Hotărârea nr. 49/2020

HOTĂRÂREA NR.49 din data de 19 februarie 2020 - privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea Parcului Regina Maria“ şi a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’’Integrare socială

-          ROMÂNIA


JUDEȚUL BRAȘOV O» S| CONSILIUL LOCAL FĂG^gÂȘ

’y Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313; Fax: 0'0^^^1213 6’2'0

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria7ragaras.r0 > /

HOTARAREA NR.49 din data de 19 februarie 2020

- privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 178/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Parcului Regina Maria“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul "Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6003 /18.02.2020 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 6003/1 din 18.02.2020 prin care se propune modificarea și completarea art. idin H.C.L nr. 178/2018,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, Juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere H.C.L. 178/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI “Modernizarea Parcului Regina Maria“ și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul cu titlul “Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,

Luând în considerare prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere Scrisoarea de solicitare clarificări cu nr. 4795/10.02.2020//4436/10.02.2020 transmisă de AMPOR prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru proiectul ” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 125406 prin care se solicită:

-actualizarea bugetului proiectului în conformitate cu prevederile instrucțiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 si ale adresei AM POR nr. 13978/30.01.2020 înregistrată la ADR Centru sub nr. 4533/06.02.2020 care menționează că bugetul se poate actualiza și cu indicele de inflație pentru actualizarea prețului materialelor de construcție

-transmiterea bugetului proiectului și a devizului general precum și a tuturor documentelor afectate de aceste modificări.

Analizând Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție actualizata pentru obiectivul ” “Modernizarea Parcului Regina Maria“ - versiunea februarie 2020 și indicatorii tehnico-economici prezentați în anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre conform cărora costul total al 1

investiției este 12.406.335,69 lei cu TVA, din care valoarea lucrărilor de C+M este de 8.172.814,72 lei cu TVA,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare și de Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

în temeiul art. 129 alin. (1), (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (3) lit. „a” și „e”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197, art. 198 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I. Se aprobă modificarea ART. 1 al H.C.L. nr. 178/2018 urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

«Art.l- Se aprobă documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul “Modernizarea Parcului Regina Maria“ - versiunea februarie 2020 și indicatorii tehnico-economici, conform anexei 1 parte integrantă din prezenta hotărâre ».

ART. II. Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 178/2018 rămân în vigoare.

Art. III. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș, SUCACIU GHEORGHE, prin Compartimentului de implementare proiecte de finanțare, relații internaționale .

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru ,__abținere,__împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colecție

-lex.Prefectura

-lex.Primar

 • - îex. Secretar

 • - lex. Compartimentului de implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

JnUx - cr'%. z;.-:. ■■ i •_ Fagî !’f< - Mc • J; r .               ‘........

**unir.?piu! f&<jer£ iu >< kil

>'l' • i.

: JShir.U ■ -’ ș . Z3sl , ii.i’i: r CcT'm r~;isc- r->z iHiT. s-l/!-'• ;i < •’•;.•! •. . - ,! -       •'. /a : - , ”


secr'.:,                                ? •’ î '-.et J\ ț              '____

C < .r- ! >J! ' ' ' i1 t X-

?n ■ ' irr.’/


’ . . i f. ’ ’ !l' : i : ‘i


 • fJ - * LLl-J ,• ~z ••    l.\-, ,uL1

 • /                 . I U ; ull. Z ?       . G “ - ,1-2 î,        ■ ’ i ! ■                                i •

Ci;?T '<3 G9 l'oCG.C ’■. .          li:',' i •      ■ ’ «•■    .            '.    ' .    ' . '    .. \ \ C. ‘


r .

cfik U’1 *■; I . C...            1          - > t ,        : - * t-                                       1 r.; ~            .i H                                     ,            . ‘                    1 .

ti ul ’.. . I / ,<l t. _■ A'U i ■■       ■■- ui i I ii. • . I ' . 00‘' ■ !■           '                   f . s .11 u . / .i.

c l'C I <r iS ’cî C? ! r-!'3i t t. C '..p ■■■*■          1            •                    ■ •      ■           ' ■ ■ - ■         1 • -         '• - • ' ■ L' i c!: vu ;//•/■! ' ■''

Pi .. . ir’ ;      ’ " CI . i. !V. - ' _ :

’     'ir;

_____________________ ...

. - i •. A jiî - .. iB!

il-r.-C/ RiiMâ/-:

‘ • <• -}

3TZ22 mp

■ 1.. f C ț' .1 if ,,•(<? i ia Far^r

’OI57u3                    ___

IC j v'J

fx< Gi js. O

r.*>

- ' * ।

f? 17

15

■u '< ■ i ______1

Parcare

103143

9.939 i-f,p

ri

r. •• ,

i tl‘?,? I. • ''

" Sl _ i ;

 • - Circulații pistonste din care unele oca«.»ns.i carosabile. csnVu iciJiicr laniste :i og!' >7.i! •;• C ■

 • ■ • Tf - se r'\ " ■' ■. pi .'. .'r

 • - ' ::r •; • • , t • - - . t; z t .. i . 1 ■ « (....< .1          • । . t           .            ■ * . • — j

«i; -vulve.ie cu îC-' l.,.                  ; u ...                 r u'..,... ' i i .

