< patrimoniu apărate in cursul a.nitei, precum și situația patrimoniului public (cantitativ și valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui a.i pentru înregistrarea în contabilitatea acesteia.

(2) Bunurile proprleit, ie publică a municipiului Făgăraș, aferen.e sisîca'idui nu pot constitui garau pi pentru creditele bancare ccmi/acU’-te de operator, fiind inalienabile. imprescriptibile și insesizabile.

15) ?s. .mila is:iar v; cunuril.tr de e.u.’ s • v, ace cu ăi'igeiuu unui t ir. ..diidnistramr, De legatul având obligația păstrări: seesx-rti în stare bunu, având în vedere starea acesio.a la data intrării în vigoare u contractului de delegare, conform procesului verbal de predare - preluare.

(4) bunurile de retur, concesionata Delegavjlui pe perioada delegării gestiunii, revin dc p’in drept.grrmm. iu bun3 s ăiexploatabile și libere de orice sprciui suu' obligații, De legatarului, la înecmica contract: -li*.; de delegare a gcsaunîf

p) mvestițiiie făcute de Deiegaî pentru der pit ire? sistemului d< încălzire ic:tnicâ a orașului"după semnarea contreci.uk:’. de delegare de gestiune vor fi înregistrate în patrimoniu.! si în bilanțul. Delegatul ui în conformitate cu prevederile legislației contabile în vigoare.

C.kFI.I Ol.Ub XVI: Rezilierea contractului G;? delegare n <*esîiurij

Aa. 23

<1) ta cazul țj.js xedam obi g-p L ' vu.v.u;w. ic l-j c are perii, coniucta; re., ilirză du '.rup:, ca plata unei despăgubiri în s’rcina pârtii în culpă.

" AXEXA '2 H.’ClL'.'nr. 52

i2j Rezilierea cm.dnictulu! petnta mrespcctar.,:. ubliga;iiic-r contracte:!) m it-lctă l:i<; ocspăgubiri in sarcina părții Li cuba, se, yu ctbctua după transmiterea iutei notificau de cătr? partea vătâr.iatc., în care să st menționeze obligațiile cor.aactL?ald mJtjcaK-, in căzui ;n care p: .tor. care nu și-a. îndcpHnit obligația, nu rmedizz?. încălcarea, ?u termen de maxim 6<J zile caicnd.j-isiice de L? primirea notificării.

 • (3) in caz. de încetare u contractului d? gtsîiunc delegată sau ajungerii Iz temen, Delegatul are obligația de a asigura continuitatea serviciului public de alimentare- cu energie ttumică până la preluate?, de către cielegatar, dar nu mrd mult de 12 luni;

 • (4) Pe întreaga durată pentru care Delegatul desfășoară serviciul de alimentare cu energie tj-mică după încetarea contractului do gestiune deiegut’, acesta va 11 îndreptățit să încaseze contruprestația relevantă pentru astfe’ de servicii de k consumatorii finali.

CAPITOLUL, NVHh Răspuniterea contractuală

Al*. ?4

{1) NercLpecta.e;; dovvdiiă ca elitre părțile ccntractnnie a obligațiilor cor.traciurie prevăzute în prezentul contract de delegare a gestiunii atrage răspunderea contractuală, a părții în culpă.

 • (2) Li c-zul în care se înregistrează întârzieri la pir-ta subvențiilor, Deleg. ‘irul jste obligat la phlv către Delegat a unei mcjoiări de întârziere de 2 % pc lună s.;u imcțiunc ce lună , calculată peru la dat:, achitării și conform prevederilor legrh; în vigoare.

 • (3) Nlepht. ce câLe Dileg^, a redevenței în cuantumul și termenul prevăzut h macului 7 alin (1) din prazentul contract, atrage după sine plata de căue delegat a unei maj urări ac întârziem c<. 2 S S pe luna seu fracțiun* du Itmâ, calculată pâttî la data achitării și rombnn piv vederilor legale m vigoare privind creanțe ic oatorau 1? bugetul local.

 • (4) Neplata de către Delegat a garanției în cuantumul și termenul prevăzut la articolul £ alin (1) din prezentul contract, atrage după sine plata de către Delegat o unei penalități de majorări de întârziere de 2 % pe lună sau fracțiune de lună, calculată până la on-a schițării și conform pru’ eaerilor legale în vigoare privind creanțele datorata ia bugetul local.

!?) în situația ncrespectârii de către Delegat o obligației de a asigura 'ontinritaLa cnestării serviciului în coadMile stabilite prin prezentul contract la articolul 12 litera ș) acesta datorează Delegatarului daune interese în cuantumul unei redevența anuale, țf) j:t Jilunția. ne respectării de ciute Delegat .u .obligației .de a preda Bunurile jJe fvCiur edita cu îitoetarus prestări: Servici-lnr. acesta datorează DelegamribU’ damie mirese în cuantum unei redeveni? anuale.

C \PiTGUJ L XVni: Litigi*

Ari. 25

Litigiile de orice fel cc decurg di.r -_xecutare- contractul ni uc delegare gestiunii se supun instanței judecătorești competente, potrivi: legii.

Ca^ITCLUL XVIF: Alte cauze

AtL 26

in;erz:?e Delegatuluisubconccsioncrea serviciului.

(2)Se interzice Delegatului cesionarea contractului de dcleagre, .era eorJul Consiliului Loc-1 al Muncipiului Făgăraș.

Art 27

(IjiClauzele suspensive de intrare în vigoare a contractului, sunt umiaicinrele:

-obținerea de către delegat a licenței de operare a serviciului de transport distribuție J furnizare agent termic. în condițiile le ni;

-aprobarea ce către Consiliului Local ai Ăiuncipiului făgăr&ș a pxtu’uÎAarifclor locale prezentau de e titre ceiegat și avizarea da către autoritatea di reglementare competenta; în cezul în. car.: autoritatea competenta de reglement-re nr ;? tzeaze prutul/ tr.ii.ele locale , părțile vor rer.egocia pro tu)/ tarifele, condiția suspensiva fiind îndeplinita îa 6Ala avizarr de cctrc autoritatea de reglementare cotnpeter,;?.;

•constituirea. garanției prevăzute la art.8.

(2)C’or..;idilo sur1 er.sive vc* • îndeplinite rit mai curind , dur nu mai ikziu dc Sl> de 2!tl de Li data semnării contractului, .* «■> ?

Modificarea prezentului contract Le delegare a gestiunii se face nun.ai prin act adițional încheiat. între părțile contractante cu excepția situauilor prevăzute în mod expres de lege.

Acest contract împreuna ca Analele 2A, 2B și 2C, care sunt pane iatcu'antă acestuia, reprezintă acordul panilor.

Prezentul contract de delegare a gestiunii va intra în vigoare la date îndeplinirii condițiilor suspensive prevăzute do Articolul 27 conform proceduri: indicate ni acest articol (ia cate semnării prezentului contract) și a fost încheiat în 3 (trei) exemplare originale, din care 2 (două) pentru De legatar si 1 (unu) pentru Delegat.


D jLf.br. i-p>K . L ■

M L NICI fit L FĂG Ă RA

- L ’

FPJMAf.              .-.V,

'-:Tr<sordid::/s>r c


/ h


INVENTARUL BUNURILOR DE RETU -

ANEXA NR. 2A 1? H.<: L. 5VN)11

r;r. cri.

CiXh/I de

I

Oerww.'j.î bunului

i

F.lC'OCntz dc rd<,n.l,.,tar£

A':u< in telosmtn

do invenhir (f PJ}

n<4, f.iricS':.

.‘■Ai.’iiia

_

PiQDiiUali' ?si unici pi ui rarȚSrjjs

1

1 6 5

Cunir.ila Te>n 1' ca Tudor Vladirnirescii - 5c = 52'3 mp                                                  clădire

clădire                                                        StruCli.'L 4c ;ozi!-.nts din cadre r'ir hjton arm st si zidar' da

T er:R tJ.lerc.nl                                     - jprai?:.- tclnij |-r«,.i n - li£0,4$ mp                             împrejmuit

1990

311 196

?

■ .

!?. Ifî 5

JnstalatlI? Te! 1'1 Glogica CT1 -Tl; lor          i ins’- ■ 1 jtUvbrin nmec,n nea d pcni|:.| p »► ।|>;$ 1 o W" 3 cp zar ?

VledirnircscU                                      ccm!;-usli’.ili ,’iz m-..k'ni. pr. rips, .cinmbctnar. oo căldură, s'slem Pd

cxp'n.iie, canin, c-'f sursi, slâtkr c'e tralarc. tubulatura

1'199

1 102 797

r’ropnetntg k'.u.iic’pi>il Fogarns

J

I ■

3.3

hstaiane Automatizare CT1- i’odor

Vtadimiresc'.i

sistem de amomalizoru. toV ?n știu ne. sisttm transmise rodin;

1999

195 533

Propria tel r Munic’p.ul

Piopnr;X!w Mun.r-ipivl '■ 'Mar'-

z

I .

: I

I

■                           I

I

' 9’2

Retî<-.î Termi.:,-; C -T -Tudor Vk'dimirescu ---—_________________ ■

ret>';i InmiiCa lui-'okii mcn:..irc 2f.r«.' nț’S.urr.; d«n C-ire

ÎÎN^CU          2U.C3 m

CM:,U            Jiu.32 ci           ________ _ ______ _____

()iui25             340.13 m

UNI 33              iQ/.r rn

DNflU             241,42 m

DN65            255.71 m

OU53             73C.71 rn

DN-W               m

iei ".; apa ca-J. ■ r<r:m.jera 2! £-3 m; din csnc       _________

DN.00                  r«i

iZNuj              4?3,',3 m

•JNEo” ' ' '        -63,53 r -1

GJ50            370.17 „1

O’M4O               2J5 f.'. n;  _

DUte___533.36 m___ _

CN25            <2ti.l2m

1999

1.053.' 94

DM20             7,43 m

1 9

i________________________

7. 17 4a

instalație Acumulare CT1-Tudor Vladimircccu

|v js • nft iicinim.jrj -p,.       nr^n.'ij-’r i cu fundație r1 ib< ten. vr.rK.-,

|i 3."/wn< Io we. pitT-f î

2005

' 154.5 17

:'Vcpri-t:’to f.k'ii coiul

s

1 6.5

1 Centrala T< .'mica 13 De ce mărie - d-.diuj

Sc - £ î?. mp

Ciudirc parte: cu st rut U” mixL din cadre cm uaton armat s; zrtJr.'ie portanta din cărămidă cu sâmburi cm beton armat:

1PP5

3^5.2?t’

1___

P.-. n ‘ 1 ■ ’Sufiic.j.v.1

Teren aferent

suprsîata totala teren S = 194,8 mn        impremuit cu gard

7

Listaiatie r?hnD.'.igica CT2- 13

Dccom’înc

4s.â!<)‘i>.-!c'iTiornRC.irric.i d . c-.;rcil.:<n inr.r^ala 13.6WCJ nebune Icertibujj’itiiiq^z Metan, pun po, sch im Ditai; j <5e căldura, sistem ac btrrrr'Sie, ccn<orta»c sutr-i. elitre de itau-rt. tubuletura.

1.415 745

rJH plicii £ . ii.crzniib

?. M •;

3

3.8

Instalație Automatizară CT2 13

Decembrie

sct-!?n dc autor.ihUzar- felcgcstrunc, sistem transmisie radio,

1999

215.43.- .199

’ <.fi4.H h/

Pro^rrrf tio ;2unicif'ii r. Higaru^

G

1 9>

.totaleTcmniCu C.T2 -13 Decembre

re!au termica tur-retur încălzire 2fin x 3052.5 m.

