Hotărârea nr. 45/2020

HOTARAREA Nn 45 Din data de 19 Februarie - privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş

ROMÂNIA JUDEȚUL brașov CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ


.Hj .-J.'fH.lsh» .... Mi. fîciS^nu. le-r: ou, t> . \ w< v. pritii.-r r. •         • ro. r-nt * .

HOTĂRÂREA Mr, 45 Din datn de 19 Februarie 2020

-privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraș‘pesapțțli^02ll

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș întrunit în -ședință ordinară,

Având în vedere:

 • - Raportul nr. 6028/18.02.2C 120 prin care Primarul Municipiului Făgăraș, propune aprobarea bugetului Municipiului Făgăraș pe anul 2020,

 • - Publicarea proiectului de buget pe site-ul primăriei cât și la avizier s-a realizat cu Procesul verbal cu nr. 2236/21.0 i .2020. conform anunțului cu aceeași dată proiectul s-a aflat în dezbatere publică până la d?ta de 03,02.2020, precum si minuta nr.3495/03.02.2020 a dezbaterii publice din data dc 03.02.2C20, iar până în data de 18.02,2020 nu s-au înregistrat contestării, amendamente, sugestii în termenul legal în comfoimitatu cu prevederile arl.4, jrt.6 și ait.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizional in administrația publică,

 • - avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public si privat al municipiului. Comisiei dc organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, Comisiei pentru Servicii publice comerț și agricultură, prestări servicii. Comisiei pentru activități științifice, învățământ, evite, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, Comisiei pentiu administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, Comisiei dc turism, relații externe și integrare europeană din codrul Consiliului Local al M unic ini ului Făgăraș;

Ținând seama de următoarele:

 • - Legea nr. 5/2020 privind aprobarea bugetului de stat pe anul 2020;

 • - conform adresei M.F.P - D.G.R.F.P. Brașov cu nr. BVR_TRZ- 384/14.01.2020 prin care s-a comunicat estimarea cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local in cota de 60%, precum și nivelul estimat al veniturilor proprii din impozite si taxe locale pentru anul 2020,

 • - adresa M.F.p. - D.G.R.F.P. Brașov cu nr. BVR_TRZ-473/16.01.2020 prin care se comunică repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetului local - estimarlar pe anii 2021-2023, precum si a sumelor defalcate din unele venituri vie bugetului dc stat pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivel ci municipiului Făgăraș pe anul 2020.

 • • adresa M.F.P. D.G.R.F.P, Brașov cu ni'. BVR TRZ-1546/12.02,2 020 prin care s-au repartizat sumele defalcate din trxa pe valoarea adaugata pentru finanțata cheltuielilor descentralizate la nivelul IJ.A.T. Municipiu] Făgăraș destinate finanțării de bază a unităților de învățământ pre uni vers ilar de st.it pentru cheltuielile prevăzute la art. 10^ alin.2 iit.b)-d) din Legea educației naționale nr.L-2011 pentru unul 2020 si estimări pentru anii 2021-2023,

 • ■ adresa nr. BVR^fRZ-154'7/12.02.2020 prin care s-au repartizat pe trimestre sumele defalcate din unele \ enituri ale bugetului de stat pentru anul 2020.

în conformitate t*u prevederile art. 1, art. 4 clin. (1), an. 5, ari. 19 alin. (1), art. 20 aiin. (1), 5S alin, (1) din Legea 273/2006 privind finanțele punliue locale,

în conformitate cu art. aii. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) Iit.a), art. 139, art. 197, att.198 alin. (I) și (2) respectiv an. 243 alin. (T) Iit.a) din Ordonanța dc urgență nr. 57.'Oj.07.2019 privind Codul administrativ,

în temeiul irt. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se anroba bugetul local al Municipiului Făgăraș, lista obiectivelor de investiții, conform anexelor I; 2; 3 și 3.1.

Art.2 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate din venituri proprii și subvenții, lista obiectivelor de investiții, conform anexelor 4; 5; 6 și 6.1.

Art.3. Se aproba Bugetul creditelor interne conform anexelor nr.7; 8 si 8.1.

Art.4. Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local In sumă de 2.368,62 mii lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

Art.5. Anexele 1: 2; 3; 3.1; 4; 5: 6; 6.1; 7; 8 și 8.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. Se apiobă bugetele individuale cu finanțare de la bugetul loca] cat si de la bugetul de venituri proprii si subvenții pentru următoarele instituții publice din Muncipiu; Făgăraș după cum urmează:

 • l. Grădinița cu program prelungit "Albinuța”, ,       ‘   ,

 • 2. Grădinița cu program prelungit "Voinicelul”, ' - '

 • 3. Grădiniță cu program prelungit "Pinochio”, * /

 • 4. Grădinița cu program prelungit”Prichindeii”, i CTrfiFța iț

 • 5. Școal a G i m n azi a] ă ” O vid D e n suș i an u”,                          /'

 • 6. Liceul Teologic Ortodox ”Sf. Constantin Brancoveai^UI^^y _

 • 7. Liceul Tehnologic “Dr. Joan Senchea”,                  ~ -. \,v;

 • 8. Colegiul Național "Radu Negru”,                      n ha

 • 9. Colegiul National „D-oa Stanca”.

 • 10. Colegiul „Aurel Vijoli",

 • 11. Direcția de Asistență Socială,

 • 12. Serviciul Public de Poliție Locală Făgăraș,

 • 13. Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure”,

 • 14. Casa de Cultură a Municipiului Făgăraș,

 • 15. Muzeul Tării Fagarasului "Vaier Literat”,

 • 16. Clubul Sportiv Municipal Făgăraș,

 • 17. Serviciului de Transport Public Local Făgăraș,

 • 18. Serviciul de alimentare cu energie termica in sistem centralizat în Municipiul Făgăraș

conform anexelor 9-36 cure Fuc parte integrau :ă din prezenta ho târâre.

Art.7. Răspunderea exclusivă privind aneajar??'.. oidorurjarca <d lichidarea creditelor bugetare icxinc ordonatorului principii de credite precum și a ordonatorilor terțiari de credite de ta art.6 (anexele 9 - 36), iar aplicarea întocmai a legislației specifice, incumoi tuturor ordonatorilor de credite.

Ari,8, Inițiatorul proiectului, semnării raportului du specialitate is: tsemă responsabilitatea pentru veridicitatea, autenticitatea. realitatea stabilirii sumelor supuse aprobării.

Art.9. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Făgăraș prin Direcția Buget Finanțe - Compartimentul Buget E.B.C.2.S., Biroul Proiecte, Achiziții și Investiții, precum și directorii și managerii enumerați la art.G.

Hotărârea s-a adoptat cu 15 voturi pentru, 1 abținere. __împotrivă

Consilieri în funcție - 18

Consilieri prez.enți la ședința ordinară - 16

Se comunică:

 • - Instilutici Prefectului Brașo’'

 • - Consiliului Județean Brașov

 • - Direcției Generală Regională ă Finanțelor Publica Brașov Serviciului Trezorerie Făgăraș

 • ' Primarului Municipiului Făgăraș

 • - Secretarului Municipiului

 • - Direcției Buget Finanțe

 • - Poliției Locale Făgăraș

 • - Direcției de Asisiență Socială Făgăraș

 • - Instituțiilor de învățământ preunivesitar dc stat din Municipiul Făgăraș

 • ■ Muzeului Tării Făgărașului „Valeriu Literat”

 • - Cusîi Municipale dc Cultură Făg uaș

 • - S p ilalu l u i M uni c ipa l Făgăra ș '’ Dr. A "r e 1 Tul bure ”

 • ■ Clubului Sportiv Municipal

 • ~ Serviciului <it Transport Public Local Făgăraș

 • - Serviciul de alimentare cu energie icrmica în sistem centralizat în Municipiul Făgăraș.

’ Colecție

 • - Afișare

JUDEȚUL: -3RASQ7

ca::si‘ i vl lcgal al municipiului fagaras

AtltfZ'i Nr'. Sa KCL ar. A5I (9.J2.23ZȚBUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOL £ PE ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ANU 2021-2023

___- i.iij_[>>

i DFKUJFIREA INDICATORILOR

i Cod

i indicator

Buget 202C PREVEDERI ANUALE ’OTAL

•• - -

Eiiimcv.

202"

; TOTAL V2N?TU'« (ted00.(j2+00.15+00.16+00 17+45.02)

00.0 i

272. OF. T ,9 S

. -67.02' DU

60.e4C-.OC

IvEMTLVl PROPRII (D0.ux-11.02-3Î .02+00.15* 80.16)

i.t« 02

46 DJu.48

83 1

--•.2;:'j,oo

•7.375.(5

VENITURI CURENTE (cad 00.03+00.12)

lC0.C'’

57 f33.00

tL.CJ2.C7.

57 021.00

uOOrL.r/

}A. VENITURI FISCALE (crd 00.04+00.05+00.10’00.11)

00.03

■50 '305.00

4 9,2.; 0..16

50 170,00

52,21-3 .C'’

IA1. ;;.1POZI| PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 00 05+00.PO+uU.07)

00 04

28.798 00

22.2Z6.0C

26 02- JJO

20 o?5.<y

‘A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE «JURIDICE (cod 01-02)

00 05

0,00

n.OC

O.GO.

<i,CC

jiriipt'il pe ;rfiM (cr;? U1.J2.O1)

01.02

0.00

0,071.

coo

0.0C-

• lmpi>zfi pe profLde la agerii-economici')

01.02 01

0,00

0.00

C.Q'J-

0.(:5

'Al -2. IUPQZiT Pe VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI IMN CAPITAL DE LA P£«SOAk£ FIZICE

L

28 793.00

23.i7<,C1

25.1^4.00

23 f’25.1 -3,

03 06

l(cod C-3.62+ 01.02)

!

• tinpi'zîtpa venit (cod 03.02.17+03 02.18)

; 03.02

41.00

50. u3

53.0C

50.CC,

■inif azitpe onorariul aveeufikit și n^uriloi pudici

|G?,.D2.17

0.0(1

D.AJ

U .CI

O.UC

lmpozil-1 pe vc ni turda din !r ins ferul praprii-ta iilor imobiliare din palfimo.i-ul paican+l

03.02 13

-11 00

50,00

50 0C

50 .Ci-

Cot? si cuino defalcate din limpezi tul pe vt-nit (cod D4.J2.ti 1+04.0 2. (Kt)

•C 02

28 757,Ol)

23.226 00

25 974.0(1

27 97^.00

,       C otc d.. falca te din in.po+ituI pe ..»n!t

■G4.u2.0l

fC 74/.00

14.101,03

15/58.001

16.896,00'

Sume alocate dm cni-lc defalcate din impozitul pe venrt pentru echil'brsrea bugete or locii'e ■04.02.54

9 463.CO

9 125,00

10 516.00

11.0 70. OC

Sume repcrtOaL. din Fondul la dispoziție. Consiliului Județean

! 04.02.G5

550.00

0,00

D.00

□ DC

Al.3. ALlc OPOZITE PE VENIT. PROFflSl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (cod 05.02.1

(10.07

0.00

0.00

U.00

C'-lV

Alic impozit.- pe '•enix, profit sî câștiguri din cap.tal de la persoane fizice (cod 05.C2.50)

105 0?

0.00

0,00

o.oo:

O.M-

Alte impozite pe venit, profit si casliyuri din capital

i050130

O.CC

D.CO

".00

C.i J

|A3. U1POZITF.SJ TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)

100.09

8 286,0(1

B sui.os

6 5G0.0D

stxK.c:-

Iniiwik ai .axa pe pro rulete te (cod Q7.U2.Q1+07-02.02+07.03.03+07.02.50}

07.02

8.286,00

8500,CO

3.5CD.93

3 uGui'f

Hnipoz. i s । hxa pe da 1 in (cod 07.02.01.0 li +0?. D2. D1 O'1)

07.02 01

5.681.00

i/.OOT.CO

5 OCD.OO1

J.OCO.GC

Impozit pc clidiriue la persoane fizice )

07 A2.U1.0i

2 166.00

2.’00.00

2.HU,C<?i

2.100,fJi

■ impozit si trxu, p- cladtri de is [vrsoanc juridice *)

D7 02 0i.02

3.515.00

2 9(ia.C3

2 'X'O.W

2.93O.G.::

|      ■ ’n._,r. zit si ta+a pe leren (cod 07 C2 D2.01 + D7.02.02 C 2 +0 / .02.02 03)

07 02.02

1.955.00

1.400,00

1.400.0C

1.4DD.L-0’

1 l-rpozit pe terenuri de la peroam» fizice T)

07.02.02.01

1

820.00

750.00

7t;o.oc

750.03'

I

D F N u M 1 R F, A INCITATORILOR

i Cod

, ir'UicatOf

I

Ivipnzit ni tnva pe teren efe la perr.a.-ne juridice ‘}

107.«2.02 02

l.i.pozi:ul pe icrenuldin extravilan ') » Redările din anii anteriori din impozitul pe

■iJ7 02.?’’ 03

jleien .jjricol

I

I

,Taxc tudi'J-jre de timbru si alte t3Jț de timbru

07 02.93

I

r,l1e iiiîpozile s> texr pe proprietate

07 02.50

:a4.

IMPOZITE SI I.XXE Pc DU.MUR1 SI SERVICII (cud 11.02+12.02+15.02 Hu.32)

00.10

|su<l

■•o defazate <lin TVA (coti 11.02.01+11.0Z.G2< 11.02.05*11.02.06)

■1 , 02

Sume defalcate din taxa pe veioarni adăugată pe n tiu finanțarea eh" ituie Iilor descentra l'ialc].^ 02 01 la nivelul pidețrlof

iSume deralcralc pin taxa pv va lua rea ; JăuȘaL- pentru finanța re □ cheltuielile, des urniră lizate j 1 qo C2 'la nr.cldl comunelor, ortaci or. mun.cipiilor, sccioaulcr si Municipiului Fucureșa

i5ima dufaltcte din Inxa pe valoarea adăuga ^puniri; drumuri                            Tt.02.05

!3u ne det"lcate din ,ax> p- valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor încalc         Hi 02.06

j.M»e impozif s> laxil generale pe bunuri ți Servicii (Cod 12.02.07)                           :12 02

jlaxehol-lienj                                                                               .-12.02 07

|.>xe pe servicii specifice (coJ 15-02.01 <15.02. r0)                                           15.02

Impczd pe ..peC-tat-Ok                                                                        -15.02 01

lAlte taxe pe servicii $f ucrfic'                                                                .15.02.50

!Ta> pe Utilizarea bunurilor, outorlzaroa utilizării bunurilor $gu pv deșîasurA.c; de activi ta ti1

(cod 16.02.02* 16.02.03-i1e.02.S0)                                                                116 02

I                     -

11 mpozil pe m ij loacele ee 1f?nspnrt (cod 16.0202.01H6.02.0202)                          116.02. C 2

.impozit pe mijtorcelc de transport detinufc de persoane fizieu *)                       16.02.02 01

; >. npozrt pe inijlonce 'e de fia nspo rt de tinule de persoa ne j j rid ice')                       11 â .0 2.02 02

Taxe si fante pentru eliberarea oe licerte si auturizalri de funcționare

Alle taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea uvhz rru bunurirersau peder.tisurare du activii a ti

.16 02.03

1

16.02.50

Ati. ALTE JMPCZIi ESI TAXE FISCALE (co-i «.02)                                  00.11

Alte Lnpoz'te si taxe lisuale (cod 18.02.50)

16 02

18.^2.50

00 !? .

•Oh 13

30.02

30 02.01

30.02.05

30.02 03

39 02.06.02


Alte mpozitu si Uxe

C. VENITURI ftlERSCALE (eod 00.13*00.14)

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)

Venituri din proprietate (eoii 30.02.01+30.02.05+30 02.08+30.02.50)

Varsaminle din profitul net al regiilor cutonome

V+nimn din concesiuni si închirieri

JVenituri din dividende ( ce 3 30 07.06.02+ 30.02 03.03) ’) i                                                                                                                                                                                                                                    --

Venituri din dividende de la a Hi plătitori

B»'ier 2020 PREVEDERI c NUM£ 10 TAL

1

XP1

Esliujn

rx 2

i

?rJ2.'

1.04 6. DO

570 .CC

570.00

570.0?:

7P.0C

10.00

O0.CC>

ti.CJ

•jyi.00

j           C.'O.C'l

600 00

COO.J'

3 00

0.00

0.00

0.00

13 7G 1.00

15X55.00

11 U f 00

‘4570.00

I ■

l2.7bl.00

12.165,00'

3.00

0.00

OOP

o.c.:.

7 ZK'.OO

'? 7:?3.g:>

9

''92-.JC’

0.00

0.00

c.co

0.00

3X12,03

•..ejuoo

2.3Î5.0C

2.7 11.03.

0 00

O.00

O.OG

O.LJ’

0.00

o.co

0.00

0.1

24. Cil

15.00

if.oo

100.0''

•:.oo

7,00

7.00

7.00:

20.00

10.00

1'J.OcJ

1

10.CC

2.577.C0

2.a lo.oo

2.310.001

?.aîO.Lj

2 324.00

2 jQO.OO

7 3 )0,0U*

2 KD.DO?

1 303 CO

1 703.0 J

1.700,00

1.7 30. "O

521,00

600.UD

600,00

COD. 00 j

îOO.OD

500.00

;r3c,ui,

9.00

10.00

10, Cn

'0,rv.

40.00

30.03.

J0.OD

eo.di

‘O.OC

G0.00

GO.CO

60.0C

40.00

30.00

60 Cl-J

RO.iJG

r.^o.oo

6.622,00

6.651.00

7.853.001

735.00

1.603,00

I.600.0C

1.600.0C*

735.00

1.500,00

I.300.0C

l.OO.Ci

101,00

200,00

?oo.oo

2CJ.0J?

634,00

izoc.oo.

1.400 00

1.‘DO.^i

yx.

x;

>•

r.: i

XI

A

CJHUMIH'A i M O fCATO R (LO R

! Dwdenfe o. wa! <te estic socie-sții si companiile naționa e ?• societățile cu capital jmc.'Oi iia? dn sf!

i.'Jio vcn’tun din •'■roprietate

jVenriuii di.i dobt izi (coJ 31.02.fl3)

j Ai.3- venituri om dobinzi

Jc'. VAMZÂR! Dîî 3UNUR! ol SERVICII kod 33.0 2+3J .9 2+35.02+36.02+3 7.02)

< Veni.uri uin pn>&i:»'i tte servicii -ji. ite auiiviud

Jc od53.02.03 >3 3.0X+ 0+35X2.12+33.02.24+33.02. W+i« 3.02.23+3X02. b0)

!V<Ri;jri din pr=M u« Ce •»• rvic t

| Con indura perinlilor s u svslir.îtoriJor legali per.ju miietinorca copiilor in crese

iCon'.rrtutia porte■'tiel-Ji lynfur.nr<* ale cmitinckx <îe ajutoi social

'laxe din ac: /..ati cadaJ.ple oi .igricțilturo

ICnrti.cuiia lunar o. - par.ilțilcr j^ntni întreitei ea cC-Oiilor în unitele de proiecție roc 312

iVr nrturi di.; rocii M< a nea cheuuiehln.-dc judecită, imputa tu m aes păgubiți

Alte venitu'i dm prestări de 3i.fv.cii si alrs ac;.-..tai.

I'Vn nituri dm laxa tidmimsira'ive, elibarari permise {cod34.02.02+34.02.t>0)

Tcx_* extrajudici xra d. i mbru

A'te va ii un du»      administrative, eliberări perr.,ise

Al snzi, penalrt.ifl 31 ron.iscări (cmJ 25.02-01 I? 35.02.03+35.02.50)

i v'cmtun din amenzi si alte .andiuni aplicau potrivit dispaziliilui legale

pE.nal.taii pem.-ir rte depuncrea sau depunere» CU ihtirr'erc a declarației d? micozlte S1 taxe

Incaran din va.'nnf.;:area bunurilțn confiscate, abandonate 5. nlțe sume Ct>rslata,e od»ta Cu tlcor/iccarea potrivi!! »gn

Al'.'ă amenzi, penjiuiti ti rontiscr-i

• Divon.e v<*niiv+l (COCÎJ6.02.0i+26.02.05*30.02.03+36.02.07+35.02.1î +36 i):.22+36.02.501

iVe,,itur um aplicarea prescriptivi cxtir.ctive

|VarsL'ninte din venilunL' sifi iu disporiibihlaiAt ir.stillJliilor publice

'Taxe t^ecialj

.Varsarr.mte din amorți? a rea mrloaector fixe

■ Venituri din ajutoare ev st&t recLpcrata

iVaniiurrdm recuperarea chettuie'ilor efectuate iii cursul proces ului de executare silită

l'.'e nituri riui res'Kuiiei sumelor giac-’te pentru reduc, ie a riscului ser-mic

|.Mte verrurii peninj imanlare.j secțrinn <te rJe-zvol'are

ÎAIte vemfc t

CwJ indicator

Bugd 2(12 ;j PREVEDERIANUALE

TUT7.L

2021

i

E -tina । 20??

11 1

■30 U2.Da.03

r!

l30.a2.5D

a. dc

o.uo

C.DO

G.OL

31.a?

0,52

U.('C

a.oo

c.c

';j 02.03

0.00

00. ‘4

5.5'13.00

F.2?? 8C

*251,00

*4»*

>3C2

1 5s<eo

1 C lJ 00

i.euo.uj

1.G0J.0C’

,33 C? 08

1 50 "..oa

' 200.00

■i

1.300X41

3 U2 K)

44. CD

47.03

47.00

4 7.00.

.33 02.12

4.00

6.au

C/J

f r

,33 02 24

1.00

2.00

2.C '

?.<•

33 (12 21

r'.na

0 aa

a .oo

33.02.28

?U’J

?o. oa

u.ao

20.00

, 33 02 50

r oo

0 00

0.00

u.O».

,34 02

3.00

15.00

15.00

15.G3

,34.02.02

4.00

7,L3

.■ CO

/.OG--

CW 50

1.LJ

3 00

B.ai'r

6,C 3.

.35 02

1 140.00

’.:>15.0G

1 J15.00

1 31CX5

135.02 01

1.120,00

1 300.031

1 SCO, 00

i .3u0.es

i35 C2 0?

i -

0X3

o.co

i

O.Ou

o.to-

35 C2.03 i

a.17

J.CO

O.OU

0.0'

33 02.50

a .no

:.5/o|

If/.O'j

15.3C

OS 02

2.81-1,00

* 292.(>

2 3? I.O'i

36 02 01

o.co

o.oc

O.Ca)

O.CO

•36.07 05

0.00

o.ooj

o.cr

t .00

• 36 02 05

2 61'.00

1 ,584,0Cl

2.017.00

2 99o,(’a,

.35 02 07

0.00

o.oal

o.aț-

XC3-

'■'S.O? 11

0,00

0.001

0.00

0.C5-

’6.02 1«i

■’.Gu

4-00

4.00I

<:.eo

I33.C2.22 .

o.co

o.uol

0 00

XO'L

36.00.47

a. no

C.OOl

o.oa

o.oc

36.02.50

308.00

300.001

300.00

300. or

■J

D E N U M I RE A INDICATORILOR

17r_<erur> vOI unl.ira. mitule dec'1 £UbvenLiile (cod

l 37.W.01 +17 0 2.03 +37,0 2 J'-i>37,02.05+37.02 5 3)

Donații si sponsorizări

j V^ri_min;e ci i i sec'iunea cîa funcția nan; pentru finanțare SC u,i unii do dezvolta re ,i bug+lulu» Iacei if.cd semnul mincs)

|v'..rs<, minte din stcțijnen de funcționari?

Sume p’imite din “endu de Solidaritate a! Uniunii Europene

'Alta trcnsfcniii voluntare

II. V£>'ITU:TI Dli4 CaPITA’. (cod 39.02)

[Venituri din valorifici: rCu onor sjunuri (c0d39.C'?-9 1+39,32X3+39.02.04+39.02.07+39.02.10)

।       Ve n ilu 11 di n va lor itica i <.a unor ty in u ri o Iu rnutitutiilo r public ?

Vemiu ricin vonzarea tocuinteior construite din fondurile statului

Venif.inVin pri.-atVSrv

Vemlundin va uzarea unor burguri apa ni n and don =niuiui priva: al slatului s-ju al u ritatihi 'ndmrnișVz.tiv-leritDrial d

Depozite rpecia'e pentru onstructri dz lotuin.c

•II. OPERAȚIUNI FINANCÎ^RE (cad 4O.U2)

IV. SJBVFNTil (cotfOO.HJ)

'SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)

Subvenții de 1 + bugetul de stil (ct>d42.fl 2.I11+42.02.05+42.02.09+42.02.10+42.02,12 la

Subvenții do a bugetul uc ctat cMre bugetele locale pentru finantorea investițiilor in

să natalef cod d?.02.1C.O1 >42 02. T6.02 +42 U2 IC.03)

; Subvenții de ia bugetul ze stat cătrz bugetele locate pentru finanțarea E-prr jtui ii

| medicale și echipamentelor do comunicații in urgență in sânătaia

) Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea ipruinței Cu emnn. cărbuni. icombust.Jili petrol i ri

Isubven’ i pentru ’aiijinirea construirii de locuința

; Finanțarea Pnzgremului IJnțional de Dezvoltare Locr.lă

Subvenț i de la bugmal de stat Către bugetele locale necesare susținerii derulării prair ițelor finanțata din foi idun extzme rcrambu'sabi e (FEE) pos’adera.u aferete perioadei do programele 2014-202Q

Subvenții de la alte administratii (cod43.O2.01+43.03X4+ 43.02.07+43.02.0B+43.92.20)

.Alt4 .subvenții primite de la administrația ten trala pentru finanțarea unor aciuita ti

Alte sume primite de la UE ( c?d 45.02.03*46.02.0 5)_____ _

IAlta sume primit? drn fonduri de la Un unea Europeană pentru pmgramntj operaționale

| finanțate d n cadrul iinancior2O14 2020

Sume primite de Io UE/alfi donatori in contul plăților Uechiate si pr^finanliri aferente

Icadrului financiar 2014'2020

rrondul Euiopean dc Dezvoltare Regionala Tcoo45.C2.01.0l+4o 02 01 02+^‘j 02.01 031')

|            ] Srme primi’c în contul plăților efectuate in anul cureni

Cod

Buget 2020

Estime ti

PREVEDERI ANUALE

in*' ]

202L

i indicator

Tor. -.i

2022

L7.D2

0.00

•J00

'•.OC

C.C2

37 02.01

u.OO

O.no

0.00

0,00

37 02 03

•5 530,66

L'.UU

0.00

O.C'1

.37.02.04

5 539 66

0.00

C DO

O.OL

;37 0? 05

0.00

o.itf

tl.CO:

V.00

37.02.50

0.00

o.cc

C.CO

0C3

:«G 16

>1 .”

A** V

J.C'IJ

C,C!J'

n,‘i0

■39, nț

■’.-.a

t.ao:

0,0

^■3 02.01

0,00

0.1. J

0.00

0,^5

39 02.03

0,00

0.00-

0,00.

O.Gc.,

39 02 04

0,00

o.no

ODt)

O.GJ

33.02 07

2/3

0/'3

o.on

o.cor

JÎ3.D2 10

C.tio

■ 00

t'.or.

: 00.16

0.00

o.uo

0,00

O.Li-

00 17

55.033,50

0.00

0.00

0.1”

D91B

55.9E3.50

0.00

0.00

D.Cm,

•17.02

53.029.72

D.fJG

c,4.ur

72 02.16

1

0.00

0.C2

a .oo

&.0L

42.03.16.01

0.00

A

u.GO

o.co

c.f'.'

1

'■;> 02 3-1

V.41

VA

0.00

0.C3

42.02.54

0.00

â

''■•otoo

0 00

OP'1:

42.02 65

27.240,88

IST/ Epd

0,00

o.oc —

'42.02 69

26.362,43

\

V" < H

__s *

t

I

■43.02

2.333,73

1(»« U.DC

J,uC

O.M;

O.OGj

43 02.20

2.333.73

c.oo

.1

vce

146,02

0.03

1

46C2.0<

0.09

1

i

48,02

155.919,97

o.no

J.CD1

J.lO

48 07 01

157.619,62

- - _

0.00

0.00

CC 7

*8 02 01.31

157.619.52

X

4»*

DENUMIREA INDICATORILOR

'Sume prim.tr in conîjl plăților elecluate in anii 5 r Ier ion Pr ef mante rc

Pun Cui Socrul European (FSE) țuod 46.02.02.D1+-H3.0Z.D2 D2*4e.D2 02 03)

Sume prim 1c în conul plăiilor cfecțuat-a în arul curent

Sume primite in centul o lăți lor efectuate In anii anteriori

! Prefinanp-rc

Președinte dețedință
(„or.l indicator !

Huq 12020 PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

Is...n*ri

i 'O.?7

2023

48O2C1.C2 1

0.00

X

X;

'48 02 01 03

0 00

1                  <

«d

•■18 02 02 I

2.200,35

0.00

0.012;

3.00

43.02 02 01 ,

i 992,14

9, DO

U.GÎb

n.Ul'j

4^ D2 02 02

0.00

0.00

0.0G

O.c ’

02.0? 03

218,21

0.001

0.00

O.X'

Direcția Algei Finanțe

Compartiment Bugc!

JUDEȚUL: BR/\SOV

CONSILIUL LOCAL aL MUNICIPIULUI FAGARAS


Anexa Nr.2 la HCL ne. <15/1 ®.02.2020


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA CHELTUIELI


PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE Ș1 PARAGRAFE PE ANUL 2020Ș] GSTlMÂRi PENTRU Af.’ll 2021-2023


-inii -i ---------------- •


DENUMIREA INDICATORILOR

Coo rnd'cato.'

