Hotărârea nr. 46/2020

HOTĂRÂREA NR.46 din data de 19 februarie 2020 - privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL- EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraş şi evidenţier

_           ROMÂNIA

JUDEȚUL BRAȘOV            tetâXâîtoFl

CONSILIUL LOCAL FAGĂRAȘ

‘V^ Strada Republicii, Nr, 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax: 0040 268 213 020

vjy         Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras.ro


HOTĂRÂREA NR.46 din data de 19 februarie 2020

- privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr. 5827/1/18.02.2020 și Raportul de specialitate al Compartimentului monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă nr. 5827/18.02.2020 prin care se propune aprobarea aprobarea CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș și evidențierea fondurilor necesare în bugetul local 2020,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Ținând seama de Legea 273/2006 privind finanțele publice locale art.19.

în temeiul prevederilor art. 129 alin (4) lit. a), alin (7) lit. a,c, d, e, f, i, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 198 alin. (1) Și (2) și art. 243 alin. (1) lit.c din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.i. Se aprobă CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ȘI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș, cuprinse în Anexa nr.l, în valoare totală de 574.460 lei.

Art.2. Sumele pentru manifestările cuprinse în Anexa nr.l si pentru care nu s-au alocat sume, se vor stabili de ordonatorul principal de credite pe baza solicitărilor ulterioare ale instituțiilor organizatoare, daca sunt de interes local.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul

Municipiului Făgăraș prin Direcția Economică, Compartiment monitorizare coordonare unități de


învățământ și arhivă, Cabinet Primar, Casa Municipală de Cultură Făgăraș, Muzeul Tării Făgărașului ”Valer


Literat” Făgăraș, Biblioteca Municipală ”Octavian Paler,, Făgăraș și Centrul de Instruire pentru Infanterie și Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru , 1 abținere, dimpotrivă
Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-îex.Prefectura

-lex. Primar

-îex.Secretar General

 • - lex. Direcția Buget-Finante

 • - lex. Compartiment monitorizare, coordonare unități de învățământ și arhivă

 • - lex. Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

 • - lex. Cabinet Primar

 • - lex. Casa Municipală de Cultură Făgăraș

 • - lex. Muzeul Tării Făgărașului ”Valer Literat” Fagaras

 • - lex. Biblioteca Municipală ”Octavian Paler,, Făgăraș

 • - lex. Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu”Făgăraș

 • - lex. C.N.I.P.T.Făgăraș

-lex.afisaj

Cod:F-5O

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAȘ

ANEXA nr.l La H.C.L. nr.46/2020


CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL - EDUCATIVE, SPORTIVE și ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfășura pe parcursul anului 2020 în Municipiul Făgăraș

Ro 7X

Nr. crt.

Denumirea manifestării

Tipul activității

Organizator

/ >Loc d^      \

desfășurare y j

z \ Data * !

Suma alocată RON IN 2020

Obs.

0

1

2

3

4          /;

> /      5

6

7

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

, .• • ,\ - v

' '        Zf»|Ly

/

1.

Campanie informare management eficient al deșeurilor în instituțiile de învățământ

Promovarea managementului corect al deșeurilor. Eveniment organizat în vederea informării cetățenilor cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș-^

februarie 2020 și noiembrie 2020

2.500 lei

Realizarea și distribuirea de flyere și afișe referitoare la gestiunea corecta a deșeurilor

2.

Campanie de informare /conștientizare cu privire la promovarea utilizării serviciilor de termografiere a clădirilor inainte de implementare a proiectelor de reabilitare termica

Eveniment organizat sub patronajul Consiliului Județean în cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Brașov 2018-2020

Mun. Făgăraș ( comp, mediu)

Mun. Făgăraș

februarie 2020 și septembrie 2020

2.000 lei

Promovarea prin flyere și comunicări în presa locala referitoare la termografiere

3.

Campanie de informare/ conștientizare cu privire la adaptarea la schimbările climatice

Promovarea activităților cu impact minor asupra mediului-calculul amprentei de CO2în atmosferă. Eveniment organizat sub patronajul Consiliului Județean în cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Brașov 2018-2020

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

martie 2020

1.500 lei

Informarea elevilor prin organizarea de prezentări tematice în cadrul orelor de dirigenție.