1959

Prr piietrite i./1u.iicipiul

F -rj <! <l

Pmpri ?to‘. i iAulicioiul Frtgaias

DM7.53       325,93 m

j

{

>

DN20J      385,33 m

DM150       298.3 m

DN125      260,67 m

ONWO      415,7 m

ON10       221 07 m

DN65        524,2 m

DN50       302.14 m

DN40        289. ?8 m

rotea cina cald ) monaicra 7939 7 m                     dm

DN125      325.93 m

DJțOO_____329.85 m__

Dh65       535.21 m

DN80       257.5? m

DN50       221,18 m

DN40       330,77 m

DM32       518.84 m

DM25       4IR43 m

10

2.1 74a

Instalație ACuAiubro CT'2 13 Decern brio

vasn <Je ncumular * apatrida n:c.naje;a cu fundati-.; din beton, vane, s -rvomcto m, pjmpc*

2007

43 174

11 __

1.5.5

Central f comica Vacile Alecssndn -cl-JUke

Sc £25 mn

C(j<Iii c p<.• ner cu sti u< tu 1 a de 1 ciit.b'nta d 1 n ztdi;! ie porta nta [fin cărămidă si sâmburi din bc-ton armat, planșei; beton

2000

184.966/95

i _ _

Propr.îta'C

Cuk iiruul

F.- ,.• ri •

Teren aferern__________________________

su'j.;;fl n totaia L. en C 611.5 m i imD.eimc.-4 cu ga£d_din__

12

j?J6.5 i

instalați? T elino'ogic^ c i 3 -Va sile AHcs-indri

. iii       >'ir„i.Ti         c ,.ii>i<i„:l insiuhta tc,2MW 3c-,.--tn..

con 1 • ibl: I<. metal, pomp,-,.:llimu- Io co căldura, sisL.m de esp.."'i >,co:i!or6- e unsa, stal-ed- i. șiț.-,re. tu1>a|jtura

2000

1i133iVJ\3Ld

'Proprie tu

x ,*4url:Ci).iUi racta'ni*

i •rc-prK<«ie Municfp.i.i

-

PrcfUi^rU;

..rjpr'i’pHrș

13

I__

3.8

Jnslalatie Au lom a tiz;,re CT3 Vastfo

Aiecsandri

ti l'rn ti, .luto-Tiistre-v, tci'eye aiune. sisîtrrri iransrniu1-' r^Uio,

2000

zopm'u .0'1#

I f4

I

i

i

I

I

I

j 1 9.2

1

RfiMc Termice- C 73 Vasile Aicc^ancfri

rețoa tcrmicj Ur-iUir încălzire 2!irex 1595,6 m; din nare

IDN200      437.81 m_____

DN15C      599,04 m____

'ONf-’u        143,53 in

2000

1 201 2 t'î.«?.)

□NI 09____£'0,81 m

DN60__145,01 r.i___

DN65___201,52 m____________ _ _____

DN50         177.85 ..i

rG t-a apa cui du menajera 1568 m; tn care:___

DN1Q0                  _ ____________

DN65 ~ 297 98 m"_______         _

DN80__798,01 m_____________

DȚ50__£?G_-5l_rr___      _________

DN40 _    221.36 !•■. __ ________________

DN32__281,06 rr.__        _______

9N25        85.8? m

15

'Te'

i___________________________

2.17 4a

fnst;/at'e Acumulare CT3 -Vâsle Ale c s and.'i

*0. d:; xr.irnuiar-. .'.f' c.ild.” m. -a za fcndctin din celor., vânt. «sivcrnoluaR, pc-inșrc

2Q07

43.10c

Prufir-uiat-. Municipiul Fa<;arb:>

. .

1.6 5      ।

!

Centrala Termica Zona Gării - clădi.-o

Sc 230 mp

Clădim paner cu structura niixla oin cătini din beton arm ol $i zidărie .“■rțanla -dir cărârnida cu sâmburi din Leton armat' plâns cu din.

1999

324.373

Proprietate Municipiul Fugiră:-'

Teren aferent

supciiuita totsrd teren S - 803,7 mp

17

2.16.5

Instalată Tt.hno'ogiaa CT4-?o.ia Gării

inr.ul-țij lf.>rn<>m x‘c-ca re cips-iif • ii^L.I ‘ ■ lO.2f.ltV. j cazsnâ cr-.it isîl: ’ na« >.it! n. pou:p-;. sch-mbn'.Oăra du calcur-a, sulem de t!:.p?-n..iu, c.cnîndurv snrs.- stal ie r.-. iudi-e. Juuu-alura.

1090

999.559,595

i'ropric-t;-'--Municipiul

18

3.8

Instala tiu Automatizare CT-! -7’o?a Gării

Jritem de culorr -’i? ?rt.. toiogeatiune, ristem transmisie radio.

1999

198 326,

Pr<->f.ei :tr    ।

Municipiul    1

F< r.ara'.

I

î 9.2

j

ReUh Termice CT4 -Zona Gării

a bumica tur-rc.urincsizira 2 firex2062.8 m, din car i:

1999

1 289 515.3U9

Ffi/tri1 li,. -iCr:’i O1? hi:’

F,rt; ( ;

1

brr-j-j

25;,02 t.i

UN203

44O.<1

r-

9N150

273.3-1

in

DN125_

312,4? Jr________

]

..

DiJtao

'Si!

țm

iJNPO

Im

DN65

4114.1T

m

i >*50

41.1.6U

m

tjiHO

62.3

im

DN.’P

83.7o

|m

re ie a , pa calda? m< n:,pra 2821,1 m din care:

DN1J0 ]18’,O4

r.i

DH125

163.83

m

DN100

54,3E

m

DNGo

463.36

rti

DN8D

197,93

m

ONl’O

,450.67

n

DN40

250.21

m

□N32

652,35

ir.

□N2Z

214 33

m

20

_ «r*».—1*~ mii

25

J

1

r

2.17.4a

InrPalaiic Acumulare CT4 -Zona Gării

v >.<1 i .i cum u |a r-4 r»;   u- ■ t. î :.>jn;i;i: ra :.u fundatu 4 in tu an. van-".

ser»-oi v'<jsr-?, p.Tnn<-

200o

113.800,617

i.j.5

Centrala Termica Centru - clădire

Centru de exploatare sediu Ecoterm _ _ _ ... ._ _.... ..... _

Sc ■ 096 mp      iî-..ni.’. du inaltimj P< <K /V

C:ar>:i2 parter cu .Âructura de uzistenta din cadru din beton cri.i; t si ziGor>? do mc?i truc perimefala si de

2001

025.651,034

Teren aîcrcn*

supr lî.tato'.ihicr n lî-1287, । mp                    ••./

2?

i

2 16 5

Instalație Ti hnotagica CT5 -Centru

ins: n te;-. 1 r' ■■ in» "’.ii..' <• ■ n,:aci1a;c inu&lal > IQ.ZM'.V. 3 cazan1' Onvu^libk rjazi'îc'zn pcuip', rch.m’j^loa. c <J« rzssIUura sislrm de « ixins' , cnnO!'.; n: r.ursa, 't.ntis 0 ■ lr.-»l;vi>: Libul-.lura

2001

2001

1 330 205.7721

354 C43. f.;1l

I

|     23

i i

3.3

Insialabe Automatizare CT5-Centru

s>3to'r» de;

Hf.omî'Lizai;

'p tir-r jtur

?. leicgosliune, sistem transmisie radro;

'     24

1 9 2

KuteTi Termice CT5 -Centru

ii.cLr-; turmi

iocnlzirc 2firex 3426,7 m, dm care.

2001

2.006 931.651

DN200

335.67

m

DN150

DN125

394,53

in

324. ? 1

IYi

IDNIOO

731.31

420.Î

m

f)N80

m

rONS5

252,12

m

ONSO

CN4C

697.0=

1G3 22

m

m

DN32

33

f”                                        _            . . . .

I

ȘG

m


Pro.-fi i lr'! b'u nirjpjul h' ;iar

Proprii, ysk.

i" 'Oi-TiJ-:

F^i.rijțc,-;>1urucnjy:: r-grtarjș

Propiict.'<€ Munc>p?i.i{

PropneCt’ M unt cifrul r'mris


rn. :rar

Oii 100

ra'dș hi -hojuia tiu :sOPf;X 3366.7 m; dm ca-re:

s<_. • • • ‘                     >

\-”.            3/

■<35.o7

|m

□N63

U7.12

m

DNcO

Di-Jl'O "

394,03

m

/

675,2.6

îll

DN40

P 15,39

m

■DN32

726,12

m

D‘!?.5

272.57

m

25

?. 17.4n

Instalație Acumulare CT 5-Centru

73: e Ge fcu’nijh'E ,jds c< Jda rt-cnajzm cu fundate din Leton, vene, scrvo.noto >re. pompe

2007

4^.981.440

t’r-prrtet-, Municipiui h’.

26

1.6:5

Centrale Termice D-na Stanca -ctadire

Sc ’ 23C r„p

Ck'iiiro parter cu structura de rezistenta din cadre din beton arm :tt si zgârie Le închidere peri me trala din cărămidă;

2301

1G0 273 5J3

"rupr-ctato Miiniciniul Fngjrcs

Teren aferent

supr ifata tuit'lT teren S “794,6 mp; imprețmu t cu gard din

27

2.16.5

Inst.itafi? Tehnologica CIO- O-na

Stanca

irisl îl ilie t ri.iomuc?ni a do capocitatc inctaintr 6.36MW. 2 car mc, p ji.ij.n. schimbătoare de catedra. sistem de expansie. contorizare sursa, static de tratuto; tubulatura.

200?

: 180 49a. r'U/

Pm ’rinmv-Municipiu : 9

Piopfin-Qfr; r.ijnicipijl

_ fanam PrC/țîrintate

3 8.......

i

instalație Automat-zarc CT6 -Dna Stanca

sistem oe c-.itom?.'izarn, te le a o știu ne. sistem transmisie radio.

2001

208.174.1/97

->Q

1 9 2

Rolele 1 urmico C’f 5- D-m Stanca

.m te în? r,. i ca tu r •• r c-t-u r inc?.l zi re 2 f ir e x 2042 rr, <i in ca rc:

7001

1 100 201,208

DN200_

DN150 ‘

UNI 25

205 5L

i       .UiMCii’iJl

1b9.01

r.i

L---

r •••._) am !î

<112.58

!Ti

DN100

I6G.DJ

m

DN3D

203,9

r.n

DNG5

115

m

DN50

DN40

315,92

12123

m    ________________

i'-i                                           ..

_

DN32

20,3

m

re: -n apj calda menajera tip ISOPrX 1912,9 m, din care:

0NG5 *

Ot.’GO

2577__

463.37__

289,73

m________________

m_______

m

d;<50

262.32

ni

DN4C

10".81 im

□f432

DN25

382.09 |m

304.26 ...Jm__    _____________

30

1 i

1.45 5

Centrala Termica Câmpului • codire

Sc- 223 mp

Clădire p ' cu trecură do rezistenta din cadre din Leton șrmșl 4 gidori:; cu Închidere perîr.rMfcJa din carsmid?; i?,upota la       tc-fcn 3 --722 m >                   .....

2G0Î

’   143.3:16 8?;;

, i'rciri.id

.=Cy/T;:i liul

J-:

Teren aferent

31

2.16.5

tnnt.-lmta Tehnologici CT7 Câmpului

jirntatatie U.r .r m u ani c de c j incTta; ir..-..aiata6.36MW 2 ItQZen >, r.cmp'1. ?chimbaroare d j cJOurn. sistem de expansie, icnntaiizjro suna, stat ie de treia re, tubulatura.

2j01

~1 10 f     31

f ici j iiul F ..CBI. >

32

i

3 8

Instalație A'.'tomaLzare CT7- Câmpului

m; tern             iare, tuk9.strune. sistem transmise radio,

200-î

203.692.446

f’roMricteta MiiiiicipiUl

Kjnards

33

i-9 2

Rolele Terrr-cft CT7- Câmpului

rcta-ci tarmic.î tur-rcîur ircakțe 2Tex 2336,6 ni; dm care;

2CQ1

1 242.863,324

Hci-rietax:

1

DN200   521.12 m

Municipiul

1

UN 150   332.56 m

F.jar.i:;

OM 25   300.77 m

OM10C 173.6 m

DM80     .315,18 bl

DN65    148,85 m

DN50    248.9 m

DN-10     188.33 m

DM32     36.21     ni

□N90    33,18    m

rețea apa ca?da men^e-a tp ÎSCPL-X 2155,5 m din care:

DN100   398.02 m

DN55    463.54 ta

DM80 425 17 pi

!