Buget 2020 PREVEDERI ANUALE TOTAL

2071

cslim-rn

2072

'             i

2023

TOTAL CHELTUIELI

275.337,57

56. C 6 2,0.1

57.021.vCi

6U.OA0.QG)

Parten l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod

•51.02+54-02+55-02+56.02)

50.02

16.293,51

12.585,00

12.u85.00

i2.5G5,0U

lAuiori'ati puaiic» si acțiuni «Mtirne (coti 51.02.01)

51.02

15 VB.E1

10 975.00

10 975.L-J

1

17 97.5. CO-

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

■>0

7.777,31

9 600.00

' 600.00'

S.6C3.CC,

^TITLUL II BUNURI S| SERVICII

2J

• 280.00

1.375,00

1 373.00

1.3- b.C3-

jTITLUL vii alte transferuri

55 SF

0.00

0.00

O.GDl

o.ocl

îTITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

>SL

•’O.OO

0,00

0.00

0,00*

^Titlul Viii Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nertm bursa bile (rEM)

56 SD

0.00

I              0 00

0.00,

O.G9«

'Titlul VIU Proiecte cu finanțare vin Fonduri externe neramburscbile (FEN)

58

5298.85

‘              0,00

0.00

o, do;

‘TITLUL X ALTE CHELTUIELI

50

<95,00

0.00

0.00

o.oo;

TITLUL XII ACTIVE MEFENANCIÂRE

568.66

0.D0

o.oo

0.03

O.OCI

'TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII P3ECEOENTI SI RECUPERATE- |N «ANUL CUREMT(85.O1J

|65

-11.51

o.oo

0.0L,

Din loial capitol

1

Aulonbl: executive s-' legislative țucd 51 02 01 03)

•51.02 01

<5.128,51

10.975.0C

10 375.no

10 975.00'

Autorhați executive

u1.02.01.03

15 128,51

1A.975,00

10 975,00

10.L/5.00,

Alte Silvicii publice generale (cod 54.02.G5 Ij 54.02.07+54.02.10+54.02.30)

M«dț ** ’Hr

\            1 042.00

050.00

OjO.CO

910,001

TITLUL t’ CHELTUIELI DE PERSONAL

\*\ -- .

902,00

900.00

900.00

<'00.00

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII                           ____ Ț

) . i.                6C.00

50,00

50, C 3

50.03'

Din toiTl capitol

B 'i ~

W  X *

D.GJ

I

Fcnri de rezerva bugetare la dispoziția autoritatilor locale

-i.02^. *

.../Z             t'.-D

O.Ou

OrJG,

Fond pentru garantarea împrumuturilor exierne, eontraclatc/ga rentate de sfat

5A02. or 1 '

-                  0.00

O.CO

C.00

O.03j

Fond penbu garantarea împrumuturilor externetcontractate/garantate de

5<d£o?-__ -

o.co

0.03

0,00

OOO

Servicii publice comunitare Ce ev dent?» a persoanelor

54 02.1$^ *

739.00

950.00

950,00

950.00’

AJ-e servicii pubtier generale _

S’DCbC

303,00

O.CO

o'00

0 00’

‘TrdnrĂCjii privind dateda publici și impn.muturi

£1

120,00

660,00

360,00

660. <10^

[TITLUL iT BUNURI SHÎERVtCli

»

0.00

0,00

o.uol

o.co|

‘titlul ui DOBÂNZI

'■o

150,0C

650.00

CGo.oo!

.cooc'


1“  ----------------------------- -------------------

DENUMIREA INDICATORILOR

1_______

Cod indicator

Buget 2020 PREVEDERI ANUALE

TOTAL

2021

Estimnn

2022

i

1

2023

Transferuri cu caracter gen eroi între diferite nivele ale adrnînis: rației țcod .,6- 02.0 6+56. C 2.8 7 +56.0 2.09)

SC.H2

0.00 ■

b.OO

0.03

O. CC

I. FILUL V! TRANSFERURI INTRE UNtTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51 SF

DOC

C.00

o.cc

0.0'1

■Din loial capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru fi mania rea centrelor pentru

56.02.00

*1.00

0.00

0,00

1

u.o-;

Transferuri din bugetele locale penru instituțiile de asistenta soc ala pentru

56.02.07

0,00

0.00

v.ro

a.cv)t

Transferuri din bugetele locale catre bugetul fondului de asinurtri soc ale de

"jG 02 09

0.00

0.00

0.00

0.00

|?artJ3 a n-a APAR ARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

59.02

3.146,00

3.4C-2,d(

3.432.LO

3. -32 GfL

:(ua<l C 0.02+61.02)

/

ț A para re (cod SC .02.02)

G0.J2

0 oo

b.flfl

l),’jC

; Din to’.îl caoitol

s

/v*raie nagonala

BfJ 02.02

0,00

0,00

-J.C .

i

o.ou-

iCidine public i si sigur.1 nit nationMa (cod C1.02 03+G1.02.05< 61.02.501

C1.02

?.O 5.00 p                                                                             ’

3.432,60

3.4? 2,00

3.-32.CC1

iTITLUL II eWURISI SERVICII

20

T2C.ro r

53,00

59.00

eC.CC

TULUL VI TRANSFERURI IhTPE UNITAR ALE ADMINISTRAȚIEI PUBUCt

51 SF

2.853,00

3.373.0 3

3.37 3.00

J.373.00-

! TITLUL XII ACTIVE L'EFINANCIARE

71

70.00

0.00

0.06

u.or1.

join toL.I capitol

|     Ordine publca (cod 61.02,03 04)

61.02 63

2.926 00

3 373,00

3.373.09

3 373.00 j

Roii de locala

61.02 03 04

2.026 00

3.373,170

3.?73,G0

3.373.CJ

Preteutie civila și protecția contre incendiilor (protecție civilă jionmifitpră}

61 02 05

120.00

59,00

39.00

t'i.cr

Alte cheltuieli in oomemul oidmii pjbiice și siguranței naționale

61.02 50

O.CO

0.0c

0.00

D.C.Î

Pnrteo a |||-a CHELTUIELI SCCIAL-GULTURALE

Tc      .02+6 G. 02-16 7.02 +C8. 02)

I

G3.62

G5.Cc 3,51

30.328,

30.-.15,G0i

JlnvsL-irwnt (cud 65X2.03 la 65.02.05+SO.02X7+F5.02.11+65.02.50)

C 5.(12       - »

5.116,35

5.895,1)0

0. <J75,LIO

&.053.J0

(TITLU II BUNURI 5! SERViCH

3.745,40

5.1F5.00

5.265,00

5 .343.001

iTitlul VIII Proiecte CU finanțare din Fonduri uxterne neram bursa bile (FEN)

58 T   >

| *    326,19

BFyEw I -  224.00

0.00

6.00

1 Ti TLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57     '

410.00

410.00

■110.06;

IT1TLUL X ALTE CHELTUIELI

TITLULXII ACTIVE NEFIN AN Ci ARE

59  " -1

/            '   4 <0,00,

300 00

3 CC. 00

COO.OG:

71                   /-    380.77

o.co

0.00

0.00:

'TITLULXVII PLĂTI EFECTUATE IN ALfi PRECEDENT! SI RECUPERATE IN 'ANUL CURENTA.01)

35        *>

y /

----O.OOl *

O.CO

O.OQ

O.DG

Din toi -.1 ca pito?

jn vatjmăr.1 preșcolar si primar țcod 65. t>2.03.01 +65.02.03.02)

: 65.02.03

798.19’

1.000,00

1.000.0c

1

1.000,02;

Invata mart pror-col-'r

6S.02 03.01

798.1s'

600.00

500,00

600 .or;

1nv;ta.:u:n< primar

65 02.03.02

0.00

200. (J0

•'00.CO

200,02

O E N U M I R B A INDICATORILOR

invn,amârt secundar (cod (55 02.04 01 la 85.02.04.03)

învalemânt secundar inferior

învățământ secundar superior

lr.vutama. it profesiei .al

i r iv.it1 mint 'tosiliccal

îii’/pLimânt ncdefinibir pnn nivel {cod 65 02.07.04)

învățământ special

Se-vici i a uxil ia re per tru educa lic (cod 8S.02.11.03* G5.C2.11.30)

I             Infernale si cantine Pentru elevi

Alte ssrvicii auxiliare

Alte cheltuieli Tn domen'ul invafemăntuU

fc’andUlC (cea 65.02.{JS*56.02.08+66.02.53)

| TITLUL r CHELI Ulul.l DE PERSONAL

.TITLUL IJ BUM URI Si SERVICII

(titlul VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE ADMINlSTRAtiFl PUBLICE

ITITLULVI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Tiliul Vllf Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerembursafeile (FEN1

TITLUL XII ACTIVE NEFINA NC SARE

Din touJ capitul

Servicii medica e in unitati sanitare cu paturi [cod 66.02 06 01 +66 02 C6 0 v)

Spitale gencnle

Uniiati medico sociale

“e ivitii da sanatale publica

Alte cheltuieli in domeniul srnatatii (cod 63.02.50.50)

Alte instilirtii st adiuni sauilr.re

Cultura, rac re ere si religie (cod B7 02.t]3+67.(l2.05*<i7.02.0S*67.02.5{))

_ - ... ____________ _ _ ____ _ . . ---- ■“

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL ___

TITLUL 11 BUNURI SI SERVI Cil

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

■ Transle. ud curente

.Transferuri Je expirai

1Tit!tîl V)Jl Proiect, cu 1'inAntarn din Fonduri extarna nr>.rrmbursabife (FEN)

jp’jjtiikrarc*

Buget 2023                                   Estinvji i

Cm ircicator PREVEDERI AN1..Al E                  1

TCTAl

65.0?. 04

4 2J.F.17

4 895. CC

4 •775,0'1

3.05 7, Or..

05.0? 04.01

» 667,50

2 050.00

;? (j'.a.oo

2.c .j.roj

lj.02 C4.02

2.396,67

2.845,00

2 3':&>0Q

j.oO-a'v;

65 ??.(W 03

0.C3

u.C'ji

G.Oh

0.uj|

56.02 iM

3.1/0

O.COi

B/1)

□5.02.0/

0,1)1.1

o.co

0.C.3

:).r.1(.

66.02 .07 C4

0.30

0.00

0

0.00

u5.0? 11

O.GO

0.00

ri.oo

'J.001

□5.02.11.03

0,00

0.06

0.00

0,{)C

65.02 11.30

O.OC

0,00

J.OC

O.Cj|

65.O2.5C

52.00

0.00

O.OC

O.Vui

66.02

14.771.4U

3.046.00

3.0- 5,00

3.045,

10

1.1 SG. 00

1 401,00

irni.c-j

1 ''Ol.Cd,

2G

0.00

0,00

0.30

O.GCj

!Î1 SF

3'7,00

1.6-44.00

1.6 >4,CQ

1 .U4A,C?i

51 SD

0.00

o.co

CI]

0/.^

5o

10.465,75

0.00

oro

TI

2 538,65

0.03

o ro

o.eo-

66 02 CC

13 321/O

1.644,00

1.641,00

1.6 8.00

Ju 02 06.01

13.3? 1.40

1.64/.00

1.6-I4.0C

1.644'10'

«6.02.0b 03

0.00

0.30

ace-

'1,00*

6702.08./'

1.45 3.00

1.4Q1.00

i.-oi.ro

f 10».oo'

►66 02 50      1

\ \     0.00

0,00

O.i.'O

G.GDj

66 OZSO’SO'J

\ 5      0,00

0.00

g,"j

O.OC

6702 *

wvh

y/ - 23.052.58

8.331,03

8.421.1101

10        ...

. */    203.50

215.0C

'vl5.n'

215,cd

1 047.46

2.591.00

2.681,00

2 681 .Ort

51

5 060.00

4.647,OJ

4.6 17.00'

-l.f-i7.no

5101 SE

5 82O.CO

4.6'’7.00

4.647. C0|

<64 7,cc

5102 3D

40.CO

0.00

O.to

li.CG’

■>1 369 t?

0,00

U.i.J

o.oc'-

0 t N U f.11 R E A I H J I C A T O « 1 L O R

i_,_________________________ ____ _

.TITLUL X ALTE CHELTUIELI

iTlTLUL XI t ACTIVE NE Fi NAN CURE

'TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Din fota* capitol

Servicii ciilturwe - cod u7.O2 03.02 h U.7 02.03.08+57 02.03.1 2+57 07 03 30) Ai bl iote ii punlice comunale, o/asea^+ii, m unic: pa Ic

Muz*1

Institutn p-jul c- de spt. Jtacolc t>- concerte

Scoli poculare du ait.i 51 meserii

Cas: de culturi

,             Canurc c-iltural.-

Centre pentru conservarea si promovarea cu tuni tradiționale

Ccu solida rea si restaurarea monumentelor'storicc

Alte servicii culturale

Servicii reci«*-e si spodi.e [ced 57.02 05 01 la 67.02 O5.G3)

Sport

Tineret

Intretmera gr-.dini publice, o ircUn, zone verzi. baze sportiva si de agrement

Servicii fuSioioaee

Afie sei vicii in domeniile cu iurii. recreării si religiei

1

: Așigur.iri s< asisianft sociala

(ct>d68.O2 .04+68.02.05+ 58.02 C 5+ 58.0 2.10+53.02.11 +C0.02.12+

63.02.15 :63 02.50)

TITLUL I CHELTUIELI DS PERSONAL

TITLUL li BUNURI SI SERViCII

Titlul vj transferuri jntre unitatlale administrație: publice

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

 • ■ TITLUL X ALTE CHELTUIELI

I TITLUL XII ACTtVE HLTINANC1ARE

Ir*' > .-I -- :                                                       ‘

 • ■ r.n tutalrrprtu.!

A •i ir tenta sociala in cai de boli SI in va1 io i< iti (cod 68 02 05 02) Asistenta sociala in caz ds invaliditate

Aysienta scci.'i? pentru familie si copii

Buget 2020 • Uod indc’dor PREVEDERI ANUAL. F                  ,

tatai               2C21     ।      202?             2X’3

• t *1

!81

1 OOC.OO

•I38.D0

318.00

480.00

5,1,0

398,00

4JO.OO 0.00 30-> .00 1

4 60.001 11.1, 3îi5,tir,

C, C2.03

2-, 789,1?

i

2.77 2.DO

2 77”/X>

0 712 0(1,

G7 02.03.02

223.5C

235.001           2^5.00

2, >.001

•37.02 03.03

1.(30.00

(.-•Ol 00

1.4OO.G0!

■.-JjO.L-

'07.02.03.04

0.00

0 C3i              O.CO

U,- -

! (37.02.03.05

(1.<J

o.Ou

0.00

l’.'Xli

67 02 03.03

?p0.G3

74 7.00

747,C(1

71?.uc|

67.02.03.07

o.co;              o.otj

0.00

0.00-

!6?.O2 03.08

o.co

C.00

0.03

D,OC'

67.02.03. 12

21 6i>9,62

390,00

3?Q.0G

: 67 ,C2.03.30

0.00

0,00

0,00

o.cr

67 CÂ0t>

3.656.00

2.638,00

2 398,0''

C7 (IZ 05.01

✓ 970.00'        2.^D(j,00

? 500.00;

2.50.00;

67 02.05.02

0,C):            0.00

0,GC

o.oo

>7.02.05.03

6c6.0n

328.00

a?ioo

298,C?j

।-37.02.06

500,00

O.GO

0.00

'\.>J

i67.02.50

1.04 7,46

2 661.05

Z751.0G

2.751,00’

v : 'U

15.183,r/

12.M7,»

K,8b7,vd

ii.037.tRjl

1

*212/

I

t

<,

No .. ’ ■’/ ț

\ A O.l-17.17

0.427,00

n.427 00

g.^r.co;

iC '

A * l 350.00

gco.uo

OOC.'IO

C3100.

000

0,00

3.00

n.C3l

57   .     <

/ •r* 3.5.’6,en

2.JOO.C'3

2 500.00

2.5C9.00i

59     - - .

*'<  /^/  370.0C

tt.UO

ouev

61,001

7‘. -y

0.00

o.no

0,00

D.OG-

(.b.t'2.04

C,00

U.Oc

0,001

0.30

06 02 05

10.308, OC

7.025.(19

7.075.00'

7.0-5, l 0|

*8.02.05.02

10.303.00

7.026.00

AC'Ju.On|

7.02-.OC

6302.00

0,00

o.oo

0.30

'.<,PrA

3ENUIVJREA INDICATORILOR

Cod indiralor

Aj ui da re pentru lucuinte

•sa. 02.10

Cfeșf,

66 02.11

unități de asini sn^ă medico-sociale

e5 02. f2

Prrvemhifca cxcluder i sociale (cod 53.02.15.01+08.02. T 5 02)

65.02 15

Ajutor SOtrg!

'G3.02.15.01

C? ii ti ne de cjutor :ocial

02 15.02

A; ic cf.-'ltukli m Jot,>eniui asigurărilor si asistentei ‘.ocale

63.02 50

'Partea a IV-a SERICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUINȚE, MEDIU Sl

■(cod 70.02*74 (12)

'Locuirile, servicii si dezvoltare publica (cad 7Q.U 2,03+70.02.136 Li

TU. 02

17 0.02.07 *70.02.50)

IT1TI UL 11 BUNURI SI SERVICII

2J

jtlTLUL Vii ALTE TRANSFERURI

55 SU

1 Titlul VI ti Proiecte cu finanțare din Fonduri externe iwrcni bursa bile (FEN)

58

TITLUL XII ACTIVE NEFIhUNCIARE

îl

rDm letal c.'pitol

I.OCu (cod /0.02 03.01+70.02 03 30)

7Q 02 03

•i             Dezvoltate» lislemului de ocui.'le

70.0? 03.01

Alie cfie uicli in domeniul locu nte lor

70 02 03.30

Alimentare cu ’pa si amenajați hidrotehnice (cod 70 C2 05 01*70.02.05.02)

70 02 05

Atimentpne cu apa

70.D2 0J.01

Amenajări hidrotehnice

>0 C2 05.02

Iluminat public -si electr iiicari rurale

. 0 02 06

Alimentare cu gaze nalurale in loralital

/U.OZ.U7 Cr/'

Ane servirii in domeniile locuințelor, serviciilor j>i dezvoltării comunele

70 02,5Q; ' J

?ro1ecJa mediului ('.od 74.02.03+74.02.(15+74 02.06)

7

STITLUL II BUNURI SI SERVICII

2o A

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

trSSD 71 •

,TITLUL Xll ACTIVE NEFINANCIARF

i Cin total ca uitai;

Reducerea și contro ul poluării

71 e? 03

Salubritate si gestiunea deșeurilor (cod 7< 02.05.01+74.02.05 02)

74.02.05

Eițjn.-n


2C?0

ts jHYiî'


PREVEDERI ANUALE OCTAL


2C?1

202L

2023

0.60

i              O.OC

v.OO

O.CO

339.60

303.00

200,00

OCO.C.'-'

3.C3

C.OJ

0.03

o.oc

003.00

35j,j0

?5b.U3|

3 ',C.Or

60.00'          lA.O

.                 «2-.C3

< I.ou’

025.0"

3P'1 C3

;=X’:\i :>

-OO.<’?,

3 153, i?

4 :e .00

4<<>.:.t,C

4 CV.Or;

TG2S.0C

8 9»

9.7(??.9<j »

133.1:0,7a

4.5GJ.00

I.SGd.dU

3.0C3.GO

<500,00

4 5L0.03

'.500.0"?

0.00

O.CO

neo.

■ '.0«.

12B.73Z.26

0 00

0 00

o.oc

1.3$ ^.53

0.30

O.rO

Mic

3.4'’ 5,00

3.60

0,u<?

u.ur.

3.425.09

oco

0.00

C.l .P

0.30

O.CO

UCIG

C.'Ji ’

0.00

O/’O

O.L’C

C.Ol •

0.00

O.CO

0.09

e.(Ci

0.00

O.CJ

(J.00

o.cj:

*00.00

50CJ.U''

SCO <Z) .

0.00

0.00

o.co’

\ -r \l 2 8.942.89

4.000.00

-1.cr0.00

1.000.

1 < 9 231,71

4.125.00

^.410.9(1

5.002X0:

7~   3.000,001 _   _6 156,03

0.0c!            0.00

■j. 155.00

OOD

O.OC'I

*.ș »         6 231.71

0.00

O.OD

6.00

0.00

C.O3

n nc

O.00

0.00

0.UJ

0,u7

5.333,73

4 125 00

4.41 O.CO

5.:Xi2.0C'

DENUMIREA INDICATORILOR

SaluLnlalt,

C ol i atarea, tratjr<v ii distrugerea dese urile:

■ Canalizarea ..i trat ir ea apvlor reriouaie

iPsrtcu 1 V-3 ACȚIUNI ECCN0W1CE (cod 80.«)2*C1.02*8 S.02+64.02*07.0?) I

Acțiuni jjewrale cc o nor rute, Comerciale si le munca (cod 80.U2.01) j                                                                                                                                                                                                                                      '

lTI7LUi.ll BUNURI SI SERVICII_____ _

pTTLLfL j Dir total


Vi TRANSFERURI INTRE UNITATJ Al E ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ca oii ol

Al.iun i genexA ■ cco, uimi ce si comercial,! țcod 80 02.01 C6 + 80.C2.C1.09 *

C0C2.C1.1C <0 02.01 30)

• __

Pievcjiire si combatere inundatii si ghețuri

Siimuf-rc intrepr nderi mici sr mijlocii

programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru aclrum generale economice si comerciae

■Combustibil* si energie (cod 81.02.08*81.02-07*81.02.50)

TITLUL JV SU3VENTII

TITLUL XIU ACTIVE FINANCIARE

jDin loial canitol;

Eierj e termica

AH: cot buși 'Mi

Al te cheltuieli privind combustibili si energia

> "" .

jAgricuitiirj, sitviculiurj, piscicuLura si van.toart (cod B3.02.03)

jirTLUL ti BUNURI 31 SERVICII

(TITLUL XU ACTIVE NEFINANCIARE

O in toi al capitol.

Agricultura (cod 83.02.03.03*83.02.03.07*83.02 03.30)

Protesta plantelor și carantină fttosanitară

Camere upncolo

Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

Alle cheltuieli :n domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vana.oarii

Transporturi (cod 34.02.<,3+84.02.04*W.02.0o+84.Cl2.50)

iTITLUL II BUNURI SI SERVICII

(TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

।               '        Buget 2020

tstincri

20??

2023

Cod ridicata Phlvlderi anuale

T,,T„,                2021

i                     TOTAL

17'5.02 05 01                       3.000.00'        4.125.00

-4.4 to.ru

5.20->.0<;f

7-102.05.02                      2.to?,75.            0.00’

•'.CO

b/?,

74.02.06                         3.897,93|            0.D01

i

o.co

,                 J.0O)

79.02                           4f.5rt>1iw'        1.262.00

•1.7<f

!              -.5.815,1/):

r

(Bi).D2                                      LiJO,OCi.

0,01!             OL^’

2u                                    O.ODi            0.00

0. )0

!                 O.cc:

51                                MO. Ol)            0.00

♦                              i

i                                                              ;                                                                                                             1

0.00

ooc

i                                  f

1                                                                    ■

60 02.01                          '00,001            ".00

0.0:)

•>.07

1

20 02.01 06                         0,00            ' 00

P.CO

>00

£■102.01 09   |                      0.00             0.00:

O.ODi               0,0'

'f 0.02.01.10 l                        0.00!             0.00

J.OO

0 An»

180.02.01.30                        000.00.            0 00.

0.00

nX-

I81.0?                            1.050,00             0,00:

0,0 !)|                  (!,60!

■40             i                    1 550.00              0.00

0 03

O.OOj

l?2             1                        0,00              0.00

■                                                                                                                                                                                                                                                    1

0X31              O.0C’

81.02.06                        1.550,00            n.OD

0.00

O.OOj

81.02.0/                              O.CO             0.00'

o.c>

G.(J

It1 02 50                                0.1)0              O.UO]

Q.L'J

oxc

iiXOi                               <JW            o,cc|

C;,<?3

J r»

0.00            0.00

71                                    155j            0,00

Z - T---1

C.00

0.9C

O.tJ

• •

o,n

03.02.03                              0.01              0.00

C.C3

O.GC-l

>3 02.03 03'                         0.00;            0 00

0,00

a.CC

‘83.02.03.0?\                        0.00            0.00

c.-o

O.CJ

83 02.03 30 •>                      0.00            0.00

O.CJ

0,00

pââbO                       1.85j         o.ou

O.CJ

._    ....      ' i

J.OC

-                 ■ 1

i >4.92                           46.215,21 j        1*1

■Î.7CC 4 A

V.SUS.0C!

2D                                  2.000,0'1-          .293.00;

3.5'2 00

'5i                            MODO1          0.00

o,co

0 Of. ’

Bu?et 2020

F.Stm.^r.'

1

4

D E N U ti r n E A INDICATORILOR ।

• Cod .nrJicntnr

PRFVFllFRI ANUAL!’

TOT Al

1

2021

2027

2G23

iTitlul VI5Î Proiecte cir finanțare rtin Fonduri externe ne rambursat.le jTiTLUL XI! ACTIVE IME FINANCIARE

'FEN)

71

20 001,74

23.713,<»?

O.CJ

0.0(1.

i

(l.COi

|bin loial Capitol

l

Transport rut; d (i_pd 64 (12 03 01 la 84 02.03.(13}

'ds.02.03

<5.?t«.2t

i.sezGa-

f..’6ti.0jj

3.915.00]

Drumuri si •'oduii

.84,02.03.01

23 613.47

c.oo

0.00

O.OOl

franSport i i comun

,3'. 02 0? .(12

50.00

c.oo

0.00

0.00'

Străzi

<4 £12(13.03

22 0“.74

1 202.0(1'

1/G6.0')]

3Xl’>,u(l

<      Transport feroviar

• B4O2.0-

O.(Xj

O.OO-

■J.OO:

O.M|

Transport aerian (cod 84.02 0C.02)

.■S4.02.06

0.00

0.05

G.C3

Q.li'.)5

Aviația civila

'84.02.Ou D2

o. ou

O.C).

O.on

O.L3I

Alte cheltuieli în domeniul tr.msporturrlor

3-02.50

SOO.UU .. .

0.00

0.00

0.0:1;

Partea a-Vil-a REZERVE, EXCEDENT t DEFICIT

|9t>.02

-2.388.G2

0.00 i

u^i

U.ClîJ

REZERVE

137.0'’

-2 358.62

o.ou

J.uii

CiX-J*

EXCEDENT SB.tlZyfi + CC 02.9 r

,03.02

0.00

0.09

O.OOj

0.00»

Excedentul secțiunii de funcționare

,93.02 96

o.co

0.00’

O.OOj

o.oc-

Excedentul facțiunii de dezvoltare

i98 02 97

0.00

0.00

O.GOi

OX'-1

, DEF1CIT 1 ’     9 9. U2.96 + 99.02.9 7

99 0?

-2 323.62

0.0(1

nxoi

oxo?

Deficitul secțiunii de funcțipnei/e

J0 .O2 96

0.001

0X0

0.00'

0.OC*

Deficitu secțiuni de dezvoltare

__________99.02.07

•2.36B.62

0,00

O.CT

0,00 (

Compartiment E iget
■>

CONSILIUL LOCAL AL MUNICll’fL'LUl FĂGAUA.S

Aneva 3 fe KCL. Nr.43P9.O2.2O2O

ANFIXA Li)- Lkla obiectivelor de investi tu pe rinul 2020 cu hnanțar-? din bugetul bical a! municipiu lui Flg.lra,-

- uit; ki -

Nr cri

Denumire »l-ieștivede investiții

Valoare;' intah acru al iz Hă

Chdtuxli cfcctu ae pan) la 31 rlcctinbrie 2D)«

Che.lViieii aprobate in bugetul "319

!

Ccpucih'ți

Teruiep PȘf

(J

1

2

*

4

•D

Totul, din cart;

35.151,01

0,00

35.091,6-:

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,0 G

0,00

E-

Lucrări noi

o,oo

0,00

i;,oo

c

hivestiin definite conform ai L 4o,ir!ih. 2 Jir. a-e din Legea 273/200$ <»>

OG 20/2OiM aprobata prin Legea J2/1 995

35.151,01

0,00

35,091,64

lit. Oy Achiziții imobil

?60.b()

0.00

260.00

lit b) Dotări indeptndcute

522.54

f),ot>

522.5-!

Iii. c) Clteiluie ’i pentru elaborarea saididor du fezabilitate. proiectelor si altor studii afet eme obiectivelor ds investiții

424.51)

0.00

431,50

lit. d) Cheltuieli de expertiza. proiectare si d er.ccutu privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sat: înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentate si caltimittsti natural:

ij.00

0.00

0,00

lit. e) Reparafii ..apitalc, literari de foraj, cartarea terenalui, foiogrcmtelrie. eoi:suitunlu. o^istewa tehnica d alt,, cheltuieli asimilate investițiilor potrivii legii__________

33.933O7

0.00 _____

3J.S/4.G)

i "r [ cri

i

i

Denumire cwiccti'i: de investiții

Valcnre^ tocJâ

4Clua|i/,‘tT

1

।    Cîi ci i u ie |i

•■.fccîuate par

la .11

decern bric

20 lo

Cheltuieli aprubalc ">

1 bugetul 2010

i

i'iin.n nf-'

tsZ

2

1

J

4

5

6        ,

Capitolul 5102 - Autoritari publice si acJuni externe

oi 2,0»

0,011

622,04

1

p,_.

Lucrări in continuare

0,09

r.,00

a,oo

. 1

iL'.

Lucrări noi

(1,01)

0,00

0,00

]

i ic.

Investiții definite ccnTorm ari. 15, uiin. 2 Iii. a-c din L- <;«3 27J/2f-Co si OG 20/200-4 aprobau prii) Le ițea 82/1995

>ii2,o-r

!*.no

62?. (U

|

lit. a) Achiziții imobil,..

2rJftW

O.O0

‘Ji'.l.iio^

Iii b) Dolari indii,. ind.nt.:

O.OU

202.5 >

lit. c) Ch.lt Meii pentru elaborarea studiilor d~z fezabilitate, proiect, lor si altor studii aferente obiectivelor . investiții

0.00

Q.o,}

d.ua

[.....

Iii. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de secul ic privi» 'consolidările si intervențiile pentru prevenirea st.<i inlaftirurea efectelor prndw de uelii» , accidental.’ si culamtlati naturale

0.00

0.00

UOVi

ht. e) Reoaraf ii capitale. lucrări deforaj, cartarea terenului. jbfogra-,v.ttrt<>.. consultanta, atitsterfa tehnica si alte cheltuieli asimilate in. eslît iilor potrivit !aSii

ty).SQ

0.00

159.50

Capitolul 6102 - Ordine publici și siguranța naționalii

70,00

0,00

70,00

A,

Lucrări in continuu.e

0,00

0,00

0,00

D.