Organizarea de concursuri cu tematică în școli. Acordarea unui premiu/clasa în funcție de realizări

4.

Campanie de informare /conștientizare cu privire la economisirea energiei în instituțiile de învățământ

Informarea/ monitorizarea consumurilor energetice în instituțiilor de învățământ. Eveniment organizat sub patronajul Consiliului Județean în cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Brașov 20182020

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

; = 7

\ Jt l>. BK'

aprilie 2020

h.X

। ~~ ~ ।

:-A

^y^

1.500 lei

Organizarea de concursuri cu tematică în scoli. Informarea elevilor prin organizarea de prezentări tematice în cadrul orelor de dirigenție Acordarea unui premiu/clasa în funcție de realizări

5.

Campanie de plantare arbori în Municipiul Făgăraș

Campania se va realiza cu sprijinul Ocolului Silvic”Pădurile Făgărașului”

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

aprilie- mai 2020

1.000 lei

6.

Ziua foștilor deținuți politic

Acțiune dedicata foștilor deținuți politic.

Municipiul Făgăraș si Asociația foștilor deținuți politic

Municipiul Făgăraș

9 martie 2020

5.000 lei

7.

Ora Pământului /Earht Hour-Inițiativă Horld Wide Fund for Nature Australia

Sensibilizarea utilizatorilor de energie electica fata de problema dioxidului de carbon emis in atmosfera la producerea energiei electice

Mun. Făgăraș Comp. Energetic

Municipiul Făgăraș

martie 2020

500 lei

Stingerea luminilor in mod simbolic in intervalul orar 20.3021.30

8.

Luna curățeniei de primăvară

Implicarea cetățenilor pentru igienizarea zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

15 martie -15 aprilie 2020

0 lei

9.

Cultura noastră, referința noastră CNRN

Simpozion

31 martie 2020

10.000 lei

10.

Sarbatoarea etniei romilor din Romania

Activitate culturala

Municipiul Fagaras si Asociația Partida Romilor ~Pro- Europa-

8 aprilie 2020

10.000 lei

11.

„Cu viața mea apăr viața” - concurs municipal de protecție civilă

Concurs municipal interșcolar (cLV-VIII) și interliceal (cl.IX-XII)

Municipiul Făgăraș și unitățile de învățământ

Sediul unităților de învățământ, Primăria Făgăraș

aprilie - mai 2020

3.000 lei

12.

Acordare de sprijin material veteranilor de război

Activitate cultural istorica

29 aprilie 2020

_JtN7.000 lei

13.

Nunta de Aur

Festivitate

Municipiul Făgăraș

Aprilie -mai:t r \ %

35.000 Iei

14.

"Noapte de mai”

Spectacol

Municipiul Făgăraș

Casa de Cultura

mai 2020 <

J2.000 lei

15.

Campanie de informare /conștientizare cu privire Ia utilizarea transportului public si a mijloacelor de transport nepoluante

Campanii de informare în școli referitoare la folosirea mijloacelor de transport. Eveniment organizat sub patronajul Consiliului Județean în cadrul Planului de menținere a calității aerului în județul Brașov 20182020 nepoluante.

Mun. Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

mai 2020

1.500 lei

Organizarea de concursuri cu tematică în scoli.

Informarea elevilor prin organizarea de prezentări tematice în cadrul orelor de dirigenție.

Achiziționarea de insigne pentru elevi.

16.

Simpozion de fizică Colegiul Național „Radu Negru”

Simpozion

8-9 mai 2020

30.000 lei

17.

Sa ne cunoaștem Tara Fagarasului

1. P e urmele lui Negru Vodă

2. Rezistenta anticomunistă - Locuri de legenda -Munții Fagarasului

Activități interactive pentru elevii Școlilor Gimnaziale de nivelul claselor V-VIII

Cros 5500 m pe echipe - Goana lupului- în teren variat

- orientare turistica sportiva

15 mai-

15 iunie 2020

5.000 lei

 • - Se vor acorda premii in cupe, medalii si diplome

 • - Se vor achiziționa materiale necesare desfășurări probelor,

18.

