Hotărârea nr. 43/2020

HOTĂRÂREA nr.43 din data de 19 februarie 2020 privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2020 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” Făgăraş, în vederea acordăr

ROMANIA

JUDEȚUL BRAȘOV

wl CONSILIUL LOCAL FĂGĂRAȘ

Strada Republicii, Nr. 3, 505200, Tel: 0040 268 211 313, Fax;î0040 268:2$3 020 Web: www.primaria-fagaras.ro, Email: secretariat@primaria-fagaras:ro

HOTĂRÂREA nr.43 din data de 19 februarie 2020

- privind aprobarea subvenționării din bugetul local al Municipiului Făgăraș, în anul 2020 a Fundației “ Hospice Casa Speranței” Făgăraș, în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoționale pentru persoane cu handicap și persoane vârstnice cu boli incurabile

Consiliul Local al Municipiului Făgăraș, întrunit în ședință ordinară,

Analizând Raportul de specialitate nr.529 din data de 04.02.2020 al Direcției de Asistență Socială Făgăraș, precum și Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Făgăraș nr.3.942/05.02.2020, prin care se propune aprobarea acordării subvenției din bugetul local, Fundației “Hospice Casa Speranței” Făgăraș pentru furnizare de îngrijiri palliative medicale, sociale și pisho-emoționale-sociale la domiciliu pentru persoane aflate în dificultate, inclusive îngrijiri paliative,

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al municipiului, al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerț și agricultură, al Comisiei pentru activități științifice, învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, sportive și de agrement, al Comisiei pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, problemele minorităților, precum și al Comisiei de turism, relații externe și integrare europeană,

Având în vedere prevederile O.G.68/2003 privind serviciile sociale, ale H.G.nr.1826/ 2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și ale Legea nr.292/2011 a asistenței sociale,

Luând în considerare că Fundația “Hospice Casa Speranței” Făgăraș se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

în conformitate cu prevederile art.i alin.(3) și art.2 din Legea nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și cu prevederile Normele Metodologice de aplicare Legii nr.34/1998 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1153/2001, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.350/2009,

în temeiul art.129 alin.(i) și (2), art.139 alin.(i), art.196 alin.(i) lit.a), art.197, art.198 alin.(1-2) și art.243 alin.(i) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă acordarea subvenției, în sumă de 28.800 lei, Fundației "Hospice Casa Speranței" Făgăraș, pentru cheltuieli curente de funcționare, în vederea compensării cheltuielilor necesare îngrijirii paliative și asistenței la domiciliu pentru persoanele aflate în dificultate, aferente anului 2020, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Suma solicitată s-a prevăzut în bugetul local al Municipiului Făgăraș pentru anul 2020.

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul municipiului Făgăraș, prin Direcția Buget - Finanțe și Direcția de Asistență Socială Făgăraș.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ERCĂU BRUNO
Hotararea s-a adoptat cu un nr.de 15 voturi pentru , 1 abținere, ~ impotriva

Consilieri in funcție-18

Consilieri prezenti -16

Prezenta hotarare se comunica:

-lex.dosar de ședința

-lex.colectie

-lex.Prefectura

-lex.Primar

-lex.Secretar

 • - lex.Direcția de Asistență Socială Făgăraș

 • - îex.Direcția Buget-Finanțe

 • - lex.Compartiment Relații cu Publicul, Arhivă

-lex.afisaj

Cod:F-5O

•A
CERERE


ANEXA Nr. 1

la normele metodologice


de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998*)*) Cererea și anexele la aceasta se vor completa în 3 exemplare.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ FĂGĂRAȘ tZxț'rtln data < - • I. Date despre Fundație

  1. Denumirea:

  Fundația:

  cu sediul în localitatea

  Județul

  Tel.

  Fax.

  E-mail:

  Web:


Fundația Hospice Casa Speranței,

Brașov, Str.Sitei nr. 17A,

Brașov

0268-474405, 0268-470495

0268- 474467

hospice(a) hospice.ro

www.hospice.ro

Echipa mobila Fagaras:

Str. Ghioceilor nr 1 (Spitalul Municipal Fagaras)

Tel: 0268- 281 177

 • 2. Dobândirea personalității juridice:

 • a) Hotărârea Judecătoreasca Nr.5446 din 22 aprilie 1992 pronunțată de Judecătoria Brașov

 • b) Certificat de înscriere in Registrul Asociațiilor si Fundațiilor de pe lingă Judecătoria Brașov: Nr.37/1992

 • 3. Codul fiscal Nr.4921504, emis de Ministerul Finanțelor din data de 24.11.1993

 • 4. Nr. contului bancar: RO60BTRLRONCRT0249514005 Banca Transilvania Brașov

 • 5. Date personale ale Președintelui Fundației (cetatean britanic):

Numele      Perolls

Prenumele   Graham

Domiciliul:    28A High Street, Otford, Kent, TN14 5PQ

Tara          Marea Britanie

Date personale ale Directorului executiv al Fundației (cu drept deplin de reprezentare in lipsa Președintelui, Cf. Act adițional la Statut Nr. 1056/2005):

Numele

Prenumele

Domiciliul:

Nemtanu

Mirela

Oraș Bragadiru, Str. Iernii, nr.6F

Județul

Ilfov

6. Date personale ale responsabilului financiar al Fundației

Numele Prenumele domiciliul Județul'

Dumitru

Angelica                                      ~     .............

Brașov, Bd.Grivitei nr.67, BI48, Sc.A, Ap.3                 -

Brașov                                                   ---

i

II. Experiența fundației în domeniul serviciilor de asistentă socială

1. Proiecte derulate in ultimele 12 luni:

A. Titlul proiectului:

Unitatea cu paturi adulti

Finanțator proiect

Fundația Vodafone Romania

Perioada

2018-2019

Natura parteneriatului

Implementare de modele de bune practici

Descrierea pe scurt a proiectului

Ne propunem sa îngrijim un număr de 150 de pacienti cu oala oncologica in evoluție si familiile acestora, prin internare, asigurând îngrijirea holistica prin echipa interdisciplinara si implicarea voluntarilor

B. Titlul proiectului:

Școala Hospice

Finanțator proiect

Kaufland Romania

Perioada

2018-2019

Descrierea pe scurt a proiectului

Cuprinde peste 90 elevi cu vârsta 5-18 an (elevi pacienți, elevi din familii cu adulți pacienți/decedați)- București