Lucrări noi

0,00

0.0$

(‘,00

C.

imfetilii deimite rtnlfcrm nrt. 46, alin. 2 lit. 3-c din Legra 273/29f6 si OG 2Q/20IM aproba (n prin Lc:>*r 82/1995

70,00

o.ro

70.00

lit. a) Achiziții imobili

0.00

0.00

0.00

Ut. b) Dotări independente

70.00

O.GO

‘>0.00

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea .-.tudiilor de. fezabilitptn. proiecte'or ,u ahor studii aferente obiectivelor de investita

c.oo

0.00

o.OG

1

_J

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si ue execuție pri- ind consolidările si intervenții! pentru prevenirea sati inlaturarea cfec’elt produse d acțiuni accidentale i t caluniitaii naturale        1 , , il )r

0.00

0.00

0.00

j

—I

N'r

.Ti

Denumire vjt’Scir ed: investi’ir

Valoare > tyr: actual iz.’.::.

‘l“ ‘ “

Cil e 'iu ie li cfd.ui.ie i' wi.

Iu 1 decembrie '.0I&

ClieUuvIi ..(jiobrik ii: birgeivl 2010

C. pa cil’ți

r.'unrn Pir

|

0

l

! ->

t

4

5

c

1

\lit. e) Rc‘. răpi capitule, lucruri <J. fur'’, wriari'ui, r. nt.hii. Jbtagramctrie cousvliit :tu, tiSiftenl't tehn;cr, si a’te cheltuieli asimilate icvextitiilar pai.-ivit legii

U.<)0

D.l.ii-

Cripitohi. Î502 “ Invatamuui

y.^,77

0,0J

31,0,77

___

A.

Lucrai i in continuare

0,iîU

E.

Lucrări «oi

0,0U

o,?o

0,il0

n

c.

Investiții definite conform Ort. -lf-, a'in. 2 Itt. i-e Jiu Lci’t'n 273/z0u6 .si OG 20/200-1 aproba pria Lc^ea 82/1995

3S0.77

0.W

JSO,77

ht. a) Achiziții imobile

0.00

(i.OO

ht. b) Dotări independente

0.00

0.9

0.00

j

ht. c) Cb if,l„h p^ rtru elaborarea studiilor ih JezabiHtat-., proiectelor si altar studii aferente ohicclivelt»' <L inv<.stiiii

i\ir\

0.00

O.Of'

...

lit. <!) Ch< Itui ’li de i.t’ierli-a, proiectare si de Cu cu'ie privitul consolidările si interven’iilc pertru prevenirea sau inlatn. cu efectelor produs ' de actiu.il accidentale si calam Hali»aiurait

0.00

0.00

ti.Ou

Ui. Rcpciriipi :npitaie, lucrări de f » ti-, cartar ’u !.■ oncii i ,fo:,>^ra>uetric. consrthanta. tsislentu a h>i ico s i aiit. < heltuieH as im îl afe ui vestitiHor potrivit lepti

S-.iO.77

o.ua

Sifl.77

Capitolul 6u€2 - Sănătate

2.53(1,65

0,00

2.538 65

A.

Lucrări in cent in'.urc

fl,OC

0,02

0,00

c.

Lucrări noi

0,00

OJ.fl

0.00

Ic

Investiții df-fini te conform j»rt. 46, din. 2 Iii. ne din L^gen 273/2GOL

GC 20/20(11 aprooata prin Lc^a d2/1995____

2.53 M,65

0fti0

2.53 S.u5

1

____________________________________1

Nici!

Denumire obiective de investiții

1

Valoarea rol dâ actualiza tâ

1

Chelru:el> jfcctuJe pina la .5! decembrie

2018

1

Cî^lNieli aprobau- in bu£ tui?.oi‘)

i

Capicit:iii

" 1

; J erm<.n l’[h

Io

1

2

3

V

Ut. <:) Achiziții imobile

o.oc

o.oc

O.-M

1

Ui. hi Doi'xrt independent,

lt.00

0.00

t".)0

!ii. cj Cheltuieli peutru elabora: ea xt te li Hor d fczahilh<\i<. proi :cidnr si altor studii aferente obiectivelor de investi'ii

1               !.■(}. 00

O.O<!

130,00

Iii d) Chel futili de expriita. pioL.c'nr,. si d2 execuție ; rivind Ccnsaii'! irilt

11 intervențiile pentru prevenit sau inlatururca .jcctelur produs: -ic acțiuni accidentale sicolcmitati naturale

ii. fit)

u.'ia

1

1

Ut. e) Reparații capitale, lucruri de fr-raj, cartarea te> intuiri, fofinrairurit:. consultantei, asistenta tehnica -i alte cheltuieli asimilat. it:r. st iții lor potrivii i -gri

1.-l<Vi.6.,

0,1'ti

Z tf)8,6S

CopiloJul 6702 -CwIfLra, retr-otre $i religie

o,co

1X3,00

merari in conlfittiare

0J0

0,00

o,co

B.

Literari n«i

0,00

O.M

O-OG

.                        1

C.

Livesliiit deliu'te rOafOrm a.l.46, lin. 2 Iii. ti-t din Lcgta 273/2006 si GG 20/2004 aprobata prin      t>2/1995

!>•:?,00

n.cu

1

Ut. a) Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

Ut. h) Dolc.ri independente

0.0 J

0.00

0.00

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor u-c fuzabilita.'e. proiectelor si uitat studii aferenti obiectivelor <k investitii

0.00

O.o-l

Ut. d) ('heltuieli de expertiza. proiector si d-2 execuți ■ privind consolidările si intervențiile pentru prexenirca sau înlăturarea efectelor produse acțiuni accidentale si calamitati naturale

(\(>n

O.t/U

1

[

lit. cj l<t.pa: stil capitole, tucwi de foraj, codarea !er<.:iith>i ,/ott^ratrctric. consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate i;tv- stitiilcr pvrivit

138.00

0.00

!di;,oo

.. . . -r                    M.\

___

<•<» »

bl." crt

Denunrrj cN-xlhc de investii ii

Valoare: to’alâ actuali?.' ta

Cheltuieli efectuați* p .iui la ,51 duc.mbfic 20K-

Cnclnii.Ji aprob:।(^ in bugetul 2019

Cap cil i[i

1 T^nun PIF

1

0

1

2

>

1

5

6

Capitolul 7002- Locuințe, servicii si dir.olfarc publica

1.347,00

6,00

'.347,Cd

A.

13.

I .ti cm r i in con tin u a re

0,0 U

o?o

0,6 0

...................

I

Lucrări noi

0,00

0,01}

0,0-J

C.

Im estitii definite eonfcmit jji, 46, alin. 2 Iii. a-e din Lege. 273/10 6 si (.►G 29/2 Q?M aprobata prin Ljgeu S2/199S

i 347,00

o.tltl

I 347,0b

Ut. a) Achiziții inirthilc

o.on

0.60

0.00

1

lit. h) Dotări independente

’OO.OO

il.OC

JfW.OO

Ut. c) C7î< flukli pentru elabat axluiitltor dc fezabilitate, )>rei.;t 'Iar si cdtor ,v. it'.iii aferent.’ obiectivelor de investiții

o.t;:>

W '.50

Ut. di Cheltuieli de. expertiza. proirctu e xi de es. cutie privind consolidările .vi intervențiile pentru prevenirea sau înlatnrarca ef.de lor produse d. acțiuni accidentiL si calamitali naturale

0.00

O.Of;

0,l!0

Iu. e) Reparații capitale. lucrai i de furaj, cartarea i< renul ui, foiogrwih ’rie. t.:>nsu!’.anta, asistenta tehnica si alte chel firii asii, rid-• investițiilor potrivit legii

Xt2..dJ

b'.LO

H42.5d

Capitolul 7402- Protecția medimui

6.231,70

0,00

6.231,71

Lucrări in continuare

0,00

l\30

0,00

c.

Lucruri noi

0.00

0,00

0,09

i

c.

Investiții uciinite conform ari. 46, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2PO<j si OG 2u/2004 aprobata prin L.'ger. 8271995

6.231,70

0,00

6.2JJ,7J

Ut. a) .Achiziții unohUe

Q.UO

0,00

0.00

lit. b) Dotări independente

o.co

u.w

0.00

o/w o.oo\

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiect dor si a-fer studii aferente obiectivelor dt investitii

0.00

lu. d) Chdtrticli de expertiza, proiecta; c si de execuție privind consolidările jri intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produsedle^tcthinf m cidcn^le xi calamitatt naturale                          *4* . *

0.00

\ ' _______

0.00

1

o.eo

lit. e> Reparaf ii capitale, hierari de fo^aj, cartarea terenul ai l fatbgrClfrrShxie,^ .1 consultanta, asistenta tehnica si alte thclcutdlt asimilați. tnveșt{iiild>^gtÎ9> Unt 1 !cpi<_________________ ___~~^lîdD

I > 6.231.70 __.. —

0f0

0.231,7/

Ni

crt

I                                           ’

Denumi; c obiective de j:r cwî«i>

V ’lo :fC l toi -L actmJiz.uii

c.'hitji pieli dirclu 'te p:mj Ja ul decembrie

2018

Li. el u .'Kt li ap rol ne ii> i bugetul 2019

1

Cuf;acu \,i

l

Icnisen l |f-

0

1

2

J

d

1                <

O

1

Cupiulul 3302 - Agriculturi si silvicultura

O.Od

O,'!''

0,00

t 1

A.

Lucrări in continue, re

O.vO

L          0,00

■J,JO

E.

Lucrări tx.i

o,no

«09

C.

investitii definite conform art. «Iu, ulin. 2 lit, a-e din Legeu ?73/2ih'6 si Oiî 2IVMM 2 proba Li prin Legea $2/!9°5

0,00

a,n<>

lit. a)          imobile

0.00

(l.i)O

3.00

lil. b) Dotau independente

O.OtJ

0.00

0.00

‘it. c) Ci •hui.ii peni "ii elaborarea studiilor de fezabilitate. prin, telrr si ailor stadii c/brente obiectivelor tiz investiții

fi.ltl)

Ofu

tl.OO

i 1

iii. d) C! hui. li de expertiza. proiectare si de execut ic privind ea ■'■olid- rilr si ifih.Wbrttiik-pi.niru preVCi.ir -a Sau mblturcrea ejLcie’. r p> oduxe dc aClirtnl accidLfti'ii.' s? calc mit citi naturale

0.00

f\t;c

0.1'3

lit e) R. narații capitale, lucrări de foraj, cartai ea fcr< nulul. foia^-untetrie. consultanta. asistenta tehnica si alte chelim'. -1! asimilate ini estit iilor potrivit le^ii

0.00

b.Ou

1

Capitolul 8402 - Transpori uri

23J72»J5

G,0 J

23./13,4 7

A.

Literari it: continuare

o,co

OaCO

0,30

u

Lucruri noi

0,0'1

0,110

0,00

1

c.

investirii definiți conform ari. 45, :i!in. 2 lil. ii-e din Lsge 2U72M5 si CG 20/2004 aprobata prin Legea 82/199$

23.772,85

t’.QU

23.710.11

■ 1

1

lit. a} Achiziții imobile

0.00

0.00

0.00

lit u) Dolari independente

50.00

0,00

1)0.00

w» J

lil. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proi ctelor si . obor \tuaii aferente obiectivelor dz investitii

0.00

0.00

h'l. d/ Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție/ "r.ind cfumlidarile

<u intervențiile pentru prevenit ea sau inia furarea ejectefo/t prp.dt.Sc de acțiuni accidentalii si ealamitafi naturale                  .< --

0.00

0.00

0.00

lit Re/ irafii capitale, lucruri de furaj. caHattea/lerertUiU^fgt^ytiti^tlrii}, COristiIt -nla. asistenta tehnica si alte cheliUieii                         bdîrivit

*.?•__< 1*

7.3.7*2.35

o.oti;

23.663.47

1Președinte "?e sedn^ă

__ ^2^2__1_________1______1

■ • - - - --* * ~ luirectia      Lînnofe^-^    Con partinic ti Buect
CONSILIUL LOCAL ĂL MUNÎCII’lULVl FAGAftAS

Anexa 3.1 h 11CL nr. 45/19.02.2020

ANEXA 1b) - Lij>la poziției C • " Aitecj-clmicfi »fe investiții” rkCalcau': p,» categorii ck- bunuri finanțate din LiiTf'tiu’ Ene il, definite toni’om nrt. 46 alin 2 iii. a-e din legea 273/2006

ujf -21

Nr crt

Nr min.iiizLrț’?. achif,iții lor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții

U/M

Cantita tea

V.n Ionic D

e-kitj.

nr. *;i d^L; doc

faciuate

suna

0

i

4

3

5

Total General »<in care:

35.091,6,

Uf. a) Achiziții h,i<A ite

25 M 5

Ut. b) Dotări independente

572,54

l 1

1

!ii. c) Cheltrâeli pei tfrn ■_■ lubarc.rca studiih>r de fesabilitail, pro iectelc ■' si <tlror st udii aferente obiectivzlor cL investiții

434,50

Ut. d) Cheltuieli de exp-, rt’~v, proiecicre si de executiv privind consolida, ile si intervențiile-pentru prev. nireusuu inlatururca <Jestelar produse de acțiuni accidentate si calaniitali . laairale

0,00

i

1

Ut. c) Reparufit capitale, lucrări de foraj, turturea terenului, fotogi antetrte. consultanta, asistenta tehnica :-i uite du Ituicli asin.ilatc i/nestifiilor potrivii tegil

3;.X7G/5

i

1

----------—________________

.       J

Nr ort

।             Nominulizan-n achizițiilor de bunuri si a -Itor cheltuieli de investiții

U/M

C: n>it.j tea

Vîiloarca

PI ai eledn.ue

nr. si d <fn <_ac

suim

[Capitolul 5102 - Autorttjiti publice si nciicni externe

I

623,19

•               —i

i

Ut. a) Achiziții imobil,'

25.V / j

l

Achiziții de imobile

151.27

iii. b) Dotări indcpemi-ntc

2P7. j .'

1

Sistem suprrveghere vid-'o i

(

buc

Iz'VO

2

Seif

l

b"c

10.U0

5

Sis’en informatic fi n.mei ur-contabil-Expert Bugetar

1

buc

x3.st;

4

Modul administrare locuri de parcare dc pe domeniu! public

1

buc

23.bt>

5

Aplicația Indsoît-Siiniax-plata electronica

1

buc

14.23

1

6

Aplicat;:; Jndsot't-Expert patrimoniu Simtă?: către AMAF

1

buc

10,71

1

Ut. c) CitJiateli ptmtrti elaborarea studiilor de fezabilitate., proiectelor si altor studii aferente obiectivelor dc investiții

0.00

1 1

1

1

Ut. d) Cheltuieli 1 exp. rtizn, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inia furarea <.f.tctel'>r prelate de activ, ii accid .itak si calamituti natura!.'

'J.6'0

Ut. e) Heporații capitale, lucrări dc foraj, cartarea terffttului. foto^rcanetrw., consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivii tcții

I

Aplicație software pentru rezervare data on’ine

!

buc

17.GU

2

Documentul] tehnice FOR 8.3A(Cantina)

i

buc

127,50

•? J

Proiect Tehnic Incubator afaceri

I

buc

15,00

Capitolul 6102 - Ordine publica si siguranța nationaE

711,0 â

Iii. a) Ac,ii zi fii imobile

-x *

0.0 L>

Uf. b) Dotări independente                                                   f*/ r-___

70,00

1

Autoturism                                                               ’ ZÂ J

buc

70.00

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiec'îfar si <dror'șt;i!j££ift aferente obiectivelor dc investitii

hun

0,00

Ut. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si inte.-\vnUile^ pentru prevenirea sau înlăturarea <.fecte!or produse K acțiuni accidcntnle si cala,iiitati ’ nati.rqL.        _____________________

✓ V

buc

0,00

1

lu. c) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului .fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnica sjriltc cheltuieli asimilate investițiilorpch /vil legii

buc

_______0,00

Ni-

Cî'(


<mtij>lâjizarea acliizilijlur d:' buni’ri si <9 Jtlur cJiehoieli tir investii ii


i.VM

Cânii ta tea

Vatuucea

‘1. li e

nr. si ck'ia loc

j? j1‘.t Kl» --- ---------

sut.1.1

Nr

•_n

Nominali l ire.. ac hi zi iii lor de bunuri si a altor cheltuieli de investiții ।

U/M

Cantita

Valoare.

f.j'.i eicchiAtz

t-aa

nr. ti dat.: doc

$11111 :

Capitolul 6502 - învakmuinl

li/. r>) Achiziții imobile

tiW

Iii. b) Dotări independente

(1,1/0 \

i

\i<i. c) Cheltuieli pentru clubu. ttr-.'u studiilor def debilitate, prtd-.-ctetor sichor studii diferente obiectivelor de in.'estitli

0,0('

li!, d) Cheltui di de expertiza. proiectare si de exeentiz privind canstrlid .rik, si intervențiile pdhti uprevenir, 'i sat bifati'r- ren efectelor pru< mie de ceti uni accidental.. ,d Cctlainitati naturale

Ut c) Reparații capitale, herari de f”O], cat tarea icre>:uhu. f/togrumetrie. consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli as m i laic investit Uter potrivit ligii

jRU.7?

1

Reabilitare tribune Ssl'j de Sport CN "Radu Ne; tu" Fâj’ăn.ș

r

buc

■80,77

I

Capitolul 6602 - Sănătate

2.538,65

IU. a) Achiziții imobile

f).bd

lil b) Dotări independent '

0.00

______J

lil. c) Cheltuieli pentru ck borarea studiilor de fe abilitate, proiect tor i altor studii aferente ohteciivelt.»- de i^vc^titii

ldc.00

1 ।

1

DALI Extindere secție DjJtzî

!

buc

130.CC

Ut. d) Cheltuieli dc expertiza, proiecta,c sidc execuție privindeonso'bto ile si ititerv,.ntiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor prodige de aciuai accident,.'. .■>: zalaniittili naturale

D,0P

I 1

iit. c) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului. fotograme! rie. consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit le«ii

2.40S, 6.S

Lucrări cJe amenajare Secție Pediatrie la Spitalul Mngicipal ' Tulbure'

1

buc

_       2.408,65

1 ■■

M:

cri

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si :i altor cheltuieli de investiți

1.J/M

!-------

|Cr.niiiu

tei

l

Valoarea

'‘leii V

fee tu: te

nr. d.iia duc

sumj

Cnnitolirl G702 - Cultura, reCrcere si reiide

iii!:,OU

Ut. a) Achiziții i nabile

(}.(>()

i

iii. b) Dotări inacp

0.V!

lit. :j Cheltuieli p 'ritm elaborarea studiilor de icctbilitriie, proiectelor si ahar studii cQrente obiectivelor dc itr. estifii

t).O

!

Ut. d) Cheltuieli de expertiza, prtdictnrc si de execuție privind c molid, irilc si intorv<-it>ik' pxidru prevenirea sau iniaterar.'/t ef.ctt.lor prouuo: dc acțiuni accidentale si calahiitati naturale

d.f'f)

lit. e) Reparații capitale, lucrări dc foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta.

<■ sis tenta tehnicii si alte chef laic li asiiriilah. investit ii tm pat. ivit legii

18 • DO

]

1 .ucrari modernizare cenlt du termica in Cetatea Fng.-ras

1

buc

S2.D0

2

Lucrări dc desființare pentru platforma betonată -C2 t?i bazin de înot -C3

1    ' buc

100.00

Copilului 7002 - Loch în te, servicii si dezvoltare publici

L3J7.tM’

lit. a) Achiziții ii.iob’le

Hi b) Dotati independente

200.00

1

l

rttL.c-inbkiri de ion ca în cartierele din Municipiu) Fa^aras

j

buc

110,00

-------------;

2

Cișmele pe rețeaua de apa potabila a Municipiul Fagar&s

i:

buc

30,00

' —----

A c ‘ou; i 1 itam 1.o i a t .odg-y

i

buc

60,00

1

Ut. ci Cheltuieli penii f -labotorca studiilcr dcfc'abilitatc, proiecu lor si altor stadii ufer^ i:te obiectivelor d^ investiții

......

Wo50

î

St11tli i te h rt ice Ci »ema Transi 1 vani;>                                x

(

buc

tu, 70

2

Documentații t eh ni ce-eil cenți zare energetica clădiri rezid2ntin|e;axa-3,-i^

t

buc

1S7.S0

1

Consul ian ta cerere de finanțare cficentizare energetica cladifi. rezuiejjtiajc a»:a T. 1

i

buc

lOC.CO

- !

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție prtvjnd cojj&ișfâr'ile 'sFinterveiitîile pentru preven 'rea s,'iu înlăturarea fectelovproduse de acțiuni            si calamita*!

naturale

• . ' )---------------------------

0.00

_______

________ii'lr cri

Nominalizarea achizițiilor de. bunuri si aaitor cheltuieli de investiții

U/M

| Gentila

Valoarea

PLli •:

Le U; al..:

ica

nr. Si dala doc

111 1.'-

/•'. c) ."epuru{ii copilul-.. h orariacforai, u.j i ir-:a terenului .fote rt r.n/ric, coitsultatflc. asisu nta tehnici; xi uite cheltuieli asimilat. investii iilor potrivit Li. i

J12.5O

1

2

Studii nipc,grafice

- ..

. 1

bna

(32,00

Servicii de cadastru

J

buc

132, HO

3

Lucrări b ninsămente gaz

but:

i 0,(50

<1

Lucr.tri aferente proiectului privind "Pugct^iej p.'.rticipaiivfi”

1

buc

552..G0

5

Suport tehnic Plai forma nnline privind "Bugetarei participativa

î

bre

16,50

Capitolul 7492 - Protecția Mediului

6.231,7î

lit. a) .tchizitii imobile

t >,6'6

_ _J

iii. h) Loturi independente

(i,C0

____

ii’, c) Cheltuieli pentru c.l/jboraren studiiloidc fc7ob:Jitate, proiectelor si altor sttidii uâ-cente obiectivelor de investiții

0,00

Ut d) Chel.'uicli de expertirr, proiecta, e si ;! execuție priviti ’ COnscliuarilc si intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de aClrwi aCCidcmalc- si calamitati naturale

0.00

Ut. ■;) Reparații capitule, lucruri de foraj, cartarea terenului .fotograitetric, consultantei, asistenta tehnica si alte cheltuieli nsindlatc investițiilor potrivit t< gii

u.231.71

1

2

PrvicCl.ire și execuție "fixtiriderc canal izure in Municipiul Fnnâraș, jud. Brașov"

buc

1

Închidere rum pa deșeuri in Municipiul. Pâ^araț

2.3J3J2

Nr cr*

NominJi?area achizițiilor de bunuri si a altor cheltuieli ck ieivrslitii

I U/M

Canliia tea

Valoarea

Pi .tir 1-nr. si data doc

lecții; te

siM.ia         !

literari cxiiixlere car iJiz.’rc Str. Forjei

270.52

1

Capitole! #302 - Agricultura si silvicultura

! ■"

th a) ,,'dt'zitii imobil

f-.Oo

Iii. b) Dolari indepi i:dcnle

of:>

Ut c.) Cheltuieli pe.itru elaborarea studiilor d.' fznbiiiiat ■, proLctcIiir si altor studii aferente obiectivelor d. investiții

Ut. d) Cheltuieli de ,'xpeni-a. pmiceiare si t e ^xec utie privii :d consolidările si inii rveni iile pentru^revenirea xrt>< odaturarea eji.cu.lor produse <!t: acțiuni 'tecid. mata si culamita'i i tulit ral u

i

ti', e) Reparajii capitale, lacra) i de foraj, cartarea fer nulul. foto^ra m'frie. cOilSultmita. csisit-itc: tehnica si alte cheltuieli asimilat invcstitiilo. potrivit legii

l.K.5

•!

Dirijcntie de șantier împădurire terenuri agricole in municipiul Eă.țaraș

buc

1,85

1

Ca puolul $402 - Transporturi

23.7 IJ, 47

ut. aj Achiziții imobile

0.00

1

Ut. h) Dotări independent-

MOH

1

Mutobuz urban

buc

.5b.O(i

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor d. fiabilitate, proiec.elor si oitor studii aferente obiectivelor de investiții

1

t’t. {f) Cheltuieli de erpcrt'zn. proiectare si de execuție privind CunsolidnrfL si intet veniiile f.cnir.- prevenirea sai' inlaiurrtrca efectelor produse de acțiuni cccidentalt. si utda:ii.ati naturala

0.00

1

Ui c) Repat ații capitale, lucrări de. foraj, ev torc a terenului. fjtoya<n;‘trf consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asimilate investitnlorpafrisfii legii

d 3.662.17

i

j__

2 1

Asfaltare si modernizare drumuri de interes local4n-Mujicipiui'Fag: ras - PNOt

23.613.47

i

1 uiectarcsens giratoriu Str.''Ghioceilor'’Făg?m$-/             \ •:___________

50.00

______ 1

_____1

Compartiment Bupct
JUDEȚUL: BRAȘOV

CGrtSILJUL LOCAL AL Î/)UL‘|C|PIULUJ FAGARAS

Anexa Nr.d b HCL j-4r.45f 19.02.2029


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLiCS Șl ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGP,\L

SAU fV.Rl.AL DIN VENITURI F’ROi’Rfi. PE ANLa 2020 Ș! ESTlixIÂRJ PENTRU Ah!i| 2021-2023 • VENITU.sl

|I)JJ li?i

D ii N U M1R E A 1 N D1 C A . O R £ L 0 R

Ct>d indicator

Buget 2020 PREVEDERI AiJUAl E

TOTAL

2321

Estimări

'022

1             TOTuJ. VENITURI (cod 00.02+uQ. 15+:)0.17‘•05.17+<5.10445.10+:'8.10)

00.0 i

34.350.57

El.028     '

6 .043

jl. V£W’TUR * CUPLNTE ( cod 00 03+00.12)

00.02

'0 908,07

33.3f -

L3 375

33 ■ îl?

ÎA. VCJJ iUlii CJ SCALE (con Kl.1t;)

0C 03

O.OC

0

C?

< '

IC. ’'ENI URI KEriSCALE { c 0 d C0.13+CT.14)

100.17

40.'.'03.07

w* C v •

23 37 '

'•3:7:"

.ci. venituri on; proprietath (cod 30.10+31.10}

100.13

07,34

17P

183

7.7

i n itn 4 t fin pj 0 p ric Uite (cad 30.13.05+ 3 0.10.08+3 0.10 O’j+30 10.50)

30. IO

67.34

170

IH.

''rriii'i i uin concesiuni si închirieri

?o tu oh

J7.34

• 70

11.?

iC?t

1

vădituri din uti.tai va pășunilor comunale

30. to 09

O.C'J

0

ni

■Al'e venituri din proprietăți

30 10'0

0.00

0

G

î+î

Venituri dio dob-?nzi(ccdJi.io,03)

31.10

0.00

J

°!

w7

> lie venuini din cobanzi

'31.10.03

0.00

n

0.

i

C2. V;i «ZA Rl DE BU N U Rt S | SECV!C |! ț COd 33.1C+ 3-:. 1D+J5.1U +36.1 C+37.10)

00.14

vO.84U.73

03.1E3

33 1SGj

3<j JS--

•Venituri din prestări de. servicii si alte activTtati (ccd

33.10.0-5+33.10.^+33.10.D9+33.1 C.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.1»v33..0.20+33,10.21.33.1 O L

ta 33. ; 0.32+3 3.10.50)

•33.1C

•;0.7,3.03

33 K3

uG 140

3‘ 1 i

Taxe si clte venituri in învățământ

j?3 ic 05

573.12

170

1,0

1/Ci

Venituri din prest înde servicii

33 IC (kî

1.020.03

100

i.iC'J

•inc

;Ta. t si ahe venii jri dn nroteclia mediului

,;n. te c-Ț

0,0b

O

0

(JU

Contribuția de in tretino re a perse anelor asistate

23.10 13

0.00

Ci

Iu

Contribuția elevilor si studentilor nentru int'îrntte, cămine si cantine

1,3.10 M

735. r)

8-i J

848

CA'

|Vi-nituri din valorificarea produselor obținute di'i aci vitatec proprie sau anexa

■ Var ItuDCirn Organizarea dc cursuri de calificare Ci Conversie profesiapafg4.specializare oi

33.10 1E

0.D0

0

0

j;

33.10.17

0.00

0

o

: Veni ti io din serbări si spectacole scoiare, manifesta’i culturale.'a.listice^spor'jve

13X10.19

32.4?

3D

30

32

venituri din cercetare                                   -       *—+-**.

i33 10.2C

0.QC.

0

0

(■’

(venituri din contractele încheiate cu casele dc asigurări sociale de aonatâfe^"

33.10.21

33 OZ8 .S-'.

ib.OOD

25 000

25 000

iWnilurj din contractele incheiatc cu directele dc sanatate publica <fin «6mpatod3Ț??e la-buge.ul de

.. * -

|V'n furi d.n uonlractele intheiate cu CrecWe de u.inataL' publica din,snincjik cate din tertiiurilu luroppi a;e M fiisleruiui SanatJt'i                                               > *

|33 10 30 1

4.C40.00

4 500

4.50C

Fr’

3310 31

u.nn

0

|' enilun din contractele incheiate cu institut»! 3 <5: medicira legala

33. i o 32

0.09

0

;A te veri Uri din precari c'e servicii si ate activițau

• 33.10 50

§05.1?'

uUO

500.

,0

1

P L-get 2020

rc-inibri

DENUMIRE  ÎNDICATORILOK

Cod ic licatci

FRf VEDERI ANUAL.F 1

20? 1

2022             2 Oi

1

1

ro’AL

Venituri din ț..xu adininislrXive, eliberări perm'ie (cari 34.10.50}

'34 fCi

0.00

1;

o:

1

AH = ucmtuci din tnxe ,idministra!ivc>. elr• sr>ri ■>Jrmise

34 10 50      ,

0.00!

