Hotărârea nr. 5/2020

HOTĂRÂREA nr.5 din data de 30 ianuarie 2020 - privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 DECEMBRIE 2019 (ordinară)

ROMÂNIA    o

JUDEȚUL BRAȘOV    W

CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro

HOTĂRÂREAnr.5 din data de 30 ianuarie 2020

- privind aprobarea procesului-verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 19 DECEMBRIE 2019 (ordinară)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAGARAS , întrunit în ședință ordinară,

Ținând cont de procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 19 decembrie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras,

Conform prevederilor art. 27, art 28, art 30 alin 15 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Fagaras , aprobat prin Hotărârea nr. 235/2019 a Consiliului Local al Municipiului Fagaras

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 138 alin. (13), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă conținutul procesului -verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Fagaras 19 DECEMBRIE 2019 (ordinară), conform anexei avand 9 file, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Fagaras , prin Compartimentul Juridic ( CL).


Hotărârea s-a adoptat cu 16 voturi pentru, împotriva....... abțineri.....

Consilieri in funcție -19

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotărâre se comunică:

lex. Dosar ședință

lex. Colecție

lex. Prefectură

lex. Primar

lex. Secretar

lex. Afișare

lex pentru site secțiunea Monitorul Oficial Local si procese verbale ședințe CL

Cod: F-50


RQMAN8A

JUDETOL BRAȘOV .


'’'// y' Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fa^^O4B26X^'3 020

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@prîmaria-ifega'râs.ro


PROCES-VERBAL

încheiat azi, 19 DECEMBRIE 2019, in ședința ORDINARA a Consiliului Local Fagaras, ședința convocata in conformitate cu prevederile art 133, alin.i si 2, lit.a.) si art.134, alin.i, lit.a.), alin.2, 5 si 7 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Ședința a avut loc la Colegiul Național "Radu Negru" Făgăraș ( Cabinetul de limba română, etajul 2), incepand cu orele 18:30.

Domnul președinte de sedinta-Bogdan Ion: anunța ca ședința este legal constituita, fiind prezenti 17 consilieri si 2 absenti: d-na Carlan Anca si dl.Pintea Cornel.

Din partea primăriei participa: dl.primar- Sucaciu Gheorghe, dl.viceprimar-Clont Dan Valentin, d-na secretar general - Laura Elena Giunca, dl.Dan Ludu-Directia Buget-Finante si d-na Mariana Câju-președințe Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal “Dr.Aurel Tulbure”Fagaras.

Domnul președinte: Prezintă procesul-verbal al ședinței ORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 28 NOIEMBRIE 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

Domnul președinte:Prezintă procesul-verbal al ședinței EXTRAORDINARE al Consiliului Local Fagaras din data de 11 DECEMBRIE 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul presedinte:Supune la vot si se aproba in unanimitate (17 consilieri prezenti).

Domnul președinte: Prezintă si supune spre aprobare ordinea de zi, după cum urmeaza:

  • 1 .Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5 A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. io, Anexei nr. 12A, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

  • 2 .Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.3.478/2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

  • 3 .Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu în suprafață de 20 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.5, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș - pentru sediu partid politic.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

  • 4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului teren, în suprafață de 955 mp, înscris în CF.nr. 104014 Făgăraș, proprietatea d-lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, nr.13.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

i pentru


5.Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a im]X>zi


Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe.,oj^in€a^e^i' si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.                                                \ clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Titu Perția, rir.i^-propri^ârF-'Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, Damian Veronica și D^îh^x Dumitru-Petre, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

6.Proiect de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str,Dr.Ioan Șenehea, nr.izțp, proprietatea domnului Marcu Alexandru- Aurel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

7,Proiect de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.21, proprietatea doamnei Sutter Eva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

8.Proiect de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Doajima Stanca, nr.44, coproprietari doamna Roncea Maria Hariet și alții, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

9.Proiect de hotarare privând desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în calitate de pârât, în Dosar nr.2868/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.

Discuții, întrebări? Nu sunt.


Domnul președinte: Supune spre aprobare înscriere cu rechizite școlare "Primul Ghiozdan".

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

ii.Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IANUARIE 2020).