Ziua portilor deschise în alpinismul de sală

a. Buldering și cățărare b.Parcurgerea a doua trasee pentru amatori la panoul de 5 m

Activitate sportiva

- acomodare cu panoul pe grupe de vârstă - categoriile de vârstă pentru acest concurs fiind 5-7 ani si 8-10 ani ___________________________________________________________________2___________________________________________________

20 mai-

20 iulie 2020

2.000 lei

 • a. Se vor achiziționa materiale specifice de catarat, dulciuri si sucuri

 • b. Se vor acorda diplome și premii

19.

Concursul de matematica ”Traian Duta’

Concurs

23 mai 2020

8.000 lei

20.

Ziua Eroilor

Festivitate

Municipiul Făgăraș, Casa Municipala de Cultura

U.M. 01041

Centrul municipiului Casa Municipala de Cultura

U.M. 01041

28 mai 2020

3.000 lei

CNIPT

21.

Rememorarea evenimentelor rezistentei anticomuniste -pe urmele partizanilor și luptătorilor din rezistenta anticomunistă din Țara Făgărașului.

Municipiul Făgaras

Municipiul Făgaras

Efectuarea unei deplasări a 40 de persoane supraviețuitori ai temnițelor comuniste.

mai 2020 \

\

■ '    ■ ■        '               v

■ |                                                          i

' \ ®poj lei /-

\                -•

\    1 D. HR'* .

(.

■ < u II

22.

1 Iunie - Ziua Internațională a Copilului

Municipiul Făgăraș (in colaborare cu Casa Municipala de Cultura)

Municipiul Făgăraș

1 iunie 2020

20.000 lei

CNIPT

23.

Ziua Energiei Inteligente la Făgăraș

Eveniment in cadrul campaniei Saptamanii Energiei Sustenabile (SEW), organizat la inițiativa Comisiei Europene, promovarea tranziției energiei curate

Municipiul Făgăraș Comp. Energetic

Municipiul Făgăraș

iunie - iulie 2020

2.500 lei

Organizarea de excursii ghidate, prezentări, atelier, expoziții, evenimente multiformat, jocuri, afisari(Dacia Sapatoru)

24.

Omul si Liderul din fiecare

Activitate educativa

6 iunie

12.000 lei

25.

Concurs caritabil de biciclete ”Bikethon Țara Făgărațului”

Activitate sportiva

Municipiul Făgăraș

Cetatea Făgărașului

6 iunie 2020

44.700 lei

26.

Ziua Drapelului Național al României

Festivitate

Mun. Făgăraș (in colaborare cu Casa Municipala de Cultura Fagaras)

Pe platoul din fata Casei Municipale de Cultura Fagaras

26 iunie 2020

3.000 lei

CNIPT

27.

Trofeul Cetatea Fagarasului Campionat National de Super Slalom

Activitatea sportivă

Municipiul Fagaras in parteneriat cu GT Auto Club Sportiv

Centrul Făgărașului

11-12 iulie

2020 sau 01-02 august

12.260 lei

28.

Ziua Imnului Național al României

Festivitate

Municipiul Făgăraș

29 iulie 2020

-

-

29.

Concurs

Tenis de masa

Concurs

Municipiul Făgăraș

august 2020

5.000 lei

30.

„Zilele Cetății Făgărașului”

Festival

Mun. Făgăraș in colaborare cu Muzeul Țării Fagarasului Vaier Literat si cu Casa Municipala de Cultura Fagaras

Parc "Regina Maria,,

20-23 august 2020

/ /    ' f

V-

200.000 lei

»         V-

\ - / ’x < '

31.

Săptămâna Mobilității Europene ( SME)

Eveniment in cadrul campaniei European Mobility Week

Campanie inițiata de Comisia Europeana

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

septembrie 2020

1

5.000 Iei

Promovarea mobilității durabile.

Organizarea de linii de transport public sustenabile, manifestări sportive in strada, evenimente de promovare a multimodalitatii.