<1=

0

0

\i nunii. n< nîjlttuii ii ro.ifUcarJ [cad 35.10.50)

• .,5.10

0 00

0

0:

i                     >

r           T !?e 4,1. i £ nz i. penalitati si confiscat»

■3j.1O Î0

ii.00

1)

□.

iL iveis,e vjnstur» (coc; 36.10.50)

136 13

78

?3

:.3

.(!

l.'Jld •.-•nituri

30 l'Xri

78,20

“!’•

.70

Trf.ris.ai cri voluntare. altele decât subvenții Io («■ i ’T.IO.fU * 47 10.D3 + 3 7.10 G l 37. fO.FO)

37 10

22.50

d

0,

Dinarii ’-i sponsorizări

37 10 01

2^.50

e-

Ll

Lt

:V«rsaniritc dm secțiunea de funcționve prmi.u liftEiiprea secțiunii de dezvollroe <t bugetului !ld< Ifcu seninul minus)

37.10 03

-210.00

01

Oi

1

V.'rs«.niir>«e din secțiunea ce .unt-țiunaru

37 10 04

21v,00

O1

•.'.l’e tia.nsteruri vcilun:a/e

37.10.50

o.eo

0

0

Ol

îii.VuN’.'LRl DlH CA;■ ITAS. (cod 39.10)

CJ.15

o.nr

0

1 °r

tl 7. SUliVi;NTII (cod 90.1B)

L'0.17

43.442.50

3O.VVi ;

30 6CT

30 C'

bSUBVSiTU DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)

C0.1S

43.4 42.50

30-S2i

CO.bfO

30.

Subiecții de la bugetul deslct (cod 42.10.11+4210.7!' 42.10.43)

42 10

0.00

L

0

u’

Subvenții de la bugetul de stai către inși iuții pi-blici finanțate parțial sau: integr 1 din vani'ijn proprii necesare susținerii derulării proiectatei finanțate din *nndun externe ne i ani tiu-schite (F£!l) poitaderare □ferete perioadei de programare ?0<4 2020"’“)

1

1

^7 1D 70

0,00

1

0

r

c-

!$UE7£i4T)| DE La ALTE ADMJN1STRATJI (cod

1 3.13.03 ■ 43.10-10 = 43.10.14*43.10.15+43.10.1 fn 43.10 17*43.10,14)

43..0

43.d42.fO

30 632

30 869

Lj.Jc'?i

i                         '         .             , .                       . ..........

’Subvjnți pentru i.istiiutn pup-ice

43.10 0?

10 016.00

6.4*58

9.483

.SLbver.iii d»r bugetele locale pentru finanțarea ■■Jieku eiilorcurer.le du domeniul sănâte’ii

43.10. iu

317,00

1 .<344

1.044

1

Sutuirt» pentru instituțiile publice destinai» suciiunii de dezvoltau

43.10.19

o.coi

0

Su ivenții din bugetul FMU de asigurați u e s«n laie centru acopenrea crecten'nr saterte'a

<.10.33

33 100.50!

1'J.LcO

19.537

" -.5 7

‘Alte r.iti'e primite de la UE (cod 4G.10.04)

4^.10

d.OO

0

r* L

THesumu primite din fonduri de la Uniunea Europeană pentru programele opvuțiaiai finanțate din jL^diul lini nciar 2C14-20?0

4 >. lO.t-t

I

otic;

0

'Sume primit- de la UEzalii donatori in contul platilor efectuate si prelinantari

43.tu

O.Od

0

u

u

] Fo ;:d'jl E uropea n de Oîzvo ilare Reg tonala (cod 48.10.0 î .0 ’l + 48 10.01.02 4 3.10.01.03) j

.48 10 01

O.O0

v>

n

r.

iScme finite Î0 contul plăților efectuate in snut curent

4810 01 01

0,00

0

: >j

u

Sumo plierile în centul plăților efectuate in ^njj anteriori c        <[ jr

46.10 01 02

0.00

6

ul

V

■ Ptuimanțiri'

4610 01.03

0.00

1 0

_ o‘

L-

**M** d- t«e»v- ' 1            \ ? Orwaa

* Foacâa

Compa rti. .Lent Sugu

■' 6^)1

L

\

h

. _________*_                  ’   • Xv,                                 -

sd

•-»-----—--—                       -    - -          ' •                  U      4

JUCLȚUL: Ei-tAiOV

CONSil.IU1-i.OCAL AL MUNICIPIU LUI FAG k RAS

Ancxfi Ni. 5 la tiCJ, Nr.4 :/1<1.u3.'’07a


RtlGETUL INSTITUȚIILOR PJELJCE SI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE JNTEGIRAL

SAU PARȚIAL CIN VENITURI PKOF’RII, P2 ANUL 2020 Șl ESTIMĂRI PENTRU ARII 202 I ->.023 - CHELTUIELI

___                         _______________ ___ o;;

Buget 2020                                          Ești.'ian

n c fiu <JI t REA IN tj] CÂTOR! LOR

PHEVRDFRI AMUAI.P

'022

2n2e

Cod indicator

TQTAI

d'n care an Jiic bugetare Vestiră-stingerii plațitor restante

.021

TOTAL CHELTUIELI

S7.t50.7t

o,ro

S4.02L

SA.04L

34.J+?

PittfLM J-n SERVICII PUBLICE GENERALE (CoJ 64.10+65.10)

50.'. 0

Parte,. a N a „PaRAPÂ, OÎÎDJNE PU2LICA SI SIGULAflTA NAȚIONALA (cor

0.00

o.co

0

L>

(

61.10

ES.1C

2 656,00

y.oo

3.373

3.37*

3.373

fortune pvbto. si tigit'jiiu nsuonah (co^i &1-i0.^3*6i.iC.Ojî6i.10.&C)

61 10

2.056.00

0.00

3 3/3

3.c Ti

3.87L

<11 LUL ; O!cLTU»l-!.i DE PERSONAL

•;£?

2 686,00

0.(10

3i!?1

J 1VI

3 19!

JTITLUL ’’ BUNURI SI SERVICII Diri VSdl COpitol

2G

170.00

O,<X)

.'•>

ia?

18’_

Ordine publica ț cad 61.13.03.04)

•61.10.03

2.653,00

C.UU

3.373;

e.073

3-7-

1 ipqlide iacjla

61 10 03.04

2.956,00'

3.3IJ'

3.,r.

Protecție civila ti p-olecLe contra incendiilor

•C1.10 35

O.Ohi

0.00

0

«ț 1

f

/.ke che'tuieii 1n domeniul ordinii publ»cc si Sigu.anțai naționala

lt.1 iu

C.W

0.00

Oi

•1

1

•Partea lila CHELTUIELI SOCtAL-CULTURALE ( COD 65.10+6(1.16+67.1       '63.10

1                                                                                .....

. ---- -- . .

0.00

0.00

o'

_ -'l                          <•

HiiV.-.l'rnairf ( cod gS.IO.OJ+uS.IU.O^S.-iO.OS+iiS.llj.^'.'+l j.lC.II+OS.iC.SO’

b5.10 lio ’

I.810.CI

0.0J

t.6E2|

l.6i>2

1.3 -

TITLL’i.

1 CHELTUIELI Ot PERSONAL

617,79

C.GO

L-ll

fi

TITLUL

:i BUNURI SI SERVICII

20 <"r   \

1.19T22

c.w

1.543

Î54.

i.L ..

TITLUL.

X ALTE CHELTUIEU

-Ss'XJ'X

0.00

0,00

35

35

.6

\                  0.00

0.0c

ol

(1

u

Din

jtal coditul:

7 ■ • <l

in vata mân! preșcolar si primar ( COD 65 10.03 01+65 10 93.02)

69*0^01 /X

O.GD

O.GV

774

794

75tf

> _ .

invatamăr.t preșcolar

0.00

0.00

l,62

6-,.

<

; Invotamânr primar

-V

6f 10C..J2 V,

0.00

0 00

112!

132

17.2

1

învățământ secundar ( cud 65 10.04.01 ia     Jt>. 10 Qc.âa)

Tf.

SQrt.O 0<,

0.00

0.00

L-Xl

60.,

j

Inva.amânt secundar inferior

85.10 04.01

ii.DD

0.00

534'

53

! InvLilamănt secundar super or

65.10.0l- 02.

0.00

o.rn

72.'

7”

DsNULUIEA INDICATORILOR


□ pa ridicător


I___________

Al ti Chell'Ji'M' Hi Jorneniul invatamântului                                         65 10 511

f5ar?ctoto( cori 6fl.1O.QS 760.10.06+66.10.50)                                              Irt

t?V« I u

TITLUL I CHEL i UlEi.t DE PERSONAL                                     li3

î i'tTLUL ’! Ht’WRI "I SERVICII                                                 1 <u

î

h i TLL'L X ALTE CHELTUIELI

]VI1LU! ’;il A3TIVC WEHdAMClARE j £?.n io‘"l capitol.

T‘

3K


'Servit i r.ie licJe 'n unirii samtare cu paturi ( cod 66.10.G-J.01+6E T0.C6.O3) ISpitale geniale ■ Unit .ți i.ietfcn-soc^le

si6 io. o: ,06. IO CS.01 fio 10 96.03 66.10. OS

66 '0 ci:

66.10.5C.50


Servicii du Sr.njratc pub ica

A te cfcolt"ieii in domeniul sa natal ii { cod E6.lO.iO 60) î     ' A te mstituti i <■ i ?cti u n i sa n ita 'e

iCiriiurv, rec re' re sb reti<iic( 67.10.113+67.10.05+61.10. l»0) a

Th LL.LI CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL 11 BUHUR! St SERVICII

TITLUL XI? ACTIVE NEFIfJAMCIARE

Din total crpitol

i Jr'n.K.i culturali ( rod 67.10 03.03 la cod 67. ’-O 03.07 +67 10.03.09 la c id

■ llluzțe

ilnstituti’ public»-: ce spectacole si concerte

I    Scoli populare ds arta si mcseri

I    Case de cultura

Scrvic i recreative si sportive ( coc 67.10.05.CI) {Sport

Alte servicii ir. dom-nnisle culturii, recrcerii si religiei

.........................( nud 80. t0.01.30)


67-1Q

1G

2CȘnȚLULl CBEFTUbEUDE PERSONAL

ÎTiTLULII 3UNURI SI SERVICII

I — — ■—:----:— . .              ---

_ Dm to@lcco.tol:          .

----LJier teltunrbmdam.mul .... .. ............ 1

Transportorii cod 8a.10.SC)

TITLUL I CHELTUIELI DE PcRSONaC"

ÎTITLUL II r.tit'URtSlSEnVICH07.10.03

67.10.03 03 67.IO.C3 (14 u7.10.03.03 67.10.03.06 67 C.05 67 10.05.01 b7.10.f:0

90.10

10


189. ID 0’ 30


8-..IJ

<U

120


I I

I i । ।


2020

PF’fc VEDERI AH U A LE

din care r.redile buee^wr dcsîMiaio

s lujerii pla,.lo> rt .mic

2021

1

1

r•;hrt iri

1                                                      •

2022

1

2023

I

1 810.01               0.00

r.>?

1

HO-%✓-

7j.563.î:5                  l).O(J

.              ;,1 125

51

r    | nn

0 (576 ,C0                0.00

I           44.0Uf|

l’C.

20.92:. 60               t 00

.0?

r.uOO

7.L

0.00

1

188.00                0.00

i                                  i

125

Ir;

2.£14.jV             o.w               ■ •

n

-243,7b

73 fcuX'JB               u.OC

M 1?5

51 173

51 L'5

7A 563.95               0 01

M 120

51.125

.11 !?:•

0 Ofl                    £) (’0

G

0

0 00                 i .OCi

0

0

r.

0 00              0.00

0

(

0.00                 0.1)0

0

11

8.152.75              0.00

6.400

6.-.00

3.423 :7               0.00

3.11)0

3.100

iii.

4 487.09               0.1'0

3.7-00

3 rCT

240.00              O.DD

0

•1

1

4.629.17|               0.00

3 8001           3 6C0

9..-0

3.544.67!              O.OOl            j 000

“ ooc

3i\-

6.00              0.00

0

c

G

O.Cj              0.00

o

9

1 09-,. 53                 0.00

600

80C

uCC-

3.623.5 8                0.00

2.200

2.&00

2 <iC( -

3.623.5 A                0,00

2.600

2.600

- 6C .

O.OtJ                 0.00

— ’

0

C'

800,00'              9,C0

600 ->0

AC7.DP

COC

377,M             C.OO

337

337

32/

423,00               0,£'U

'"'.3

460

;l. "

£00. C )                0.00

t'.?3

LDO

3fJ

........

n

668.00!              O.CG

063

u£X

■ 1

300.00              o.ct

3i’U

50-'

281

209.00              0.C9

20.8

DEKU WIECA INDICATORILOR            ' Cod -nSicstor

_____

C:n lotri capito: A Ite chelimc li in dome ni u I iran&no d u r:|q r                                          94. . 0 50

JParton Vil-a REZERVE, EXCEDENT t DEFIGIT                                1'5.10

jEXCFDJNT 98.10.96 *93.10.67                                            .99.10

î Excec e.itu I e scyiri ii de f uncțicnare                                                94.1(1.93

f-xcenentu I ftpt:liur>i de d ;*zvo 11are                                                   '98 IC.!»?

jOtAClT ■’ W.iu.ț» «■ 99.10.97                                                     .9a. IO

Deficnif sccfuiii de m chenare                                               -9.) 1(193

'          iJekctur secț.ueii du dezvoltare.................J9 10 97

H|:jet .'020

PREVEDERI ANUALE

care crede; । bug e la re des tu: ale

li-.ger:' plăjiloi

nestviie

2021

r.« ,i"iari

?rp:’

2023

<

------- ..

CRă.'io                 «.(io

6vi

658.

1

•3.500.14               C.'K

A

0

ui

U.00                Cl.CO

0

(

0.00               O.OT

o!

c

0!

0.00               u.OC

G

-3.SCa.l-1l                U.CJ

UI

c

o1

-ăhOc.ix'l              o.oo

0-

c

0'

0.G0               0.00

0

0.

u

Cc:r:;. a nimerii Fluyrl

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FAG AR AS

Anexa nr. 5 hi HCL nr. 45/19.02.2920

Anexii la) LISTA c-bietdveloj de investitii pe unui 2020 pentru instituțiile publici: ți activitățile ființate integrai sau parțial din vfe.'n’un rro orii

- mii1 t *

Nr ci

“b

Denumire obiective cic Investiții

Valoarea totalei ^ctnftlizată

Cheltuieli efectuate pana la 11 decembrie 2019

Cheltuieli aprobate in bugetul 2020

G p.tciiGi !

Terme.; >NF

1

2

3

S

e“

Total, din care:

3.052,61

0,30

5.052,61

A.

Lucrări in continuare

0,00

0,00

0,00

E-

Lucrări noi

0,00

D,CJ

o,c^

c.

Investit» delinit * contorrn arț. >!5, alin. 2 lit. a-e din Legea 273/2006 si OG 20/2004 aprobata prin Legcu £2/1995

3.0S2,$L

0,(10

J

3.0S2.S1

Ut. o} Schit iții imobile

0,05

0,00

__ .. .

Ut. b} Dolari independente

2.573,72

0,00

2.570,7!

fit. c) Cheltuieli pr.ntru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,05

0,0 J

0,00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau inloturorea sfeclelor produse de acțiuni accidentale si calam; ta ti naturale

0,00

0,03

o. Ou

1

lit. e) Reparații capitale, lucrări dc foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, asistenta tehnico si alte cheiiuieli asimilate investițiilor potrivit legii

‘181,50

J,uC

------------ ------------------------------------------ > ....... ■ ■ _____________________________________

_

Mr crt

De.iun.ire obiectiva de investiții e

V.do arc a locali acTuolizatr

ChJlijjdi efect mie pana 1,. ?t decembrie 2019

Cheltuieli ;iprob-itu in bugetul Wi>

f'-ipackâ^

Termen p;f

0

1                                                          1

5

e

b

6

Capitolul GGW - Sănătate

2.212,61

o,c ă

}..?■!?.,S.-.

A-

Lucrări in conți nur re

0,0-J

C,00

G,IJ

1

2.

Lucrări nci

0,Cb

0,01

o/;o

u. -

Investiții deFnita conform art. 4G, alin. ? lit. a-e di.i Legea 273/2006 !>i 3G 20/2064 aprobata prin legea S2/199E

2.312,51

0,cn

2.312,61

/rt. n) Achiziții imobile

0,03

0,C3

u,he

lit- b) Datori independente

2.330,71

O.CO

2..i?O.71

fit. c) Cheltuieli pcnti u elaborarea studiilor de fezabilitate, pmiectelo. si altor studii aferente obiectivelor de investitii

0,00

O,CJ

0,00

fit. dj Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sau iniaturarea efectelor produse de acțiuni accidentale st calamitoti naturale

U,CO

0,C0

o,co

lit. ej Reparații capitole, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotoprometrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli asin "Iu te investițiilor potrivit legii

0,C9

ta ,:IO

Capitolul 6710 - Cultura, recrotre si religia

240,00

0,00

24 9,0 J

Ix.

Lucrări in continuare

0,«J

0,00

7,0'J

li.

Lucrări noi

v,('Q

0 oc

0,00

C-

Investiții definite conform art. 46, nlin- 2 lit. a-c di-j Legea 273/2006 r1 GG 20/2004 aprobata prin Legea 82/1995

240,1'0

0,^0

Z'UXt.'O

Iii. a) Achiziții imobile

O,b0

0,00

(ICO

Iii. b} Dotări independente

240,00

0,00

2-10,C:)

Ut. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezobilitme, proiectele» si altor studii aferente obiectivelor de investita

0.00

o,uo

O OiJ

1

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiec^rc s> de execuție privind consolidările si intervențiile pentru prevenirea sou inia tura rea efect efor produse de acțiuni accidentale si ca lamitoti naturale

0,00

0,00

0,01

lit. ej Reparații capitale, lucrări de fora/, carlareu-terenuîui, _ fotogrametne, consultanta, asistenta tehnico sbaiCg.-chsitirieli. asimilate investit,Hor potrivit legii                    ' ,i<'j

o.oc

1

0,00

C,00

_______-

____i

----

• r          J

______

Președinte de_ședințo             _ 'V*   Direcția 3 umî Fi nap teCompartiment 3u”i:î

CONSILIUL '.OOd, AL MUNICIPIULUI fAGARAS

Anex? »r. 5.1 If: HCt nr. <£yi’?.02.kO?*lî

A:ie=xo Ibj - LISTA poziției S " Ake cheltuieli de rrtvustiiii” deraiem pe Categorii dc bunuri finanțate oin venito proprii ci cubuanjii, definite rci,forin art.^6 alk (2J din Lip r>r. ZZ-’.C’.LCG

1J>

Nominalizarea achizițiilor Je bunuri si n altor cheltuieli de investitii

U/M

Cantita

Velcarea

Piu ii u

• ;nj; h;

ectui.te

zrt

G_

________1__________

Total General din cern;

*>

tea 'i

_            -4.        . —

3.0573

. ■ r. si dața dnc 5

iun .'■__

____

!it. u) Achiziții imobile___ ______________

fit. b) Lut ari independent iP________

Hi. c) Cheli uidH pentru elaborai au studlHw dc fezabilitate, proiecieiw si altor studii aferente obiectivelor de investiții

........—

___

__2.570,7_2.

cyxj

------ _

lit. d) Cheltuieli de expertize. proiectare si de execuție privind consolidările. si interjerAiilc pentru prevenirea sau inlerțifrarea efectelor produse de acțiuni occjduntule si culamitari tio turtite___________

lit. e} fteparații capitale, hm cri defaroj, cutarea terenului, folctirametrie, consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli tisimUaie investițiilor potrivi' legii

n,or

481,$0

------------------„

--------------

____

_________

______

Hr

Nominalizarea rchizitiilor de bunuri si a ailor cheltuieli uu ir.v<stj‘ji

IJ/M

Carrtiia

tea

Valoan. <■

Plati cf< ctuate

nr. și Hat;- GOC |    ___

.                                                                       1 ____________

Capitolbi GSn ’ S&nătat?

2,012,61

Ut. cj Achiziții imobile

0,0''

\lit. bj Cotari Independente

2.3?Q,7.'1

..

Li

llnstiJaiii dc climatizare si puriticaje a aerului

!' u c

*

< i

X ।

• .

C4 :

2

Daturi suplimentare Bariera (UPS protecție alimentare energic si jr.otur cieUric)

buc

1

10,Of'

. ---------- . —

o

Mieioscop binocular

buc

1

8.du

4

Frigider congelator omologat cu ventilație si aiarma sonora

buc

I                      S.0'

6

Aparatura medicala Pediatrie

buc

1                     1 o.oc

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proiectelor s' oilor ‘tulii aferente obiectivelor de investita

0,L3

r

lit. d) Cheltuieli de expertiza, p. nlectore si de execuție privind consolidorilr: si intervențiile pzntru prevenirea sau inlatururea efectelor produse de acțiuni acciuentole si calam!ta ii nu turale

O.CJ

Jifi. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, consultanta, [asisteme tehnica si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit lejii

1.

L licări r menajare laboutcr si acreditare REN AR

buc

1

] 50,0(1

2_

Lucruri reiocar» reabilitate Ortopedie

buc

1

210,00

Lucrări teabilitare Orbind ncrfologic

buc

1

57,00

4

Lucruri reabilitare Cabinet Ortopedie pediatrica

buc

1

58,00

...... L         .... .

■j _

Reabilitare spatii relocare lucrări supl iman tare Birou administrativ________

buc

1

6/20

-----------

Capitolul 6710 - Cultura, recreere si religie

... .

—.

240,00

0,DJ

. ..

Ut. o) Achiziții imobile

lit. b) Dotări independente                                              \ \

240,00

1

Obiecte de patrimoniu culturel

buc

1000

200,00

?

Boxa activa                                         ~. \\ ÂW’K' 1 >

buc

4

40, C-J

i —

lit. c) Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, proietielorttwdr studii aferente. obiectivelor de investim                                  f- —•

0,C0

Hi. d) Cneltuieii de exp trtiza, proiectare si de execuție privind consolidării ? si intervențiile pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de. acțiuni accidentale si calamliati naturale_______

0,00

N;

cri

Nominalizarea rchizitiilord? liu.iuri si a altoi cheltuieli de investitii

U/M

C^ntita

Valoarej

Plati p Pertu ști»

Lea

nr. 5i riuta doc

lit. ej Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrcmetrie, car sultan ta, asistenta tehnica si alte cheltuieli osuailaip iaue^titiilof potrivit inc. îi

0,00

1

—1

u.m.i


Cornpminicnt 2uf>e,.
JUDEȚUL; BRAȘOV

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL LI! FĂGĂRAȘ

AneQ nr. 7 la t- CI. nr '19 02 2050


EUCETUL CREDITELOR INTERNE PE ANUL ?020 SI ESTIMĂRI 2021-2022


- mii lei

Hunei

F-timâu

Fsi.măr:

<

i DENUMIREA INDICATORILOR

Con ir+k.,-.’or

i

20-1!)

:*o"i

°f)2.

1

îsuesă de finanțare -secțiunea de dezvoltare

14803

'333

ie%:

|lll. OPERAȚIUNI FINANCIARE țcod 41.07)

00.16

14815

5333

U58

«Alle operațiuni mane rare ( cn<J 41.07.02)

4107

r4B0i -

2333

1U5U

; ' , . _____ . „______

Sume aiefenie creditelor li. terne (codit 07.02.01 •'■41 07 02.09 la •>. 07 0 .1?J

41 07 0?

1 i

1.1-109

8333

135G

i_     ......

1 Sume aferente creditelor interne

41 07.02.01

H809

3333

1S5e

POTAL CHELTUIELI -SECTlUNiEA DE DEZVOLTARE (ccJ

"     “ I

' E i) .07+ 59 07++63.07+70.07+74.07+79. D7)

145W

3335

858

|'Iran5pnrțuri (cod 84.07.03+ S ‘.07.06+84.O7.C0 )

84.07

14309

133?

185M

D-n iot Bl capitol'

Transport rutier (cod 64 07.03.01 la f 4 u7 03 03)

64.07.0:

14809

S353

1858

Drumuri Sr poduir

84.37.03.01

0

Transport ii comun

84.07.03.02

... Pl

n

Străzi

84.07.03.03

14?O'1

83?3

I858,

Vil. REZERVE. EXCEDcNT/DEFICIT(9J.C7)

96.07

n1

0

DEFICIT- .______

9907

0

0

_____Pj
CONSILIUL LCCAL AL MUNICIPIULUI FAGAPAS

Ar.™ 8 !• HCL. *r. 15/ 9.02-2020

ANE?kA la) - Lis*a obiectivelor de iuvestitâ pc £îîi ri .£620 cu finanțare din bufetul creditelor interne al Mu a iei pictai hă^aruș

- t>;i j iți >

Nr

Cti

Ceri urnire otiecrive de investiții

■/aJftârcs totalii actual iz^îă

Cheltuieli efectuate p ina h .) 1 decembrie 20 LI

Ch^lTutcli aprobate in bugetul 20!fî

Capacități

Tennen Iu7

1

0

l

2

J

A

5

6

I'ijial, di»; care:

a,o»

0,00

14.80 9, ț)0

A.

Lucruri in continuare

0,00

0,00

i),€3

B.

Lucrări »oi

0,00

0,00

O,cJ

C.

Investirii deiiuhc conform ar*. 46, uliii. 2 !il. a-î din L^-îa 275/ZUC6 Si OG 20/2004 aprobata prin Legea 87/199?

a,cc

0,60

M.309,00

lit. a) Achiziții imobile

0.00

0,00

!<t. b) Dolari indețfeudeate

0,00

0.00

0.00

fit. c) Chel inie li pentru elaborarea studiilt). de fezabilitate, proiectelor si altor studii aferente obiectivelor de iu^stitii

0.00

0.09

0.00

lit. d) Cheltuieli de expertiza, proiectare si de execuție privind ca<iXalide. ile si intervențiile pentru prevenirea sau in/uturarca efectele' pi od’i.w de acțiuni accidentala si calamitati naturaL                         a                .

0.00

0.00

0.0(1

lit. e) Reparații capitale, lucrări de foraj, cartarea lerenukiiyfotojzțtjț^lrit^^ consultanta, asistenta tehnica si alte cheltuieli osihiilcte •inyesi'itntil'^dh^H, -

0.00

0.00

Jd.S09.90

1 i

!

1 ---1

1

Nt

cri

Denumire obiectiv, de investiții

Va io re;i totalii actualizată

Chetr uelt dcctuate nana la J] decembrie 20li>

Temeri rT

Cheltuieli aprobat,; in bugetul 2.019

Capacități

0

!

2

3

..

' 1

Capitolul C<ÎG2 - Transporturi

9,00

o.CO

14.SG9,flO

1

Lxentri in continuare

0,i)0

4,00

0JCs

B.

Lwcnjri noi

0,00

f,C0

V3

1

C.

'»iv?stitii definite mnîor’T' r.rt. ia,      2 flit, a-f <lui l,ege£ x?J/2tfO6 si OG

2U/?i)d s aprobata prin Lepea 82/1995

0,00

1 1

li!. ,ț) Achiziții imobile

0.0(1

0.00

0.00

Ut. b) Dolari independente

0,00

0.00

9.00

fii. c) Cheltuieli pentru elaborai ea studid'jr de fezabilitr.'le. proiectelor si tltur finiri aferente obiectivelor de investiții

0.09

1

fit. d) Cheltuieli de experti :a. proiecte'? xi dc execuție privindc^nr.atidarile si intervențiile pentru prevenirea sau inhtntriirea efectelor produse de ctcriwii accidentale si calainitati natural

3.1)0

0,00

0,00

li', e) Reparații capitale, lucrări de juraj, cartarea tcrer.vlui, fota^rotnclric. c insul tatua, asistenta tr haina si alte cheltuieli asimilate investițiilor potrivit k".'ii

0.00

0.00

L!.d(.9,0C

.....         ______J

Compartiment Buget

CONSILIUL LOCaL AL ML NI CI PI 1)1.0 J FAGARaS

Atie-,2 H.I ia HCL’ir. 4S/1W.2C2P

AîlEXA J l) - iJsti po/rțL'    ' «Ite cbtknieli <îc suvrtfaL” deliii est? pe catcf.crii de bttndti itîLiP ale di» bujjcnd           h.,evnc.

defini u c< î»fn:'iH . t 46 alin 2 li’. a-»dii; I<ge:i 173/2iH)â

___•»» ki

F err

Noi-ninalizare.1 achizițiilor dc bunuri ai o altor cbelîuie): d«* investitii

1J/M

Cant iu

V ai Ou re a

riali s

fccr nc

tea

nr. si dat:? doc

sikiia

0

1

2

5

c.

>

r

iot-:l C-.'oeral din car;:

.. ... -■ —

iii. a) Achidâi intohila

0,00

Ut. b) Dctcri independente

0,00

I

ut. c) Ciieltuidi pentrit doborârea studiilor de fezabililate. p1 >iecf dor d aldn Mued idercnte obiectivdot <Ă: investiții

0,00

l't. d) Ci\ Itttidi de exp^rti-a, proiectare si di: execuție privind cunsciliff'iriL ei intervențiile peru- n prevenirea sau inluturcrea efectelor produse de acțiuni accidentale si calamitate r. ■it'-o’.e

0,00

_

-

Ut. e) Reparatii capitale. lucrur< de fotaj. catturea terenului, fi>iogrcmetri'>. ''onsultonto c istvttta țdmica St alic cheltuieli asimilate investițiilor potrivit legii

1 ț.809.00

J

Nr

CJ

i

1

Nominalizarea .iclnziiiilcu • bunuri si .i altor chel țuici» -Jc in ^stitii

t.i/h.;

1               .

j C intita

v'aJoarCii

Plati r

Cec tu lt<

ied

nr..,! d-nta dec

1—.......

