Hotărârea nr. 48/2020

HOTĂRÂREA NR.48 din data de 19 februarie 2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraş şi înfiinţare Centru Cultural Făgăraş” şi a indicatorilor tehnico - economici

1 Net


ROMAN IA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL F^ARAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 2T] 3T3^Fa^O40>268 213 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretâriat^prjniana-fâgaras.ro


HOTĂRÂREA NR.48 din data de 19 februarie 2020

- privind modificarea și completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiții “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș” și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’Tntegrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr. 6002 /18.02.2020 al Compartimentului implementare proiecte de finanțare, relații internaționale și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș cu nr. 6002/1 din 18.02.2020 prin care se propune modificarea și completarea art. idin H.C.L nr. 177/2018,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere H.C.L. 177/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș” și a indicatorilor tehnico - economici pentru proiectul ’Tntegrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”,

Luând în considerare prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere Scrisoarea de solicitare clarificări cu nr. 4795/10.02.2020//4436/10.02.2020 transmisă de AMPOR prin intermediul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru proiectul ” Integrare socială prin dezvoltarea activităților cultural-educative și recreative în Municipiul Făgăraș”- cod SMIS 125406 prin care se solicită:

-actualizarea bugetului proiectului în conformitate cu prevederile instrucțiunii AMPOR nr. 112/08.03.2019 si ale adresei AM POR nr. 13978/30.01.2020 înregistrată la ADR Centru sub nr. 4533/06.02.2020 care menționează că bugetul se poate actualiza și cu indicele de inflație pentru actualizarea prețului materialelor de construcție

-transmiterea bugetului proiectului și a devizului general precum și a tuturor documentelor afectate de aceste modificări.

Analizând Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție actualizata pentru obiectivul”Modernizarea Casei de Cultură Făgăraș și înființare Centru Cultural Făgăraș” - versiunea februarie 2020 și indicatorii tehnico-economici prezentați în anexa 1 parte integrantă din

Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 16 voturi pentru , abținere, împotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

 • - lex.dosar de ședința

-lex.colectie

 • - lex. Prefectura

-lex.Primar

 • - îex. Secretar

 • - lex. Compartimentului de implementare proiecte de finanțare, relații internaționale

 • - lex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

3,- îndcater;                          ir Jc-■■'.h\j (c r 4-,,V:<\ *i - ‘                  /c ■ I

___________" L - ^7 ■ - '         ■-                            •■■?.’•       : ■ > ■             ■■ .     '   ■                           ■■   ..    . . ni ’ » U. *■         •        il I t - l « . > - I           f _                   -                   •                                    I                              ■ |                                J<                    ( |

r ;;.??< au s^n'’/ '-'j'/ .:-t: ' ' ‘•:........................

•5/ f ‘ 1                            < 7 ’ ^•l’         ’ .t                 ’ •      .1               ■ . ’                 " • ,             .................


„L'r.re p-cî-‘ . j4-i J.            a^ivi '   :• • '     ?


- fi > ~ .. t                     « . ■ •. G! «•< . ,. ■ ' .                      . .. . । ■ i - . . I . I'• .      . -v v. ' .      .        ’ ,i ■

"       :                              ’ Iu'..? .         • (

 • •• i.r i;.Ț " ■

 • -                f”’ i.le . t, ,!'3p 'r . v?: h> 03,       .           :

• • P ~ - iii ’

"         ■          • »v ... - l'* î. i .            ■       .       11 ■. r i.                ..

• ’ • , .

।         •         -        t                   ;       •       . .        .   .        u                  t

• ' ■ '       ■ i- • >i ' ' . > * U ■ tîl;i ’ ;c . ;                                  ,         .(<_. !                        ,      ,.'f di [ 3; ;       ’ J-î

cr MTiizGrsa cGnctnxtie?, precum • i r.tecra ea ei în r< î ;is -m; cxiiu a! imit-? .

Ca sa c’c Cultura va oieri posibilitatea artiștilor r-o . ni ca Inrre m c? srii^u oh d । '           : puDc -a virpC7J:ic !n i , ‘ «i ’       ..      . 05 '• ‘X C-i’Si'j tâ t e J.. X ’ i

 • s.xp;<i.itc /ci-, arti’.s.c . \/r,r . e .c;j i sr.? < <:

 • 1. Dota/: mobilier specific, cui'enti iabi (scriobzare, suprav-jiiere, ;;.Urne;), ■ ars 'ta ir para ~      , „..v ? ra * , mu’!., ~       ; > <; t. :,       ■•.

 • 2. btodarnmcre sa!i pentru 'tesfasurarsa            :• isiice: pHom, gui-w og

oursuii_oe Geaygi^re per£cne.la ou cciar'e specific* in CmcjjacdțCaJ; . .:> . ->. z. h, .       . h ' I ■ ^. Â. ; , C tCL

 • 5. ’ .iUuL.: ; i;.<xu 9 S3U r ■.u J J c. o! Sf# 6-, 2;cn-.i.,                     «uj i'.gi .. ..peULim.

f


i.'.t'!/ h ’ -:z      '      .4      71’>       7'1'17 .< .7

/z-.. r • '    .- r.7>7;.-     ■

. \;C7.      ' V, r",

C-                                   -f - ■            • î -          •        « *                           f •.             _        •                       .
I
k l


< -.-.f». i


l î l( (


* . ! ' . »> ►


*


i h


GiGCUice. In

'1 ii." ।


< f- ! d F:; 5 »I-


t » l!- A . <*>


i :


v. -


:   » tii . »                «


1. I r .


1 s


t «


-.


i ' V : i v»


i ■                 .


l: i । ■ •


;              t


« rw             I I 1


. I '


• c <


. i • •-


C -     •            ?

. - . 1 .! 'i' e / - Cc .ui