DN50     791. M i,i                                   ___

Dt/O    137.64 m

DN32     368. < 1 m

i

DN25     21.24     r.i

■     34

1

1.6.5

Centrala Termica Sere Combinat - clădire

Sc ~ 233 nr.o

Clădire parter cu simet^a dc rezistenta din cadre din beton arir.it si zidărie du rchitiere parimeirala din cărămidă;

2001

184.993,346

Proprietar •

Mi.niic<piU!

Fag. ras

i

Teren aferent

suprÂ.ta totala icm» S - 404.6 mo

3

1_________

16 5

instalație Tehnologic.î CT8- Sera Combina;

in. I;.! tie tarr.ion'e":.i*Cr: c 3 c «^ccilale rir>l?.l,;i„ C,A>MW. 2 caz. riC curnLiiK.’ibii g iz m - tar., inuc'ic. schimb3(c'.;m de căldură, sistam de t*xpaiini cori Ion. . u st/rți., stal ie dc Patara; tubulatura.

-cot

' 203 72D.345

Proprietate f f.:iii Hciptal ^..„ras

3C

3.3

înst Vatre Au tom a filare CT8 -S.!fc

s1 a t-;!. i ci c- a • j tn m.; trezie, l logr s.i u ne, s iq te. n «r of sm iuia ta Jio,

2001

22 3 9/4.491

r'Vnp. iftfU.L i

j

Combinat

h-'iiii ICI piui

Fcsa-ira.,

| :     37

1.0.2

Aerele Termice CȚB -Sora Combinai

roti n ’iirmic t-jr-n tu< inerj-ira Xhicx ■>247.li m., din care;

2001

1.300. C22.UU0

PrOfHietsk

1 .

L'N?00__i:>

i'5G .:v.

DN150   3E0.Ș____m__ '■

IjF'17.5    239,2      m

DN100 _ >32.-1     m                    ‘

gNaiO     19țb___ i i                                ___

DNu5     21)1.3     r.

UNSO _ 258.4c m                             .

UNjțțO__219_9     m______

DN90__47.2    _ m_______

rețea ;1'1B crrlda monjjura tip JSOPFX 2130,6 m , clin care:

UN 100   327 ____m____ ___

DNCȘ    123.2__  _m _

DN80__9     _ _ .n _    _              _ ________

DNGO__466JȘ___m

DNW    273.3    m____________

9N3z     402.7     ,r)

l

i

FW5    433.36 m

38

1

2.; r 4a

Instalctie Acumulare CTfS- Sere Combinat

<.'.-sn t?r acumulam apa csîda menajere cu funduliedin beîoii. van?. ^ervcmctcq.T. poinnc

2005

'2004

67.387,858

Fropcctat* Municipiul Fc'Cjaras

39

1.6 5

Centra/a Termica SpitaT - clădire

Sc 7’1,35 n’.j

Ciaci.e parter cu structura de reziste rita efir cadre din beton armat .i zidărie dn compaitinientc-r-j ri.n cărămidă; pțanscu dm

53 8GC.661

Praprirtat

Municipiul

F;x;n.’s-.-,

40

2 16 5

n sta la tic Tehnologica CT9-Spital

instaî .i-î ternar, .c canea rtc cap 3 citat" irrMalaLi 2.4MW: 2 caz.ne combustibil g?z riv.tjn. fiompe, schimbătoare do căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, staiL de

2004

422 S.’t.5C0

Prcwin.

Mumcm-iu: fynainC

41

I 42 ț

3 h

1.92

Lista/abe Automatizare CT9- Spițe1

Reteie ‘Termice CT9 Spital

sistem d;i rutnm^fiza'e. te:3g3st:une, sist.rii transmisie radio;

__i__                       -         • ■             " dm cr.re;__

DK12b   171.3    m

r)N: 00    53,7       m                       __

DNJO     B3.7      ,n___________

DN65    66,5__m___________

DN50_ _65j___m____________

CN țO _   00,7__m____________

DN37    2-i.S__m         __________

ON90     15        i.t

2094

' 2004 '

233 472.754

’25» 064.930

Froorii; tH'' ’ ;*iij,:i Jpicl F-rjrir-îx i’rupmtf'b, ”■ rzi’nrtr ui

F, •j<ii.«‘

reua a-'- calda menajera tip ISGPEX 571,3 m ; dm cate

DNSl     120.5    m

Di 450

134.7     in

DN'O

Q4.4       rn

DN32

DN2C

j<3         m

163.7     m

43

2.1/ 4a

Instalație Acumulare Spțîal

var.(, de

vane, se

.ttr.j.nuhrv <■}; ’ >: 'a            cu fundație di<i beicn,

jvernotoafo. pompj

2003

4.573,473

Prupijiat'-i’/i rnk'i'pn :l

loia! valoare de inventar^ei-          25.656.277,154 ici

Anexa nr. 7.B la HGUnr. 52/2011

? R O C E ? V E R □ A 1. DE PREDAREA RELUARE

A BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICA A MUHlCIPlULL'r FĂGĂRAȘ. AFERENTE SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE Șl. ENERGIE TERMIC’-.ÎN SISTEM CENTF.AJZAT

■nctieiat azi -,v<E •-.<.....7..........2D11

între

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, cu sediul in MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, str. REPUBLICII, nr. 3. jud. BRAȘOV, reprezentat prin primar CONSTANTIN SORIN MĂNDiJC. în editate de predator

s<


S.C.ECOTERM S.A. FĂGĂRAȘ cu sediul in MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ, str. TEIULUI, nr. 22A, jud. BRAȘOV, cod fiscal H177c{). nr. Registru Comerțului J08/1E/-1 991, recrezentetâ prin dl GRAt.'A OVIDI'J GHEORG'HE 'director, având domiciliul Li Fagaras, str.Unirii, bl 5 sc A £p 6 . C.i. se'ia BV nr. 240958. CNP16412053624" C. ir. calitate dă primitor.

am procedai ia predarea/primiraa bunuRtor imobile proprietar put ca a munioipiu.u? FaCARAȘ

Bunurile '.■'nobile se pred?u litere de sa'ciri și în staru de a fi folos'conferm conirFCLUtiii de dulacare a gestiunii serviciului de alimentare cu energic terni. := în sistem centralizat.

Sunurile imobile- predate, in valoare totală de 25.653 277 15- ’ei. aur! .dentifioere Li . .e:a nr. 2A. ce conține 8 pagini, de la nr, cri. 1 la n,'.cri/3.

Rrezentu1 nroces vsroal, întocmit ir 4 (petru)- exemp'aro consilii ia anexă la contrectii de delegcrtf a gestiunii serviciului d& al'.rrentare cu energie termica în sistem centraliza! în iV.unicipul Făcaraș


S.C.ECOTERNTâ.A. FĂGĂRAȘ


Lista rețelelor de distributiv pe fiecare centrala termica

?..L b.cafcnse lungimile sun» lungimi de rețea (pentru conducta de iur)                                                                 • i

> căit u lur si retur lung im: ie se înmulțesc cu 2 lungimile sunt in metri ~ i l

ji/icul/ka__

diameke/tip țeava

250

200

150

125

WO

80

90

05

50

40

32

T<> IA!

i col ca na 1

cor ck'ctu otel preizoiata

73.47

77.07

110.31

143.16

55.94

113.45

59.51

77.89

711:3

coloana 2

coiidiietA otel pr rezoluta

143. OS

33.07

41.85

11.09

14.85

13.4

257.31

SCoin«'if!H 3

conducta otel preizpli-Ui

_

7 65

40.8

40.09

64.81

35.59

138 94

*colorma 4

conducta otel prc»zolata

145.36

158.55

163.45

4.45

1 13 63

66 36

126.76

30 47

839.03

■TC7AL

Jiiitaizirft ijlUi'            _

conducta otel preizolalg

218.63

386.32

348.13

187.7

241.42

0

255.71

236.71

121.7G

0

1S36.58

-"T'r

S_> I

EliEij’-'.’j.t-. ‘coloana 1

di a metru/ Mp ten va

2501

200

150

125

100

80

90i      65

50

40

32

TOI Al 1

— — , . conducta otel preizoiaia

75.54

198.18

55.34

233.57

165.29

65.06

152.3?

174.34

155.49

1275.13}

^coloana 2 tcolo?na 3

conducta otel pruizo-at? conducta otel prvizo ai?.

74.68

175.71

55.48

131 87

154.6/

88.29

27.1

128.82

151.59

34.34

98.66

241.23

130.65

13.81

113.99

22.52

111.17

752.65'

1001.73

țcoloana 4

cccdvcti otN preizo ut-)

23.01

23.01

TfOT.C, jfîicaijre > «hir

conductei otel prcizosari

325.93

385.33

298.3

260.67

4 5.7

221.07

0

524.2

302.14

289.18

0

305'2.52

CT3

jincjlzire

d iu ine tre/trp (cava

250

260

150

125

WO

80

90

" 651

50

40

■— — . ■ - —            —

32ITOTAI

! coloana 1

conducta ctc!-preizolatii

293.91

118

7

29.41

67.97

7.2

523 49

i coloana 2

conducte otel pieizulatn

95.77

205.16

27.85

33

37.7

57.38

1924

475 9

! coiuana 3

cordi.Chi nml preiznl.H a

48.13

75.88

108.88

57 81

77.9

76.17

151.41

' 5s)u 18

TOTAL încălzire Itur

corduct.i mei pjeizolatn

o

437.81

399.04

143.5?

90.81

145.01

0

201.57

177 85

0

0

1595.57)

l.i»U> r ciulelor de distribuite pe 1;ecarc cent raia termica

CT-

T. ’ ---

Jțr;rni.7sjs

dwrnetre/tip leava

250

200

150i     125

100

. ~8D 41. n

90

65

50

40

32

TQÎ'AL 1

<--

’eoiaana 1

i:or iductii oh:! piei/'i£ila

251 02

127 94

95 85

128.62

205.94

274.74

138.84

70.19

1334.91

1 cnioana 2

conducta nlnl p'ci^ol-TiJ

312 47

109.91

150.39

Gb.50

177.90

159.71

156.67

02.3

13 57

1217.0

3

c:c:n<Juc:tu ulei pifji/cljta

67.58

24.41

130.94

33.41

29.74  120.98

------------------------------1----------------------------- (

4 10.06

i i‘G; AL. ^in-'aizife ?“ ______

ronduC.J oid prcizo'aln

251.02

440.41

273.34

312 42

402.47

256.17 ------- .

0

464. ic

416.69

62.3

83.76

aa<2.ry|

CT'i

țh.CaîZKC

ti'iMTietre/lip Uwva

250

200

150

12b

104!

80

90

6 b

50

40

32

lOlAl" 1

•.c: o ioana 1

1     ,         „

.1 coloana 2 ^coloana 3

cnnduci 3 otc' preizolata

111

95 72

203.24

159.37

32.88

33

229.24

76 84

9'>0 Z4I

rond ude <>td preizolata iSQPFX

1 15

I96.84

6

247.57

248.03

64.93

297.46

23.97

1199.8»

60

G0|

conduci? otel ixcizolata

109.6/

102 4/

115.47

324.42

r“t39.l9

164.19

170.36

62.41

33

1226.1Cr

;0i/L Șiincai/ire jlur

conducta otel prcizolniH

335.67

394.53

324.71

731.31

420.1

0

262 12

697.06

163.22

38

3366 7'Â

ISOPEX

0J           (J

_0

0

0

60

6

0

0

0

.....

3426.72

CTC r. .

...

.încălzire fcokiana 1

’ coloana 2

diameire/tip țeava

250

. _ 200 209.58

150

125

100

80

90[ ’    65

50

40

32

TOTA1. ;

conduc hi GUI pre zolcta

102.05

58 34

157.4 7

36.36

419.13

48.78

20.6

1047.31

COndudri oloi ^rfii/olaia

1

57.76

57.17

45.9

0

73.5

164.98

56.' 1

455.42

i

j coiuann 3

i

conduci» viei ^njizolatn

203.29

G4.75

5/43

5.141

31.a1

24.34

386.75

conducta cu rnanta Spiho (dCriarii:)

152.52

152.57

TOTAL

! mcaizire

L !ur__

conducta oloi preizolala

209.58

159 81

260.48

168.S9I   ?09.9

0

115

G15 92

129.23

20 G

1889.49?