32.

Let”s Do It Făgăraș

Acțiune de ecologizare a zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Mun. Făgăraș

Septembrie 2020

1.500 lei

33.

Ziua europeana fara mașina!

Campanie inițiata de Comisia Europeana Reducerea emisiilor de CO2

Municipiul Făgăraș

Mun. Făgăraș

septembrie 2020

1.500 lei

O strada. intens circulata de autoturisme, va deveni pietonala. Se vor organiza acțiuni de promovare a mișcării sustenabile.

34.

Luna curățeniei de toamna

Implicarea cetățenilor pentru igienizarea zonelor verzi din municipiu

Municipiul Făgăraș (comp, mediu)

Municipiul Făgăraș

Octombrie -noiembrie 2020

0 lei

35.

Festivalul de Umor "CEAPA DE AUR”

Festival național de umor

Municipiul Făgăraș în colaborare cu Casa de Cultură

Casa de Cultură

Septembrie 2020

20.000 lei

36.

Ziua mondială a mersului pe jos.

Parte integranta a unui amplu program de

Municipiul Făgăraș

Municipiul Făgăraș

octombrie 2020

500 lei

împărțirea de flyere, mesaje cu privire Ia

promovare a activitatii fizice pentru un viitor sănătos.

Conștientizarea cetățenilor privind modalitatea creșterii calitatii vieții

■v *

I-          -

1^1

4 ? /r . -'■■■ * i?n'

t 1 '

importanta reducerii numărului de vehicole

poluante

37.

Țara Făgărașului după Marea Unire

Activitatea culturala

Septembrie^ - noiembrie "'

2020

25.000 Iei / . ■ —

38.

Expoziție animale rasa pura

Expoziție animale rasa pura

Municipiul Făgăraș

Sala sport Colegiul National ” Radu Negru,,

22.000 lei

39.

Ziua Națională a României

Festivitate și Spectacol

Municipiul Făgăraș

Centrul municipiului

1 decembrie

2020

10.000 lei

40.

"Noapte de decembrie”

Spectacol

Municipiul Făgăraș

Casa Municipală de Cultura

Decembrie

2020

13.000 lei

41.

“Zile si Nopți Albe” la Făgăraș

Casuta lui Moș Crăciun (diferite activității cu copii dedicate sărbătorilor de iarnă)

Parada Cetelor de Feciori din satele Tarii Fagarasului

Municipiul Făgăraș

Piața Republicii - Căsuța lui Moș Crăciun

1 decembrie -

7 ianuarie

2021

0 lei

TOTAL MUNICIPIUL FAGARAS 2020

563.460 lei

BIBLIOTECA

MUNICIPALĂ ”OCTAVIAN PALER” FĂGĂRAȘ

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată RON

Obs.

42.

SĂPTĂMÂNĂ NAȚIONALĂ A BIBLIOTECILOR DIN ROMÂNIA

_

Eveniment cultural, național de promovare a lecturii

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler”-Făgăraș, în parteneriat cu instituțiile de învățământ

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” Făgăraș

mai 2020

1.500 lei

Celebrarea rolului și importanței bibliotecilor la nivel național.

Biblioteca devine

și cultură făgărășene.

X '! X.

'.f ' II'1

—*..» 1—1 —

spațiul unde cititori pot lua parte la o suită întreagă de activitățiculturale, dezbateri, expoziții, sesiuni de lecturi publice, seminarii, menite să aducă în atenția publicului importanța bibliotecilor și implicarea acestor instituții în promovarea culturii de calitate și a educației prin cultură.

43.

ZIUA BIBLIOTECII-MUNICIPALE

OCTA VIAN PALER-ITINERAR AL UNUI DESTIN CREATOR

Simpozion

Biblioteca Municipală

Făgăraș și parteneri: instituțiile de învățământ și de cultură, personalități literare naționale

Biblioteca Municipală "Octavian Paler” Făgăraș

mai 2020

6.500 lei

Creația lui O. Paler deschide un itinerar spiritual. ”Ceea ce reține este modernitatea scrisului său, atât în ceea ce privește problematica sau universul tematic, cât și cel al expresiei verbale în care îmbracă acest univers”.