 • • Evaluare psihoeducationala și logopedică

 • • Intervenție psihoeducationala individualizată (curriculum

adaptat, PEI pe toate ariile dezvoltării-cognitiv, psihomotric, autogospodărire, emoțional, socializare)

 • • Intervenție logopedică

 • • Evitarea abandonului școlar prin diminuarea dificultăților / tulburărilor de învățare                               > -

 • • Consiliere psihoeducationala și psihoterapie în perioada pre / post doliu

 • • Consilierea și implicarea familiei în educația propriilor copii

C. Titlul proiectului:

Centrul de zi copii Brașov

Finanțator proiect

Bazar International de Luxembourg, Fundația Kronospan, Telus Romania

Perioada

2018-2019

Descrierea pe scurt a proiectului

Proiectul isi propune sa consolideze serviciile specializate accordate copiilor si tinerilor in cadrul centrului de zi Brașov prin integrarea tehnologiilor de realitate virtuala si realitatea augemntata, alaturi de intervențiile clasice( medicale, de nursing, kinetotaerapie, consiliere psiho-emotionala). Prin pachetul complex de tehnici incluse, terapeuții HCS ii vor ghida pe copii si tineri pentru a-si înțelege emoțiile (filmulete animatejcorpul si resursele( VR, AR), pentru a experimenta. si exersa roluri soctale( teatru si improvizație)_______________

D. Titlul proiectului:

îngrijiri paliative si asistenta la domiciliu - Fagaras

o

D. Titlul proiectului:

îngrijiri paliative si asistenta la domiciliu - Fagaras

Finanțator proiect

Consiliul local al municipiului Fagaras (HCL nr.59/2018)

Perioada

1.01.2018-31.12.2019

Natura parteneriatului

Subvenție servicii sociale (Legea nr.34/1998)

Descrierea pe scurt a proiectului

Subvenție pentru activitati de astenta sociala in cadrul îngrijirii paliative la domiciliu in municipiul Fagaras

E. Titlul proiectului:

„Cutiuta calatoare"

Finanțator proiect

Asociația IA Calatoare

Perioada

1.01.2018-31.12.2019

Descrierea pe scurt a proiectului

Copiilor pacienti aflati in evidenta HOSPICE Casa Sperantei-ingrijire la domiciliu Fagaras si frații acestora s-au bucurat ca zilele lor de naștere au fost sărbătorite anul acesta. Asociația IA Calatoare a pregătit pentru fiecare un tort festiv si un cadou.

 • 2. Venituri totale din ultimele 12 luni: (septembrie 2018 - august 2019):

23.128.249 LEI

 • 3. Cheltuieli cu serviciile de asistenta sociala in ultimele 12 luni: (septembrie 2018 - august 2019):

3.006.295 LEI

 • 3.1. Cheltuieli totale in ultimele 12 luni: (septembrie 2018 - august 2019):

21.567.454 LEI

 • 4. Fundația desfasoara servicii de asistenta sociala:

- la nivel local:        Municipul Fagaras (servicii care fac obiectul prezentei cereri)

 • - la nivel de județ Județul Brașov

 • III. Subvenția solicitată de la bugetul de stat în anul 2019 este de 28.800 lei/an pentru un număr mediu lunar de 20 persoane adulte cu dizabilitati conform anexei A la prezenta cerere, după cum urmează:

Nr.

Crt.

Denumirea unității de asistență socială

Județul în care are sediul unitatea de asistență sociala

Numărul mediu lunar al persoanelor asistate

Suma lunara pe beneficiar

Total Subvenție solicitată (lei)

TOTAL

îngrijiri la domiciliu

Brasov-Municipiul Fagaras

20

120

28.800

1

Subsemnata Mirela Nemt'ânu, posesor al cărții de identitate seria RD nr.508761/2007, eliberată la data de 10.01.2007 de către SPLEP S6, biroul nr.3, in calitate de Director Executiv al Fundației Hospice Casa Speranței prin Act Adițional la Statutul Fundației autentificat sub nr 1885 din 24 octombrie 2016,—........

cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria răspundere următoarele:

 • - datele, informațiile și documentele prezentate corespund realității;

 • - fundația nu are sume neachitate la scadență către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite,

 • - mă angajez ca suma de 28.800 lei să o utilizez în scopul acordării serviciilor sociale, conform datelor prezentate în anexele A și B la prezenta cerere.


Responsabil/in^ciar, Angelica D

(semnătura)Data 28 septembrie 2019

FISA TEHNICA

privind unitatea de asistenta sociala

 • 1. Unitatea de asistență socială:

 • - denumirea:         HOSPICE « CASA SPERANȚEI »

 • - tipul de unitate:        îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati

Decizie nr. 295/16.09.2009

îngrijiri la domiciliu pentru persoane cu dizabilitati Fagaras

Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Certificat de Acreditare Furnizor Nr.1310/10.04.2014, Licența de funcționare LF 0000323

 • 2. Sediul unitatii de asistenta sociala:

  Sediul central:


  Punct de lucru:

  Telefon:


Brașov, Str. Sitei 17 A, jud. Brașov

Tel. 0268-474 405

Fax: 0268-474 467

Fagaras, Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure, str. Ghioceilor, nr.l 0268/281177

 • 3. Justificarea unitatii de asistenta sociala in raport cu necesitățile si prioritățile de asistenta sociala ale comunității:
 • - descrieți problemele sociale existente in comunitate si, daca este posibil, oferiti date cantitative si calitative ale acestora:

 • - precizati, dacă este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti in comunitate, precum si tipul serviciilor acordate;

 • - precizati problemele sociale carora le răspund serviciile de asistenta sociala acordate de unitatea de asistenta sociala.