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare înscrierea pe ordinea de zi si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

Domnul p reședințe :”La punctul „Suplimentare” avem trei proiecte de hotarari si o informare si tin sa precizez faptul ca astazi, inainte de ședința ordinara s-au desfasurat cele 6 comisii de specialitate ale consiliului local cu privire lacele trei proiecte de hotatari inscrise pe ordinea de zi suplimentara si au primit aviz favorabil.”

Domnul președinte:”La punctul „Suplimentare” avem următoarele puncte:

  • 1 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

  • 2 .Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăraș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus + 2014-2020, Acțiunea-cheie 2: Proiecte de parteneriat strategic, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Open and Distance Education for Palliative Care at Home" - 2019-1-TR01-KA204-077109.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

  • 3 . Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor-de împărății la întreg imobilul construcție D+P+E, situat în Făgăraș zonă centrală a» J^mcipîtdp. Făgăraș, str. Republicii, nr.27, aflat în coproprietatea Municipiului Făgăraș, î-f/c imobilul.

    din întregDiscuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

4.Informare nr.340/03.10.2019 înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.66.384/03.10.2019 privind demisia domnului ANDREI MIHAI IGVU din Consiliul de Administrație al S.C Nitroparc S.R.L. Făgăraș.

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare inscrierea pe ordinea de zi ca punct suplimentar si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru.

Domnul primar:” La punctul 5 de pe ordinea de zi, am primit in data de 18 decembrie a.c. de la dl.Damian Dumitru Petru, o informare, un memoriu unde ne explica stadiul imobilului dânsului. Acolo, la acel imobil, exista un singur număr administrative, iar dl.Damian este pe rol fiscal împreuna cu dl.Achimescu. Domnul Damian ne-a explicat clar sin e arata unde este imobilul dânsului, ne arata ca domnul Damian si-a reparat clădirea si atunci as vrea sa vin cu un amendament ca restul clădirii sa fie supraimpozitata cu 300%, asa cum a făcut procedura si colegul nostru, dl.Radu Stelea-Birou Investiții, iar V4 din total imobil sa-1 excludem din supraimpozitare, se va duce pe rol separate la domnul Damian si isi va face cursul normal pentru ca domnul Damian si-a rezolvat situația, nu intra in supraimpozitarea aceasta de 300%. Are dreptate, ne-a sesizat, eu zic sa luam act sis a adoptam hotararea cu acest amendament.”

Domnul presedinte:”In regula. Când vom ajunge la votarea acestui punct 5 de pe ordinea de zi, se va tine cont si de acest amendament.”

Se trece la discutarea ordinii de zi.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL 4/2019 în sensul actualizării Anexei nr. 5A, Anexei 5B, Anexei nr. 6A, Anexei nr.6B, Anexei nr.7, Anexei nr.8, Anexei nr. 10, Anexei nr. 12A, și a Anexei nr.12 B din Regulamentul Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Făgăraș.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitaie-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr. 303/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.663/26.01.1995, în sensul schimbării titularului contractului, ca urmare a încheierii contractului de vânzare-cumpărare nr.3.478/2019.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de Ijotâhare^i se>..aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), ado/jf^d^se^'J-IAtararea ®)

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de pe ordinea dtxziixOTbieet'de hotărâre privind aprobarea închirierii directe în condițiile legii, a unui spațiu i&;^$Wț|xde 20 mp, din imobilul situat în Municipiul Făgăraș, str. Republicii, nr.5, aflat în proprietatea publică a Municipiului Făgăraș - pentru sediu partid politic.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.305/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună și de interes public local, achiziționarea imobilului teren, în suprafață de 955 mp, înscris în CF.nr. 104014 Făgăraș, proprietatea d-lui Sfecliș Traian și d-nei Sfecliș Vasilica (soție), situat în Făgăraș, str.Tăbăcari, nr.13.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare cu amendamentul comisiilor de specialitate ale consiliului local unde s-a optat pentru parcare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.306/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 5 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Titu Perția, nr.13, proprietari Achimescu Octavian Vasile, Achimescu Cristina-Liliana, Damian Veronica și Damian Dumitru-Petre, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.”