1

conduce cu inhrii^ Spikn

____”

0

152 52

0

0

0

0

0

0

0

152.52|

2042 01

\\


Lista rețelelor dc distributiv pa fecHti Ceritiala termica

cn

jL.

ckamctre/tip țeava

25 6

200

150|     125

100

80

&5

65

50

40

32

25 TOTAL

kvk>ana i

conducta oi el preizuloia

340.G3

17l.6| 169.38

86.42

119.88

47.04

131.65

163.69

36.21

33 18

1269.(18.

- ColDi’tl:

'î'jîi

; încălzi re

‘ .

COnrh.lUO Olul pf€‘<L9IOld

130.56

228.2C: 131.39

87.18

1 95.3

101.85

147.25

25.14

1696.03!

conduci a oiel pieizolate

521.19

399.83

300.77

173.5

315.13

0

148.89

248.9

108.83

26.21

w—■— ---

33. 18

i

2366.61 ț

CT8

» 1-1

uhametrertip tea va

250

200

150

125

100

80

90

65

50

40,      32

25

TOT A! s

»(.q!oL'!: im ’l

conduc:? o le. oreizoloto

315.5

88

82.4

61.4

201.9

46.96

22.8

•17.2

866.16j

’           2

C4irid'i<;l3 cte. yruholala

56

84

67

107.4

63.21

36.9

197.1

627.6-

‘ colo ana 3

conducta otel proi zoi a ta

387

9

67.2

27.5

?1.2l

1 74.6

753 5.

STATAL j iin sal zi ic

sUțr______

CO' d.irla otel preizolățo

387

L- —— ___

380.5

239.2

232.4

191.3

L 0

291.3

253.46

219.9

_4_7.2 2247 2d

u

inc?'zir<?

dizMiielre/lia tea va

250

200

150

125

100

80

90

____A5.

50

40

.32

25

TOTAL •

COlO£..;1H 1

conducta de1 preizolato

17 1.5

83.7

83./

6G.5

65.7

60.7

24.C-

________15

8/1,3^

i G GAL încălzire

___

conducta oi el preizclaio

0

0

171.5

83.7

83.7

0

86.5

65.7

60.7

L_________

24 5

15

i

Ș71 j

La r pa cai da conducta este pa un singur far, fara recircuiare

lunrirnile sunt >n metr»

La apa calda dimensiunile liecute pe planuri sunt diametre nominale alo țevii si sunt psekiale mai jos in tabel. CoiesjjQi?elerda acestora uudinieristunile țevii fsopex este următoarea;

_ °N

25

32

401      50

65

~~80]

100

125

4.50

2001

250

tip ISOPEa

S32

f540

850!    853

H?5

H90

! 1110

•.

Da («Jjani. pC£U> izolație)

""75l

9'J

1101     125

140

160

180

-

-

Lista rețelelor d<_ dii'IribuSie pe fiecare centrala ier.iiica

f-'I

>C.;'

'cokrwia 1

__diametreȚlip țeava

ICJVU zinu.d.'

150

125

IGOI      65

80

50

40|

32

25

20

TOTAI. |

subteran

73.47

95.13

77 07

157,84

121 53

81.63

84.25

7.43

699 35!

•Culv i’i;'. 2

K'.lv.l ?nlCâ5:t

subteran

102.22

143.05

1747(5

13.4

i cdocint: 3

te" va z’ncata

subteran

51.38

37.16 ‘32.12

64 81

35.59

183.94J

! color na 4

tc«va zinc-ita

Subteran

124 87

223.85

86.51

99.52

241.68

30.47

839.031

1 TQiAL

►e :va zmcaVi

l)

0

198.34

473.59

763.58

370.17

285 86

533.66

128.12

7 43

2160.75?

CT2

î.v:h

dianietre/tip țeava

150

125

;00

65

80

50l

40

32

25

20ITOTAI,

JuDloana 1

țeava ziocata

subteran

75.54

’ 74.08

198.18

286.29

65.21

102 7

122.3

207.84

217.07

1275.13:

icoioana 2

Iwiiva z încuia

subteran

*24.28

114.02

19.5

150.06

149.56

30.44

662.54

« colarna 3

lejv.t zînr.Mia

subteran

175 71

131.6/

124.04

68.29

98.96

35.4

161.44

162.92

9/9 03

1 culOrin;) <1

leava zincata

subteran

23.01

23.01

] ; O TAL

leo va zi nea ia

0

325.93

329 85

535 21

267.52

221.16

330.77

518.84

410.43

0

2939.711

CÎ3

î Ci,

diametre/iip țeava

- - -

150

125

__100

142 79

05

81.93

.. ._ȘP ’ 76.î 9

50

40

32

25

20

TOTAL

! coloana 1

leava zincaia

subteran

8/.18

29 41

71.23

7.2

495.93

leaioaor: 2

leava zinca la

subteran

7/24

139.74

83.05

98351

67.54

9.08

-175.9

' cori a na 3

icy.j.'i Jncaki        ___

le.iva aii icata

subteran

138.81

'297.98

92.08

57.81

93.6]

142.29

69.59

596.18r

f VITAL

subteran

0

0( 144.79

308.01

228.94

221.361 381.06

85.87

(J

1568.JÎJ

CP

?AC1S

dia metro/lip țeava

150

125

100

65

80

50

40

32

25

20ÎTOTAL

icr^-’na 1

t »av.i zh>c.-:K.

subteran

184.04

153.C3

41.09

254.27

87.2

110.38

111.76

3’4.55

27.79'

1284.91

►coloarn 2

țeava zi ce n ia

subteran

- ---

13.29

142.01

" 67.58

WȚ83

144.25

195’94

92.05

46.4

430.76

106.95

.103914

497.05

; coloana 3

y mi /mc ii •

subteran

107.04

80.09

i TOTAL

țeava zirvaia

subteran

184.04

15383

54.36

463.86

197.03

450.57

250.21

852.35

214.83

n

2921.1!

Lista rețelelor dc cftslrihutie pe fiecare cerii raia termica

CTS

f'i'Cnl

diametra/tip țeava

'.50

125

100

65

80

50

40

.32

25

20

TOTAL ■

;€O’(f-Tia 1

ISOPEX

subteran

111

218.76

95.22

150.18

52.38

277.37

35.83

940.741

icolorina 2

13QFEX

subteran

115

21 7.66

196.84

173.32

162-7

236.76

97.5

1199.8’

I

I3QPEX

subteran

109.67

110.76

102.47

351.76

200.31

211.97

88 44

1176.38?

l CC'kKinu 3

(•*ava zinca l<i

suateran

50.8

50x4

I TJTU

ISOPEX

01

.335.67

547.18'

394.53

675.26

415.39

726.1^

221.77

0

3315.92

<jpd calda

tea 'ti 2 nc-’ t.i

___

___

50 6

5_G.8j

3366.72

CT6

Iacii'

drametre/lip leava

150

125

100

65

SOj      50

40

32

251      20

5 01 AL. •

'coloana 1

ISOPEX

subteran

25.77

3W

255.26

171.67

63.89

159.7

211.261

918 15$

»cp!<x.na 2

ISOPEX

subteran

8046

34.4 7

45.3

35.35

130 58

6866

455.42?

386 761

colo ma 3

.SC1PEX

subteran

203.29

64.75

62 57

31 81

24.34

conducte cu • rulota Spiko

aeriana

152.52

152 52

• •h.<

apa c.ilda

IJOPEX

3

0

25.77

314.35

289.73

282.32

161.81

382.09

304.26

0

1763.33*

conducta CU manta Spiko

152.52

152.52|

CT7

JZcr< ‘

di a met te/ lip țeava

15_0j

125

100

65

80

50

4D|

32

25

20

TOTzM

"cobann 1 •

ISOPEX subteran

227.41

332.15

187.02

121.83

21.57

168.61

1058.59

icolna.iii

iSOPEX subteran

170.67

131.39

238.15

1G9.61

106.07

199.8

21.24

1096.93

• iOT«L

ISOFEX I

0

__0

398.08

463.54

425.17

291.44

187.64|

368.41

21.24

0

2155.52

Lista rele le ier de riistiibutie pe Dec are centrala termica

018

|ACK»

diamelre/tip țeava

150

125

1(M)

65

80

50

40

32

25

20

total

'cutuan? 1

ISOPEX

subteran

315.5

166.7

108.2

139.06

749.46

' coloana 9

isoprx

Subteran

56

84

38.4

119.9

329.3

627.6

. coloana 3

ISOPEX

subteran

387

67.2

9

67

48.7

174.6

753 5

’ TCTAL

ISOPEX

0

0

387

123.2

9

466.5

273 8

402.7

468.36

0

2130.56

CT?

]co!o..na 1

d lamei re/tip le ava

150

125

100

85

80

“50

_____40

32j      25

20

TOI Al. j

ISOPEX

Subteran

'__________0

0

120.5

134.7

94.4

581

163.7

571.3

' TOTAL ... —1

ISOPEX

______

0

120.5

“61

134.7

94.4

58

163.71

571.

Inîerconectnn

AC.^ conducta ISOPEX Dn 100- 1 Fir

m

!>;(.’rconoctaru CT7-CT3                  470

Iiite ’COTMJCUwo CTS’CTG                  50b

Nr Gri

- o:

t

Gi

!

93aj«V

i___________

i

CeiMlrak!

1* UțUJCU

£

— X

c 2

c «

<t> c

O ■

0 c

i mCîȚI 1 INC

PROD' C-iTOR

)

Tudor Vladunirsicu

Grădiniță cu prii «nun uurlitai ur.6 '■VouiicduJ"

CTI

"•'SC-Diî 50 tCF50-25i’;nip.PtlOO

Sr.x4i

I

Scbl'Jir.berțer-

Actaris

z

Tudor Vladitnirescu

13! AB

CT1

’-'.'SC -Dr. 50 .CF50-25l6nK%PtlO)

i 8r.:c/ii

I

' Szhlumberrcr ț

Ac nri s

1 w

Tu dur V Iad i intre seu

10/C

CTI

MTWH -Dn 40.

CF5O-

lOl.'itno.PTlOO

IChnC'j

1

Schlurooergfi-

Actaris

4

Tudci V)ad;:uirc>'«i;u

£ /ABC

rn

WSC -Dn 55 CF50-

25i.LiiS.Pl 100

oOTr.c.'h

ScaluiJibei eer-A etanș

I u do r V Ldd iniirc seu

3 i AU

CTI

WSC -Du 55 .CF50-ISI/nip.PtlCl

i

SchlumbcTEer-

Actaris

Icdor Vladi-r.iirscj

13/C

Ci i

MTV'jl -Dn 4v.

CF5C-

101 uno.PTl00

iOnic.u

I

Se!: lunriereer-

Actaria

To dor Vhdimircsc-i

A T urn

CTI

MTWH -Dn 40.

CF50-lOlitnp.PTl 00

! 0llK. ll

1

Schxmberscr

A: tos

3

Ttdor Vladimjsscu

B Tuni

CI J

NCTWH -Dn 4C.

CF50-lOl'inip.PTlOO

lOnicl;

î

Scrilumbe-.ger-Actari;

n 9

Tudcr VEdimirascu

19 ABC

CTI

MTWH-Dn 46 WSC -Dn 65 .Cl-50-25l6r,w.l:tl(Jl

1 Omc li jQnK'h

Al

Schi-imber^rr-

Ac tos

IC

Tncor Viadimiitscu

7 ! Ab

CTi

MTWH-Dn 32

WSC -Dn50 .CF5C-25|.'iOip.PtJ0:.

6mcĂi

1 Smt'h

i

a.:

Scbhimberger-

Ac terii

1 1

Tudor Vl&dimircscu

10 •• ABC

CTI

MTWE-D:i 40 WSC -Dn 50 .CF50-25PutiD.F:]0;

: 0 inc-'b

18 mc !i

A.I

SckJunibeiger

Actaris

12

Tudor V|ad;miră>cu

6 BC

_J

CTi

MTWH-Dn 32

WSC -Dn 50 .CF5C-25l'inip.?-10i

(iinc-'b

i Smch

AI

•Sdilcmbeigcr- j

Acarii j

Tudor Vlad"nne$;u

21/ ABC

ct:

M l'WE-Dil 40

WSC -Dn50 .CF5C-25V;nii:.F:Ki;

jOr.x.'n

A.J

Scblumber^er-Actaris

n î_uj

-

Tudor Viacirnjresrj

22 'ABC

CTI

ilTV'E-DndO WSC -Dn 50 .CF5G-25! .mir FtMi.