3.1 Descrieți problemele sociale existente in comunitate si, daca este posibil, oferiti date cantitative si calitative ale acestora:

Persoanele afectate de boli incurabile (care pot beneficia potrivit legii de certificat de incadrare in grad de handicap) in stadii avansate si terminale au nevoie de servicii complexe de 'îngrijiri paliative1 pentru asigurarea unei cat mai bune calitati a vieții pina la final. îngrijirea paliativa presupune o intervenție interdisciplinara complexa si corelata - medicala, sociala, psiho-emotionala si spirituala. Aceste persoane au nevoie de asistenta specializata si adaptata nevoilor specifice bolii incurabile, precum si devalorizare, implicare in comunitate si socializare. Boala incurabila generează probleme sociale nu numai pentru bolnav ci si pentru familie. Un studiu al Agenției Internaționale pentru Cercetarea Cancerului al Organizației Mondiale a Sanatatii arata ca in Romania s-au înregistrat 78.760 de noi cazuri de cancer în 2012 ( http://www.ziuanews.ro ). In Romania potrivit unui studiu în 2014 au fost înregistrate circa

' îngrijirea paliativa este îngrijirea activa si totala a persoanelor a căror boala nu mai răspunde la frafâment curativ. îngrijirea se concentrează asupra controlului durerii si al altor simptome, asistenta sociala, suport psiho-emotional si spiritual pentru bolnav si familie." (definiția Organizației Mondiale a Sanatatii, 2002)                                          —......- -

67.300 de noi cazuri de cancer, fata de aproximativ 50.000 in 1990, însemnând o creștere cu 35% a numărului de cazuri. Numărul total al deceselor cauzate de cancer in tara noastră in 2013 a fost de 41.4002, fata de 34.000 în 1990. Estimările OMS arata ca aproximativ 2/3 din persoanele care decedează au nevoie in ultimele 6-12 luni de ingrijiri paliative, care sa le asigure calitatea vieții chiar daca nu sunt sanse de vindecare. Extrapolând aceste cifre la populația județului, putem estima ca anual in județul Brașov decezeaza 5965 persoane.

îngrijirea paliativa este o îngrijire complexa care vizeaza atit nevoile sociale si psiho-emotionale, cit si problemele medicale ale persoanelor afectate de boli incurabile. Toate componentele ingrijirii (sociala, medicala, psihologica, spirituala) sunt importante si interdependente pentru a asigura calititatea vieții pacientului si familiei si pentru a evita marginalizarea acestora.

Serviciile sunt orientate către mediul in care persoanele afectate (pacient si familie) se simt cel mai confortabil - ingrijiri la domiciliu. In categoria beneficiarilor care au nevoie de ingrijiri paliative sunt cuprinse persoanele suferind de boli oncologice.

Aceste persoane sunt adesea marginalizate si lipsite de asistenta socio-medicala in fazele avansate de boala, in timpul si după epuizarea tratamentelor curative din spital, chiar si atunci cind starea de sananate ar mai permite integrarea lor sociala. Asistenta la domiciliu in echipa interdisciplinara este singura modalitate de intervenție in fazele de boala cind persoana devine imobilizata la pat sau greu deplasabila. Serviciile sociale asigurate la domiciliul beneficiarului sunt: controlul durerii si al simptomelor, informare cu privire la alimentație si hidratare, efectuarea de pansamente, igiena la patul bolnavului, consiliere sociala si mediere, consiliere psihologica si spirituala. Hospice „Casa Speranței" se adreseaza, prin serviciile de ingrijiri la domiciliu categoriei de beneficiari persoane adulte cu dizabilitati afectate de cancer in stadii avansate

Specificul serviciilor hospice il reprezintă asistenta interdisciplinara coordonata (sociala, medicala, psiho-emotionala si spirituala), pregătirea pentru evoluția bolii, prevenirea crizelor precum si necesitatea unei intervenții rapide , avind in vedere faptul ca beneficiarii sunt in faze avansate de boala si au speranța de viata limitata. Media perioadei de ingrijire paliativa la domiciliu a fost de 38 zile (in 2015) pentru beneficiarii adulti.

3.2 Precizati, daca este cazul, alti furnizori de servicii de asistenta sociala existenti in comunitate, precum si tipul serviciilor acordate;

Alte servicii de ingrijiri la domiciliu in comunitatea sunt: „Crucea Roșie" si „Diakonia" Brașov, in Fagaras neexistand un astfel de serviciu. Precizam ca aceste servicii funcționează fie in regim „contra cost" pentru beneficiar, fie se adreseaza beneficiarilor care au nevoie de asistenta medicala generala si ingrijiri, fara componenta de asistenta sociala.

3.3 Precizati problemele sociale carora le răspund serviciile de asistenta sociala acordate de unitatea de asistenta sociala.

Serviciile de ingrijire la domiciliu al Fundației Hospice Casa Speranței sunt servicii socio-medicale specializate si se adreseaza persoanelor adulte cu dizabilitati diagnosticate cu o boala incurabila.

Serviciile de ingrijire social-medicala asigurate de Hospice Casa Speranței vin in întâmpinarea următoarelor probleme specifice categoriei de beneficiari:

2 Cancerul in Romania, la http://euro-health.ro, descărcat la 10 oct 2016

 • a) durerea si alte simptome, prin tinerea sub control a acestora prin mijloace medicamentoase si nemedicamentoase; efectuarea de pansamente; educație sanitara, igiena corporala etc.

 • b) lipsa drepturilor sociale, a suportului informațional, medierea cu instituțiile statului etc

 • c) izolarea sociala a persoanelor suferind de boli incurabile, chiar in perioade in care integrarea lor sociala in centrul de zi e inca posibila, iar socializarea poate aduce beneficii reale in imbunatatirea calitatii vieții (terapie ocupationala, kinetoterapie, terapie prin joc/arta/muzica, consiliere psiho-emotionala si spirituala).

 • d) lipsa suportului spiritual

 • e) afectarea stimei de sine datorita bolii si efectelor acesteia asupra autonomiei si imaginii corporale

 • f) lipsa de suport psiho-emotional

Serviciile de asistenta sociala acordate de Hospice „Casa Speranței" sunt servicii cu impact rapid asupra beneficiarului si familiei. Implicarea asistentilor sociali este prompta, pentru depistarea rapida a nevoilor si intervenția imediata. Nevoile identificate includ:

 • ■ marginalizarea persoanei sau retragerea ei uneori nejustificata din reiatii sociale, datorita problemelor cauzate de boala incurabila avansata;

 • ■ izolarea pacientilor singuri si fara apartinatori;

 • ■ nevoia de consiliere pentru membrii familiei, in vederea menținerii echilibrului emoțional necesar continuării activitatii cotidiene si serviciului;

 • ■ nevoia de consiliere si sprijin pentru membri de familie după decesul bolnavului in perioada de doliu („bereavement").