Capitul»! 8107 - Transporfjri

U-SO'AOÎJ

1----------

1

ti' ':) .ieîtisifii itnobik

0.0Q

Uf. Daturi indcootdoac

ti.OO

’l

i:l. •) Cri'dtuieli pentru elaborarea studiilor Je /e‘; p/)/77fa< i, proiec-rdor si a>tnr s'udii ii/ii-cul'.' ob ectivdor de investiri:

{}.<'•

1

ti,, d) Cheltuieli de xp^rtieu. proL-Ctitre si d„ cxcemie privi, d ca.isolit-.V'He si interventiil.: [)■■ :itn\ wc\ -.nirea scit înlăturare:) ctecf !tn ''reduse de :;c;iuni aucideniole vf cflttmitali . uie

fj.oo

!•. e) Reparații eoni Mie. Lucrări de forpj, cartarea tCi ctni/ui. fnognimetriv. consultanta, asistenta tehnica si uite cheltuieli asimilat,, investiriiif» potrivit legii

1

1

Lsictiri de evacuare ape fluviale Str. "D-tiz Stanca” Făgăraș

i. 100, Ou

2

tlcabilitarc Str. ”D-na Stanca” Fj«aras

3.900,00

i

>

'irccutis seas giratoriu Str. "‘Ghioceilor” Făgâra',

500,00

1

1

s

.\-.iu.-ilizi!_ studiu de fczedbilitate ’- ananta de ocolire Făgăraș

157,80

1

[,uc:âri de Restaurare si valorificare durabila a patrimoniului cultural al Municipiului F:tg. c< > - Cetatea Fagarasnlui

1.000.00

6

Extindere lețele gaze in Municipiul Făgăraș

....................- -• •

250,00

1

7

Lucrări dc execuție Nicolae Balccscu Nr.53

460,00

8

Lucrări extindere canalizare Str, Salcâmului

295,04

9

Reabilitare Străzi in Municipiul Făgăraș

7.146,16:


MUNICIPIUL FA6ARA5

A/ie.v ne.................................


cr AD1NITA r.ij PUOCRAM VrKLUNOITAl.mNllTA FAGARAS 254*3479

i5 JGETUL P2 TITLURI DE CIIELT-JiELI, ARTICOLE SI /ILINEATE, PE ANUL 2C20 Sursa rie iînantaie: 02A

APÎtDBAT: BUGF.T INiHAx. conform H.C.L. nr43 /15.02.2020

o te           l                                                                                                                                                      i ♦ —

2 3           I                                                           Denur.irea indicatorui’ii bugetar                                                          I              § 0 '3

=3 =                                                                                                                                  I tftp 8 «3 8

SECȚIUNEA TOTAL

—-

:TOTAL CHELTUIELI

1

*

o

01

.'CHELTUIELI CURENTE

• 119.000,00 o'

c'

•)!

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICE

■119.0G9.00 0

0:

O1

2001

1 Bunuri si servicii 1

i <17.00 V*i); X

>■<

Xj

20.01 01

Furnituri de birau

• 2.COO.U3 X!

20.01 92

Materiale pentru curățenie

J 2.:’00,Ou X.

A 1

20.01 03

1 încălzit, iluminat si forța niotrica

3C.00C 00. Xj

X

20.01 04

Apa, canal si salubritate

! 12.000,00* X|

Xi

x

20.01 OS

Post?, telecomunicații, radio, tv, internet

7.500,001 X

X;

V

20.01 09

Materiale si prestări de servicii ciT caracter iunutionfu

«Ja     -      - -

î 4.fJOO,CCÎ X. Ks ?•

20.01 30

I Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționale

■ ~ * \

31.000,00i X A X

20.05

। Deplasări, detasari, transferări

_____ / r/C^S^)...Vî5V

G.eoo.oo x ?i, x

20.03.01

! Deplasări interne, detasari, transferări

i 6.000,00 X. X, X

20.13

Prcgatire profesionala

fi.000,001 X X X1 l                                   ।

'          w 'R'' '

1                                    ■ 1 1

C4.0ZA

Pa”tea a IlI-a CHELTUIELI SOCfAL-CULTUkALE

;110.0GS),f<G| O1 0 3

E5.Q2A

lînvatapiant

Itio.oon.on! o tij

01

|CHELTUIELI CURENTE

1P.000,00 0 c o1

2U

TITLUL II BUNURI SI SERVICII__

•19.000,no 0 G! o|

C'ELCEB, Adi uot. 5r;ft

I

3 g.                                                                       Dcnlinuren Inrin aLorjlui hu“el?.r

TI d              1

i

ic u1 TK ■ T ■> ','.02 ' 2023

20.UI                 ! Bunuri ti servicii

20.ol.ui             Furnituri de birou

20.01.02            (Materiale pentru curățenie

20.01.03              încălzit, fiumin at si for ta motrica

'zO.Ol.O'1              i Apa. canal si salubritate

20.01.08             iPosta, telecomunicații, radio, tv, internei

20.01.09             Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.30             Aite bunuri si servicii penlru Întreținere si funcționare

20.06                Deplnsari, detașări, transferări

20.06.01             Deplasați interne, delăsări, transferări

20.13                Pregătire profesionala

v5,02A.V3         ■ Invaramant preșcolar si primar

65.02<1.1)3.01       < I n val aman t preșcolar

107.000,00 x! X X

2.000,00-, x; K X.1 •                                                     1

12.500,00' XX. X

38.000,00 v x

12.000,00 X X, X

7.500.00 X| Zi X

<oiMj.oo• x. y

31X30,110 X X.X 6.000,00! X! x. X

O.C00,09 X । X

6.000,00 x' x xi

113.090,(H? 0 0. 0.

1

119,000,00. 0' 0 0'
Compartiment BugetWUMCD'IUL F/.GAXAS

GRĂDINII* CU PROGRAM PRL LUNGIT PRICHINDEII CS13WS2.BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Si ALINEATE, PE ANUL Z023 Sursa de finanțare: 02A


APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr 45 / 19.02.202CDi:T»uniiici. indirrsroruhii bugetar■£O fUN’EA TOTAL

ITOTAL CHELTUIELI

01

CHELTUIELI CURENTE.

20

"TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01

, Bunuri si servilii

(20.01-0 ■

■Furnituri de birou

20.01.02

Materiale pentru curățenie

20.01.03

încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.04

Apa, canal si salubritate

20.01.08

Posta, iele comunica (ii, radio, (v, internet

20.01.30

Alte bunuri st servicii pentru întreținere si functinnare

20.06

Deplasări, detasari, transferări

20.0u.01

Deplasări interne, detasari, transferări                               \

20.13

Pregatir e pro fe s i o n ala                                                      \

**—

G-I.02A

Partea a in-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL2 'V

65.02*i

Invatam ant

01

CHELTUIELI CURENTE                            ’* •> * "

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01                  |

Bunuri si servicii

OELCEB, Adi-Com Soft


i?,y.coo,ot)! c o

<•

129.U00.0Ci 0 (’

c

l.''9/JOO,u')l 0 0

0

J2‘>.0001CJl X Â, .v

2.000,09'. X| a

x|

। <ooo.eo; x x

xi

1 .55.000,00 Y X

>J

15.000,0(1' K; X

X

7 cco.oo; xi x

' 38.000,001 Kj X

<coo,i)O! >J x

1          1

V

4.000,(IO1 X X

<000.001 X X

1

129.<IOO,9O c e

ol

1

129.009,00 C ti

nl

.29.000,00 0 0

0

129.C9J.00 0 Ci 0

121.000,00 X XDen» mi re a jndicatiiruhii bugetar


Furnituri de birou

20.01.02

Materiale pentru curățenie

200103

Încălzit, iluminat si fortr moirica

20.01.0 ’

1 Apa, canal si salubritate

'’O.Ol.OE

iPosta, telecomunicații, radio, tv. internet

20 01.30

i Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si funcționare

20.0 3

Deplasări, de tas aii. transferări

20.CG.C1

Deplasări interne, detasari, trar.sferari

20.1?

Pregătire profesionala

55.02r,.0*’-

Java ta mart t preșcolar «i primar

GS.O2ix.O3.Ol

•Invatamant preșcolar


I -c - r.

P _L A      o

;- f"! p     ic- cm

------■ |

[ 2.000,00 -X X <

<1.000,00; X- X X|:

55.000,00 x; y: x ] s.ooo,oo; x' x’ x

/. o no, do x, x • x

38.030,00• x: X: X

1.030.001 X x! X

4.000,001 X X' X

wmg ij x: *: iz$.eoD,uo! o o : c 125.000,00 n [>i i.j


202


DEÎ.L*'.’\ Adi Ci-m f 41


iljJFJCJL’KJL FACA3AS

GRĂDINIȚĂ Cl? PlîOGîiAM SaPTaMAKAL P'NGCRÎO FAGAtlAS Zți4243.'i'»

Ane .1 nt ............4../................


BUGETUL ?E TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020

Sursa de finanțare: 02A

AțȚtO.RiiTAȚUGET INIȚIAL CJnform H.C.L. nr 45 /19.02.2020_________________

j-s           I

*                                                                       Di.’nuniirra indicatorului hugcrar

• • *•>                   ।                                                                                                                                                          w

<- Q

SELFIUNEA TOTAL

-N   fvj   i-a

T  7  7t .


I

TOTAL CHELTUIELI

133XU0.CU C

U C

01

CHELTUIELI CURENTE

123.000,00 0

u 0:

‘20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

138.000,00 (J

0: 0

120.01

Bunuri si servicii

132.000,r.0 X

'ZÎ X

bo.oi.oi

'Furnituri de birou

-’.OOO.GO X

’J X

20.01.02

Materiale pentru cura tenie

8.000,00 X

x; x

20.01.63

încălzit, iluminat si forța motrica

66.500,00 X

■ Xi X

20.C1.04

Apa, canal si salubritate

10.500,00 X

! *''X

j2C.tn.07

Transport

4.030 00 X

,X Xj

i2l).Cl.oa

Pusta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.503,301 X

’f XI

20.01.30

Alte bunuri s; servicii pentru întreținere si funcționare.- ’

31.500,00 X

X X|

20.03

Deplasări, detașări, transferări                        k.->*-        v'

4.000,00 X X- XI

20.06.01

Deplasau interne, delăsări, transferări

4.000,00 X

X x I

20.12

Pregătire profesionala                          -                  ~

2.000,G-J X

X X

.........  _         A"

1

04.02 A

P ar î ea a III-. i C H ELTUIELI SOCiAL-CULTÎJ RAL E ,> _

138.000,001 0

t' G

CS.02A

- -***^-^^* • ---

Invatamant                                        ** -f

138.000,60 ll

1;

01

CHELTUIELI CURENTE

138.000,03 0

1

0 G

|20__|TITLUL II BUNURI SI SERVICII             __________________________ |

13 A0rjo.cn o

••I 0

£)ELfrK Au. Com Soft

— _ . . — — -------

---— —

o •ei

-» np

1

Denumicea indicatorutui bugetar

i—.

« ;

a 1 .J!

20.01

Bunuri si servicii

i32.oco,oo x

J

20.01.01

Furnituri de birou

■ 4.000,00 x X

X

20.G1 02

Materiale pentru curățenie

8.000,00! X' X

x!

20.01.03

încălzit, iluminat si forța metrica

! eti.sco.Oi) x x

X|

120.01.0*1

Apa, cana) si salubritate

i io.5oc,noi x. z

*20.01.07

20.01.08

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

1 I.GJO.OOj X] X | 7.500,001 X, X

xl Xl

20.0_.3D

Alte bunuri si servicii pentru ini re tinere si funcționare

i 31.500,00 A. X

X

20.06

Deplasări, detasari, transferari

; 4.D(it),(J0, X X

X

20.06.01

Deplasari Interne, delăsări, transferări

4.000,00'X X

X

20.13

'Pregătire profesionala

' 2.000,00 X A

■<!

SS.02.A.0C

Invatamant preșcolar si primar

138.009,001 0| 0

si

G5.C2A.03.91

Invatamant preșcolar

.138.000,COI O 0
Compartiment BugetELCE3, ’ di-Com Soi t

MUS’TCTPJUL FAC-ARAS

3!IAY1)NITA CU PROCTtf M PiauJKGtr VOINICELUL FAGA5AS Z943M17BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL ?£2G

Sursa de finanțare: 02A


ACROBAT; BUGET IKiHAl conform H.C.L. nr45 / 19.U2.2020


•G


Di'nuininjtt irdicatomhji hunter


• • ■           . * • 'j Ki

- E'                 jlM

o 4 *   c o o

! •» 71 ț_f      o.1! rq rJ

♦ . •


SECȚIUNEA TOTALI


'TG'CAL cheltuieli

k

!CHELTUIELI CURENTE

.20

'TITLUL II BUNURI SI SERVICII

po.oi

Bunuri si servicii

|20.01.01

Furnituri de birou

20.01.02

Materiale pentru curățenie

20.01.03

încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.04

Apa, cunal si salubritate

2j.G1.U3

Pusta, telecomunicații, radio, tv, internet

l20.Cl.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinerc si iunctiunare

20.06

Deplasări, detasari, transferări

20.06.01

Deplasări interne, delăsări, transferări

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                       v      X

57.02

Ajutoare sociale                                     7 '1               ~

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar                        .          \ ' / £

6-1.O2A

?ar t e a a II La € H EI.TUI ELI S O CI A L-CULTURa I. E        ''     * *

6S.02A              1

Invatamant

01

CHELTUIELI CURENTE


;‘K.tîtO, J0

0 e 0

^fi.COO.CO

0 6 0

81.000,0,7

o' r 0

31.000,00

1 ! v

3.000.UD

IX X .

1 4.000,001 X: r.

J32.COO.OO

XXX

! 6.000.G3

AA      1

f H.500.00

v. X! y

125.500,00

x x:x

3.000,00

x!:: ,r

3.000,00

yi ”i x

2.000,03

0 oi 0

2.000.00

n ' A

2.000,30

1

Xi XI X

l . -jSC.cuo.on

1 1

n| CI

BG.nO.OO

il y! N

86.000,00

0 u; cj


CLLCE3, Aai-Ccwi Saj<


2C                                                                Denumireaindicatoruluibuectar                                                       rji-*:-   « £ ■%

D ' *      o L'   '

t-rx   —, <**

— ~ ।

[20

'TITLUL 11 3UNURI SI SERVICII

84.000,00' 0 0 1

20.01

.Lunuri si servicii

ol.OOO.JO' X X X

2'J.Ol.Ol

■Furnituri de birou

3.000.00! X X a

20.01.02

'Materiale pentru curățenie

-Î.DUU.Î’C a «. X.

20.01.03

încălzit, iluminat si ferta metrica

32.0C9,fjd \ y ;;

20.01.0'1

Apa, canal si salubritate

5.000.00 X. Xi X

20.01.08

|Posta, Telecomunicații, radio, tv, internet

6.50U.CO X X X,

20.01.3D

Alte bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare

;20.5G0,0D, X x! ?:

2.0.03

Deplasări, detasari. transferări

; 3.000,00, X: .X’ X

2C.V3.01

Deplasări interne, delăsări, transferai*

, 3.000Ah X X X

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

' 2.000,00 0 V 0

57.0?

Ajutoare sociale

2.000,00. X xi X

57 02.01

Ajutoare sociale in numerar

2.000,00 XXX

G5.02Z_.C3

Invatamant preșcolar si primar

30.000,00 € 0 J

$$.C2A.03.01

i Invntam an t preșcolar

86.000,HO 0.' 0: u|
Compartiment Buget©ELCES. Adi-Com Soit

MUNICIPIUL FA GARA S

SCO A f. A GIMNAZIALA O VW DENSUSIANU 29*382™


/’ntxj ar


bugeiul pe titluri de cheltuieli, articole si alineate, pe ?vnul 2020 Sursa de finanțare: 02A


APROBAT BUGET INIȚIAL conform H.C.L nr 45/19,02.2020

I

2fc ।

5 ®

a*


Denumirea indicatorului bugetar


SLCÎIUNEA TOTAL01

20

20.01

20.01.01

20.01.02

20.01.03

20.01.u4

20.01.05

20.01.37

20.01,08

20.01.30

20.06

20.06 01

20.13

57

57.02

57.02.31

[59__

©ELCEB, Adi Cor» Soft


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

IncaEit, iluminat si forța motrica

Apa, canal si salubritate

Icarburami siiubrifianti

Transport

■Posta, telecomunicații, radio, tv, internet ।                                           .—.

lAlte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Deplasări, detasari, transferări

Deplasări interne, detasari, transferări

Pregătire profesionala

. TITLUL IXAȘISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale

l Ajutoare sociale in numerar |TITLUL XI ALTE CHELTUIELII

747.000,00 0

0: t»

747.000,00 0

0; 0

532.000,00 0

0; 0

490.600,00' X

x: X

34.000,001 X

X, X

26.000,00 X

rv ■,

139.000,001 X

r ' »*■

30.000,00 ■;

X

2.000,00 X

X' X

71.000,C0 X

XI X,

26.500,00' X

;d '*■

162.100,00 A

x1 X

1 10.000,00 ;X

Xi Xj

J 10.000,00 X

X; XÎ

i 31.100,00 X

X; Xi

, 75.000,00 t;

0 0!

75.000,00' >

xi xl

75.000,01 X

Xi x'

140.0 00,00! u

0| 31


- a

#

b rMTjnri Aliatclu t.4*«T

-

1 u.

MC . 1

;? ui

! Mit.*

110.003,00

x

V X ..

S4.O2A

vartea a ni-a CHELTUIELI SOCI A L-CULTDP.A LE

747.1100/1'41 O

1? 0

65.02A

Inva «.amant

747.000,00

0

li U

01

CiiEL l'iJlELl CURENTE

747.000,00

0

f :>

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

532.000,00

0

0 0

|20.01

Bunuri si servicii

190.600,00

X

X X

ko.oi.oi

I Furnituri de birou

34.000,00

X

x

20.01.02

Materiale pentru curățenie

: 2(3.0'10,L0l X

X X

20.01.U3

încălzit, iluminat si forța metrica

139.000,00

X

•>'     1

20.01.04

Apa, sandii salubritate

30.000,00

V

-4

X X

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

2.003,00

V -b

X X

20-01-07

Transport

71.000,00

X X

20. C LOB

l’osia, telecomunicații, radio, tv, internet

26.500,00

X x

20.01.30

। Alte bunuri si servicii pentru intre tinere si funcționare

lS2.10d,0j

X

X X!

20 06

Deplasări, detașări, transferări

10.000,00

X

X X •

20.05 01

Deplasări interne, detasari, transferări

10.0IXJ.0U

X

X X

20.13

Pregătire profesionala

31.100,00

X

y x

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

75.000,00

0

0 c

57.02

Ajutoare sociale

75.000,00

X

*•

L 7-02,-J1

Aiutuare sociale in numerar

75.000,00

X

X X

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI           „ &     - * X

240 000,00

0

>1 0

59.01

Bui«e                                   '? </           \ c

140.QU0.O0

X

X! X

SS.C2zi.01

Livataznant secundar                 ~

747.000,00

0

Oi 0

55.02A.C4.31_______

Invafamant secundar inferior         ~            J~

747. QC 0,(1 II

0

o1 el

©ELCEB. Adi-Com jot't

Președinte de ședințaOrtCEB. Adi-Com Soft

Compartiment Buget

MUNICIPIU!. TAGAKAS

LICEUL TEHNOLOGIC (JF (OAN SENCJ iEA FAGARAS

13


BUGETUL P* TilLdRi DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2G20 Sursa de finanțare: 02A

APROBAT: BUGET INI UAL conform H.C.L ni 45/19.02.2920

Lidicator bvgcur

Denumirea indicatorului bugetar

1

g«a s -a ?.

1

SW.l JNEA TOTAL

! i’CTAL LHELTUJEi J

4Z7.S6C.0J

1

01 J 5'

ni

CHELTUIELI CURENTE

’ 427.900,00

0 o: q

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

''*-05.990,00

0 0

20.01

i Bunuri si servicii

385.000.00

X X Xi

20.01.01

^Furnituri de birou

; 10.000,00

X X

x;

20.01.02

Materiale pentru curățenie

. 10.000,00

<•!

20.01.03

, încălzit, ilumina! si forta mutrica

153.0 00X0

y. â

A

120.01.01

Apa, canal si salubritate

43 000,00

XI x.

' •

• -

<20.01.05

i Carburanți si lubritianti

25.000,09

X X

X

20.01.C6

'Piese de schimb

4.000,00;

A

y

20.01.07

■'^ransport

12.000,00

i- v -   7»

20.01.08

Pesta, telecomunicații, radio, tv, internet                ,a ” >c x

20.000,00

X X

>■1

20.01.09

imateriale si prestări de servicii cu caracter funcțional.          JX \

19.009.00

y 1

x

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fimctitmarp               \ \

I 89.000,00

X X

X

20.06

Deplasări, detasari, transferări                       . -

8.000,00

X| X

X

20.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

8.900,00

x! X

Y X

20.13

1T e ga tire p rofe sionala                                                 "

1 15.0f>0,UO

x’x

X

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

6.000,00

(1 0

pl

57.02__

Ajutoare sociale

6.IJ00.00

X1 X

a

©ELCET, Adi-Com Soit

Indicat t buget;-

57.02.CI

\iuto?.re sociale in numerar

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

53.01

Burs»


Denumirea indicatorului bugetar


94.02 A

[GS.02A |bl

20

20.01

20.01,01

20. n .02

20.01.03

20.01.0-'

20.01.05

20.01.06

20.C1.07

20.01.05

20.01.09

20.01.30

20.CG

20,05.01

20.13

57

57.02

57.02.01

Isf’.oi [sS.0ZA.04


O’-lXiiL. Adi-Com Son


Perima a TIJ a CHELTUIELI SUClALCUL URAU.

Ir.vatamani

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bunuri si servicii

Furnituri de birou

Materiale pentru curățenie

Încălzit, iluminat si forța metrica

Api, cana] si salubritate

।Carburanți si lubrifianti iPiese de schimb

Transport

Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

'Materiale si prestări dc servicii cu caracter funcțional Altt bunuri si servicii pentru Întreținere si funcționare Deplasări, detașări, transferări

'Deplasări interne, detasari, transferări j Pregătire profesionala iT’TLULJX ASISTENTA SOCIALA 'Ajutoare sociale

! Ajutoare sociale in numerar

I TITLUL XIALȚE CHELTUIELI

| Burse

'invatumant secundar

l   ’j?PP     ,ri

o 4      cs

,  ggp  ,

1_________(_

w ,cn LM rl ? °

6.000,00 X

15.000,00, 0

15.000.00. X i

X X

0 0

1 X1 X

^C7.9no,cXJ' o

477.9lO.UO! e 0

403.900,60' O

385.060,00 X

io.ooo.ro x

10.000,00 z

153.000,00 A

43.D0-i.00 X

25.000,00 X

4.OOP,00 X 1

i2.000.0D X

7.0.00'1,00 X

19.0DO,00' X

G9.POO.CO X

C.900,1’0 X

<1.90(1,00 X

13.000,00 X

6.000.00 0

6.000,001 X

G.OOb.OO X

1R0OC,CO[ 0

15.000,0? । X

427.300.00 C

î 0

— ■ , 0 "

(>! O1

• o a| *• s !

.. XV 1

X XI

X X, x xj

' Â xj X Xl

x, xj X xl X xl X x| X X| X X* 0 V' :< xi X xl v 0;

' 1

J_sDenumirea indicatorului buget ar


|Gn.fi2A.Q4.02


Invatamanl secundar supeaior
Compartiment Eu^et


•'i'ELCEB. A{*'-€om Soft

‘ liL.tUÎPJUi. FAGARAS

Anex,. nr


UC-UL TEOLOGIC ORTODOX 5i'ANT Jr. CONSTAT'TIN «ftnNCOVEANO fAGARAS l.'H'mi

BUGETUL PE ITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 202C Sursa de 5 nan tare: OL A

APRC2AT: BUGET INIȚIAL tonFonn H.C.L. rtf 45 I 19.02.2020_____

•8                                                                       r>ni’nirea indicator’lui bug:tar                                                              ?*► *T £! 2J

S-?                                                                                                          fiAp P « ?

£*• ,‘"R

|d5C TUNE A TOTAL

j

: TOTAL CHELTUIELI

32t».5Gi’,C0l

v, q

|oi

.CHELTUIELI CURENTE

32O.SC0.OO

n

G U

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

zsi.soo.co

9

3 0

20.0 î

1 Lunuri Si servicii

235.500,00

X

X A

20.01.01

'Furnituri de birou

4.090.00

X

1

x; v

20.01.02

'Materialepentru curățenie

9.000.00

Xi

X) X.

20.01.03

Ș încălzit, iluminat si forța wotrica

*00.000,00

X

■r, ■■

Ah

20.01.04

Apa. canal si salubritate

40.000, AC

xl

^1- V

* J

20.01.07

: Transport

i.5(Jb,00

X

20.01.08

, Posta, telecomunicații, radio, tv. internet

23.000,00

V

’’r. A

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

54.000,00

X

X X

20.05

'Deplasări, detasari, transferări                    ^ «nr x

5.000.00

X, X

20.05.01

|Deplasări interne, detașări, transferări                         \

5.C00.C0

V

*'

X' ”

20.13

Pregătire profesional?                    ; 5/

10.0CQ,00

y|

x. X

57

iTITLUL IX ASISTENTA SOCIALA          2 -           J

39.C00.00i

0

0 9

37.02

| A j uto are s o ci a Ic                                                 / J7

3c.ooo.ooi x| Xi x

S7.02.01

Ajutoare sociale in numerar                      ----L *

39.000,00

X

Iii X

59

TITLUL XI ALTE CHELTUI ELI

30.009,00

0

ci c

59.01

Burse____

30.000,00

X|

X. J

’El.UA, r’idi-Cnm Soft

>t.

1

Denumirea indicai arul ni bugetar

• u.

U o.

* <

- 3 c

*• 1 J r

!

£’ d?

Partea a Hl-a CHELTUIELI SOCLiL’CUl.TURALE

1

3ZO.SCM0

-1

■J. " <

6S.O2A

Invatamrnt

320.501,Of.

.

01 e i

01

CHELTUIELI CURENTE

320.500,00

0 (

20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

231.500,00

Ir li t

20.01

Bunuri si servicii

z36.500,0d

X .

20,01.01

Furnituri de birou

9.000.00

X, k >

20.01 02

Materiale pentru curățenie

9.000,00

x ::

20.01 03

încălzit, iluminat si fcrta metrica

IDO.OJO.DtJ

x.x X

20.01.04

Apa, canal si salubritate

ooo,oc

•x, x v

20.01.07

Transport

1.500,00

x‘a, A

20.G1.C8

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

23.C31.00

y.! <

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

51.000,00

V

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1 S.000,00

K-. --  ♦

JL /kl A

20 06 01

Deplasări interne, detasari, transferau

5.000,00

y <i x

20.13

Pregătire profesionala

. 0.000,00

: ' X. ..

57

TITLUL TX ASISTENTA SOCIALA

39.000,00

r, oi o

57.0.2

Ajutoare sociale

39 000,00

x!x;x

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar

39.000,00

y. -i v

rs

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

30. no 0,00

T 0: V

>17.01

Burse      . -- •- .

30.000,00

A, X. X

G5.02A.Od

Jnvatamantae^undar \

1320.500,00

o o; i

G5.03A.04.0J

InvatamănbSecixnuoE inferior _________________________________~ _       —.                         - -   -------- - _ __

•320.S0C.0C

C. 0| 0


Director Buget Finanțe                              Compartiment Buget

ML'Kk'JMUL I'aGARAS

LOLL'JlUL NA'UON.’.L D-NA S TANCA FAGARAS ZO'S3'J1S


£ JCETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 202C Sursa de linantare: 02A

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform h.C’.JL. nr 45 /19.02.2020 w              t r^. kr.-—m iii ■» ■ • - —rr—w v v —““a»          •«-

r-*J

:c .

fxJ

l-

■’J

CI

■O

.O

CM

. r-.j


■J’nuitiirp.i uiiiJi”iitirului bufPiAr

SEC* (UNEA TOTAL i

J

ț'J OTziL CHELTUIELI

^5.000,00

0

3

! rl

[01

CHELTUIELI CURENTE

6-^5.000,00

0

c

i c

120

।TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5'15.000,0'3

0

0

i p>

20.01

[Bunuri si servicii

520.030,ca

A

.Z'

20.01.01

Furnituri de birou

20.000.C9

X

X!X|

20.01.02

Materiale pentru curățenie

16.000,99

y ri

-

20.0x.03

Încălzit, iluminat s: fort;; motricr:

290.000,00

V A.

V

1 ■■ z*

20 01.Q.»

Apa, canal si salubritate

’ 05.090,00

y

A

20.01.0?

i'ITanspori

7.000,00

V

20.01.08

Posta, telecomunicații, rădic, tv, internet

3fi.G00.09

*

X| X

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si iunctionere

144.000,00

X

20.05

Deplasari, de răsări, transferări

15.090,00

X

X

20.QF.01

Deplasări interne, de ta,sari, rran sfera riv’i      ■

15.000,09

4

X

20.13

Pregătire profesionale                -■>             \

10.000,90

X

X

X.

[5?

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA '

! 7.0.000,CD

0

0

c

57.02

Ajutoare sociale                     *ț               “

20.000,00

X

y

X

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar          -.a

; 2G.ooo,oo

X

T-

.L

59                     j

TITI .UL XI ALTE C HELTUI ELI

SC. 00 0,00

0

•u

0

59.Dl               iBursc

80.000,00

k

Y

X

CiELCEf, Adi Com Sofî

I

o 1-                                                                                                                                                                                                 .

LJ                                                                                                                                                                                                                                                                              —• rs, -

■j ~                                                                       Dcnumir«ii iridiciorului      ar                                                                         u

n z>                                                                                                                                                                                                             X: r*i      <v rj rsi

=«                                                                                                                                             iPartea a HI-a CHELTUIELI SGCiALCJJLl UkALC                                                           645.000,90

63.02/             Tnvatainant                                                                                              ntS.twpo

01                CHELTUIELI CURENTE                                                                                  ^5.000,00

20                 TITLUL II BUNURI SI SERVICII                                                                                  ^5.000,00

20.01                Bunuri si servicii                                                                                                        520.000,00

120.01.01             Furnituri de birou                                                                                                       ZO.oOO.rO

1

20.0i.C2             Materiale pentru curățenie                                                                                               ;6.000,00

20.01.03             Încălzit, iluminat si furia niotrica                                                                                        2Q0.?C0,C3

20.D‘t-04             Apa, canal si salubritate;                                                                                                       cS.000,0'

20.01.07            Transport                                                                                                            7.000,00

20 01.00             Posta, telecomunicații, radio, tv, internet                                                                                      3il.ub0/,)0

20.01 30             Alte bunuri si s ervicii pentru întreținere si funcționa re                                                                      l i 4.000,00

20 OS                Deplasări, detasari, transferări                                                                                           T5.000,00

2071J.01             Deplasări interne, detasari, transferări                                                                                        15 000,00

20.13                Pregătire profesionala                                                                                                    10.000,00

57               TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA                                                                           2T nQQ.OO

57.02               Ajutoare Sociale                                                                                                          20.000,00

57.02.01             Ajutufire sociale? in numerar                                                                                              20.000,00

5C                TITLUL XI ALTE CHELTUIELI                                                                                 50.000,00

;59.01              .Burse                                                                                                               30000,00

G5.02A.C4          Invatamant secundar^                                                                                        645.C?0,<>«

G5.02A.C4.01       15nvatamant^sdcunctar inferior                                                                                     545.000,00

1   .