_______vț -y. iona! i "     .>■------ ----------------------------------- ---------------

 • ■ Adăposturi, grupuri «eritars, spații pentru £dn*.;r::st- -rs ai

-Paiele;

 • - Ai/ie. 1 p ;viJ                      /<.

 • - Zone i)îTr" per' ;

 • • W,                      . '.     ••■■ /-îi :

- ' /■vr. v'.XO S3LÎDȚ0 ■ _C Gl- COI..-' se    v t. . . , .

.., ■ . - / ... .       ’ 1

*              »      •■ -

f •.-         ,'f .      . _

> ’J 1 ! 1 . . -■


■. ! •

c-

S propu ucî e refacere a aleilor, c : j de Beneficiar si realizate conform planului de .■ piC; js, ..pU:- \ ?: _.'r ’ ■ -cr.! c; ?/e?.

■ ■.. 3      '" IiU;                                              c C ■'.'■■ $1           ■' C .: ‘         . ■          ’■ ■ ‘ j J '      . I

y •                   ' f!                    / ? L;■:       ’• ■' “"'.ir                        •: \■.


îcr.g't' J".?! ji.uA r • ...            ~           . ’l :.r . ■■•' Y? ' -? c n5i 'i C''vhiiiiv;îi ■ ’• A1 cJ ■. .r

7S. ii ’■ ;      ". c?".U. . iC 1 C’Cjt “      .1 \     • t -

- . • • ... ~ (

- ! I :       .     1 ’/C             ■: t. .

- ■ r-'.i ’c; L • 1        . .-1        .

I ’ - . • r -                                 -        . r

t1 *-1 i ■    '■                   <* -> ii

•Ai ir !• ,j 1 d ‘ i C I . t A’.- '

Rti . ;.L.;r- •’ , bei . î ' nti c.b! ; i’ ta euntL . . .•.: i:

O is--- l ! .,. k. . l.k .
■' . .. । !'■> । uf”?. Sb * ' •

■ refa■> r« e sistem!.iui, uite r pa g te .. > - lizs rea de repar j; cule® ei r iis c - Realizarea proiectai ar.'ioorDzive a supr;

-    ■ - C . : ' i ■• .            ..i ’op ?.;..

. . ■ .... . ■

■         •.; ••                      ■            - ..           . .... ! r- i r ... r’-ci..?-’ /ir.

;c.-i );

- r.cutr: -a cg rampei ■•jetor.a'e pe zidu -     ' vTi’ ■ r~ J>;> i i . ii. i : '’Z

- '.rc...,„;-â isiuk r.’ r . ■\’i”•. in .

> J.iiT.n;

-            ^.k.’>z*jr7ci meii diorin sxma ccJ

”    >'’’cG’.i v'T!a C -C .’ (. -'Ut!      40 iC


n'gnTi': : : ?S L *’ uf iLA‘c. ' J ri-\;rte!e' . i :.;;d ;

: >e’C:C. C ' ;.i ■ .'.1 <     " ■''[■. C r.i.

v                                  H ■< i! i!‘. l G3 >     /•' . . ■ "•

’ I

r :                                                   . •         1               . I, ( I.

i                     । iZ.« •_ . a. s U. ’ i «.. .

' r ’         >                       '              •

:                ci r ;•. iunj’■'- i j'jmi c ■£;: ’S ■ '      ‘                              i i",s-     , ii

- ;no;Ttrr~-'de h-dic-m?              . ■ ^ ' C-C.’

"     !."G i *?’J: eX'.iCi ii.5-• i W :.                                      1 ■      ‘                               VC ■' C '

. '               V-?.

.                                                '•                .          ■ (                      • j - -■           ?            - - î              - •'j' -* *■

■ .u.                                ;       '•                           • - ’XJ, ' ■

;               l- .. .r .

■                    " x                                     ' "ic •'.

U                    -         •

isy.n               j.i p >’; iod sds rjp^d sunou^ps ©jbiu ap ind -

<■ ■ ■. ti i ,.t .5 j ; <r.\’"'i

■'      "■                                             J' . LiiVV' ’CO !|^.4S -!

' ’                                     1                                  J I i                .                        , _ t . -                                             ■ -                               .

j?ii; < ,

(■ '              rpei. j. p .....  t  •?' ;'.luoși

>■ *• ■rr>?.i90-?d'S!0-:5' ' C -?p:A-4?JLĂM■’            ------------

■ r «2U1 ?P 9U90S i3l.’H

&'v ik'o .    ’ ; *;3.i r,.p

‘ s -\iv33!jej

urc


r I                          'î’UeS??; no                         sC’:4 ep iji'kcq -

■ VCO ■                j • ' ’ .       1 A 7    „.4 ♦. : : ' 7       - — ; j/“ ” i’r- \
:?.l3 CSZUl

■'!■                 'i -                '..: . i-. <

j Li .../ar:cio;             --t'i'iîmp

- . -L'xr'ri {iste te; btec-i te --:009 i’;; ■■......

„■. '.1'^ ! ™ .

o '■ ;e t ’.is cot’ - te, 3i.(

o iT.terrs Jtei-' uvcteiz.....te-te, j,..