 • ■ lipsa/diminuarea resurselor materiale si financiare necesare acoperii unor necesitați de baza (alimente, încălzire);

 • ■ nevoia de consiliere pentru adaptarea la noua imagine corporala si pentru reinsertie sociala (paciente cu amputatie de san, pacienti cu colostomii, etc.

 • 4. Serviciile de asistenta sociala acordate de Hospice Casa Speranței sunt următoarele:

Echipa interdisciplinara care deservește serviciul de îngrijire la domiciliu persoane adulte cu dizabilitati este formata din: asistent medical, asistent social, medic, psiholog, consilier spiritual.

Servicii medicale si de nursing oferite:

 • • Evaluarea si controlul durerii sau al altor simptome, prin mijloace medicamentoase si nemedicamentoase - periodic;

 • • Administrare de medicamente;

 • • Efectuarea de pansamente;

 • • îngrijirea stomelor;

 • • Prevenirea complicațiilor legate de evoluția bolii

 • • Educarea privind prevenirea limfedemului;

 • • Consiliere si protezare mamara;

.......•   Masaj limfatic;

 • • Educație sanitara

 • • Igiena la patul bolnavului

 • • Informare cu privire la alimentație si hidratare

 • • Gimnastica medicala/terapie prin mișcare;

 • • Exerciții pentru recuperarea mobilității

Suport psiho-emotional:                                      —--------------------

 • • Psihoterapie individuala si suport de grup;

 • • Consiliere psihologica si suport psiho-emotional;

Asistența sociala:

 • • Asistentul social efectuează evaluarea sociala, intocmeste ancheta sociala, stabilește planul de intervenție, asigura bolnavului accesul la alte surse de sprijin de care poate beneficia din partea statului sau a altor organizatii.

 • • Acesta informează, sprijină si reprezintă beneficiarul si familia in obținerea drepturilor legale de care poate beneficia. Oferă sprijin pentru obținerea

o cerificatelor de handicap si revizuirea acestora (inclusiv toate drepturile de care poate beneficia in urma obținerii acestora),

o pensii de invaliditate si revizuirea acestora, o concedii medicale, o pensii de urmaș, o ajutoare de incalzire, o ajutoare sociale, o reprezentare in instanța, o sprijin in perioada de doliu acordat familiei, o consiliere si suport emoțional pentru beneficiar si familie, o ajutorare materiale etc.

 • • In cazul in care beneficiarul nu are apartinatori, asistentul social intervine in vederea găsirii si responsabilizarii unei rude sau soluționarea problemei locative prin internarea beneficiarului intr-un cămin.

 • • Asistentii sociali sunt mediatori intre pacient, familie si instituțiile statului sau alte ONG-uri.

 • • Asistentii sociali organizează activitati de integrare sociala a beneficiarilor (tabere anuale pentru copiii beneficiarilor aflati in evidenta curenta, precum si pentru copiii beneficiarilor care au decedat, pentru copiii pacienti si pentru fratii/surorile acestora). Pentru aceste categorii de beneficiari sunt organizate întâlniri periodice si serbări de Paste, Crăciun.

Suport spiritual:

Suportul spiritual este asigurat prin coordonatorul de asistenta spirituala, care identifica nevoile individuale ale beneficiarilor si face legătură cu preoți sau pastori din comunitate, in funcție de religia si dorințele pacientilor, asigurând astfel caracterul personalizat al serviciilor. Acesta oganizeaza cu sprijinul preoților/ pastorilor intalniri de studiu biblic, sesiuni de grup cu scop de incurajare sau organizarea de slujbe religioase specifice.

Toate serviciile sunt gratuite pentru beneficiari.

Alte activitati si servicii oferite de echipa de asistenta:

 • 1. îngrijire personala si supraveghere;

 • 2. Terapii de recuperare/reabilitare;

 • 3. Socializare, efectuare de cumpărături, ridicarea rețetelor, igiena la patul bolnavului etc asigurate prin vizita voluntarilor la domiciliu in funcție de solicitările existente ...        -

 • 4. Asigurare de materiale sanitare: dispozitive/materiale sanitare, proteze mamare, pungi pentru bolnavii stomizati, pansamente, medicamente, alimente etc.;

 • 5. Consiliere psihologica si emoționala pentru beneficiar si familie sociala, suport - si spiritual.

 • 6. Grupuri de suport pentru diferite categorii de beneficiari (apartinatori ai pacientilor adulti, copii si adolescenti din familiile pacientilor, copii ai pacientilor adulti);

 • 7. Interventie/suport in vederea obținerii drepturilor pacientilor si aparținătorilor in fata instituțiilor si autoritatilor locale; informare legislativa;

 • 8. Informare si consultanta privind soluționarea problemelor financiare (in colaborare cu alte ONG, instituții etc).

 • 9. Sprijin si consiliere pentru apartinatori după decesul bolnavului, pentru prevenirea doliului patologic (serviciu de „bereavement")

 • 10. Consiliere sociala si suport psiho-emotional

 • 11. Alte activitati de socializare (club de vacanta, teatru de păpuși, serbări, tabere etc);

 • * Menționam caracterul special al acestor tabere si cluburi de vacanta anuale, care se adreseaza: copiilor pacientilor adulti sau frati/surori ai pacientilor (pacienti decedati sau in faze avansate de boala, ai căror copii au nevoie iminenta de consiliere si suport social in vederea integrării sau sprijin de tip „bereavement" in perioada de doliu)

 • 5. Date despre persoanele asistate:

Beneficiarii eligibili pentru serviciul de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati sunt bolnavi oncologici adulti in stadii avansate si terminale cu domiciliul in municipiul Fagaras si localitati situate pe o raza de aprox. 15 km. Aceste servicii sunt oferite gratuit, fara discriminare de rasa, etnie sau statut social.

 • 5.1. Persoanele asistate sunt rezidente in (precizati localitatea/localitatile):

Municipiul Fagaras

Fagaras: Beneficiari eligibili persoane cu boli incurabile (adulti) in stadii avansate, domiciliati in municipiul Fagaras si imprejurimi

5.2 Categoria de beneficiari pentru care se solicita subvenția:

Tip serviciu social

Categoriile de beneficiari

Categoriile de cheltuieli eligibile

Nivelul mediu lunar al subvenției care poate fi acordat    pentru    o

persoana beneficiara

Servicii de îngrijire la domiciliu

pentru

persoane adulte cu

dizabilități

 • - cheltuieli de personal, pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar

 • - cheltuieli cu hrana pentru persoanele asistate

-cheltuieli pentru carburanții necesari funcționării       mijloacelor de transport

(carburanții necesari în funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială)

- cheltuieli de întreținere și gospodărie: încălzire, iluminat, apă, canal, salubrizare, poștă, telefon și internet

120 lei

 • 5.3. Numărul de persoane asistate:

In municipiul Fagaras: in medie 40 de beneficiari

 • 5.4. Criterii de selecționare a persoanelor asistate:

Categoriile de persoane asistate se incadreaza in liniile prioritare pentru subvenționarea asociațiilor si fundațiilor in anul 2020 de la bugetul local Fagaras.

Beneficiarii asistati sunt persoane suferind de boli incurabile in stadii avansate si terminale, avind nevoi complexe socio-medicale de îngrijire. Beneficiarii sunt trimiși către serviciile noastre de la Spitalul de Oncologie Brașov, Spitalul Municipal Fagaras, medicii de familie, DGASPC si alte instituții sau servicii publice care au in evidenta persoane cu handicap sau persoane virstnice cu nevoi speciale.

Criteriile principale de includere in program hospice- adulti si de dirijare către cel mai adecvat serviciu pentru fiecare beneficiar sunt:

 • a) cancer stadiu III sau IV;

 • b) cancer cu stadiu II cu declin continuu al pacientului, in ciuda terapiei anticanceroase;

 • c) cancer si statusul de Performanța Karnofsky < 70 sau PAPS < 70%;

 • d) cancer si scăderea greutății cu 5% sau mai mult in ultimele 3 luni;

 • e) cancer si simptome de intensitate moderat sau severa precum dispneea, durerea, hemoptizia, vărsături etc.

 • f) urgente oncologice precum sindrom de vena cava, status confuzional acut, hipercalcemie etc.;

 • g) cancer recurent sau continuare de evoluție după chirurgie/radiatii/chimioterapie;

 • h) cancer si criza existențiala;

 • i) cancer si suferința psihosociala (anxietate, depresie, familie in criza etc) moderat severa; stare terminala.

 • j) domiciliu in zona de acoperire a serviciilor de ingrijiri paliative la domiciliu ale fundației, k) opțiunea individuala a beneficiarului si dorința de a fi asistat intr-unui dintre serviciile hospice.

Serviciile de ingrijiri la domiciliu sunt parte integranta a serviciilor fundației, alaturi de cele cu componenta preponderent medicala (internare in unitățile cu paturi cu găzduire temporara si cabinetele de consultatii in ambulatoriu). Caracteristica principala a serviciilor hospice este faptul ca asigura continuitatea de ingrijire pe toata durata cit beneficiarul este in program hospice; indiferent de serviciul in care este asistata persoana la un moment dat, ingrijirea este „holistica" (vizeaza nevoile fizice, sociale, psiho-emotionale si spirituale), acordata de echipa interdisciplinara, din care asistentul social este parte integranta (alaturi de medic, asistent medical, îngrijitor, infirmiera, psiholog, terapeut, cleric si voluntar). De asemenea, exista continuitate de ingrijire intre diferitele servicii oferite de organizație si celelalte instituții (medicale, sociale, medicul de familie) de care persoana poate beneficia.

Sunt selectate persoanele care din cauza stadiului avansat de boala nu se pot deplasa la sediul hospice pentru a beneficia de alte servicii specifice.

Beneficiarii sunt preluati in serviciul hospice prin „Recomandare de ingrijire" din partea institutilor socio-medicale (DGASPC, DSS, spitale, medici de familie, etc). Fiecare caz este evaluat de o echipa interdisciplinara (medic, asistent medical, asistent social, psiholog) pentru stabilirea necesităților de asistenta medicala si suport social, pentru acoperirea tuturor nevoilor de ingrijire holistica: medicale, fizice, sociale, psiho-emotionale si spirituale. La preluare se prezintă beneficiarului toate serviciile de ingrijiri paliative pentru care poate opta si se recomanda cele mai adecvate situației clinice. Beneficiarul are dreptul de a a alege intre servicii.                                              --             —

Persoanele asistate la domiciliu sunt evaluate periodic de medicii fundației, se instituie Planul de intervenție, care este revizuit periodic (cel puțin o data pe luna si ori de cite ori se constata schimbarea/ alterarea stării pacientului). După vizita medicului/ asistentului medical pentru rezolvarea problemelor legate de de tratament si îngrijiri medicale intervine asistentul social, care completează asistenta medicala prin asigurarea suportului social. Daca boala se agraveaza si bolnavul are nevoie de asistenta si supraveghere 24 h din 24h, persoana este transferata din serviciul de ingrijiri la domiciliu in unitatea cu paturi, pentru a asigura continuitatea procesului de îngrijire.                                        ..

 • 6. Descrierea unitarii de asistenta sociala:

  6.1. Funcționează din anul:

  - 1992 in Brașov si localitățile limitrofe (ingrijiri la domiciliu)

 • - 2008 in municipiul Fagaras si municipiul Zarnesti (ingrijiri la domiciliu)

 • 6.2. Planificarea activitatilor:

Descrierea proiectului de sprijin si integrare sociala in baza caruia se acorda serviciile de asistenta sociala (in maximum 3 pagini descrieri activitatile din proiect si planificarea acestora)

Intervenția serviciului de asistenta sociala in hospice implica următoarele activitati:

 • 1. Suport pentru depistarea si satisfacerea nevoilor financiare si materiale prin:

 • ■ Asigurarea accesului bolnavului la pensia de boala sau de handicap, concedii medicale, alocatii, integrare in comunitate, acte de identitate, consultatii medicale si alte drepturi pentru a putea beneficia de acestea in timp util;

 • ■ Asigurarea/intermedierea colaborării cu alte ONG pentru acoperirea unor costuri ale investigațiilor de specialitate, costuri de transport al bolnavului către alte clinici din tara, costuri de tratament in rețeaua publica de sanatate;

 • ■ Acordarea unor ajutoare materiale constând din alimente de baza, încălțăminte, îmbrăcăminte, rechizite etc. (in funcție de resursele fundației);

 • ■ Colaborare cu medicul specialist sau de familie, pentru obținerea de medicamente gratuite/compensate, indispensabile in starea avansata a bolii incurabile;

 • ■ Sprijin si intermediere pentru plata cheltuielilor lunare (chirie, întreținere, apa, gaz, electricitate, salubritate, telefon etc.);

 • ■ Sprijin material prin asigurarea/facilitatea accesului la dispozitive medicale, proteze mamare, materiale sanitare, pansamente, medicamente.

