Hotărârea nr. 51/2020

HOTĂRÂREA nr.51 din data de 19 februarie 2020 - privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras

ROMÂNIA        a-


JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 2o8 211 313, Fax: 0040 268 213 020

Web: www.primaria-fagaras.ro. Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREA nr. 51

din data de 19 februarie 2020

 • - privind transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Fagaras

Consiliul Local al Municipiului Fagaras, întrunit în ședință ordinară,

Având in vedere raportul de specialitate nr.6.029/18.02.2020 al Compartimentului resurse umane, precum și referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.6.029/1/18.02.2020, prin care se propune transformarea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Compartimentului implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale si Biroului achiziții,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

In conformitate cu prevederile art. art.409 alin.(3) lit.”b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, actualizat,

în temeiul art.129 alin.(i) si alin.(2) lit.”a”, art.139 alin.(3) lit/a”, art.196 alin.(i) lit.”a” si art.198 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art.i - Se aproba transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad Principal studii Superioare din cadrul Compartimentului implemetare proiecte de finanțare, reiatii internaționale in consilier clasa I grad Asistent studii Superioare.

 • Art.2 - Se aproba transformarea funcției publice de execuție vacante de consilier achiziții publice clasa 1 grad Asistent studii Superioare din cadrul Biroului achiziții in consilier clasa I grad Superior studii Superioare.

Art. 3 - Cu ducerea la Îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se incredinteaza Primarul Municipiului Fagaras, prin Compartiment Resurse Umane.


CONTRASEMNEAZĂ, Secretar


LAURA


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, _S. abținere, împotriva

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prezenți -16

Prezenta hotărâre se comunică:

 • - lex.Dosar de ședință

 • - îex.Colecție

 • - îex.Prefectură

 • - îex.Primar

 • - îex.Secretar general

 • - lex.Compartiment Resurse Umane

 • - 1 ex.Direcția Buget Finanțe

 • - 1 ex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - 1 ex.Afișare

Cod: F-50

•„a, de funcții          Z MS7^c

APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI           PROPUS

l o

<

I

■■ . ■    : funcția publica" ::

■ ■■■ . >: clasa

■.

gradul profesional . • ' . . . . .

_o: f

□ o

’c

funcția ce.itractuala

creanța profesionala

. ni; șîul .........’

:nali funcționar; public :•

do conducere

: de execuție.

de conducere

. ■

........ .....

. . . ...

................ . . ....................

. ■. ■ '        ....

eițnoaxe ep >:•                              -I

. . . . .

j

.....................

70 :■:<

,2

3                ।

ȚȚ-:--

5

8

: Ai ■

: :::       10

।____________________________

1

Primar

2

Viccprimar

3 ___2___

Secretar Generai

VL1 Birou achiziții

1

țv I                           (consilier

n I | S

|S|    |                   |      |

Vi.3 Compartiment implemetare proiecte de finanțare,

reiatii internaționale

__1_

]y |

(consilier

I l I A

Jsj____I___________________I______I_____

JUDEȚUL BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS