Hotărârea nr. 47/2020

HOTĂRÂREA NR.47 din data de 19 februarie 2020 - privind acoperirea parţiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat şi neacceptate în p


ROMANIA JUDEȚUL BRAȘOV CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 24!

Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primariaifag^raș^

HOTĂRÂREA NR.47 din data de 19 februarie 2020         » - privind acoperirea parțiala a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de S.C. ECOTERM S.A. Fagaras, in faliment, pentru perioada octombrie 2019-ianuarie 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere:

  • - Raportul de specialitate comun nr. 4473/10.02.2020 al Direcției Buget - Finanțe, al Serviciului Utilitati Publice, al Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras,

  • - Referatul de aprobare nr. 4474/10.02.2020 al Primarului Municipiului Fagaras prin care se propune spre analiza si aprobarea a Consiliului Local al Mun. Fagaras a prezentului proiect de hotarare,

  • - Solicitarea SC ECOTERM SA Fagaras nr. 164/06.02.2020, Înregistrata la Mun. Fagaras sub nr. 4235/06.02.2020, referitoare la situația acordarea unor sume reprezentând pierderi înregistrate de la data deschiderii falimentului - 07.10.2019, pana la 31.01.2020, la activitatea de termie a SC ECOTERM SA, luând in calcul prețul de facturare de 290 lei/Gcal , precum si balanțele de verificare pentru perioada octombrie -decembrie 2019 ,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

în conformitate cu prevederile art. 5A2 și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației,aprobată cu modificări prin Legea nr. 483/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 8 alin. (1) și alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/2006 - Legea serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului lucrărilor publice, dezvoltării si administrației si al ministrului finanțelor publice nr. 3411/3817/2019,pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale si administrației publice si al ministrului delegate pentru buget nr. 1121/1075/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producer, transport, distribuție si furnizaare a energiei termice in System centralizat către populație,

In baza Contractului de delegare a gestiuni nr. 24.049/28.10.2011,incheiat intre Municipiului Fagaras si SC ECOTERM SA Fagaras,

Potrivit art.140, alin.i si 3, art.154, alin.i, arti96,alin.i lit.a), art.197 alin.1, art.243 alin.i It.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul art. 129 alin.2 lit.d) , alin7 lit.n),art. 139 alin .2 lit.a) din Ordonanța de Urgenta nr. 57/20i9privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i.Se aprobă ca oportun si in folosul municipalității acoperirea parțiala ,pentru perioada octombrie 2019- ianuarie 2020, a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație, în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, pentru operatorul de termoficare S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS, in faliment, cu suma de 1.035.985,51 Iei cu respectarea schemei de ajutor de stat aprobată prin Ordinul comun nr.1.121/1.075/2014 al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și al Ministerului Finanțelor Publice.

  • Art.2. Suma prevăzută la art. 1 se va asigura din bugetului local al Municipiului Fagaras , capitolul 81.06 - Energie termica, titlul 40.30 -Alte Subvenții.

  • Art.3. Suma indicata la Art.i va fi folosita exclusiv conform destinației legale și legislației în vigoare.

  • Art.4. Răspunderea pentru cuantumul sumei dedusa la plată, pentru exactitatea, legalitatea si realitatea pierderilor induse, revine lichidatorului judiciar Top Expert S.P.R.L.

  • Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Fagaras prin Direcția Buget Finanțe.

Prezenta hotarare se comunica:

lex Dosar ședința

lex Colecție

lex Prefectura

îex Primar

lex Secretar general

îex S.C. ECOTERM S.A. FAGARAS

tex Serviciului de utilități publice

lex.Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termica in Sistem Centralizat in Municipiul Fagaras i„ex Direcția Buget Finanțe

Cod: F -50