 • 2. Crearea unei rețele de suport familial si de îngrijire:

 • ■ Dezvoltarea relațiilor intre membrii familiei si rudele apropiate;

 • ■ Medierea conflictelor de familie (familii dezmembrate sau cu reiatii dificile);

 • ■ Sprijin pentru bolnavi singuri care au in îngrijire copii minori, pentru a asigura creșterea si educația copiilor după decesul părintelui bolnav;                          - —       - •           -- —•

 • ■ Intervenție in cazul bolnavilor ai căror apartinatori au antecedente de abuz sau probleme psihice (colaborare cu spitale, alte instituții, autoritati, ONG);

 • ■ Sprijin acordat pacientilor cu posibilități limitate de autonomie personala si de ingrijire;

 • ■ Internare in unitățile cu paturi (adulti si copii) in regim de « respite » (=degrevarea familiei, suport si consiliere)

 • 3. Alte activitati organizate de asistentii sociali:                                        • ~      .      -- —.

 • ■ Informare, consultanta si sprijin in vederea obținerii drepturilor persoanelor asistate/ aparținătorilor, in concordanta cu legislația in vigoare (certificat de handicap, ajutorare sociale, acte de identitate, integrare in comunitate, pensii de invaliditate, investigatii medicale gratuite, dispozitive medicale, concedii medicale, etc.);

 • ■ Consilierea pacientilor si a familiilor (in legătură cu prognosticul si tratamentul bolii, suport psiho-emotional);

 • ■ Organizare de cursuri de ingrijire paliativa, cu sesiuni speciale dedicate asistentei familiei, comunicării si consilierii pentru personal din domeniul asistentei sociale din Brașov si alte județe;

 • ■ Dezvoltarea serviciilor de voluntariat in sprijinul beneficiarilor: ingrijire si menaj la domiciliu, pregătire si distribuire alimente pentru bolnavi imobilizati la domiciliu, sprijin in dezvoltarea activitatilor de terapie ocupationala si terapie prin joc;

Serviciile de asistenta sociala se realizează prin metode si tehnici specifice de diagnoza a nevoii de asistenta si de intervenție sociala.

 • 6.3. Parteneri in proiect si natura parteneriatului (prezentati in copie convențiile de parteneriat)

Spitalul Municipal Fagaras, Primăria Municipiului Fagaras, DGASPC, Spitalul Județean, Hiperdia, Clinica Oncocard etc

Parteneriatul cu aceste instituții consta in colaborarea pentru asigurarea continuității in îngrijirea beneficiarilor care au nevoie de intervenții si din partea acestor unitati, sau îndrumarea beneficiarilor care se adreseaza Fundației si nu sunt eligibili pentru serviciile hospice.

 • 6.4. Acordarea serviciilor de asistenta sociala:

Serviciul a fost monitorizat in luna septebrie 2018 conform legii in vederea evaluării serviciului social conform standardelor minime de calitate in serviciciile sociale.

In luna august 2016 serviciul îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitati a fost evaluat de AJPIS in vederea obținerii licențierii definitive pentru acest tip de serviciu. In urma acestei evaluări s-a emis certificatul de licențiere valabil 5 ani, Lf 0000323

Serviciile acordate de Hospice Casa Speranței au obtinut, din noiembrie 2007, certificarea ISO 9001:2008 a sistemului de management al calitatii pentru „Serviciile de ingrijire paliativa (asistenta medicala, îngrijiri, suport social, psiho-emotional si spiritual) acordate pacientilor incurabili in stadii avansate si familiilor acestora". In anul 2010 si 2013 s-a obtinut recertificarea serviciilor pentru alte noi cicluri de certificare de cate 3 ani, iar in luna noiembrie 2016 serviciile vor fi supuse^proeesulur de recertificare conform noilor standarde ISO 9001:2015.                        ,

 • 6.4.1. Instrumente de lucru utilizate (anchete sociale, planificare de caz, fise de evaluare etc.)

Procedure Operaționala P0.9.1- Procedura privind acordarea ingrijirii paliative la domiciliu

Procedure Operaționala PO.7.2- Protoloc de evaluare inițial paliativa a pacientului cu boala oncologica

Procedura operaționala PO 1.2- procedura de arhivare a documentelor

Procedura operaționala PO3.2 -Procedura privind soluționarea sesizărilor si reclamatiilor

Procedura operaționala PO3.1-Procedura privind protecția impotriva abuzurilor si neglijării

Procedura operaționala PO14.1 -Procedura privind planul unic interdisciplinar

Procedura genareala PG5.1 -Procedura de păstrare a confidențialității

Procedura operaționala PO9.2 -Procedura privind acordarea serviciilor sociale

Procedura operaționala PO9.3 -Procedura privind acordarea serviciilor psihologice

Procedura operaționala PO9.4 -Procedura privind acordarea serviciilor spirituale

Registru de informare a pacientilor din serviciul de îngrijire la Domiciliu

Ancheta Sociala

Plan interdisciplinar

Foaia de monitorizare

Registru beneficiari de servicii sociale

Registru zilnic al intervențiilor asistentilor sociali

Rapoarte lunare

Raport de eveniment

 • 6.4.2. Proceduri de evaluare a serviciilor de asistenta sociala:

Rapoarte lunare ale activitatii desfășurate in cadrul serviciului;

Evaluare a cazurilor in ședințele saptamanale interdisciplinare;

Aprecierea anuala a personalului din serviciu.

Pentru acoperirea si soluționarea nevoilor identificate ale beneficiarilor, Hospice Casa Speranței:

 • ■ are o strategie bine definita de planificare a serviciilor

 • ■ aplica principii corespunzătoare standardelor in vigoare

 • ■ aplica principii de management al calitatii, conform cerințelor ISO 9001:2008.