Discuții, întrebări? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si cu amendamentul făcut de dl.primar la începutul ședinței cu privire la familia Damian si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.307/19,12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 6 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul Făgăraș, str.Dr.Ioan Șencliea, nr.148, proprietatea domnului Marcu Alexandru- Aurel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de h.QteparL^se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere:dl.Motoc Alexandru (17 consilierf/^z^i)^\â^optandu-se Hotararea nr.308/19.12.2019.                                         \

Domnul președinte: Prezintă punctul 7 de pe ordinca-'^xzi$8'?W^<)f'de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădireor'^jt^tă jn "Municipiul Făgăraș, str.Republicii, nr.21, proprietatea doamnei Sutter Eva, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abținere: dl.Motoc Altandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr .3 o 9/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 8 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în Municipiul

Făgăraș, str.Doamna Stanca, nr.44, coproprietari doamna Roncea Maria Hariet și alții, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba cu 16 voturi pentru si o abtinere:dl.Motoc Alexandru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.310/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 9 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind desemnarea unui avocat care să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în calitate de pârât, în Dosar nr.2868/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.”

Domnul presedintc:”In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local s-a optat pentru d-na Ioana Hartoaga din cadrul Primăriei Fagaras sa reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, în calitate de pârât, în Dosar nr.2868/62/2019, aflat pe rolul Tribunalului Brașov.”

Domnul Malene Petru: "Pentru a puteafi reprezentati in instanța, trebuie sa fim reprezentati de un avocat sau de un consilier juridic. Știu ca d-na Ioana Hartoaga este absolvent de drept, dar nu este înscrisa si undeva in evidentele unei asociatii ale juriștilor.Lp un moment dat, eu eram secretarul unei asociatii de genul acesta si cred ca mai exista asa ceva.”

Domnul Poparad:” In cadrul comisiilor de specialitate ale consiliului local am discutat acest proiect de hotarare si când s-a optat pentru d-na Ioana Hartoaga, nu ati venit cu aceasta precizare.”

Domnul Malene Petru: "Este adevarat, dar atunci nu m-am gândit la acest aspect.”

Domnul presedmte:”Multumim de aceasta precizare si vom analiza situația.”Alte discuții, intrebari? Nu sunt.

ejțproba in tararea


Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de|h  unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptă nr.311/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 10 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind acordarea pentru anul școlar 2020-2021 a pachetului cu rechizite școlare "Primul Ghiozdan".

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), rdoptandu-se ITotararea nr.312/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 11 de pe ordinea de zi:” Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca președinte de ședință. (IANUARIE 2020).”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.313/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 1 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2019.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.314/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 2 de la „Suplimentare:” Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Făgăiaș în calitate de partener în cadrul Programului Erasmus + 2014-2020, Acțiunea-cheie 2: Proiecte de parteneriat strategic, inclusiv aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Open and Distance Education for Palliative Caie at Home" - 2019-1-TR01-KA204-077109.”

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarare si se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.315/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 3 de la „Suplimentare;” Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de reparații la întreg Imobilul construcție D+P+E, situat în Făgăraș zonă centrală a Municipiului Făgăraș, str. RjgpyfeJixxîi^nr^y, aflat în coproprietatea Municipiului Făgăraș, în cotă de 36,78 % din întreg iir/ob^^3^^

Discuții, intrebari? Nu sunt.

Domnul președinte: Supune spre aprobare proiectul de hotarai^si’se aproba in unanimitate-17 voturi pentru (17 consilieri prezenti), adoptandu-se Hotararea nr.316/19.12.2019.

Domnul președinte: Prezintă punctul 4 de la „Suplimentare:” Informare nr.340/03.10.2019 înregistrată la Primăria Făgăraș sub nr.66.384/03.10.2019 prndnd demisia domnului ANDREI MIHAI IOVU din Consiliul de Administrație al S.C Nitroparc S.R.L. Făgăraș.

Domnul președinte: ”Fiind vorba doar de o informare, s-a luat act de aceasta.”

Domnul președinte; Mulțumește pentru participare și declară închise lucrările ședinței.

Drept urmare, s-a încheiat prezentul proces-verbal in 3 exemplare.


EȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

BOQDAțJION ^7^"

z

f i /

h U             •

\l V                                   .-1    .    .

SECRETAR GENERAL, LAURA ELENĂ GIUNCA ■ /

/                 '                            f

/ ’ /

PJ.