3un;cb

Scltlxr.be!       >

A:’ar is

1 )5

Tudor V|adiii:jicf:j

?: -:r.

CTi

WSC -Dn 50 .CF5O-

25l.nv.p.P'.lO'.

! Sinet.

I

Sîii'-.ir.Ysei^'’-

Aciîris

1

U*

Tudor VladLiu^j

9.! AB

CT]

WSC -Di: S5 .CF50-35l;:iip.PUC'?

•».. i

,’Oiiic b

. Sculuii;bcrș.-er-A':-.iri<

I ■ .

r

[ uder X |2jiniiră.-:r

IÎ.-.-JC

CTI

• JȚWH -Dn 40.

CJ-5.T

191 imn.?T100

r

lOmer.

Actaris

I

1

1 18

Tudor vi£di:iUî,-e$ :a

10! AB

CTi

WSC -D:i 50 .CF50-

25i.mip.FU04

18 mc, ii

I

■ Schlumbcrger-Acrans

19

13 Decembrie

1

J3A

CI 2

MTWH-Dn 25

MTWH -Dn *0 .CF5Q-]0i.'ii:iP FiIOl

3.5mc.-h lOmch

A.I

, Schluinbcrger-Actaris

20

IA Decembiie

10/AB

CT2

WSC -Do îC .CF50-

25i-ir.ip.FilO]

ISmc.-h

1

Schitimberge/-

Ac taris

21

•3 Decembrie

12G

CT2

WSC Dn 5C .CF50-

25i.-imp.PtlO)

2

Sdilumberger-Ac laris

1 32

13 Decembrie

4 / ABC

CT2

MTWH-Dn 40 MTWH -Dn 40 .CF5O-lOi.-'imn.P'.lOî

)0 ui;.'h

10 nic-h

A.!

Scl’lumbergei-Acraris

13 Decembrie

7

CT’.

MTWH -D:i 40, CF50-iCi/imn.PTJOO

) Orcc-'t

I

• Schlumberșei-A ctaris

24

13 Decembrie

8

CT2

MTWH-Di- 25 MTWH -Dn 40 .C15C--

1 Oii mp P ti Ol

3.' mc ji iOmcli

A.)

Sc’ijjmbei =er-

Actaris

. 25

1

12 Decembrie

5

CT2

MTWH-Dn 25

WSC -Dn 5C .CF50-

2Sl.imn.Pt 100

3.5n:c.b

ISilK.'h

A.I

Schlumbenrer-Aclaiis

i a

1 26

].i Decembre

6

CJ2

MTWH-Dn M WSC -Dn 5C .CF5O-251-imo.PdC-O

3.5mc.-ii

J0mc.li

A.)

Schjdinberțer-Acta;i$

1

■ 2?

<3 Decembrie

4A

CI 2

MTWH-Dn 25 ?4TWH.Dn-10.CF5L'.

10/imp,?d00

- 3.5mc. h

1 Omc/it

A.]

ScliJutiibeiP»:- J

Aetaris j

28

13 Decembrie

3A

MTWH-Dn25 CT2 1WSC -Dn 5C ,CF5v-i 251 iir.p,P(lCO

3.5mc.'b ISmc-'ii

A.I

Schluin’jerger-

Actai iș

i *

13 Decembrie

2A

CT2

MTWH-Dn 25

WSC Dn 50 :CF5C-

25l.-imp.PljCO

3,5mc.-h IRnc'li

A.I

Schliimberger-AciânS

30

M Decembrie

9/A

CT2

MTWH-Dn 32 MTWH-Dn4O.CF50 iOSmp.PtlCO

6 mc’h lOmoh

A.-

ScJilumbeige:-

Ac tarii

1

1 _l

13 Decembrie

9 -B

CT>

MTWH-D:i25 MTWH-D.i40.CF50 iO i mp.? ti Ou

3..:<rch

10 mc. ii

A.J

Sch?.Jijbcrgej- ■ Actaris

11 i 1 Ld

12 Decembrie

11/A

CT2

M i Wi-l-Dn

? iTV.H-Dn lO.Cf 50 i u ii’.-ip.?ț i Cu

.'.jr.Kli lOir.ctj

1

i

Schlvrnbercîl- .

Actzdc ---— J

r

33

1

13 Dct;nibrie

11 'B

CT2

MTVH Dn25 X4TWH-Dn40.CF5v-lO'imp.PrlOO

3.5r:c-h

• l0mc.li

AI

Scblumberger-

A Claris.

34

1    13 Decembrie

1

11/c

CI?

i

MTWH-Dn 25

: MTWH-DU49.CFSO-lOimp.PtlvO

3.5mc/Ii

LOlT.C'il

A.1

Schhimbeiger-

Acians

1

i

13 Decembrie

LOB/A

CT2

MTWH-Dn 32 MTWH-Dn40.CF50-lO.'imp.PrlOO

6mc.'b

ICmc'h

AI

Scbl.imberacr-A etanș

36

13 Decembrie

IQB.'B

CT2

MTV'H-Dn 25 MTWH-D:i40.C75Q-

LOAmp.PtlOO

3.5mc.lt lOmc-h

A,I

---------- ----- !

Schldmberger

Actaris       1

j

13 Decembrie

10A / A

CT2

MTWH-DMO .CF5O-10.-im3.Pli 00

10inc.li

i

A.I

Scblimibcrger-Ac tarif

'1

13 Decembrie

10 -i .'B

CT2

MTWH-Dn 2.5

NH WH-Dn40.CF50 lO'înrj.pTLOO

3.5nx/li JOmcAi

A.I

Sîhlunibercer-Actaris

*

13 DcceiT.brie

25

CT2

WSC -Dn 65 .CF50-Î.S/imp.PtlOO

jOmc'h

<

SciH'-mber'ier-

Ac tarif

i

43

1 Decembrie

•I7ZABC

CI?

" Mî Jl-l'Jt'.4:.i '

.CF50-! ni ■■•.«■" • ca_____

lOmc/h

r

Schiuri! berber-   1

" j

Ac-âns

41

1 De?«inbne

47B/AB

Cf2

WSC -Dn 50 .CF50-25i:nio.Fl]0C

1 Smc.h

r

Sriilnmberger- .

Ax tari s

î 42

Csste.nului

61//.F

CI2

WSC -Dn 50 .CF50-25L';mp.?t]O4_

i8nic.h

I

SîlLUir.birțci- t

Actaris

U

1 Decern brie

8C i AB

CT2

WSC -Dn 50 .CFiO-251 imp.PtlOO

! 8 iTic.?]i

1

Sci-.lunibergey- ’

Actaris

1

? Decembrie

13B • AB

CT2

WSC -Dn 50 CF50-25L^:mp:?tl00

L?nic.'h

?

SclUtiEibfirger- |

Actaris

3

l'

’ 43

r

r

1 Decembrie _

13B /CDE

CT2

MI WH -Dr. 40

.CF50-lOl-'imp.PtiOp

lOmc'S'i

I

SdiLumbesger-

Actarts

r

*

46

CgLegicii National D-na Stanca -st j. Dr. loan Scnchea nr. 104B corp C (Sc. Gen. 7)

CI’

I

WSC -Di; 100 .CF50 25liinp.Pr:30

60mc.-lt

1 1

' Scliîajiibsjțer- | .Actaris

13 Decembrie

12 A

CT2

MfWH -Dn 40

CF5O-

101 imp.?:!O0

1 Omc li

!

Schlnmljerger-Acteiis

13 Dec-mbiie

27 ■' AB

CT2

WSC -Dn65 .CF50-

251 imp.PtlD'1. ..

i

30;nc'h

[

ScbLinherger-

A Claris

■ -D 1

1 De.’mbne

7B/Â0C

CT2

WSC - Dr. 65 .CFrO-

25i •;!??.?( 1-J0

1

Z'mc .1      i

1

S columbe rgei-AcianS

1

i

5C

Grsilinitu cu proji nr’ •'Pnrehk"

an». prejungit Decembrie

c;:

WSC -Dn 59 .CF50-

251

1

Ignrb

1

1

. u

Sckiuinbeiser-Ac tarii

Grupurile de măsurcre a e îer.nice si spe< calde menajere

i

1

13 Decn.brie

13PIS 1.2

CTj

MTWH-D.1 25 WSC -Dn 65 .050-

2 5Vntip.Pl 101

3,.5|Î1C l; JOmC'î»

A.l

Schhimberger- J

Ac uns

52

15 Dece.mbrie

16/A

CT2

MTV.'H-Dr. 25

!.lTWH-Dn40.CF50-

KKimp.Pl 1CO

3.5mcd:

IGinev.

A.3

SdiJuu.beișer-

Ac;ans

1

53

1.' Uecs-i-yjfi?

L-

'16.'B

CT2

MJWVH-Dj: 25

' 11 WI-J.Dn40.CF50-

1 j.'imp.Ptl 00

3.5mCili

10mc.b

A.l

1

! Schlrunbe.'gei'- |

Aciarii       ;

!                                                                                    i

54

J

13 Decembrie

13

CT2

WSC -Dn 50 .CF50-25limp.PtlOO

3.5rnc

l8tT.u/b

A.I

Schlunbei’cr-Accaris

55

13 Deeem’sne

13B

CT2

MT'YH Dr.25 WSC -Du 50 .Cl-55-251’imp.PtlOO

j,5jîk.'1i

18m:'h

A.l

Scblunibeișej-Actaris

56

13 Decembrie

13 ; C

CT2

MTWH-Du 25

WSC -Di: 50 .CTiO-25lGnp.P(lOO

3.5mc"i

I8mc/k

A.I

Schiumbergcr-Aclaris

51

13 Decembrie

33.’B

cn

MTWH-Du 25 WSC -De 50 .CF50-25L’imc.Pr’O>3

3,5mc.li

ISmcrn

A.I

Sdixmbej ect-Actaris

55

13 Decembrie

14 / A

CT2

MTWH-Dr.25

MTWH-Dn4C.CF50-iO ‘ii)ij>,?ilOO

3. 5ejC a

1 Orro.-h

A.L

Scj.lumberGe;-

Actar.s

I59

1

13 Decembrie

14 l E

CT2

Mi-WH-Dn 25

MTWH-Dr.40XT5(!-

lO.in’p.PdCO

3.5mc.il

1 Cmc'h

A,T

i

Sdihrissrjer-

Ac.ads

i

i 60

1 Decembrie

10C/A3

CT2

WSC -Du 65 .CF50-

251‘imo.PtlOO

30mc.\i

1

Schlumberaer-Ac'~ris

r

1

Grădinița cu program prelungit nr.8 ” Prichindeii" 13 Decembrie

CI 2

MTWH-Di>40,CF50

•lO.'iuip.PrlOO

lQrac.'li

Sctd.imbei ger-

Ac tari $

l________________________

1

1

j 62

13 Decembrie

2 i ABC

CT2

M7WH-Dn40/F50 iO,împ.PilCO

lOmr’îi

[

S chimii bei ce r-Ac:?.ns

i;

1

63

Liceui,, Ovidiu Den5UshriLi"-Sc gen Nr.2 VnsiJe Alecsaudri

CD

WSC Dn65. CF50 25 imp.FîlOO _

3'ji’jc

1

I

Sci-.kimberger-a cun s

1.

J U-1

Vi.su? Alecifii'.cir i

1:A3CD

C73

WSC -Du 65 .CF50-

25i ’imu.Pîl 00

30mc ;i

I

SvIlkiiiheiEer- j Actan*

j -5

“atacari

4 / ABC

Cil

'•■'SC Dn 55 .. CF50-

25 im-j.PilOO

30mr-.i i

3 i

Sdihimberger- »

Actaris j

TaLacaii

Atelier

ECGTER?.!