"Acest simpozion se desfășoară din 2014 la Făgăraș, spre cinstea organizatorilor, opera paleriană a fost deja abordată sub multiple aspecte, lucruri Interesante au fost spuse și nu de puține ori de către persoane avizate”.

44.

LECTURI URBANE

Eveniment cultural, social-comunitar

Biblioteca Municipală Făgăraș în parteneriat cu instituțiile de învățământ și cultură făgărășene.

Biblioteca Municipală "Octavian Paler” Făgăraș

16-22 septembrie 2020

1.000 lei

Proiect de implicare socială, menit să încurajeze împărtășirea lecturii individuale în spațiile publice și să activeze participarea comunitară. Elevii transformă lectura lor personală, „ act

/>/ c-*..

\    D. 1JH>

■ ■

intelectual esențial, îndrumat și supravegheat de școală, bibliotecă, familie”, într-o experiență socioculturală, pe care o trăiesc împreună cu ceilalți. Lecturi urbane face posibil ca împărtășirea cu comunitatea fagărășeană a cunoștințelor acumulate de către elevi , prin intermediul lecturilor particulare, să se desfășoare într-un spațiu neconvențional, exterior, urban, pentru a promova ideile regăsite în textele abordate și, întotdeauna, în strânsă conexiune cu cele promovate de SĂPTĂMÂNA MOBILITĂȚII EUROPENE

45.

NOCTURNA BIBLIOTECII

Eveniment național de promovarea lecturii și de atragerea utilizatorilor de bibliotecă

Biblioteca Municipală Făgăraș în parteneriat cu Primăria Fagaras și instituțiile de învățământ.

Biblioteca Municipală ”Octavian Paler” Făgăraș

noiembrie 2020

2.000 lei

Eveniment cultural național de activare nocturnă a bibliotecii care prilejuiește redefinirea rolului pe care îl are biblioteca publică în societate, mai ales față de copii și tineri. Toate activitățile, derulate de către partenerii și invitații noștri, se subînscriu domeniului cultural, iar biblioteca devine astfel unportal spre cunoaștere dar și o interfață facilitatoare

comunicații, socializării și colaborării.

Biblioteca este cetatea ideală, spațiul material și spiritual de locuire pentru făgărășeni.

rOTAL BIBLIOTECA MUNICIPALĂ”OCTAVIAN PALER” Făgăraș 2020

11.000 lei

CASA MUNICIPALĂ DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

RON

Obs.

46.

TRADIȚII FĂGĂRĂSENE

 • 1. Șezătoare.

 • 2. Hai la fustă s-IE!

 • 3. Spectacol de colinde cu artiști făgărășeni.

Acțiuni de conservarea si promovare a culturii tradiționale

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș și Muzeul Țării Făgărașului

Casa de Cultură

Permanent /

/

i T i &

---—-

.j

*HeȚ '

f 1 i               .

--•

47.

FĂGĂRAȘ FESTIVALS

 • 1. Festivalul Portului Popular ”Făgăraș, foaie de ceapă”- ediția a Vl-a.

 • 2. Trabantul ne unește în centru.

 • 3. Teatru de strada în cartierele făgărășene

Spectacol

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Permanent

|j,

0 lei

48.

SUMMER CÂMP

1.Tabăra internațională de muzică Țara Făgărașului -Music Câmp Făgăraș

Copii din Făgăraș și Țara Făgărașului vor învăță să cânte la instrument și voce

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Iulie

0 Iei

49.

TWELVE MONTHS THEATRE&FILMS

1. Piese de teatru pentru copii

2. Piese de teatru pentru adulți

Teatru

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

0 lei

3. Filme

50.

Copilule ...fii tu!

Cursuri de balet, canto, chitară, pian, clarinet, dans modern, dans popular

Casa de Cultură

Casa de Cultură

Permanent

0 lei

51.

City opera

Concerte de muzică clasică pentru copii și adulți

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

*

Permanent

’ • ■

< <0 lei

Cv. .

52.

