Hotărârea nr. 52/2020

HOTĂRÂREA nr. 52 din data de 26 februarie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2020

ROMÂNIA         â5,


JUDEȚUL BRAȘOV           EfelâîIsE

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr. 52 din data de 26 februarie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 26 FEBRUARIE 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință extraordinară-de îndată,

Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Fagaras nr.312/26.02.2020, cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagaras în ședință publică extraordinare-de îndată, în ziua de miercuri, 26 februarie 2020,

Luând în considerare prevederile art. 27 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 135 alin. (7), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare-de îndată a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din 26 februarie 2020, la propunerea Primarului Municipiului Fagaras, care, în condițiile art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic- CL,Hotărârea s-a adoptat cu 14 voturi pentru, împotriva......, abțineri...,.

Consilieri in funcție -18

Consilieri prezenti -14

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex. Dosar ședință

 • - lex. Colecție

 • - lex. Prefectură

 • - lex. Primar

 • - lex. Secretar

 • - lex. Afișare

 • - lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local

Cod:F-5O

•MROMAN IA

<             . JUDEȚUL BRAȘOV

‘ MUNICIPIUL FĂGĂJSAJ^

> '* Strada Republicii, Nr. 3, 50b20u, Tel: 0040 268 21'i 313, Fax. ‘^^1'3^20

x >v Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prima i \ i\

DISPOZIȚIA NR.312

din data de 25 februarie 2O£p'

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș în ședință extraordinară- de

îndată pentru data de miercuri, 26 FEBRUARIE 2020, orele 12,00


PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ,

Ținând seama de prevederile art.133 alin.fi) și (2), art. 134 alin.i lit.(a), alin.(3), lit. b, alin.(4), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.i, lit.(b) și lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, în ședință extraordinară-de îndată pentru data de miercuri, 26 FEBRUARIE 2020, orele 12,00, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrante din aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraș - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fiind și afișate pe site-ul primăriei, potrivit opțiunii consilierilor locali- wAvw.primaria-fagaras.ro. secțiunea Proiecte de hotărâri.

Art. 3. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraș sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre.

Art. 4. Prezenta dispoziție se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art, 5. Dispoziția se comunică Instituției Prefectului Județului Brașov, Primarului Muncipiului Făgăraș, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetățeni și Registratură în vederea aducerii la cunoștință locuitorilor Municipiului Făgăraș prin afișare la sediul instituției și Compartimentului Asociații de Proprietari și Tehnologia Informației pentru afișare pe pagina de internet a unității administrativ teritoriale.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAI^. GENERAL, LAURA ELENA GIUNCA


„          ROMÂNIA       -


M?.         JUDEȚUL BRAȘOV O afin.

I ■ - MONICSPÎUL FĂGĂRAȘ

fl                                                                                                                       ■5*

Suada.Rbpubtjt, Nr. 3. 505z00, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 21 o 020 .            Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: cecretariat@primaria-fagaras.ro


PROIECTUL ORDINII DE ZI

a Ședinței extraordinare - de îndată a Consiliului Local al Municipiul

convocat pentru data de miercuri, 26 FEBRUARIE 2026, ș

 • 1 .Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contrâciul^Me^defegăre a gestiunii Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem'^centralizat în Municipiul Făgăraș nr.24.049/28.10.2011, încheiat cu S.C. ECOTERM’S.Af Făgăraș și preluarea bunurilor de retur și a documentelor tehnico-economice aferente ce compun sistemul public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 2 . Proiect de hotărâre privind darea în administrare a Serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat inclusiv a infrastructurii tehnico-edilitară specifică aferentă sistemului de alimentare cu energie termică al Municipiul Făgăraș către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 3 . Proiect de hotărâre privind stabilirea de principiu a prețului local pentru Serviciul de alimentare centralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat din Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

 • 4 .Proiect de hotărâre privind continuarea activității pentru salariații S.C. ECOTERM S.A. Făgăraș prin preluarea de către Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică în Sistem Centralizat în Municipiul Făgăraș.

Inițiator : Primarul Municipiului Făgăraș - Gheorghe Sucaciu

PRIMAR,       Z ,

GHEORGHE SUCACIU/ .CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL GENERAL, Laura Elena Giunca