CB

\,TWH -Do 40 .CF 50-101 imp.PdW

i iOinc L

1

Scjknr.be; g_r- i

Acraris

!

d

••

Vacile .i.l?cîi.r.dri

2 • ABC

CT3

MT'VH-Dn 32

MTVrl-Dn-C.CFxi-

JO i:np.?iiCO

i

6 j'iv h

1

A.[

!

Sckjuinbei jd- J

ACTJis 1

Grjpuri'G ce rnăJUfc re a energie- termice si apei calde menajere

fl

;       TabLCdii

_

u / AU       | C T j

’.VSC Dn 56 . CF50-iS-iiiip.PdOO

X

SdiJjiiibcigîi-

Actins

S9

Va. de Atecsadri

6/B

CT3

MTV'H-Dr. 25

MTVH-D:i4C.CF?0-lO.'iipp.PtlOS

3.5«iC'li LOinr'h

A.2

i

Schljiuhcrger- |

Actaris

?g

1 Vssile Alecsandn

6/A

CT3

MTV.'H-Dr. 25

MTWH-Dii40.Cf50-lO/imp.PlLOC

3,5r.x.ji 10mc>*lj

A.I

Sc 1 iii: ni b<: iței- ?

A::sns

VâbiJe Alccsandri

10

CT3

M Z WU-Dn 32

WSC-Dii 50.CF5O-

2j/i:np.PtlOO

6 mc.':)

1 Siitc/Ii

A.1

Sc'11'Jinlxr..ar-

Acr;iis

72

Vas Ce Aleosaiidn

9

CT3

MTWE-Dn 32

WSC-Dn 50.CFK-25nmp.PtlOO

6 1T.C ■ J

] Si;k. h

A.I

! Schlumberger-Acîsns

?3

V^silc Alccsir.dri

3 / .ABC

CT3

MTWli-Dn 40 W$C-Dn50.CF50-25/imr.PtlOO

IO ;nc-'h

1 Sir.c/]i

A.’

Sîhluin’iăigs;'-Ac târis

Yasik A’ewixdri

4 ABC

CT3

.MTWE-Dn 40

MTWH-D1140.C1-5Î!-

LO/iDIIJ.I’TlOO

IC meii 1 Omc-h

A,I

SchJumbcrec.-

Aciarii

.3

Vasile Alec^andr:

1)

Ci 3

MTWH-Dn 32       4 ..

WSC-DnSO.CFSO- '    T* '

-VimpHiCO .

A.J

SJikiinb.ieî:-Ac raris

Va si Ic .-Jecszi'Zri

d £

CT3

MTWH Dn 40

WSC-DinO.CF?!)-

25-imp.PllCO

10 i~C'h 18mcdi

A.I

Sciilumbei țsi-.Actaiij

/

nq

Tabac 3 ri

9 A / C

CT3

MTV. K-Dn4C,CF50 LO'imp.F'lOC'

îDmc’b

1

S?li?.:ir.bei jer-

Actaris       '

78

Nejcm

5A > AB

CI 4

MTWH-Dn 20

WSC -Dr.50.CF50-

25yiinp.PtiOl

2.5r.ii>'L

30inc.'li

A,1

Schi u i.ib crg.cr-   l

Artaris

79

Nagcm

4 A; Afi

CI 4

MTWM-Dn 40 WSC -Dn 65.CF50-25jUUp.PtL02

10j:ic-<) lOnx.j

A.1

Sdilumberger-

Ar tari s

SG

Ncgcrj

4.i ■' C

CT4

MTWH-Lh 40

WSC-Dr.50.CFSC-

25.'inipTi.)0C

LC' meii 1 3iuc.-?i

A.I ■

Schi uinber aer-•*            1

Actaris      |

8)

Neșor.;

] Bis

CT4

MTV.'H-Dr. 32

WSC-Dn 5C-.CF50-25 imp ?d09

5 r.icCi limc'ii

AJ

‘                    1

Schlu:nb«igei- <

A

i

1 $:• ■

G..ni

PROP BL 3 RE;

CT 1

MTWH-Dr. 32

WSC-Dil 65.CF5O-

25 imp.FîiOO

..... c j:k: 1)

30,.n. li

_ A.I

Schlur.iber.2cr- 1 \c țârii

1 = Negeii!

16

....

C74

MT’VH-Dr. 32

WSC-Du50.CF5O-

25 imp.PiiOO

a r.X h

• fine-li

i

i

| Sci-Jv.nbcrrci-

, aU !

r

:        'rsuciu

84 j                   _

1IA

MTV.     32

C74 V SC-DiiSO.CFtO-__25 iir'-.F;30'3___

c mr 1-. iSrni n

A.[ I

S'hlitinbcixci- ’ Ac tar iu

1 85 f

Negoiu

15 .

C14

MIU H-Uu 32

•.'■'SC-Dr.5O.CF5O-

25-'imu.PilOO

6 mc. li l-inK-l;

A.l •

Schlunirrciger-A etanș

86

Negeii

•? ‘ABC

CT4

MTWli-Dr.20 \VSC-Dii65.CF5O 25'iinu.Pd DO

2.5 nk' j 30md'.

A.i

~ !

Schluiiibergi-!- •

Ac tarii

87

N?gc-iu

11 ' A

CT4

MTWH-Du 25

j.inic-h

1

Sctilui-iberger-Ac tariî

88

Ne’-jiu

11 • B

CT4

MTWE-Dn 25

Ml'VIl-D:i40.CF50 iO/trap .PtiOO

j.în’.c'h lOmc.’E

AI

; Schlumaerger-Acraiis .

R9

Ncgoi-i

li 'C

CT4

MTWB-Dn 25 MTWH-DM0.CF50 lO.'imp.PtlOC

3.5:iic.'h

1 Ornc/h

AI

Scliiumbcrger-Actaris

L2L

Negoiu

10 .' .ABC

CT4

MT*H-Dn 32

WSC-Dr. 65.CF50

35'jcD.PtlOO

A -1

6 liic-'ll

SOnic/n

A.I

Schlumbergeî-

<

9]

Nege-iu

$.!D

CT4

MTWH-Dr. 25

'•'■SC -Dn 5C.CF59-231-jT.p.FîlOl

3.5me l;

30ir.c/a

AI

Schknnbeiger t

Actaris       |

‘ $2.

Ncgoiu

Liceal Teologic

Oncdo’L $f

Content in

Brancoveanu (SC GEN 5»

C7-1

Ț-ZTWH Dn 32

WSC-Dn lOu.CI’50-

25-'mrj.?rlOO

6 :nc :i

60nir.'h

A.I

S chitim bei'gei-   ț

Ac: ai is

i

1

I 93 >

Nctotu

:&

CT4

K-ÎTV. H Dn 32 ’.VSC-Dii5G.CF5C-?5-i;np.?rlOO

6 mc 'li

18mc1’.

A3

Schlumberger- 1

Actaris

9-:

Negoiu

29

CP

M7WH-Dn32 '.VSC-D-150.CF50-25nmn.Pt 100

6 iiw/b iSniC'h

A.I

SchlumbeiBcr- i

Ac-a:is

i o-

Ga.ii

A'A

CP

MTV/H-Dn 32 \VSC-Dn5G:CF5O-25/inw.?HOO

6 mc 'h iSnc'h

A.I

Scjilunibegci-

Aetans

96

Gări;

B'B

CP

MIWH-Dn 25 WSC-Dn5O.CF5O-25’nrp.PtJOO

3.5 mc'h 13niC'h

AI

ichJuinbcigcr- 1 Actaris

97

l

Teiului Nr.22A

SEDIU

Ecftciin

CT5

MFWH-Dn 25 WSC-Di:5O.CE5O-25,-imp.Pl iC'i)

3.5 inel)

I8rcc.li

1 a.;

ScnluinbCițcr- | A etanș

r~

93

Sec-;:;

Colegiu' Nc'ional Racij

NScoa'a

Genei J nr. 1

CT5

MTV. H-Dn 25 'ÂSC-D115O.CF5O-25 imo.PilOO ■

3.5 inc’b i8:nc h

A.I

Scl’.lwnjcrgcr- | Actaris

99

B-dul Un.ru

Ci?

>ii'Wr!-UrJ3.CF50-Iviu-p.PilM

6mc.h

I

1

Scîiiurcberg-F Aotarii

i

? ISO

Fnnnescu

A AB

C15

?<TV- H-Lu4'j CF5C :0 tnx.PrlC'O

i

ICinc r.

Sîliltimbercei-

.-.Claris         i

i

JOI

zjn’iirscc

u AS

CI 5

M T'VH-Dn-0,CF50-iO'irr.p.Pil'jO

iOmvT.

■ l

Sci iui’.iberger-

Aetu îs

.02

leiuijj

30.ABCD

CI 5

l

103

01-Dec

56

CT5

CT5

MTWHDii32.CF50

iO/ji.p.PtlOO

6 ntch

I

b

Sciikn'.berișei'. | Actorii

lOi

Republica

Păi» aria Mvin.

Fagaras

WSC -Dn 50 .CF50-25l-inip.P*-]0 ■

18 m eh

1

1

Schluinberwr- j

AC? &J’i s

U05

Jiepublicii

Roratdec'U.j

CT5

WSC -Du .50 .CF5C-2>iimp P*10 i

iSnic/h           ’

1

Sclfuinteiiw- 1

Actans

i L 061Srejani]ii;

37 • AD

CI 5

WSC -Dn 50 CF50-

25l.imp.PtlO ■

18nic?h

î

ScliiJinbej-^ei-

Actaris

r

Câinpjl'ji

4 ■■ ABC

CT7

WSC -Du 50 .CF50-

25l.\nip.P?101

ISnKh

[

Sciiljjn'3er=£v-

Actaiis

10?

Câmpului

2,’D

CT7

WSC -Dn 50 .CF50-250imp.Pt) 01

i8r.ic n

1

Schlumbcr^er-

A etaris

1 109

Câmpului

UK 01041

Ci"

1 i

r

1

i ;o

Câmpului

Â-ANL

CI'7 _

WSC -Dn 50 CF50-

25l.’ur.p.j,*)0;

1 Smc/h

î

Schbjiubei^er- j

A Claris

’ J

Câmpului

f

B-ANL      !CT7

WSC -Dn 50 CF50-

25l.'ir.-.pPt!0i

Igmcl:

1

Sthhinbci^cr-Acians

112

Câmpului

C-AN'L

cr?

W5C -Dr. 50 .CF50-25r!mp.PdOl

'.Stuc li

T

■*

Schlumberger-Actaris

1 U

114

Câmpului

D-AML

cr-

WSC -Du 50 .CF50-25l-;n'-n.rt]01

18mcli

ScU'in^brrgci-

Actans

Câmpului

E-A3C

CT7

WSC -Dn 50 CF50-25L7;mp.?sl0l

lEmC'l:

Schbnibcrgn-

Actans

115 iCsmp uliii

.’-ANL

CT’

WSC -Dn 50 .CF.50-

251 irr.p.PîlOL

’.Smcli

I

Sc!i luni berger- j Aciaris

1 ;6

Câmpului

Grad ini ti eu

piogram pe hlizit Albinuta

CT7

WSC -Dn 50 ;CF50-

251.j>up.r:]02

: 8:i-.'h

I

1

Schh: n orrger-Actaris

117

Câmpului

20CABC

CT7

WSC Du 50.CF50-

25l7m:p.Pt)03

ISrnch

1

Sch luni bei ger-Actaris

118

Câmpului

12=CD

CT7

WSC -Du 50 ri’50-25Lrin'.p.PilO4

lSmc.h

1

Schlumbercer-Actaris

119

Câmpului

I] ’B

CT7

WSC -Du 50 .CF50-251'uvp.F 1)05

I8inc.;i

Schlumbcrger- î

Acians

120

Campu-u;         J D

CT?