 • ■ utilizează indicatori de măsurare a calitatii serviciilor: Timp de așteptare de la solicitare la prima vizita, timp de la preluare pana la intocmirea planului interdisciplinar de intervenție, etc

 • ■ are in vedere dreptul beneficiarului la decizia informata cu privire la serviciile, tratamentele si îngrijirile pe care le solicita;

 • ■ utilizează criterii clare si consecvente de identificare a beneficiarilor si planificarea de caz;

 • ■ monitorizează evoluția situației beneficiarilor după incetarea acordării serviciilor;

 • ■ are un program propriu de instruire si perfecționare continua a personalului

 • 6.4.3. Date tehnice referitoare la unitatea de asistenta sociala:

  a) in cazul unitatii care asista persoanele la sediul acesteia:

  Nu e cazul

 • b) in cazul unitatii care asista persoanele la domiciliul acestora:

-frecvența intervențiilor, numărul de vizite/săptămână:

 • • 1 - 3 vizite/ saptamana sau zilnic, în funcție de necesitățile persoanei asistate și ale familiei acesteia; ■ -                   .....

- posibilități ale persoanei asistate de comunicare cu unitatea de asistență socială

 • • Beneficiarii primesc, la prima vizita a personalului hospice la domiciliu, toate informațiile de contact: telefon de la sediu, numărul de telefon"on caii", numele persoanei care urmeaza sa efectueze vizitele, programul unitatii de asistenta

 • • Comunicarea cu persoana asistata se face prin toti membrii echipei care efectuează vizitele la domiciliu (asistenti sociali, asistenti medicali, medici, psiholog, coordonator spiritual ), aceștia avand multiple modalitati de transmitere a informațiilor de la pacienti in cadrul organizației, in asa fel incat nevoile specifice de asistenta sa fie acoperite cat mai rapid.

 • • Site-ul organizației www.hospice.ro si site-uri de socializare

 • - Unitatea distribuie periodic alimente de bază, în funcție de posibilitățile fundației;

 • - operativitatea intervenției:

 • • De la preluarea în programul hospice, intervenția profesionistului specializat are loc conform procedurii interne de preluare a pacientilor noi si de repartizare a acestora pe servicii, in funcție de gravitatea cazului.

 • 6.4.4. Date privind personalul de specialitate al unitatii de asistenta sociala (personal calificat/persoane asistate):

  Personal:

  Persoane asistate (total):

  A. Compartiment îngrijire si asistenta la domiciliu

  1 medic-% norma

  2 asistente medicale-1 ( 8 ore), 1 (1/2)

  1 asistent social-1 norma

  1 psiholog- % norma

  personal administrativ: asistent reiatii publice, farmacist, ad-financiar, sef complex servicii

  Medie municipiul Fagaras si localitățile limitrofe = 40 beneficiari

 • 6.4.5. Procedura prin care persoanele asistate isi pot exprima nemulțumirile privind serviciile primite

Chestionare de satisfacție

Condica de sesizări si reclamatii

 • 7. Resurse umane (in serviciul social)

7.1. Numărul total de personal: 9 ( din care 2 voluntari)= 3 % norme ( de specialitate), din care:

- de conducere

1

- de execuție

6

- cu contract individual de munca

7

- cu contract de voluntariat

2

 • 7.2. Personal de specialitate, de ingrijire si asistenta, respectiv personal de specialitate auxiliar. Se completează pentru fiecare funcție:
 • - asistent social cu studii superioare- 263501

 • - asistent medical generalist- 325901

 • - medic medicina de familie- 221108

 • - psiholog- 263411

 • 7.3. Personal de specialitate implicat direct in acordarea serviciilor de asistenta sociala:

Numar total personal in serviciile sociale: 5 ( si 2 voluntari)

Ca responsabilități ale personalului de specialitate amintim:

 • a) asigura derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectare prevederilor legii, a standardelor minime aplicabile si a regulamentului cadru

 • b) Colaborează cu specialiști din alte centre in vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse

 • c) Monitorizează respectarea standardelor minime de calitate

 • d) Sesizează conducerii centrului situatii care pun in pericol siguranța beneficiarului, situatii de nerespectare a prevederilor regulamentului cadru

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulata

 • f) face propuneri de imbunatatire a activitatii in vederea creșterii calitatii serviciului si respectării legislației

 • g) alte atribuții prevăzute in standardul minim de calitate aplicabil

Responsabilitățile personalului sunt prevăzute in fisele de post si asigura acoperirea tuturor activitatilor specifice îngrijirii la domiciliu.

 • 8. Date privind coordonatorul unitatii de asistenta sociala:

Numele:                                  Anania

Prenumele:                                  Petruta

Profesia:                                          asistent social

Funcția in asociatie/fundatie:                  Coordonator departament asistenta sociala

Angajat cu contract individual de munca:       Contract Nr. 70357 /20.12.2005

 • 9. Patrimoniul unitatii de asistenta sociala (Precizati valoarea.):

Unitatea de asistenta sociala isi are sediul central in clădirea Hospice Casa Speranței din Brașov, Str Sitei Nr,17A, unitate construita din resursele proprii ale fundației, pe un teren concesionat de Primăria Brașov prin HCL nr.424/20.12.1999, si data in folosința in iunie 2002.

Precizam ca punctul de lucru pentru care se solicita subvenția de la Consiliul Local al municipiului Fagaras se afla in Spitalul Municipal Dr. A. Tulbure, str. Ghioceilor, nr. 1. Acest spațiu este pus la dispoziție de către Primăria Fagaras (contract nr.1815/14.02.2015), prin contract de parteneriat cu Spitalul Municipal Dr. A.Tulbure (nr.9391/25.11.2014).

In București sediul serviciilor socio-medicale si educaționale este in Str.Tamaioarei nr.121-123, Sector 2.

Activitatea educaționala se desfasoara in Brașov in Centrul de Studii pentru medicina Paliativa (Str.