: di 0 3| ! o, c n| i o c o

0 0 0 X Si • X X X x' .XI

X' A .<

X.;        '

X X X X X. x X X. X -.1 _

X Â! XI X1 X, X A Y! xl 0 0 0 X X xl -    -i

Oi 0 0 xi x; x O1| o, o 0 b 0]


X.UNICJPtUI. TAGARAS

COLEGIUL NATIONAL XADU NEC-KU FAGARAS 294017b?


BUGETUL l’S TITLURI LE CHELTUIELI, ARTICOLE 31 ALINEATE, PE ANUL 202G Sursa de finanțare: 02A


nPRCBAT: BUGET INIȚIAL conform ILC.L. nr 45 I 19..02.2020


X1 33


Dk ni‘mi-ei kidîciixorulw l'.og«!jr


|SECȚIUNEA TOTAL;

TOTAL CHELTUim

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL 11 OUNURJ SI SERVICII

20.01

Bunuri si se. vicii

20.01.01

1 Furnituri de birou

20.01.02

Materiale pentru curățenie

f20.01.03

încălzit, iluminat si forta motrica

20.01.01

Apa, crnai si salubritate

20.01.05

Car'iUt anri si lubrifiant!

20.01.06

Piese de schimb

20.01.07

Transpoi t

20.C1.08

Posta, telecomunicații, radio, iv, internet

20.01,09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

[ 20.01.30

Alte bunuri sj servicii pentru întreținere si tum-tionar

(20.06

Deplasari, detasari. transferări                   X.\ ’

120.06.01

Deplasări interne, detasari, transferări

120.17

Cârti, publicatii si materiale documentare

TITLUL IX ASISTENTA SOCIAL.!

1 $7.02

Ajutoare sociale

a K

,f- tk»

jCEB, Adi-Com Soft


T'f'r-

Ji 3 1 :i ■

o

937.009 ,ÎH!

A

937.060,00

c. o

0

7Ti2 000.00

f (1

0

762.000,00

A

20.000,00

X A

--

30.0'10,00

V •

A

■310.000,00

X

4

65.000,00

M X

X

• 70.000,00

X- 7

: lO.fiOO.CO

X1 X

X;

21.09(1,001

.'1"

,ci -i

i 25.17)0,00 j

X X

82.007,00

x ■<

•<l

| 89000,00*

X.; x

1 10 070,00 i                                            l

X: X! X|

1 10.0130,001

' ( X

xl

j 1 o.ooo.oo |

:<| x

|

5.0(71,<]L

ol c

9:

s.ooo.oo!

y •

** 1


‘1

Indicat buget: ।

Denumi r/a indicaîpniJu: bugetar

’C" i

'         . J

1

-

IVI

•J

eu

57.02.D1

Ajutoare sociale in numerar

5.033,00

X

y

V

55

1 TITLULXI ALTE CHELTUIELI

1SO.CJO.OC

0

0

C

S9.01

Burse

'I50.0li0.00

X

Ci.OM

l?nrten a J1I-2 CHELTUIELI SdCJAL-CULTUHT. LE

937. DU V?

c

r.

'J

Tnvdt<imont

337,003,00

ni

• CHELTUIELI CURENTE

937.Q3O,0b

ti

<j

o

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7 82.000.00

O1

c

0

20 01

Bunuri si servicii

752.003,00

X.

X

X

20.01.01

Furnituri de birou

20.030,00

x

]

X

2J.01.02

Materiale pentru curățenie

3C.OUO.OO

X

r..

X

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

’HLOOQ.OO

Y.

’’

X

20.01.04

Apa, canal si salubritate

55,000,00

V

x

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

10.0Tj.C0

-1

20.01.06

Piese de schimb

10.009,30

X

X

V

20.01.07

'Transport

21.03'3,00

V

A

V

2.0.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

25.000,00

X

X

X

20.51.09

Materialo si prestări de servicii cu caracter funcțional

82.000,00

y

A

V

■ k.

20.01.30

Alîe bunuri $i servicii pentru întreținere si funcționare

39.OGO.OP

A

r«.

20.06

Deplasați, delăsări, transferări

10.030,00

X

X

2C.C6.01

Deplasați interne, dota sari, transferări

10.030,00

X

X

X

2.0. M

---- U I*1       X

Cârti, publicații si materiale documentare        —■'-< \

10.090,CO

xl

■>

V

57

TITLUL IX ASISTEN TA SOCIALA        ‘Te»®

5.000,eo

oi

r V.

p

57.02

Ajutoare seriale                        .                 )-

s.ooo.oa

:{l

/>.,

v.

57.02.01

Ajutoare sociale in numerar           \ A             '

5.000,00

1 X.

X

JV

1

59

TITLU L XI ALTE CH ELTUJ ELI                       ~

150.000,00

0

f

0

59.01                   I

Burse                                          ' '*"*

150.000,00

xl

T.

* *

G5.£’<sA.O*

In vn taman t secundar

937.0 th», %

'21

L

t. ELCC 3, Adi-C:::n Soft
Compartiment Buget■JcLC£U, Adi COro $0f (MUNICIPIUL FAGAR..S

.t)’................................


CULCGJÎJf. AOKEL V1JOL1 FAG.'.RAS 2-10ÎÎ73

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020 Sursa da finanțare: 02A

APROBAT; BUGET INIȚIAL corubrm H.C.L nr45 / 19,02.2020


Denumirea indicatorului bugetar!SS


S2CTIUKEA TOTAL ।

Dl

20

20.01

20.01.01

20.0102

20.01.03

20.01.01

20.01.05

120.01.06

20.01.07

20.01.08

20.01.30

20.CG

2D.06.01

20 13

57

57.02

S7.02.Q1

©ELCEE, Adi-Corn Soft


TU TAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii

'Furnituri de birou

'Materiale pentru curățenie încălzit, iluminat si foi ta motriCci Apa, canal si salubritate Carburanți silubrifiantj

Piese de schLmb

] Transport

I Posta, telecomunicații, radio, tv, internet             , .

i                                                                                                 * “

1 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcudn'are


।Deplasări, detasari, transferări

I “

। Deplasări interne, detasari, transferări IP regatire p rofe si onal a

|tFTLDL IX ASISTENTA SOCIALA

.Ajutoare sociale

[Ajutoare sociale in numerar


•                                                       I

60fc.0fin,fct>

0 0 t!

!GOiJ.ObO,Li)

GOI

.558.000,00

'J;, 0 h

533.000,00

XA1 .X

0.000,UD

-% -L A

[ S. 003,00

X X X

397.000,00

x' ?•: c

1 35X30,00

.u A'

19.000,OU

x: x x

.000,00

"! X; X

22.000,00

X /I X

12.000,00

x;x

1 40.G00,C0

X X li

10.000,00

Xi x y

10.030,00

xl X: Y.

10.000,00

XjX X

25.000,00

0 3 0

7.5.000,00

Xl x! X

25.000,00

.1 , z TL!


Ș o                                                                           D p r uni i rea i rsd trai o ruiu: b u^etar

■c J C a59

59.01

:iTl’£UL >3 ALTE CHELTUI EL’ i Burse

El. 02 A 55.02?.

01

20

20.01

20.01.01

20.01.02 20.01.03 20.01.04 2C.01.05 20.01.06 20.01.07 20.01.08 20-01.30

20.06

20,06.01 20.13

1 Parte? a 111-a CHELTUIELI SOCEAL-CULTUi ALE Invuta tnar.i

CHELTUIELI curente

TITLUL 11 BUN URI SI SERVICII

Bunuri si servici’

। Fumidiri de birou

i Materiale puntru curățenie încălzit, iluminat st torta metrica Apa, cana! si salubritate Carburanți si lubrifiant!

Piese de schimb

Transport

Posta, teb-ccmiunhradi, radio, tv, interne*

x\lte bunuri si servicii pentru intre tiu ere si unctionare Deplasări, de tas ari, transferuri

Deplasări interne, detașare transferări

Pregătire profesional

57

57.02

TITLUL ASISTENTA SOCIALA       * « ir  *

Ajutoare rodate                 J'rui/X

&

37.C2.01

59

Ajutoare sociale ir. numerar      : , / AgrA*-*

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

\

\ X

1

I

sy.oi

GS.0ZA.D4

GS.C2A.04.02

: Burse                                  '•

15nvatninant secundar                         ‘

| In Vata mont secundar superior

i

>2


LS.OCO’OO

0

.1

<

25.090 00

>

605/4)0,00

3

m >

608.000,00

G

। 9

l

608.000,00

0

0

(

558.000,00

1*1

0

(

5 3 Ii .009,00

J .

>

5.003.0(1

A

1

1

E. 00 0,00

V

J

X

z

397.000,03

V

X

35.000,00

-

10.000,00

•r

X

1C00.00

1’ . ■

A

J i

22.00C.00

X

>

12.000,00

X

X

>

40.000,00

«r

’•

>

10.000,00

X

V

>

10 000,00

' 10000,00

Ă

X

<• a

■ 25.000,00

0

c

25.000,00

X

X

*.

j 25.000.00

X

X

a

25.000,00

c

c

25.00u,00> a

■■

'■

<738.000,00

0

*

i

608.000,09

4


>■>’’...CEL, A<ii-Corr< Sqk


Președinte ăc ședința


Compartiment Buget

OtiUCEB. A di Corn SoftMUNICIPIUL t'AGARAS

Dl’UXTSA UE AS1SJ liNTA SOC LA] .A FAGARAS

ISGS’.S'^BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Si ALINEATE, PE ANUL 2G2C Sursa de finanțare: 02A


APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L ni 45 /19.02.2020De nu.iire.i indicatorului bugetar


SECȚIUNEA TOTAL


TCTAL CHELTUIELI

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TlTLUi. 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01

Cheltuieli salariale in .bani

10.01.01

Salarii de baza

10.01.06

Alte sporuri

10.01.17

i Indemnizație de hrana

10.D2

Cheltuieli salariale in n itura

10.02.05

Transportul la si dc la locul ele munca

J 0.02.06

Tichete de vacanta

10.03

Contribuții

10.0307

Contribuția asiguratone pentru munca

20

TITLUL II RUNURI SI SERVICII

20.01

| Bunuri si servicii

20.01.01

Furnituri de birou

20.01,02

Materiale pentru curățenie

20.01.03

Încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.04

(Apa, canal si salubritate

20.01.05

Carburanți si lubrifiant’

«IF.LCF.B, Adi-Ccm SoftTotal (H*T2-T3+T4) 2021 i 202'' 2023

1 -             1 : 1

:i6.63S.17O,on! o J

16.633.170,00: 0 0! llj

11.367.170,0C. G 0. 9

10.600.170,C01 X J

9.7117.170,00; X! .< X

60.000.0C. a v|

753.ooo.oo: x r; x|

439.000,00 X' Â| Xj

87.000,00 Xi Xi X1

3.52.000,00 x; X1 X

32li.000.00' X

328.000,00! X! X ”

l.SSO.OOG.OOl 0 C 0!

515.000,oc    x: x]

20.000,00! X: X X

36.000,0C; x: X, Xi

108.010,00: xl Xi X

24.000,00 X, XÎ X

_31oqțJoo[x| x ;;


Denumirea indicatorului bugetar

23.01.03 2JJ.01.08

20.01.30 20.U2

2<).G3.Ui 20.01

29,0 Lui 20.04.02 20.05

Z0.05.3u

IZu.DJ

20.1)0.01

20.4$

57 57.02 57.C2.Oi

59

59.li

59.4U

64.02A C6.O2\

Ol

10

10.01

10.01.01

10.01-17


'Piese de schimb

। Pusta, telecomunicații, radio, tv, internet

i Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

Hrana

Hrana pentru oameni

iMedicamente si materiale sanitare

IjilediCcimente

'Materirle sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar

•Alte obiecte de inventai

Deplasai', cietasari, transferări

Deplasări interne, detJsari, transferări

, Cheltuieli judiciare $i extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, po (tivit dispozițiilor .legah

! 1 ITLL’L JX ASISTENTA SOCIALA

Ajutoare sociale

Ajutoare sociale in numerar

ITFI’UJL XI ALTE CHELTUIELI 1 Asociatii si fundatii

Sume aferente persoanelor cu handicap reîncadrate


Partea a IH-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE3 Sanatate

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani S ai arii de baza | Indemnizație de hrana

Io M -3-1 i 1 ...

C2

*=

-M

■0 £

10.000,00

X

y.

X

24.000,00

X

X

X

;   299.000,00

X

X

076.000,00;

X!

x.

1

::

1    <17 0.090,00 ■

V •

A 1

v

C 4.000,09!

X

X

32.000,00

X

r.

X

32.000,00.

xl

Ă

60.009,00

X

X-

A

60 070,00

X

X

X

15.n90.0c

X

Ă

X

15.000,00

X

X-

X

20.000,00

X

7;

».

3.546 000,00

0

6

0

■ 3.546 000X0'

V

X

v

| 3.543 000X0'

X?

A.

X

'   370.000,001

0

0

J

। 300.090,rx;

X

X

X

70.000,00'

V

<:■

V

1

16.633.170,00

i

3|

0

1 1.450.000,00

,J'

0

1.450.000,00

0!

0

1.450X00,00

0

Oi

0

1.300.000,00 Ă! X

1.300.000.0C'x|

•9.000,00; x'.;


<i‘.ELCFr'., Adi-Cam SoftDenumii ea uidkai firului bugetii r


10X2

(Cheltuieli salariate in natura

10.02.06

iTichste de vc canea

10.03

'Cr’ntributii

10.03.07

.Contribuția asigurători? pentru munca

66.02 A. 03

Servicii de sanatate publica

S3.02A

Au.» g urări si asistenta sociala

01

CHELTUIELI CURENTE

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAJ.

10.01

Cheltuieli salariale in bani

10.01 XI

; 3 a larii de baza

10.91.Uu

;Alte sporuri

10.01.17

indemnizație de hrana

10.02

: Cheltuieli sa lari ale in natura

10.02.05

.Transportul la si de la locul de munca

10 02.OG

'Tirhere de vacanta

10.03

1 Contribuții

10.03.07

Contribuția asiguralork- pentru munca

20

! TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01

; Bunuri si servicii                          .

20.01.01

!Furnituri de birou                      ./           \

ho.01,02

; Ma i e r i a le p entr u c ur a te n i e               ■;            * ( O

:20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica        \

2001 04

|Apa, canal si salubritate

20.01.OS

Carburanți si Jubrifianti

20.01.06

Piese de schimb

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, .internet

20.01.50

_                  si servicii pentru intre tinere > .'ut1t * i.।ii. »»

©ELCEB, Adi-Cohi Soft


•—j C) X“ *b'b r. * * »— c

C.i-'

. Vi ’ <*’ (\l c

_ <-!'l i--J M

SO. 000.00

a x

50.000,00

a* N'

40.000,00

X X. A.

40XOO,hO

X' Xi

1-450.900,0(1

O l» 0

■ I

15.183.170,03

0 0' 0

15.113.170,00

0 o' 0

9.917.170,00

0 0 0

9.240.170.00

■{ x-:

8487.17Q.Q0

X ț- X

CO.QO 0,0'1

v v;V

693.000,Ud

- XJX

389.000,00

X vx

87.000,00

A * y

302.000,00

X h a

233.000,00

X X v

283.000,00

X A ?■

1.350.000,00

•*t Ci c

515.000,00

X X ''

23.000.00

X X! X

36.000,00

XXX

10C. 00 0,00

X dx

24 000.00

XXX

3.090,00

X X <

10 000,00

X X X

24.000,60!

X XjXi

290.030,00

x x x!


h

De numirea indicatorului bugetar

« r->02 r* * ♦ i—r’r1

.SI

<M CM r“ i-b

CM : -J

-

1 <

n .o

. bl’ 1

20 03

। Hrana

:   670.000,90

X X

7’ r K

20.03.01

'Hrana pentru oameni

:   G7u.000,00

X X

X

20.0-1

Medicamente si materiile sanitare

v 1.000,00

Xi X

V

20.04.C1

Medicamente

•*Z.DOO,OC

XI X

y

20.C4.12

'fiaîerkilc sanitare

32.000,J0

X X

X

120.05

Bunuri de notura obiecte1 dr de inventar

(10.000,00

x!

'■

20.05.30

.Âite obiecte de inventar

GO.QGOXG

X'

XI

20.05

1 Deplasări, deta»ari, transferări

iE.OGO.GO

X X

20.0o.01

Deplasări interne, detașări, transferări

15.000,00

y v X L ■ j L

•r

20.25

1

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor stfttu’ui, ootrivit dispozițiilor legale

.70.000,00

X X

/•

57

TITLUL 'X ASISTENTA SOCIALA

3.546.000,00

Oi 0

01

57.02

/jjutoaie sociale

! 3.545.000,00

x

-<

57.02.01

Ajutoare sociale in mini era r

3.5-16.000,M

r x

*L

53

TULUL XI ALTE CHELTUIELI

370.000,00

0 o

°l

59.11

Asociații J fundații

300.000,00

X X

"i

59.4(1

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

70.030,00

X X

xl

08.G-2A.CS

Asistenta sociala in caz de boli si invalifuati

•lO.SOEUOO.GO

v

o1

62.G2A.0j.02

ArastenlU sociala in erz de invaliditate

10,208.000,00

c: o

,! 6S.02A.il

G8.CZA.15

Cresc                                                    .

Prevenirea excluderii sociale               '      Ț

L3y.0CO.O9

883.000,00

0 0

(f o

’l

S2.02A1S.01

Ajutor social                                                •

Cantine de ajutor social              _                  -

5? .000,00

oi o

ul

63.02 A A5.02

823.000,90

0 fl

c

G8.SZA.5Q

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale

3.158.170,00

Ol Oj

6S.02A.S050

Alte cheltuieli in domeniul asistpntpi soriale>>.—* —________________________________________ ____ - l» . M___________________________________________

| 3J 53.170,00

Ji 3

*

Director Buget FinanțeCompartiment Buget

MUNICIPIUL FAGARAS

CrFADIN(7A CU PROGR. .M PBLTUMGIT ALBINUIA FAGARAo 29433)79


Aneia nr...........,G.. 27.1.


BOCETUL PE 'iTTLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2320 Sursa de finanțare: C2E


.'.PROBAI': CUGET INIȚIAL conform H.C.L, fir 45/ 19.0?..2020


5                                                                         Uliu-mire . indicai oruîiu bugetar

।_________________ ______. .____

SECȚIUNEA TOTAL

GO.C"            TOTAL VENITUL

G3.02             I. VENITURI CURENTE

00.03              .A. VENITURI NEFTSC XLE

00.04             ' A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

33.02E               Venituri din prestări de servicii si alte activiteti

33.0ZE.11           .Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine
24. .490,00 -T î>: W .490,00, 0 c 244.-190,00 0 C

12^4-490,00 0 ih 244.490,00 0 0 2-14.490,00, 0, 0


01

20 20.03 20.02.01

C1.02B 6S-02E

CI

20 29.03 20.03.01 Gg.02E.0-


TOTAL CHELTUIELI

■cheltuieli curente

TITLUL II BUNURI S] SERVICII

; Hrana

Hrana pentru oameni


! far te a a lila CHELTUIELI SOCIAL-CULT

Invatam aat j CHELTUIELI CURENTE .TITLUL II BUNURI SI SERVICII |Hrana

' Hrana pentru oameni

Invataniant preșcolar si primar■ 263X10,60- '»! I

i2G3.F10,00; 0> 0 I                                            I

:2G3.S10G0Î ni fi.

263.510,09! K. X

263.5 lo.oo i X'

I .

i •


263.510X0,

<>! 1

263.510,C0i

ol

o! ।

203.510,001

A!

6! 1

263.510,001

01

0! i

r263.510,00;

X: :

263.510,00 i Xi X; I

283.5H),fct!

C'

o; ।


• •

UKslC (0

■^p m

Denumirea indicatorului iugelar

(♦ 1*U

<1-1 tl VJDJ - ... .

'j:î ” Zu •

GS02E.03.P1

invat amant preseelâr

2€iS.510,i>0

0 îi

9G.D2E

Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEFTIT

a.tio

1

0 0

97-92 E

REZERVE

o,cc

t 0

9 3-0 Zi,

EXCEDENT

□ ,oo

6 , v"

99.02E

■ DEFICIT

I 19.020,CO

0 C

Compartiment 2uget


e"LCES,/.di-Coji.Sifr

.-Wr^ClKUL FAGaRaS

Gi -OJNITA C'J PROGRAM SAPTA.MANAL PINOCHIO FĂGĂRAȘ

29 :<;49'iD

t ‘   1

Anr::s nr............................


BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Si ALINEATE, PE ANUL 2020 Sursa de nnantare: 02E

Al'ROBAT: BUGET INIȚIAL comorm H.C.L, nr 4S / 19.02.2020


Denunurna indicatorului bugetarSLCTîJNlA TOTxiL!

bU.Ol            TOTAL VlTUTUiU

00.02

00.03

1. VENITURI CURENTE

A. VENITURI NF.FISCATT.

00.04

33.02E

3d.02E.14

A4. IMPOZI TE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII

Venituri cin prestări de servicii si alte activitati

Contribuția elevilor si studenților pentru in’ernate, cămine si cantine

---— - ----

TOTAL CHELTUIELI

01               CHELTUIELI CURENTE

20                 TITLUL II BUNURI SI SERVICII

29.03              Hrana


20.03.01

6 ' .C?.E

G5.G2E

01

20

20.03


Hrana pentru oameni


?artea a HI-a CHELTUIELI SOCLLL-CULTU1

‘in va taman t                       2 2[

ICHELTUIELI CURENTE                 ’

| TITLUL II BUNURI SI SERVICII I Hrana


‘2O.U3.O1

6S.O2E.P3________

*>ELCEL. Adi-ComSoît


Hrana pentru oameni lavatamant preșcolar si primar


IS O ;0, Ui

0; 0

*3.U40,0J

0 ț)

43.040T0

o

4 S. 040,00

G C

43.0a0,00

J । G

' 43.040,00 i

0 0

!                                                  1

«n.vw.en

a o ■

149.730,00 i

0 0 ■

149.78 Wl'j|

A Q .

49.730,00

x x :

*9.71’0.00

y x;:

13.7S0.W,

= !

V, Ui i

4t.7HU.WC

J| J i

49.780,00

O 0 1

43.780.00

0! 0

4.9-730.CO

X X ’

49.7S0,C0'

X A,<

49.780.00

Q u| .


£ 2            1                                                                ..........

3 %                                                               Tisnumim tnd urato ru lui bugetar

P        ।                                                                                                          '

. «‘S*                  > ■   r

•’b-H   3 y [•

o ♦ ț        o c

G5.02E.B3.ft1 Livataxn^nt prescirtar                                                                                                  M9.7RCJ,G(F ft! 3

• • • *
Compartiment Buget


l

ÎC..02F            Panta a VIJ-a R2ZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

97.UZE           kEZERVE

a.no, (?' c;

-E(0 Ui

S8.U2L:          EXCEDENT

99.02E            DEFICIT

0/>U; 0 L

G.74J,60i 0: 0

'tlLCl Adi-Catn Sojt

MUMICJPIUL IAGARA..

CKAD1N1TA CU ('F'XiOM PPJ-I.UMG1T PRICHINDEII 29^352


BUGETUL PE TITLURI DE CHELOTlELf, ARTICOLE 31 ALINEATE. PE ANUL 2323 Sursa de finanțare: 02E

A?RQBAȚ: RUGET JNÎTIAI. conform I I C.L. nr 45 / 19.D2.2Q2C

w.


Denumi.*?a indicatorului bugetar

SECTlUNcA TOTAL

TOTAL VENITURI

•]. VENITURI CURENTE

iA. VENITURI NEFISCALE

'A4, IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte activitnti

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

<7

c 1, *

-

<M

O

- ' ■

!

!                         i

► o: ?■

283.400,01

0

1 0’ 3

■283.490.dk;

0

। 0: n

‘283.190,00

0

D 31

2a.R4£0,(ld

; o

, o- 0

283.490,00

C‘:

1 . 1

3tW.7SB.flO

3

0;

; 300.750,00

0

C,

300.7S0.00

‘ 0

O' Dj

300.750 00

X

X| J

i 300.750,(10

X

v: -J

C i

,3«0.7SG»3e

c

i

1300.750,00

li

u! G

300.750,00

0

0 c

300.750,C0

0

tl 0

300.750,03

X

XI X

300.750,00

x

xi xj

300.750,00

0


90.01

00.02 UO.O?

00.0 i

33.02E

33.02E.14


3TAL CHELTUIELI

01

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.03

Hrana

20.03.01

1 _ . ’

Hrana pentru oameni

Cfl.tiSE

Partea a lil a CHELTUIELI SOCIOCULTURALE^

OS.tiZE

Invaîamant

Ol

CHELTUIELI CURENTE

20

TITLUL II BUNURI 51 SERVICII

20.03

Hrana

20.03.01

Hrana pentru oameni

65.0ZE.03

Invatemant prf!Sc:nI«r si primar

©EL CER, Adi-Cuir Sofi(Wnimiirea indicatorului hug?r;iriis.ozL.ic.ei


,TuVRt«mant preșcolar


SG.02E 97.022 58.02E |i)9.02E


lPartea a Vil-a REZERVE. EXCEDENT/DEnCfT

; REZERVE

' EXCEDENT

DEFICIT


30Q.759.CUi i) tl O

0,00 O! Cș 0

i),UD u 0 9

9,00 0 Ui o IZ.ZGD.OO- CC I=


Președinte de ședința


Compartiment Buget


JILClD. it<ii-2oniSoCt


MUNICIPIUL lAGAftAS

Ane: a nr


GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRtLUNGIT VOINICELUL FAGARA5 29C3C117

. tUGETUL PE TITLURI BE CHELTUIEU, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020 Sursa cie finanțare: 02E

A.JkQ3AT: UUGET INIȚIAL cpnform H.C.L. nr 45/ 14.02.2020

Indicator bugetar

Ocmirniret. indicatorului bugetar

frl^’

•:i tu linaj

I

1

1

1

1

rxi

Ș

r. k r-j : i

SECȚIUNE A TOTAL

L’fi.dl

iTOTAL VEN1TUP1

1

: 7r.q!jO,co;

p

■ .

VJ

00.02

!1. VENITURI CURENTE

78.030,90.

u

0.

0G.U3

VENITURI NEFISCALE

7Ii.r?50,Un;

0

1 *1

00.04

' A4. IHPCZ1TE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICE 1

75.050.00!

•î

' 'v

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

73.050,00.

G

! 0t

33.02E.14

Contribuția elevilor si studenților pentru internate .niv -,* 51 cnnti >"

73.050,00!

U

0

i                     ...                        __________ . ..                                  .

TOTAL CHELTUIELI

Ij’5.$70,0(b

G

D;

c.

‘cheltuieli curente

ifi.cvo.co.

0

Ol c

20

iTITLUL II BUNURI SI SERVICII

Bo.370,00

0

9. ( 1

20.03

Hrana                                             .? 5

,35.870,00.

.35.e70.001

>.

X i

1

Hrana pentru oameni                         '         <   \

V A

* .

XI J

^0.03.01 l

G4.02E

'   W*

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTUitA. E î             x

1 [85.a70.0Cl

0

9) 1

GS.02E

- --                      -                /e-

1 Invatamant                                 '\          / —

185.370,09,

C. 1

Ci

CHELTUIELI CURENTE

185.870,00

0

tji <

20

20.0b

|TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII                       '* *

1                                                                                                                                                                                                -                 ■

’ Hrana

1                                  ' 1

85.870,10: ItS .370,00!

x'-

20.03.01

|Hrana pentru oameni

!35.S70,(’-JÎ

X

X >

□5.C2E.O3

'Invatamant preșcolar se primar

___________ R5.87-i,00|

9

o' t

OEl Cf’B, Adl-Cnm £

!

Indicator hugeltr

Denumirea ^ndicrr rjnjJui bu^star

1

1 (l-x

, *71* I

1 V--W

| -«n

GC.02E.03.G1

Invatarr.ant preșcolar

: 85.370,00

1

J 3

9G.O2E

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDEN’f/DEFîCIT

1

0,9 C

o. (;

S7.02E

rezervi:

o,no

Oi j

9S.02E

EXCEDENT

o,oe

tîi u

%\C2E

DEFICIT _         ____ _

7.87.0,00

3i 0

Președinte de ședința


Comp:rtiment Buget


.•i.LCEr, Adi-ComSoii

toUNIC’l’IUL FAGARAS

ȘCOALA GIMNAZIALA O VID DFNSb'SlANU

29438293

UXBUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE. PE ANUL ?020 Siu’sa de finanțare: 02E

A"XGBAT; BUGET INIȚIAL conform H.C.L nr 45 /19.02.2020

Indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugelar

VL’U

■1 U.' rei'u

i

202'

'r

.SECII UNEA TOT Al

03.111

TOTAL VENITURI

83.050,01»!

0

c

00.02

I. VENITURI CURENTE

83.450,00.

0

c

‘ 00.03

A. VENITURI NEFISCALE

83/50,00

0

*

|20.'J4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE RUMURI SI SERVICII

83.450,00

0

0

|30.02L

Venituri din proprietate

G.113,0').

0

f

39.Q2E.S0

Alte venituri din proprietate

u.146,00

o

0

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

77.304,00.