WSC -Dn 50 .CF50-

25l,i:r.p.PilO5

IS-ir.h

i

Schit!.-, ibcrgcr- | AcT’riș

121

1

COlVibliUf-llUl

1

Colegiul teiirJu • Aurel Vijoli CT8 fcolcgl'.lj

MTWH-Dn 40

■<SC-Dn50.CF?i’-25'inw.PllOO

10 mc. 1:

ISmeh

A.i

ScliluiTiberger-Aqtarx

12’

1

Combir;ji'.ilu:

Colegiu- teiu:ie

•’.urel ]jvh

țSroah nouzj

ci s

X_ t V

SC *Dr; 50 .CF50

251 uvp PrlO6

l'r.K li

1

S chbir.bc reei-AciEiis

■23

1

Combinații ui      i

1

Colc. jil tehiu: Aurei \ ijcii । i.JClîb ’.echel

CI 3

WSC 'Dr. 53 CF5O-251 ii“.p.P?IC6

J2._

l

Svhhr.jber.:?:-

.■VZLifiS        |

124

Combjnițuiui

Colegiul tehnic Aurel Vijoli (Sale spoit)

CTS

WSC -D» 50 .CF50-25i-nTip.?r]05

I

,,.       1

ScnlumoEjgt?r- ■

Ac ta i i s i

525

Combii'.jti'.îvi

Centrul ScoUr pentru educație mc hui va

CT8

WSC -Dn 50 ,CT50-25?'inip,PC06

Iflmcl:

1

Schlumbereer

Acînris

P6

Cont ioatu lui

Colegiul telinic Aurel VijGk (Aiel-e: ej)

CT8

WSC -Dn 50 CF5G-251/im.p.PtlOo

1 Sti'.c.'h

T

Sch?UTuberger-Ac tari s

)2?

w "ta

Coaibin:tului

Școala Aid-a tea re

..Floare de

Coif

CTS

MTWH-Dn 32 V'SC-Dj)30,CF5O-2'.'tiXp,P<lC0

6 luc-h

50m~h

AJ

ScLIujnberge;-

Actans

Anexa nr.2 !a HCLnr,../

LISTA INVENTARIERE ELEMENTE CE COB5PVN SACET FAGARAS

ec se preiau gratuit, exploatabile și libere de orice sarcini de la SC ECOTF.RM SA în faliment

Nr. crt

f.’od clasificare

Denumirea bunului

Eleuicule idciitilicarc

An dare in folosința

Valoare inventar 2018

Situatie juridica

nr.

în registru re contabilitate

0

f ■

2

s

6

7

(

)

1.6.5

Centrala Termica l Tudor Vladimircscu - clădire

Cv. 1 Vladiiilirescd, Se ~ 525 mp Clădire parter cu s truc iu re de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de compartimentare cin cărămidă; planseu din clemente prefabricate din beton armat. CF 102772 Fagaras nr.lop 3209/6/1/6 ( CF vechi 7036)

r

1999

1.459.128,14

Proprietate

Municipiul

Fagaras

674

,    1.318

Teren aferent CT1 Tudor Vlodimirescu

Teren suprafața locala teren S =820,45 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102772 Fagaras nr.top 3209/6/’/6 (construcție 525 mp )

2

2,1.16.5

Instalație Tehnologica CT! Tudor Vladiniirescu

i nsi a 1 a t i e te rmo mecanica de capac i tate instalata 10,2MW: 3 cazane combustibil gaz inel an, pompe, schimbiitoure de caiduri, sistem de ex pan sie, con (crizare sursa, stat te dc 1 ratare; tubulatura.

1999

5.030.266,57

Proprietate

Municipiul Fagaras

(319

3

2.1.16.6

Instalație Automatizare CT1 Tudor Vladi mirese li

sistem de automatizare, telcgcslmrm, sistem transmisie radio;

1999

863.273,74

Proprietate Mu nicipiul _Fagaras

1320

P4|t I

0

“i

2

3

4

5

6

7

4

L9.2.2

Rețele Termice CTlTudor Vladi miresei.!

tete-a termica tur-rclur încălzire 2fîrc x 1996,6 m din care;

DN 200 = 218,83 in, DN ! 50 = 386.32 m, DN 125 = 348,13 m, DN 100= 187,7 in, DN 80 = 241,42 m, DN 65 -255,71 m, DN 50 =236,71 m, DN 40= 121,76 m ie-ea apa calda menajeră 2160 m, din carezDN 100"- 198,34 m, DN 80- 163,58 m, DN 65 = 473,59 m, DN 50 = 370,17 m DN 40-285,86 m DN 32 = 533.66 m

DN 25 = 128,12 m

DN 20 = 7,43 m

1999

4.827.271,67

Proprietate Municipiul Fagf.ras

1321

. ■

5

2.1.17.4a

Instalat ie Acumulare

CT ITudor Vladimircscu

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2005

233.094,70

Proprietate

Municipiul

Fagaras

1322

6

1.6.5

Centrala Termica 2

13 Decembrie - clădire

Cv. 1 3 Decembrie, Se = 5 12 mp Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat si zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton urmat; planseu din elemente prefabricate din beton armat CF [ 02779 Făgăraș nr cad 640 (CF vechi 11695)

1999

1.522.335,95

Proprietate Municipiul Fagaras

• ! '

i 1

672

1323

____

Teren aferent CT2 13 Decembrie

Teren suprafața (olaia teren S =794,8 mp împrejmuit cu gard din panouri dc sarma Fagaras din CF 102779 nrcad 640 cu sup rafala teta la 42836 mp

____

_

. • . ____

(1

i

2

4

<•

6

7

7

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT2 13 Decembrie

instala t ic tcrino m ecan iu; t d e ca pa citate inst duta 13,6 MW; 4 cazane cembuslibi! gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expun sic, con Lori zare sursa, static de tratare; tubulatura.

1999

6.460.667,81

Proprietate Mun icipiul Fagaras

1324

s

1

2.1.16.6

Instalație Auto mati zare CT2 13 Decembrie

sistem de automatizare, tclcgeslitmc, sistem transmisie radio;

1999

951126,00

Proprietate Municipiul Fagaras

1325

9

l. 9.2.2

Rețele termice CT2 13 Decembrie

rețea termica cur-rctur incalzire 2iire x 3052,5m, din care;

DN 250- 325,93 m,

DN 200- 385,33 m,

DN 150 “ 298,3 m,

DN 125 = 260,67 m,

DN 100 = 445,7 m,

DN 80 - 221,07 m,

DN 65 - 524,2 m,

DN 50= 302,14 m

DN 40 r- 289,18 m

Rețea apa calda menajera 2939,70 m , din care;

DN 125 = 325,93 in,

DN 100 = 329,85 m,

DN 80 = 267,52 m,

DN 65 = 535,21 in,

DN 50 = 221,16 m

DN 40 = 330,77 m

DN 32 = 518,84 ,-n

DN 25 = 410,43 m

] 999

6.638.505,10

1*

Proprietate Mun icipiul Fagaras

1

1326 > 1

. 1

10

2.1.J7.4a __

Instalație Acumulare CT2

13 Decembrie

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe_________________

2007

58.266,24

Proprietate Municipiul Fagaras

1327

0

1            1                            2

3

4

s

G

7

11

! .6.5

Centrala Termica 3 Vasiîc Alecsnndri -clădire

Cv. V Alecsandri, Sc = 426 rnp Cladirc parter cu structura de rezistenta din zidzrie portanta din cărămidă si sâmburi din beton armat, pianseti din beton armat monolit (placi si grinzi) CF 102775 Fagaras (CF vechi~5959)

2000

631.593,73

Proprietate

Municipiul

Fag ara s •

67!

1328

Teren aferent CT 3

Teren suprafața totala teren S =611,5 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma cp. cir. CF 107775 Fagaras

i

12

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT3

Vasile.Alecsandri

instalație termumecrinica de capacitate instalata IO,2MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizare sursa, static de tratare; tubulatura.

7000

3.690.029,78

Proprietate Municipiul Fagaras

1329

-•

1.3

2.1.16.6

Instalație Automatizare CT3 Vasilc Alecsandri

sistem de automatizare, telegCSCiune, sistem transmisie radio:

2000

683.221,08

Proprietate Municipiul Fagaras

1330

14

1.9.2.2

Rețele terni ioc

CT3 Vasile Alecsandri

rețea termica lupretur încălzire 2 fire x 1595,6 m, din care;

DN 200 = 437,81 m,

DM 150 = 399,04 m,

DN 125 = 143,53 :n,

DN 100 = 90,81 m,

DN 80- 145,0Im,

DN 65 = 201,52 rn, DN 50 = ] 77,85 m, rotea apa calda menajera 1568 m din care: DN i 00 = 144,79 m

DN 65 = 297,98 m

DN 80 = 308,01 m

DN 50 = 228,94 m

DN 40-221,36 m

_DN 32 = 281,06 ni, DN 25 = 85,87 m

2000

3.909.802,87 _

Proprietate Municipiu! Fagaras

1331 ’ •

0

i

2

- 3

4         .          5

’    6

->

15

2.).17.4a

Instalație Acumulare CT3 Vasilc Alccsandri

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

60.876,30

Proprietate

Municipiul

Fagaras

î 332

i

16

l 6 5

Centrala Termica 4 zona

Gării - clădire

C.v. Zona Gării, Sc =" 330 rnp Clădire parter cu structura mixta din cadre din beton armat St zidărie portanta din cărămidă cu sâmburi din beton armat; pkinscu din clemente prefabricate. CF ’02769 Fagaras nr.top 2.834/2/]/) (CF vechi 7037)

)999

1.390.325,16

Proprietate Municipiul Fagaras

675

1333

57

Teren sistem CT4 Zona Gării

teren suprafața totala teren S “803,7 mp împrejmuit t:u gard din panouri de sarma CF 102769 Fagaras nr.top 2S34/2/)/)

2.1.16.5

Instalație tehnologica CT4 Zona Gării

instalație te citi o mecanica dc capacitate instalata lU.zMV/: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie. conlorizare sursa, statie dc tratare, tubulatura.

1999

4.561.430,58

Proprietate Municipiul Fagaras

1334

|

2.I.J6.6

Instalație Automatizare

CT4 Zona Gării

sistem de automatizare, tclegcstiune, sistem transmisie radio;

.. . . ’________________________________

1999

867.030,48

Proprietate Municipiul Fagaras

133.5    •

I

o-

t

2

3

4

s

6

7

19

1.9.2.2

Rețele lerinice CT4 Zona Gării

relea termica ’.Llr-renir încălzire 2fire x 2962,8 ni din care;

DN 250- 251,02 m, DM 200-440,4] in, DN 150 - 273,34 m, DN 12.5 “312,42 in, DN 100 = 402,47 m, DN 80-256,17 m, DN 65 — 464,19 ni, DN 50-416,69 ni, DN 40- 62,3 m DN 32 = 83.76 m rețea apa calda menajeră 2821,10 m, din care;

DN 150- 184,04 m, DN 125 = 153,83 m, DN 100-54,38 in, DN 80 = 197,03 in, DN 65 -• 463,86 m, DN 50 - 450,57 m, DN 40 = 250,21 ni DN 32 - 852,35 m DN 25 “214,83 in

1999

5.905.954,62

Proprietate Municipiul Fagaras

1336

i

: . ■

20

2.1.17.4a

Instalație Acumulare CT4 Zona Gării

. _________

vase de acumulare «pa calda menajera cu fundație din beton, vane, servo moto a re, pompe

2005

171.639,19

Proprietate Municipiul Fa ga ras

■      1337

i

.1 fi

1

2 . ..

..                     .         3                                   ..

4                5

6

7

1

1

1 21

1

1

1.6.5

1

1

Centrala Termica 5 Centru - clădire plus sediu

Cv. Teiului, Centrala Se “ 324 mp Regim de inallunc P. Clădi re papier cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de închidere peri met raia. Construcție sediu Ecotenn, regim deinaltinie P+l , CF 102770 Fagaras, (CF vechi 6554)

2001

1.299.103,29

Proprietate

Municipiul

Fagaras ”

“       aii

i

685 1338

4                   :

Teren aferent CT 5 Centru

Teren suprafața totala teren S =-1435 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102770 Fagaras nr.lop 1522/3 cu construcții CT si sediu

l

! 22

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT5 Centru

instalație (ejinoinecanica de capacitate instalata 10,2 MW: 3 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansic, contorizarc sursa, statie de tratare, tubulatura.

200!

4.497.277,22

Proprietate Municipiul Fagaras

1339

1 23 i

24

1.....