Piatra Mare 101).                                        — —

Unitatea dispune de un parc auto pentru deplasarea personalulurla domiciliul beneficiarilor

Patrimoniul unitatii aparține Fundației, fiecărui serviciu fiindu-i alocate spatii si resurse separate si acces la serviciile auxiliare si administrative comune:

Construcții:

Patrimoniu HOSPiCE BRAȘOV 2018

__________19,029,306.87____________

3,125,612.72               - Sediul Central HOSPICE (servicii), Str.Sitei nr,17A, Brașov

733,708.00               - Centrul de Studii (educație), Str.Piatra Mare, nr.101, Brașov

15,169,986.15              - Centrul HOSPICE din București, Str. Tamaioarei nr.121-123

Terenuri:

____________6,022,196.00____________

134,665.00               - Centrul de Studii (educație), Str.Piatra Mare, nr.101, Brașov

5,887,531.00              - Centrul HOSPICE din București, Str. Tamaioarei, nr.121-123

Alte mijloace fixe:

Echipamente si tehnica de calcul, dispozitive .                                 tehnico-medicale, dotări specifice asistării

1,457,603.96                   - _______. . . _                            ..

personalului cu dificultăți locomotorii, centrale

_________________________________________ termice, mobilier, etc.

Mijloace de transport:

Parc auto pentru transportul beneficiarilor la

1,480,527.99               - centrele de zi si pentru deplasarea echipelor

de ingrijire la domiciliu

CHELTUIELI SOCIALE

VENITURI TOTALE

CHELTUIELI TOTALE

3,006,295.27

23,128,249.34

21,567,453.62

 • 10. Rezultate preconizate in urma acordării subvenției
 • ■ Imbunatatirea calitatii vieții bolnavilor incurabili care sunt in evidenta serviciului de îngrijire la domiciliu

 • ■ Controlul simptomelor si al durerii pentru pacientii cu boli oncologice din comunitate

 • ■ Consiliere psiho-emotionala pentru a face fata nevoilor aparute --------' -

 • ■ Integrarea sociala a beneficiarilor in familie;                           ---            ...............;-----

 • ■ Informare, sprijin si mediere pentru beneficiari si familii

 • ■ Adaptarea si reintegrarea sociala a aparținătorilor, după decesul beneficiarului;

 • ■ Asigurarea in timp util a accesului beneficiarilor la resursele de suport social de care beneficiază legal;

 • ■ Consolidarea relațiilor dintre Hospice ca furnizor neguvernamental de servicii medico-sociale si autoritati, pentru asigurarea intervenției rapide si continuității de ingrijire complexa a bolnavilor incurabili: DGASPC, AJPS, Direcțiile de Servicii Sociale din Brașov, Fagaras si Zarnesti, precum si din localitati din mediul rural in zona de acoperire, Casa de Asigurări de Sanatate Brașov, Comisia de Evaluare a persoanelor cu handicap, alte organizatii neguvernamentale cu profil similar din activitatea carora pot beneficia persoanele asistate la hospice etc.).

■ - - • • » • • ~

ANEXA B la cerere

DATE

privind bugetul unitatii de asistenta sociala in anul 2019

Denumirea unitatii de asistenta sociala:

HOSPICE CASA SPERANȚEI - ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU -Fagaras

Sediu:

Spitalul Municipal Fagaras, Str. Ghioceilor nr. 1

Număr de persoane asistate lunar:

20

Subvenție lunara pe persoana asistata:

120

 • I. Bugetul Unitatii de asistenta sociala 2019

  Denumirea indicatorului

  TOTAL RON / an

  Trim I

  Trim II

  Trim III

  Trim IV

  Venituri totale, din care:

  172,884

  43,222

  43,222

  43,221

  43,221

  1

  Venituri ale fundației *1)

  144,084

  36,022

  36,022

  36,021

  36,021

  2

  Subvenții in temeiul Legii 34/1998

  28.800

  7,200

  7,200

  7,200

  7 200

  Cheltuieli totale, din care: *2), *3)

  172,884

  43,222

  43,222

  43,220

  43,220

  1

  Cheltuieli de personal pentru personalului de specialitate de îngrijire si asistenta si personalul de specialitate auxiliar

  154,530

  38,633

  38,633

  38,632

  38,632

  2

  Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum si pentru beneficiarii centrelor rezidențiale

  1,100

  275

  275

  275

  275

  3

  Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționarii mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu si cantinele sociale

  4,516

  1,129

  1,129

  1,129

  1,129

  4

  Cheltuieli pentru intretinere si gospodărie : încălzire, iluminat, apa, canal, salubrizare, posta, telefon si internet.

  2,640

  660

  660

  660

  660

  5

  Alte cheltuielițconsumabile de birou, piese de schimb, reparatii etc)

  10,098

  2,525

  2,525

  2,524

  2,524

 • * 1 * 1) La veniturile provenite din donații, sponsorizări și alte venituri se vor evidenția și bunurile în natura la prețul pieței.

 • * 2         -........  .      . . -         . -..... ...                      ........... .. , .........

 • * 2) Cheltuielile prevăzute la pct. 1-9 nu pot fi sub nivelul subvenției acordate de la bugetul de stat sau, după caz, de la bugetul local.

*3

*3) Din subvenția acordată nu se vor acoperi cheltuieli de o singura natura.

4 4) Prin personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar se înțelege personalul de specialitate de îngrijire și asistență, respectiv personal de specialitate și auxiliar prevăzut în regulamentul de organizare și funcționare al unității de asistență socială aprobat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, angajat/contractat al asociației/fundației solicitante care, potrivit contractului individual de muncă și fișei de post sau contractului de prestări de servicii are atribuții în prestarea directă a serviciilor sociale în cadrul unității de asistență socială care face obiectul cererii de solicitare a subvenției; nu intră în această categorie personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire.

II. Natura cheltuielilor pentru care se solicita subvenția

Denumirea indicatorului

Cheltuieli totale

Din subvenție de la bugetul local

Din venituri proprii

1

Cheltuieli de personal pentru personalului de specialitate de îngrijire si asistenta si personalul de specialitate auxiliar

154,530

24000

130530

2

Cheltuieli cu hrana pentru beneficiarii cantinelor sociale sau ai altor servicii de acordare a hranei, precum si pentru beneficiarii centrelor rezidențiale

1,100

1100

3

Cheltuieli pentru carburanții necesari funcționarii mijloacelor de transport pentru centrele de zi, unitățile de îngrijiri la domiciliu si cantinele sociale

4,516

2400

2116

4

Cheltuieli pentru întreținere si gospodărie : încălzire, iluminat, apa, canal, salubrizare, posta, telefon si internet.

2,640

2400

240

TOTAL

162786

28800

133986

III .Cheltuieli curente de funcționare lunare în unitatea de asistență socială

14,407

IV. Costul mediu de întreținere a unei persoane asistate/lună (cheltuielile curent* 720 întreținere raportate la numărul de beneficiari/lună)

Director Economic, Angela Dumitru