J

0

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

77.39 ț.UQ

J

Jj!

TOTAL CHELTUIELI

ci

ic

10.01

10.07.11

19.03

10.03.07

20

|2.U.05

20.OS.30


CHELTUIELI CURENTE


|TÎTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL iCheltuieli salariate in bani fond aferent plătii cu ora

Contribuții

[Contribuita asiguratorie pentru munca (TITLUL II BUNURI SI SERVICII

। Bunuri de natura obiectelor de inventar

I Alte obiecte de inventar


104.610.00 '* 104.F 10,00 J- 0|

&7.U&1C0 0: 1

> 8?.735,00. X! X

: 85.735,001 X! X

I 1.929.00 X'T'

1.929,901 X!

16.94 6,90! 0 U

1 16.946,00 X ;<

I I6.JZ6.00l X: N;


J'.L 1T9, AdK'Din Soli

nd ■..

denumirea indicatorului bugetar

- -J

G4.t?2£

Parcea a 11 ba CHELTUIELI SOCIAL CULTURAi-E

loi.cio.oc o i:

|G5.O2£

In vai amani

104.S10/W i c

itu

CHELTUIELI CURENTE

104.610,00 3 6

10

titlul i cwr.i;njin.i de personal

87.G64,(m; J 3

10.01

Cheltuieli sala riale in bani

85.735,00 v X

10 0111

fond aferent platii cj ura

85.735,03 X a

10.03

Contribuții

1.329,0?= X

i0.02.07

Contribuția asigura torie pentru munca

l.aZ9,uO y X

2j

TITLUL II BUCURI SI SERVICII

10.9^6,03 0 0

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16.942,00 X

20.05 30

Alte obiecta de inventar

16.946,00 X X

65.02E.03

Ltvatamani piese olar si primar

87.664,00    0

65.U2E. 03.02

invatamant primai

87.564. W J C

65.02F.04

Invaiairai»! secundar

16.916,09: 0, C

C5 02Ii.04.01

Invaiantimt secund ar infer’or

16.946,00= J 6 !

9G.92E

Partea a VU-a REZERVE, EXCEDENT/U"F!CIT

0,00! f

S7.02E

REZERVE

0,tw| O1 5

SR.Q2E

EXCEDENT

o. o

9?.02E             i DEFICIT

21.lGQ.ikV 0 <?

MUNJCtl'lUL KAltARAS

, jiex.i n7


J.tCEULTCHNOt îKilC JJK IO AH SEhJCHEc. FAGAliAS

J2811

BUGETUL P£ TYTLURI DE CHELTUIELI ARTICOLE SI ALINEATE. ?£ ANUL 202u

Sursa rte finanțare: 02E

APROBAT; iiUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr 45 / 19.02.2U20

I                                                                               "

5 H

3 -

i               -3

Denumirea indic Jtoruhti 1 f»ui

i

i 1*11 | •J 1

E O

¥—  c*   rr

c^’   c-j   r-o

O <>

.-•j   f i    M

LeC 'LINE A

TOTAL|

CU.U1

! TOTAL TENn'URy

o «• el

00.07

p. VENITURI CURENTE

36.770.00

o: c; o

00.03

'a. venituri nehscale

3S.77U.0C

n (P n-

00.04

J A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

16.77(1,00

C 0 0.

30.022

Menituri din proprietate

| 2.900 00

0 9 "1

3Q.02E.05

Venituri din concesiuni si Închirieri

| 2.000,00

0 o. o.

30.02E.Cj. 30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

Z.MJO.OO

9 n. a;

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

34.770,00

0 (n 0'

33.02c.SC

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

34.770,00

o o g|

I

TOTAL CHELTUIEf I

92.4SG.U0

a 0

0

toi

CHELTUIELI CURENTE

9Z.450.00

0 0

»l

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

92.450.00

0 U

ol

20.01

Bunurisiservicij

6G.OOU.OO

X X

x|

20.U’.01

Furnituri de birou                T                \

l.OOG.OO

X X

V

20.01.02

Materiale pentru curățenie

l.COO.OC

• r w-

x •

A

20.01.03

încălzit, iluminat si forța motrica

2.000,00

v. X

20.01.04

Apa, canal si salubritate                  *'» *

: 1.000,00

Zi. Â.

X

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

3.000,00

X X

X‘

20.01.Gi»

Piese de schimb

1 000 00

J .1

X .k

Xi

PELCTl, Aâi-CrKn Soli

T] f * ci

D<?nvmire;i indicatorului bugetar

>iP-O L

- -1

J IM

<"• C-

« O

T -J

-

*gC

f-l i»M

_

l20.01.C3

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1.000,00

‘ X

x: C|

hli.Ol.CV

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

50.000,00

X

X

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25.450,no

X

i ■

20.02.30

Alte obiecte de invantar

29.4fQ.C9

. x

" X

20.06

Deplasări, detasari. transferări

2.003,00

I *

V'

20.00.01

Deplnsari interne, detasari. transferări

2T3d,00

A

A . J

20.13

Pregătire profesionala

1.C3U.6Q

X

C-

(51. QZL

Partea a 111-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

92.4SQ.U)

0

1) "1

65.0212

'în vutamam

<12.450.30

0

6 u|

01

CHELTUIELI CURENTE

92.450.00

0

0 O,

20

TITLUL II BUL'URl SI SERVICII

92.4f0.C0

L

3 C|

20.01

Bunuri si servicii

60.000,00

X.

X XI

20,01.31

Furnituri de birou

1 1.003.GJ

X

20.01.02

Materiale pentru curățenie

1.000,00

X

v x|

20.01.03

încălzit, iluminat si foita metrica

2.000.03

A

20.01.04

Apa. canal si salubritate

1.000,00

X

x :i

23.03.05

| Carburanți si Itihrifiar.ti

3.000,09

V A

x •-;!

20.01.PC

I Piese de schimb

1.000,00

X

x J

20.01.0?

Posta, telecomunicații, radi o, tv. internet     0 5

1.000,00

x

£ yl

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functiofiare\

50.000.00

X

20.05

--- > n • - —                   --- —

Bunuri de natura obiectelor de inventar                \ \

23.450,00

x

I20.0S.3C

Alte obiecte de inventar                                  î

29.450,00

X

aH

20.06

Deplasări, detașări, transferări          ",                /„r

2.G00,C0

A

v X|

20.06.01

Deplasați interne, detasarj, transferări

2.oon,co

X

«b .

20.12

Pragatir? profesionala

l.GOO.CO

X

X;!

05.C2E.50

Alte cheltuieli ?n domeniul inviiomantulul

92.150,00

0

©olceh, a*î» cuxfl saii

Indic mor bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

;* ?6-

o ’ ♦

' 1

CJ ’Z* - £_■ CM CM

9G.Q2E

Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DJTICIT

•Jie

0

) 0

S7.G2E

ItEZERVT

ti ,00

c

Oi li

9S.02E

EXCEDENT

0,00

0

T u

99.C2E

DEFTCIT

S5.GBO,i)0|

0

y: 0

Președinte tie ședința                                   Director Cu^cî Finanțe

^BbV'

“ - QaȘaFffiRț. | S.

♦» / < . IT

Compartiment Bu^et


OLLCEB./.ll Corn Soft

.vIUNtCIPIUL TAGARAS

Anexa u.............................


LICEUL TEOLOGIC ORTODOXSfANi")L CONSTANTIN BRANCOVF NU TAGARaS 294649D4

BUGETUL ?E TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, P£ AbFUL 2U20 Sursa de finanțare: 92E

APROBAT: BUGET INH'IAL conform H.C.L. nr 45 / 19.02.202C

1 Indicator bugeîa-

1                                                           Dt'iiumirea indicatorului bugetar

1 !

< ci- i puoi

<. DZ Zd?

SIXHUNEA TOTAL

i

100.01

TGTZX VENITUHJ

5fi.fI3.yO

0

'O9.ri?.

1. VENITURI CURENTE

SWO.GO

0

0

loo.oo

A. VENITURI NEFISCALE

29.8^0,00

c

c

00.04

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURJ SI SERVICII

£9.840,60

A V

e

30.U2E

Venituri din proprietate

4.000,00

0

•j

30.02 £.05

Venituri din concesiuni si închirieri

d.ooo,ce

0

0

30.02E-05.30

Alre venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

4.000,00

(.

0

33.D2E

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

BS.840,00

9

33.02E.05

Taxe si alte venituri in invatamant

îs.000,00

J

9

d3.02E.14

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

70.840,J0

6

î i OTAL €K ELTUIELI               i < ~ '

105.710,00

0

A

|ill

CHELTUIELI CURENTE

WS.710,00

o

îio

TiTLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL            * \

15.01)0,Gf

0

0

i 10.01

Cheltuieli salariale in bani          Zj - ZT'irf- -z

14.700,00 j

V

'k

■ —

10.01.11

fond aferent platii cu ora           '     K--   * /-*

14.700,001

■»

•J z».

10.03

Contribuții                                ‘ ‘ .

300,00

A

jlC.03.07

' V                     '

Contribuția asiguratorie pentru munca '   < '

2GO.CO

...

► 1

20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

90.710,00

o

o!

20.01____________

Bunuri si servicii

EG. 710,00

-•

X!

OlELCEB, Adi-Com fiii

ii 1 1

Denuji'ireo indicatorului hu^elar

lot: Tl-tt Tî-t’4l

5<

rx IX s

2u 01.33

Aite Lunuri si seivicii pentru intretinere si funcționare

sn.7-' 9,30

.T

5

23.05

Bunuri di? natura obiectelor de invciiMt

1.000,09

X

7

23.05.20

Alte obiecte de inventar

1-000,00

ia

C-2.02E

Partea a IJI-a CHELTUIELI SOClAL-CULTUdALE

105.71 PA’1

0

r

G502E

kjvii taman t

105.71P,J;i

V

92.

CHELTUIELI CURENTE

105.710,00

6

0

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

15.000,00

tn 3

110.02

Cheltuieli salarialc in bani

V. 700.00

X

jlO.Ol.ll

foită aferent plătii cu ora

’«l.700,Cf’

XI

10.03

Contribuții

300,60

X

<

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca

300,00

X

X

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

90.710,00

0

y

20.01

| Bunuri si servicii

86.710,00

X

X

20.CU.30

Alte bunuri si servicii pentru intrelincre si funcționare

86.710,001

X

29.05

। Bunuri de natura obiectelor de inventar

4.000,00

• <

X

X

20.05.39

Alte obiecte de inventar

4.090,00

X

A

K3.02E.G4

Livatdinant secundar

105-719,60

65.02E.Ci4.€1

Inviitamant secundar inferior

’ ‘ ........

103.710,30'

i j

4

J

93.02E

Partea a VU-a REZERVE, uXCEpjiNȚ/DEfTCrr

9.

U7.32E

REZERVE                    \*\

w.Qol

■jl

35.0212

•i

I EXCEDENT             '              1 x '

0,961

0

o:

S:,.02E

i DEFICIT___________________________________________________

1S.87C,OI-Î

'*45 * "i'ziUCRt, Adi-Cnm Soft


Compartiment Buget

hJUMCTPTiJl. E AGARAS

Ari lx 3 «r..........Uas.../


CO!.rCn.U. NATIONAL fJ NA STANCA FAGARAS 2j4O3315

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020 Sursa de nnamare: 02E

nPROBAT:BUGET ÎNITIAI. conform H.C.L, nr -15 /19.02.2020


~ no Ti C a


Ow țintire a indiC'V.orului bugetarS’iCTHWA TOT Al

00.01

I’IOTAL VENITURI

2.07.813,01

0

c;

0

00.02

L VENITURI CURENTE

207.C1C.00:

o:

0

l

00.03

A. VENITURI NF.FTSCALE

i 207.810,^0

0

0.

1‘

oo.oi

.A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI M FERVICII

'107.810,00,

f4i

c

0

30.02E

'Venituri din proprietate

£30,00

o!

c

•>

30.02E.05

; Venituri din concesiuni si închirieri

030,00

0

(

('

3C.02E.05 30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

KJ.Q'i

j

0

0

33.02E

i Venituri din prestări de servicii si alte activități

iZOG.SFO.OO

0

0

0

33.02E.05

:Taxe si alto venituri in invatamant

3.06.980,00 ■

0

TOTAL CHELTUIELI

223.790,00

a

->

J

iO1

CHELTUIELI CURENTE

222.7^0.00

0

(

13

'TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL             « ,r

22.6,140,00

->

0

10.01

Cheltuieli salariate in hani                C                 \

222.140,00

J

10.01.11

fond aferent plătii cu ora                 ? ~'J                  ț

222.J40.C0

X

A

>

10.03

Contribuții                                               C

4.000 J0

7.

TZI

A

10.03.07

Contribuția asiguratorie pentru munca                 /

4.000.00

X

vl

—i

>

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII              '

2,550.00

0

4

t

12C.05

s *    -                    -------

Lunuri de natura obiectelor d» inventar

2.650 ,C0'

20.05-30

Alte obiecte de inventar

2.660,03

X

icj

i

©ELCt’Fî, Ai!i-Cvm Soli

!

rci.- »•

J.Ujțr Ut

£)=nurnirea indicare; r'j lui bugmar

k- !

GJ.D2F.

!P3Hta a 111-a cheltuieli social-culturale

z2s.72c.oe

G 5.0212

’nvatri nani

228.7011,00

O

01

CNELTUTLI CURENTE

228.790.0C

0' 0

10

■ TITLUL f CHELTUIELI DE PERSONAL

2Lft..<0.C0,

-> o.

10.01

'Cheltuieli salariate in bani

222.1^0,00

X' y1

10.01.11

fond aferent platii cu ora

222.1-10,<JC

7 X

10.03

Con ui butii

4.1100,00'

j\! \

10.03.07

; Contribuția asiguratorie pentru munca

d.01)0,OU

/ : X

?0

ÎTITLUL 11 BUNURI Si SERVICII

2.550,'J0;

C1 0

20.JF

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2.650,UC-j

X X.

23.(15.20

jAlte obiecte de inventar

Z.uEO.OO

X) X,

bS.02E.03

h-vatamahi preșcolar si primuj

22^.753,09

0. G

05.022.0^.02

lnvstoiTiant primar

228.79D.liO

0' Ci

*£.i)2E

Partea a VTLa REZERVE, EXCEDENTfDEFICIT

0,00

u' ui

97.027

REZERVE

9,G0

oi 3

0L.92E

1 EXCEDENT

D,n<ii

Oi r-

95.U2E

DEFICIT

2b.980.v0i

Di 0;Președinte de ședința      >- =,                      Director Buget Finanțe

Compartiment Buget

©ELCrB» AdiCcnr. Soit

MUNICIPIUL FA GA RAS

Coi .r.GllJ(. național radu negru fag/ras 294114767


' C)

An<:X3 nr..........r£f.31...


BJGEYUL ?£ TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020 Sursa de finanțare: 02E


APROBAT: BUGET INI I’]AL conform H.C.L. nr 45/ 14.b2.202u


“ 60

■o 3

A"


Denumirea indicatoiuîui br^ecr


S> ■> *


•<XF


SECȚIUNEA TOTAL

oo.ei

■TOTAI. VENITURI

00.02

[I. VENITURI CURENTE

00.03

■ A. VENITURI NEFISCALE

00.0'1

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Sl SERVICII

3U.02E

Venituri din proprietate

30.02E.OS

Venituri din concesiuni si închirieri

30.02E.05 30

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

33.02E

Venituri din prestări de servicii si alte activkati

33.02E-05

Taxe si alte venituri in in va t amant

33.02E.14

Contribuția elevilor si studentilor pentru internate, cămine si cantine

33.02E.SO

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

36.0212

36.02E.50

01

Diverse venituri                                 ___.

Alte venituri                                     - n ir X

TOTAL CHELTUIELI                          V?Y

CHELTUIELI CURENTE                              , L

10

TITLUL I CHELTUIELI D E PERSONAL      \        /X

10.01

Cheltuieli salariate in bani                                 ”i'//

10.01.01       ____

10.01.11              1

Salarii de baza

fond aferent plătii cu ora

'jELCEIJ. Ad:-Ctm Soft


•'ni.64o.on1 si

<•1

491.6^0,00 0

0.

u

•4^1.6^0,001 0

0

A

■49i.610.0O u

o.

0

1 23.940,00 0

0

0

j Z3.940.CP 0

0:

0

1 23.510,00 0

0

0

; <0 4/ 90,00

fi.

0

i2C0.6G0,0(J 0

Ol

0

|l35.93OTOU 0

0

0

67.830,00 ti

0

0

53.210,0C 0

0

o

53.210,00 C

0

V

1                                                                     i

1

1

421640.00 0.

&i

1)

31-640,60 ’

c,

0

284.0uJ.0C 0

c.

274.090,0J xl

xl

X

SL000.00 Xi

x;

Jk

217.009,00 X.l

t!


2«                                                                                                                                                                           .m

5 £                                                                       Deneinin:3 indicatorului bugetar                                                                   ;Z P’

•s?                                                                                                                                     2-:?      >; r!

ri X2                                                                                                                                                                                                                                                                                  •

1U.01.17

Indemnizație de hranu

G.C-SO.OO

. A. j

SJ.C3

Contribuții

10.090.00

X

1D.03.07

Contribuția asigurător ie pentru munca

10.000,00

.’I)

TITLUL 11 BUNUK’ SI SERVICII

207.6'16,G3

<• V

23.01

Bunuri si servicii

7.wOO,CM)

X. X

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

5.009,00

' *

2O.C1.O6

Piese de schimb

2.000,00.

X' X 1

30.03

Hrana

1

162.6.0,00

/. y

20.03.01

Hrana penuti ouîncni

162.3^0,00

-S ’ *♦ '

2D.CS

Duituri de natura obiectelor de inventar

30.03^00

y ..

23.0S.20

Alte obiecte da inventar

30.000,00

’••• x :

20.11

Cârti, publicati) si materiale documentare

7.000,00

x :

20.14

Protecția muncii

1.000,00

x' * :

G4.S2L

iPartea a IlI-a CHELTUIELI SOCIA-VCULTUKALE

<91.6'10,09 01

ii

65.02E

| Invatamant

i<19t.GÎG,UO d;

tr

01

।CHELTUIELI CURENTE

491.340,00 v

')

10

'TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2V.000,00 0.

G

jio.oi

Cheltuieli salariile in bani

274.000,00

X

liu.01.01

Salarii de baza

51.000,00 *'=

\

IC.01.21

fcnd aferent plătii cu ora                  , ••

211.060,00 X

X

10.01.17

Indemnizație de hrana             ?                \

6.000,1 '

X

IU.03

Contribuții                             '! v

10.000,00 X|

<•

iX

10.63.07

Contribuția a sigur a torte pentru munca*

10.000,00 v

1

X

20

TITLUL II UUNUIU SI SERVICII      -           7^*;

’07.e4<?,00| 0

0

i                                                      •

P.0.01

Bunuri si servkii                          '*»$ * **,

7/?npo; x

V

2 0. 1.0 5

Carburanți si lubrilianți

5.U00,00! X.

::!

-------- . — .

<0.01.06

Piese de schimb

2.000.00 X|

A

LC^L, Adi-COm Soft

$ K

= F, P

______ .

Dcbii/nirei mdfcatcnutiii bug-j’ar 1

i

Toh'<

til-T

T3»ț

12 J

Hrana

167.610,00 :< .?

''0.03.01

Hrana pentru oameni

162.643,00 X.X-

20.55

Bunuri de natura obiectelor de inventar

30.000,00 X- \*

7.0.J5»

Alte obiecte de inventar

30.000,00 { X

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

7.000,00. X X

za.n

protecția muncii

’.000,00 X ;C

55.02E.04

în va ta mani secundar

491.i34C,0Gi 0 0

fi5.02E.04,02

Invatamaut secundar superior

■m.5-io.oc' o< o

. ;

ys.ozi:

Partea a Vll-a REZERVE, LXCEDENWEFICiT

0,00! 9 " i


S7XUE           rezervi:

9t<02£           EXCEDENT

_________DEFICIT_____

Pieiedinte de ședința

- "i            K'

- 3 V           )-■

e.no: o, c

1         0,U.?: 0 0

v,u0 3 0

Director Buget Finanțe                              Comnartiment Buget

..........


_>ELCLP, jHi-Com Si;


MUJIC! P’Gt. FAGAPAS

Anexa ii ......


COLtGiUL AUREL VljOLI l'AGAUAS 2'J 10» 173

B JCETUL PE TITLURI D E CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2320 Sursa de firantare: 02E

APROBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. nr 45 / 19.02.2C20

ts 11

-c 3" J n

Je.’iWiirea indicatorului Lugi-rac

i cn

: -Td ■

r-j

O

O rl

o

SECȚIUNEA TOTAL

00.01

TOTAL VENf rURÎ

S?.fCO,CO

: 0

c

00.02

jL VENITURI CURENTE

53.800,C0

L

0

c

30.03

A. VENITURI NEFISCALE

53.bC0.C0

0

00.01

A4. IMPOZITE 81 TAXE PE BUNURI SI SERVICII

5't.!?00,00

<•’

20.J2E

Venituri din propricu te

24.700,00

3

0

0

?O.L‘2E.O5

Venituri din concesiuni si închirieri

24.7G(VjO

io

0

J

30.52E.05.30

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

24.700,00

n

0

33.ORE

Venituri din prestau de servicii si alte activitati

•0.200,00

C

c

0

33.02E.0S

Taxe si alte venituri în invatamant

7.200,00

0

0

33.li2E.50

Alte venituri din prestări de servicii si ahe activitaii

12.000,00

0

0

0

37.02E

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

1O.OCO.L0

C|

c

°l

37.02E.01

Donatii si sponsorizări

10.000,00

0

0

n

...    u-țyk          -      ____.

TOTAL CHELTUIELI                    \

leJ6.90b.aC

•)

01

CHELTUIELI CURENTE                   \ \

i 85 JG0.00

0

c

0

20

TITLUL II BUNURI $1 SERVICII                 1 -

> 86.500,00

0

0

c

20.01

Bunuri si servicij               ' 31

43.900,00

X

X

V

>10.01.01

Furnituri de birou               ' 5-*\.        ./.+* /

2.000,00

-

v|

20.01.02

Materiale pantru curățenie          *AS 4

2.OC:.;fjo

x'.

X

20.01.03_____________

Încălzit, iluminat si forța metrica______________________________

U.900,00

y

2 k

X

J

EB, Aci;-

î

i        «S

T7- O

1            -4 f

n e di i iun i îuJ ><:□ tn ruhj i bu |{t< tar

>rz-■ •» L. .....

S !=

20.01.U1

Apa, canal si salubrPate

3.000,00

X

20.01-05

.Carburanți $j lubrifinxiti

; .iC.oon.ou

20.01.3U

| Alte bunuri si servicii neutru întreținere si funcționare

' .5.000,03

X X

20.CS

Bunuri de natura obiectelor de inventar

i2o.6G3.00:

Zx .il

j 20.05.30

Alte obiecte de inventar

! 26.000,00

.

rt

120.06

Deplasări, ciuta sari, transferări

i 2.C00 011

X' T

1

,20.05.01

Deplasări interne, de.asari, transferuri

. 2.000,00.

X! a.

■ X

2C.13

Pregătire profesionala

3.000,00

y / .

; x

20.30

Alte cheltuieli

: 12.000,09!

X: X.

! Zk

20.30.01

Reclama si publicitate

iU.UOu.UQ

z y

23.30.02

Protocol si reprezentare

2.6.10,00;

i                                       i

.V Ă

64.0X1’.

Partea a iu-a CHEI .TUÎEL1 SOC] AL-CULl UKALE

1

>36,900,Qv

t

■ <J

65.C-2E

Invatamani

as.m,oo!

V U

<!

01

CHELTUIELI CURENTE

. SG. 900,00

f: 0

0

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

&6-9C0.C')

0 0

0

20.0 J

Bunuri si servicii

i 43.900,on

V y

X.

20.01.01

furnituri de birou

। 2.000,00

v, X

A

z0.01.02

Materiale pentru curățenie

1 2.003,00

:•> x

A

20.01.03

încălzit, iluminat si forța moirica

i 11.000,06

X, x

20.01.04

Apa, canal si salubritate

3.090,00

v: ■*

. J .

V ■ b

20.01.05

Carburanți si lubrifianti                       -              M\

10.020,G0|

xi x

X

•20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functiona»fcă^^ \ \

15.000,01!

X, X

X

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar     . ~ '■ '             1   1

26.000,0

X X

X

20.05.30

Alte obiecte de inventar                        '

126.000X0;

-IX

A

20.36

Deplasări, detnsari, transferări                              ' x

2.009,001

k' .<

20.06.61

Depla sari in terne, detasari, transferări              **» •

| 2.0110,00

Xi X

-

20.13                 | Prega tire pr ol e s.io na la

3.000.001

1 V, . ♦

X

DilLCEL. At^-CdWi Snfr

. diC Lof’«

Denumirea indicatorului hoge:ar

20-30

Alte cheltuieli

20-20-01

Reclama si publicitate

20.30.02

Protocol si reprezentare

65.02E.04

Invata/oar.t secundar

C5.02E.0k02

invatamant secundar superior

du.C2E

Partea a Vll-a REZERVE, EXCEDt?. î'Ot licn

37.02F

REZERVE

D£.02S2

EXCEDENT

oo.ozr_________

DEFICIT

.1 a 10 iVF.Of' / * . udo,*? »   ;

•’G.r'M? r « » l4ft.^-0,U« 0 ' I

0.0 f • • I 0,.< » 8 • J,0» ♦ C • Sy.xjc.-i - u


nn


OFT.cr? Mj-CcmtoP


idUN'lClHL’L FA GA RAS

SI iT/J.UJ. MUNICIPAL DR. AUREL TUT.BURi'

BUGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Sî ALINEATE, PE ANUL 2£?X)

Sursa de finanțare: 02F

: BUGET INIȚIAL cunform H.C.L. nr 45 /19.O2.2U2O

i

Indic 2 tor bugetar

Denumirea ind testerului bugetar

i

<“l     •

sX C-j

•> ci

•M 1 \J

■TJ Cd <Z> e-.j

SECȚIUNEA. TOTAL

1

00.02

TDT AL VENITURI

70.76 •.X40,0t>l17.C'>7.8ffi,09

iii Ii

O

00.c?

I. VENITURI CURENTE

37.334.84i),u0

9.313 ?l‘ j.U0

0! 0

.1

15.00/J3

'c. Vk- nituri nefiscale

37.334.840.00

9.313.700.00

0 0

o

51.u0.01

C2. VÂNZ ARI DE BUNURI SI SERVICII

37.33-1.8-10,00

9.37 3-700,00

0 0

{>

33.02.F

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

37.324.8-10,00

9.313.700,00

0 3

0

33.02F.08

Venituri din prestări de servicii

206.200,00

5L5Sfl.no

O 0

0

33.fj2F.21

Venituri din contractele încheiate cu cosele de asigurări sociale de sanatate

33.073.640,00

8.252.1SILG0

0; '

0

|33.02F.3i)

Venituri din contractele Încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocata do la bugetul de • stat

*.040.009,00

1.010.003,0»

0! '>

j 37.021'

•Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

to.000,00

T'

r

37.021.01

1 Donatii si sponsorizări

10.000,00

L.OP

c

0

37.0?.F.u3

Vărs aminte din secțiunea do funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de 1 v cnitur 1 proprii s i $ ubve n t ii                            .

'10.000,00

j.OG

u

3

j37.02F.04

Vorsaminte din secțiunea de funcționare '

10.000,00

J.CO

0. u

j

(42.LO.O2

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMlNlSTRATIErPl^LICE

I • '2 6.500.00

‘1.354.160,09

nt 0

143.021-

Subvenții de la alte administrații                        \

33426.500,00

8.354.250,00

•i

^a.32F.10

Subvenții de la bugetele locale pentru finantaisțțgWhe^îclilor curente in domeniul sa matii

317X00,00

76-850,0"

ci 0

O

?3.02"53

Subvenții din bugetul Fondului național unipi.de asigurări sociale ele sanatate pentru acoperirea creșterilor salariate

--------- - -■(«, ,

33109.500.00

6.2 f7.300,CiO t I

<j - c

f

TOTAL CHELTUIl-L!__

>3.563.950,00 17.667X50.00

Gl u

O£LCEBrAd5-Ci>m Șuti

]ncbca:ur bugetar

Den luntre a indica torului bugetar

1 1 !

T1I»I ! '.HC:   ।

Tbf,! !

i r. :■

-□ e’

•Oi r

sa

Lri

CHELTUIEI.J CURENTE

■70.935.160,00

17.667.S=C,e:>

• 0

t

16

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

: 49.830.500,60

1?..0G2.6,.K7'3

V

i c

1L.01

Cheltuieli sa lari ale in bani

M7.131.040,00

l1.775.JtiW

■ X

tl

jlO.Ol.Gl

Salarii de baza

31.565.000,00

7.899.000,00

■ X

X

110.0?..05

Sporuri penii u condiții de munca

6.?‘34.0(10,00

1.601.Of. W

• V I J

X

'10.01 .CG

Alte sporuri

3.652.000,00

919.0110,00

I “

r

10.01.11

fond aferent plătii cu ura

2.626.000,00

337.000,00

X

X

1L.01.17

IndeiniuztVie tic brena

1.908.000,00

177.090,00

। T <

A

10.01.30

Alte drepturi salariate in bani

313.040,00

?3I.lb0,00

i X

\

110.02

Cheltuieli salariate in natura

1.ME. 500.00

804.750,00

• î

10.02.06

T’ chete do vacanta

1.663.51.0,00

804.730,00

X

?>.

10.03

Contribuții

1.139.960,00

282.696,00

X

A

3 3.03.01

Contribuții de asigurări sociale do stat

93.009.00

21.000,06

Zk

X

10.03.07

Contribuția a sigura lucie pentru munca

l.u-? 6.960,00

261.690.63

X

X

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.926.6 W0

4.758.250,00

0

c

20.01

Bunuri si servicii

3.302.600.00

780.700,03

1-

x

20.01.01

furnituri de birou

14-1.000,00

34T.)0,00

-r

X

29.01.02

Materiale pentru curățenie

i62.?noo

39200X0

f*

A

Lu.01.03

încălzit, iluminat si furia no trie a

1.618.000,00

404.503,00

X

X:

20.0?.04

Ana, canal si salubritate                   „0

। G6C.C 30,00

135.000,00

X

A

20.01.05

Carburanți si lui rifianti                                 ri*

72.000,00

l«.t>M00

..