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT5 Centru

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2001

884.463,71

Proprietate Municipiul Fagaras

1340

l .9.2.2

Rețele Termice CT5

Centru

rețea termica tui-rctur încălzire 2Ere x 3426,7 m din care:

DN 200 = 335,67 m,

DN 150- 394,53 in,

DN 125 = 324.71 in,

DN 100 =- 731,31 ni,

DN 80 --- 420,1 m,

DN 65 = 262,12 in,

DN 50 -- 697,06 m,

DN 40 - 163,22 m,

DN .32 r- 38,00 m

rețea de apa calda menajera tip

ISOPEX 3366,70 din care

DN 100- 335,67 m, _______________

2001

5.O13.72QJO

Proprietate Municipiul Fagaras

1

!

i ■ »

1.341 ’ • t B

DN 80 = 394,53 m, DN 65 = 547,18 m, DN 50 = 675,26 m, DN 40-415,39 rn, DN 32 = 726,12 m

DN 25 = 272,57 m

■■

25

26

î

2.1.17.4a

Instalație Acumulare CT5 Centru

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2007

60.5 70.63

Proprietate Municipiu; Fagaras

1342

1.6.5.

Cent rai a Termica 6 D-na Stanca - clădire

Cv. B-cul Unirii-Dna Stanca, $c = 220 mp, Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de închidere periinetrala din cărămidă; planseu din fasii prefabricate curbe '.ip ECP din beton armat. CF 102771 Fagaras nr.iop 1648/2 (CF vechi 6723)

2001

432.784,23

Proprietate Municipiul Fa garas

1

i

690

1343

l

1

__

Teren aferent CT6 D-na Stanca

Teren suprafața totala teren S =784,6 mp împrejmuit cu gard ti in panouri dc sarma CF 102771 Fagaras nr.top 1648/2

27

1

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT6 D-na Stanca

instalație tenn o mecanica de capacitate instalata 6,36MW; 2 cazane,, pompe,

। schimbătoare de căldură, sistem de

; expansie, cotitorizare sursa, stat ie de tratare; tubulatura.

2001

2.971.607,94

Proprietate Mu nicipiul

, Fagaras

i

.

1344

.

—--

28

2.1.16,6

1 n sta la t ic zX u tomat i zare CT6 D-na Stanca

sistem dc automatizare, tclegestiune, sistem transmisie radio;

2001

520.062,40

■ Proprietate . Municipiul Fagaras

1345

29

1.9.22

Relele Termice CT6 D-na

Stanca

rețea termica tur-retur i nea 1 zi re 2 ti re x

2042 in din care:

DN 200 - 209,58 rn,

DN 150= 159,8! in,

DN 125 = 425,98 ir,

DN 100= 168,99 m,

2001

2.748.524,23

Proprietate Municipiul Fagaras

1346

1 !

30

1

1

DN 80 = 209,9 m, DN 65 =115 in,

DN 50 = 615,92 m,                   ।

DN ‘10= 129.23 m, DN 32 - 20.60 m rețea apa calda menajera tip ISO PCX 1912,90 rit din care:

DN 100 = 25,77 m.

DN 80 - 289.73 rn, DN 65 = 466,87 ni, DN 50 - 282,32 m. DN 40 = 16! .81 m, DN 32-382.09 m

DN 25 = 304.26 m

1

1

ii

1

■                               i . :

1.6.5

Centrala termica 7

Câmpului - clădire

Cv. Câmpului. Sc = 238 mp Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de închidere perimeirala din cărămidă; planseu din fasii prefabricate curbe tip ECP din beton armat.CF 102773 Fagaras nr. cad 1008 (CF vechi 6759)

2001

387.928,43

Proprietate Municipiul Fagaras

688

1347

1

■ ; i

T     e               Teren suprafața totala teren S =722 mp

Teren aferent CI 7        . _ . r.             _____ . .

_     . .           împrejmuit cu gard dm panouri dc

C âmpului                r                 r-               . . n,.o

1               sarma CF I02.'7j Fagaras nr. cad j 008

3!

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT7 Câmpului

InstalaUe Automatizare

CT7 Câmpului

instalație termomecanica de capacitate instalata 6,36MW: 2 cazane, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, eontorizare sursa, stat ie de tratare: tubulatura.

2001

2.752.999,31

Proprietate Municipiul F agaras

1348

. । :

i

32

L___

2.1.16.6

sistem dc automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2001

508.864,95

Proprietate Municipiul Fagaras

1349    •

0

l

2                           ,

3

4

5

6

7

1

33

!.9.2.2

1

Recele Termice CT7 Câmpului

rețea termica tiir-retur încălzire 2fire x 2366,6 tn din care:

DN 200- 521,19 m, DN 150 - 399,86 m, DN 125 = 300,77 m, DN 100=173,6 m, DN 90 = 33,18 iu DN 80= 315,18m, DN 65-148,89 m, DN 50 = 248.9 m, DN 40 = 188,83 m, DN 32 = 36,21 m rețea apa calda menajera tip ISOPEX 2 1 55,5 m din care: DN 100-398,08 m, DN 80 - 425,17 m, DN 65 = 463,54 m.

DN 50 = 291,44 m, DN 40 -- 187,64 m, DN 32 - 368,41 m DN 25 - 21,24 m

2001

3.104.923,35

i

Proprietate Municipiul Fagaras

i                                                •

, > 1

1350

1

34

1.6.5

Centrala Termica 8 Sere Combinat - clădire

Cv. Combinat Chimic-Sere, Sc = 323 mp, Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de inc hi den: perimetrul a d:n cărămidă; planscu din fasii pie fabricate curbe tip ECPdin beten armat.CF 102774 Fagaras nr.top 2435/5 ( CF vechi 6806)

2001

476.992,25

Proprietate Municipiul Fagaras

• J | 689 i 1351 ț .

Teren aferent CT8 Sere Combinat

Teren suprafața totala teren S =404,6 mp împrejmuit cu gard din panouri de sarma CF 102774 Fagaras nr.top

.2435/5 ___

Pf-ig. 1 O

10

1

2

3                                    1

4

5

6

7

35

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CT8 Sere Combinat

instalație termomecanica de capacitate 1 instalata 6.36MW; 2 cazane combustibil gaz. metan, pompe, schimbătoare de căldură, sistem de expansie, contorizxre sursa, statie de tratare; tubulatura.

2001

3.007.159,10

Proprietate Municipiul Fagaras

1352

36

2.1.16,6

Instalație Automatizare CT8 Sere Combinat

sistem de automatizare, ie te gest iu ne, sistem transmisie radio;

2001

559.533,49

Proprietate Municipiul Fagaras

1353

37

1.9.22

Rețele Termice CT8 Sere Combinat

rețea (crmica tur-retur Încălzire 2fire x 2247,3 m, din care:

DN 200 = 387 ni,

DN 150 - 380,5 m,

DN 125 - 239,2 in,

UN 100 =232,4 m,

DN 90 = 47,2 m

DN 80- 191,3 ni,

DN 65 =291,3 m,

DN 50 = 258,46 m,

DN 40 = 219,9 m,

rețea apa calda menajera tip ISOPEX

2130,6 m din care:

DN 100- 387,00111,

DN 80 = 9 m,

DN 65 = 123,2 m,

DN 50 = 466,5 m,

DN 40 = 273,8 m,

DN 32 = 402,7 m

DN 25 = 468,36 m

2001

3.249.7 17.51

ll

Proprietate Municipiul Fagaras

1354

:           ■           l

• '              • . i

• I '

i

38

2. IJ7,4a

Ifista latie Acumu larc CT8 Sere Combinat

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe________

2005

101.637,45

Proprietate Municipiul Fagaras

1355

(i

J

2

3

4

5

6

7

39

1.6.5

Centrala Termica 9 Spital -clădire

Sc = 74,35 >np

Clădire parter cu structura de rezistenta din cadre din beton armat si zidărie de compartimentare din cărămidă, planseu din elemente prefabricate din beton CF 104991 Fa ga tas

2004

91.557,69

Proprietate, Municipiul Fagaras

1

1356

40

2.1.16.5

Instalație Tehnologica CI 9 Spital

instalație termomecanica de capacitate instalata 2.4MW: 2 cazane combustibil gaz metan, pompe, schimbătoare de ctildtua. sistem de expansic, contorizarc sursa, static de tratare: tubulatura.

2004

718.940,36

Proprietate Mu nicipiul Fagaras

1357

41

2.1.16.6

Instalație Automatizare

CT9 Spital

sistem de automatizare, telegestiune, sistem transmisie radio;

2004

401.979,51

Proprietate Mu nicipiul Fagaras

1358

42

l .9.2.2

Relele Termice CT9 Spital

________J

rețea termica t'.ir-retur încălzire 2fire x 571.3 m din care:

DN 125 - 171,5 m,

DN 100 = 83,7 m,

DN 90-15 in

DN 80 = 83,7m,

DN 65 = 66,5 m,

DN 50 = 65.7 m,

DN 40 = 60,7 m,

DN 32 " 24,5 m, rețea apa calda menajera tip ISOPEX 57 1,3 m din care;

DN 65= 120,5 m.

DN 50 = I34,7m,

DN 40 = 94,4 m,

DN 32 - 58,0 m

DN 25 = 163,7 rn

2004

440384,22

Proprietate Municipiul Fagaras

; •

1359

• • •

i

1

0

i

2

3                   1      ă-

5

6

7

43

2.1.17.4a

Instalație Acumulare Spital

vase de acumulare apa calda menajera cu fundație din beton, vane, servomotoare, pompe

2005

7.494,20

Pioprietațe Municipiul Fagaras

1360

44

1.6.5 _

Atelier întreținere si intervenții Ecolcrm ( fost PT Tabacari)

Cv.Tăbucai i, Clădire P+l atelier int reținere CF 102777 Fagaras nr. cad 765/2 CF vechi 6775

2005

421.088,62

Proprietate Mun icipiui Fagaras

686

1361       ।

____......

Teren Atelier Întreținere __________Ecotenti__________

Teren suprafața dc 270 mp construcție CF 102777 Fa ga ras nr.top 765/2


Subscrisa, TOP EXPERT SPRL, ccd de identificare fsca'ă RO 20844993, înregistrată sub nr. RFO li 0170, cu sediul social mun. Brașov, Muncii, nr. 1, bl. 2, sc C, apt. 9. jud. Brașov, prin asociat coordonator Brescan Marian, în calitate de lichidator judiciar al £C ECOȚERM SA, cu sediul social în loc. făgăraș, Slr. Teiului nr. 22 A, cod poștal 505200, jud. Brașov, identificată prin CUI 1117760 și în.natricuatâ la Oticul Registrului Comerțului do pe lăngă Tribunalul Brașov sub nr. JC'8/19/1991. in faliment conform Sentinței Civile nr. 1201 dir 07.10.2019, pronuniată CO Tribunalul Brașov, secția a il-s Civilă, de Contencios/Admin strativ și Fiscal, în coșarul nr. 7154/62/2012, având in vedere dispczîtiita art. 107 alin. 2 din Legea nr. 85/2C06 referitoare la dizolvarea societății debitoare si art. 86 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind încetarea activitatii si denunțarea contractelor in curs,

Va comunicam ca începând cu data de 01,03.2020 denunțam contractul de..................încheiat intre S.C. ECOTERM S.A. in calitate de furnizor

\            5>.    .              t

servicii de termie si_______calitate de beneficiar.

Menționam ca aveți posibilitatea sa va adresati reprezentanților UAT Fagaras in vederea valorificării posibilității de cesionaro a acestui contract, in funcție de opțiunea concreta a factorilor decidenti din cadriil acestei instituții.

Cu Stimă.

TOP EXPERT S.P.R.L. prin asociat coordonator Marian Breșcan


RFO li 0170                                    C.I.F. RO 20844993

•fcu MUAiClI Nfl I. (II ?.$C C EFMP n QRAfcOV H-t'fAX              ZÎ4

îp. cs-i/j >•" £.i .«ii cili          oen/ț'9‘T’* • :an

Website:

Www.top&Xp&rt- in snlve/icy ’O

MIQl JlxMw .jaasox sg . iy h : naxe ।