Hotărârea nr. 50/2020

HOTARAREA nr.50 din data de 19 februarie 2020 ^ y privind modificarea şi completarea art. 2 şi 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul'de investiţii ” Integrare socială prin dezvoltarea activităţilor cultural-educative şi recreative în Municipiul Făgăraş”

ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FAGARAȘ


Strada Republicii. Nr. 3. 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040^268.213,020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primâriă4a ras'ro \


1

HOTĂRÂREA nr.50 din data de 19 februarie 2020

xit îv'1 v\.

- privind modificarea și completarea art. 2 și 3 H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul vde investiții

” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6004/ 8.02.2020 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 6004/1 din 18.02.2020 prin care se propune modificarea și completarea art. 2 și 3 din H.C.L nr. 176/2018 pentru obiectivul de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere H.C.L. 176/2018 privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de solicitant în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI (Cod nr. POR/381/13), AP 13, PI 9b, Obiectivul specific 13.1: îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014 - 2020 inclusiv aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiect -obiectiv de investiții "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,

Având în vedere Scrisoarea de solicitare clarificări cu nr. 4795/10.02.2020//4436/10.02.2020 transmisă de AMPOR prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru proiectul ” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 125406 prin care se solicită actualizarea bugetului proiectului în conformitate cu prevederile instrucțiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 si ale adresei AM POR nr. 13978/30.01.2020 înregistrată la ADR Centru sub nr. 4533/06.02.2020 care menționează că bugetul se poate actualiza și cu indicele de inflație pentru actualizarea prețului materialelor de construcție și transmiterea bugetului proiectului și a devizului general precum și a tuturor documentelor afectate de aceste modificări,

Analizând adresa privind împărțirea sumelor pe eligibil si neeligibil in cadrul proiectului ” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 125406 completată și asumată de către consultant Iceberg Consulting SRL,

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice, modificată și actualizată, precum și de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 2 al H.C.L. nr. 176/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«ART. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ’Tntegrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”, în cuantum de 26.125.743,11 lei (inclusivTVA) dintre care 23.287.500,00 lei(inclusiv TVA) - cheltuieli eligibile”.

ART. II. Se aprobă modificarea ART. 3 al H.C.L. nr. 176/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

« ART. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 3.303.993,11 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului(2.838.243,n lei), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 465.750,00 lei reprezentând cofinanțarea proiectului ’Tntegrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”»

ART. III. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 176/2018 rămân în vigoare .

ART. IV. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, prin Compartimentul Implementare Proiecte de Finanțare, relații internaționale.Prezenta hotarare se comunica:

-tex.dosar de ședința

-lex.colecție

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

  • - tex. Compartimentului de implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

  • - lex.Direcția Buget-Finanțe

  • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

i j ’ 11. • »          .               »        .!          •      ।

-C’ r - . •; 12.                            ; i’c.'c                 .:rrc: .*:? r i'.r; cvKu; ■-

co'r-x . :i izcrttâ e ‘i W 's, S' ’ 5 , ous ’n g. jI . u 3/2U1 V.lS/IL.1/ • ’EGi^'l, sih.i. rt n. - ’u f ,c. c u. i. •<-.    :        " !

si naeligibh.

C? urm-re ' actu 'hriii d- izului, ccr.f7i.ri -ii • . clc.in^ c tr^r..' i'i 1 -- /?t/ O.O2.nG?\ in.» ari.sui..c:or j;e i;ji i             in cadrul oieeci,!|ii A.t'.v.'A, < r:c

c ctf<uLt:'t c'!?. l-e.'ycr A. si. \ . g?/ v Ai .Vru 'ci>.;ul .■r-'j re., f' i;i*:z06, " ^^rcr:

Eiigibil

23.227.500,00 lei

T'era mL urechii

22.321.750,00 lei

Coiinantese

465.750,00 lei

^2'ioi'il

2.<rS.243,U'ei

r’-'ntribud î c.'~. (. î-n' ■ ri ■

3.3 >3.993,11 lei

TotrH'?: ct

____                            .                                                                                                                                                 1 i

Cu ccr~ (A;re ic,