:•

20.01.rs

Piese de senimh                         - șl              '• lc

7.000,00

1.6011,03

»•

23.Dl.07

Transport                               -z                  / ■-

i«&.ouo,ao

•16.500.00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet . v

67.300,00

16.300.00

X

xi

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional"

35.000,00

8.600.00

X

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

o4A.0C0,00

75.000,00

X

’<!

%.O2

Reparatii curente

234.000,00

58.500,00

y

20.03__।

Hrana

__1.02. .000,00

2 8 5.000,00

X

1 *

vjo.CE’J.. .di-Com Soft

in TI Z?

Denronlrei] Indica torul oi bugetar

(j!

TI TÂ* • T'j

£ •

■»-

zn.03.0i

Hrana pentru oameni

, 1-024000,00

235.009,00 X

20.04

Medicamente si materiale sanitare

, 12 320.009.00

2.872.500,00

29.04 Ol

Medicamente

: 1.039.010,00

910.009,CT Xi

X-:

28.04,02

Materiale cănită, e

1.2.JXJ.000,00

SSO.tJij.Olr' .

'2Q.<HC3

Reactivi

, 4.060.800,00

900.080,CJ

** 9

20.0'!.04

De zinfec tinti

:    590.0'90,00

112.500,00; ■

-J t

20.JS

Bunuri dc natura obiectelor dc invenk’f

'•21.009,00

105.38-9,80. X

V 3 c

20.0E.j3

Lenjerie si accesorii de pat

jY.JOO.OO

14.563,09' X

A' î

20.05.30

Alte obiecte de inventar

333.200,00;    90.800.19 X

20.06

Deplasări, detasari, transferări

15.000.00

3.750,00' X’

X. >

20.06.31

Deplasări interne, dc-tasari, transferară

15.0U0.00

3.750,00; X;

Xk i

20.00

Materiale de laborator

300.000.00

75.000,00; X

X ,

20.13

Pregătire profesionala

19.009,00

2.500,0 J X

X. 1

•’.O.SO

Alte cheltuieli

2.700.000,^0

C25.00U.C3 X

A J

20.30.30

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.700.090,00

625.000,C 0; X

â ;

• U

TITLUL Xi ALTE CHELTUIELI

158000,90

47.000,00 0

o .

59.40

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate

128.000,00

47.000,00 X

. k 4

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.31.?. 610.00

0,09 0

q: t

71

TITLUL XIII ACTIVE KEFINANCÎARE

2.«r.610,00

o.oo <■:

11

71.01

Active fixe                                                       .

3.812.310,00

0,00 X'

. 1 ,

-A 4

.                                                               "ir

71.01.01

Con s truc tu                                                -

431.900,00

o,o(’ x

y.

f 71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport           -7              \

2.312.630,00

0,0u'

A, J

1'1.01.03

1 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale      - v            | *

8.080, iKl

o,co X

 Z

7,1.01.30

1 Al te active fixe                                               *             , / J"

10.000,00

u.90 X:

.<■ I

81

■ PLATI EFECTUATE IN AM! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN XblțlL CURENTT/

— t._........  -      *7? «

C1TLUL X;X PATI EFECTUATE IN AMU PRECEDENT! SI RECUPERATĂIMANUL CURENT

-245-700,00

3.89' 0.

0! 1

05

•243.730,00

c.uui o:

ci;

85.01

_____Plati efectuate iu anii precedenti si recuperasem anul curent__________

-‘>43.760,00

o.col

V • X

1 '

<bi:t.CEU, Adi-Com Soft

2                                          ...........

* e<           :                                                Oenunvrea indxcilurutoi bugetar

• •' ’T

£ _

•t

M .ei • • <i.i C3 <rj =>

F 1

<n i *a

Plăți efectuate îr. anii precedențj și recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului liceal

-243.760,00

0,00

,X k

- ___ ______________________ ____________ ■

64.0lF           Partea a HI-a CHELTUIELI SOCIAKUUVURA’X

172.5^.950,00117.067.^3,00

■ ;

0 (.■

5G.CZF             S ana tatv

73.SC3.5SO.OO î 17.667.850,00

0 0 'îl

01              CHELTUIELI CURENTE

70.995.100,00

17.667 350.00

0 Ol c

10               TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

149.^0.500,00

12-8G:’.62O,G(J

C 0

10.01                 Cheltuieli salariate in bani

47.131.P1C, 00

ll.'f 73.100,00

X X X

10,01.01             Salarii de baza

31 .f G6.'JC<J,00

7.390.000,0'J

X. .... A

1U.01.05            Sporuri pentru condiții do munca

6.4fl4.ObO,O9

1.6C1.C9D.00

y x: x

lO.OVOG           Alte sporuri

1 3.602.000,C(J

919X00,30

A. A*

11 J.ot. 11             fond aferent plătit cu ora

। 2.623.000,00

657.000,CC

n /i 1 X

10 01,17           ; indemnizație de hrana

1.9u3.0b0,0'J

-177.00b,00

X X

110.01.30             Alte drepturi salariale in bani

943.040,00

231.160,90

X"       <

•         1       k

10. uz                Cheltuieli sala riale in natura

1.609.500,09

504,720X9

X, X: X

iQ.Q2.u6            i'fichcte de vacanta

±.699.600,00

8Q4.7SJ.C0

.V X1 X

10.C3                ! Contribuții

1.139.990,00

2P2.690.0C

x..-.

10.02.C1             'Contribuții de asigurări sociale de stat

93.009,0’9

TI .000,00

I: X '

10.03.07            Contribuția asigurător ie pentru munca

1.046.960,00

261.690,00; X; _ X

20                  TITLUL II BUNURI SI SERVICII                 •< t, tr

20.9'16.600,00

4.758.250,00

Ol 0. 0

- - — •                    ^l*'>«**  c'<4s-—----

2C..01                 । Bunuri si servicii

3.302,500,00

700.7CO.00

X:L X

20,01,01           'Furnituri de birou                    ~ r7\ x

l-ll-.OOO/JO

34X00,00

X.::

20.01.02            |Materiale pentru, curățenie            £ 5\

lG20CO,.)u

39.210,0 J

29.01.03            [încălzit, iluminat si Ibrta inotrica       -              /-<

1,618.000,00

J 04,500.00

X "! X

20,01.04             । Apa, canal si salubritate                                   -

66^,000,00

136.000,00

â: ;:Ș h

2.0.CI.05              Carburanți si lubrifiant!

72.090,00

18.000,00

x. xi

2C4H.J5           ।Piese de schimb

7.000,00

1.600,CQ

x y

. ... •' .... —

20,01,07           Transport

130.700,00

46.560,00

X; .

■'JELCfB.Adi-Coni Scit

1

1 -•»*«--£>i_l • ■

i i

Der.uinirej itidtcMaruhu bugcta i •

20.01.08

^l’o'ta, telecomunicații, r? clio. tv, internet

2C.U1.09

'Materiale si prestări cie servicii cu raiLCter funcțional

20.01.30

20.02

Alte blinin 1 si servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

20.03

Hrana

20.03.0 ]

20.C4

Hrana pentru oan.ei'i

Medicamente si materiale sanitare

20.0^.01

Medicamente

20.04.02

Materiale sanitare

20J1.03

Rene tivi

20.0104

Dezinfectant!

2C.05

(20.05.03 ! 20.05.30

Lunuri de natura obiectelor de inventar

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

20.05

20.0v.01

Dvplasari, detașări, transferări

Deplasați interne, dota sari, transferuri

20.09

Materiale de laborator

20.13

20.30

Pregătire profesionala

Mte cheltuieli

2C.30.30

59 so^o

alte cheltuieli cu bunuri ai servicii

TITLUL aI ALTE CHELTUIELI >     >c*-\

Same aferente persoanelor cu handicap neîncafiraag^^ \ \

7(

71

7*. .01

CHELTUIELI 13E CAPiTA!.                '            (5!

TITLUL XIII ACTIVE NEFINAL'CIAĂE Active fixe                                  '

71.01.01

Construcții                                       **<> < "*

7 i.P'l .02

71.01.03__

1

Macini, echipamente si mijloace de transpari

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

«BELCEL, Adi Ci><r>.

| eGP

i-ii.l /I 21Î1 <C43

37.300,00

jr.OOU 03

>i<(No,oo;

234.1'00,00

i.ez .c-jo.eo

1.024. CC J, >0

12.920.00J UO

16,800,00. X: X j

3.600.00 xj r.‘:

76.cao.oo: :• x! ?

58.500,00    71:1

235.009,00. X, Y.

235.000,00' y x. ;

2.872,500,00 '< Y

4.080.003,00 4.2'10.01,0,00

-r.oco.oco,un

530.900,00

-•21.000,CO

S7.80u.00

363.2flO.uO

10.050,00

15.000,00

300.000,00

•0.000,00

2.700.003,001

1 2.700.000,001

138.000,00

183.000,00

। 2.812.010,00:

’ 2.812.610,001

2.312.610,00

|   481,000,00

'>.312.630,00

8030,00

910.000,00 ‘ x X s 950.000,00     ,! -

uoo.oro.oo x ;c x 112.503,ca X Y.

105.300,00 X^XiX

14.500.001 7. Xj

90.GQ0.09 ' ;i| X

3.750,00 :•< X X

3.750,00 x; x

75.000,001 X; X

2.500,00 A < A

C25.ooo.cu r:,x.?:

62S.ooo.co :: *' r.ooj,oo o- o. c 47.dco,go x xj y

0.00 0 Ji c

9.00 9 Ji C 0,00 X ?1| J.

0,06. X a- X

0,00 '.șx'i o.OQlxi ii ;•=

indicator b'-igsia?

i

Denumirea incitatorului bugetar

?/4

»>_r

Tru-

-i   e\J   i

txr   1* !    ,

=*   ■=>  ;c

Cl  r\i  C

l

71.bl.30

Alte active fixe

10.000,00

o.oo x-

34

PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE !N ANUL CURENT

-213.760,1)0

0,00 0 0i

85

TITLUL XIX PATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

: -24S.7oi),UJ!

o.oo ;; <

85.01

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

' -243.760,00!

o.oo; r

85.01.01

Plăți efectuate in anii precedențî și recuperate în anul curent în jcețiuiiea de funcționare a bugetului local

!

•■2 :::.760.et/

0,0a! V X'

GG.t&F.'Jo

Servicii medicale în umtati sanitare cu paturi

:73.^63.0^0,00; 17.uG7.8SC,G0 0'

6G.b2r.0G.Cl

Spitale generale

: 73.56? .55 0,00 il 7.567.

jfo.oo 0- 0

56.02?

.Pr.rtea a Vll-a REZERVE, EXCEDENT/DEF1CIT

O,OU

• i

0,01. 3 J 1

•J7.02F

i REZERVE

0,00

3,(IC 0 G= I

0r>.C2F

EXCEDENT

O,OD' ! 2.802.610,00

0,00 Oi Ț l ■            '            1

o,coi oi r< .

90.02F

: DEFICIT

Președinte de ședința                                 Director Buget Finanțe

4 *

Comp ai timent Buget

i


^TILCEB. Adi Corn Soit

HUN 1 CI Plin. FAGA°A5

Casa MUNtCIPAl ĂDKCGI.rUitA


Aj1e :a I1T


< zzx.


3UGETUL PE TITLURI DE C.ii'LLTUlELl, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2.020 Stinsa de fâianftare: 02G


AvRCBAT: BUGET INIȚIAL conform H.C.L. or 45 /'19.02.2020   _____

!          ']t

5                                                                             Cenu n i iren ind itritiwu Lm L □«« tar

*rt


SECT’UKTA i OTAL09.02

15.dC.03 is.co.o;

30.02G

3C.02G.O5

3O.O2G.95.30

31.00.01

133.020

i

|33.02G.19

33.023.50

3C.Q2G

3S.02G.E0

I57.02G

37.02G.T.

32.0b 02

43.02G

43.02G.09

43.O2G.lb-


TOTAL VENITURI

I. VENITURI CURExNTE


C. VENITURI NE FI SCALE

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

Venituri din proprietate

Venituri din concesiuni si închirieri

Alte venituri din concesiuni si Închirieri de către instituțiile publice

C2. VANZARI DE BUNU’U Si SERVICII

Venituri din prestări de servicii si alte actlvitati

1 Venituri din serbări si spectacole sculare, manifestări culturale, artistice si sportive

। Alte venituri din prestări de servicii si alte arii vitali

iDiversa venituri

I                                                                                                                          .,■* •• i r

Alte venituri                                  _•*’

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile. .i

Donatii si sponsorizări

| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTK^’. 1. i wct

Subvenții de La alte administrații             .

Subvenții pentru institut!! publice             * ’ * M

Subvenții pentru instituții publice destinate seri .unii de dcvoltarc


1,08..500,30 2 UI 9

9'1.500,00 0 J; C

94.590.00 0| 0: 0

7.490,00 0 9 Q

7.490,00 0 0 0

7.190,03 0 O’ J

7.490,001 L 9 C

87.010,00 U1 0 C<

69.51 C-,00' 9 Oi Li

32.460,00 0.0


37.950.00 0| 9

15.009,00 U; d

IS.OCQ.fO U 0

n

2.500,00 0 9

Gi

2.500,00 0| 0

Ci

999.009,90 Oi

0|

1 990.000,09' 0: 0

£50.000,00 0 u

o.

40.000,00’ 9. 4 :                                                   i l


OELCE3. Adi-Ccnn Șuii


'•HTpU

Denumirea indii a tarul ui buger-u

"ulîl ili-TÎ T>T

i

!tM

1

■i «*

■J « c: ci

’4

1

10 TAL CHELiUIELi

T.cs-XL^c.ooi 0:

iu aj

i5-

CHELTUIELI CUREh’TF.

1.044.500,00

i0

o- 9

1 1 r-

iTITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

. 481.000,00

! V

i)

10.fl

.Cheltuieli salariate in blid

455.200,00

1 X

V s.

*

lu.01.01

Salarii de baza

417.200,00

A

•>!

LL.Gi.O3

Alte sporuri

8.300,00

X

x xî

1L 01.17

Indemnizație de hrana

31.000,00

• X|

:c x|

13.02

Cheltuieli salariale in natura

; i-i.scj.oo

.x:

X •!

|10.02.06

ilichete ue vacanta

14.500,00

X|

J X:

10.CC

Contribuții

10.300,00

1

X X

110.03.07

jContribuția asiguratorie pentru munca

10.300,00

X!

x; x

IzO

TITLUL II RUMURI SI SERVICII

503 590,00

i <

j Jl

20.01

Bunuri si servicii

16£ .009,00

X

■' x;

20.01.01

I urnituri de birou

2.003,00

X

1

20.01.C2

Materiale pentru curățenie

2.590,00

X

y v

t b.    < •..

20.01.02

încălzit, iluminat si Torta motrica

90.000,00

X

v X?

jZO.Oi.Cl

20.01.02

Apa. canal si salubritate

8.300,09

X

X X,

| Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

3.900,00| X

X XI

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10 00,001 X

X

2C.01.30

iAlte bunuri $) servicii pentru-intre tine re si funcționare

■bunuri de natura obtectelorple inventar

53.030,Cfl

V

X x|

jzO.CJ

(05.000,no

Xi

x ;;i

IS0.GS.30

Alte obiecte de inventar           • >

10.1.000,00i X:

X- X

120.06

1

Deplasați, detasari. trbnsfcrarjvj J;- ■    .

5.000,00

X|

<1 X

129.06.01

Deplasări interne, detașării, transferai / ~

5.000,00

X

x; x

20.13

Pregătire profesionala                 y-./'

10.009,00

’J

X k,

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciari"derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale                                                             *

5.000,00

X

1

x! x ।

2U.30

Alte cheltuieli                 ________

269.500,00

rrl

*1

kj X

•jCLCEDs Adj-CutaSolt

1

Indicator bugîiar

U«nurnirea indicatorului bugetar

1

■ " " . '

1 . ’ „

T C*T

1        *   1* *T                       f

:              <3 T t

20.20.30

.allî cheltuieli cu bunuri si servicii

i 2GC.5uO,00; X. Xj \

7G

■CHELTUIELI DE CAPITAL

i "O.ooj.jo- rj u □

71

'TITLUL XIII ACTIVE NFINANCIARE

! "O.OOO.OPl 0 0 0

71.31

:acf ve fixe

•M.OGU.OO. X X: X

71.01.02

.Mașini, echipamente si mijloace de transport

'l.OiRl/Xi; X X

cz.ezc

iWLea â IlI-a CHELTUIELI 50 CI A L-CULTURALE

1.984 133,00■ 0; V; J

J7.C2G

Cultura, recroere si religie

l.G8450t\U0 !h -J, 0

01

CHELTUIELI CURENTE

T.Od-Ș.SGJXJ- 0 0: 3

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

। 48i.3cej:o, 0 v ui

10.01

Cleltuieli salarjale in bani

455.2C0.00 X X1

10.01.01

Salarii de baza

■117.200,60 • Y X; X

1O.0a.C5

Alte sporuri

3.000,00! X /, a

I13.01.17

Indemnizație de hrana

31.000,0c1 X X'

113.02

Cheltuieli salariate in natura

14.SOO.OO- v X. X

110.02.06

Tichete de vacanta

14.500,00- X X. :<

h0.33

Contribuții

10.200,00: â â X

70.03X7

Contribuția asigurafcirie pentn' muiiCJ.

JIÎjGlJJ a r ■

TITiJJL n bunuri si servicii

303.500,00i 6 0 0

20 01

Bunuri si servicii                              „•>

169.600,00 X!X X

>'HW u            --

. .                          i

p4.01.01

Furnituri de birou                        ap-" 'x. A

2.000,00! -X- X, '

120. Ol. 02

Materiale pentru curățenie             7               \ \

2.5uu.00i Xi X1 X?

ho. 01.03

încălzit, iluminat si forța rnotrica                .     '      ) O '

O.O.OOG.OO,1 X- xi X

jiO.ui.C4             i Ap a, c a n?J s i s aluhr it a te                        ‘ ’ XX*"?

d.5OP,0f)i X! xi X

|2u.01.b8

Posta.telecomunicatîi.radio. iv, internet *X..

(>.000,001 X xl XI

|24.01 09

Kd.ternie si prestări de servicii cu c?racter funcționar

(.000,00! XÎ xi X

120.03.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

59X00,991 X; Xi

IZli.05                    |

Bunuri de natura obiectelor de inventar

IC" 000,301 xi X

©ELCE”. Soit

C £ s

Dr numire a martorului bugetar i

iot

■T-H-

•3*7 • ।

r j

I

£ <3 rq -*j

20.0573

Alte obiecte de irvjntar

105.UOO.uD

X!

X. X

20.06

Deplasări, de tas ari, transferări

5.000,0’J.

V.

•’l

X A

20,06.01

Deplasări interne, de ras ari, transferări

5.000,UO

X

y. .

20.13

iPiegrtiie p rute sfori ala

!   ic.00u.00i

X

X .< i

20.25

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivric din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

j.'WU.C'O

! x

J20.20                 Alte cheltuieli

29.30.30             salte cheltuieli cu bunuri si servicii

70               ! CHELTUIELI DE CAPITAL

71                TITLUL. XIII ACTIVE NEMHANCIA^E

171.01                Active fixe

71.01,02            ’Masini, echipamente si mijloace de transport

G7.u2G.03          ।Servicii culturale

o7.02G-03.ilv       Case de cultura

Su.OZG           Partea a VH-a REZERVE, EXCEDENT/DEHCIT

*J 7.0ZG            ‘REZERVE

9i!.02G           EXCEDENT

|O9.0ZG            DEFICIT

n "■ \

Președinte de ședința          '<-/         ,x* \ Director Buget Finanțe

26<J.S00,00 X, X .

269.5CO.OO; Xj a X

40.CU0.00 0 u 91 do.uc^o'j, o 9 o;

40.000,Cu i 7. :1 ’ i

<0.090,00 A| X xl

ll.084.SO0.9d 0; 8 >i

!i.o8=;:.sov,ooi o 9, o1

■ ! ■ ' !

i                                                                                     r

9,0^ 0' î> । :j [ C.UU 0. 0| j! o.oo o: 0' -j

___0,00. J; 9 a

Compartiment Buget


aELC’-I . r.di-Com Soft

MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ

CS.US SPORTIV MUXICIPA!. FAG'J'/S 2593j732


3UGETUL PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE SI ALINEATE, PE ANUL 2020 Sursa de finanțare: 02G

APK3SAT; EUGET INIȚIAL conionn H.C.L. nr 45 ! 19.02.2020


n rn utni i £â i n Jica tn ru] u i b u g« r vL“>


(SECȚIUNEA TOTAL

■09JM

TO fAL VENITO?!

S.O2.1.SS0,«A)

foo.cz

I. VENITURI CURENTE

53.580,00

0. 1

116.00.63

C. VENITURI NEFISCALE

53.580,60

h' J'

'31.00.01

C2. Vz NZAkI DE BUNURI S) SERVICII

53.580,00

u L:

3302C

Venituri din prestări de servicii si alte activitali

53T.S0,60

0 c.

33.02J.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

53.5110,0(1

0; 0

42.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.?7C.OTJ,CO

Oi oi

43.02G

Subvenții de la alte administrații

2.970.CCO,CQ

0‘ u;

43.02G.09

Subvenții pentru instituții publice

2.£70.OG0,Cf

4 1

1) lT

1

TOTAL CHELTUIELI

1

j

3.523.58^,0111

i

Oi IJ|

joi

CHELTUIELI CURENTE

3.522.560,00

Oj (L

,10

TU LULI CHELTUIELI DF PERSONAL              x

, 456.000/10

C a

Sio.oi

Cheltuieli salariate in bani         " -   4* \

405.250,00

'l r

l10.01.Ul

Salarii de baza                   ' _      AjK \ |

376.uco,on

X:,\‘

10.01.17

Indemnizație de hrana            -

29..',£0,0u

Ă i A|

10.02

Cheltuieli salariate in natura                      . ~ /

<;c.sgo,oo

:i; Ki

110.02.06

pichete de vacanta

46.600,^0,

x; x!

110.03

iContribi iții

ic. ifn, ou:

’.r ■

A: i

10.03.07

_______'contribuția a sigura tărie pentru munca_____

_____ • 10.130,001

31 -!


r>nUEiiin»l indica ierului bugpPr


izo

TITLUL 1) BUNURI SI SERVICII

jZC.Ol

Bunuri si servicii

20.01.01

'Furnituri de birou

2U.C1.02

Materiale pentru curățenie

20.31.03

încălzit, iluminat si torta metrica

20.01.01

Apa. canal si salubritate

zori .oo

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.31.09

, Materiale st prestări de servicii cu caracter 1'uni.tior.al

20.01

Medic?mente si materiale sanitare

zo (j-i.m

Medicamente

20.04.12

Materiale sanitare

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05.30

Alte obiecte de inventar

20.03

Deplasări, detașări, transferări

20.03.1'1

Deplasări interne, detasari, transferări

C 1.025

Partea a III-a CHELTUIELIȘOCIAL-CULTURALE

fi7/!2C

Cultura, recrcere si religie

Ui

CHELTUIELI CURENTE

!10

TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10.01

Cheltuieli salariate in bani               C

10.01.01

Salarii de baza                          ■ - *< Vr/i ' ' 7= '

___ -- _ : ~

10.01.17

Indemnizație de hrana                            r * / -

10.02                !Chelniieli salariate in natura                    _

10.02.05

Tichete de vacanta                           *» + 3/

10.93                 I

Contribuții

10.03.07

Contribuția asignratorie pentru munca

2(J                               ।

TITLUL II BUNURI SI SERVICII_________

C’Lx.C.'.B, Adj-Coir Soft


•V’-

el <*>

o c n

•. • o. •<

:;.0G7.5?'j,c:i

o. 3 C

25(?i.05d.ro

: ,V X

?SO,CJ

1 j1 .X.

390,UC

x x.

3550,00

| Zî A /i

120,39

X. X I,

2.'W3

X;/ 7.

2.956.2 10,G0

X . ..

12.750,09

A    z

b. 839,03

V       ’Z

3.92.0,00

! A1 x ‘

89.000,09

M y

|   89.000,00

1 v; .. «a      -i

1.7^0,CfJ

X jli

1.720,00

1 xi x 1

3.52£.SM),{MJi p ?!

3.523530,00

(1 0 t

45 6.30),Gu

ol fh c

105.750,VO

x« x; i;

370.000,00

a x

I 29.250,00

..

•« 1

40.600,03

X A. X

40.609.0?

X .

d .

10.150,Or

Xi .J .

10.150,00

3.du7.5BO,C'0

K, '.

A- . | r.

J J| c


C-LJ

Den» mi roi mriir«itnruh>i bugRUr

• •

I.J l             - ♦ •

r. * 1

20.01

20.f)l.Ol

Cunun si servicii iFurni.uri de birou

2.96A,050,90, :?

859,90 ■     •<

2r.p1.02

'Material? oentru curățenie

39u,Q(j X

30.CI.(13

iîncălzit, iluminat si forța metrica

3 .P 50.00, 'Z‘ X

20.Jl.p4

Apa. cinai si salubritate

î         " 2.0,00 ;

20.01.08

[Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2.-*JO,Oi)i X A

20.01.C9

1 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

= 2 956.249,0J! X X .

20.04

Medicamente si materiale sanitare

î 12.750,00 X: Xi

20.04.01

Medicamente

8.830.0(1 X X :

20.04.02

Materiale sanitare

3.920,00 X: X. 1

20.OS

Bunuri de natura obiectelor tîe inventar

,   49.000,00 X X. 1

20.05.30

Alte obiecte de inventar

i 89.000,001 X ’i 1

20.06

Deplasări, detasari, transferări

1.7F0,0,l Y î

ZO.OC.Ol

Deplasări interne, detasari, transferări

1     1.7iO,QC AjX J

S7.0ZG.PS

1 Servicii recreative si sportive

i3.523.Efa,™ o, <

C7.i’2G.f>5.03

Sport

i-CS2?.SSU,D'! •? G .

i                                                    • ■

J5.92C

Partea a Vl.(-a REZERVE. EXCEDENT/DEFIC1T

■           C.C3 0: i>. r

57.02C

I3C.02G

'2EZERVE

EXCEDENT

o,uo 41 0 r

<i,09 o' țr o

|3£.02C

_■ DEFICIT __ ’            \______

503.000,0 rJ: " J .Președinte de ședința            -               J e Director Buget "Piuante

.....

Compartiment Buget

©El. fjiB. Adi-Corn ScR

MUNICIPIUL FAGARAS

MUZJ'AJE. -. ARII FaGARASULUI VALEU Li .1 l'AI j- , ir<k

KUG'iTUL PE IITirjRI DE CHELTUIELI, AKTtCOLE SI ALINEATE, PE AMJL 2£2G Sursa de finanțare: 02G

APROBAT: BUGET INIȚIAL confih tu H.CL r.r 4$ /19.02.2020

indicator bugetar

Denumirea indicatorului bugetar

Total (TIU"

L>

4

s o r •

1 2CÎJ

SECȚIUNEA TOTAL

OC.CJ

,'i‘ilTAT. VEHlfURJ

3.544. «70,G0.

u

u’

00.02

I. VENITURI CURENTE

1.6X870,00

c

J

0

10.00.03

C. VENITURI NEFIS7ALE

1.644.670,00

0

0

0

31.00.01

C2. VANZART DF. BUNURI SI SERVICII

1.01.670,00

G

l

33.02G

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

l.C

0

n. M

•..

33.02G.08

Venituri din prestări do servicii

1 ,Z^5.o7(.»0l

C

V

c

33.02G.50

Alte venituri din prestări de servicii si alte aciivitati

398.UC9.00,

0

L

0

37.02G.C3

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului de venituri proprii si subvenții

-2.0b.00n.Gij

0

r

!u7.O?G.0<

Vărsăm inte din secțiunea de funcționare

200.0C0.03

J

142.00.02

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

l.ROO.OCG.JiJ

0

• ■

c

43.C2G

Subvenții cte la alte administrații

1,900.000,00

0

u

0

43.C2G.09

Subvenții pentru instituții publice                   . - «țj»1 -

A-                                    .......

1.900.000,00;

0

’f

V       \ \

1

7*0TAL CHEL 1 UiLLJ                         -7            \ % ।

3.5-14.670,03

0

G-

i!

01

CHELTUIELI CURENTE                    J.

3.347.150,00

0

f u

f

1J

TiTLJL I CHELTUIELI DE PERSONAL          - .          *

2.109.170,00

Ol

0

10.31

Cheltuieli salariate in bani                              \

Z.007.G20.00

x-

J

10.01.01

Salarii de baza

1.64 4.770,01*!

X:

X'

xl

110.01.05            | Sporuri pentru condiții de munca

183.253,00

-1 ’

•l

P'ELCE l.A'Jj-Com Soft


Dr nuni ir*., indicatorului hugelar10.01.0S

[Alte sporiri

10.Gx.17

îndemni 2 a tio d-> hram.

10.02

Cheii ui-di salariile in natura

10.0? GG

■Tichete de vacanta

;?o.cz

Contribuții

10.03.37

Contribuția aiigura torte pentru munca

20

TITLUL II BUNURI dl SERVICII

20.01

Bunuri si servicii

20.01.01

Furnituri du birou

2C.Ux.0Z

Materiale pentru curățenie

2O.vl.O3

încălzit, iluminat si forța metrica

20.01.01

Apa, canal si salubritate

2C.01.OS

Carburanți si lubrifiant!

20.01.OZ

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01. OG

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.0 ! "0

! Alte bunuri si servicii centru întretăiere si funcționare

20.02

Reparații curente

20.05

iBunuri de natura obiectelor de inventar

20.35.30

!Alte obiecte de inventar

20.OG

Deplasați, -etasari. transferări

20.0G.Qt

Deplasări interne, dota sari, transfer al\

20.09

Materiale de laborator      '?                 \

20.11

1 Curți, publicatii si materiale ducumenVh^T) \

70.12

consultanta si expertiza i 5 .

20.13

Pregătire profes