Școala viitorului

Conferințe susținute de persoane care pot forma personalitatea tinerilor

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

r \c:{ .<

\ \ -

Permanent

\ '' <

i>.

o;

z 0 lei

c.

53.

Dar din dar se face Rai

Spectacole caritabile

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

54.

Deplasări ale Ansamblului Ceata Făgărașului

Participarea dansatorilor la diferite evenimente din tara și străinătate

Casa de Cultură în parteneriat cu Primăria Municipiului Făgăraș

Casa de Cultură

Permanent

0 lei

TOTAL CASA DE CULTURĂ FĂGĂRAȘ 2020

0 lei

MUZEUL TĂRII FĂGĂRAȘULUI ”VALER LITERAT”

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată

Obs.

55.

Reorganizarea expoziției "Colecția Szocs”

Expoziție permanentă

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

februarie-aprilie

0 lei

56.

Servirea mesei între Medieval și Modern

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

0 lei

în colaborare cu Muzeul Național Brukental

57.

Colecția Carol Fulop Szocs. Arta sticlei

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

aprilie- mai

0 lei

58.

Servirea mesei în perioada Baroc

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

mai-septembrie

0 lei

în colaborare cu Muzeul Național Brukental

59.

Emoție fluidă >

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

iunie-iulie

0 lei

60.

Cornul abundenței. Luxul în lumea transilvăneană

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

octombrie-noiembrie

0 lei

în colaborare cu Muzeul Național Brukental

61.

Expoziții temporare

Expoziție temporară

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

2020

Olei

62.

Sesiune anuală de comunicări științifice

Sesiune anuală

Muzeul Țării Făgărașului

septembțțe 2020

0 lei

63.

Cetatea Făgăraș. Săpături arheologice, campania din anii 1970

Cercetare

iulie

i '* /                 ...

X-o lei

ir -! sfKv' / —

64.

Catalog expoziție Glăjărie -sticlărie

Colecția Szocs

septembrie-

\    7( li Hi

r 0 lei

65.

Anuarul ”Acta Terrae Fogarasiensis” nr. IX

Anuar

decembrie___

0 lei

66.

Zilele Cetății Făgăraș -Ordine cavalerești din Transilvania, Concerte de muzică veche

Manifestări culturale

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

august

0 lei

67.

Grădinița medievală

Activități interactive

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

august

0 Iei

68.

Ateliere de creație,

Activități interactive

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

mai- iunie, octombrie decembrie

0 lei

69.

Serate muzicale, spectacole de teatru

Manifestări culturale

Muzeul Țării Făgărașului

Muzeu

2020

Olei

70.

Participare târguri: ROMEXPO, Hunedoara

Târgul de turism, Târgul castelelor

2020

0 lei

TOTAL MUZEUL TARIIFAGARASULUI "VALER LITERAT”

0 lei

Centrul de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte "Constantin Brâncoveanu,, Făgăraș (U.M. 01041)   ’

Tipul activității

Organizator

Loc de desfășurare

Data

Suma alocată RON

Obs.

71.

Ziua Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte (113 ani)

Ceremonial militar (depunere de

U.M. 01041

U.M. 01041

01 aprilie 2020

-

coroane)

72.

Ziua NATO

U.M. 01041

U.M.01041

05 aprilie 2020

73.

Ziua Forțelor Terestre

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

23 aprilie 2020

74.

Ziua Infanteriei

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

30 aprilie 2020

75.

Ziua Independenței de Stat (Ziua Europei)

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M.01041

09 mai 2020

76.

Ziua Eroilor

Ceremonial militar

U.M. 01041

U.M. 01041

28 mai 2020

77.

Ziua Drapelului Național

Ceremonial militar

26 iunie 2020

78.

Ziua Imnului Național

Ceremonial militar

29 iulie 2020

79.

Ziua Armatei României

Ceremonial militar (depunere de coroane)

U.M. 01041

U.M. 01041

25 octombrie

2020

-

80.

Ziua Națională a României

Ceremonial militar, retragere cu torțe

1 decembrie 2020

-

TOTAL CALENDAR 2020

574.460 lei